Gud människan och andemakterna del 6

I del 5 såg vi att:
1/ Kenneth Hagin: ger oss en falsk syn på vår identitet och på vår auktoritet.
2/ C Peter Wagner: pekar ut vägen hur du praktiskt skall använda denna falska identitet och falska auktoritet.

Jag utgår hela tiden ifrån Sven Reichmans bok: ”Allt är inte Gud som glimmar” som är ett utmärkt redskap att använda.Därför att du får reda på hur de tänker i grunden i hela denna Gnostiska rörelse. C Peter Wagner tar helt enkelt bara och vägleder dem in i vad han kallar för en ny Apostolisk reformation. (NAR) Han påstår att denna Gnostiska rörelse har nya Apostlar och nya Profeter. Jag tog upp att allt denna villfarelse exploderade från och med Toronto.

Då 1994 varnade Herren oss och Tricia Tillin (Hon varnade i ett nyhetsbrev 1994) Jag såg en stor svart flod av kloakvatten sprida sig över hela jorden. Jag har sett att samma New Wine är en del av denna flod. En annan person vid namn Ed Tarkowski fick precis innan Toronto uppleva hur han fick se en “andlig mörk pyramidliknande hierarki” försöka kalla på honom.

Han säger att det var precis som om dessa makter erbjöd honom en hög position i samma profetiska rörelse som Kansas City profeterna. Vi kan se att NAR (New Apostolic Reformation) när knutet till den falska profetrörelsen Kansas City Profeterna. De nya Apostlarna (Med Wagner själv som Superapostel idag är han avliden) släpper alltså in hela den här falska Profetrörelsens uppenbarelser in i denna nya falska reformation han påstår skall förvandla en hel Kristenhet. När det nu gäller Kansas Cityprofeterna kommer jag inte längre än till Bob Jones så han får stå fram som en bild av hela den falska profetrörelsen. Vi kan även räkna in en person som Mike Bickle till Kansas City profeterna (NAR) också.

När vi börjar undersöka detta NAR finner vi ett jättestort nätverk som sträcker sig så gott som över varje nation på jorden. Kan du gissa vad de har gemensamt? Vad jag kan se i min undersökning så har alla de stora namnen Kenneth Hagins demoniska teologi i botten. Hur vet jag det då? Jo på grund av vad de predikar så måste man dra den slutsatsen och det var ju precis vad Jesus sa att vi skulle kontrollera för att se vilken rot och vilken frukt som trädet bar.

Luk 6:43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd (Andens Ljus) och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. (andligt Mörker) Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Jag vill repetera det viktiga bibelordet jag tog upp i del 5 för det hjälper oss bedöma och skilja på Andligt Ljus och det andliga mörker som uppträder som ljuset. Mörkret bedragar så många människor just därför att det använder sig av Jesu namn. Men om källan är fel och ”självupphöjande” bedrar det även om det skulle ske “under och tecken”. Bakom alla avgudarna i världen finns det demonisk aktivitet även bakom falska evangelier. Vi har redan tagit upp detta flera gånger nu men dessa demoner försöker få oss att antingen blidka dem eller så bedrar de oss att vi skall strida direkt emot dem. Både det ena som det andra är fel och faktiskt hedniskt sätter åt sidan Guds Allsmakt och sätter fokus på vårt ”Jag

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. (In i Ljuset och Ljuset in i oss) Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt (I Ljuset) skall han ta och förkunna för er. (Manifestera det Ljuset i oss) 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er. (Vår arvedel är i Ljuset = Kol 1:12-14)

När jag studerade denna rörelse som de kallat NAR (New Apostolic Reformation) så fann jag saker som chockerade mig. Det verkar som om från och med Toronto så börjar falska läror flyta samman till en enda flod. Det är nästan omöjligt att skilja på en Apostel och en som kallar sig för Profet i den här rörelsen idag. Så begreppet NAR (New Apostolic Reformation) är precis vad en del säger en rörelse som innehåller en mängd nätverk och en mängd olika falska lärare och organisationer. Men de har någonting gemensamt nämligen Kenneth Hagins falska teologi (Gnosticism) och uppsättandet av ett falskt synligt Guds Rike jorden innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen. Det finns naturligtvis vissa variationer men framför allt finns det ovetande människor som bedras in i den här rörelsen och det är dem vi försöker att nå i första hand.  

