Bevara din frihet!

Bevara din frihet!
Psalm 91

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
19 juni 2022

Psalm 91 beskriver människors onda planer i mörkret. Det kan se ut som en räddning för många men det är förrädiskt, en snara, som kostar all frihet. Någon vill ta kontroll över våra liv och göra oss till slavar. Ytterst är det djävulens mål och han som styr.

24 mars 2021 fick Janne och jag var sin dröm samma natt med samma innehåll. Många har läst om det men jag vill berätta igen.

Min dröm: Fågelfängarens snara
Vi (jag och Janne) stod och beundrade ett stort antal fåglar. Det var starar som flög omkring i formationer. De flög fram och tillbaka över kvällshimlen i en vacker flyguppvisning. Synen andades frihet och det vackra som Gud har skapat, det som är naturligt och äkta.
Plötsligt när den stora fågelflocken kom flygande från vänster och befann sig rakt framför, stoppades de tvärt och hastigt, sögs in i något och fastnade. Friheten var slut.
Det som fåglarna hade fastnat och sugits in i framträdde nu på natthimlen som ett stort stjärntecken med många stjärnor. Men det var inte äkta. Stjärnbilden var digital
ljuspunkterna var sammankopplade som ett nät. Det såg ut som ett stort tjurhuvud (symbol för Baal). Samtidigt påminde den om Baphomet (ett gethuvud med horn), som är en symbol för djävulen. Ovanför det här digitala huvudet eller ”digitala stjärnbilden” var en stor, rund fullmåne.   

Ett citat från en artikel på nätet: Transhumanism är en kombination av maskiner och människor med avsikten att övervaka vårt beteende så att de senare kan kontrollera vårt beteende och även våra tankar. …Temat för Transhumanism är att slå samman “de fysiska, digitala och biologiska världarna” …att omvärdera vad en människa är. (slut citat)

Det här kallas den Fjärde Industriella Revolutionen (4IR).
NowTheEndBegins hemsida kallar detta ett digitalt Megavers-fängelse. Megavers är konstgjorda, digitala världar.

Vi kan tillägga att man också vill styra människans andlighet. Allt detta ska uppfyllas med hjälp av inopererade chip, AI, digitalt id, vaccin /läkemedel, digital valuta.. Man talar om ett poängsystem liknande det som finns i delar av Kina. Poäng handlar om hur man uppför sig, enligt deras order. Så kan man i en förlängning till sist bestämma vem som får köpa och sälja. Allt registreras.

Vi jämför naturligtvis med beskrivningen om ändens tid (Upp 13) med världskontroll ekonomiskt, politiskt och religiöst. Men det finns en plats som är trygg:

Ps 91:1  Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2  han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” [(Gr.t och KJ) Den som bor i den Högstes hemliga plats skall förbli under den Allsmäktiges skugga].

En hemlig plats av trygghet. Orden syftar först och främst på det Allra heligaste i templet eller det innersta rummet. Det är en helig [avskild] plats. Andligt är platsen ”att vara i Jesus Kristus”. Det syftar därför också på det personliga bönelivet.

Bönen är central för att vi ska kunna vila och förtrösta på Herren.
Versens innebörd blir: den som lever i bön kommer att förbli /kommer att stanna under Guds beskydd. Vi behöver inte irra omkring i panik. Vi vet vem vi ska vända oss till. Jesus uppmanar först och främst till den enskilda och personliga bönen

Matt 6:5  När ni ber [proseuchomai] skall ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas av människor. Amen säger jag er: De har fått ut sin lön. [De ville uppfattas som väldigt andliga för att få människors ära och beröm. Dvs. den jordiska lönen]. Det är viktigt att motivet är rent när ”böneinitiativ” startas.
6  Nej, när du ber [proseuchomai], gå in i din kammare [tameion] och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig [öppet (hebr)].
Om vi har rätt motiv kommer Gud att belöna så att det lyser igenom, betyder ordet (phaneros). Det både syns och märks.

Ordet för bön här, är varken det som enbart står när Jesus ber till Fadern [deomai att be till en jämlik] eller det som oftast stå när vi ber [aiteosom en fattig tiggare kommer inför en mäktig Herre]
Här är ett annat grekiskt ord för bön, att be: proseuchomai
-en personlig och specifik bön.
-en önskan för ett speciellt behov.

