Guds ord_Guds Plan

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom (grekiskan: I) sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Ja det här är egentligen hela Hebreerbrevets tema, han har talat förut till fäderna genom profeterna. Men nu kommer något mycket större verkligheten själv: Det levande ordet skall nu ta sin boning i oss var och en som tror. Paulus kallar det för Kristus i oss!

Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Sann kristendom är inte någon form utan det är det levande ordet som uppenbaras i ditt och mitt liv och som han vill skall lysa upp hjärtan i mörker. Det är alltså inte bara att Kungen Jesus har sagt saker utan Kungen Jesus säger samma saker idag genom Anden. Men lägg märke till att det är ingen skillnad på vad han sade och vad han säger: Det är ingen ny lära i ändens tid som en del tycks påstå!

Hebreerbrevet försöker att säga oss är vem Jesus verkligen är.
Han är den som är insatt att ärva allting Heb 1:2
Genom honom har han skapat världen Heb 1:2

Så när vi alltså talar om att ordet blev kött i Johannes 1:1 så handlar det alltså om honom som skapat allting. Gud skapade det alltså men genom honom och med fokus på honom.

Kol 1:16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Här ser vi alltså att synd (Gk: Hamartia) verkligen betyder: att missa målet. 
Vi är skapade och vi är utanför honom och vi måste födas på nytt för att åter kunna komma in i honom. (Se Kungen och Riket Joh 3:3-5) Vi måste alltså bli nya skapelser i Kristus Jesus för inget av den här världen kan ärva Guds Rike tillsammans med honom (2 Kor 5:17 + Gal 6:15)

Heb:1-3 Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden.

Det Anden nu vill uppenbara för oss här är att Jesus Kristus Guds Son är i varje aspekt Gud. Det grekiskan säger är att: Sonen är i sin person en perfekt och en exakt representation av Guds härlighet och ljus.

Jesus säger att Fadern och han är ETT (Joh 10:30)
Har ni sett mig sa Jesus har ni sett Fadern (Joh 14:9)

JESUS ÄR GUDS ORD

Därför kan man nu säga att Jesus Kristus i sig själv som Guds Son är Guds representant till oss, han är alltså Guds ord personifierad. Han är alltså Guds budskap ett glatt sådant till oss Evangeliet. Så när det står att Jesus Kristus är Guds Ord så innebär det att han även är Guds uppenbarelse till oss.

Allting han gjorde var en uppenbarelse från Gud till oss (Pågående genom oss)
Allting han sade var en uppenbarelse från Gud till oss (Pågående genom oss)

Vi går till Johannes 1 och tittar lite för där står det i början om Guds ord så här.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, (Logos) och Ordet (Logos) var hos Gud, och Ordet (Logos) var Gud. 2 Han var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. 4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.

Gud har ingen början och inget slut och det är helt enkelt hans liv. Han var och han är och han kommer för alltid att vara. I vers 1 / Han som är ordet existerade innan skapelsen tog form (1 Mos 1:1)

Kolla i vers 4 här så förstår vi att vi kan bara få evigt liv om vi kommer in i honom. Det är samma sak säger Joh 15 som att han kommer in i oss. Så Kristus i oss är livet men även vårt ljus.

Något intressant är att när det nu står att Jesus Kristus är Guds ord. Ser vi då att det direkt pekar på en talare nämligen Gud fader. Om det finns ett ord så måste det också finnas en som talar ut ordet. Som sänder ut ordet för att uttrycka sig själv eller uppenbara sig själv.

Ordet Logos betyder inte bara ett talat ord utan uttrycker också själva viljan eller planen bakom det. Eftersom det är Gud som talar ordet eller uttrycker ordet är det alltså Guds vilja och Guds rådslut. Så Guds Son Jesus Kristus sändes från Gud för att helt och fullt uttrycka eller förklara honom för oss.

Joh 8:42 Jesus svarade: Vore Gud er Fader, skulle ni älska (Agape) mig, eftersom jag (Ordet) har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. (Ordet)

Kvinnan vid Sykars brunn hade en del kunskap hon visste att när Messias skulle komma skulle han lära dem allt. Hon menade att Messias skulle undervisa dem hur skrifterna verkligen skulle tolkas. Men Jesus säger: Jag är den som nu talar till dig (Joh 4.25-26) Hon gick från död kunskap till en levande kunskap!

