Vara Lärjunge och Ljus

Jud 1:3 Mina älskade (Agape), fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen (”Epi-Gonizomai”) för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. (Lärjungar)

GK: Detta pekar alltså på hela den lära och innehåll som Jesus Kristus gav apostlarna en gång för alla.
1/ Den är en gång för alla överlämnad från Jesus till Apostlarna
2/ Den som älskar (Agape) Jesus och är hans Lärjunge står upp och försvarar Evangeliet
3/ Den som är en Lärjunge har en tro som är verksam i Kärlek (Agape)

Gal 5:6 Ty i Kristus Jesus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek. (Agape)
Amplified – For [if we are] in Christ Jesus, neither circumcision nor uncircumcision counts for anything, but only faith activated and energized and expressed and working through love.

Kommentar: Vare sig gärningar genom omskärelse (Gk: peritome) eller gärningar genom de oomskurna (Gk: akrobustia) saknar total betydelse hur ”andligt” det än ser ut. Inget som är “producerat” av något “yttre” kan möta kravet Gud ställer på ”sann andlighet”. Den enda andlighet Gud räknar är den som Jesus Kristus producerar i oss och igenom oss. Endast det som reflekterar hans ljus kan möta Guds krav på rättfärdighet. Det en underbar vila för våra själar att våga lita på att Gud är Allsmäktig och han kommer att bevisa det för den som är en Lärjunge. Bibeln tar förebilden om att gå från Egypten in i Löfteslandet som en typ av “Lärjungaskola” som handlar om sinnes förnyelse.

Den själiskt kristne tänker: Gärningarna ” Jag gör” blir för mig min berömmelse eller mitt yttre sken! (Det är en falsk identitet en illusion som skapar blindhet) En människa som har det tankesättet är vidöppen för ett ”Självupphöjande” falskt Evangelium. Den som har fått sitt sinne förnyat genom öknen blir en Lärjunge. Bara en Lärjunge kan följa Josua (Jesus Kristus) rakt genom Jordan in i löfteslandet. Hur tänker då en Lärjunge? Kristus är i mig och genom Anden i mig aktiveras och uttrycks Jesus Kristus genom tron precis där och när Han vill. Det är precis vad Agapekärlek innebär i praktiken och bara det är goda gärningar.

Det är skillnaden på dessa två helt olika tankesätt som i grunden bevisar min sanna urskiljningsförmåga. Den som vandrat igenom öknen med Jesus kommer att misslyckas i sig själv flera gånger. Vi har svårt för att acceptera att det är en del av lärjungaskapet för det plockar av oss vår prestige. Gud använder olika händelser i livet för att lära oss se skillnad på att ”vara Själisk” och att ”vara Andlig”.

En Kristen som faller i en prövning kommer uppleva starka negativa attacker på sitt känsloliv genom mörkrets makter. Finns det en sann tro som ett senapskorn kan den aktiveras av Anden och du står upp igen och kan fortsätta din vandring på den smala vägen. Gud är hela tiden ute efter att ge dig ett ”Förnyat sinne” och detta för dig till mognad och ger dig ett större mått av urskiljning och Andlig visdom. Så den som är en lärjunge och följer Jesus möter yttre händelser specialkonstruerade personligen för var och en där en sann andlighet och mognad kan utvecklas. Det finns ingen annan väg till lärjungaskap och mognad uppenbarad i bibeln.

Jag har sagt det förut och jag säger det igen att om det inte var för Jesus Kristus i mig hade jag aldrig klarat av de prövningar jag gått igenom de senaste 3 åren. Det var fruktansvärda attacker på mitt känsloliv flera gånger det kom hemska tankar om att strunta i allt. Det har varit tårar och stora prövningar men nu efteråt ser jag Guds hand verka fram något som för människor är omöjligt att forma fram ett bräckligt lerkärl innehållande en stor skatt. Jag kan se vad Lärjungaskap innebär genom en levande process jag kan vittna om att det är sant! Jag sa nyss! Hur tänker då en Lärjunge? Kristus är i mig och genom Anden i mig aktiveras och uttrycks Jesus Kristus genom tron precis där och när Han vill. Det är precis vad Agapekärlek innebär i praktiken och det är vad bibeln menar med goda gärningar.

Detta var exakt vad som skedde med mig genom förböner och tro genom Anden aktiverades och uttrycktes Jesus Kristus i mig och övervann mörkrets attacker! Att vara en lärjunge är alltså att vara en övervinnare och jag kan ärligt säga det att övervinna är inget du gör det är något som han gör i dig. Jag gick aldrig emot Djävulen i någon andlig krigföring jag var helt borta ur bilden Jesus Kristus stred för mig och han kommer på samma sätt strida för dig på samma sätt. Jerry Potter sa en gång något mycket bra: Det är inte måttet av lidande som betyder något det är vad du lär dig i lidandet som räknas!