En sida på nätet nämner en hel massa namn på dem som innehar betydelsefulla platser inom detta jättelika nätverk. Den sida som kanske är en av de mest sunda när det gäller andlig bedömning av olika rörelser heter Herescope. Det är en term som myntades av Mr. Lynn Leslie som bokstavligen betyder “att undersöka villfarelse.” Herescope startade som en regelbunden tidskriftskolumn i The Christian Conscience Magazine publicerad under 1995-1998.

Tydligen så har Kansas City Profeterna gått samman med en annan grupp ledd av Mike Bickle vid namn IHOP (International House of Prayer) En av de mest kända av Kansas city profeterna var en man vid namn Bob Jones (Känd för att vara indragen i en massa sexuell omoral) Här är en artikel som handlar om något de kallar för New Breed (En ny Ras) detta är en fullkomligt demonisk antikristlig uppenbarelse Bob Jones ger Mike Bickle LÄNK/ Denna uppenbarelse har nu trängt in NAR (New Apostolic Reformation) och bevisar därmed att den är “Gnostisk och antikristlig” den förnekar vår ende Herre och Frälsare Jesus Kristus.

Men om man är grundad på Hagins teologi så blir ju bönen aldrig en vädjan till Gud. Det blir ju istället ett proklamerande utifrån den felaktiga identiteten att vi är en ande där hela Guds fullhet redan bor. Så naturligtvis hamnar man i den livsfarliga demoniska fällan att strida direkt emot andemakterna. Precis vad bibeln varnar oss för i Judas brev.

Den falske profeten Bob Jones (Kansas City Profet) i samtal med en annan falsk profet Mike Bickle (IHOP) om en ny ras alltså (New Breed) Jag fann också en annan artikel där det visar sig att Bob Jones står bakom Todd Bentleys uppenbarelse av ängeln Emma. (Vilket är uppenbart demoniskt).

Artiklel Nr 1: Vad Är The New Breed? Detta skedde alltså 1989 vid ett samtal i Kansas City Profeterna mellan 2 falska profeter. I slutet av artikeln kommenterar Anton Bosch det hela och detta är mycket bra så jag tar och pekar på vad han säger. Det här bevisar nämligen att hela NAR (New Apostolic Reformation) som springer fram ur dessa rötter är utan grund och rent demoniskt. Bob Jones får en uppenbarelse av vad han påstår är de som är förutbestämda att ärva allting. Han påstår att de är den nya grunden och att det är dessa som skall föda fram den äkta församlingen. Han säger att dessa kommer att ha anden utan mått. När de träder fram så kommer det en explosion av under och tecken som aldrig tidigare setts (Som Bill Johnson) De skall vandra i samma kraft som Kristus hade (Som Bill Johnson) Dessa kommer att lägga döden under sina fötter de kommer att nå en mognad och bli Gudamänniskor. (Ni skall bli som Gud) Han ser 300,000 elitkrigare av det förnämsta av alla blodlinjer på jorden. Dessa ser han komma i nästa generation dessa 300.000 kommer att ha en superauktoritet i andevärlden och vinna över 1 Miljard själar. Han ser dem lägga en ny grund av nya Apostlar och Profeter och upprätta de 5 faldiga tjänstegåvorna (Latter Rain – Manfested sons of God)

Kommentarer:
Det har blivit väldigt populärt för dagens “profeter” att göra alla möjliga vilda förutsägelser om framtiden. Skriften är dock tydlig med att när profeter talar ska deras ord prövas (1 Kor 14:29). Men prövningen kan inte baseras på subjektiva saker som om profetiorna “känns” rätt eller eller upplevs sanna. Bibeln måste vara den källa mot vilken varje profetia eller undervisning prövas eftersom Guds ord är oföränderligt (1Peter 1:25, Matt 24:35 etc). Om människors ord inte överensstämmer med skriften måste de förkastas.

Till exempel förutspår profetior från Bob Jones, Mike Bickle (Falska profeter) en ny ras av kristna ledare som kommer att leda en världsomspännande väckelse som kommer att få en miljard in i Guds Rike. Låt oss nu pröva denna profetia i ljuset av Guds ord. De påstår att 300,000 superledare kommer att upprätta Guds Rike på jorden med början just nu.

