Våga släppa masken

På 90 talet börjar det dyka upp en förändring man börjar tala om ett starkt ledarskap nu skulle det bli tillväxt till varje pris. På våra större konferenser kom då ofta ledare från USA som skröt om hur de byggt kyrka kastat ut vad de kallar för det religiösa och fört in vad de nu kallade det nya det Gud gör nu i den här tiden. Allt började nu handla om tillväxt allt organiserades om precis som ett företag. Gudstjänsterna blev inte längre fria där Anden kunde fritt. Predikningarna skulle handla om Visionen och hur Gud skulle komma nu och göra storverk. Nu skulle den stora väckelsen bryta ut!

Jag tror jag detta skifte i ledarskap som automatiskt gjorde att man övergav Guds väg att leda till Världens sätt att leda. Klockan 3 en natt vaknade Elvor o Jag av att Herren talade till oss: Exakt samtidigt uttalade vi vad Herrens Ande sa: Sakta för jag Moderfåren fram!

Jes 40:11 Han för sin hjord i bet som en herde, han samlar lammen i sina armar, han bär dem i sin famn. Sakta för han moderfåren fram.

1/ Han för hjorden i bet!
2/ Han samlar lammen i sina armar!
3/ Han bär dem i sin famn när deras kraft är slut!
4/ Han för moderfåren fram det är de som skall ge mjölk och näring och föda fram barn!

Idag bor han i oss som skall utföra dessa underbara saker. Det är Jesus Kristus som genom Anden vill befria oss. Det är därför Jesus sa:

Luk 11:21 När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. 22 Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. 23 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar

Den starke mannen är Satan det har fått tilldelad auktoritet över mörkret som är syndens konsekvens. Om Satan kan lyckas få oss att förlita oss på vår egen kraft och visdom (Köttet) kommer vi aldrig att bli fria från Babylon

Det är när man drog ut ur Babylon profetian kom: (Sak 4) Icke genom någon människas styrka eller kraft skall det ske, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. (1917)

TRÖSTA HERRENS FOLK GÅ UT I FRIHET

Kapitel 40 i Jesaja handlar om att dra ut ur Babylon som är en bild av Mörkrets välde. Är det något vi behöver höra Guds sargade folk idag så är det tröst!

Jes 40:1 Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud. 2 Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad, och att det har fått dubbelt igen av HERRENS hand för alla sina synder. 3 En röst ropar i öknen: “Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud. 4 Varje dal skall höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas, kuperat land bli slät mark. 5 HERRENS härlighet (Heb: Kabod) skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den. Ty HERRENS mun har talat.”

Babylon är ett tankesätt eller en väg där gäller bara en enda sak: Bara det du kan producera genom din egen kraft och visdom läggs på en våg och det bestämmer ditt värde och din identitet. Detta är den bild av slaveri som den starke mannen (Satan) driver allt Kött till och här hamnar till slut all mänsklig visdom och kraft.

Jes 40:1-5 Babylons väg leder alltså till den Starke Mannens hus! Det är vad vi kan kalla för Världen (Kosmos) Det är exakt samma tankesätt i Babylon som det är i Egypten: Om du inte producerar en viss mängd tegelstenar så duger du inte du är värdelös du samarbetar inte och bidrar till vårt gemensamma goda.

Det var exakt det här Herren väckte oss och talade till oss om: De falska profeterna håller på att leda mitt folk in i detta slaveri att producera ett Yttre sken. (Värde) Vägen in i Babylon handlar om att vi inte längre kan se Herrens Härlighet (Värde) Hur kommer vi ut ur den starke mannens hus (Världen)

Jes 40:5
Hjärtats Ögon (Sinnen) måste öppnas!
Herrens Härlighet (Kabod-Värde) uppenbaras!
En väg måste beredas för Gud i människors hjärtan.

Vi föds och växer upp utvecklar ett tankesätt (Öga) med det tankesättet (Ögat) gör vi sedan våra vägval i livet. Vårt eget öga kan inte se värdet eller härligheten från Gud så vi kommer alltid att dras till det vårt naturliga öga ser (Köttet) och värderar högt.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten (Värdet) från Gud (Födda andligt blinda)

Vet du vad det kallas att värdera annat högre än Herrens Härlighet? Det kallas för en Avgud! Det hebreiska ordet för avgud kommer av en rot som betyder stock. Av en stock så gjorde man ju en bjälke eller hur. Så när Jesus börjar att tala om att ha en bjälke i ögat så innebär det en person som värderar sitt eget falska sken högre än Herrens Härlighet. (Avgud)

VI SKALL INTE DÖMA

Mat 7:1 Döm inte, så blir ni inte dömda. 2 Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. 3 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? 4 Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? 5 Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga.