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha.

Faderns vilja var att få tillbedjare i Ande och I Sanning. Jesus Kristus är det levande ordet som precis då i realtid stod och uppenbarade och förklarade för kvinnan VEM GUD ÄR!
I Ande och Sanning skulle med andra ord kunna översättas i det sanna Ljuset.

Ande har med Liv att göra
Sanning har med avtäckt realitet att göra (Ljus)

Joh 1:4 I honom var liv, och livet var människornas ljus.
Jesus är det ljus med vilket Gud kommunicerar sin vilja till oss människor.

Joh 14:8 Filippus sade: “Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” 9 Jesus svarade: “Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna (GINOSKO) mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? 10 Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk.

Därför att Jesus helt och fullt förklarade vem Gud verkligen är för oss människor så säger han: Jag är världens Ljus! (Joh 8:12)
Joh 1:9 Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.

Han kom alltså som Ordet eller som Ljuset. Men hans ljus lyser naturligtvis inte upp alla hjärtan utan bara de som tar emot ordet och Tror. Han kom alltså hit i personlig form och blev människa.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Här ser vi det igen Ordet (Logos) kom för att uppenbara Faderns härlighet. Vi går nu till Johannes brev som skrevs strax innan Jerusalems förstörelse – 70. Det var vid en tid man ifrågasatte Jesu person, då en lära som kallades Gnosticism infiltrerat församlingarna. Precis som idag med Trosrörelsens läror och Mystiken gör det i våra.

När en församling eller en person börjar att dra sig bort från honom genom något falskt lärosystem eller annat. Då vill Gud föra tillbaka igen till personen Jesus Kristus. Varför då? Jo för att han är sanningen personifierad. Och om vi håller oss kvar i honom så kommer allt annat att hålla sig borta från oss.

Varför är en lära en villolära? Jo därför att den presenterar inte Jesus Kristus på ett rätt sätt. Då presenterar den heller inte Fadern på ett rätt sätt. (Se HOMOLOGOS >>)

Man skulle därför kunna säga att en lära är en representation av den Gud du tillbeder. Så när jag börjar att gå bort från Gud och anammar ett annat lärosystem. (Lögn) Då vill Gud dra mig tillbaka igen genom att uppenbara för mig Jesus Kristus som han verkligen är. (Sanningen)

Man kan inte känna Jesus och stå i ljuset och samtidigt predika läror som står i motsats till vad man tror.  När Jesus for upp till himlen och de samlades i övre salen för att vänta på Anden var det inte till några samtal om läran. De samlades där därför att de upplevt ljuset och lärt känna honom som han verkligen är. Från den grunden som är Jesus Kristus i oss byggs sedan huset upp.

Om vi verkligen bygger på den grunden som är Jesus Kristus själv i oss. (ORDET) Kommer det som byggs upp genom uppenbarelse genom honom (ORDET) att helt stämma överens med det skrivna ordet. Bibeln är en massa skrivna bokstäver som är sanning. Judarna hade en massa sanningar!

Jesus som själv är sanningen den levande sanningen och ljuset sa:
Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå (GINOSKO) sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Löftet gäller:
De som satt sin Tro till honom som är det levande Ordet
Förbliv alltså i den Tron att jag är Ordet (Logos)
Löftet: Ni skall förstå (Ginosko) sanningen, och den skall göra er fria

Ginosko här? Det betyder att lära känna någon och få uppleva genom erfarenhet och beröring. (Detta var ju exakt vad som skedde på Pingstdagen) Så vart kommer då Apostlarnas lära ifrån? Det kommer inifrån från det levande ordet som uppenbarar sanningen som överensstämmer till 100 % med det skrivna ordet.

Gal 1:11 Jag vill göra klart för er, bröder, att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. 12 Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse (Ljus) från Jesus Kristus. (Levande ordet i mig)

GUD ÄR LJUS

eyes-on-jesus

Så när vi läser EF 4:11-16 om församlingen som skall växa upp är det ju Han i oss som skall växa till. När Kristus växer (Det levande Ordet) i oss kommer mer och mer ljus och den sanningen övervinner mörkret och befriar. (Kunskapen om Gud Kol 1:9-10)

Vi går till Johannes brev och läser där igen om begynnelsen:
1 Joh 1:1 Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid om Livets Ord är det vi vittnar.

