Är Israel Guds egendomsfolk?

Är Israel Guds egendomsfolk?

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
21 januari 2024

Den här frågan är aktuell. Att det judiska folket fortfarande är Guds utvalda folk, är långt ifrån självklart hos många kristna.

Efter Hamas fruktansvärda sataniska terrorattack mot Israel 7 okt 2023 var det som om den onda andemakten antisemitismen avslöjades (avslöjade sig) överallt. Jag upplever (som säkert många andra) att Gud vill väcka oss kristna och att han prövar våra hjärtan.

Hur ställer vi oss till Israel?

Jag ser två vilseledande läror som är spridda och som hindrar många kristna att se och förstå tidens tecken. Två läror som går hand i hand.

1. Ersättningsteologin – påstår att församlingen har ersatt Israel för nu är vi Guds Israel. Då är en tvåstatslösning inga problem och inte förvånande kommer den läran från RKK.

2. Darbyismen – läran att Jesus kan komma när som helst och det sker ett hemligt uppryckande. Då behövs inte det jordiska Jerusalem eller Israel. Man kallar det ”Jesu återkomst” men han återvänder inte…? I så fall vart? Kommer han tillbaka till Jerusalem 2 gånger? Det står inget om det i Bibeln.

Dessa två läror skiljer effektivt Guds församling från Jerusalem och Israel och allt förandligas. Felaktiga läror brukar uppstå av att man tar enstaka verser ur sitt sammanhang och gör en lära av dem.

Nu måste sägas att det finns många israelvänner som tror på ett hemligt uppryckande. [Pre trib-läran /Pre Tribulation = Före vedermödan] och det finns t o m en del messianska judar som tror så, ofta upplärda av amerikanska kristna.

Jag fick frågan härom dagen: Går de som tror på pre trib- läran förlorade?
Svar: Nej, det är ingen frälsningsavgörande fråga. Men det finns risk att man blir lurad: ”han kan inte vara Antikrist”, ”detta kan inte vara Upp 13”, “…vi ska ju inte vara här då”.

Några av Ersättningsteologins favorittexter:

(1) Rom 9:6 Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, 7  och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, Isaks efterkommande skall räknas som dina barn. 8  Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. 

(2) Gal 6:15  Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16  Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel, ja, över Guds Israel. [Här kallar Paulus Guds församling, både judar och hedningar, ”Guds Israel”]

Israel betyder Guds kämpe, Guds prins eller styrd /ledd av Gud.
-alla i nationen Israel är inte ”ledda” av Gud.
-alla i Israel är inte Guds pånyttfödda [adopterade] barn. Sant. Endast en liten del är messianska judar.

Jakob fick namnet Israel. Han är en förebild på nationen Israel. Vi läser det som står efter kampen i Peniel:
1Mos 32:28  Han sade: “Du skall inte längre heta Jakob utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat.” 29  Och Jakob frågade: “Låt mig få veta ditt namn.” Han svarade: “Varför frågar du efter mitt namn?” [Hashem – namnet] Och han välsignade honom där. 30  Jakob kallade platsen Peniel [betyder Guds ansikte], ty han tänkte: “Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå har mitt liv skonats.” [Guds ängel som Jakob mötte var Gud själv!]

Men hur vann Jakob seger? Genom militärmakt? Nej. Genom sin egen stora styrka? Nej. Genom sin intelligens? Nej. Profeten Hosea har svaret:
Hos 12:4  Ja, han kämpade med ängeln och vann seger, han grät och bad honom om nåd. I Betel [betyder Guds hus] mötte han honom, och där talade han med oss, 5  HERREN, härskarornas Gud, HERREN är hans namn. 

Det är så Israel ska segra till sist och det är så vi alla segrar – böjda inför Jesus och ber om nåd. Jakobs nöd i den sista tiden är en kamp tills judarna känner igen honom (Hashem). Han som bär namnet frälsning [Yeshua].
Jer 30:7  Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den. 

Paulus använder orden på liknande sätt om ”jude” (jag har tagit upp det förut).
(3) Rom 2:28  Den är inte jude som är det till det yttre, och omskärelse är inte något som sker utvärtes på kroppen. 29  Den är jude som är det i sitt inre, och hjärtats omskärelse sker genom Anden och inte genom bokstaven.