Den som har en stock (Avgud) i sitt öga (Sinne) bedömer alltså det som är i värden mer värt än Herrens Härlighet. Det är ett falskt yttre sken det är en mask han uppträder bakom (Hyckleriet) hans ögon (Sinne) kommer att dras till det han värderar högst. Han följer alltså sina ögon och bedömer andra utifrån dessa värderingar.

Han kommer alltid att jämföra sig och bedöma sitt eget sken och värde med någon annans sken och värde. Vi kan aldrig själva förstå att detta är mörker som uppträder som ljuset. Det var exakt det ormen gjorde i Edens lustgård. Vad var det för kunskap som gjorde att de blygdes för varandra? De började alltså att jämföra sig med varandra det är synd säger bibeln. Mänsklig visdom kan omöjligt se Herrens Härlighet (Värde) den dras mot det vi bedömer och värderar högt i våra egna ögon.

Det innebär att bara de som fått öppnade ögon kan leva i ljuset och bara i ljuset kan vi bedöma och väga en människas värde och det finns bara ett värde Jesus Kristus i oss. Herrens Härlighet (Värde) som strålar fram ifrån hans ansikte. Om vi saknar detta sken så måste vi ju själva producera ett eget det kommer att misslyckas gång på gång. Detta sken måste ju upprätthållas till varje pris om någon försöker avslöja kommer det ofta en kraftig reaktion.

FÖRUNDRA ER INTE OM VÄRLDEN HATAR ER FÖR DE KAN ALDRIG FÖRSTÅ

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. (Omöjligt att vandra på två vägar samtidigt)

Vi kan alltså omöjligen se Herrens Härlighet (Värde) med våra ögon (Sinne) och samtidigt väga och bedöma människor genom det yttre skenet. Den som vandrar i ljuset kommer direkt att förstå om en person säger sig vara kristen eller inte det hans hjärta är fullt av kommer snart ut ur hans mun förr eller senare. Därför måste en som skall hjälpa en annan människa först få sitt hjärta upplyst. Hans stock måste bort ifrån hans öga annars kan han aldrig vägleda en annan människa. Han kommer då att påverka den människan på samma väg som han själv vandrar på. (En blind kan ej leda en blind)

Jak 2:8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska (Agape) din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Agapekärleken väger din nästa till samma värde som du själv. Den som är blind och har en avgud eller stock i sitt öga kan omöjligt vandra på samma väg som den som älskar. Vart kommer kärleken ifrån? Den kommer ifrån Anden och Gud är Kärlek (Agape) Vad är Andens frukt? Agape! Vad sa ormen? Ni skall bli som Gud! Det är totalt omöjligt! Bara Gud är Kärlek och Gud har inte anseende till personen.

Joh 7:24 Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom!

Det är det skenet som är mörker men uppträder som ljus. Det är stocken eller bjälken i ögat (Avguden) det kommer snart att avslöja sig genom munnen eller gärningarna.

Alla med stock i ögat följer en Avgud det yttre skenet är viktigast. Vi kan byta det yttre skenet eller masken helt beroende av vår omgivning. Du kan manipulera din omgivning för de har inte förmågan att tränga igenom ditt sken eller din mask. Men när hon möter en Andlig människa som Gud gett ljus i hjärtat blir hon avslöjad direkt. Bara en Andlig människa kan öppna ögonen på en annan människa och avslöja mörkret. Det kostade Jesus Kristus en hel del att alltid stå för sanningen du kan få ovänner men Kärleken dömer inte efter det yttre skenet.

Vet du vad Paulus säger skall känneteckna den sista tiden innan Jesus kommer tillbaka?
2 Tim 3:1 Svåra tider skall komma = De skall tömmas på Kraft!
2 Tim 3:5 De skall ha ett yttre sken = Byta yttre ideal och identiteter (Stocken i Ögat)
2 Tim 3:2 Olydiga mot sina föräldrar och otacksamma
2 Tim 3:3 Fientliga mot de Goda (Andliga)

Kärleken bedömer alltså inte vår nästa utifrån det yttre skenet. Men det är exakt vad bibeln säger kommer att ske när Andens Kraft försvinner. Det är nämligen en annan ande som tar över när Andens Kraft och Kärlek försvinner.