Vi talar alltså igen här om en person Jesus Kristus som vill ta sin boning i oss och manifestera sitt ljus och förklara vem Gud är för oss.

1 Joh 1:2 Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades (Gk: Phaneroo) för oss.

Vi skulle lika gärna kunna säga:
Vi har sett honom!
Vi har sett hans härlighet (Joh 1) Vi har sett Gud!
Vi har förstått ordet (Logos) Guds plan med mänskligheten

Det vi så ofta talar om som teologiska saker handlar om Guds gåva till oss nämligen en person Jesus Kristus. Han vill manifestera sig och växa sig allt starkare med sitt ljus och sin härlighet i oss: Det är seger! Det är frihet!

Vi fortsätter till 1 Johannes 1:3
1 Joh 1:3 Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. 4 Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig. 5 Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom.

När Apostel Johannes sammanfattar allt han upplevt med Herren skriver han alltså att vårt budskap är att : Gud är ljus och absolut inget mörker finns i honom!

Vad betyder nu detta? Jo först och främst betyder det att Gud är öppen och möjlig att nås av alla människor. (Mot Gnosticism hemlig mystisk kunskap)

Men när vi ser Gud så ser vi samtidigt ljus. När ordet avtäcks så vi förstår skänker det ljus.
Psa 119:130 När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.

När nu ljuset kommer från Gud så blir ju allting annat som förut var i mörker uppenbarat så vi ser vad som inte är ljus. Vi kanske förut trodde det men nu plötsligt ser vi att det var det inte alls.

1 Joh 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.

Detta säger mig att det finns absolut ingen annan väg vi kan ha gemenskap med Gud på än att våra ögon öppnas så att vi ser sanningen. Vi nu att du kan inte ha gemenskap med ljuset och vandra i det om du inte först har fått ljus och sanning.

Vi ber ofta Gud att leda oss i sin vilja  och det är ju jättefint och gott. Men förstår vi att när vi ber så, innebär det samtidigt att vi ber honom om att leda oss in i mer ljus och sanning så att vi kan vandra i gemenskap med honom. Missar vi gemenskapen med honom så missar vi också den väg vi skall vandra på.

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. 36 Tro på ljuset, medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets barn.” När Jesus hade sagt detta drog han sig tillbaka och dolde sig för dem.

Kommer ni ihåg vilka det var som inte skulle överraskas av Herrens Dag?
1 Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret.

Vi vill ha information av Gud om hans vilja! Vi vill ha snabba svar ungefär som ett E-mail från Gud vad det är vi skall göra nu. Ja han kommer att ge oss svaret men i hans ledning vill han ofta visa sin suveränitet och sin härlighet. Med andra ord: Detta såg omöjligt ut men det var bara Gud som kunde göra detta! Han vill alltid visa sig själv för oss i de här situationerna och det är ju ljus eller hur?

Så ljus är både Guds ledning i vårt liv. Men Guds ledning i våra liv innebär ju samtidigt att han förhärligar sig själv. När Gud gör det så är det så innebär det skatter i ett lerkärl som Paulus kallar det.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss. 8 Vi är på allt sätt trängda men inte utan utväg, rådvilla men inte rådlösa, 9 förföljda men inte övergivna, nerslagna men inte utslagna. 10 Alltid bär vi Jesu död i vår kropp, för att också Jesu liv skall bli synligt i vår kropp. 11 Ty vi som lever utlämnas ständigt åt döden för Jesu skull, för att också Jesu liv skall uppenbaras i vår dödliga kropp. 12 Så verkar döden i oss, och livet i er.

Ljuset skall lysa fram ur mörkret. Guds ledning och hans storhet och hans härlighet skall alltså lysa fram ur mörkret och övervinna det. Varje gång det sker uppenbaras bortgömda skatter i mörkret för oss.

Jes 45:2 Själv skall jag gå framför dig, höjderna skall jag jämna ut. Kopparportarna skall jag spränga och järnbommarna skall jag bryta sönder. 3 Jag skall ge dig skatter som är dolda i mörkret och hemliga rikedomar, för att du skall inse att jag är HERREN, som kallar dig vid ditt namn, jag, Israels Gud.

