Gud är en förtärande eld

Detta är en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll i Parousia Mission/ Göteborg
17/6-2018

Truth2

1 Pet 1:1 Från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Bitynien.

Petrus skriver här ett brev till ett folk som är I KRISTUS de är alltså alla medlemmar i KRISTI KROPP de är andligt ETT I KRISTUS men lever på olika platser. Han talar alltså till dem som är underordnade en Kung och hans lära. (AGAPE) De är alltså ETT i ANDEN!

1 Kor 12:12 Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många utgör en kropp, så är det också med Kristus. 13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss.

Varje troende har gemenskap med Kristus. Och genom Jesus Kristus och Anden blir vi då förenade till ETT och Lemmar för varandra. Dopet han talar om här är Andens som för oss IN I KRISTUS.

1 Kor 6:17 Men den som är förenad med Herren är en ande med honom.

Anden och Bruden har samma budskap! De är ETT med Honom!
Upp 22:17 Och Anden och bruden säger: “Kom!” Och den som hör det må säga: “Kom!” Och den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.

Det här är väldigt intressant! Budskapet till alla Församlingarna i början av boken var ju.
Upp 3:6 Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Höra är det Hebreiska: Schema vilket betyder Lyssna – Förstå – Göra. Vi har nu plötsligt fått en nyckel att öppna skriften med!

Kvinnan som förstår (HÖR) (Ord 9)
Kvinnan som inte förstår (EJ HÖR) (Ord 9)

Bibeln är solklar vi kan lyssna till budskapet men ändå inte förstå det. I Liknelsen om såningsmannen Mt 13 ser vi att det är det hjärtat som förstår som också bär frukt. (Äkta kärlek Agape) Det är alltså bruden och hon har ett budskap: Upp 22:17 (LÄS OVAN)

beg

Även när vi blir frälsta finns det två naturer i oss vi kan drivas av. Vi är så djupt skadade att vi inte själva kan förstå det här. Vi kan producera en slags kärlek också som till ytan kan vara väldigt lik den äkta kärleken från Gud (AGAPE). Vi kan bli lurade av känslomänniskor som har nära till tårar. Eller så kan vi möta Pastorer som drivs av väldiga Visioner och de kan lura oss och tro att detta måste ju vara Kärlek (AGAPE)

Men bibeln säger att det kan vara fel drivkraft och kärlek bakom (PHILEO) Den Kärlek Gud bygger upp i oss är (AGAPE) Vi kan lyckas lura människor men vi kan aldrig lura Gud. När Petrus mötte Jesus på stranden med elden upptänd så såg Herren rakt igenom Petrus! På exakt samma sätt så ser Jesu Eldsögon rakt igenom varje församling i uppenbarelseboken. Vilken befrielse det ligger i Petrus bekännelse!

Joh 21:17 För (DEN) tredje gången frågade han: “Simon, Johannes son, har du mig kär?” (PHILEO) Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade: “Har du mig kär? (PHILEO) och han svarade: “Herre, du vet (EIDO) allt. Du vet (GINOSKO) att jag har dig kär. (PHILEO) Jesus sade: “För mina får på bete.

Vilken skillnad!
PHILEO innebär att jag bara kan ha samma intressen som någon! Det innebär också att jag själv kan räkna med att få något igen. Detta är den kärlek som bor i alla människor och den är mörker hur gott det än ser ut att vara.
AGAPE innebär att jag underordnar mig en Kungs ord även om det skulle innebära att jag förlorar min prestige eller mitt eget liv. Det är ljus! Det är hans älskade Sons Rike!

Vad drevs Saul av? Agape eller Phileo? Det är exakt vad berättelsen om Saul och David handlar om. 

