Gud har sin egen tid

Vad vi gör är ganska oväsentligt egentligen jämfört med när Gud gör något enligt hans bestämda rådslut. När tiden var inne för att Jesus skulle födas organiserade han hela världen. När tiden nu på samma sätt är inne för Jesu Tillkommelse gör tydligen Gud precis likadant. Vi kan inte förklara allt som sker men världen organiseras nu precis som Gud vill. Det onda måste göra exakt som Gud vill och det är en trygghet för oss att känna till det.

Dan 2:19 Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten, och Daniel prisade himmelens Gud 20 och sade: “Lovat vare Guds namn från evighet till evighet. Ty vishet och makt tillhör honom. 21 Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga deras förstånd. 22 Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset.

Apg 17:24 Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. 25 Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. 26 Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider (KAIROS) och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, 27 för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss.

Det står inte att de skall bo över hela jorden för att underlägga sig den och regera (Dominionism – Kingdom Now – 7 Bergen läran) De skall söka Gud och finna honom.

Här är det alltså 3 stycken bibliska tidsbegrepp vi skall lära oss. När vi förstår detta så blir Gud oerhört stor och jag blir oerhört liten och mer beroende av honom.

AION = Hela den tid som Gud har uppmätt för denna Världen
CHRONOS = Guds löpande tid på Guds stoppur (AION)
KAIROS = Bestämda tider av händelser i Guds rådslut

Vi lever i ett tidsspann som Gud redan har uppmätt för den här världen och för denna tidsålders (AION) gud. (Satan)

Mat 13:39 Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns (AION) slut, och skördemännen är änglar. 40 Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld, skall det vara vid tidsålderns (AION) slut.

Satan eller Djävulen får alltså hållas mellan två stycken av Gud bestämda tidsperioder. (AION) Det är därför han kallas för denna tidsålders (AION) gud.

Guds klocka tickar alltså på och visar den löpande tiden (CHRONOS) mellan dessa två punkter. Då vet vi att när den löpande tiden (CHRONOS) tar slut så är också den uppmätta tiden slut (AION)

JESU TILLKOMMELSE AVSLUTAR DEN UPPMÄTTA TIDEN

Mat 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst (PAROUSIA) och den här tidsålderns slut? (AION)

Hans återkomst och denna tidsålders (AION) slut är alltså en och samma händelse. När Jesus Kristus kommer tillbaka så slutar alltså visarna på Guds klocka (CHRONOS) att ticka. Då skall alltså en överängels röst höras och en basun ljuda. Det är alltså exakt samma händelse som uppståndelsen från de döda.

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (CHRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap (EVANGELIUM) som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.” (1917 års översättning)

Här ser vi alltså att Guds uppmätta tid (AION) och Guds löpande tid (CHRONOS) får ett avslut vid en specifik händelse (KAIROS) och det är när Jesus själv stiger ner från himlen.

Mat 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst (PAROUSIA) skall alls inte komma före de insomnade.16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter (Gk: Då) skall vi som lever och är kvar (Överlevt Katastrofen) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren.

GUD HAR REDAN BESTÄMT OLIKA HÄNDELSER ATT SKE

Vi har alltså en otroligt mäktig Gud. Han har mätt upp tiden för hela den här världen som den ser ut nu (AION) Gud har alltså en klocka som tickar med den löpande tiden (CHRONOS) När båda två är slut kommer Gud sätta stopp för den här världsordningen (KOSMOS)

Mellan dessa två av Gud bestämda punkter (AION) har Gud en massa saker han bestämt skall ske på denna löpande tidsaxel eller klocka (CHRONOS) Uppenbarelseboken 10:7 säger att det är Guds hemliga rådslut som han har uppenbarat i Evangeliet för sina tjänare Profeterna.

Nu kommer ännu ett tidsbegrepp nämligen KAIROS vilket innebär en av Gud bestämd händelse i hans rådslut. Nu är det ju bra att veta att det i ändens tid skall krylla av falska profeter.

Sanna profeter får alltså reda på vad Gud redan har bestämt i hans rådslut. Strax innan det sker så kommer alltså Herren att uppenbara dessa hemligheterna för dem. De sanna profeterna skall alltså kunna se dessa hemligheter i Guds ord och förklara dem för folket.

2 Tess 2:6 Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid (KAIROS) kommer.

Mat 8:29 Nu skrek de: “Vad har vi med dig att göra, du Guds Son? Har du kommit hit för att plåga oss i förtid?” (KAIROS)

Här får vi veta att den onda andevärlden känner till att det kommer en bestämd tidpunkt (KAIROS) när Gud skall döma dem.

