DET ÄKTA GUDS RIKE ÄR GUDS RÅDSLUT – Del 1

VAD ÄR GUDS RIKE – Del 1

Det är inte samma Guds Rike som predikas i Bethel Church av Bill Johnson eller New Wine. Vi måste helt enkelt förstå att Guds Rike funnits i Gud Plan innan han skapade någonting alls. Du kan aldrig separera Guds Rike ifrån Guds eviga rådslut vi måste helt enkelt börja djupstudera bibeln. Guds Rike är hans plan med allt skapat änglar och med världen det kan omöjligt vara det rike man försöker förvirra oss att tro nu. Se predikan Laglöshetenshemlighet /Tex

De 5 första verserna har alltid förundrat teologerna de flesta tror att detta är Guds Rådslut innan han skapade det synliga.

1 Mos 1:1 Igenom och till Sonen skapades det himmelska (Osynliga) och det jordiska (Synliga) 2 Det blev kaos genom ett uppror i himlen. De fallna band Gud att verka ifrån ett speciellt område kallat The Abyss de liknas vid ett mörkt flodvatten. De får en uppmätt tid precis som det Jordiska (Synliga) Resultatet av detta system kallas Världen (Kosmos) Guds Ande kommer ner som en fågel över vattenmassorna. 3 Gud talar genom sitt eget ord och uppenbarar en hemlighet för Israel. När den hemligheten uppenbaras för Israel så börjar det sanna ljuset lysa. 4 Gud bestämde och bekräftade att detta ljus är mitt Goda. (Tov) Gud själv bekräftade och skiljde Ljuset ifrån Mörkret (Död Blindhet Katastrof Okunskap) 5 Nu kallar Gud Ljuset eller det Goda att uppfylla Dagen (Ägarskap 1 Tess 5) Han har redan bundit mörkret (Gud själv gav dem auktoritet – Gk Exousia se Kol 1:13) och de har inget alternativ de måste uppfylla Midnatten. (Ägarskap 1 Tess 5) det blev kväll och morgon den första dagen.

1/ Gud kallar dig genom evangeliet till Guds älskade Sons rike av ljus men han tvingar aldrig någon
2/ Men när du förstår det äkta Evangeliet vill du att Gud stoppar den makt han tillåtit mörkret över ditt liv

Kol 1:1 Från Paulus, genom Guds vilja Kristi Jesu apostel, och från vår broder Timoteus, 2 till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader. 3 Vi tackar alltid Gud, år Herre Jesu Kristi Fader, när vi ber för er. 9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, 10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud.


DET SOM SKEDDE DÅ SKER EXAKT NU OCKSÅ EN TOTAL FÖRVIRRING

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. 10 Är det människor jag nu försöker få på min sida – eller Gud? Eller försöker jag ställa mig in hos människor? Om jag fortfarande ville vara människor till lags, skulle jag inte vara Kristi tjänare.


Det är 100% bevisat här att detta som Paulus kallar för evangelium är Guds rådslut med hela sin skapelse. Det står klart och tydligt att Gud har inget annat budskap att skänka oss än Evangelium. Så Evangelium är Guds plan och Guds rådslut för hela skapelsen det råder ingen tvekan om. Vi måste avslöja mörkret nu som satsar stenhårt för att förvirra oss och göra oss osäkra och förvirrade det är alltid Babylons taktik blanda lögn mes sanning.

Kol 1:11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (EXOUSIA) och fört oss in i sin älskade Sons rike. (Guds Rådslut) 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. 21 Också ni som

en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. (Guds Rådslut)

Kol 1:24 Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen. 25 Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord, 26 den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats för hans heliga. 27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.


Guds Rike är Guds Rådslut förvirringen skulle vara omöjlig utan att andemakter var inblandade:
1/ Evangeliet om Guds Rike
2/ Evangeliet om Himmelriket
3/ Guds rådslut
4/ Guds Logos (Gk: Guds Plan)
5/ Evangelium om Jesus Kristus är samma sak
6/ Evangelium om Riket bevisade att han var Messias
7/ Evangeliet gällde alla folk
8/ Bara de som lyder Evanglium blir frälsta (Ef 1:9-10)
9/ Fallna änglarna har bara tid till sista basunen (Upp 10:-7)
10/ Då kommer Jesus med alla änglarna (Matt 24:31)

Man vill få det att låta ett Evangelium om riket skulle vara något nytt och framför allt Bill Johnsons budskap och New Wines helande för alla människor.

Mat 4:23 Och han gick omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet bland folket.Mat 9:35 Och Jesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor och predikade evangelium om riket och botade alla slags sjukdomar och allt slags skröplighet.

Jes 55:7 Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. 8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

1/ Nikodemus kommer till Jesus om natten
2/ Gärninarna bevisar att du är sänd från Gud (Alla var ju gjorda på Sabbaten)
3/ Vänd åter till Guds vila och starta om igen starta o Igen
4/ Då kommer du förstå vad Guds rike är
5/ Du fattar inte det jordiska inte heller det himmelska (Joh 3:12)
6/ Det himmelska är det Andliga det är välsignelsen i Kristus
7/ Han talar om löfteslandet där alla gärningar redan är fullbordade
9/ Planen var att föda hans ande på nytt med sin Ande

FRÅN BEGYNNELSEN ELLER BEGYNNAREN
Nikodemus kom till Jesus han såg gärningarna Jesus svarar då måste komma tillbaka igen till den punkt där vilan finns för ditt liv också nämligen Guds rike. Ingen annan hade förut vandrat i Guds Rike än Jesus gjorde. Joh 3:3 Jesus svarade: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Bara Jesus vandrade i Guds Rike!

Mar 1:14 Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium.(Guds Plan och Rådslut) 15 Han sade: “Tiden (Kairos) är fullbordad och Guds rike (Guds Rådslut är här Kungen är nu kommen) är nu här. Omvänd er och tro evangelium!”

Sven Reichman har ett bra svar på den här frågan och det bevisar att Evangelium verkligen är Guds Rådslut och plan han har aldrig haft någon annan heller:
1/ Här förklarade Kungen Evangeliet = Gud Plan och Rådslut
2/ Guds bestämda tiden (Kairos) för den Kungen jag berättade om är inne
3/ Jag står ju nu framför er och det är jag som är den Kungen över himmel o jord
4/ Även för er precis som Nikodemus gällde tillbaks till begynnelsen börja om igen
5/ Kom ihåg vad Jesus sa: Jag är Sabbatens Herre (Vila)

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.