RUNES HÖRNA

Rune Johansson med fru är ett par vi har känt i många år nu, vi har nästan exakt samma syn på ändens tid och Rune brukar beskriva det bra i sina hörnor. Här är den senaste Runes Hörna (Pdf) Det kusliga är att i den här hörnan beskriver han det ekonomiska skeendet i världen så tydligt att man förstår att slutet och Upp 13 kan omöjligt vara långt borta. Särskilt inte med en kommande fredskonferens med delandet av Israel.

Det är chockerande hur man kan tysta människor och kalla detta för konspirationsteorier när det pågår framför våra ögon. Innan du läser vidare är denna artikel oerhört viktig i det vi nu ser mot ett Kommunistiskt samhälle (Röd häst)
Nazism, fascism och socialism har alla sin rot i kommunism:
Citat: Socialismen beskrivs i Marx teori om civilisationens fem stadier. Efter det att han hjälpt till att definiera begreppet ”kapitalism” som ett samhälle där människor kan handla fritt, föreslog han att efter kapitalismen skulle stadiet med ”socialism” komma, följt av ”kommunism”. Socialism var det stadium som Vladimir Lenin beskrev som ”statskapitalistiskt monopol”, där en diktatur har tagit kontroll över alla produktionsmedel. Tanken var att en kommunistregim skulle använda den absoluta makten hos det socialistiska ”proletariatets diktatur” för att förstöra alla värden, alla religioner, alla institutioner och alla traditioner – vilket teoretiskt sett skulle leda till den kommunistiska ”utopin”.

Upp 6:3 Och när Lammet bröt det andra sigillet, hörde jag det andra väsendet säga: “Kom!” 4 Då kom en annan häst ut, en eldröd, och åt honom som satt på den gavs makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra. Och ett stort svärd gavs åt honom.


Upp 6:5 När Lammet bröt det tredje sigillet, hörde jag det tredje väsendet säga: “Kom!” Och jag såg, och se: en svart häst, och han som satt på den hade en våg i handen. 6 Och jag hörde liksom en röst mitt ibland de fyra väsendena säga: “Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada.” (Hyperinflation)

Här är textversionen utan grafer och bilder för den som vill skriva ut det.

Begreppet helikopterpengar myntades första gången av nobelpristagaren i ekonomi, Milton Friedman när han 1969 beskrev en liknelse om att släppa pengar från en helikopter för att illustrera effekterna av en monetär expansion. Liknande idéer har sedan framförts av bland andra dåvarande amerikanske centralbankschefen Ben Bernanke om att helikopterpengar kunde användas för att förhindra deflation. Idéen med helikopterpengar har även anammats av den senare Fed-ordföranden Janet Yellen som medgivet att helikopterpengar kan vara ett alternativ i extrema situationer.
I motsats till de tidigare välkända kvantitativa lättnaderna (QE) där centralbanken köper obligationer eller liknande finansiella tillgångar så ger banken, med alternativformen helikopterpengar, bort de skapade pengarna utan att öka tillgångarna på sin balansräkning.

Flera varianter av konceptet har tidigare nyttjats såsom att bevilja ett allmänt skatteavdrag till alla hushåll finansierat av centralbanken. Detta är till exempel vad USA gjorde med Economic Stimulus Act från 2008.

Under den rådande pandemin har principen med helikopterpengar redan nyttjats i USA vid ett par tillfällen. Inledningsvis betalade
Trumpadministrationen genom CARES Act i mars 2020 ut $1200 till samtliga vuxna amerikanska medborgare med en årsinkomst upp till $75 000 samt $500 till minderåriga. Detta åtföljdes i december 2020 av ytterligare en stimulansomgång innehållande helikopterpengar motsvarande $600 per person, denna gång även inkluderande minderåriga.

Denna strategi är en del av flera stora stödpaket som USA likt många andra
länder praktiserat under 2020. Den nu nytillträdde amerikanske presidenten Joe Biden har annonserat nya enorma stödpaket i spåren av pandemin, även denna gång inkluderande nya helikoptersläpp. Demokraternas finansplan innehåller ett centralt löfte om nya direktbetalningar till de flesta amerikaner med $2000. Stimulansåtgärder med bland annat helikopterpengar har under 2020 krävt enorma utgiftsökningar och 21 procent av samtliga existerande US-dollar har skrivits ut under 2020 vilket ökar risken för kraftigt stigande inflation.

Den nu inslagna vägen med återkommande direktutbetalningar till den amerikanska allmänheten med kapital skapade ur de digitala sedelpressarna är en väg som gradvis riskerar att globalt leda till vad som allmänt kallas Modern Monetary Theory (MMT).

Grundprincipen med MMT är att regeringar med ett fiatvalutasystem under sin kontroll kan och bör skriva ut (skapa med några tangenttryckningar) så mycket pengar som de önskar spendera. Man är inte i behov av någon obligationsförsäljning för att låna pengar eftersom de har kontroll över sin egen centralbank och kan skapa pengar på egen hand och riskerar då inte att bli konkursmässiga. För MMT-förespråkarna finns ingen återgång till normalitet, MMT är The New Normal.