Proseuchomai beskrivs: en medvetenhet att man talar ansikte mot ansikte med Gud, en medvetenhet om Guds närvaro och att Gud hör min bön.

Paulus bad om förbön med det här ordet:
Kol 4:3  Be [proseuchomai] också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet – det är för den jag är fånge – 4  och att jag talar som jag bör, när jag avslöjar den. [Paulus bad om något specifikt här: en öppen dörr + att tala öppet (phaneroo)]

Som ofta i NT står orden i pågående form: var bedjande, fortsätt be för mig /be för oss. Vi får ”tjata” på Gud och vi uppmanas vara uthålliga i bönen.

Det grekiska ordet för kammare är tameion. Det har betydelsen ett lagerutrymme och ett förråd där man förvarar sina mest värdefulla ägodelar. Det talar om två saker:

  1. Det säger att det finns skatter som väntar på den som ber och söker Guds ansikte och hans vilja – ett Guds förråd.
  2. Det säger att Jesus är skatten och gemenskapen med honom är det dyrbaraste vi äger.

Han ger sin nåd. Han ger ”frid och glädje i den Helige Ande”. Han ger förökad insikt och förstånd..

Ords 8:17  Jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig [tidigt], [Tidigt vid soluppgången. Det syftar på ett ivrigt och flitigt sökande (inte tidpunkten)], de finner mig. [Samme person som talar här sa också: ”Den som ber [är bedjande] han får, den som söker [är sökande] han finner…”. Det är alltså Jesus som talar] 18  Rikedom och ära finns hos mig, skatter som består och rättfärdighet. [dvs. himmelska andliga skatter, Guds nåd, frälsning, evigt liv = eviga värden] 19  Min frukt är bättre än guld, ja, finaste guld, det jag ger är bättre än utvalt silver. [Jesus ger… den goda frukten kommer från honom. Vi bär Andens frukt (gudomligt guld). Vi är förlåtna och försonade med Gud (gudomligt silver). Vad är miljarder kronor värda för någon som är döende och inte har frid med Gud? Vad är då pengar värda, guld eller silver? Ingenting! Frälsningen kan inte köpas. Alla världens ”avlatsbrev” är också värdelösa.] 20  Jag vandrar på [leder på] rättfärdighetens väg, mitt på det rättas stigar, 21  för att ge rikedom i arv åt dem som älskar mig och fylla på deras förråd.

Ge rikedom i arv (1917 års översättn.) en rik arvedel (KJ Bibel) substans”. Det är verkligheten av löftena. När Gud talar är det aldrig tomma ord. Här i bönekammaren fylls förrådet på och här stärks vår tro.

Jesus har gått före och öppnat vägen genom sin död och uppståndelse. Testamentet är öppnat och arvet förvaras i himlen (1Petr 1:4) en försmak eller handpenning (bildligt) nu och allt sen.

Snaran
(Ps 91) 3  Han skall rädda [natsal] dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten [deber – pest, epidemi, förstörelsen. Bildligt: något som är utsänt för att förstöra].

Herren skall befria och bevara [natsal] från snaran. Ordet kan också översättas ”Han skall rycka undan dig från snaran”. David visste när han skrev psalmen:
Ps 25:14  HERREN umgås förtroligt med dem som fruktar honom, sitt förbund gör han känt för dem. 15  Mina ögon ser alltid upp till HERREN, ty han drar mina fötter ur nätet.

Fågelfängaren är Satan (djävulen) som lägger ut snaror och vill fånga och snärja i synd. Det var så Israel blev slavar under olika hednafolk men Gud räddar alla som åkallar honom. Jesus besegrade djävulen och allt det onda på korset och han löfte är sant. Därför fick Jesaja profetera:
Jes 54:17  Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger HERREN.

Det finns andligt beskydd mot mörkrets alla makter. Ingen kan rycka oss ur Guds hand (Joh 10:29). Jesus beskyddar från villfarelser, från det onda, från ond påverkan som finns i världen, från att avfalla och gå vilse – om vi väljer att följa honom och tro på hans ord.