1/ Han höll på att förlora sin prestige vid Gilgal! Folket började lämna honom!
Han offrade (PHILEO) istället för lydnad! (AGAPE) Det står att han förlorade Riket där.
(1 Sam 13)

2/ Sedan skulle Saul utrota Amalek (SYND) Men han behöll det bästa av Synden han ville använda det för Gud (PHILEO ÄR DET BÄSTA VI KAN PRESTERA)

1 Sam 15:22 Då sade Samuel: “Har HERREN samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör HERRENS röst? Se, lydnad (AGAPE) är bättre än offer (PHILEO) och hörsamhet bättre än det feta av baggar. 23 Ty upproriskhet är trolldomssynd och trots är synd och avguderi. (MÖRKER) Eftersom du har förkastat HERRENS ord, (LJUSET) har han också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung.” 24 Saul sade till Samuel: “Jag har syndat genom att inte lyda HERRENS befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och lyssnade till dem. (HAN VILLE INTE FÖRLORA SIN PRESTIGE)

Inte undra på att Jesus varnade oss! Nu såg det ut som om Saul fortfarande höll masken uppe och regerade i Ljus men Mörkret hade övervunnit honom. Vi har inte en chans att kunna stå emot Mörkret om vi inte blir rustade av Anden. Vi kan i oss själva inte skilja på Ljus och Mörker.

heaven-light-christian-cross-19837067

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Mat 6:22 Ögat (SINNET) är kroppens ljus. Om ditt öga är friskt, får hela din kropp ljus. 23 Men är ditt öga (SINNE) sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Om nu ljuset i dig är mörker, hur djupt är då inte mörkret!

För att kunna förstå skillnaden mellan Ljus och Mörker måste Gud öppna vårt Sinne. Annars kommer vi att vandra i Mörkret och vi kommer att tro att det är Ljus! Vi kommer att tro att PHILEO är AGAPE. Bibeln säger att massor av Under och Tecken aldrig kan föra oss till Målet att TRO på HONOM = LYDNAD! (AGAPE)

Efter versen vi tog upp om Ljuset i Joh 12:35 säger Jesus!
Joh 12:36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem. 37 Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom.

Det som vi ser hända idag i våra församlingar är tyvärr precis som med Saul. När församlingarna minskar väntar ledarna inte på Guds tid och hjälp. Man tar det bästa av Amalekiterna för att offra till Gud och så kallar man det sedan för Guds Rike. Men det är inte ljus utan mörker! Man förstår inte det! Vad är domen ? Vad är avskiljning? Jo att vi inte kommer till honom för att få omskurna hjärtan! Det var vid Gilgal man omskar Israels barn! (Jos 5:9) Vi måste komma på samma sätt till den sanne JOSUA och får EGYPTENS MÖRKER bort från våra liv (DOM)

Rom 2:29 Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor (PHILEO) utan av Gud. (AGAPE)

Här ser vi det igen att vi är totalt hjälplösa att skilja på ljus och mörker!
PHILEO = Söker människors beröm (MÖRKER)
AGAPE = Söker berömmelse av GUD (LJUS)

Vi måste alltså komma till Herren och han måste döma våra hjärtan. Han måste skilja mörker och ljus. Han måste bevisa för oss om våra gärningar är Agape eller om de är Phileo. Han gör det genom att låta ljuset från hans ord tränga allt djupare ned i våra hjärtan. Vi skall se att Paulus här tar bilden av Josua och Jesus och omskärelsen som nu sker i Anden.

Heb 4:8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan, skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Vilken befrielse det ligger i det här! Det är ju underbart att få komma till honom och få ljus och förstånd! Kommer du ihåg Petrus ord när han blev genomlyst av Herrens Eldsögon? Herre du vet allt! (EIDO) Jag behöver inte vara som Saul! Jag behöver inte söka min berömmelse av människor ! Det är bara inför ditt ansiktes ljus Herre jag kan uppleva mig värdefull utan att mäta prestationer. Det är Herren som för oss in i den Vilan!

Om så alla människor lämnar oss förändras inte mitt värde i hans Ljus! Det här är den sanna Kärleken (AGAPEN) Därför säger Jesus om domen som är underbar och positiv för den som får förstånd och öppnade ögon.