Bob Jones säger att nästa generation “kommer att föda fram den verkliga församlingen” men Bibeln säger att Jesus Kristus kyrkan startade den nytestamentliga församlingen på pingstdagen för 2000 år sedan!

Bob Jones säger att den generationen troende är “den största av alla generationer som någonsin har varit på jordens yta … (de) kommer att ha en härlighet som långt övergår alla generationers troende som funnits på jorden. Men Bibeln målar upp en dyster bild av en församling i stort avfall i den sista generationen. de sista dagarna: (2 Tim 3:1-5 + 2 Tess 2) Han säger även att dessa är förutbestämda att ärva allting på jorden. Men bibeln säger att Kött och Blod inte kan ärva Guds Rike som är ett andligt rike (1 Kor 15:50) Bara de ödmjuka kan ärva Guds Rike (Matt 5:5) Endast övervinnarna som håller ut i prövningen kommer att ärva Guds Rike (Upp 21:7)

Bob Jones säger att dessa superkristna  “kommer att lägga kyrkan på rätt grund“. En direkt lögn han påstår att den församling som är nu inte har haft en stadig grund att byggas upp på innan. Ett antikristligt påstående för Jesus har redan lagt en grund som ligger för alla tider (Matt 16:18) Han förkastar alltså den lära och den person som hela Guds Hus vilar på och som Apostlarna hade. Det är ju uppenbart att det inte är Guds Rike utan att annat rike denna falska rörelse talar om. (1 Kor 3:11 + Ef 2:20) De talar också om att denna generation skall gå fram och övervinna världen genom under och tecken. Då måste det vara de falska under och tecken som de laglösa utför I den sista generationen (Matt 7 + 2 Tess 2)

Bob Jones fortsätter med sin hädelse och menar att det är dessa superkristna som skall lägga själva döden under deras fötter. De tar alltså Kristi plats (Antikrist) För det är Jesus Kristus själv som skall lägga döden och alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25-27) Han påstår alltså i samma andetag att dessa superkristna 300000 skall vinna 1 Miljard själar. Detta påstående är en del av den falska Latter Rain rörelsens läror. Bibeln talar ju rakt emot om ett jättelikt avfall istället (2 Tess 2 + 1 Tim 4:1)

Enligt Bob Jones skall de 5 faldiga tjänsterna som är nämnda I Ef 4 och föra församlingen till perfekt mognad och bli en Gudsmänniska. Han kallar dem för “Melkisedeks Prästerskap. Återigen ser vi den antikristliga agendan för skriften säger att Jesus Kristus är som Melkisedek och är perfekt för evigt. (Heb 6:20) Gud verkar redan från start med Apostlar (Jesu Kristi Apostlar) profeter evangelister och herdar och lärare (Ef 4:11-12) Konsekvensen blir ju att Jesus Kristus har misslyckats så att dessa Superkristna i den sista generationen skall avsluta verket åt honom. Dessa som kallas ”Den nya rasen” kan inte vara någonting annat än de som New Age talar om skall besitta jorden i deras guldålder någon annan slutsats går inte att dra enligt bibeln.

Bob Jones påstår att de superkristna behöver inte uppleva någon ökenvandring utan bli övernaturligt födda i anden. Men skriften säger att alla människor är syndare (Rom 3:10 + Rom 3:23) I boken “Counterfeit Kingdom” (Holly Pivec) på sidan 5 nämns att Bob Jones besökt Bethel Church och lärt dem hur man gör resor till himlen. Där lärde han ut hur man skulle lära sig att göra olika upplevelser genom andningsteknik och visualisering (New Age) Han sa att på detta sätt kan du göra olika ”utanför kroppen upplevelser” och resa ditt du vill.

Det råder ingen tvekan om att Bob Jones enligt skriften är en falsk antikristlig profet som drivs av samma ande som New Age. Allt som denne man säger och gör är att ersätta vår ende Herre och frälsare med ett “Självupphöjande” budskap (Satans signum)

Vi finner det därför väsentligt att denne Bob Jones hade ett starkt inflytande på en annan antikristlig person. Nämligen Todd Bentley som talade om samma resor upp till tredje himlen och som stod i spetsen för den falska väckelsen i Lakeland. Bob Dee Way kommenterar en video här där ”häxan” Patricia King samtalar med Todd Bentley och Bob Jones. (Pdf)

Artikel Nr 2: Här ser vi den falske profeten Bob Jones (Kansas City Profet) som en länk till den falska väckelsen i Lakeland och Todd Bentley.
Bob Jones’ ängel Emma – Angel of the Prophetic or Demon from Satan? Denna artikel är från en person som hoppat av denna rörelse och nu varnar för den.

