Profetiska Pusselbitar

2 Pet 1:19 Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. 20 Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. 21 Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Anden tog mig med till en händelse när har upplevt i verkliga livet. Nu gjord Anden detta så levande att det var som om det hände i realtid. Jag stod i en syn bredvid min pappa som sa följande: Nu skall jag lära dig att lägga pussel!
1/ Börja med de 4 hörnen
2/ Lägg sedan ramen
3/ Försök att sätta ihop mönster i bilden
4/ Lägg undan de svårare bitarna till sist (Himlen)

Då fick jag ett bibelord som alltid varit mitt rättesnöre vid tolkningen av de profetiska skrifterna.

Psa 119:160 Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga domslut är eviga. 161 Furstar förföljer mig utan orsak, men mitt hjärta fruktar ditt ord. 162 Jag jublar över ditt tal lik den som vinner stort byte. 163 Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag. 164 Jag prisar dig sju gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut. 165 Stor frid äger de som älskar din undervisning, ingenting kan få dem på fall.

Så att hitta en pusselbit som passar ger oss en större bild och förståelse av den samtid vi lever i. Detta är ett Andligt pussel där varje pusselbit är Andens kunskap. Men förmågan att sätta ihop det och kunna jämföra det med den tid vi lever i är Andlig visdom.

Det står att de visa jungfrurna hade olja i sina lampor och deras lampor brann. Med andra ord de hade både Andens kunskap och Andens visdom och kunde förstå den tid de levde i. (Matt 25)

När Paulus skriver 1 Tess 5 som handlar Jesu tillkommelse skriver han.
1 Tess 5:19 Släck inte Anden. 20 Förakta inte profetior, 21 men pröva allt, behåll det goda.

Den församling som har lampan brinnande där föraktar man inte profetiskt tal. Men det gör man tydligen där lamporna slocknar då? Jesus själv tar exakt samma bild i Luk 12:35-46 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande.

Där ser vi ett ledarskap som ger fåren mat i rätt tid.
Där ser vi ett ledarskap som inte ger fåren mat i rätt tid. Med andra ord deras lampor slocknar och de föraktar det profetiska ordet. De är inte redo för Herrens dag och Jesu Tillkommelse.

Herrens Dag är en kort tidsperiod då Herren dömer jorden genom att styra det som sker på Jorden ifrån Himlen. Jesu Tillkommelse är den tidpunkt på Herrens Dag så han står med fötterna på Oljeberget (Sak 14:4)

2 Tess 2:1 När det gäller vår Herre Jesu Kristi ankomst och hur vi skall samlas hos honom, ber vi er, bröder, 2 att inte så plötsligt tappa fattningen och bli skrämda, vare sig av någon ande eller av något ord eller brev, som påstås komma från oss och som går ut på att Herrens dag har kommit. 3 Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet (Apostasia) komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

Herrens Dag kommer först på den kommer Jesu Tillkommelse. Men först måste det komma ett globalt uppror och ett globalt avfall. Den Laglöse måste komma först och han skall alltså dra med sig en massa människor som tycker: Han skall verkligen rädda den här Jorden!

Dessa människor som nu bedras att följa honom kallar bibeln för de laglösa. Det är alltså alla som inte har sina lampor brinnande som inte har förmågan att kunna avgöra vilken tid vi lever i genom det profetiska ordet. Det är alla dessa som inte gett kärleken till sanningen rum (2 Tess 2)

Dan 12:10 Många skall bli renade och tvagna och luttrade, men de ogudaktiga skall bedriva sin ogudaktighet och ingen ogudaktig skall förstå detta, men de förståndiga skall förstå det.

De som har brinnande lampor kommer att förstå tidens tecken.
De som inte har det kommer att följa den laglöses plan: Vi måste rädda den här jorden det är vårt gemensamma ansvar nu måste alla hålla ihop.

Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. 3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. 4 Så är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.5 Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. 6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg leder till fördärvet.

Salig är den Herren har välsignat som är rättfärdig och inympad i Jesus Kristus och som har gett kärleken till sanningen rum i sitt hjärta. Det är alltså den personen vars lampa brinner som kan genom det profetiska ordet förstå den tid vi lever i. Lägg märke till att efter denna Psalm kommer Psalm 2 som handlar om ett globalt uppror på jorden. Det är samma globala uppror som 2 Tess 2 beskriver som en dom eller avskiljning.

