Vår berömmelse är i Kristus

Bible

Vår berömmelse är i Kristus

Predikan: Elvor Ohlin
Kungsbacka 11/4-2018
Lyssna på Mp3

Jag vill börja med att berätta en syn, eller kanske snarare en upplevelse som jag hade för ganska många år sedan. Det var något år efter att jag hade kommit tillbaka till Gud och överlåtit mitt liv till Jesus. Jag satt vid köksbordet med Bibeln uppslagen framför mig i bön. För en kort stund var det som om hela Bibeln öppnade sig, allt som stod där, och allt strålade namnet ”Jesus Kristus”. Det var en ”helig stund” där vid köksbordet. Allt handlar om och centreras på Jesus Kristus.

Jesus uppenbaras för oss när vi läser Bibeln och tar vara på det som står

Ords 29:18 (SFB) Utan uppenbarelsen (om Guds vilja. Det står här i bestämd form och i det fallet pekar det på JESUS, som är Guds uppenbarelse) går folket vilse, lycklig [välsignad] är den som tar vara på [shamar] Guds undervisning.

Hebreiska shamar betyder också att betrakta, att bevara, att vakta och att skydda. Hur skyddar vi? Genom att se till att bibelordet bevaras från att blandas med andra källor och det som är orent.

Jesus sa själv:
Joh 14:21 Den som har mina bud och håller fast vid [tereo] dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig [emphanizo = manifestera, lysa fram, deklarera tydligt, avtäcka sig genom ord – som att yppa en hemlighet, visa en gömd skatt] för honom.”

diamant2

Grekiska ordet tereo kan också översättas att vaka över (så att man inte förlorar det) bevara som en dyrbar skatt (som du bevarar det som är allra dyrbarast för dig), noggrant observera eller lyssna. Vi kan läsa Bibeln på olika sätt. Vi kan läsa för att få fylla oss med kunskap och teologi men om vi läser för att lära känna Gud, läser vi och ”lyssnar” till Ordet.

…23  Jesus svarade: “Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom. 24  Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. [= den som inte fortsätter att älska mig…] Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från Fadern som har sänt mig.
..26  Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Anden leder oss alltid till Jesus och pekar på honom.

1Kor 1:30  Honom (Gud) har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning, 31  för att det skall ske som står skrivet: Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren.

Allt är Guds verk i Kristus! Vi har inget eget att berömma oss av! Paulus citerade profeten Jeremia här:

Jer 9:23  Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av [halal] sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. (Vad läste vi innan? JESUS ÄR Guds vishet – och han är Guds kraft och rikedom) 24  Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt och känner mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Halal betyder att skryta med, prisa eller skina /lysa av. Jeremia hade det svårt här eftersom han inte bara var förföljd, han hade också stor nöd för folket som hade vänt Gud ryggen. Han fick som Paulus senare uttryckte det, ”dela Kristi lidande” (Fil 3:10).

I Joh 16:8 läser vi att Andens skall överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom.

 • Nåd – Gud erbjuder förlåtelse för synd och skuld.
 • Rätt och rättfärdighet – vi tror och förstår att Gud handlar rätt och rättfärdigt.
 • Guds glädje är att frälsa och frikänna människor, att ge evigt liv!

Vid två tillfällen hördes Faderns röst från himlen (NT) högt så att alla i närheten kunde höra: “Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.”

David skrev:
Ps 34:3 Min själ skall berömma sig [halal] av HERREN, de ödmjuka skall höra det och glädja sig.

David uttrycker i psalmen att det som han värdesatte och berömde sig av var inte hans rikedom eller styrka, inte ämbete eller position, vad han gjort eller vad han fått, utan att det finns en GUD och att Gud är den han är och han kan kalla honom ”min Gud”. Han hade inget eget att berömma sig av. Han berömde sig av Herren.

