Guds folk Judar och Hedningar i samma Kropp

Prom_King_crown

EF 3:4 När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. 5 I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. 6 Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.7 Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft. 8 Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom 9 och att upplysa alla om hur den hemlighet förvaltas, som från evighet har varit dold i Gud, alltings Skapare. 10 Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen. 11 Detta var det eviga beslut (RÅDSLUT) som han utförde i Kristus Jesus, vår Herre.

Aposteln och Profeten Paulus har fått inblick i den hemlighet Gud haft redan innan tiden startade. Det innebär alltså att hedna Kristna och Messianska Judar:

1/Tillhör samma Kropp… (I Honom)
2/Har del i samma löfte… (I Honom)
3/Har del i samma arv…. (I Honom)

I första kapitlet ger Paulus ytterligare ljus över detta eviga rådslut Gud utförde genom Jesus Kristus.

EF 1:9 Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet, enligt det beslut (RÅDSLUT) som han hade fattat i Kristus 10 den plan (RÅDSLUT) som skulle genomföras när tiden (KAIROS) var fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. 11 I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin vilja och sitt beslut 12 för att vi som har vårt hopp i Kristus skall prisa hans härlighet och ära. 13 I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill. 14 Anden är en handpenning på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

1/Samla allt i himlen och på jorden till ett under ett huvud (KUNG)
2/Judarna började det med men nu även hedningarna (JOH 10)
3/I Honom har vi vårt arv
4/Anden är panten eller förlovningsringen
5/Hans folk skall förlossas EF 3:4-11

När då? Vid Klimax!
Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (CHRONOS) skall mer givas 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst hörs, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.” (1917) (EF 4:5)

1/ Kristus skall hämta sin brud (Judar o Hedningar)
2/ Kristus är Kung över sitt Rike i oss (Judar o Hedningar)

Mat 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda (VETET) från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

De utvalda här utgör en enda kropp vare sig det är Judar eller Hedningar. Detta är alltså “Bruden”

Kol 1:24 Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen. (De utvalda och de kallade = Hednakristna + Messianska Judar)

EF 2:13 Men nu har ni, som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta, kommit nära genom Kristi blod. 14 Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren. 15 Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. 16 Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. 17 Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. 18 Ty genom honom har vi båda i en och samme Ande tillträde till Fadern. 19 Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. 20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.

Det har uppstått en del förvirring genom att man delat upp (Frälsta) Judar och (Frälsta) Hedningar. Fastän bibeln är så tydlig när det gäller detta. Särskilt vänder jag mig nu till dem som undervisar att hedningarna skall “ryckas upp” innan vedermödan. Detta sänder ju splittring i Kristi Kropp!

1 Kor 1:13 Är då Kristus delad? Inte korsfästes väl Paulus för er? Eller döptes ni i Paulus namn?

1 Kor 12:12 Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar – och de är många – utgör en kropp, så är det också med Kristus. 13 I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. 14 Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många.

Vid Kristi tillkommelse vid själva Klimax – Vilka hämtas då?

1 Kor 15:21 Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. 22 Liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. 23 Men var och en i sin ordning: Kristus som förstlingen och sedan, vid hans ankomst (PAROUSIA) de som tillhör honom. (KROPPEN-BRUDEN) 24 Därefter ( SKALL DET STÅ) kommer slutet, då han överlämnar riket åt Gud, Fadern, sedan han gjort slut på varje välde, varje makt och kraft. 25 Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. (PS 110:1)  26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus.
parousia6

Janne Ohlin/Göteborg

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.