Jude kommer av Juda som betyder den som tackar Gud, den som prisar Gud.
-alla judar av härstamning tror inte på Gud eller prisar Gud.
-den som prisar Gud är ”jude” i sitt hjärta.

Här talar Paulus om det inre andliga tillståndet – vad är poängen? Han tillrättavisar dem som tror att de har allt rätt ställt med Gud bara för att de är judar och israeliter av härstamning.

Jesus gör detsamma. En jude med härstamning från fäderna Abraham, Isak och Jakob blir inte automatiskt Guds barn. Jesus sa till den judiske rådsherren Nikodemus: “Du måste bli född på nytt för att se Guds rike”, Joh 3. Det handlar om hjärtats inställning:
Joh 8:31  Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: “Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32  och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.” 33  De svarade honom: “Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?” 34  Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav. 35  Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men Sonen stannar där för alltid. 36  Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. 

Jesus talar om det Nya förbundet i hans blod:
Gal 3:26 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 

Sonen [Guds Son] stannar för alltid och han ger syndernas förlåtelse och gör den fri, som tror hans ord. Då blir ”slaven” (syndens slav) adopterad och en son /dotter och får stanna kvar “i huset”. Vilket hus? Guds hus, Betel (jmf Jakobs väg och det som hände med Isak och Ismael). Den som inte vänder om och ber om nåd blir utestängd /”avhuggen” (Jmf Rom 11) om han blir kvar i otro.

Om man stannar här kan man kanske inbilla sig att Ersättningsteologin är riktig men då har man helt nonchalerat sammanhangen, helheten och många, många andra bibelord.

Jag fick frågan på nätet som jag tog upp i en Profetisk uppdatering: Vad är Israel enligt Bibeln, Guds Ord? En nation eller Guds församling?
Mitt svar var och är: Israel är både en nation och Guds församling. Inte antingen eller.
1. Israel är Guds utvalda folk – det judiska folket är Guds förbundsfolk och har fått sitt gudagivna hemland Israel.
2. Israel beskrivs andligt som Guds Israel eller Guds församling av alla på Jesus troende (judar och hedningar). Israel är både nationen och Guds församling för de båda ska bli ett till sist. Då gäller det inte bara den lilla gruppen messianska judar, utan som folk.

Genom hela Bibeln läser vi om gudfruktiga män och kvinnor i det judiska utvalda folket. Vi läser också om trots och olydnad, ovilja att höra och lyda Gud.

1Mos 12:1 HERREN sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. [ett naturligt bokstavligt land] 2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3  Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” 
…7  Och HERREN uppenbarade sig för Abram och sade: “Åt dina efterkommande skall jag ge detta land.”

Har Gud ändrat sig? Har han tagit tillbaka sitt löfte och sin kallelse? Paulus ger svar:
Rom 11:28  I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. 29  Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. 
Rom 3:1  Vilket företräde har då judarna, eller vilken nytta har de av omskärelsen? 2  Ett stort företräde på allt sätt. Först och främst att Guds ord har anförtrotts åt dem. 3  Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? Nej, aldrig! Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare…

Är enbart de judar som tror på Jesus de som räknas som ”Israel”, som ersättningsteologin påstår? Paulus ger svar:

Rom 11:1  Jag frågar nu: Har då Gud förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ätt och av Benjamins stam. 2  Gud har inte förskjutit sitt folk, som han tidigare har känt som sitt…
Här går Paulus tydligt och kristallklart emot ersättningsteologin. Gud har inte förskjutit (förkastat) det ofrälsta judiska folket eller nationen Israel. De är fortfarande Guds eget utvalda folk. Det kommer så att vara ända fram till tidsålderns slut.

…11  Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla? [Var det Guds vilja att de skulle falla och förkasta Messias?] Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna, för att detta skulle väcka deras avund. [Här har vi ett av de största exempel på att Gud låter ALLT tjäna hans goda syften] 12  Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det? 

…15  Ty om deras förkastelse betydde världens försoning [Messias förkastades av de religiösa judiska ledarna och många av folket. DÄRFÖR spreds Evangelium till hedningarna från de israelitiska judar som tog emot Jesus som Messias (t ex Paulus)], vad skall då inte deras upptagande betyda [deras emottagande av Messias Jesus], om inte liv från de döda? [Här syftar Paulus på ”den första uppståndelsen” som alltså förutsätter Israels frälsning.]

