Evangeliets förebild 1

Judarna kallade till och med Tabernaklet för Vägen Sanningen och Livet! Guds tabernakel kom sedan till oss personligen.
Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde (Gk: Tabernaklade) bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? 3 Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. 4 Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.”5 Thomas sade: “Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” 6 Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vad ser vi på bilden? Jo vi ser ett hus och vi ser ett lamm (Jesus Kristus) eller vi ser en stad och vi ser en port för profetiskt är detta Nya Jerusalem och Sions berg. (I Kristus) Bilden ovan har mycket att säga oss!

Nya kläder
Svärdet till omskärelse av hjärtat
Lammets död
En port och en väg
Guds hus eller Guds Rike

Han hade ju förklarat i bergspredikan om porten och vägen! En väg är alltså ett tankesätt och handling! Jesus sa att det finns bara en väg! Alla andra vägar måste alltså skäras bort från våra hjärtan med ett svärd.

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Guds ord uppenbaras genom Andens ljus! Alltså vem Gud verkligen är hans härlighet! Om det får ske med oss är vi tydligen väldigt nära hans hus eller hans rike.

Jes 6:1 I det år då kung Ussia dog, såg jag Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. 2 Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. 3 Och den ene ropade till den andre: “Helig, helig, helig är HERREN Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.” 4 Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. 5 Då sade jag: “Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, HERREN Sebaot.” 6 Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. 7 Med det rörde han vid min mun och sade: “När nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad.”

Herren på sin tron
Herren i sitt hus
Altaret är en bild på lammet och hans blod
Altaret är en bild på Golgata Kors
Offret ger kläder (Rättfärdighet)

Ser du att sanningen alltid är tveeggad? Om Anden nu skall leda in oss i hela sanningen = Ve Oss! Då är det Jesajas upplevelse som gäller!
1/ Vem är Gud?
2/ Vem är jag?

Man skulle kunna översätta Jes 6:1 med det “Året då min kung kraft dog” . Det är exakt vad som är målet med Herrens handlande och uppenbarelse i våra liv. Den Allsmäktige Gudens kraft uppenbaras alltid tillsammans med ett Altare! Då tittar vi på bilden igen ovan ser du att Guds offer är ingången till Guds hus?

1 Kor 1:18 Ty detta budskap om korset (Altaret) är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Man skulle kunna beskriva händelserna i Eden som att Gud (domaren) först slaktade ett lamm vid dörren intill sin byggnad och klädde dem. Han satte sedan svärdet Heb: som vände sig emot alla andra vägar och Keruberna som jag tror symboliserar Guds vittnen. Allt detta vände han österut och det är viktigt att vi ser det i fortsättningen. Åt samma håll skulle ju tabernaklet och templet sättas upp också vilket är en progressiv uppenbarelse mot fullheten i Jesus Kristus.

Upp 13:8 Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning.

Hur räknades man som rättfärdig förr på Abels eller på Noas tid? Jo man hade givetvis muntligen hört det här så man visste om att ett oskyldigt lamm dog för att klä dem. Låt oss nu titta på ordet för altare på hebreiska som ger mer ljus över den här hemligheten.

1 Mos 4:4 Även Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i sin hjord, av djurens fett. Och HERREN såg till Abel och hans offer. (Lammet)

1 Mos 8:20 Noa byggde ett altare (Heb: Mitzbeach) åt HERREN och tog av alla rena fyrfotadjur och av alla rena fåglar och offrade brännoffer på altaret.

Mitzbeach lär enligt en uppgift jag fått betyda “platsen där djuret slaktades” Om det skall ha en andlig mening överhuvudtaget måste det betyda lammet som offrades framför dörren i Eden till Guds hus. Så vi ser här evangeliet förkunnas men gömt. Vi kan även se detta när lamm offrades i Egypten. Lammet slaktades vid dörren till huset och blodet ströks på dörrkarmarna.

tabernacle

Ljuset ökar när Gud säger åt Mose att bygga ett tabernakel i öknen som senare blir till ett Tempel i Jerusalem. Lägg märke till Altaret (Mitzbeach) vid ingången till Tabernaklet (Guds hus) Att det här syftade på både Lammet i Eden och Lammets död på Golgata kan vi förstå av följande.
När vi lyfter upp de här täckelserna som Tabernaklet är täckt med så uppenbaras för oss ett tydligt kors. För det andra så under den stora försoningsdagen Yom Kippur så skulle man offra på altaret (Mitzbeach) men Gud säger att han redan har skänkt offret redan innan man offrade, han menar då lammet framför huset i Eden vilket allt bara är en förebild på tills Jesus kommer på Golgata.

