SANNINGEN ÄR VIKTIG – David och Goliat

SANNINGEN ÄR VIKTIG
Text Elvor Ohlin
2023-10-20

David och Goliat
Att framställa Israel som “Goliat” som en del media gör, är rent av löjligt och tyder på total okunskap eller ovilja att veta sanningen. Det finns egentligen inget “Palestina” och Israel har aldrig varit ett arabiskt land. ROMARNA KALLADE JUDARNA “PALESTINIER” på 100-talet för att påminna om deras fiender filisteerna och förnedra dem, när de var besegrade. ROMARNA KALLADE LANDET “PALESTINA” efter att ha besegrat judarna, som de alltså kallade “palestinier”. När vi läser Nya testamentet lär vi oss att Israel redan tidigare var under romersk ockupation.

Vi går tillbaka i historien och judarnas förskingring som vi läser om i Gamla testamentet. Efter kung Salomos tid delades landet i Nordriket Israel och Sydriket Juda. Omkirng år 722 f Kr intogs Israel av Assyrien och 586 f Kr intogs Juda av babylonien. De flesta fördes bort till Babylon. Efter 70 år kunde judarna återvända till landet, som senare enbart heter Israel, när Persien (med kung Kores) eller det Medo-persiska riket besegrade Babylonien. Detta berättar Esra, Nehemja, Ester, Haggai, Sakarja och Malaki – böcker i GT. Mellan GT och NT är det drygt 400 år. Jesus profeterade om det som skulle hända år 70, nämligen att staden Jerusalem och templet skulle intas och förstöras, vilket skedde av romarna.

Matt 23:37  Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 38  Se, ert hus kommer att stå öde. 39  Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” (förrän judarna bekänner att Jesus är Messias)

Matt 24:1  När Jesus lämnade templet och var på väg ut, kom hans lärjungar fram och visade honom på tempelbyggnaderna. 2  Men han sade till dem: “Ni ser allt detta. Amen säger jag er: Här skall inte lämnas sten på sten. Allt skall brytas ner.” 

När judarna började återvända på 1800-talet var landet mest öde och torr öken, skrev Mark Twain (världskänd författare) år 1867, när han besökte landet och skrev en reseskildring. Exakt det hade profeten Mika i Bibeln profeterat och varnat för och det bekräftas i Jeremia bok. Orsaken var att gudsfolket – det utvalda folket – hade vänt Gud och hans bud ryggen. De tillbad istället hednafolkens avgudar och som det heter “man blir lik den man tillber”.

Mika 3:9  Hör då detta, ni hövdingar över Jakobs hus, ni furstar över Israels hus: Ni avskyr det som är rätt, och allt som är rakt gör ni krokigt, 10  ni bygger upp Sion med blod och Jerusalem med ondska. 11  Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på HERREN och säger: “Är inte HERREN mitt ibland oss? Olycka skall inte drabba oss.” 12  Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. 

Jer 26:17  Några av de äldste i landet stod då upp och sade till folkets hela församling: 18  “Mika från Moreset profeterade i Hiskias, Juda kungs, tid och sade till hela Juda folk: Så säger HERREN Sebaot: Sion skall bli upplöjt till en åker, Jerusalem skall bli till en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. 

Orsaken är uppenbar varför folket på grund av sina ledare förlorade sitt beskydd. De förkastade sin Messias och utlämnade honom att korsfästas av romarna.
Till sina lärjungar (judarna) sa Jesus:
Luk 24:44  Och han sade till dem: “Detta är vad jag sade till er, medan jag ännu var hos er: Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Mose lag, hos profeterna och i psalmerna.” 45  Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. 46  Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, 47  och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48  Ni är själva vittnen om detta. 

Efter år 70 kom den sista förskingringen som var förutsagd. När judarna började återvända i större skala på 1800-taelt och början på 1900-talet, blev landet “intressant” och fler araber flyttade dit. Vid den tiden fanns där både kristna, araber och judar. Kristna kallade landet “Det heliga landet” och judarna “Eretz Israel”. Så sent som på 1900-talet ÖVERTOG ARABERNA NAMNET “PALESTINIER” för att ÅBEROPA ATT LANDET var deras – vilket inte är sant.