Joh 3:19 Och detta är domen: ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset, eftersom deras gärningar var onda. 20 Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. 21 Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det skall bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.”

Ljus och Eld är samma sak i Bibeln.
Mose kom till en Eld
Petrus kom till en Eld på standen
Församlingarna kommer genomträngas av Jesu Eldsögon (UPP 1)
Varje verk vi byggt i hans namn skall elden Pröva

VÅR GUD ÄR EN FÖRTÄRANDE ELD

Truth2

Jag vaknade upp i fredags morse med att ett bibelord hela tiden kom till mig: Vår Gud är en förtärande eld! Han är samtidigt Ljus! Hans eld eller hans ljus måste få brinna i våra hjärtan. Det här är underbart för den som söker sin berömmelse hos Gud (AGAPE) Men den är fruktansvärd för den som söker sin berömmelse av människor.

Jag har en känsla av att Gud nu kommer att döma sitt hus! Elden eller Ljuset symboliserar Dom!
Mal 3:3 Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram åt HERREN en offergåva i rättfärdighet. (AGAPE)

Detta kommer att ske innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen i sin Härlighet! Han skall alltså tända upp en luttringseld eller sända ett starkt ljus i Sion. (SITT HUS) Vem kan bestå då?

Jag berättade en gång om en dröm där Gud sände ner ett enormt ljus från himlen. Detta ljus är samma sak som den förtärande Elden. Detta ljus eller eld drev bort alla huggormarna i vingården.

Jes 33:14 Syndarna i Sion blir förskräckta, bävan griper de gudlösa. “Vem av oss kan härda ut vid en förtärande eld? Vem av oss kan bo vid en evig glöd?” 15 Den som vandrar i rättfärdighet och talar vad rätt är, den som föraktar det som vinns genom förtryck och som avhåller sina händer från att ta mutor, den som stoppar till sina öron för att inte höra om blodsgärningar och sluter sina ögon för att inte se det onda, 16 han skall bo på höjderna, klippfästen skall vara hans värn. Sitt bröd skall han få, vatten skall aldrig fattas honom. 17 En kung i sin skönhet skall dina ögon se, de skall blicka ut över ett vidsträckt land.

Guds Kärlek gav oss Jesus!
Jesus Frälser oss från Elden!

5 Mos 4:23 Tag er till vara (VAKTA) så att ni inte glömmer det förbund som HERREN, er Gud, har slutit med er, så att ni inte gör er en avgud, en bild tvärtemot vad HERREN, din Gud, har befallt dig. 24 Ty HERREN, din Gud, är en förtärande eld, han är en nitälskande Gud.

Den perfekta avbilden av Gud är Jesus Kristus (Kol 1:15) Den skall vi tillbedja och ingen annan bild. Du skall inga andra Gudar ha jämte mig (2 Mos 2:23) Man bar “smycken” i öknen. Vad tror ni de symboliserade? Det var bilder av avgudar på Amulletter och Örhängen och Ringar.

Apg 7:42 Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skrivet i profeternas bok: Bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de fyrtio åren i öknen, ni av Israels hus? 43 Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag skall föra er bortom Babylon.

Vart kommer tankarna ifrån tror ni som formade dessa bilder? Himlens här är Ondskans andemakter i Himlarymderna som råder här i Mörkret (Ef 6:12)

Rom 1:23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Det vi skådar framför våra ögon just nu är samhällets totala sönderfall.
Den odödlige Gudens härlighet = Jesus Kristus!
Det är Guds sanning! = Avtäckt Realitet!

Bilder av Människor eller bilder som människor gjort – Mystik! (IKONER)
Lögnen! = Det står i bestämd form här precis som 2 Tess 2

UPPENBARELSE
New Age: Vi kan genom mystika upplevelser bli medvetna om alltings gudomlighet och vi kan i genom övningar uppleva förening med livskraften. Vi kan vi bli vägledda genom andliga guider i andevärlden eller olika gurus.