Mat 13:30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. (TIDENS SLUT) Och när skördetiden är inne (KAIROS) skall jag (GUD) säga till skördemännen: (FALLNA ÄNGLARNA) Samla först ihop ogräset (DE LAGLÖSA) och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge. (AV ÄNGLARNA SOM INTE FÖLL)

Det kommer alltså en bestämd tid i Guds rådslut. (KAIROS) “De laglösa” skall alltså fångas och bindas av den fallna änglavärlden. På en av Gud bestämd tid (KAIROS) på Guds löpande tid (CHRONOS) kommer detta att ske. Detta skall alltså ske före den sista basunens ljud.

Då är det så här att detta tåg som avgår från perrongen innehållande “De Laglösa” (OGRÄSET) kommer på Guds bestämda tid (KAIROS)
Petrus visste också om att tåget skall komma på en speciell tidpunkt (KAIROS) fyllas med “De Laglösa” och transporteras ut ur Kristus.

2 Pet 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger (HEB: LAGLÖSHET) till sitt eget fördärv (KATASTROF) något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (GK: FÅTT KUNSKAP I FÖRVÄG OM) var på er vakt (VAR NYKTRA OCH VAKSAMMA) så att ni inte dras med (GK: TRANSPORTERAS UT) i de laglösas (OGRÄSET) villfarelse (DET MAN FÖLJER) och förlorar ert fäste. (LÄMNA EN GRUND) 18 Väx (VETET) i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen. (DÅ VETET SKALL FÖRSAMLAS)

Även Paulus beskriver ju att Gud har en speciell tid när detta skall ske. han beskriver det i 2 Tess 2.

På en bestämd tid (Kairos) skall “De Laglösa” (OGRÄSET) transporteras ut från Kristus. Den onda andevärlden får då tillåtelse av Gud att utföra hans order. (Matt 13:30) (2 Petrus 3:14-18)

Mer av Paulus i samma ämne. Lägg märke till att Paulus använder Kairos här vilket betyder en av Gud bestämd händelse i hans rådslut.

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista (Slutet) tiderna (Kairos) kommer somliga (De Laglösa) att avfalla (Göra uppror mot och dra sig bort ifrån) från tron (Grunden) och hålla sig till (Drivas av och följa) villoandar (Falska under o Tecken) och till onda andars läror. (Demoner)

Ordet som används här för onda andars läror är demoniska läror. Ordet för demon kommer av en rot som är DAIO. Vilket har innebörden: To Distribute Fortunes! Alltså kommer det läror som talar om “Rikedomar” (Laodicea) och kunna “Se Framtiden” (Falsk profetisk rörelse) den läran kommer att bekräftas av Villoandar (Falska under och Tecken) Dessa villoandar kommer med mycket känslomässiga upplevelser för att kopiera Guds närvaro.

Anden uppenbarar alltså att något i Guds rådslut kommer att ske på en av Gud bestämd tidpunkt (Kairos) Det är därför Gud hela tiden talar om ett tåg som avgår när Guds bestämda tid är inne.

Paulus säger exakt det som står i 2 Tess 2 kan det sägas tydligare.
1/ På Guds bestämda tickande klocka (Chronos)
2/ En av Gud bestämd händelse att ske på en bestämd tid (Kairos)
3/ De laglösa kommer att göra uppror och lämna grunden (Tåget)
4/ De kommer att följa onda andars läror bekräftade av falska under och tecken – Predikade av Falska Profeter…..

Så då kommer alltså två olika händelser att ske på en bestämd tid. När nu tidpunkten (KAIROS) kommer för “De Laglösas Transport” kommer de att vara 100 % säkra på att det är Guds Ande som verkar. Bara de som har följt sanningen och älskat den kommer att förstå att det inte är Anden som driver tåget mot katastrofen.

Vilken av dessa av Gud bestämda hemligheter tror du att vi står inför nu? Gud talar intensivt om att den första av dessa 2 hemligheter står för dörren.

Guds hemlighet är att samla alla änglar i himlen som inte gjorde uppror mot honom tillsammans med alla människor på jorden som inte gör uppror mot honom. Han vill samla ihop dessa och göra dem till ett under ett huvud (Kung) (Ef 1:9-10)

Laglöshetens hemlighet är att samla alla änglar i himlen som gjorde uppror mot Gud tillsammans med alla människor på jorden som gör uppror mot honom. Dessa kommer att samlas ihop och bli ett under ett huvud (Kung)

Ett annat viktigt begrepp vi bör veta om är Herrens Dag det är inte 24 timmar. Det är en tidsperiod som avslutar denna tiden. Det är en tid av dom och domen börjar som ni vet på Guds Hus. Mer om detta kommer senare hoppas jag.

Apg 17:31 Ty han har fastställt en dag (Herrens Dag) då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”

1 Pet 4:17 Ty tiden (KAIROS) är inne för domen (Herrens Dag) och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium?

Gode Gud bevare oss i din Nåd!

JANNE OHLIN – GÖTEBORG


This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.