Ida Anderssons dröm
Jag vill berätta om en dröm som en kvinna hade. Hon hette Ida Andersson och var evangelist på 1900-talet. Hon dog på 70-talet (1974), då gammal. Med rätta kallades hon ”apostel”, för hon fick vinna många för Gud och hon startade 39 församlingar och byggde kapell till dem på ”västgötaslätten”. Alla kapell var utan skuld och betalda när de invigdes, så det hände många Guds under – häftiga under – de här åren. Det var också mycket motstånd men Gud var med Ida. Jag blev frälst som barn på ett av Idas läger på Broddetorp, för hon och teamet runt henne ordnade många läger.
Om jag nu inte kommer ihåg den där drömmen exakt, så var i alla fall innebörden ungefär så här: Ida drömde att hon stod inför himlens port och där stod en ängel och vaktade. Porten var stängd och ängeln frågade Ida om ”lösenordet”. Ida tänkte efter och räknade upp allt det hon hade uträttat i Guds verk. Men för varje sak som hon nämnde svarade ängel: ”Det räcker inte!”. Ida fortsatte men ängeln svarade varje gång: ”Det räcker inte!”.
Men så utropade Ida: ”Men jag är frälst! Jag har fått mina synder förlåtna och jag är renad i Jesu blod!” ”DET RÄCKER! Utropade ängeln och så öppnades porten och Ida kunde gå in.

Vi läser:
Ef 2:8  Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9  inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.

Rom 8:16  Anden själv vittnar med [tills med] vår ande att vi är Guds barn. 17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. 18  Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår.

Tänk att Paulus kunde skriva detta. Han visste vad förföljelse var men också att ha nöd för människors frälsning. Han hade lidit skeppsbrott på sina missionsresor, blivit stenad bl a och varit nära att bli dödad flera gånger. Ändå säger han att denna tidens lidande väger lätt i jämförelse med som väntar. Man kan riktigt se den där vågskålen med nöden i den ena skålen men härligheten i den andra skålen dundrar i marken av sitt värde och sin tyngd.

Jag vill ta upp några viktiga sanningar i de här verserna.

 1. ”Guds arvingar och Jesu medarvingar”
  Det betyder inte att vi är jämlika med Jesus.
  Vi ärver i Kristus

Jesus är unik. Jesus är Arvingen av allt.

Hebr 1:1  Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2  har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. 3  Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

HA

 1. ”Sonen utstrålar Guds härlighet”, alltså hur Gud är.
  Andens uppgift är att föra oss till Jesus:

Joh 16:13  Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. (DHA skall leda och guida er in i [eis]… ”en rörelse mot centrum (Jesus)”. En definition: han skall föra dig in i alla de segrar som Jesus har vunnit för dig.  Vi kan förtrösta på JESUS) Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14  Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15  Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Den helige Ande förhärligar alltid Jesus och talar alltid enligt Jesu ord. Det talas mycket om ”Anden” idag men om Jesus blir eller upplevs som ”ett störande moment” – se upp! Vilken ande är detta? Det är inte Guds Ande då.

 1. Vilka är ”Guds barn, de som ärver”?

En del säger att alla människor är Guds barn. Nej, så är det inte. Alla människor är skapade av Gud men alla är inte Guds barn, för det blir vi genom tron på Jesus. Barnaskap handlar om relation och gemenskap med Gud genom Jesus.

 1. “..Om Guds Ande bor i er” – ”Anden själv vittnar med [tills med] vår ande att vi är Guds barn” – Jesus sa: ”..vi ska ta vår boning hos er”

Din ande och Guds Ande är inte detsamma men Guds Ande bor i din ande om du är troende och helgelsen gäller både ande, själ och kropp.

1Tess 5:23  Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. 24  Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk.

Svenskan här kanske låter lite märklig men det kan också översättas: Må fridens Gud själv helga er så att ni bevaras, så att hela er ande, själ och kropp är utan fläck osv.

