Frihet från lagiskhet

Frihet från lagiskhet

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
2023-03-19

Lyssna –HÄR

Vad är lagiskhet?
Hur ska vi förhålla oss till lagen och buden i GT? Mose lag?

Israels folk, det judiska folket, kallas ”lagens folk” (Rom 4) eftersom de fick lagen från Gud. De utvaldes av Gud som hans egendomsfolk och ingick förbund med Gud.

Gal 3:23  Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. 24  Så blev lagen vår övervakare [paidagogos – väktare, pedagog] fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. 25  Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare. 26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 

Paidagogos (grek) – ordet användes om “en tjänare som tog barnen till skolan för att de skulle få undervisning”. Pedagogen (tjänaren) vakade över barnen för att hindra dem från frestelser och onda handlingar. En annan bild av ordet är ”att pedagogen (väktaren) vakta fångar som har brutit mot lagen och är dödsdömda. De har bara en enda räddning att hoppas på: Benådning, att få nåd och förlåtelse. Så fungerade lagen som en god väktare och övervakare. Jag lägger till “en god” eftersom det står skrivet så om lagen (1Tim 1:8).
Hoppet för fångarna här var tron på löftet om en Återlösare, ett försonande blod, som djuroffren var förebilder på och som Mose fick instruktioner om samtidigt som lagen.

Kol 1:14  I honom (Jesus, Guds Son) är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 

Gal 4:4  Men när tiden [chronos – löpande tid] var fullbordad [tidpunkten var inne] sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, 5  för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt [Grek: adopteras som söner och döttrar]. 6  Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba! Fader!” 
Jesus är den ende äkta Sonen [själv Gud]. Grundtexten säger att vi är adopterade men vi räknas som äkta barn i tron på Jesus. Här faller Herradömesteologin och alla falska läror som ett korthus, när de jämställer oss med Jesus på ett obibliskt sätt. Vi är inte gudar.

1Tim 1:14  Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.
Övervakaren är ersatt av Guds nåd och vi står inte längre under lagen. 

Rom 3:28  Vi hävdar att människan förklaras rättfärdig genom tro, utan laggärningar. 
…31  Sätter vi då lagen ur kraft genom tron? Nej, inte alls! Vi upprätthåller lagen. 

Paulus skriver om sina judiska landsmän som försökte hålla lagen utan Jesus:
Rom 10:3  De känner inte rättfärdigheten från Gud utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4  Ty Kristus är lagens slut [telos – avslut, ände, syfte, mål, fullbordan = syftet med lagen är uppnått], till rättfärdighet för var och en som tror. 

Vad var alltså målet med lagen? JESUS
Hela lagen rörde sig mot en fullbordan /uppfyllelse av Messias Jesus.
Jesus sa:
Matt 5:17  Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda [(grek) pleroo – uppfylla]. 18  Amen säger jag er: Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett. 
…och i JESUS är alla skiljelinjer mellan lagens folk och oss andra borttagen:
Gal 3:28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 

Judarna brukar dela in lagen i tre delar.
Ceremoniella lagar – Här ingick djuroffer [brännoffer, syndoffer, skuldoffer, spisoffer… och hela tempeltjänsten osv. Allt det är uppfyllt av Messias Jesus.

Civila lagar – Dessa gällde den tiden och kulturen och mycket går inte att följa idag rent praktiskt. Men innebörden och principen bakom kan vi ha hjälp av och förstå andligt.
Till exempel att inte blanda lin(ne) med ull. Linnet står som bild på Jesu rättfärdighet. Blanda inte Jesu rättfärdighet med din egen rättfärdighet. Ull framkallar svett och förebildar självrättfärdighet, våra egna försök att rättfärdiga.

Moraliska lagar – Här gäller framför allt de tio budorden som är aktuella i alla tider.
GT ger oss kunskap om Gud och Guds vägar. Vi läser GT för att lära känna Gud och hans mäktiga gärningar. Som någon uttryckt det: ”hela GT är ett vittnesbörd om Jesus”.

Paulus skriver som vi läste: ”Vi upprätthåller [fastställer] lagen” . Vilken lag är det som inte upphävs utan upprätthålls?
Jer 31:33  Nej, detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger HERREN: Jag skall lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk. [där JESUS får bo i hjärtat]

Budorden gäller och uppfylls i oss som tror och har överlåtit våra liv till Herren. Det handlar inte i första hand om vad vi gör eller inte gör. Det handlar först om vad eller vem som är drivkraften till det vi gör. Vad är motivet och vem motiverar? Är det Guds Ande som inspirerar eller är det människor vi följer och vill vara till lags?