Kristen tro: Gud har uppenbarat sin existens genom skapelsen, våra samveten och frälsningshistorien. Vi lär känna Gud som vår Frälsare genom den uppenbarelse Han gett oss i Kristus Jesus, budskapet om honom kommer till oss genom Guds Ord, Bibeln.

Vad är det för upplevelse många gör när man kommer in i Mystik eller New Age? Jo man gör en mystisk upplevelse” att man är ett med Världsalltet och Skapelsen. Då blir Jorden Gud! Och allting som Växer där också! För att förstå vad som ligger bakom FN:s Agenda 2030 och Klimatlögnerna så är New Age tankarna som ligger bakom.

HELIG OCH OHELIG ELDS

Både inom New Age och Mystiken kan den här upplevelsen som förändrar tankesättet vara som en eld. Det märkliga är att likadana upplevelser är de ledare med om som nu formar de här galna lärorna vi ser och hör. Laglöshet är att ta Guds ord och forma det till någonting annat så att det får en annan mening. Upplevelsen av den här Elden gör alltså att deras tankar förändras om Gud och hans ord.

Bibeln beskriver att Ljus och Eld är samma sak! Så det finns alltså en helig eld så finns det ohelig eld! Det finns ett falskt ljus och ett sant ljus! Så det finns alltså upplevelser som försöker kopiera elden eller ljuset. Massor av människor springer nu omkring och söker upplevelser. Många falska profeter erbjuder handpåläggning och skriker FIRE! FIRE! Men vad är det för Eld eller Ljus? Jesus varnade sina lärjungar för falskt ljus eller eld!

Luk 11:34 Ditt öga (SINNE) är kroppens lykta. När ditt öga är friskt (LYDNAD) får också hela din kropp ljus, men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. 35 Se därför till att ljuset i dig inte är mörker.

Vi skall alltså vakta noga på hur vi tänker! För hur vi tänker kommer att bestämma hur vi vandrar. Om nu Satan är ute efter att förblinda våra ögon hur gör han då?
1/ Han måste kopiera Kärleken (AGAPE_PHILEO)
2/ Han måste kopiera Andens manifestationer

Gud är inte imponerad av 1000 tals sk omvändelser i stora känslofyllda konferenser med någon kändis som talare. Gud är intresserad av vilken Eld eller vilken Ljus är det som brinner? Är det Mörker eller Ljus som påverkar människors hjärtan? Är det en Eld eller ett Ljus som formar om hans ord till något det aldrig var menat som? Vi har fått en hel generation som springer runt och söker manifestationer och under och tecken. Vi har även fått en hel hord av falska profeter och lärare som möter upp behoven i den här marknaden.

Profet är en vägvisare och en falsk profet manifesterar ett ljus eller en eld som är mörker. En sann profet manifesterar ett ljus eller en eld som är sant ljus! Paulus beskriver sig själv som en sann profet mitt i mörkret lyser han upp vägen för andra. (2 Kor 4)

Det sanna ljuset som brann i Paulus Hjärta var Agape. Han tog inte Guds ord och formade det till bilder eller “smycken” som vi människor gillar.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

Vad då för tjänst?
2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Här kom jag att tänka på att Paulus såg Stefanus ansikte när de stenade honom och jag tror detta berörde honom djupt.

Stefanus berättade sanningen utan täckelse! (Apg 7:)
Stefanus ansikte lyste som en ängels tyckte de (Apg 6:1)
Stefanus fick se rakt in i himlen medan han vittnade (Apg 7)
Saulus var en som samtyckt att han skulle dödas (Apg 8:1)
Stefanus sken med det sanna ljuset! Han formade inte om Guds ord !
Detta är Agape och inte Phileo!

Vilken Ljus eller Eld driver då den Ekumeniska agendan?  Lägg märke till att Skökan i Uppenbarelseboken är “Smyckad” och vad det betydde profetiskt?