Psalm 1 och Psalm 2 beskriver alltså samma sak som 2 Tess 2.
De laglösa kommer att rensas ut genom en dom som liknas vid kraftiga vindar. De kommer att slår sig ner med bespottare och de kommer att följa “den laglöse” på en väg som leder till en katastrof eller till fördärvets berg som är Babylons rike (Jeremia 51:25) Här ser vi alltså ogräset skiljas ut ifrån vetet i ändens tid genom händelser beskrivet som beskrivs som starka vindar vid en tröskplats.

Luk 3:16 Johannes svarade dem allesammans: “Jag döper er med vatten. Men det kommer en som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalremmar. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld. 17 Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.

Vi såg det här på en ö i Grekland en gång i verkligheten. Bonden hade något som liknade en spade och kastade upp skörden i luften. Det som var äkta ramlade av tyngden ned det som vägde för lätt tog vindarna och förde bort.
Vetet är de rättfärdiga som Gud kommer att leda till sitt berg Sion.
Det som väger för lätt kommer vindarna att föra till Babylon.

Så när vi nu kommer fram till den tid då domen faller skall de rättfärdiga som har brinnande lampor kunna förstå den tid vi lever i genom det profetiska ordet. Men det kommer inte ogräset eller de laglösa att göra de kommer att föras bort av vindarna på tröskplatsen.

Ogräset är en bild av det som inte är äkta bland Guds folk. Det ser bara ut så för de har bara ett yttre sken. De är precis som förebilden någonting producerat och fött av Köttet. Förebilden till detta är Hagar och hennes son Ismael. Det var när Isak avvandes (Mognat) som Ismael bespottade Isak som var Löftessonen.

Gal 4:28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. 29 Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. 30 Men vad säger Skriften: Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. 31 Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.

Med andra ord ogräset skall inte in i Guds lada tillsammans med Vetet. Det är Jesus Kristus som skall driva ut det oäkta på hans tröskplats. Han skall göra det genom att tillåta starka vindar som driver bort Hagar och Ismael.

2 Tess 2 – De som inte har agapekärlek i sitt hjärta kommer dras med i avfallet eller upproret. 1 Johannes 4 ger oss en större bild

1 Joh 4:13 Vi vet att vi förblir i honom och han i oss, därför att han har gett oss av sin Ande. 14 Vi har sett och vittnar om att Fadern har sänt sin Son som världens Frälsare. 15 Den som bekänner att Jesus är Guds Son, i honom förblir Gud och han själv förblir i Gud. 16 Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud, och Gud förblir i honom. 17 I detta har kärleken nått sitt mål hos oss: att vi är frimodiga på domens dag. Ty sådan han är, sådana är också vi i den här världen. 18 Rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Rädslan hör ju samman med straff, och den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken. 19 Vi älskar därför att han först har älskat oss. 20 Om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som inte älskar sin broder som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett. 21 Och detta är det bud som vi har från honom, att den som älskar Gud också skall älska sin broder.

Det som slavinnan Hagar har fött är ogräset alltså drivet av fruktan. Hagar betyder enligt ett lexikon: En som är driven av Fruktan! Jag tror att Hagar är en bild av den fallna andevärlden. Det var den onda andevärlden som sådde ogräs mitt bland Vetet (Matt 13:39)

Så att driva ut slavinnan Hagar och hennes son är alltså profetisk gällande ändens tid också. Precis när Guds söner skall ärva världen kommer bespottarna dyka upp drivna av fruktan: Petrus kallar dem för de laglösa så de är alltså samma som ogräset (2 Petrus 3)

Rom 8:14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner.15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. 17 Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Romarbrevet 8 Beskriver att hela skapelsen underlagt nedbrytande krafter och hela skapelsens hopp är Guds barns förlossning alltså när vi ärver Jesus Kristus. Det är strax innan förlossningen när födslovåndan startar som ogräset kommer att drivas ut.

Bara de som har lamporna brinnande kommer att förstå det profetiska skeendet när detta börjar att ske och de befinner sig på Sions Berg.

Du kommer att få höra 2 olika sorters basuner från Sion:
1/ Larmbasunen som blåses av Sions väktare (Joel 2:1) De ser något som liknar snabba hästar komma som skall drabba hela jorden.

2/ En Basun handlar om att göra sig i ordning för en fest! (Joel 2:15) Detta är rösten som ropar vid midnatt: Brudgummen kommer dra ut för att möta honom! (Matt 25:6)

Ogräset är alltså drivet att Hagar (De är de som drivs av fruktan) Jesaja säger att de importerar hästar och vagnar och sin hjälp från Egypten. Det är den avfallna församlingen i ändens tid profeterat i Jes 30:8-10 De kommer inte att lyssna på varningarna utan hånar profeterna.

