Budskapet om Korset

Joh 12:23 Jesus svarade: “Stunden har kommit då Människosonen skall förhärligas. 24 Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt. 25 Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. 26 Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.

Detta innebär inte bara att Herren Jesus Kristus gav sitt liv för oss. Men principen innebär att detta är en förutsättning för alla som följer honom vi måste gå samma väg. Den vägen är korsets väg men det är samtidigt en vandring in i livet så därför är detta den övermåttan härliga vägen. Men denna väg att vandra in i livet och få livet in i oss är att dö ner ifrån vårt eget liv. Vi måste passera in i detta liv i Kristus genom korset så det innebär en trång port och en smal väg. Livet är Jesus Kristus så vi vandrar in i honom och han kommer in och växer upp i oss.

Guds mål är alltså att få en fruktbärande skörd genom att vetekornet skall bli många korn och bli ett åkerfält fullt av vete som växer upp till mognad. Paulus säger att vi som tror är Guds åkerfält. Han har alltså hela äganderätten och tar på sig hela ansvaret för vad som sker i och med sin åker. Målet är alltid att livet i Kristus måste ta över mitt Självsliv och bli synligt i oss.

1 Kor 3:7 Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. 8 Den som planterar och den som vattnar är ett, och var och en skall få sin lön efter sitt arbete. 9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad.

Här förklaras ganska tydligt att det är Gud som ger växten som är livet i Kristus. Det livet i Kristus kan vi människor aldrig prestera för det måste komma ifrån Guds nåd. (Tuktan och Uppfostran Titus 2:11-13) Gud sände aldrig en profet eller många profeter för att göra sitt eget ord uppenbarat. När Gud sände sin egen Son gjorde han honom till ett Vetekorn. Bara när det vetekornet föll i jorden och dog var det möjligt för Guds åkerfält att producera många korn.

Så ett fruktbärande åkerfält kan aldrig bero på våra försök att ha den rätta läran eller försöka kunna bibeln utantill. Sädeskornet måste ner i jorden för att dö bara då kan åkern bli till ett sädesfält som bär frukt. Detta är samma sak som Paulus beskriver som talet om eller budskapet om Korset, de som förstår det och bär frukt är alltså de som dör ner med Kristus för att uppstå med honom. En del tycker det är en dårskap att lägga ner vår egen visdom och kraft men det är ett måste för att bli fri, helad och fruktbärande.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.

Det råder ingen tvekan om att Herren talar om sig själv som Vetekornet (Joh 12:24) Men sedan från Joh 12:25 så förklarar Herren vad han sagt. Då ser vi att denna princip med att vetekornet måste komma i jorden och dö handlar inte bara om honom utan den gäller alla. Joh 12: 25-26 Det råder heller ingen tvekan om vad det betyder. Herren menar att alla som vill tjäna honom måste följa honom igenom samma upplevelser som han själv. Det innebär upplevelser av lidanden och prövningar av olika slag. OBS! Detta har inte med själva förlossningen eller friköpandet att göra det har han själv utfört en gång för alla.

Heb 10:11 Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer, som aldrig kan ta bort synderna. 12 Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider, och han har satt sig på Guds högra sida.

Det Jesus menar är att nu finns det en väg och en möjlighet och Korsets Kraft att ta bort Jagets självcentrering. Detta är Guds Rike detta är Guds vilja. Det är en princip som alla som följer honom måste uppleva. Det är att genom Korset dö ner med Kristus och få möjligheten att uppstå och leva i hans liv genom Anden.

Det förklarar vad Paulus menar:
2 Kor 4:10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp. 11 Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. 12 Så verkar döden i oss, och livet i er.

Gud sände alltså sin egen Son till världen för att han skulle ned i jorden och dö som en förstling av hela skörden. Det är samma sak som Golgata Kors – Graven – Uppståndelsen! Herren sår sig själv in i människors hjärtan. Det är alltså omöjligt att bära frukt om inte ordet får uppenbaras av Anden i oss genom principen: Från Död till Liv – Det finns ett annat ord på denna process också och det kallas även för förkrosselse.