1 Joh 4:16 Och vi har lärt känna den kärlek (Agape) som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek (Agape) och den som förblir i kärleken (Agape) förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 17 I detta har kärleken (Agape) nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. (Ej anseende till personen)18 Rädsla (Fruktan) finns inte i kärleken (Agape) utan den fullkomliga kärleken (Agape) driver ut rädslan. (Fruktan) Rädslan (Fruktan) hör ju samman med straff, och den som är rädd (Fruktar) är inte fullkomnad i kärleken. (Agape) 19 Vi älskar (Agape) därför att han först har älskat (Agape) oss. 20 Om någon säger att han älskar (Agape) Gud och hatar (Föraktar) sin broder, så är han en lögnare. (Falsk) Ty den som inte älskar (Agape) sin broder som han har sett, kan inte älska (Agape) Gud som han inte har sett. 21 Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar (Agape) Gud också skall älska (Agape) sin broder.

Varför såg han inte Guds härlighet? Han har en bjälke i ögat (Avgud) Då kommer han att bedöma eller väga en broder efter det yttre skenet (Upphöja smickra eller förakta och förtala) Mänsklig visdom kan bara bearbeta det yttre skenet (Psykologi) Bara Anden kan genom Korsets Kraft förvandla en människa inifrån och ut. Ge henne en sann identitet som aldrig behöver förändras efter omständigheterna hon möter. Gudsfruktan (Härligheten uppenbarad inom oss) kommer att bli större än människofruktan (Mänsklig visdom – Psykologi). All psykologi har sin rot i kunskapens träd därifrån kommer problemet med fruktan att misslyckas. Detta är alltså en andlig verklighet som vi människor aldrig kan förklara. Ta bort korsets kraft ifrån evangeliet och du kommer få en församling som hela tiden måste klä sig i nya kläder. Vi kommer då att se på varandras kläder (Sken) och bedöma och väga varandra utifrån det vi kan se med våra naturliga ögon. Kom ihåg vad jag sa vi kommer att följa det vi tycker är mest värt i våra egna ögon (Sinnet) Det är just därför som en blind aldrig kan leda en blind! Det här är så tydligt i Laodicea.

Upp 3:17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom (Värde) och behöver ingenting, och du vet inte (Förstår inte) att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. 18 Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se.

Här har ett blint ledarskap lett församlingen i en vision som även gjort de andra blinda. Jaget är här en bild på det yttre skenet och kläderna som vi väger och bedömer andra med alltså mänsklig visdom. Alla var ett med ledarskapets vision och klädda med den visdom som kommer från kunskapens träd. De hade alla ett yttre sken av fina kläder bara en Andlig människa som ser Herrens Härlighet har ögon och urskiljning att kunna se igenom detta falska yttre sken. Pressen kommer att bli enormt stark på en medlem att hänga med tåget och likforma sig och byta kläder för att duga i den församlingen. Ledarskapets predikningar och undervisning kommer att sätta normen på hur du skall klä dig hur det yttre skenet skall se ut för att du skall duga att bygga med i deras församling byggt på jorden. (Mänsklig visdom) Den kommer alltid att se ut som en pyramid ju finare yttre sken ju högre kommer du i det här pyramidbygget. (Du kommer att smickras) Men de som nu gått korsets väg och blivit av med stocken i ögat som vågar vara sig själva och gå i enkla kläder (De kommer att föraktas)

Herren visade mig en gång att detta är exakt hur Satan vill ta över en församling. Han vill upphöja ledarskapet och förblinda det och få dem i högmod (Smicker) de kommer att sätta normen på vilka kläder som duger och vilka kläder som inte duger. Om du inte formar dig enligt den kulturen och kläder dig i samma kläder kommer du att föraktas och förtalas. Kom ihåg nu att det är en andemakt bakom det som vill ta över församlingen. Antingen likformas du eller också föraktas och förkastas du av den stora massan som byter kläder och sken för att passa in. (Hyckleri) Vi måste ha Andens kraft (Nåd) för att våga uppträda som Jesus gjorde utan mask och det yttre skenet och vara hans vittnen i världen. Paulus vågade uppträda i svaghet utan yttre sken med ett Evangelium om Korsets förvandlande kraft som stod i total motsats till mänsklig visdom (Kunskapens träd)

I en dröm kom Herren en gång och uppenbarade för mig vad som sker när ett ledarskap förblindas man väger rikedom (Det yttre skenet) mer värt än Herrens härlighet (Jesu person) det var precis vad Judas gjorde.