Det finns de som påstår: ”du är fullkomlig i din ande för du är ett med Guds Ande”. Med andra ord: din ande är Guds ande …därför kan du skapa med dina ord precis som Gud (exempelvis). Detta stöder man på följande bibelord som handlar om att leva i synd och framför allt otuktssynd:

1Kor 6:15  Vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar? Skall jag ta Kristi lemmar och göra dem till en skökas lemmar? Nej, naturligtvis inte! 16  Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sköka är en kropp med henne? Det heter: De två skall bli ett kött. 17  Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. 18  Fly bort från otukten!…

Ekvationen är mycket enkel. Ett par här blir ”ett kött”, men de är alltid två individer. Att vara ”en ande med Herren” betyder på samma sätt att det är två personer, din ande och Guds Ande. Det viktiga är att vi är eniga med Gud.

Om ”att bli ett” innebar ”en och samma” leder det i förlängningen till att man säger ”vi är allt det som Jesus är” = ”vi är gudar”. Då kommer vi till den gamla URSYNDEN, LÖGNEN i Edens lustgård.

1 Mos 3:1  Men ormen (djävulen) var listigare än alla markens djur som HERREN Gud hade gjort. Han sade till kvinnan: “Har Gud verkligen sagt: Ni får inte äta av alla träd i lustgården?”  2  Kvinnan svarade ormen: “Vi får äta av frukten från träden i lustgården, 3  men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt: Ät inte av den och rör inte vid den, ty då kommer ni att dö.” 4  Då sade ormen till kvinnan: “Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.”

Djävulen sa:

 • ni skall visst inte dö” – här förnekas synd och dom. Det är inte farligt att strunta i det Gud säger och göra emot Guds vilja.
 • ni blir som Gud” – ni blir gudar, ni blir gudomliga, du blir din egen gud. Det är jagets religion.
 • kunskap… eller en högre kunskap” = ett högre medvetande(?) men utan Gud.

Guds väg och plan var Livets träd, som står för Jesus och den Helige Ande. Det handlar om beroende av Gud. Det handlar om beroende av Guds kärlek och vishet, kraft och ledning i lydnad till Gud. Och det handlar om att vara Guds barn i överlåtelse, gemenskap och förtröstan på Gud. Detta var tänkt i ett tjänande sinnelag. Adam och Eva skulle vara varandras medhjälpare (grundtexten ”jämlika partners”) med JESUS i centrum. Det handlar om NÅD och SANNING.

Kunskapens träd om gott och ont var Satans väg och plan. Man gör sig oberoende av Gud genom olydnad och blev därmed Guds fiende. En av syndens konsekvenser var hierarki och herravälde (kontroll, manipulation). Redan här mellan Adam och Eva konstaterade Gud till kvinnan: ”mannen skall råda över dig”. Här börjar styret uppifrån och ned med ”jaget” i centrum, självförverkligande och självförgudning. Det handlar om MAKT och tvång (som det ofta leder till).

Pyramiden

Detta som beskriver denna världens visdom och system eller maktstruktur utan Gud, brukar beskrivas som en pyramid. För mig är det väldigt självklart eftersom Herren har visat en svart pyramid vid flera tillfällen i olika syner och tilltal. Pyramiden hör hemma i Egypten, som profetiskt står för världen och syndens slaveri (Israels folk var slavar i Egypten). Pyramiderna var gravar för faraoner – fyllda med döda ben.  Vi minns säkert vad Jesus sa om de skriftlärde och fariséer som var hycklare: ”Utanpå ser de vackra ut men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet”.

NWO-666

666

Upp 13 beskriver den sista tidens globalism och världsrike med en världsregering och en världsledare. Detta hör vi ibland att man ropar efter idag i världspolitiken. Man vill ha ”en röst”. Här står också om numret 666. Siffran 6 står för människans tal eftersom de första människorna skapades på den sjätte dagen.

Det står om en antikrist som beskrivs som en politisk ledare och den falske profeten. Den falske profeten är en religiös ledare som samlar alla religioner och en global ekonomi. Vi har haft Temadagar om Ändens tid ganska många gånger. Den första var 2007 i Värmland. En gång när jag satt och förberedde hade jag ritat upp en pyramid.. jag brukar teckna (har tecknat mer eller mindre hela mitt liv) och rita hästar och vindar och basuner mm för det är lättare att överblicka då.

