Tjänare eller herrar

Tjänare eller herrar 

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
17/3 -2024

Jesu lärjunge Petrus hade en hög bekännelse, som all luft gick ur och föll platt till marken när han förnekade sin Mästare och Herre. Nu förlåten och upprättad med en äkta bekännelse och fylld av den Helige Ande skriver han:

1Petr 5:1  Jag uppmanar nu de äldste bland er, jag som själv är en av de äldste och vittne till Kristi lidanden och som också har del i den härlighet som kommer att uppenbaras: 2  var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning [inte för att tjäna pengar på dem] utan med hängivet hjärta. 3  Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden. 4  När den högste herden uppenbarar sig [alltså när Jesus kommer tillbaka] skall ni få härlighetens segerkrans, som aldrig vissnar. 

Att inte ”uppträda som herrar” handlar inte bara om män utan om hjärtat, motivet, inställning och handlingar både hos män och kvinnor. Särskilt ledare och ansvariga.
Var herdar [grek. poimaino] betyder också: Föd, led, uppfostra!

Den högste herden Jesus sa:
Joh 10:11  Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 

Mark 10:42  Då kallade Jesus dem till sig och sade: “Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem [har höga positioner och tar auktoritet] och folkens stormän härskar över dem. 43  Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 44  och den som vill vara främst bland er skall vara allas slav. 45  Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” 

Vem är en tjänare? Hur blir vi tjänare?
Svar: Genom att lägga ner våra liv inför Jesus.
-vi lägger ned våra drömmar och själviska ambitioner.
-vi lägger ned våra egna planer.
-vi lägger ned all strävan efter position, makt och pengar.

Vår bön blir från hjärtat: ”Ske din vilja!” Det är att leva korsfäst med Kristus, fria att tjäna honom och formas i hans hand.

Gud är underbar och hans vägar är märkliga för oss människor:
-för att bli visa måste vi bli dårar – Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis.  (1Kor 3:18)
-för att bli starka måste vi bli svaga – “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. (2Kor 12:9)
-för att finna våra liv måste vi förlora det. – Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.  (Matt 10:39)
-för att leva måste vi dö. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. (Rom 6:6)

Korset är redskapet. I GT var det altaret. Allt byts ut genom korset till ett nytt liv. Det är bara möjligt utifrån Guds kraft och hans kärlek. Guds nåd är Guds kraft för att leva i Guds vilja. (Vi har citerat definitionen många gånger). Korset är vägen för att få Guds vishet, den Helige Andes kraft, det verkliga och nya livet i gemenskap med Gud.

Vi får be som David:
Ps 139:23  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. 24  Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen. 

Att tro är att lita på Gud, att vänta på Gud och lyda honom. Andlig mognad handlar om att lära känna Jesus mer och mer, att lära sig att förtrösta på honom/på Gud mer och mer – inte på mig själv.

När världens ande tas in i kyrkan blir man lik ”världens härskare” och tidsandan. Människan vill bli som Gud och ta Guds plats. Därför kommer den här världen och den avfallna kyrkan att ta emot Antikrist. Han kommer att säga det de vill höra: ”Jag är gud. Vi är gudar. Vi kan tillägga: “…Gud ska göra dig till något stort, Gud vill att du ska ha stora drömmar, höga ambitioner: Dröm stort!” Han kan komma med list och erbjuda makt, upphöjelse, position – men utan kors. ”Allt här och nu…”

Joh 5:39  Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. [Rabbla bibelord, proklamera, ta ut, ta auktoritet…] 40  Men ni vill inte komma till mig för att få liv. 41  Jag tar inte emot ära av människor. 42  Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. 43  Jag har kommit i min Faders namn, och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. 44  Hur skall ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den ende Guden? 

Många träder upp ”i sitt eget namn”. De använder Jesu namn men de ”uppträder som herrar”, därför att de inte känner Jesus och inte låter sig formas av honom. “Vi är allt som Jesus är. Vi kan allt som Jesus kan”. Något är väldigt fel här. Bibelns budskap är att Jesus ska bli större och jag bli mindre! (Läs om Johannes döparen).
Dessa upphöjer sig själva och älskar att upphöja varandra och få ära.

Gud tillåter att vi prövas och ibland tillåts djävulen att fresta. Tyvärr har många fallit för frestelsen att få en position och en titel som ”apostel” eller “profet”. De ”uppträder som herrar” och har sig själva i fokus för de vill bli betjänade.

Guds tjänare har Jesus i fokus. Allt handlar om att föra människor till honom. Vill vi ha Andens smörjelse för att komma i centrum eller för att bli tjänare?

Varför behöver vi tala om detta? Varför inte bara tala om det goda och positiva? Därför att Bibeln varnar för att många falska lärare [självutnämnda apostlar] och falska profeter ska träda upp i den sista tiden och bedra många.