Jes 30:15 Ty så säger Herren HERREN, Israels Helige: “Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Men ni vill inte. 16 Ni säger: “Nej, på hästar tänker vi fly.” Därför skall ni också fly. “På snabba hästar tänker vi ge oss av.” Därför skall också era förföljare vara snabba. 17 Tusen skall fly för en enda mans hot, och för fem mäns hot skall ni alla fly, till dess det som är kvar av er är som en ensam stång på toppen av ett berg, som ett baner på en kulle.

Här ser vi att ogräset kommer att förföljas av snabba hästar (Joel 2:4) Här ser vi att hästarna och dess ryttare hotar dem och att fruktan för dem driver dem bort. Vart då? Till ett annat berg fördärvets berg eller förbannelsens berg Babylon! (Harmagedon = Berget där vi huggs itu)

Varenda en av oss kommer att föras till en dal där vi måste bestämma oss vem vi vill tjäna och vilket berg vi väljer. Bibeln kallar denna dal för: Domens dal eller dalen då vi tvingas göra ett beslut (Joel 3:14)
Välsignelsens berg
Förbannelsens berg

Det är här han har skoveln i sin hand och kastar upp skörden i luften. Ogräset och det som väger för lätt drivs bort av vindarna. Det som håller måttet är vetet som faller ner som förs in i hans lada och ärver evigt liv tillsammans med Jesus Kristus.

Uppenbarelsebokens budskap är alltså både en förbannelse och en välsignelse för dem som läser det.
1/ Hans tjänare skall förstå det
2/ Hans tjänare hamnar alltså på Sions berg
3/ De som inte älskar honom rensas ut till Babylon

Bokrullen är förbannelsen över hela jorden (Sak 5:3)
Enligt bokrullen skall det oäkta rensas ut (Sak 5:3)
Vi får se en Kvinna (Den fallna andevärlden) (Sak 5:7)(Pred 7:27)
Hela världen samlas för att bygga hus åt henne i Babylon (Sak 5:11)

Nu säger Sakarja att de 4 hästarna är de 4 vindarna och att det är Gud som sänder ut dem från en dal mellan 2 berg av koppar. Det är alltså dessa som skall rensa ut ogräset från vetet och som är helt kontrollerade av Herrens Allsmäktiga hand. (Sak 6)

Koppar är en bild på dom i bibeln! Hästarna är alltså vindar som drar ut mellan 2 berg av koppar de kommer att skilja: De rättfärdiga ifrån de förbannade. (Sak 6)

Hela Israel skulle dra fram i en dal där skulle de få höra två stycken budskap ljuda ifrån 2 stycken berg.
1/ Välsignelsen från berget Gerissim (5 Mos 11:29)
2/ Förbannelsen från berget Ebal (5 Mos 11:29)

Välsignelse betyder att bli inympad och fast i ett träd och det trädet är Jesus Kristus. Förbannad betyder att bli borthuggen från ett träd vars namn är Jesus Kristus. (Johannes 15 Liknelsen om Vinträdet)

Den som är välsignad av Herren får alltså sina hjärtas ögon öppnade och kan förstå de profetiska skrifterna och jämföra dem med tiden vi lever i. Den som är förbannad får ögonen stängda och förlorar all förmåga att se det profetiska ordet och kunna jämföra det mot skrifterna.

Folket på Sion är de välsignade och de har förstått budskapet från de två basunerna. De ser de snabba hästarna komma! (Basun 1) De förbereder sig för att möta brudgummen (Basun 2) Det är dessa som övervinner världen av alla kristna som symboliseras av de 7 församlingarna.

Jag skall försöka mig på att blåsa i basunen nu och profetera vad jag kan se när jag tittar på det profetiska ordet. När jag lägger samman summan av det Herren talat till mig personligen kan jag se följande scenario utspela sig i världen just nu.

1/ Det måste komma ett globalt hot som skrämmer alla utom de välsignade som är fyllda av Anden in i en global Agenda som för dem till Babylon. (Jes 30) Detta hotet är alltså ryttarna på hästarna eller vindarna (Joel 1 + Sak 6 + Upp 6)

2/ Men samtidigt så är ryttarna på hästarna de som utlovar säkerhet och hjälp mot samma sak som de skrämmer världen med. Så vi kommer att se världen samlas globalt både för att skrämmas och för att samlas. Resten vi kan läsa i uppenbarelseboken är bara utvecklingen mot den slutliga domen Herrens Dag och Jesu tillkommelse.