Ordet för ”pest” (hebr. deber) kan stå för alla slags sjukdomar. Det finns sjukdom som är orsakad av personlig synd. Exempelvis blir många som har varit inne i nyandlighet (New age), spiritism, det ockulta, har blivit helade från någon sjukdom eller besvär, direkt när de vänder om och tar emot Jesus.

En del av Egyptens plågor var sjukdomar som inte drabbade Israels folk. Plågorna som drabbade egyptierna var Guds domar över Egyptens gudar /avgudar som också ledde till förföljelsen av Guds folk.
2Mos 15:26  Han sade: “Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.

Vi är inte lovade ständig hälsa. Vi blir både sjuka och vi åldras. Vi kan dö i pandemier. Gud kan bota, han kan bevara från sjukdom, han kan tillåta sjukdomar men det viktigaste är att han i alla lägen bevarar oss i tron. Den värsta ”pesten” är synden och vi kan läsa psalmen andligt, först och främst.

Det är ändå lite märkligt att Gud gav Janne och mig var sin profetisk dröm om snaror samma natt och samtidigt som corona-pandemin pågick..?

Den förödande [havvah] pesten.
Utifrån hebreiskan verkar det kunna betyda: ”pesten som gör att förstörelsen (ondskan) skyndar på”, ”att arrangera [dabar] plågan [deber] som skyndar på ondskan [havvah].

Har ”snaran” med pandemier att göra? Det står i samma vers om snaran och pesten… Är fågelfängarens snara kopplad till FN och WHO (WEF)?
För några veckor sedan kunde vi läsa: ”Genom att ändra ett befintligt hälsoavtal, kallat International Health Regulations från 2005 (IHR), kan de kringgå godkännandet från den amerikanska senaten, vilket innebär ingen offentlig debatt och ingen mediabevakning av detta suveränitetsdödande maktövertagande. Det hela kommer att ske under mörkrets täckmantel i Genève, Schweiz, när WHO:s världshälsoförsamling sammanträder 22-28 maj. …Dessa 13 föreslagna ändringar skulle skapa ett odjur med tänder i FN. Låt oss vara tydliga med vad som händer. De bygger infrastrukturen för global styrning (världsregering) och stärker den infrastruktur som redan finns på plats. …Om dessa ändringar går igenom och WHO:s medlemsländer följer dem kommer det att få katastrofala konsekvenser för världen. Ljuset kommer att släckas mot individuell frihet i USA och alla andra tidigare fria länder. (Gäller även Sverige)

NTEB: Bill Gates och Världshälsoorganisationen har börjat utarbeta ett globalt pandemifördrag för New World Order om pandemiberedskap som skulle ge det absolut makt över global biosäkerhet, såsom makten att implementera digitala identiteter, vaccinpass, obligatoriska vaccinationer och reserestriktioner.

Det här är den värld som vi lever i och så som Bibeln beskriver den sista tiden. Men vi påminns hela tiden om Guds hjälp och beskydd. Vi ska låta allt driva oss till Jesus.
(Ps 91) …4  Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.

Jesus sa, om folket i Jerusalem som inte ville tro på honom:
Matt 23:37 …Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.

Exempel:
Gud talar genom sin skapelse. Jag tänker på bilden av en liten vadare, Större strandpipare. Vi var på Ölandssemester för en del år sedan.
Vi har sett det många gånger och varit på Öland ett antal gånger sedan dess. Men den här gången satt vi gömda under kamouflage-nät i högt gräs på stranden på Eckelsudde. Det var en tidig morgon och vi kunde lugnt studera fåglarna. Så fort honan (mamma Större strandpipare) varnade, sprang ungarna till henne så fort de kunde och kröp in under hennes vingfjädrar. Hon burrar upp sig så att ungarna är skyddade. Här är de trygga. Det är bara alla små ben som syns. Om man ser efter noga ser det ut som om hon har 4, 6, 8… ben, beroende på antal ungar.

Ps 57:1 David: Var mig nådig, Gud, var mig nådig! Ty till dig flyr min själ, under dina vingars skugga tar jag min tillflykt till dess att faran [havvah – förstörelsen] är över.