VAD ÄR FÖRKROSSELSE

Det uppenbaras ingen annan princip för ett fruktbärande liv i bibeln det är en väg som går från död till liv och det kallas förkrosselse. Hur tror ni då den vägen ser ut som leder in i denna process kom ihåg att vi talar om Guds åkerfält så Gud måste få sköta om processen. Lägg märke till att vårt ansvar är att följa honom det är Guds ansvar att sköta resten. När han talar om att bära frukt i liknelsen om vinträdet säger han: Vi skall förbli i honom så förblir han i oss och utan honom kan ni ingenting göra = Bära frukt (Joh 15:4-5) Vi kan alltså aldrig producera ett Guds Rike eller göra Guds vilja här på jorden utan att följa honom genom den trånga porten fram på den smala vägen som leder till Livet (Matt 7:13-14) Så Satan behöver ett falskt evangelium som är självcentrerat. (Matt 7:21-23)

Gud har sagt till oss att jag skall hjälpa er igenom alla trånga passage och det gäller naturligtvis alla som vill gå hans väg. Jag har själv gått igenom ett sånt passage nyss och utan nåd och hjälp från Herren och stöd från andra kan jag säga direkt då hade jag aldrig kommit igenom. En sak som är väldigt viktigt att komma ihåg är att passagen Gud valt att vi går igenom är konstruerade av Herren och är olika för varje person varenda en av oss har en väg att vandra.

Joh 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber (Gk: Aiteo) honom om i mitt namn.

Här ser vi principen från död till liv eller förkrosselse tydligt igen.
1
/ Vi väljer inte Herren och vi väljer inte heller vår väg!
2/ Herren väljer oss och har köpt oss fria att vandra på en personlig väg han redan bestämt
3/ Den väg vi skall vandra på skall leda till att vi bär frukt som är evig (Ande)
4/ Det är alltså totalt omöjligt för oss att prestera utan förkrosselse (Död – Liv)
5/ Den bönen som omnämns här (Gk: Aiteo) har en speciell betydelse som pekar på förkrosselse

Du kan bara bedja på det här sättet om du har ett förkrossat hjärta för den beskriver en människas totala beroende av hjälp och Nåd från Gud.
Gk: AiteoDet beskriver en utfattig tiggare som kommer till någon som han vet är God och Rik som kan hjälpa honom. Han kommer alltså till Gud och ber i Jesu namn i förkrosselse om hjälp att utföra det omöjliga nämligen att bära frukt Agape är något som bara finns i Guds eget liv. Kom ihåg principen du går alltid igenom smala passagen för att dö från vårt eget liv och få del av Herrens liv. För den som älskar Gud samverkar alla de här passagen till detta fruktbärande liv och till förkrosselse.

Rom 8:25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. (Gk: Asteneia) Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. 28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. (Joh 15:16 Se ovan: Att bära frukt)

Vers 25 Handlar konkret om att hoppet är knutet till tron och i hoppet väntar vi oss löftet bli uppfyllt av Gud
Vers 26 Handlar alltså konkret om vad som kan hända oss under tiden vi väntar och vandrar: ”På exakt samma sätt

Så det är uppenbart att han talar om två saker:
1/ Gud skänker oss hjälp i form av hopp genom tro så vi orkar vidare
2/På samma sätt” hjälper oss Gud i vår svaghet (Gk: Astheneia)

Här ser vi hur beroende ”den förkrossade” är av Gud! Inte bara ger han oss nytt hopp genom tron så vi orkar vänta på löftenas uppfyllelse. Under tiden vi väntar och vandrar kan Gud tillåta saker ske för att nå sitt mål att förkrossa våra hjärtan. ”På samma sätt” hjälper oss Gud i vår svaghet (Gk: Asteneia) Teologers förklaring av detta grekiska ord säger följande: Själva roten till ordet kommer ifrån ett grekiskt ord #Asthenos# – Svaghet och Sjukdom!

Det kan gälla hela människan eller någon speciell sjukdom så här ingår även det psykiska alltså skador eller sår på vår själ. Jag citerade en sak som Sebastian Stakset skrev på FB som var så bra skrivet. (Obs! Håller inte med honom i allt han predikar) – Citat: Det är sjukt hur alla trauman vi bär med oss från livet påverkar oss undermedvetet. Alla svek gör det svårare att lita på människor. Alla som skadat en skapar rädsla som kan förvandlas till hat. Alla man skadat skapar inre oro och psykisk stress som sätter sig på kroppen. Alla synder skapar skam. Alla sår skapar ärr. Inte så konstigt att många självmedicinerar. Det är extremt viktigt om man vill förändra sitt liv att man får läka från sina inre sår. Bästa sättet är att få vistas i en miljö inbäddad av kärlek, förlåtelse och nåd. Och att acceptera att det måste få ta tid.