Bibeln förutspår alltså att en global plan som funnits i ockulta sällskap i frimurarloger världen över skall komma fram i ljuset. Bibeln förutspår att den planen skall genomföras genom lögn och manipulation av en hel värld. (Punkt 2 visar det)(2 Tess 2)

Hästarna är alltså vindarna som skall rensa ut ogräset precis innan de välsignade skall besitta jorden för evigt. Vi skall alltså se de globala ledarna samlas i konferenser först om olika faror. Sedan skall vi alltså se samma globala ledare komma med svaret på de faror de målat upp.

Vi ser en global plan upprättas på jorden strax före Herrens Dag och Jesu tillkommelse. Den har planerats i hemlighet men nu talar de om den öppet. (2 Tess 2 + Ps 2) När den globala planen skall upprättas så skall det bryta ut en sjukdom från plats till plats på hela jorden (Lk 21:11) Då skall vi se världens köpmän bli de mäktigaste ledarna på jorden och de skall manipulera fram planen Babylon genom Vaccin i varje land (Upp 18:23) Detta kommer att föra med sig att folk reser sig mot folk över hela jorden (Vaccinpass) (Lk 21:10)

Nu finns det två stora plattformar där de globala ledarna samlas:
1/ FN:s klimatmöten har blivit Kungarna på jordens samlingsplats
2/ WEF har blivit jordens rikaste affärsmäns konferens

Så bibeln säger alltså att Jordens Kungar och Jordens Köpmän skall komma samman i en global plan (Hästarna) för att möta ett globalt hot (Hästarna)
Prince Charles sa 2020 i Davos Jordens Köpmän måste samlas nu för att agera mot ett globalt hot.
Prince Charles sa 2021 i GlasgowJordens Kungar måste samlas nu för att agera mot ett globalt hot

Det som är så märkligt är att han säger att räddningen är:
1 Kung eller en ledare med all militärmakt och all ekonomi.
2/ Ett nytt systemskifte
3/ Ekonomin
4/ Pandemin och klimatet

Vad vi kan se här är alltså att de 4 hästarna som är de 4 vindarna som drar fram över jorden innehåller exakt vad Prince Charles talat om.
1/ Kungen som skall komma måste vara vit häst
2/ Systemet som sätts upp är marxism röd häst
3/ Svart häst är ekonomin och hyperinflation
4/ Grön häst är klimatet och pandemin

Vi får höra från olika länder om att pandemin klingar ut och restriktionerna lättar i olika länder. Men globalisterna bakom kommer inte att släppa greppet Pandemin gett dem. Den person Prins Charles talade om representerar alltså nästa steg i deras planer. Pandemin kommer troligen att ersättas med 2 andra globala hot de redan planerat lösningen på.
1/ Militära hot
2/ Ekonomiskt hot

Är inte detta exakt vad som börjar bli ett stort globalt problem nu?
1/ Rykten om Krig! (Ryssland o Kina)
2/ Hyperinflation (Globalt)

När det gäller Agenda 2030 och Great Reset har de själva sagt: Vi måste ta stora steg för att rädda den här världen och det finns inga andra alternativ. Med andra ord de skall tvinga alla både stora och små rika och fattiga att registrera sig i ett system. Alla som inte vill göra det kommer att anses som fiende till vårt gemensamma goda.

Upp 13:14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Här är vi alltså framme vid den tidpunkt Daniel talade om vid ändens tid. Bara de visa kommer att kunna förstå det här (Dan 12:10) Bara de visa kommer att kunna förstå det profetiska ordet och kunna jämföra detta med den samtid vi lever i. Det har aldrig någonsin i historien kunnat vara möjligt att registrera alla jordens invånare och införa ett sådant handelssystem.

Jag tror att dessa bibelverser också är en bild på “Hästarna” och “Vindarna” Herrens Kastskovel som skall rensa hans loge på Laglösa.

Hab 1:5 Se er omkring bland hednafolken, se och häpna, ja, häpna, för jag gör en gärning i era dagar som ni inte kommer att tro när den berättas. 6 Se, jag ska uppväcka kaldeerna (Babylon) det vilda och snabba folket som drar ut över jordens vidder för att ta i besittning boplatser som inte är deras. 7 De är skrämmande och fruktade, de avgör själva vad som är lag och rätt. 8 Deras hästar är snabbare än leoparder och vildare än stäppvargar. Deras ryttare spränger fram, de kommer fjärran ifrån, de flyger likt örnen som störtar sig över sitt byte. 9 Alla kommer de med våld i sinnet, stridslystna rycker de fram och samlar fångar som sand. 10 De gör kungar till åtlöje och hånar furstar. De skrattar åt alla befästningar, de kastar upp jordvallar och intar dem. 11 Så drar de vidare som vinden, de fortsätter framåt och samlar på sig skuld. Deras egen styrka är deras gud.

MVH Janne Ohlin – Göteborg!This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.