Hebreerbrevet Del 2 Kristi Härlighet

Heb 1:3 (Den enfödde) Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 4 (Den enfödde) Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 

Sonen själv har alltid utstrålat samma härlighet som fadern
Sonen iklädde sig kött och levde och dog för att sona människans synd
Sonen uppstod och sitter nu på faderns högra sida i samma härlighet

Spiro Zohiathes skriver i sin kommentar följande: En person av mycket hög dignitet som sätter en annan person på sin högra sida anser att den personen har exakt samma nivå av dignitet och makt som han själv har. Guds Son iklädde sig mänsklig natur och därmed var han samtidigt Människosonen i en och samma person. När det står den enfödde Sonen betyder det: Den ende unike i sitt slag!

Guds Son kom för att föra Gud till oss = Han är 100 % Gud
Människosonen kom för att föra oss till Gud = Han är 100 % människa

Det vi kan kalla för NAR bygger på läror som kallas Kenosis och JDS som falskt påstår är att Jesus Kristus någon gång från inkarnationen lade ner sin härlighet som Guds Son. En som kan bli av med sin härlighet måste ju i detta fall upphört att vara Gud vid något tillfälle. Hur fel detta är bevisar om inte annat de ställen där Jesus tar Gudsnamnet på sig själv under sin jordevandring. “JAG ÄR” (Gk: Ego Eimi) sa Jesus om sig själv vid ett flertal tillfällen. (Joh 6:35 Joh 8:12 Joh 10:11 Joh 11:25, 26 John 14:6 Joh 15:5)

Mat 22:44 Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida, tills jag har lagt dina fiender under dina fötter.

Mat 26:63 Men Jesus teg. Då sade översteprästen till honom: “Jag besvär dig vid den levande Guden, att du säger oss om du är Messias, Guds Son.” 64 Jesus sade till honom: “Du själv sade det. Men jag säger er: Härefter skall ni se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma på himlens moln.” 

Petrus säger till Jesus: Du är Messias den levande Gudens Son! Jesus utbrister: Ingen annan än min fader som är i himlen kan ha uppenbarat detta för dig. För Översteprästen i Israel var Guds hemlighet fördold men den var uppenbarad för en enkel fiskare. Så att Guds Son blev Människosonen Jesus Kristus i en och samma person är Guds hemlighet bara uppenbarat för de små.

Luk 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. 22 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” 23 När de var ensamma, vände sig Jesus till lärjungarna och sade: “Saliga är de ögon som ser det ni ser. 24 Ty jag säger er: Många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det.” 

Apostel Johannes skriver:
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: “Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” 16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. 18 Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd. 

Jesus säger:
Joh 4:20 Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” 21 Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. 22 Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. 23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” 25 Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” 26 Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.” (Realtid)

Jag vet att Messias eller Kristus skall komma han skall uppenbara allting om Gud för oss. Jesus eller Heb: Yeshuwa (Frälsningen) är nu här och talar till henne i realtid. Han säger: Grekiska ”Ego Eimi” vilket bara kan översättas med ”Jag Är” (JHWH) vilket pekar på samma person som Mose mötte i den brinnande busken. Det namnet som förde Israels barn ut ur Egypten var alltså en förebild på den frälsning som skulle uppenbaras senare i Jesus Kristus.

Hebreerbrevet startar med: “Gud har talat till oss i sin Son” och det innebär att Gud har många söner men bara en Son (Singular) som kallas ”Den Enfödde” Sonen och det är Jesus Kristus själv och ingen annan. På uppståndelsens morgon mötte Herren 3 skrämda kvinnor.

Joh 20:17 Jesus sade till henne: “Rör inte vid mig, ty jag har ännu inte farit upp till Fadern. Men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min Fader och er Fader, till min Gud och er Gud.” 18 Maria från Magdala gick då och berättade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. 

Här är det tydligt att Herren ärDen EnföddeSonen som står högst i auktoritet och makt och ändå får vi av nåd kallas hans söner och döttrar.

1 Joh 3:1 Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom. 2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras, kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. 

Bara den som är född på nytt av Anden genom tron på Jesus Kristus får kallas och är Guds barn. Men Judarna då de måste ju vara Guds barn eller hur? Nej inte ens dom är Guds barn av födseln.

Rom 9:6 Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, 7 och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. 8 Det vill säga: Guds barn (Söner och döttrar) är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. 

Luk 20:34 Jesus svarade dem: “De som lever i den här världen gifter sig och blir bortgifta. 35 Men de som anses värdiga att vinna den andra världen och uppståndelsen från de döda, de varken gifter sig eller blir bortgifta. 36 Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn.

Här är skriften oerhört tydlig även efter det att uppståndelsen har skett kan vi bara räknas lika änglarna som också är skapade. Jesus Kristus står däremot mycket högre i makt och härlighet än änglarna han är ju skaparen genom vilket allting är till.

