Kristus vårt liv

Detta är en mer full bild av den predikan Janne Ohlin höll 25/4-2018 i Parousia Mission/Kungsbacka.

Man kan fråga sig, vad är egentligen evigt liv? Det vanligaste svaret kanske är att ha blivit förlåten och att komma till himlen. Ja det är ju sant men det innebär mer! Det är inte bara ”en sak” som Gud givit oss. Det är innebär också att det Gud ger till oss är sitt eget liv! Endast Gud själv äger evigt liv och det livet är hans härlighet. Så vi får alltså delaktighet av Guds Härlighet! Det är exakt samma sak egentligen som hans namn.

Både Härlighet och Namn beskriver hur någon verkligen är. Härlighet innebär också ett värde på hebreiska. (KABOD) Tydligen så är det något vi saknar och jagar fram efter i livet. Detta jagandet och denna drivkraft kommer inte att kunna nå målet för det kallar bibeln för SYND.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud
– Men!…….
Rom 3:24 och de står som rättfärdiga (FRIKÄNDA) utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. (APOLUTROSIS)

diamant2

APOLUTROSIS betyder ”inväxlade till ett rätt värde”
Förr fanns det något som hette Checkhäfte! Det var ett papper som var förtryckt med ditt bankkonto! Det var värdelöst om inte ägaren som satte sitt namn på det hade täckning för summan. Och så beskrev ägaren ett värde till ditt namn. Nu handlar inte detta om pengar utan om andliga rikedomar i en himmelsk bank.

Vi är alltså av ett oerhört värde inför Gud därför att värdet av Jesu Kristi oerhört dyrbara blod har nu hamnat på ditt konto. Du är nu inväxlad till ett rätt värde inför Gud! Men människor i världen förstår inte detta värde kanske du redan har märkt.

1 Pet 1:18 Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

När Gud skall avsluta sitt verk på den här jorden så skall han samla ihop sina Juveler. Vi är Guds ögonstenar så oerhört mycket är Jesu Kristi blod värt. (Mal 3:17 King James)

Mal 3:16 Then they that feared the LORD spake often one to another: and the LORD hearkened, and heard it, and a book of remembrance was written before him for them that feared the LORD, and that thought upon his name. 17 And they shall be mine, saith the LORD of hosts, in that day when I make up my jewels; and I will spare them, as a man spareth his own son that serveth him. 18 Then shall ye return, and discern between the righteous and the wicked, between him that serveth God and him that serveth him not.

NWO-666

Människor har jagat härligheten och ett värde ända ifrån syndafallet. De började att täcka över sin nakenhet med fikonlöv. Senare samlades man i Babylon för att göra sig ett namn.

1 Mos 11:4 Och de sade: Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn, så att vi inte sprids ut över hela jorden.

Bygger! Vi gör oss ett Namn! Det är exakt samma sak som att samla ihop ett värde! Detta kallar nu bibeln för Orättfärdighet! Låt oss gå till Babylon i Uppenbarelseboken! Kvinnan där skryter med att hon skaffat sig härlighet! Hon har alltså gjort sig ett namn!

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Upp 18:7  Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

Upp 18:7 How much she hath glorified herself (DOXAZO)

Vi måste fråga oss: Kan det verkligen vara en slump att vi nu ser en avfallen kristenhet försöka inta världens 7 samhällssfärer eller 7 berg? Samtidigt som denna falska enhet påstår sig vara Kristus på jorden?

Upp 17:4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

Upp 17:9 Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.

JesusOnCross

 

Lägg märke till när Gud kallar Abraham ut ur Babylon! Här har vi bilden av sann rättfärdighet! Det är en person och han bara han är vårt värde. Inget vi gör eller något vi presterar! Antingen bygger vi på det värdet eller så måste vi jaga fram efter vårt eget värde. (SYND)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Gen 15:1 After these things the word of the LORD came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram: I am thy shield, and thy exceeding great reward.

Ordet uppenbarades för Abraham!
1/ Jag är ditt beskydd och din försvarare!
2/ Jag är ditt oerhört stora Värde – Lön eller Kompensation

Hur responderade Abraham på denna uppenbarelse?
1 Mos 15:6 Och Abram trodde på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet. (Ordet ”Trodde på” kommer av en Rot som betyder ”Att bygga på”)

Gud är Gud och han har bestämt att uppenbara sig själv för oss människor genom Evangelium om Jesus Kristus! Gud blev en människa och dog för oss på ett kors! Den som får sina ögon öppnade och ser och förstår detta får sina synder förlåtna och får evigt liv. Han finner vila från att jaga efter ett värde han har nått målet Jesu Kristi rättfärdighet.