Om vi inte diskuterar vad som har gått fel, lämnar vi Kristi kropp öppen för bedrägeri och villfarelse. Därför måste vi titta på så uppenbara felaktigheter som Bob Jones påstår få sig uppenbarat från Gud. Någon gång runt 1985 började Bob Jones först började om ängeln Emma. Därför skall vi titta på hur han påverkade Todd Bentley’s tjänst genom att citera Todd Bentey genom sina egna ord.

Låt mig nu prata om en änglalik upplevelse med Emma. Två gånger frågade Bob Jones mig om den här ängeln som var i Kansas City 1980: “Todd, har du någonsin sett ängeln med namnet Emma?” Han frågade mig som om han förväntade sig att den här ängeln visade sig för mig. Förvånad sa jag: “Bob, vem är Emma?” Han berättade att Emma var ängeln som hjälpte till att föda fram och starta hela den profetiska rörelsen i Kansas City på 1980-talet. Hon var som en  som hjälpte till att sköta om det profetiska när det bröt ut. Inom några veckor efter att Bob frågat mig om Emma var jag i en tjänst i Beulah, North Dakota. Mitt under gudstjänsten var jag i samtal med Ivan och en annan person när jag fick se Emma. När jag stirrade på ängeln med öppna ögon sade Herren: “Här är Emma.” Jag skojar inte. Hon flöt ett par centimeter från golvet. Det var nästan som Kathryn Khulman i de gamla videorna när hon bar en vit klänning och såg ut som om hon gled över plattformen. Emma verkade vacker och ung – ungefär 22 år gammal – men hon var gammal samtidigt. Hon tycktes bära visdomen, dygden och nåden i Ordspråksboken 31.

Hon gled in i rummet med skinande gnistrande ljus och färger. Emma bar en massa väskor och började dra guld ur dem. När hon sedan gick upp och ner för kyrkans gångar började hon lägga gulddamm på människor. “Gud, vad är det som händer?” frågade jag. Herren svarade: “Hon släpper guldet, som är både uppenbarelsen och det ekonomiska genombrottet som jag för med mig in i den här kyrkan. Jag vill att du ska profetera att Emma dök upp i denna tjänst – samma ängel som dök upp i Kansas city som ett tecken på att jag bekräftar att den profetisk anden kommit i församlingen. Se, när änglar kommer, kommer de alltid av en anledning; vi behöver faktiskt fråga Gud vad syftet är. Inom tre veckor efter det besöket hade kyrkan gett mig det största offer jag någonsin i min tjänst. Tusentals dollar! Tusental! Trots att hela mötesserien bara besöktes av tretusen personer. Även pastorn där vittnade om att efter det att jag lämnat kyrkan började offren där fördubblas eller tredubblas.

Under detta besök blev pastorns fru (det var en AOG-kyrka) helt berusad av den Helige Ande – hon började springa runt och skälla som en hund eller huka sig som en kyckling och gav ifrån sig konstiga ljud en kraftfull profetisk ande kom över henne. Efter att denna profetiska smörjelse kom över henne började hon få telefonnummer till och ringa upp helt okända personer och profetera över dem. Hon skulle berätta för dem att Gud gett henne deras telefonnummer och sedan skulle de få kunskapens ord och profetior. Det var efter denna mötesserie som änglar började dyka upp i kyrkan (Slut citat Todd Bentley)

Det kusliga med det här är naturligtvis att det kan vara fallna änglar som uppträder som ljuset. Ni som följer den här rörelsen NAR vet ju att det bara profeteras:
1/ Profetior om framgång aldrig varning för dom
2/ Det handlar för det mesta om ett ekonomiskt genombrott

Det är skrämmande men roten till ordet Demon (Fallen ängel) är Daio: ”To distribute Fortunes” vilket är exakt vad Emma gör: Hon sprider ut rikedomar och ett budskap om en underbar gyllene framtid. Detta är exakt vad kristenheten vill höra bara goda nyheter inga doms budskap eller omvändelsebudskap. Det som sker nu är precis vad Paulus säger: Gud fångar dem i deras egen visdom de får höra precis vad de vill höra!