Jak 2:1 Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. 2 Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den vackert klädde och säger: “Var så god och sitt, här är en bra plats,” men till den fattige: “Du kan stå där” eller: “Sätt dig vid mina fötter”, 4 har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? 5 Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? 6 Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 7 Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? 8 Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. (LJUS) 9 Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, (MÖRKER) och lagen överbevisar er om att ni är överträdare.

Den som älskar Herren har sett hans härlighet! Han har sett hur Herren verkligen är de får kraft att vara honom lika i världen. Det är dessa som har fått stocken borttagen i sitt öga. De väger inte människor efter kläderna eller det yttre skenet de “Smickrar inte” (Upphöjer) eller de “Föraktar inte” (Bedömer mindre värda) Kan du se att bibeln säger att detta är synd och syndens konsekvens är mörker. Exakt så byggs en församling upp som drivs av kunskapens träd den måste skina eller berömma sig av något yttre (Jer 9:23-24) Den upphöjer mänsklig visdom kraft rikedom den skiner av det och berömmer sig av det. (Bjälken i ögat) Den föraktar de som känner Herren och är så svaga att de behöver hans nåd och hjälp.

Bygget på jorden av de ovisa (Har med mörker att göra)
Frukten av det onda trädet (Har med mörker att göra)
Bygget på klippan (Är Kärlek och Ljus)
Frukten från det goda trädet (Är Kärlek och Ljus)

Församlingen byggs upp av ett ledarskap vars hjärta är fullt av någonting nu har vi lärt oss att kärleken och ljuset vare sig bygger med “Smicker” eller “förakt” – Så det hjärtat är fullt av kommer ut ur munnen på ett ledaskap och det bygger upp på två olika sorters visdom.
> På Jordisk (Du tvingas att likforma dig genom påtryckningar)
> På Klippan (Du får kraft att vara fri svag och likna Jesus utan mask)

Det är totalt livsviktigt att vi förstår dessa bibelverser idag! För de handlar om dessa två sätt att bygga församling på. När Jesus kommer för att döma har det byggts upp ett hus på jordisk visdom. Men det finns ett annat hus på klippan. (Som han är är också vi i denna världen svaga och beroende av Nåd)

EF 4:11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, (Genom Undervisningen som kommer ut ur hjärtat genom munnen) 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad (Urskiljning) att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 14 Vi skall då inte längre vara barn (Utan Urskiljning) som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. 15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger (I Kärlek) alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. (I Kärlek)

Villfarelse kommer alltid ifrån Kunskapens Träd (Ormens List)
Kärlek och Sanning kommer från livets träd (Jesus Kristus)

Varför satte man på sig kläder tror ni efter man åt av trädet? Vad symboliserar de kläderna jo det yttre skenet som vi talat om. Så när Guds Kraft och Kärlek förvinner så kommer fruktan för straff en stark känsla av att man inte duger. Så det här är Andligt i allra högsta grad bara den som har Kärlek kan uppträda som han är utan en hel klädgarderob. Det krävs Andens Kraft att vara som Jesus i denna världen utan masker för världen föraktar svaghet den kan inte begripa detta.

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? (Härlighet) 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. (För Mänsklig visdom) 3 Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet.

Vad läste vi nyss! Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. (1 Joh 4:17) Hur kom Paulus till Korint? 1 Kor 2:3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. (Utan Mask)

När Mose såg honom såg han inget värde för han hade en bjälke i sitt öga. Han satte istället ett täckelse för sitt ansikte det symboliserar det yttre skenet vi följer det våra ögon (Sinnen) tycker är värdefullt. Mose ville inte predika om honom som korsfäst och svag han upphöjde mänsklig visdom istället det som kommer från Kunskapens Träd. (Villfarelse)

Janne Ohlin – 15/5-22 Parousia Mission – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.