Heb 1:3 (Den enfödde) Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 4 (Den enfödde) Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras. 5 Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt: Du är min (Enfödde) Son, jag har i dag fött dig? Eller: Jag skall vara hans Fader, och han skall vara min Son? 6 Och när han låter den Förstfödde träda in i världen, säger han också: Alla Guds änglar skall tillbe honom. (Den enfödde Sonen)  

Alla villoläror går ut på att klä av Herren hans härlighet och klä människan i den och ge henne en falsk identitet som upphöjer människan till en position hon inte har.

Joh 1:12 Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. 13 De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. 

Rom 8:16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. 18 Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. 19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. 

Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27 Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29 Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar (Säd – Plural) arvingar enligt löftet. 

Men Jesus Kristus den enfödde Sonen på Guds högra sida är arvingen singularis och står i samma nivå som Gud själv i makt och härlighet.

Gal 3:16 Nu gavs löftena åt Abraham och hans avkomma. (SINGULARIS) Det heter inte: “och åt dina avkomlingar”(PLURALIS) som när man talar om många, utan som när det talas om en enda (SINGULARIS) och åt din avkomling (SONEN) som är Kristus. (Messias är Guds Son och Människosonen på en gång)

Den enfödde Sonen har all makt nu i denna tidsålder och för all tid. Den enfödde Sonen som är Guds Son och Människosonen är satt på faderns högra sida över allting som kan nämnas och är skapat och över alla änglarna. Här råder en skarp uppsatt gräns som inget skapat får överträda inte ens när uppståndelsen skett kan vi passera den gränsen. Vi kan aldrig bli som Gud bokstavligen men detta kommer Satan alltid att försöka få oss att tro. Jesus själv sa att när de troende har nått fram till uppståndelsen kan vi bara bli som änglarna och de underordnar sig alla och tillber Jesus Kristus (Heb 1:3-6 + Luk 24:34-36)

Skriften vittnar om att innan uppståndelsen skett lever vi i denna tidsålder och här råder lidande (Rom 8:18-21) Hela den här skapelsen är lagd under förgängelsen tills förvandlingen av Guds barn sker vid uppståndelsen (Rom 8:18-21) Vi lever alltså här i denna tidsålder i hoppet om vår frälsning genom tron på Jesus Kristus. För om vi kunde se det uppfyllt redan nu så vore ju hoppet inget hopp längre (Rom 8:24) Skriften är solklar den begränsar oss som lever här i världen ifrån det som kommer efter denna tidsålder vid uppståndelsen från de döda. Här lever vi alltså i tron och i hoppet på Jesus Kristus skall förvandla vår förgängliga kropp vid den sista basunens ljud. (1 Kor 15)

Paulus varnar oss att inte gå utöver den gräns som skrifterna vittnar så klart om. (1 Kor 4:6) Satan försöker att få oss kristna att ta steget över på hans sida precis som i Eden (2 Kor 11)

1/ Skulle då Gud ha sagt? (Det finns ingen gräns det är bara en illusion)
2/ Ingalunda skall ni dö (Ingen skilsmässa ingen dom)
3/ Ni skall bli som Gud (Kristus)

Redan på Apostlarnas tid kom Gnosticismen in och förde många utanför skriftens gränser och den vägen går alltid från Punkt 1 mot Punkt 3. De påstod nu att uppståndelsen redan skett men inte ens då blir vi som Kristus det säger aldrig skriften bara Satan och han kommer att bedra många.

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. (Gå aldrig över skriftens gränser) 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. (Gnosticismen – Trosrörelsen) De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet (De kommer att multipliceras) 17 och deras ord (Falska lära = Gnosticismen – Trosrörelsen) kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron (Och Hoppet Rom 8:18-21) för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum. (De menar att arvet och Guds Rike är redan nu) 19 Guds fasta grund består och har detta sigill: Herren känner de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten. (De Laglösa på den breda vägen Matt 7) 20 Men i ett stort hus finns det kärl inte bara av guld och silver utan också kärl av trä och lera, några till heder, andra till vanheder. 21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa (Läror som de laglösa har) blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete. 

Paulus nämner dem vid namn för att avslöja dem och de läror de predikar så att församlingarna skall förstå och ta avstånd från de läror som orsakar Cancer som man dör av. Han säger uttryckligen att Hymenus och Filetus var de mest framstående villolärarna på den här tiden. (Gnostiker)

Det finns ett ställe till där Paulus nämner exakt samma sak men med lite andra ord. Här säger Paulus att han är en förebild på alla sant troende som skall ärva evigt liv så att avslöja och nämna namn som Paulus gjorde skall vi göra. Detta säger Paulus hur tydligt som helt till Efesierna avslöja de som är i mörker (Ef 5:9-13)

1 Tim1:16 Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. 17 Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet, amen. 18 Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen19 i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron. 20 Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar. 

1/ Paulus var själv en förebild
2/ Paulus skrev de pastorala breven
3/ Dessa är instruktioner om hur man skall uppföra sig i Guds hus
4/ Ledarna måste vara kallade av Gud att både undervisa och förmana samt varna.
5/ Paulus var en förebild han nämna namn på falska lärare och läror
6/ Om vi inte gör det så strider vi inte den goda kampen
7/ Bara lejda herdar flyr den goda kampen sa Jesus

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , . Bookmark the permalink.