Vid Toronto så kallade man stället för Joels bar vet du vad Rodney Hooward Brown menade med detta? Att de var den Guds armé som profeterades som i Joels bok. Men detta är helt klart en demonisk armé och absolut inte en kristen armé. Vi tackar Gud att vi lyckas nå in med vår undervisning precis där det behövs och så länge nätet är öppet är detta ett effektivt sätt att nå människor för att varna dem. En person som lyssnat på Del 2 av Gud människan och andemakterna bekräftade varningen! Jag lyssnade till en podd som gjorde mig ytterligare säker på min varning. De som höll på med andlig krigföring hånade de vanliga kristna ”Torrbollarna” som inte gjorde ”Under o Tecken” – Ja det hade faktiskt en underton av hat! Nu tänker de bevisa detta för allmänheten och driva ut onda andar öppet för allmänheten på 2000 platser i USA. Vet du vad jag tror? Det kommer att de ut som om det fungerar så se upp och vaka över utvecklingen.

Jag avslutar hela denna serien genom att läsa upp den profetiska drömmen som är en varning: LÄNK
För några år sedan hade jag en dröm som jag kom att tänka på under tiden jag lyssnade på Jannes undervisning (Gud människan och andemakter del 2). Jag tror detta var en varning och något som många kommer att hamna i då trosrörelsen är så infiltrerad i dagens frikyrkor.

I drömmen mötte jag andemakter där en sådan liknade en skorpion fast med sylvassa engaddade klor. Jag blev rädd när jag såg dem och fick för mig att jag skulle gå emot dessa och sa “i Jesu namn gå bort” så som jag fått lära mig att man ska göra (i karismatiska sammanhang för 15 år sedan.) Andemakten tittade på mig och fick ett sådant hatiskt flin, hånskrattade och började prata, jag svarade och upprepade sedan “i Jesu namn” men demonen tog då och stötte sin gadd i mitt ben och jag fick en sådan ångest och smärta jag aldrig tidigare upplevt och skrek för mitt liv. Jag fattade inte varför den kunde göra så när jag hade åberopat Jesus, sedan tryckte den i de engaddade klorna i mina ben och jag trodde jag skulle förgås av smärtan som var både fysisk och själslig. Jag vaknade och förstod att jag hade agerat utifrån trosrörelsens villolära att jag själv var Gud som kunde befalla demoner och andemakter.

Jag upplevde i drömmen att det blev en sådan panik när jag förstod att den andlig krigföringen plötsligt inte fungerade som den tidigare hade gjort. Jag kunde inte förstå varför och blev så förvirrad och paralyserad av detta, att då vända mig till Jesus för räddning fanns inte i min tanke då jag trodde att han redan var med mig i den andliga krigföringen, vilket var en lögn.

Kan det vara så att kristna blir lurade in i denna väg genom att ondskan låtsas att bli påverkad av andlig krigföring i början? När man sedan har gått en bit in på denna väg så fungerar plötsligt inte den andlig krigföring längre och man råkar i livsfara. Jag upplevde efter drömmen att jag inte skulle ha engagerat mig i samtal med demonen, inte svara och dessutom inte befalla utifrån egen ingivelse utan istället vända blicken, hela min kropp och fokus helt och hållet mot Jesus, bort från ondskan och be till Jesus att han skulle ta bort demonen.

Till sist några videos från Todd Bentleys möten i Lakeland där han ropar på änglar men nu förstår vi att det är demoner. (Fallna änglar)

Todd Bentley Angels-Angels-Angels
Todd Bentley och ängeln Emma
The False Apostles and Fake Angels of the Lakeland Revival
Todd Bentley Goes to Heaven – Heavenly Experiences and Angelic Realms
Todd Bentley Blessed by Apostles
Caryl Matrisciana on Todd Bentley
Todd Bentley – Wisdom of Gold (Gold Tooth Angel)
Heavenly Access with Todd Bentley (han har absolut inte vänt om)

Janne Ohlin – Göteborg


This entry was posted in Different Stuff and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.