Heb 4:10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina.

ETT FALSKT BABYLONISKT EVANGELIUM

Då måste ett evangelium som lovar att vi kan äga härligheten i oss själva vara ett väldigt tilldragande för den visa människan. Mänsklig visdom drivs ju av synden och den har vi ju lärt oss vill skaffa ett värde i sig själv. Kom ihåg nu när jag läser det här vad ”Trodde På” betydde i 1 Mos 15:6 när det gällde Abraham. Han hade redan förklarat detta i sitt evangelium till Korintierna.

När vi läser 1 Kapitlet ser vi de här tankarna tydligt. Predikan om Korset är en dårskap för de Visa! Men det frälser oss som Tror (BYGGA PÅ) Bland dem som (BYGGER PÅ) är det inte många Visa till det Yttre inte många av Förnäm släkt inte många Mäktiga. Varför är det inte det då? Jo just därför att dessa har lyckats skaffa sig ett värde redan. Skulle man nu förlora sitt värde och liksom ”Nollas”? Vilken otrolig dårskap?

Jag måste få slänga fram en tanke här! Ofta när vi ser kändisar bli frälsta varför väljer de ofta de kyrkor som förespråkar mer mänsklig visdom än Kristi Kors? Är det för att man inte vill förlora sin egen härlighet? Man kan fortsätta sedan att glänsa i sitt eget namn medan man till det yttre talar om Jesus med munnen.

jews.torah

EVANGELIET UPPENBARAT I FÖRTID

Släkttavlor är inte så roliga att läsa men den här pekar fram mot vad Jesus skulle göra med oss fattiga nedsjunkna människor. Vi går till 1 Mos 5 så läser vi Sets släkttavla där och 10 Namn som beskriver hela evangeliet.

Adam – Set – Enos – Kenan – Mahalalel – Jered – Hanok – Metusela – Lemek – Noa. Gud som redan innan tidens begynnelse har berett frälsningen har här alltså gömt evangeliets hemlighet. Jag gör nu en möjlig litterär översättning av grundspråket.

Adam = Människan
Set = Beskärd
Enosh = Dödlig människa
Kenan = Ägande sorg och bedrövelse
Mahalalel = Den välsignande Guden
Jared = Skall stiga ner
Hanok = Den invigde läraren
Metusalela = Hans död skall frambringa
Lemek = Den fattiga och nedsjunkna
Noa = Tröst och Vila

Alltså om vi läser ihop det här blir det: Människan är beskärd att bli en dödligt sjuk människa som äger sorg och bedrövelse. Men den välsignande Guden skall själv stiga ner, den invigde läraren. Hans död skall frambringa och ge den fattige och nedsjunkna både tröst och vila. 

Apg 4:12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (VÄRDET MÅSTE KOMMA FRÅN HIMLEN)

Han bar våra Synder och Han tillräknar oss ingen Synd

hämtning

Gud som är högsta domstolen! Dömde alltså hela människosläktet att ”Döden Dö” erbjuder oss nu en ny rättegång! Vi kan komma ut ur Adam och in i Kristus! Den nya ställningen vi står i kallas i bibeln för rättfärdighet! Den kommer också av en Gåva nämligen Tro!

Gal 2:16 Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Kristus Jesus, för att vi skall stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig.

Så går vi till V 20

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.

Jesu Kristi Tro! V 16
Guds Sons Tro V 20

Det här innebär att om jag hör evangeliet förkunnas för mig och jag får en äkta Tro. Då beror det på att jag samtidigt tar emot Guds Son och hans Liv och hans Härlighet in i mitt liv. Jag är nu rättfärdig för han som är mitt liv och min rättfärdighet bor i mig.

lying-blog

Och eftersom nu bibeln så klart beskriver att vi inte har något av detta i oss själva. Det måste komma in i oss genom att vi tror evangeliet. Det är tvärtemot vad New Age och Mysticism lär.