Matt 7:15  Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. [Vi ska alltså inte följa de självutnämnda apostlarna utan akta oss för dem. Håll dig borta från dem! Rovlystenhet handlar först som sist alltid om pengar, pengar, pengar.]

Världens strategi leder alltid till pyramidstrukturer och makt i ”Jesu namn”.
När en sådan modell införs i församlingen leder det till lagiskhet, självupphöjelse, självrättfärdighet och hierarki.

1Kor 3:18 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis. 

Vad betyder det? Det som byggs med världens vishet och mänsklig kraft kommer att rasa och utplånas. Cellkyrkan eller pyramidstrukturen kommer ursprungligen från jesuiterna (från grundaren Ignatius av Loyola) och Romerska Katolska Kyrkan. Den har spridits av en mängd självutnämnda apostlar: César Castellanos, Kenneth Hagin, C Peter Wagner, Bill Hybels, Rick Warren, Ulf Ekman… för att nämna några. Många pastorer och andra kristna ledare har anammat det i Sverige.

Den som intar ”apostels tjänst” högst upp kan ursäkta sina maktambitioner med orden: ”Jag är inte herde. Jag är apostel eller Jag är församlingsbyggare”.
Jag brukar säga att Bibeln lär att varenda tjänstegåva, oavsett vilken och varje kristen, ska kännetecknas av ett herdesinne. Det är det som Petrus skriver om. Alla ska ha ett herdesinne. Maktambitioner hör inte hemma i Guds rike.

Jesuiternas främsta mål var och är en Reformation tillbaka till Påven = Nyapostoliska Reformationen (NAR). De utgår från Herraväldesteologi /Dominion teaching. Hela Trosrörelsen bygger på den och den har infiltrerats överallt genom ekumeniken.

1Mos 1:26  Gud sade: “Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.” 27  Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28  Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!” 

I Herraväldesteologi tolkas detta till ett ”Herradömesmandat”. De lär (med lite olika varianter): ..att “Adam och Eva skapades lika Gud – som gudar med herravälde – men de förlorade herraväldet till djävulen, vid syndafallet. Jesus kom för att ta tillbaka herraväldet från djävulen och det måste innebära att kyrkan nu ska ta herravälde och styra världen”.
-Kyrkan ska inta De 7 bergen eller De 7 samhällspelarna.
-Det gör man genom att sträva efter positioner, makt och pengar (i klartext).
Andligt görs det genom ”andlig krigföring mot territoriella andemakter” …en sådan s k ”bönegeneral” var Kjell Sjöberg. Idag kryllar det av dem.
I Sverige sprids 7 bergen-läran bl a genom Sverigebönen som är kopplad till NAR.

Bibeln säger tvärtom att djävulen inte har mer makt eller ”herravälde” än vad Gud tillåter.
Ps 62:12  En gång har Gud sagt det, två gånger har jag hört det: Hos Gud är makten, 13  och hos dig, Herre, är nåd. Du lönar var och en efter hans gärningar. 

Adam och Eva uppmanades av Gud att råda över skapelsen, inte att styra och härska över människor. Den första människan som ”upprättade ett herravälde” var Nimrod. Han är en förebild på Antikrist. Det är alltså en farlig väg.

2Petr 2:19  De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. [Slavar under maktbegär och girighet mm.]

Rådandet över skapelsen var ämnat att ledas av Skaparen /Gud själv som Adam och Eva skulle få lära känna mer och mer. Gud har aldrig överlåtit sin makt till människor men han ger sin Ande till dem som lyder honom.

Matt 28:18  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt [makt och auktoritet] i himlen och på jorden. 

Matt 11:27 Allt har överlämnats till mig av min Fader, och ingen känner Sonen utom Fadern, och ingen känner Fadern utom Sonen och någon som Sonen väljer att uppenbara honom för.

Daniel i GT fick en uppenbarelse-syn från Gud om det långt innan:
Dan 7:13 “Jag såg i nattsynerna, och se, med himlens moln kom en som liknade en människoson, och han kom till den Gamle av Dagar och ställdes inför honom. Och åt honom gavs herravälde och ära och ett rike… [Då – när Jesus kommer tillbaka bland molnen – ska riket bli synligt och fullbordas. Guds rike kommer med Kungen själv.]

Johannes fick en uppenbarelse om samma händelse efter att Jesus hade återvänt till himlen:
Upp 1:7  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom,

Det står ingenstans i Bibeln att ändetidens apostlar och profeter ska utöva herravälde över jorden ”så att Jesus kan komma tillbaka” och sen överlåta det de har åstadkommit till Jesus, som NAR lär, för att ta äran från Gud. De saknar gudsfruktan och skryter med sin s k ”andliga krigföring”.