Allt är skrivet till undervisning för oss. Vad är inte Gud mäktig att göra i din situation, i ditt liv och mitt liv..!? Våra misslyckanden, nederlag eller lidande och prövningar som vi inte förstår. Gud ”zoomar in” utvalda personer i Bibeln och visar hur han kan leda allt till seger, för varenda en som tror och lyder och litar på honom. Han kanske håller på att svara på en bön som du har bett just med hjälp av det som du går igenom, fast du inte förstår det nu.

Ersättningsteologin går hand i hand med pre trib-läran (Darbyismen). Bibeln säger att Jesus ska återvända bokstavligt till en speciell plats på jorden, till ett land och ett folk som tillsammans med troende från alla folkslag och länder är redo att möta honom.

Första gången kom Jesus som den lidande tjänaren
Andra gången kommer Jesus i makt och härlighet.
Båda gångerna kommer han synligt och bokstavligt.
Det finns inget hemligt bortryckande. Allt sker synligt.

Hebr 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. 

JESUS for upp bland molnen och han kommer tillbaka bland molnen (Upp 1:7).
-han for upp från nationen Israel och han kommer tillbaka till nationen Israel (Luk 13:35).
-han for upp från Oljeberget i Jerusalem och han återvänder till Oljeberget i Jerusalem (Sak 14:4, Apg 1:11).

Jesus säger själv:
Matt 24:27  Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. [Jesus talar inte om någon annan ankomst, varken två eller tre ankomster. Ingen hemligt eller osynlig.]

Jesus kommer tillbaka med sina heliga änglar, ”de heliga” är inte vi (som darbyismen felaktigt påstår):
Matt 16:27  Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar. 
Luk 9:26  Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet. 

Matt 25:31  När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 

Paulus skriver till församlingen i Tessalonike, Makedonien, som framför allt bestod av nyfrälsta hednakristna (obs!):
1Tess 3:12  Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, 13  så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. [Gud vill göra oss heliga innan han kommer med sina heliga änglar.]

Paulus skriver fortfarande till Guds församling av nyfrälsta hednakristna (som vi):
2Tess 1:6  Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7  och ger åt er som blir plågade [är förföljda] lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar

Paulus skrev till Titus. Titus var en hednakristen grek. Han tjänade i församlingen på Kreta:
Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12  Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, [Hur? Gud verkar i både vilja och gärning… Fil 2:13] 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 
Paulus skriver här till en hednakristen precis som vi. Hoppet [bestämd form – ett enda hopp] gäller Guds församling av alla troende. Det står inte ”hoppet när vi rycks upp i hemlighet”! Det står ingenstans något sådant.

1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött (INTE BLIVIT UPPRYCKTA HEMLIGT!) i Kristus Jesus uppstå. 17  Därefter skall vi som lever och är kvar (betyder: LEVER KVAR PÅ JORDEN. Grekiska: har överlevt katastrofen) ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos (tillsammans med) Herren. 18  Trösta därför varandra med dessa ord. 

Vi ska vara rotade och grundade i bibelordets sanning och andligt rotade och grundade i Guds kärlek. Vi har inte svar på alla frågor. Det finns olika tolkningar i en del frågor men det som står klart och tydligt måste vi hålla fast vid.

NU ska allt förberedas för Jesu återkomst, hans andra ankomst, och djävulen är vred. Han gör allt för att utplåna det folk, det land och den plats dit Jesus ska komma tillbaka. Han gör allt för att kristna ska överge Israel med hjälp av falska läror. Nationen Israel är inte bara politik. Det är GUDS eget folk.

Den Onde förföljer också kristna svårt i många länder men allt får ändå tjäna Guds syften. Ingen kan hindra Guds vilja och Guds beslut. Ingen kommer på skam som tror på Guds ord.

Några av Darbyismens favoritverser:

(1) 1Tess 5:1  Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 

Då läser vi sammanhanget:
1Tess 5:3  När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4  Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.  5  Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6  Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 
Aha, här får vi veta vad ”tjuv om natten” syftar på. Tjuvar är inte osynliga även om de smyger. Han kommer ”överraskande” – men inte för oss som lever i ljuset. Sista ropet Se, jag kommer som en tjuvstår i Upp 16, strax före Harmagedon(!).