Det som ser ut som mörker för oss är inte mörker för Gud. Han leder oss in i situationer där vi kanske bara ser mörker. För att kunna få uppenbara sitt ljus för oss.

Jes 42:16 De blinda skall jag leda på en väg som de inte känner, på okända stigar skall jag föra dem fram. Jag skall göra mörkret framför dem till ljus och det som är ojämnt till jämn mark. Detta är vad jag skall göra, och jag skall inte överge dem.

En gång var det så efter Bohuslänsmissionen vi ropade till Herren om ledning. En person kom fram och bad för mig och sa: Just nu ser du ingenting framför dig, men Herren kommer att lysa upp din väg.

Det här är verklig ledarskapsträning i korsets skola. Vilken skillnad mot den ledarskaps träningen du kan ta del av idag i de världsligt influerade församlingarna. Jakob fick se Kristi ansikte i Peniel han blev aldrig densamme sedan. Han blev tjänare åt andra för Kristi skull skulle man kunna säga.

Så att vandra i gemenskap med Gud handlar alltså om att vandra i ljuset så vi ser en del synonymer här i bibeln. Gud uppenbarar sig alltid igenom sin Son till oss.

Jesus är ljuset
Jesus är vägen
Jesus är sanningen
Jesus är det levande Guds ordet

Rom 8:35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? 36 Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. 37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss.

Vad är det för seger han talar om här? Jo det är Jesu seger det är hans ljus och hans härlighet som Paulus beskrev i 2 Kor 2:4-12 strålar fram i Kristi ansikte. När Stefanus dödades vad var det han fick se då? Jo Jesu seger!

Apg 7:55 Men uppfylld av den helige Ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. 56 Och han sade: “Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida.”

När vi blivit pånyttfödda av Gud kommer alltså själva livets källa in i våra hjärtan. Det fanns inte förut utan det var kolsvart i vårt innersta. Därför är det så att ljus och sanning kan bara komma från den inneboende Jesus Kristus i våra liv. Hur blir Jesus nu Kung i mitt liv? Hur växer han upp i mig? Hur kan jag lära känna denne Frälsare?

En del tror att om jag bara läser bibelord och liksom bara proppar ner det skrivna ordet i mig så kan det räcka långt. Nej tyvärr det gör inte det Nikodemus var ju en som kunde allt utantill Jesus sa att du är tvungen att födas på nytt för att kunna SE (Eido) Guds Rike (Joh 3) Och för att kunna gå in i Guds Rike.

Med andra ord det Jesus säger här är exakt det Paulus också säger. Gud måste först sända sitt ljus i ditt kolsvarta hjärta. Men han måste även fortsätta att ge dig ljus och det ljuset kommer ifrån en Kung. Den Kungen kommer att bli allt större i ditt liv när han förvandlar ditt mörker till ljus. (2 Kor 4:5-12)

Jesus bespisar en massa folk. De ville göra honom till Kung men han gömde sig på berget. Det här är en bild på människor som har Jesus som Kung på sina villkor! De sökte Jesus och fann honom på andra sidan sjön. Orden som nu kom till dem blev för dem en stötesten! Men hans lärjungar kämpade i en båt för att komma över till andra sidan och det var mörkt och stormade. Men för dem uppenbarade sig Herrens Härlighet! Precis så är den väg Herren valt att bli Kung i våra liv.

Sanning är inte bara information från skriften utan det är mera. Det är upplevd information ifrån skriften alltså det är både Liv och Ljus. Sanning (Aletheia) avtäckt realitet och det som upplevs är han som är det levande ordet. Ett gäng gick alltså ifrån hans ansikte. Men hans lärjungar förblev hos honom eller skall vi säga förblev i honom.

Joh 6:66 Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka, så att de inte längre följde honom. 67 Jesus sade därför till de tolv: “Inte vill väl också ni gå bort?” 68 Simon Petrus svarade honom: “Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord,

Jesus varnade: Falska Profeter kommer att presentera en falsk Jesus (Kristusbilder) Om vi inte har fått uppleva ljuset och sanningen är risken överhängande att vi följer dem. Vi kommer då att bygga på en annan grund än den som redan ligger Jesus Kristus.