Personligt: I övre tonåren började jag uppleva församlingen som ett ”fängelse”. Den första orsaken var min brist på överlåtelse till Herren men det fanns fler orsaker. Efter en väckelsevåg i början på 70-talet med mycket liv och verksamhet i många kyrkor, mattades det av – och kvar var alla verksamheter.
Nu gällde det att ställa upp och hålla verksamheterna igång. Det är min bild av det som hände. Jag var engagerad i sång och musik och deltog i allt, precis som mina kompisar. När det saknades ledare för lördagsgruppen (som ersatte söndagsskolan) måste vi ställa upp. Krav och plikt och måste… Det slutade med att jag vägrade gå dit.
Vad skulle man ha gjort annorlunda? Mitt svar är:
-tala mer om överlåtelsen till JESUS och den Helige Andes verk och inspiration inifrån
-tala mindre om att ställa upp, vara aktiv och engagerad – det är bra med ansvar och disciplin men det räcker inte i Guds verk.

Grunden måste vara rätt och i relationen med Jesus själv, så hans liv kan flöda till oss genom den Helige Ande.
Joh 15:5  Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. [Detta står grammatiskt i “dubbel negation”. Ni kan absolut ingenting göra…]

Jag förstod inte på den tiden vad de här orden betydde:
2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet [eleutheria].
Eleutheria betyder frihet och oberoende [motsats till slaveri], generositet.
1Petr 2:16  Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud. 
Gal 5:13  Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek.

Vad är vi fria ifrån?
1) Vi är fria från syndens makt och fängelse. Vi var i “fängsligt förvar”.
2) Vi är fria från lagens fördömelse. Den dömer oss skyldiga som syndare.
3) Vi är fria från laggärningar.

Därför sa Jesus: Kom till mig, ni alla som arbetar och är tyngda av bördor…
Vid den här tiden tyngdes folket av tunga bördor, krav och lagok. Det är som om Jesus säger: Kom till mig ni alla som anstränger er för att klara något som ni inte kan, vara något som ni inte är..

Vår rättfärdighet måste komma från det som Gud gör i oss / det Guds Ande gör i oss.
Gal 3:1  Ni dåraktiga galater! Vem har förhäxat er, ni som har fått Jesus Kristus framställd för era ögon som korsfäst? 2  Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 
När vi går in under lagen – blir lagiska – gör vi saker för att förtjäna och kräva Guds välsignelser. Det är vad som händer när Jesu försoningsdöd och korsets budskap tonas ned eller ersätts av gärningsläror.
…9  Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. 
…13  Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. 14  Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. 

Äkta tro är inte heller ”en egen makt” som vi kan ”aktivera”. Äkta tro är förtröstan på Gud. Lagiskhet finns i många sammanhang och jag tror inte att någon av oss undgår att hamna i lagiskhet någon gång, kanske då och då.

Ef 1:18  Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19  och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam. 

Alltså är det inte våra ansträngningar utan Guds nåd som då verkar och påverkar inifrån. Guds vilja är att vi ska tjäna i frihet, drivna och inspirerade av den Helige Ande.
Jag vill ta upp några frågor som kommer upp ibland.

Sabbaten och högtiderna
Är man ”lagisk” om man håller sabbaten och de judiska /bibliska högtiderna?
Kol 2:16  Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker eller i fråga om högtid eller nymånad eller sabbat. 17  Allt detta är bara en skugga av det som skulle komma, men verkligheten själv är Kristus. 

Om man bor i Israel är det helt naturligt att fira judiska /bibliska högtider för de följer den judiska almanackan. Men vi som bor i Sverige?
Rom 14:5  Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. 

-du är inte lagisk om du håller sabbaten eller lägger vikt vid en viss dag.
-du är inte laglös om du inte håller sabbaten eller söndagen.
Men om du håller sabbaten och säger att alla andra också måste hålla sabbaten, då är du lagisk. Vad ska vi förstå med sabbaten? Vi ska förstå innebörden, att sabbaten handlar om att det är Gud som helgar (2Mos 31:13). Det är Guds verk och inte vårt.

Maten
Vi läser verserna innan som gällde maten. I lagen finns en mängd matregler.
Rom 14:1  Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms över hans betänkligheter. 2  En har tro till att äta allt, men en annan som är svag äter bara grönsaker . 3  Den som äter skall inte förakta den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. 

Det viktiga är att ingen får förakta den som inte vågar äta allt och vegetarianen har inte rätt att döma den som äter allt. Om du säger att alla måste göra som du, då är du lagisk.
Vi kan även här upptäcka andlig föda i de lagarna eftersom vi ser i nytt ljus utifrån Nya förbundet.

Tiondegivande
2Mos 35:29  Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som HERREN hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga gåva åt HERREN. 

2Kor 9:7  Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare. [Grundtextordet för frihet betyder också generositet, läste vi tidigare]

Många av oss som växte upp i frikyrka lärde oss om tionde. Tiondegivande kan vara en hjälp och en bra princip men det är inte ett krav eller en lag. Om vi tvärtom aldrig ger något till Guds verk, är det brister i tron. Men givandet ska komma från hjärtat så att vi ger med glädje och det kan vara en mognadsprocess.