Så skrev jag en 6:a på varje sida av pyramiden – jo, men så är det ju! Det handlar om:

 • människans styre religiöst (6) på den ena sidan
 • människans styre politiskt (6) på den andra sidan
 • människans styre ekonomiskt (6) på bottensidan, för ”allt handlar om pengar”.

Idag kallas det den Nya världsordningen, en agenda som ska leda till att skapa ”en bättre värld” men utan Gud. Jag vill räkna upp en del sätt som ”lögnen” ger sig uttryck i vår tid (jag brukar ta upp det om Ändens tid), när människan vill bli lik Gud eller vara sin egen gud.

Ps 119:163  Jag hatar och avskyr lögnen, men din undervisning älskar jag.

interfaith

Hur lögnen tar sig uttryck idag

Frimurarna:
”Frimureriets stora hemlighet är att det gör människan medveten om det gudomliga inom henne själv.” (J F Newton)

 New age /nyandlighet:
”Gud är i alla. Allt är gud – alla är gudar”. (Panteism och panenteism) För att Kristus (Maitreya) skall träda fram så måste först alla människor förstå att de är ett, alla är gudomliga. Hela skapelsen är ett. ”Synd” är separation, att inte inse att man är gudomlig.

Mystikerna:
I människans innersta väsen finns en gnista av den gudomliga Enheten från vilken hon utgått. Hon är Guds oförstörbara avbild på väg tillbaka till sitt ursprung. Målet är uppgåendet med Gud genom den inre resan – ett nytt ”medvetandetillstånd”.

Sufism (Islam)
Målet är att bli ett helgon genom att man kan identifiera sig med gud. (Sker genom meditationsformer och kroppens avslappning).

Mormonerna
Christina Hanke var mormon i 40 år: ”Som mormon tror man att människan ska bli upphöjd och bli Gud. I kristendomen är det endast Gud som är Gud.”

Gnostikerna:
Gnosis betyder (högre) kunskap. “Förmågan att finna det inre ljuset, den sanna visheten, DET HÖGRE/HELIGA JAGET – GUD – om man söker inom sig själv – människan är ett gudaväsen /innerst inne god. ”Kunskapen” nås genom meditation, tystnad, sökande inåt, upplevelser och andningsövningar”.

Latter Rain (karismatiska rörelsen):
Kristus kommer andligen i sin förenade kropp (Corporate Christ). Det leder till att ”vi (tillsammans) är Kristus”.

Trosrörelsens Herradömesteologi (framgångsteologi):
”Jag är en ande, som har en själ som bor i en kropp”. ”Du är rättfärdiggjord och fullkomlig i din ande och kan därför ta ut /proklamera helande, rikedom, framgång, seger” ”Ordets makt /positivt tänkande / positiv bekännelse”
Man påstår att Adam hade all makt men den stals av satan och ska nu återtas. ”Jesus blev som vi för att vi skulle bli som han” = gud. Eller ännu värre: han dog andligen och blev som satan (JDS). det är en lära som är ren hädelse men därför bekänner sig dessa som “gudar”.
Benny Hinn: “Säg inte till mig att du har Jesus. Du ÄR allt det som Jesus var, är och skall bli.”
Kenneth Copeland: ”Du har inte en gud inom dig, du ÄR en… du är helt och hållet gud.”

Jesus sa om makt: ”Mig är given all makt…” (Matt 28:18) Djävulen frestade Adam och Eva med makt.

Katolska Katekesen artikel 460:
”Ty Guds son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han som blev människa, skulle gör människorna till gudar”.
Andra Vatikankonciliet: ”Genom att delta i eukaristin (katolsk nattvard) så blir ni förändrade till det ni tar emot” (= ni blir gudar).
Man påstår att prästen nedkallar Jesus vid varje mässa (eukaristi) och att brödet bokstavligt förvandlas till Kristi kropp. Sedan tillbeder man brödet och säger att Kristus offras oblodigt varje mässa. Det sker alltså varje dag året om..

kors

Bibeln säger:
Hebr 9:28 ..så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder…

När Jesus sa “det är fullbordat” var hans offer fullbordat och det gjordes EN gång för alla.