En Lärjunge vet att Kristus själv bor i honom eller henne. En lärjunge har fått lära sig att en god gärning kan bara utföras genom att Anden i mig aktiveras och uttrycker Jesus Kristus genom tron precis där och när Han vill. Är inte detta ett otroligt spännande liv leva och vilken vila och vilket beskydd för våra tankar har vi inte i Kristus.

Bibeln säger att egentligen har bara Jesus Kristus lärjungar och alla tjänster är till för att göra lärjungar och ingenting annat. Missionsuppdraget var från början att Lärjungar skall gå ut för att göra personliga Lärjungar (Kom ihåg definitionen = Se ovan)

Mat 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem (Jesu Lärjungar) och sade: “Jag har fått all makt (Exousia) i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Jesus som är Guds Son och Människosonen har alltså fått all makt (Exousia). Det grekiska ordet för makt här är EXOUSIA det betyder delegerad auktoritet som i en domstol. Så detta ger oss en helt underbar och härlig bild på den andliga striden. Det innebär nämligen att ”Jaget” har ingen egen auktoritet precis tvärtemot vad Kenneth Hagin säger i sina böcker där han påstår att ”Jaget” är en ande! Bara den som själv blivit en lärjunge kan själv göra lärjungar och lära dem att vakta på och försvara Kristi lära. Det är exakt det vi skall hålla på med i Parousia Mission det är det vi skall lära andra från den här platsen. Lärjungaskap handlar om att ”Jaget” ersätts med Jesus Kristus i oss – Jag repeterar: Kristus är i mig och genom Anden i mig aktiveras och uttrycks Jesus Kristus genom tron precis där och när Han vill. Det är precis vad Agapekärlek innebär i praktiken och det är vad bibeln menar med goda gärningar.

Jag tycker Sven Reichman gör en bra reflektion i boken ”Allt är inte Gud som glimmar” så vi tar och citerar lite ifrån den boken. Kapitlet heter ”Balans” och det är precis här kristenheten i stort har förlorat sin urskiljning. Vi kristna längtar efter att Gud skall göra något så därför har vi inte tålamodet att vänta på det äkta utan hoppar på varje tåg som utger sig för att leda till ”väckelse”. CITAT:
Kenyon har reagerat emot en kyrka som förlagt allt Guds handlande till ett dimmigt och avlägset fjärran. Det gör han rätt i. Guds kraft i den helige Ande finns här och nu. Jesus sade till lärjungarna att det inte var någon idé att de gick ut och vittnade om inte Andens kraft var över dem. Men Andens kraft är ett förskott på arvet, inte arvet självt (Rom 8:23, Ef 1:13-14, 2 Kor 1:21-22). Trosförkunnare läser gärna Ef 2:6 där det står att Gud har satt oss med Kristus i den himmelska världen. Mindre ofta läses fortsättningen: “….för att han i de kommande tidsåldrarna skulle bevisa oss sin nåds överväldigande rikedom.” Det finns mycket kraft här och nu. Men när jag söker den ställs jag inför frågan om jag gör det för min egen räkning eller för andras. Själv säger Paulus: “Så utför döden sitt verk i oss men i er verkar livet” (2 Kor. 4:12). Man möter många trosförkunnare som pekar på sin egen hälsa eller ekonomi för att bevisa att de talar sant. Detta är ingen biblisk tanke. Gud kan ge dig stor kraft för de sjukas helande men låta dig själv förbli sjuk. Är du ödmjuk nog för att acceptera det. (Slut Citat)

Då vill jag flika in i det här sammanhanget och påstå att bara sanna lärjungar kan få auktoritet (Exousia) och kraft (Dunamis) från Gud. Vet du vad jag grundar detta påstående på? Vilket var det första området lärjungarna skulle göra lärjungar på? Den själiske kristne tänker alltså identitet och pyramid medans lärjungen alltid tänker lärjungaskap.