Det måste alltså till någonting mer än bara information, information kan alla ta in och läsa sig till så det kan inte vara Nåd. Nåd är alltid någonting som står utanför vår förmåga det finns bara i Kristus som var full av Nåd och Sanning (Joh 1:14)

Vi måste alltså bli inspirerade från ovan om vi skall kunna lära känna Gud genom Jesus Kristus. För att de ett till exempel på det här går vi till Mt 16

Mat 16:16 Simon Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Här ser vi att någonting från utsidan blir uppenbarat för Petrus på insidan. Så var det för mig när Herren sa: Gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Vers 18 säger att: På denna klippa vill jag bygga min församling!

Vad är det för Klippa, Jo uppenbarelsen av Jesus Kristus det levande ordet. Guds plan för hela mänskligheten . Fadern (AB) skall genom Sonen (Ben) bygga upp ett andligt hus (Betel)

Fader Heb:Ab = Grundläggare av ett Familjenamn (Hus)
Son Heb:Ben = Uppbyggare av ett familjenamn (Hus)

Vi fogas samman som levande stenar (Heb: Petrosar) till detta hus som Gud bygger i anden.

Heb 3:6 Men Kristus är betrodd som Son att råda över Guds hus, och hans hus är vi, när vi håller fast vid vår frimodighet och vårt hopp som vi berömmer oss av.

Kristus i oss är alltså klippan uppenbarelsen av vem Gud är och själva grunden i församlingen. Byggandet handlar alltså om att Jesus uppenbaras och det är ett pågående verk av Gud att genom att Jesus uppenbaras för människor över hela jorden. Det är församlingens uppgift vi bär bara ut budskapet om Kungen, men det är Guds sak att ta budskapet om Kungen och ge ljus på insidan.

Idag håller vi tyvärr på att göra församlingen till en kyrka som tappat bort det här. Församlingen som grundas på klippan skall alltså fortsätta att byggas upp genom Nåd och Sanning genom att Ljuset och Härligheten från den uppenbarade Jesus Kristus skall bli allt större i oss och genom oss.

Vi går till Efesierbrevet och kollar Apostel Paulus bön för den församling han grundat på Jesus Kristus. Kolla nu vad Paulus ber för det han ber är Guds vilja för varje levande sten i ett levande tempel.

EF 1:17 Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18 Jag ber att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga,

Fadern uppenbarar alltså Sonen för det är Sonens uppgift att bygga upp. Det sker genom att vi får sanning eller ljus. När vi nu får ljus upplever vi samtidigt seger. Ljuset lyser i mörkret och övervinner det så när Jesus uppenbaras och vi får se ljuset som strålar från hans ansikte är det seger över världen och över köttet. Så när vi börjar söka Gud av hela vårt hjärta så kommer vi att finna honom. Gud är ljus så det är det vi kommer att finna.

Det som sker när vi finner honom och får ljus är hur och vem Gud verkligen är. Men också samtidigt vilka vi verkligen är i hans ljus. Det är så att ljuset kommer omedelbart att börja avslöja saker för oss som vi vägrar att ens se själva i våra liv. I hans ljus kommer vi att se skillnaden mellan Gud och mig och det ger automatiskt ödmjukhet. Det måste vara så här för om vi skall vandra med Gud och ha gemenskap med varandra måste det vara i hans ljus.

1 Joh 1:6 Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. 7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Hur skapar Gud äkta enhet och gemenskap? Vad är grunden för äkta enhet för det första?
Jo det är äkta ödmjukhet. Det kan man bara få i ljuset.

Så när jag börjar att söka honom i mina svåra omständigheter, som är själva nyckeln till att komma in i sant ljus i Gud. För när jag kommer in i hans ljus så kommer allt som inte är sant att bli exponerat i hans ljus. Vi kan inte fyllas av Anden och samtidigt inte fyllas av Ljuset

Psa 36:9 De mättas av de rika gåvorna i ditt hus, av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. 10 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus.

När vi fylls av Anden
Då får vi samtidigt Ljus
Vi ser honom och oss själva i det Ljuset
Resultatet måste bli ödmjukhet och att vi ser att vi behöver Nåd

Mat 5:3 Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. (Guds Riket) Välsignade de som har fått sitt inre upplyst av Ljuset skulle man kunna säga.

parousia6

Janne Ohlin/Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.