 • Påven samlade redan 1986 alla religioner till ett s k topp-bönemöte
 • Alla ”separerade bröder” protestanter välkomnas ”hem” till Rom
 • Påven för ”dialog” med andra religioner till en världsreligion

Bibeln kallar det här systemet för Babylon (Upp) och skökan Babylon eftersom det går tillbaka till det första världsriket. Det har följt genom historien med olika namn och skepnader men det är samma avgudar. ”Skökan Babylon” står profetiskt för världskyrkan och det globala religiösa systemet i den sista tiden. Ordet sköka beskriver någon som har många män, här beskriver det religionsblandning – och det är LÖGNEN som förenar.

Påven kallas ”Kristi ställföreträdare” och då är man en antikrist, en religiös antikrist som  kallas “den falske profeten” i profetian. Ordet antikrist betyder ju emot, mitt emot eller istället för Kristus. Så påven är en mycket trolig kandidat till att vara den falske profeten.

Bibeln säger däremot att den Helige Ande är Kristi ställföreträdare och det läste vi tidigare enligt Jesu egna ord.

Vad ska vi göra? Ska vi strida emot detta? Nej, det går inte för Gud tillåter det att ske. Det är människans val. men varenda enskild människa har rätt att göra sitt eget val och i allt verkar Gud och kallar och kallar människor till Jesus, till frälsning. Vi kan varna, vittna om Jesus och visa vad Bibeln säger och vart den vägen slutar.

Vad säger Bibeln om Guds barn här?

Upp 14:4  Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. (kvinnor här bör stå profetiskt för främmande läror och religioner  och avgudadyrkan. De som följer Lammet/JESUS håller sig bara till honom) De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet. 5  I deras mun har det inte funnits någon lögn. De är fläckfria. (Vad var lögnen?! Jo: ”vi är gudar /vi är gudomliga, alla är goda innerst inne”. Men nej, vi berömmer oss bara av HERREN, av den ende Sanne Guden i evighet!) 6  Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. 7  Han sade med hög röst: “Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.” 8  Ännu en annan ängel följde efter, och han sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon, som har gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin.”

Lögnen måste bekännas som synd. I Upp 18:4 ropar och manar Gud: Dra ut från henne! Gå ut från henne, ni mitt folk…” Av det förstår vi att en del kristna kommer att dras med i detta. Vi kanske också behöver påminnas om att när den Helige Ande avslöjar synd, är det för att föra oss till Jesus så vi får hjälp. När den onde (djävulen) pekar på synden är det för att få oss att ge upp. Så om du enbart känner dig anklagad och åklagad så är det inte från Gud. djävulen vill alltid få oss att ge upp och misströsta men Gud vill alltid förlåta, befria, rena, hela och upprätta.

light-from-the-sky

Vi läser i Romarbrevet igen:

Rom 8:11  Och om hans Ande som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då skall han som uppväckte Kristus från de döda göra också era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er. (då är det slut med psykiska och fysiska sjukdomar, åldrande och död, slut på kamp och onda attacker. Vi får evigt liv hos Gud. Vilket underbart hopp!)
…22  Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 23  Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt [en pant på arvet], också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning.

Här beskrivs vår ”slutfrälsning”. Ni kanske minns de där 3 punkterna jag tog upp andra gången jag undervisade här i Kungsbacka:
1. Fri fr syndens straff
2. Fri från syndens makt det är helgelsen, när vi ödmjukar oss och överlåter oss.
3. Fri från syndens närvaro. Det är när förvandlingen och uppståndelsen från de döda sker när Jesus kommer tillbaka. Hur underbart ska inte det bli?!

24  Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25  Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt.

Det är det som Gud har ämnat oss till från början.

Vi kan tacka Gud idag och vi kan lita på Gud och hans löften.
Tacka Jesus för frälsningen och berömma av oss av honom.
För allt handlar om Jesus!

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.