Apg 1:6 När de (Lärjungarna) nu var samlade frågade de honom: “Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?”  7 Han svarade dem: “Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft (Dunamis) och bli mina vittnen (Marturer) i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

1/ Anden skall komma över er och in i er
2/ Genom Anden kommer Jesus Kristus som har all auktoritet in i oss
3/ Genom Anden skall ni då få Dunamis = Få inre kapacitet och ges yttre möjligheter
4/ Ni skall bli Martyrer det innebär ge ett vittnesbörd om en friande dom i en domstol
5/ Detta skall starta i Jerusalem sedan i hela Israel sedan till Jordens yttersta gräns

Lärjungarna var Jesus Kristus lydiga de väntade på Herren tills Anden kom och därmed Herren själv i dem i Jerusalem först (Apg 2) Tjänsten att göra lärjungar fortsatte så nu kommer vi fram till kapitel 5. Där försöker de religiösa ledarna stoppa dem de hamnar bakom stängda dörrar i fängelset! (Apg 5.17-18) En Herrens ängel öppnade dörrarna och de fortsatte sin tjänst trots att det var mänskligt sett omöjligt (Apg 5:19-21) De religiösa ledarna som hade förrått Jesus samlades nu emot dem igen!

Apg 5:27 När de nu fördes bort, ställdes de inför Stora rådet, och översteprästen förhörde dem 28 och sade: “Förbjöd vi er inte strängt att undervisa i det namnet? Och nu har ni fyllt Jerusalem med er lära och vill att den mannens blod skall komma över oss.” 29 Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen (Martyrer) till detta, vi och den helige Ande som Gud har gett åt dem som lyder honom.”

Den grekiska texten pekar på att de först har underordnat sig i lydnad en Kungs order. Det vill säga de är sända i Herrens namn och är därför under hans auktoritet (Exousia) De får bara delegerad auktoritet (Exousia) om de lyder honom och gör lärjungar. Först gällde alltså uppdraget Jerusalem sedan hela Israel! De är alltså levande vittnen i en rättegång att Jesus Kristus har uppstått genom Andens Kraft. (Dunamis) Vi ser nu hur hotet börjar växa upp mot de på Jesus Kristus troende i hela världen. Vad är svaret? Förbliv i Guds Kärlek i Jesus Kristus för bara där kan du få del av Herrens (Exousia) och Andens (Dunamis) Den säkraste platsen vi kan vara på är att fortsätta göra Guds vilja och det är att fortsätta göra lärjungar genom att vakta på och lära ut det sanna evangeliet.

När en sann Lärjunge tänker på en Apostel eller en Profet måste vi tänka lärjungaskap.
Apostel = En som är sänd på ett uppdrag
Profet = En som lyser upp och visar vägen för andra

Vi skall som Lärjungar vara Ljus för Herren och Ljus avslöjar Mörkret.
Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. 3 Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

Verserna här pekar på att vi som är Herrens lärjungar skall vara ljus! När Paulus använder de här verserna i EF 5 uppenbarar han församlingens och vår 3 faldiga uppgift.
1/ Stå upp och var ljus (Aktiv handling)
2/ Avslöja mörkret och villolära (Aktiv handling)
3/ Var vägvisare (Aktiv handling)

Sedan pekar Paulus på två olika sätt en kristen kan leva på eller två vägar vi kan vandra på (Ef 5:15)
EF 5:15 Se alltså noga till hur (Vakta på) ni lever, att ni inte lever som ovisa människor utan som visa.
1/ Den som är vis är alltså den som lever ett kristet aktivt liv enligt de 3 punkter han tagit upp.
2/ Den som lever ett ovist liv är den som inte lever enligt de 3 punkter han tagit upp innan.

Det grekiska ordet för visdom är Sofia. Detta ord Sofia kommer i sin tur av ett hebreiskt ord Sofim som pekar på de gamla väktarna. De som gick runt staden som ofta var byggt på ett berg och vaktade. På natten hade de lyktor och de skulle varna invånarna om de såg någon fara eller vakta husen så någon tjuv inte tog sig in. Att vara ljus är alltså att vara vis och det betyder enligt Paulus själv att vara Andligt aktiv och Andligt vaken. Så när bibeln talar om äkta Andlig ”Väckelse” måste dessa 3 Punkter finnas med annars är den ”Väckelsen” de ovisas ”Väckelse”

De ”ovisa” skall gå in genom den breda porten på den breda vägen
De ”ovisa” skall bygga ett hus utan grund
De ”ovisa” jungfrurna tror de har en smörjelse som de inte har
De
visajungfrurna har en äkta smörjelse och har visdom om allt (1 Joh 2:20-21)

När en själisk kristen eller världslig tänker på Apostel eller Profet tänker han titel och pyramid. Judas brev beskriver en själisk världslig kristenhet utan Guds ande i ändens tid. Jag slutar där jag startade med att fortsätta citera ifrån Judas Brev!

Jud 1:17 Men ni, mina älskade, kom ihåg vad som är förutsagt av vår Herre Jesu Kristi apostlar. 18 De sade till er: “I den sista tiden skall det finnas människor som hånar och följer sina egna gudlösa begär.” 19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga (Själiska) och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande. 21 Håll er kvar i Guds kärlek (Agape) medan ni väntar på att vår Herre Jesus Kristus i sin barmhärtighet skall ge er evigt liv.