3 Mos 17:11 Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret (Mitzbeah) till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det.

Allt kötts (= alla männskors) liv är i blodet (lammets) och här ser vi hur det måste till en rättfärdiggörelse först för vi är ju dömda till döden i våra synder. (Ef 2:1) Han har redan givit oss detta lammet till altaret (upp 13:8)
Ordet försoning som Lammets blod ger oss betyder följande:
1/ Att göra någon rättfärdig
2/ Att skriva över någonting = vår skuld på honom (Skuldbrevet)
3/Att “övertäcka” och här har vi kläderna som övertäcker vår nakenhet
4/ Att upphöra med vrede (Jes 54)
5/ Att inväxla oss till ett rätt värde
Öp skulle gå från altaret igenom förlåten i heliga kläder och frambära blod som bara var en förebild på Kristi blod. För en Jude var detta att gå Vägen – Sanningen – Livet (Guds hus) så det måste ha väckt förundran när Jesus säger.

Joh 14:6 Jesus svarade honom: “Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Heb 10:18 Och där synderna är förlåtna behövs det inte längre något syndoffer. 19 Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste 20 på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten, det vill säga sitt kött. 21 Vi har en stor präst över Guds hus.


Lammet har frälst oss ordet Jesus på Hebreiska Yeshuwa har en rot som betyder att “öppna upp” vad hände när Jesus dog? Jo förlåten vi ser med Keruberna på rämnade uppifrån och ner. Förebilden från Eden är nu fullbordad i Jesus Kristus (Lammet)


Luk 23:45 Solen förmörkades, och förlåten i templet brast mitt itu. 46 Och Jesus ropade med hög röst: “Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.” Och när han hade sagt detta gav han upp andan.

Vi har nu fått ett levande altare (Mitzbeach) att äta (Inspireras av) tack vare att han gick hela vägen in för din och min skull.
Heb 13:10 Vi har ett altare från vilket tabernaklets tjänare inte har rätt att äta.

Vi önskar att Jesus skulle välsigna oss med en väckelse en sann eld istället för alla de här falska eldar vi ser. Man ropar att det är väckelse här och där men efter ett tag blir det bränd mark istället, pengabedrägerier, äktenskapsbrott, mm vittnar om en frukt eller hur? Skall vi få en äkta väckelse i det här landet måste altaret (Mitzebach) byggas upp igen. (Korset)

1 Kon 18:30 Elia sade då till allt folket: “Kom fram hit till mig!” Och allt folket gick fram till honom. Då byggde han åter upp HERRENS altare, som hade blivit nerrivet. 31 Elia tog tolv stenar, lika många som Jakobs söners stammar. Det var ju Jakob som fick detta ord från HERREN: “Israel skall vara ditt namn.” 32 Av stenarna byggde Elia ett altare i HERRENS namn och grävde ett dike runt altaret, stort nog för ett utsäde av två seamått. 33 Han lade upp veden, styckade tjuren och lade den på veden. 34 Sedan sade han: “Fyll fyra krukor med vatten och häll ut vattnet över brännoffret och veden.” Han sade vidare: “Gör så en gång till.” De gjorde så för andra gången. Därefter sade han: “Gör så för tredje gången.” De gjorde så för tredje gången. 35 Vattnet flöt runt omkring altaret, och han lät också fylla diket med vatten. 36 Då tiden var inne att frambära matoffret, trädde profeten Elia fram och sade: ” HERRE, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt i dag att det är du som är Gud i Israel, att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. 37 Svara mig, HERRE, svara mig, så att detta folk förstår att det är du HERRE som är Gud, och omvänd du deras hjärtan.” 38 Då föll HERRENS eld ner och förtärde brännoffret, veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. 39 När allt folket såg detta, föll de ner på sina ansikten och sade: “Det är HERREN som är Gud! Det är HERREN som är Gud!”

Det fanns inget altare i Abrahams liv när han var i Egypten. Han återvände till altaret han byggt när han gick in i landet igen. (1 Mos 13:4) Sedan skiljdes Lot (Täckelset) från honom och då fick han uppleva Guds allsmakt.

JANNE OHLIN – GÖTEBORG

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.