(Guds Nåd handlar om Tuktan och Omvändelse också för att växa)

Så svarar en vän till mig på FB som också är troende jag måste ta med hennes citat också för att vi skall förstå att vara kristen innebär automatiskt inte helande utan saker som (Gk: Astheneia) Svaghet eller Sjukdom är något Gud kan tillåta och vi kanske måste acceptera saker som gör oss totalt beroende av Gud (Förkrosselse)

Citat: Jag trodde att jag skulle kunna bli helt hel från PTSD och kroppsminnen orsakat av trauman. Men så är inte fallet. Även om Herren har gjort mycket i mitt liv så kommer jag alltid att vara en liten skadeskjuten fågel i hans mäktiga hand. Men där är jag trygg, totalt beroende av honom och med mina närmaste. Herren sammanför oss med de vi behöver. Ensam är inte stark. Vi har våra kors att bära och vi får be för varandra.

Om vi nu går tillbaka till Rom 8:25-26 igen och repeterar så såg vi att inte bara skänker Gud ett levande hopp genom tron (V 25) ”På samma sättlåter han Anden komma nära den som är Svag och Sjuk (V 26) Anden själv ber för oss utan ord med djupa suckar till Gud som förstår allt och som har makt att hjälpa oss med allting. Vänner jag talar om förkrosselse hur det känns att dö med Kristus för att få del av hans uppståndelsekraft! Ingen som inte gått den här vägen förstår talet om Korset! Vet du att mitt i de djupaste bedrövelserna har jag funnit de största skatterna och gjort de starkaste upplevelserna.

När jag var nyfrälst talade Herren dessa bibelord till mig och idag vet jag och har upplevt sanningen i dem.
Jes 43:2 Om du än måste gå genom vatten, är jag med dig, eller genom strömmar, så skall de inte dränka dig. Om du än måste gå genom eld, skall du inte bli svedd, lågan skall inte bränna dig.

Parafras och Andemening: Jag har en väg för dig som innebär att du måste gå igenom vatten och floder men de skall inte övervinna dig eller dränka dig. När du måste gå igenom elden så skall du inte bli bränd och eldslågorna skall inte förtära dig.

Ibland undrar vi hur Gud kan tillåta de här sakerna ske i mitt liv? Men vänta bara när det gått ett tag och du vänder dig om så ser du en trofast Gud i allting du gått igenom. Vi har inte utvalt honom utan han har utvalt oss för att bära frukt som består! Både utkorelsen och vägen och resultatet är Guds sak inte vår! På nått märkligt sett uppfylls Guds löften vad han sagt framför våra ögon fast det för oss ser ut som ett misslyckande. Men Gud är så stor så vi kan aldrig greppa vad Guds Allsmäktighet är.

Psa 34:19 HERREN är nära (För att hjälpa) dem som har ett förkrossat hjärta och frälsar (Helar och Befriar) dem som har en bedrövad ande.

De här verserna står i en Psalm som handlar om Kristi Korsfästelse. Så vi avslutar denna predikan med att konstatera att detta med förkrosselse är en nödvändighet för att bära frukt – Att dö med Kristus och att uppstå med honom i härlighet! Endast när vårt innersta blir förkrossat och bedrövat kan vår åker bära frukt åt Gud. Men vägen dit har vi ingenting med att göra vi skall bara säga ja och följa efter honom. Vägen måste genom Vatten och måste gå genom Elden men den är personlig och utvald för var och en av oss. Vi kan bara låta det ske det är Guds verk växten måste komma från Gud.

Eller det är exakt samma sak som att säga att Guds Rike och Guds vilja kan jag omöjligt göra utan denna princip: Budskapet om Korset är ett ljuvligt budskap när du förstår det! Därför börjar saligprisningarna: Mat 5:3 Saliga är de som är fattiga i anden (De Förkrossade) dem tillhör himmelriket.

Kommentar: Att vara fattig i anden är att ha en ödmjuk inställning när det gäller synen på vårt eget liv. Det innebär helt enkelt samma sak som att bli “Förkrossad” du förstår att vi är syndare i oss själva. Vi förstår även att vi aldrig kan producera frukt eller rättfärdighet själva. En människa som är “Förkrossad” är villig att acceptera helt och fullt att frälsningen beror helt och hållet på Guds barmhärtighet och nåd. Bara en “Förkrossad” människa är villig att vara där Gud placerar henne. Bara en “Förkrossad” människa är villig att böja sig och gå dit Gud vill och acceptera det Gud lägger på henne. Motsatsen till det här blir ju att söka sitt eget och vara uppblåst och stolt och berömma sig av något hon själv uträttat i egen kraft och ambition. Det är att ha ett “Hårt” hjärta.

Då kan jag säga av egen erfarenhet att “Förkrossandet” är en process som bara Gud kan genomföra om vi förblir i Kristus. Det tar alltså en lång tid för ett träd att växa upp och bära frukt.

Janne Ohlin – Parousia Mission 22/1-23This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , . Bookmark the permalink.