Den lögnen lever hela arabvärlden med och många fler, som inte känner till historien om Mellanöstern. Även falsk info finns på nätet, tyvärr, som vilseleder och är antisemitisk, fylld med lögner. JUDARNA FICK TILLBAKA SITT LAND 1948 GENOM OMRÖSTNING I FN.

Kristna var minst sagt förundrade att TILL OCH MED SOVJET RÖSTADE FÖR BESLUTET. Det sågs som ett mirakel och bönesvar. I Bibeln läser vi profetior om att judarna skulle återvända, att Gud skulle samla dem till Israel igen. Det såg helt omöjligt ut tidigare. Landet var under Brittiskt mandat sedan WW1.

Mika 2:12  Jag skall församla dig, Jakob, ja, hela ditt folk. Jag skall samla ihop kvarlevan av Israel, jag skall föra dem tillsammans som fåren till fållan, som en hjord till dess betesmark, så att det uppstår ett sorl av människor. 

Hes 11:17  Därför skall du säga: Så säger Herren, HERREN: Jag skall samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag skall ge er Israels land. 18  När de har kommit dit, skall de skaffa bort alla avskyvärda avgudar och alla vidrigheter som finns där. 
…20:34  Med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede skall jag föra er ut från folken och samla er från de länder där ni är kringspridda. 35  Jag skall föra er in i folkens öken, och där skall jag gå till rätta med er, ansikte mot ansikte.
 

När Israel utropades som stat igen 1948, anföll arabländerna runtomkring. Mot alla odds och en omöjlighet, rent militärt, vann Israel (judarna) segrar på alla fronter. Detsamma hände vid sexdagarskriget 1967, då de återtog Jerusalem, som delvis var under Jordanien. Före WW1 var hela Mellanöstern under osmanska väldet, fram till det blev brittiskt mandat.

CITAT: “Sexdagarskriget utkämpades från 5 juni till 10 juni 1967 mellan å ena sidan Israel och på andra sidan de arabiska grannstaterna Jordanien, Syrien och Egypten (ytterligare 11 muslimska länder – inkl. PLO – bidrog med trupper till den arabiska sidan). …Målsättningen för de arabiska grannstaterna var då (främst 1948) liksom under sexdagarskriget, att utplåna staten Israel.” (slut citat)

ISRAEL, stort som Småland, kommer alltid att vara “David mot Goliat (Arabvärlden)” eftersom den muslimska arabvärlden inte vill acceptera Guds plan. Sedan många år har Israel fred med Egypten och Jordanien. Fienderna som Israel ser det, är inte det s k palestinska folket. Fienden är framför allt TERRORORGANISATIONERNA som vill utplåna Israel och utrota det judiska folket (lika ONDA SOM NAZISTERNA): Hamas, Islamiska Jihad, Hezbollah, IS/ISIS, Al Quida, PLO… men bakom dem står IRAN och Ryssland. Även Kina, Libyen, Sudan (muslimska delen), Syrien, Irak och Turkiet, är länder som brukar ta “palestiniernas” parti och fler därtill. Vem kunde tro att just dessa länder skulle hålla ihop? Den som har läst i Hesekiel 38-39 vet, därför att Gud har talat om det i förväg, genom sina tjänare profeterna.

Israelerna var nyligen ett splittrat folk men de är eniga idag. Efter den fruktansvärda sataniska attacken som Hamas gjorde på Israel 7 oktober, står folket enat emot en fiende, som är minst lika ond och barabrisk som nazisterna. Det som hände 7 oktober är det värsta som har drabbat det judiska folket sedan WW2 och Förintelsen. Israel behöver vårt stöd och våra förböner.

Att Gud samlar judarna tillbaka till Israel är enbart GUDS NÅD och inget som de förtjänar. När de har kommit tillbaka ska ett uppvaknande, en väckelse, ske. Det pågår i mindre skala idag men det kommer att bli en landsomfattande väckelse innan tidsålderns slut och Jesus Kristus/Messias kommer tillbaka på skyn. En del profetior är inte uppfyllda än men av tidstecknen förstår vi att slutet av Ändens tid närmar sig. Det största tidstecknet är att judarna är tillbaka i Israel och Jerusalem.

Hes 36:22  Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. 23  Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. 24  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. 25  Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26  Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 28  Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.