Vi kan skapa egen lagiskhet och egna regler, precis som fariséerna.
Smycken och örhängen ansågs vra “en synd” förr [inte minst i väckelser]. Jag menar att det är lagiskhet. Jag önskar att man hade läst om när Gud bildligt beskriver när han utvalde Israels folk och jag tänker på Hesekiel 16. Detta är Gud som säger genom profeten:

Hes 16:11  Jag prydde dig med smycken, satte armband på dina armar och en kedja om din hals. 12  Jag satte en ring i din näsa och örhängen i dina öron och en vacker krona på ditt huvud. 
Var kom lagiskheten ifrån? Jag vet inte. Kanske från att örhängen användes som amuletter i Egypten? (Israels folk bar sådana vid uttåget ur Egypten). Hur vore det att läsa hela Bibeln!?
Visst, det står om utsmyckning i 1Tim 2 men det handlar om att det inre är det viktiga och inte det yttre.

  • DW gjorde sig av med tv:n på Guds uppmaning, för många år sedan. Om han hade sagt att alla måste göra sig av med tv:n – då skulle han ha varit lagisk.
  • Om Gud säger åt dig personligen att göra dig av med ägodelar och ge till andra, ska du göra det. Men om du säger att alla andra måste göra så – då är du lagisk.
  • Om Gud kallar dig att ta hand om trasiga människor i ditt hem – gör det!
    Men om du säger att alla andra ska göra samma som du, då är du lagisk.
  • Anden kan inspirera dig att gå ut på gator och torg och evangelisera, då ska du göra det.
    Men om du säger att alla andra måste göra precis som du – då är du lagisk.

När man tar in en struktur och företagsmodell i församlingen får man en lagisk församling.
”Att lära ut att profetera”, skapar inte bara falska profetior. Det skapar lagiskhet.

Var och en ska söka Guds personliga vilja för sitt eget liv. Vi behöver inte en uppenbarelse för varje uppgift men vi ska be Gud att leda och visa hur vi ska tjäna.

Allt i Guds rike är frivilligt.
Samtidigt är det så att bara den som lyder Gud får uppleva de andliga rikedomarna!

Personligt: Gud kallade mig och Janne till tjänst att starta bön på dagtid i Gileadkyrkan 1993. Vi bestämde oss för att inte göra något annat än det som den Helige Ande ledde oss till. En evangelist i församlingen försökte ”jaga ut oss” ur bönerummet för ”Ni måste ut! Ni kan inte bara be”. Men Gud ledde oss steg för steg: bön /förbön, undervisning, evangelisation, socialt arbetet…
När Gud får leda faller alla bitar på rätt plats i rätt tid.
När Gud kallar, då utrustar han för just den uppgiften.
Vi gjorde allt med glädje och Andens inspiration. Det var inte en lätt väg. Men det finns mycket att minnas med tacksamhet och glädje.

Jak 2:8  Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9  Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. 
…12  Tala och handla så som den som skall dömas efter frihetens lag. 

Jesus talade om de största buden:
Bud 1. Älska Gud – därför att han först har älskat oss och gett oss av sin kärlek.
Bud 2. Älska din nästa… – att ge vidare det vi har fått.

Hur upprätthåller vi lagen? Genom att Jesus får vara Herre och Kung på hjärtats tron.
Hur fungerar Frihetens lag? Den fungerar genom att vi ber den Helige Ande att leda oss in i gärningar som Gud har förberett (Ef 2:10).

Döda gärningar
Jakobs brev säger att tron utan gärningar är död. Vi gör inte (längre) gärningar för att duga inför Gud eller för att vara människor till lags. Det är lagiskhet och av lagiskhet kommer döda gärningar.

Vi talar ibland om arvssynden, som är [den fallna naturen[den onda naturen, syndanaturen eller den svaga naturen] och är den som gör att vi själva vill bestämma över våra liv. Vi tror att oberoende är ”frihet”. Vi kanske vill ha Gud på våra villkor och ha nytta av Gud när det passar oss? Den inställningen producerar ”döda gärningar” och det är en återvändsgränd.

Jag trodde att jag var fri tills jag kapitulerade och överlät mig helt till Jesus, för många år sedan. Jag var bunden i alla möjliga synder, föreställningar och attityder som jag delvis inte ens var medveten om. Det var först då som jag insåg att Guds löften gäller mig, inte bara vissa som är mer andliga. Jesus sa:

Joh 8:36  Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. 
Våra hjärtan måste förändras. Därför skärpte Jesus lagens bud.

Goda gärningar kommer som en konsekvens och frukt av den äkta tron när JESUS är Herre. Vi påverkas och inspireras att göra Guds vilja och leva enligt den, dvs. ”vi upprätthåller lagen” och vi vill inte leva emot Guds bud.

Fil 2:13  Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. 

Vi kan inte alltid avgöra vad som är Guds vilja men vi får be om Guds ledning hela livet, många gånger. Om du känner krav och tunga ok av ”måsten” och ”borde”, ska du veta att det inte kommer från Jesus/Gud. Avslöja och stå emot den Ondes anklagelser.

Vi får be om renhet från lagiskhet och döda gärningar, be om ett rent samvete.
Framför allt får vi be om att leva och tjäna i Andens frihet!
Och den helige Ande leder oss in i Jesu seger för oss och därför alltid i enlighet med Guds ord och en rätt förståelse av bibelordet.

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , . Bookmark the permalink.