(Ps 91) …5  Du skall inte frukta nattens fasor [deber – terror, skräck, planer i mörkret], inte pilen som flyger om dagen, 6  inte pesten som går fram i mörkret eller farsoten som härjar vid middagens ljus. [Om det kommer smygande i mörkret eller synligt och öppet… skall du inte frukta – Ordet för farsot – qeteb – kan syfta på krig, stormar, pest eller svält] 7  Om än tusen faller vid din sida, ja, tio tusen vid din högra sida, så skall det inte drabba dig. [Fruktan skall inte övervinna dig. Du ska vara trygg i Guds hand].

Detta kommer att uppfyllas bokstavligt och slutligt för alla som lever när ”märket 666″ kommer.
Upp 16:2 …onda och svåra bölder slog upp på de människor som hade vilddjurets märke och som tillbad dess bild. [Det drabbar inte Guds folk som vägrar ta märket].

Pilen om dagen kan syfta på krigsvapen men också på ord för att snärja.
Ps 64:4 Ty de gör sina tungor skarpa som svärd, bittra ord lägger de an som pilar 5 för att i hemlighet skjuta på den oskyldige. Plötsligt skjuter de på honom utan att frukta. 6 De uppmuntrar varandra i sitt onda uppsåt, de talar om hur de skall lägga ut snaror. De säger: “Vem skulle se oss?” [Vi säger: Det är ingen idé att försöka dölja något för Gud!].

Hur lockar man en fågel till en snara?
Ofta med något frestande som ser gott ut men som döljer den ”dödliga baksidan”. Fågeln vet inte att friheten upphör och döden väntar. Människan lockas på samma sätt. Det kan vara med ett behov eller något som man har begär efter: pengar, trygghet, fördelar (även onda begär som t ex sexuell perversitet som inte är laglig i den verkliga världen). Men det har ett högt pris för det har en dödlig baksida, för det innebär alltid kompromisser med tron. “Det här kan du få om du…”

Vi kan jämföra med den som lockas till en sköka, som det står om i Ordspråksboken. Andligt sett är det att lockas in i det antikristna globala systemet skökan Babylon.

Ords 7:19 Ty min man är inte hemma, han har rest långt bort. 20 Han tog pengarna med sig, först när det blir fullmåne kommer han hem.” [Syftade fullmånen i drömmen på Jesu återkomst? Skökan tillhör naturligtvis inte Jesus men hon utger sig för att göra det]. 21 Så förleder hon honom med mycket fagert tal, med hala läppar förför hon honom. [Det är mycket idag som kallas “kärlek” men som Gud säger är avskyvärt och fördärvligt]. 22 Han följer genast efter henne, lik oxen som går för att slaktas, lik en fånge som skall straffas för sin dårskap, 23  till dess en pil genomborrar hans lever. Han liknar fågeln som skyndar till snaran utan att förstå att det gäller livet. 24  Så hör mig nu, ni barn, ge akt på mina ord. 25  Låt inte ditt hjärta vika av till hennes vägar, förirra dig inte in på hennes stigar. [Jesus kallar!] 26  Ty många slagna är fällda av henne, talrika är hennes offer. [Bibeln varnar för ett stort avfall från den sanna tron] 27  Genom hennes hus går dödsrikets vägar, de för ner till dödens kamrar. [Hit samlas alla som förkastar sanningen och Guds nåd och väljer Satans väg där alla religioner blandas och människan avgudas].

Pred 9:12  Människan känner inte heller sin tid. [Hon förstår inte tidens tecken] Som fiskarna fångas i olycksnätet eller fåglarna fastnar i snaran, så snärjs också människors barn i olyckans tid, när ofärd plötsligt kommer över dem. [Därför ska evangeliet ut. Gud älskar människan. Han vill frälsa och rycka undan från snaran. I Upp 18 läser vi att domen över skökan Babylon också kommer med hast eller plötsligt].