Lägg märke till orden ”en kvinna som skall föda”. Jesus beskriver ändens tid som födslovärkar. Här står det om ”fred och trygghet” – en kort tid då mänskligheten luras av en falsk fred. DÅ plötsligt kommer kaos. NU är det dags ”att föda”: Jesu återkomst står för dörren. Herrens dag syftar både på den sista tiden och den dagen som han kommer.

(2) …9  Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen [orge] utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. 

Här läser pretrib in: ”vi ska inte drabbas av vedermödan” men det är helt fel. Ordet här är orge som betyder vrede, Guds vrede och dom över synden. Vi är frikända i domen. Det är det versen säger. Ordet för ”vedermöda/nöd” är alltid thlipsis på grekiska. Aldrig orge.

(3) Matt 24:44  …Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. 

Om vi läser noga upptäcker vi att Jesus talar om vilka det är som överraskas av hans ankomst och det gäller inte alla. Det är exakt det som Petrus frågar om och Jesus svarar på:
Luk 12:40  Var också ni beredda [hetoimos – redo], ty i en stund då ni inte väntar det, kommer Människosonen.” 41  Petrus frågade: “Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller den alla?” 42  Herren sade: “Vem är den pålitlige [pistos – trogen, värd förtroende] och förståndige [phronimos – vis och noga med sin Herres vilja] förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? 43  Det är den tjänare som hans herre finner göra så, när han kommer. Salig [överlycklig, välsignad] är den tjänaren. 44  Jag säger er sanningen: Han skall sätta honom över allt han äger. [Gud lönar den som är trogen.]
45  Men om tjänaren skulle säga i sitt hjärta: Min herre kommer inte så snart, och han börjar slå tjänarna och tjänarinnorna och äta och dricka sig redlöst berusad, [Han (hon) sätter sig över andra, upphöjer sig, utnyttjar, roffar åt sig, tar ”auktoritet” och kontroll… Han har inte tålamod att vänta på Jesu återkomst och har ingen längtan efter den. Han vänder sig till det jordiska – berusad av vad denna världen ger.] 46  då skall den tjänarens herre komma en dag han inte väntar det och i en stund han inte anar det, och han skall hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland de trolösa. [eller hugga av honom (alltså från olivträdet). Han skall straffa honom /henne. (Det är en liknelse som Jesus berättar).]
1Petr 5:3  Uppträd inte som herrar …utan var föredömen för hjorden. 
(Är den som ställer sig i talarstolen och kräver pengar, uppmanar församlingen att leva i tro och ge allt de kan medan han (hon) själv roffar åt sig, ett föredöme? NEJ.)

Lägg märke till att Jesus svarar Petrus med en fråga: “Vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? (Vem är den förvaltare som är trogen och noga med sin Herres vilja?)

Frågan gäller oss – först och främst vi som predikar /”ger mat” – men lika väl varenda troende:
1Petr 4:10  Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. 
Alltså har alla troende en nådegåva och är förvaltare.

Vi är ”välsignade” om vi är redo, nyktra och vakande och upptagna med att tjäna Herren som goda förvaltare, i beroende av den helige Andes nåd och ledning. Gud kräver aldrig för mycket för han vet hur vi mår och hur vi har det. Allt handlar om hjärtats inställning.

Om din önskan, din vilja och din bön är att ha allt rätt ställt med Gud enligt hans ord och vilja – då är du redo att möta Jesus, redo i hjärtat. Då kommer hans inte oväntat, för du är beredd.

Om du inte har det så? Då måste vi uppmana dig att böja dig för Jesus och be om nåd och frälsning.

Tiden närmar sig. Jesus ska komma tillbaka i makt och härlighet efter den sista nöden (vedermödan) och sker uppryckandet (Matt 24:29-31). Det är vårt hopp! Alla Guds löften har fått sitt ja i Jesus Kristus och får sitt amen genom honom (2Kor 1:20) – därför kan ingen uppståndelse från de döda ske förrän det judiska egendomsfolket i nationen Israel är redo att ta emot Jesus, sin Messias, världens Frälsare i Jerusalem.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.