Paulus den lille och dom över Guds hus


1 Tim 1:12 Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst 13 fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. (Som Saul) Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. 14 Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.15 Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare och bland dem är jag den störste.16 Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv

Paulus hette en gång Saulus vilket naturligtvis får oss att tänka på den store köttslige Saul i GT som förföljde David. Denne Saulus byter i bibeln namn till Paulus vilket betyder ”den lille”. Eftersom Paulus säger att han är en förebild för den kristne ser vi att Gud kan tillåta drastiska metoder för att få oss små och ödmjuka och helt beroende av Herren. När en människa byter namn i bibeln är det ofta en bild på ett karaktärsbyte. Detta var vanligt i GT vi ser att efter förkrosselsen i Peniel får Jakob namnet Israel. (1 Mos 32:28) Abram får namnet Abraham av Gud (1 Mos 17:5) Den Gud kallar vid namn får gå igenom både eld och vatten (Jes 43:1-7) Vi ser inte Saulus byta namn till Paulus förrän i Apg 13 så det är alltså efter hans ökenvandring (Tuktan och Prövning) (Gal 1:15-19)

1 Kor 4:1 Som Kristi tjänare (Gk; Huperetas) och som förvaltare av Guds hemligheter skall man alltså betrakta oss. Av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. 3 Mig gör det ingenting att ni eller någon mänsklig domstol dömer mig. Ja, jag vill inte ens döma mig själv. 4 Visserligen har jag inget på mitt samvete, men det betyder inte att jag är frikänd. Det är Herren som dömer mig. 5 Fäll därför inte någon dom i förtid, innan Herren kommer. Han skall lysa upp det som mörkret döljer och avslöja hjärtats tankar och avsikter, och då skall var och en få sitt beröm av Gud. 6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 

Aposteln Paulus hade ett komplicerat förhållande till de kristna i Korint. Han planterade församlingen i den staden och undervisade dem i ett och ett halvt år – längre än han stannade på de flesta ställen. Men många bland Korintierna såg ner på Paulus. Precis som idag de flesta gör med dem som står för sanningen det är inte populärt för det kostar dig allt det var Paulus budskap om korset som är en stötesten för de som går förlorade.

2 Kor 4:2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 

Paulus bad att han, och de andra apostlarna (VI), skulle betraktas av Korintierna som tjänare. Det finns flera olika ord på Nya testamentets språk för att beskriva en tjänare. Här använde Paulus det grekiska ordet ”hyperetas” och beskrev en underordnad tjänare som fungerade som en fri man. Han använde inte det vanligare ordet för en tjänare (Gk: Doulos) just här som pekade på en en vanlig slav. Med en Doulos kallar sig Paulus på andra ställen i skriften (Rom 1:1)

Grekiska ordet ”hyperetas” som Paulus använder i (1 Kor 4:1) betyder bokstavligen en “underroddare”, i den meningen att han var som en fastkedjad slav som roddare på ett galärfartyg. Så även om det inte är det lägsta ordet för en tjänare, var det verkligen inte en prestigefylld position. Det är en plats lite lägre än “överroddaren” som höll takten. En ”underroddare” på ett galärfartyg gjorde helt enkelt vad han var skyldig att göra, och han arbetade hårt endast mat till lön så de orkade ro vidare. Det är en bra bild av hur Paulus och andra apostlar tjänade Jesus och hans folk. Han var nämligen bunden i Anden av Kristi Kärlek för att göra Jesu Kristi vilja för sitt liv.

Apg 20:20 Jag har inte försummat något som kunde vara till nytta för er. Jag har predikat och undervisat, offentligt och i hemmen, 21 och jag har uppmanat både judar och greker att de skall omvända sig till Gud och tro på vår Herre Jesus. 22 Och se, bunden i anden (Agapekärleken) beger jag mig upp till Jerusalem utan att veta vad som kommer att möta mig där23 Jag vet bara att den helige Ande i stad efter stad vittnar att bojor och lidanden väntar mig. 

Det är skillnad från dagens falska apostlar de påstår sig istället veta allting som skall hända. Det Paulus talar här är vår egen erfarenhet också kan jag säga. Gud berättar aldrig så detaljrikt om vår framtid som vi människor vill att han skall göra. Du kan få både profetior och drömmar och syner om din framtid men det är först när det händer som vi förstår: Jaha det var detta Herren uppenbarade redan för länge sen skulle ske! Uppfyllelsen av det Herren visar oss kan vi omöjligt räkna ut själva nämligen! Utan när det sker kommer Anden påminna dig om det som Jesus redan sagt till dig kanske för flera år sedan.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Låt mig få ta ett exempel så får ni se vad jag menar när jag började på Betelskeppet drömde jag följande: Vi går igenom en stor eld (Prövning) och lämnar den bakom oss. Elvor och Jag håller Betelskeppets jättelika kokkärl i rostfritt stål mellan oss och nu drar vi ut på en jämnad väg framför oss. Vi hade ingen brådska alls utan framför oss var allting nu helt förberett ända till målet.

Jes 52:11 Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån! Rör inte vid något orent! Gå ut från henne, rena er, ni som bär HERRENS kärl. 12 Ni skall inte gå ut med hast och inte vandra bort som flyktingar, ty HERREN går framför er, och Israels Gud avslutar ert tåg. 

