9 De jordiska och de himmelska

Fil 3:17 Bröder, ta mig till föredöme och se på dem som lever efter den förebild ni har i oss.18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors.19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska.20 Men vi har vårt medborgarskap (GK: HEMLAND) i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.

Vad skall han göra när han kommer då?
Fil 3:21 Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

1 Kor 15:49  Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild. 50 Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är, och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: “Ingen tid (GK:CHRONOS) skall mer givas, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst höres, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat, i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.”

1 Tess 4:15 Såsom ett ord från Herren säga vi eder nämligen detta, att vi som leva och lämnas kvar till Herrens tillkommelse ingalunda skola komma före dem som äro avsomnade 16 Ty Herren skall själv stiga ned från himmelen, och ett maktbud skall ljuda, en överängels röst och en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå; 17 sedan ska vi som då ännu leva och hava lämnats kvar (GK: ÖVERLEVT EN KATASTROF) bliv jämte dem bortryckta på skyar upp i luften, Herren till mötes; och så skola vi alltid få vara hos Herren.

Mat 24:31 Och han skall sända ut sina änglar med starkt basunljud, och de ska församla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himmelens ena ända till den andra.

20111017-b_12184085

Jag hämtade för någon vecka sedan ut mitt nya pass, där står att jag är medborgare i Sverige. Men Guds ord säger att jag samtidigt är medborgare i Himlen. Genom Jesus Kristus skapar Gud en ny människa genom hans död på korset. När du föds på nytt av Ordet och Anden blir du en ny skapelse. Den nya skapelsen är himmelsk medborgare.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus (Han i dig) är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Bibeln beskriver 2 grupper av människor
Grupp 1: De som är upptagna med det jordiska skenet som tar slut

2015-08-07-16-01-45.vn-wereldregering-wereldreligie-01b-2030

2 Pet 3:6 I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7 Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

Grupp 2: De som älskar ljuset från Kristi ansikte som aldrig i evighet tar slut
1 Pet 1:18  Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder 19 utan med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och lyte.

2zrnktt

Dessa har ett härligt slut på sin väg, här kallat det himmelska och beskriver Kristi Andliga rike som kommer. Det innehåller särskilt två saker en ny himmel och en ny jord. Men även ett himmelskt Jerusalem.

2 Pet 3:13  Men nya (GK: KAINOS) himlar och en ny (GK: KAINOS) jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.

Upp 21:1  Och jag såg en ny (GK: KAINOS) himmel och en ny (GK: KAINOS) jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer.

Ordet KAINOS innebär på grekiska att det handlar om en renoverad som är ny i kvalitét. Det här bibelstället ger ytterligare ljus.

Heb 1:10 Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk.11 De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad.12 Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut.

Men bibeln säger att det kommer ett sista jordiskt uppror innan Jesus kommer tillbaka igen. De som älskar det jordiska skenet kommer att resa sig upp mot de som älskar det himmelska skenet. Herren kommer att se till att vi får välja väg. (PROV)

Psa 2:1 Varför rasar hednafolken, varför tänker folken fåfängliga tankar? 2 Jordens kungar reser sig och furstarna rådslår med varandra mot HERREN och hans Smorde: 3 Låt oss slita sönder deras band och kasta av oss repen.

Det ser ut som om Agenda 2030 kan vara det vägval som får hela mänskligheten att välja väg. Agenda 2030 som man nu för fram i FN ser ju nästan ut som ett falskt 1000 års rike.

Det stämmer också helt överens med Upp 13 där vi ser hur Politik – Religion slås tillsammans i ett enda globalt vilddjur som skall strida mot Lammet. Man skall organisera hela jorden nu i en ny världsordning, (NEWO) men det kommer inte att lyckas.

Upp 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.

Det ser ut som om människor styr i världen men när man tränger in i det profetiska ordet ser vi att det faktiskt är Gud. Han låter oss samlas där vi vill och vi kommer att dömas för vårt val.

valckenborch_babel_1568

Upp 18:4  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Jag tror att detta är Nya Världsordningens religiösa gren också beskriven i Upp 13:11-18
Vi kommer se jordens ledare och länder dras samman i ett uppror för att ta makten över den jord som tillhör Herren. Det upproret ser ut att vara i gott syfte men vem har urskiljning att avgöra det?

Men som sagt var det kommer inte att sluta väl
Psa 2:4  Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem. 5 Han talar till dem i vrede, i glödande harm förskräcker han dem.

Sef 3:8  Vänta därför på mig, säger HERREN, på den dag då jag står upp för att ta byte. Ty detta är mitt domslut: Jag skall förena folk och samla kungariken (UNDER FN) för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredes hetta. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras.

Det hebreiska ordet för att ta byte här betyder att på Herrens dag skall han ta sitt krigsbyte. Men först skall vi se hur hela världen kommer samman i det stora upproret. Dit kommer även den avfallna kristenheten att ansluta sig (UPP 13)

parousia6

 Janne Ohlin / Göteborg

Tillbaka till bibelstudier

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.