Upp 17:3 I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur, som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn. 4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

Hon är en stor hemlighet ! Hit kommer alla att dras som går omkring med “Smycken” det är alltså 5 Mos 23-24 och Rom 1:23-24 Det är alltså lögn och New Age ! Det är därför det är så oerhört farligt att låta upplevelserna forma vår teologi. Elvor beskrev förra gången hur Bill Johnson mer och gått in i ren New Age.

2 Mos 33:5 Och HERREN sade till Mose: “Säg till Israels folk: Ni är ett hårdnackat folk. Om jag bara för ett ögonblick gick med dig skulle jag förgöra dig. Men lägg nu av dig dina smycken så skall jag besluta vad jag skall göra med dig.” 6 Folket tog då av sig smyckena och var utan dem alltifrån vistelsen vid berget Horeb.  7 Mose tog tältet och slog upp det utanför lägret, långt ifrån lägret. Han kallade det uppenbarelsetältet. Var och en som ville rådfråga HERREN måste gå ut till uppenbarelsetältet utanför lägret.

Alltså vi kan inte ha “smycken” med oss om vi skall förvänta oss att Gud skall tala till oss och leda oss. När Jakob hade mött Herren och var på väg till Betel drabbades han av en stor Guds fruktan. Han visste en sak! Det är ingen ide att tillbe Gud om man gick omkring med “Smycken” eller bilder människor bar med sig i hemlighet. Vi måste göra oss av med olika tankesätt som står tvärtemot den bild Gud har befallt oss (5 Mos 4:23-24)

valckenborch_babel_1568

Dessa smycken symboliserar “Tankebyggnader” som står emot Kunskapen om Gud.

2 Kor 10:4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus.

Vi vill att Gud skall komma nära vi kallar det för “Väckelse” kolla nu vad som händer när Israels barn “Omvänder sig” och “De lägger ner sina smycken”

1 Mos  35:1 Gud sade till Jakob: “Gå upp till Betel och stanna där och res ett altare åt den Gud som uppenbarade sig för dig, när du flydde för din bror Esau.” 2 Då sade Jakob till sitt husfolk och till alla som var med honom: “Gör er av med de främmande gudar som ni har hos er, rena er och byt kläder, 3 och låt oss dra upp till Betel. Där skall jag resa ett altare åt den Gud som svarade mig när jag var i nöd och som var med mig på den väg jag gick.” 4  Och de gav Jakob alla de främmande gudar som de hade hos sig och alla sina örringar, och Jakob grävde ner allt detta under terebinten vid Sikem. 5 Sedan bröt de upp, och en förskräckelse från Gud kom över städerna runt omkring, så att man inte förföljde Jakobs söner.

Att han är en förtärande eld eftertrycks också i NT där 5 Mos 4:23 är i ett förnyat förbund.

Heb 12:24 Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. 25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan. 29 Ty vår Gud är en förtärande eld.

Hur talar Gud idag från Himlen? Jo han talar till oss genom evangeliet om sin son. Det är den bild som Gud har gett till oss att tillbe! Jesus Kristus skall formas och växa till i dig och mig!

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes (OLYDIGAS) sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild.

1/ De olydigas Tankesätt eller Ögon
2/ De varken ser eller förstår vem Gud är

Nästa vers är intressant för den visar att de otrogna här är de Gnostiker som tagit över församlingen i Korint med ”En annan Jesus” ”Ett annat Evangelium” ”En annan ande”

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

desert

MOSE KOM INTE IN I LÖFTESLANDET

Det Paulus säger här har sin grund i förra Kapitlet där Mose sätter ett täckelse för sitt ansikte. Han ville att Israels barn skulle tro att han ägde härligheten från Gud i sig själv. Alltså att Guds egenskaper skulle vara något som kom ifrån exempelvis vår egen ande.

Det här mina älskade syskon är faktiskt vad Gnostikerna i Trosrörelsen och Bill Johnson lär idag också. Det är exakt samma sak som Mose gjorde som inte kom in i landet!