Jesus har aldrig överlåtit sin makt till oss eller till självutnämnda apostlar.
Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. [Vi kan alltså inte hitta på en massa verksamhet och påstå att det är Gud som har talat. Vi ska lära oss att följa av Jesus – att bli hans lärjungar – för vi är helt beroende av honom.]
6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. 7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. [Hur är det möjligt? Jo, exakt så: om vi förblir i Jesus och hans ord förblir i oss – då blir Guds vilja vår vilja. Då ber vi inte enligt våra själviska begär som en del påstår, utan vi lär oss att be enligt Guds vilja.] 8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. 9 Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 

Jud 1:21  Håll er kvar [tereo – håll fast, bevara er] i Guds kärlek, medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv. [Ingen kan säga på den dagen: ”Se här Jesus vad vi har åstadkommit åt dig, vi har tagit herravälde åt dig”. Till dem kommer Jesus att säga: Gå bort ifrån mig ni laglösa…] 22  Sådana som tvivlar skall ni vara barmhärtiga mot 23  och frälsa genom att rycka dem ur elden. Mot andra skall ni också vara barmhärtiga, dock med fruktan, så att ni till och med avskyr deras livklädnad som är nersmutsad av köttet. 24  Han som förmår bevara er från fall och ställa er inför sin härlighet, fläckfria och jublande – 25  den ende Guden, vår Frälsare, genom Jesus Kristus, vår Herre – honom tillhör ära och majestät, välde och makt före all tid, nu och i all evighet. Amen. 

Jesus sa:
Luk 19:10 Människosonen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat.
Jesus talar naturligtvis om människor och människors frälsning. Så har kristna också förstått det i alla tider. Först och främst gällde det ”de förlorade fåren av Israels hus”.

C Peter Wagner – grundaren till NAR – ändrade på innebörden: ”Jesus menade inte människor utan det: ”det förlorade Herradömet måste återerövras”.
= makt, kontroll, styre, självupphöjelse.

Vi går till det vi brukar kalla Missionsbefallningen:
Matt 28:18  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. [Det är hela universum – allt skapat] 19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” [Jesus är med oss om vi lyder hans befallningar(!).]

Jesus talar om att evangeliet ska ut till alla länder och folk. Bibeln lär att det kommer att finnas frälsta från alla folkslag (Upp 7:9). En lärjunge är en Jesu efterföljare, som har en rätt kunskap om honom och lever i bibelordet. Det är väldigt viktigt eftersom hela New age-rörelsen kommer att utge sig för att vara ”Kristus”, new age-kristus.

C Peter Wagner och NAR har ändrat betydelsen av Missionsbefallningen till att ”hela nationer ska kristnas genom en jätteväckelse” som inte står något om i Bibeln. Förutsättningen för ”jätteväckelsen” är att allt läggs under de nya apostlarna och profeterna. De nya apostlarna måste få Herravälde [”uppträda som herrar”] över kyrkan!

”Inget nytt under solen”, skrev kung Salomo och Paulus kände väl till dessa som han kallar ”dårar”:
2Kor 11:19 Ni står gärna ut med dårar, ni som är så kloka. 20  Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er, att man uppträder utmanande och slår er i ansiktet. [Om inte smickret fungerar kommer hotelserna.]

Dessa apostlar var inga föredömen eller tjänare, som Jesus sa ska känneteckna hans lärjungar. De förser sig själva och förtrycker Guds församling och detsamma sker idag!

Vad gör djävulen när han blir avslöjad?
1. Han drar sig tillbaka en tid och arbetar på smygvägar.
2. Sen kommer han med full kraft igen.

2Petr 2:1  Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2  Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3  I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte. 

Vad hör vi idag? ”Gud har sagt att ni ska finansiera jätteväckelsen”. Vi är bara apostlar…”…och ni ska ge pengar till oss...

”Ni finner er i att man gör er till slavar, att man utnyttjar och utsuger er,..” Nej, säger vi, det ska ni inte alls finna er i! Ta helt avstånd från dessa falska profeter!

”Apostoliskt ledarskap” handlar om Pyramidstrukturen.
Den är en perfekt förberedelse inför antikrists framträdande i den globala pyramiden med den falske profeten på toppen av världspyramiden Religion, (Upp 13). När församlingen byggs som en pyramid /en cellkyrka, tar aposteln Jesu plats och blir en antikrist = istället för Kristus.
-En liten kopia av Påvedömet. Påven kallas ”Jesu ställföreträdare på jorden”. En religiös antikrist. Andligt bedrägeri.

Vi gör bäst i att hålla oss borta från dem helt och hållet. De är bedrgna och bedrar andra och de måste omvända sig.

Vi är kallade att vara föredömen – tjänare – utgivande. Ett föredöme leder människor till Jesus och hans ord. Orden och livet vittnar om Jesus och pekar på honom.
Till sina tjänare säger Gud:
2Mos 14:14  HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” 
..och tjänarna svarar som David:
Ps 86:2  Bevara min själ, ty jag är din. Du, min Gud, fräls din tjänare som förtröstar på dig. 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , . Bookmark the permalink.