Gud kan stoppa varenda hot, varenda fara emot oss – men det gör han inte. Han visar sin makt på många olika sätt.
Elisa omringades av fiendehärar, Elia måste fly och gömma sig, David förföljdes länge av Saul, Daniel kastades i lejongropen. Gud grep in på märkliga sätt! Jeremia kastades i en brunn och fick utstå mycket lidande, många andra av Guds profeter blev dödade. Men t o m ”döden är en vinst”, säger den Helige Ande genom Paulus.
Fil 1:21  Ty för mig är livet Kristus och döden en vinst.

(Ps 91) …8  Med egna ögon skall du se hur de ogudaktiga får sitt straff.  9  Ty du har sagt att HERREN är ditt skydd, du har gjort den Högste till din tillflykt. [Du har gjort ett medvetet val] 10  Ingen olycka skall drabba dig, ingen plåga närma sig din hydda. 11  Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. 12  De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.
Det här löftet gäller om vi lyder Gud och går hans väg. Olycka och plåga här, syftar på syndens konsekvenser och straff då man förlorar Guds beskydd. Även om vi får gå en svår väg, ser Gud till att vi inte tar skada.

Vem ger änglarna befallning? Det gör Gud. Inte vi! Det finns falska lärare (t ex i Bethel Church, Redding) som påstår att de kan ”befalla änglar” men det är lögn.

(Ps 91) …13  Över lejon och huggormar skall du gå fram, du skall trampa ner unga lejon och drakar. 14  “Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn [”Han/hon känner mig”, Jesus].

Hur djävulen än kommer för att ”bedra hela världen”, som det står i Upp 12:9..
Om han kommer…
-som ett rytande lejon för att [skrämma, paralysera och uppsluka] (1Petr 5:8)
eller som en drake [en stor orm] – Lögnens fader (Joh 8:44)
-eller som en listig orm [han gör sig lik en ljusets ängel] (2Kor 11:14)
…vill Gud ge sina barn beskydd och vishet att avslöja alla hans listiga anslag, läror och attacker.

De mäktigaste, starkaste, rikaste antikristna världsledare ska komma på skam. Djävulens tjänare –”lejon och drakar” – har ingen framtid, om de inte vänder om till Gud!

Jesus har själv lovat
Luk 10:19  Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. [Andligt är det demoner, onda andars läror och falska ledare] Ingenting skall någonsin skada er. [Det gäller vår inre människa. Jesus sa också att vi inte ska frukta för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen, (Matt 10:28) …istället ska vi frukta honom som har makt att fördärva både själ och kropp = frukta Gud /älska Gud] 20  Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen.” [Vi ska inte glädja oss för mycket åt makt över demoner och onda andar när vi är Guds redskap att befria människor, utan över frälsningen och nåden i Jesus Kristus].

Det är Jesus i och genom oss som avslöjar och trampar ned falska läror. Han ger kraft att stå emot den Onde och det är Jesus som befriar den som är bunden och fast i snaror. Paulus skriver:
Rom 16:20 Fridens Gud skall snart [= snabbt] krossa Satan under era fötter. Vår Herre Jesu Kristi nåd vare med er.

(Ps 91) …15  Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. 16  Jag skall mätta honom med långt liv [Jesus ger evigt liv] och låta honom se min frälsning” […se min Yeshua. Vi får se Jesus som han är. Den som tror och tillhör honom får allt i honom som frälsningen innebär].

Gud har kontroll
Vi kan hamna i situationer när det känns som mattan dras undan, under våra fötter. Allt blir kaos och vi har ingen kontroll. Hur tryggt är det inte då att veta att Gud har kontroll. Alltid.
Det kan hända sådant som förändrar hela tillvaron. Omständigheterna ser ut som att allt är kört. Men när vi ber om Guds hjälp får vi uppleva:
Än en gång hjälpte Herren!
Än en gång hörde han min bön och svarade!
Än en gång visade Gud sin trofasthet!

Vi ska uppmuntra varandra att bevara vår frihet. Bevara friheten i Jesus Kristus!
-vi tillber inga andra gudar än den ende sanne Guden. Bibelns Gud.
-vi bekänner Bibeln som Guds ord och som den enda sanningen.
-vi tillhör Jesus, Guds Son och bor i hans närhet, under hans beskydd.
-vi ber alltid till honom om hjälp för vi har gjort den Högste till vår tillflykt.

Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.