En av flera risker med penningfinansierade underskott är en skenande inflation. När folk förväntar sig inflation blir de ovilliga att hålla kontanter, vilket driver upp priserna och innebär att regeringen måste skriva ut mer pengar för att generera en viss mängd verkliga resurser, vilket i sin tur innebär högre inflation och så vidare, ett scenario som riskerar att utmynna i hyperinflation.

Motåtgärderna mot en sådan utveckling menar man är en dränering av likviditet genom kraftigt ökande beskattning. Det vill säga ett tillvägagångssätt med fokus på skattepolitik som ekonomisk accelerator och broms. En framtidsbild där gemene man riskerar att hamna i kläm mellan hyperinflation och hypertaxering. En föraning om vad som komma skall har vi redan sett då regeringar globalt i sviterna av covid-19 i princip redan avaktiverat den finansiella återhållsamheten, resulterande i enorma stödpaket, i USA inkluderande flera utbetalningar av gratispengar till allmänheten.

Helikopterpengar och MMT-teorierna leder osökt i en bestämd riktning, nämligen till Universal Basic Income (UBI), det vill säga en global allmän grundinkomst, vilket i sin förlängning öppnar möjligheter för ett globalt elitistiskt kontrollsamhälle. UBI är verktyg som World Economic Forum (WEF) kan tänkas använda sig av i genomförandet av The Great Reset. WEF och den finansiella eliten hävdar att man aldrig kommer att tillåta livet att återgå till det normala efter Covid-19 och att slutförandet av The Great Reset kräver en grundlig översyn av ekonomi, politik och samhälle, det vill säga en total transformering.

Inte enbart WEF driver på för en genomgripande global ekonomisk omställning. Redan 2018 talade sig FN:s generalsekreterare Antonio Guterres sig varm för en allmän global grundinkomst. Vid ett tal i FN:s generalförsamling uppmanade Guterres världsledare att överväga en ovillkorlig grundinkomst. Även påve Franciskus framhåller i sin nyskrivna bok, Let us Dream: The path to a better future, att det kan vara dags för länderna att införa UBI. Dessutom är det föga förvånande hur elitister som Elon Musk och Mark Zuckerberg med flera visat stor entusiasm beträffande idéen om UBI.

Intentionen och målet med UBI sammanfaller till stor del också med FN-målen i Agenda 2030 och organisationen Unconditional Basic Income Europe (UBIE) menar att med en global UBI skulle 11 av de 17 målen i Sustainable Development Goals omgående uppnås. Först ut med vad som närmast kan beskrivas som en trevare, en regional test, av UBI är vad som i juni sjösattes i Spanien och beskrivs som världens största ekonomiexperiment.

Den spanska regeringen erbjöd rikstäckande månatliga utbetalningar på upp till €1 015 (drygt 10 000 svenska kronor) till landets fattigaste familjer. Programmet är det största testet hittills av idéen med UBI då nära 1 miljon spanjorer ingår i försöket. Ekonomer runt om i världen följer noga experimentet för att analysera effekterna. En viktig gruppering som ihärdigt arbetar för en total UBI är Basic Income Earth Network (BIEN). På sin hemsida skriver man att: En grundinkomst är en periodisk kontant betalning som villkorslöst levereras till alla på individuell basis utan
behovstest eller arbetskrav

Planen med ett införande av både MMT och UBI kanske för några låter tilltalande. I själva verket är ett UBI-system en listig strategi, en försåtlig snara som effektivt kommer att snärja 99,9 procent av världens befolkning in i ett oåterkalleligt antikristligt kontrollsamhälle. Med UBI har en antikristlig elit total kontroll över all privatekonomi. Borta är kontanter och vår basinkomst kan vi endast förvärva genom att följa uppsatta antikristliga lagar och förordningar. Vi kan inte genomföra transaktioner varken som köpare eller säljare utan ett tillstyrkande om att vi uppfyller uppsatta dekret. Det vill säga, dessa diktat kommer i grund och botten att handla om människors tillbedjan till en annan jesus, ett annat och förändrat gudsord och en trohet, en lojalitetsförklaring till det antikristliga vilddjurssystemet (märket).


Sannolikt föregås det antikristliga UBI-systemet av en kort MMT-period med
hyperinflatoriska kännetecken (svart häst). Tydliga tecken varslar om att vi nu kan vara på väg in i detta MMT-system. I spåren av pandemin är den ekonomiska verkligheten i ett tillstånd som inte klarar någon eftertrycklig räntehöjning utan att sänka hela obligationsmarknaden. Detta talar för en utdragen våg av stödpaket och en fortsatt expanderande penningmängd.
Vi närmar oss ett antikristligt system där 99,9 procent av världens befolkning tillhör en underklass, beroende av algoritmer via smartphones och centralstyrda UBI. Ett system där man radikalt modifierat världens ekonomiska struktur till en totalitär teknokratisk dystopi.
Se även: Betalning med hjälp av fingeravtryck eller ansiktsavläsning – ett steg närmare antikrists märke
/Rune

Lite tröst!
Mar 10:29 Jesus sade: “Amen säger jag er: Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull 30 utan att få hundrafalt igen. Här i världen får de hus, bröder, systrar, mödrar, barn och åkrar, mitt under förföljelser, och i den kommande tidsåldern evigt liv.


This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , . Bookmark the permalink.