De här två vägarna tror jag är det som 2 Tess beskriver i det stora avfallet. Antingen Tror vi på Sanningen! Alltså att vi är I oss själva totalt I avsaknad av Guds Härlighet och får den av Nåd genom Jesus Kristus. Eller så kommer vi att tro Lögnen! (New Age) Tror vi Lögnen behöver vi i princip inte heller Kristus! Lägg märke till att MT 7 lär att det är en smal väg som leder till Livet…(Mer och Mer)

Inom New Age lär man att det finns många vägar till Gud. Men bibeln säger att det finns bara en väg och det är en person Jesus Kristus. Du måste komma in i honom och han i dig!

Vi skall gå till ett bibelställe där det låter som om en ond andemakt predikar evangeliet och bekräftar vad Paulus säger. Paulus blev irriterad i sin Ande och drev ut den här andemakten. (Bra sida för jämförelse New Age – Kristendom på Svenska)
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:21783/FULLTEXT01.pdf

Apg 16:16 En gång när vi var på väg till bönestället, mötte vi en slavflicka som hade en spådomsande och som skaffade sina herrar goda inkomster genom att spå. 17 Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: “De här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning.” 18 Så gjorde hon i flera dagar. Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: “Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att fara ut ur henne.” Och i samma ögonblick for den ut.

goldencalf

Den andemakten som drev henne är samma som verkar inom New Age idag. Det är exakt samma andemakt som verkar i ”Mysteriet Babylon”. De säger att Jesus var bara en profet (Vägvisare) av många andra som kan leda dig till Gud. Den här andemakten är så stark att bara en som är väl grundad på klippan kan stå emot när floden kommer.

2 Tess 2:11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. (LIV) 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. (AGAPE)

Vad har nu Gud kallat oss till genom Evangeliet? Jo till att bli frälsta! Hur?
Detta jag läser står alltså i pågående form!
Genom att Anden fortsätter att helga oss! (Avskilja oss)(Dra Ut)
Genom att vi fortsätter att tro på Sanningen!

Sedan står det att Vi som blir Frälsta måste:
Stå Fasta och Hålla oss till Läran!

Det innebär av sammanhanget att de som blir dömda har förändrat meningen med Evangeliet så att det betyder något annat än det Jesus menar. De kallas de ”Laglösa” och på hebreiska betyder det att ”Förvrida” Evangeliet.

Vi kan argumentera hur mycket vi vill men bibeln är solklar Jesus Kristus är lösningen för människan kan inte bli frälst utanför honom. Han är Gud som blev människa och bara i honom finns det eviga Livet. Om vi är i honom så är han samtidigt i oss!

Nu kommer vi till en verklig stötesten och det är frågan: Hur tar vi emot detta livet? Jo genom att vi dör bort från vårt eget. Vi måste alltså dö ner från vårt eget och bli ett med honom och hans liv. Den som har tagit emot hans liv får alltså en helt ny drivkraft i sitt liv! Hur visar sig nu den? Genom olika Nådegåvor? Nej genom Andens Frukt (AGAPE)

2 Tess 2:11 Beskriver indirekt Agape! Agape som kommer ur det här livet från Jesus Kristus i oss handlar om lydnad. Den som Älskar Gud älskar också det han har sagt! Det är det första ormen sa till människan i Eden: Skulle då Gud ha sagt!

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Jes 57:14 Man skall säga: “Bana väg, bana och bered väg! Tag bort stötestenarna från mitt folks väg!” 15 Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter “den Helige”: Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande, för att ge liv åt de ödmjukas ande, för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.

Jesus Kristus är den som dött och har uppstått han bor i det höga och heliga! Men han har även ett tempel i hjärtat hos den som är ”Förkrossad” och har en ”Ödmjuk ande”. Där i deras hjärtan vill han ge och uppenbara sig själv! Dessa får en helt ny drivkraft! Då måste man ju fråga sig: Vem är Förkrossad? Vem har en Ödmjuk Ande? Det är den som låter Jesus Kristus bygga! Det är den som låter sig formas av Herrens hand och som sedan låter sig sättas in just på den plats i Herrens tempel där Gud vill.

Den som Älskar Herren och lyder honom öppnar han vägar för han tar bort stötestenar! Dessa vandrar på jämnade vägar rakt in i förutberedda gärningar. (EF 2:10) Men om vi inte vill lyda honom om vi inte vill formas av honom om vi inte vill bli placerade av honom där han vill? Läs sammanhanget Jer 5:30-31 med fortsättning in i Kap 6

parousia6

Janne Ohlin – Parousia Mission – Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in Different Stuff and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.