2 Kor 3:12 Då vi har ett sådant hopp, går vi helt öppet till väga 13 och gör inte som Mose, han som hängde en slöja för sitt ansikte, för att Israels barn inte skulle se hur det som bleknade försvann.

Mose började vi med! Vad var det som gjorde att han inte kom in i landet? Vad har det med ett täckelse att göra? Vad symboliserar nu detta täckelset? Jo täckelset symboliserar det Satan hela tiden försöker göra i våra liv med sina attacker. Förblinda våra sinnen precis som med Mose!

5 Mos 4:22 Ty jag kommer att dö i detta land och inte gå över Jordan, men ni skall gå över den och ta det goda landet i besittning. 23 Tag er till vara så att ni inte glömmer det förbund som HERREN, er Gud, har slutit med er, så att ni inte gör er en avgud, en bild tvärtemot vad HERREN, din Gud, har befallt dig. 24 Ty HERREN, din Gud, är en förtärande eld, han är en nitälskande Gud.

Det här är väl orättvist kan man tycka? Det står på så många ställen att Mose tog staven och gjorde som Herren befallt! Han tog Staven en gång som Herren befallt och slog på Klippan vid Horeb! Men den andra gången så slog han på Klippan istället för att tala till den.

4 Mos 20:6 Men Mose och Aron gick bort från församlingen till uppenbarelsetältets ingång och föll ner på sina ansikten. Då visade sig HERRENS härlighet för dem. 7 Och HERREN talade till Mose. Han sade: 8 Tag staven, och kalla samman menigheten, du och din bror Aron, och tala till klippan (SELAH) inför deras ögon, och den skall ge vatten. Så skaffar du fram vatten åt dem ur klippan (SELAH) och ger menigheten och dess boskap att dricka. 9 Då tog Mose staven som låg inför HERRENS ansikte, så som han hade befallt honom. 10 Och Mose och Aron kallade samman församlingen framför klippan (SELAH) och han sade till dem: Lyssna, ni upproriska! Kan vi ur denna klippa skaffa fram vatten åt er? 11 Sedan lyfte Mose upp sin hand och slog med sin stav två gånger på klippan (SELAH) och mycket vatten kom ut, så att menighet och boskap fick dricka. 12 Men HERREN sade till Mose och Aron: “Eftersom ni inte litade på mig (BYGGA PÅ) och inte höll mig helig inför Israels barns ögon, därför skall ni inte få föra denna församling in i det land som jag har givit dem.

Bilden som Paulus beskriver att Gnostikerna gjorde i Korint stämmer exakt in på vad Mose gjorde i öknen. Då förstår vi att Mose nu stod framför Israels barn med Täckelset framför sitt ansikte! Hans ansikte sken därför att Guds härlighet hade lyst upp det. Nu skulle han alltså ställa sig inför Klippan och tala om eller i enlighet med honom.

V 6 Herrens Härlighet uppenbarade sig för dem. (LJUS)
V 8 Samla folket genom att tala i enlighet med Klippan inför deras ögon (SINNEN) Klippan här är SELA vilket pekar på den ”Uppståndne Kristus” Klippan han slog på första gången är TSUR vilket pekar på den ”Korsfäste Kristus”.

4 Mos 20:12 And the LORD spake unto Moses and Aaron, Because ye believed me not, (AMAN) to sanctify me in the eyes of the children of Israel, therefore ye shall not bring this congregation into the land which I have given them.

Ni trodde inte på mig ordet är AMAN och det dyker upp även hos Abraham. Först uppenbarar sig Herren för honom!

1 Mos 15:6 Och Abram trodde på (AMAN) HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Efter detta lovar Herren Abraham att han skall ärva Landet. Abraham frågar: Hur skall jag veta det? Jo genom mer ljus!

1 Mos 15:17 När solen hade gått ner och det blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ugn med en brinnande fackla, som for fram mellan köttstyckena.

När natten kommer skall inte ditt ljus eller din låga slockna ut!

parousia6

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.