1/ Jag startade med: Att vi skall kämpa för den lära som Jesus gav = Att göra Lärjungar
2/ Här ser vi konsekvensen: Splittringar! Själiska Kristna upptagna ”Jaget” och med de 5 sinnena!
3/ De skall sakna Guds Ande = De har vare sig (Exousia) eller (Dunamis) eftersom de inte underordnar sig Kungen
4/ Dessa människor skall tro de har makt över andemakterna (Judas 1:8-9)

Judas V 20 Vi slutar som vi startar ”Mina älskade” (Agape) (Judas V 1) Agape beskriver exakt betydelsen av allting vi tagit upp som gäller ett sant lärjungaskap. Jag läste en gång att grundbetydelsen är egentligen precis vad Jesus själv bekräftar: Att underordna sig en Kungs order! Vilken harmoni är det inte i Guds ord Halleluja! Det bekräftar bara vad bibeln säger och det finns en klar illröd tråd som hör ihop som inte kan skiljas åt.

Joh 14:20 Den dagen skall ni förstå att jag är i min Fader, och att ni är i mig och jag i er. 21 Den som har mina bud (Instruktion att göra lärjungar) och håller fast vid dem (vakar på instruktionen från att betyda något annat), han är den som älskar (Agape) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad (Agape) av min Fader, och jag skall älska (Agape) honom och uppenbara mig för honom.

Jag fick lära känna verkligheten av det här när jag var i dödsskuggans dal det var Kungen som har all makt (Exousia) som bor i mig som förde mig igenom med sin kraft (Dunamis) – Varje gång vi går igenom dödsskuggans dal får vi göra nya andliga upptäckter. (Ps 23) Där gör vi de djupaste erfarenheterna av Korsets betydelse – Herren visade mig att vägen till fullt andligt beskydd i den kommande demoniska attacken ligger i att ”Jaget” är precis det Djävulen försöker lägga sitt lasso runt och dra åt öglan. Korsets kraft i ditt liv gör att din väg blir jämnad framför dina fötter så att Satan har ingenting att ”fästa” sin snara runt. Mina älskade vänner många av oss har fått profetiskt att en stark demonisk aktivitet ligger framför oss och det finns bara ett sätt att komma undan vara en Lärjunge och tillsammans göra Lärjungar. Paulus varnade oss för att ha för höga tankar om oss själva!

1/ Agape (Bara den som underordnar sig Kungens lära)
2/ Exousia (Ges auktoritet av Kungen över mörkret)
3/ Dunamis (Ges inre kapacitet visdom och gåvor och yttre öppnade dörrar för tjänst)

Psa 130:6 Min själ längtar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen, ja, mer än väktarna efter morgonen.

Väktarna är som tröttast givetvis strax innan morgonen kommer och då är det ofta som mörkast. Jag läste på en sida att om en väktare somnade på sin post så räknades han som den skyldige om det hände någonting i staden som ofta hade flera Väktare. Det är exakt vad Herren säger till profeten Hesekiel (Hes 33:6-7)

Gud har inte ändrat sig det för han säger exakt samma sak till Paulus om Efesierna (Apg 20:26-29)

Paulus lämnar över ansvaret till de äldste i EFESUS att vakta Hjorden Jesus köpt med sitt blod!
Han varnar dem för han ser hur fienden kommer att överlista dem!
Enligt bibeln kommer ledarna att ställas till ansvar för Jesu får!

Det var ju exakt samma ledare i Efesus som Paulus undervisade om de 3 Punkterna som vi tog upp förut. Vi vet av historien att det var Gnosticism som kom in i församlingen. Det vill säga Satan kom som ett Ljusets ängel med en ”Falsk Väckelse”. Så vi kan se vad skillnaden är mellan de ovisas väckelse och de visas väckelse. Detta är en riktig ögonöppnare för saknas något av detta råder mörkret och där är det alltid obalans och ovishet och andlig sömn. Jag repeterar till slut för att vi skall titta på vad de kallar för NAR eller påstår sig vara ”Väckelsen.

Vi skall som Lärjungar vara Ljus för Herren och Ljus avslöjar Mörkret.
Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. 3 Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

Verserna här pekar på att vi som är Herrens lärjungar skall vara ljus! När Paulus använder de här verserna i EF 5 uppenbarar han församlingens och vår 3 – faldiga uppgift.
1/ Stå upp och var ljus (Aktiv handling)
2/ Avslöja mörkret och rensa ut villolära (Aktiv handling)
3/ Var vägvisare (Aktiv handling)

Janne Ohlin – Göteborg
This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.