Den engelska översättningen KJ översätter detta exakt som i drömmen!
Jes 52:12 For ye shall not go out with haste, nor go by flight: for the LORD will go before you; and the God of Israel will be your rereward. 

Dessa ord talade Herren efter 3 år av fruktansvärda prövningar av smärta och sjukdom när jag slutade min tjänst på Betelskeppet och gick i pension. Inte nog med det flera personer lämnade profetiska budskap som bekräftade med kuslig exakthet vad Herren redan uppenbarat. Om vi fick gå igenom detta så vet jag att detta är en dom och en avskiljning som startar över Guds hus som många får gå igenom eldar (Prövningar) just nu.

Jes 43:2 Om du än (Heb: När) måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än (Heb: När) måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig. 

1Pet 4:12 Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. 

1Pet 4:17 Ty tiden är inne för domen (Avskiljningen) och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? 18 Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? 19 Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott. 

Det är solklart Herrens tjänare och tjänarinnor måste gå igenom Elden för vår prövning! Den Gud älskar den tuktar han och du får ljus som belöning och ditt kärl fullt med mat (Jesus Kristus) att dela ut till andra.

Förutom att beskrivas som denna tjänare bad Paulus att betraktas som förvaltare, som var skatteförvaltare för ett hushåll. I förhållande till husets herre var förvaltare slavar; men i förhållande till de andra slavarna var förvaltaren en som skötte om hushållet. Förvaltaren planerade och hanterade arbetet, strategin och visste om Herrens plan och vilja.

Vad gjorde egentligen Paulus och de andra apostlarna i Guds hus? Bland annat var de förvaltare av Guds mysterier. De “förvaltade” (i betydelsen att bevara och skydda) och “dispenserade” (i betydelsen att distribuera) Guds sanning (Mysterierna i Guds rådslut om Jesus Kristus och församlingen). När Paulus fick kritik kunde han helt enkelt svara på ifrågasättandet: “Gav jag er inte sanningen?” Som en förvaltare var det vad som stod först på prioriteringen gällande en sann Kristi tjänare. En förvaltare i Guds hus måste räknas som trofast inför en allsmäktig Gud som vet varje tanke och alla motiv redan innan vi föds. En förvaltare äger nämligen ingenting utan han förvaltar helt enkelt hans Herres egendom och vi alla kommer att ställas till svars för förvaltarskapet en dag.

Det här är viktigt och det tycks inte majoriteten inom det så kallade kristna ledarskapet förstå idag. Många tror att vi är ägare av vår Herres egendom och inte förvaltare av den. Inte heller tycks många förstå att vi är tjänare och kan heller inte bli något annat. En tjänare till Gud kallas för en Doulos och det är en person som avsagt sig alla sina rättigheter. En tjänare kan bara glädjas åt enda sak egentligen: Han räknas som rättfärdig inför Gud! Går det att stiga högre I ranking? Nej! Vi är alla ett i Jesus Kristus ingen här i Guds rike eller Himmelriket är högre än någon annan. Detta måste innebära att vi alla är Doulos (Gal 3:28) alla har vi förlorat våra egna rättigheter just därför är alla lika inför Gud.

Gal 3:5 Han som ger er Anden och gör underverk bland er, gör han det för att ni håller lagen eller för att ni lyssnar i tro, liksom Abraham? 6 Han trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet.

Lägg märke till ordningen Paulus nämner Guds Rike här:
Rom 14:16 Låt alltså inte det goda ni har fått bli smädat. (Ljuset och Evangeliet uppenbarat) 17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck (Det Yttre) utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande. (Det Inre) 18 Den som tjänar Kristus på det sättet behagar Gud och håller provet inför människor. 

Det kristenheten behöver idag är mer trofasta tjänare och förvaltare inga mer superledare som stjäl äran ifrån Gud och jagar efter att sätta upp ett yttre falskt Guds Rike på jorden. Detta är ingenting annat än ett karismatiskt slaveri som splittrar både den enskilde som Kristi kropp. Människor som kommer ut ur denna falska rörelse behöver mycket omprogrammering och sann biblisk själavård för att hitta den rätta stigen igen. Det är nämligen så att Satan genom falsk lära sliter sönder själen hos sina offer och bygger upp tankebyggnader som de måste ha hjälp med att rasera. Jag vet att många mår oerhört dåligt kanske flera år efter att de kommit ur sådana osunda sammanhang. Att hålla på att köra över sitt samvete gång på gång skapar till slut att båten går i kras mot klipporna i de höga vågorna. De lider skeppsbrott i tron och sådana människor måste ha hjälp i sin isolering för att ta sig till en rätt hamn igen. (1 Tim 1:19)

Herre må du i denna tid förbarma dig över fångarna och sätta människor fria att tjäna i ditt sanna Guds Rike – Du Herre önskar fria människor som du kan använda att samla in vetet i ditt åkerfält!

Luk 10:2 Han sade till dem: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. 3 Gå ut! Se, jag sänder er som lamm (Totalt beroende av beskydd) in bland vargar. 

Janne Ohlin – GöteborgThis entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.