Fikonträdet ett tidstecken

Fikonträdet ett tidstecken

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
4 september 2022
Lyssna –HÄR

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd [sista nöden /vedermödan] skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. [det är alla frälsta] 32  Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. 33  När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. 34  Amen säger jag er: Detta släkte [generationen] skall inte dö, förrän allt detta händer. 35  Himmel och jord skall förgå [de ska bytas ut som en klädnad, Ps 102], men mina ord skall aldrig förgå.

Första gången fikonträd nämns är när Adam och Eva försökte skyla sig med fikonlöv. Det blev en symbol för självrättfärdighet och död religion eller yttre verk istället för inre liv. Löv vissnar och faller av.

Gud gav dem kläder av skinn från ett dödat djur. Det krävs att någon dör – ett ställföreträdande offer – för att skyla orättfärdigheten och sona synden.

Jes 64:6 Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.

Djuroffren i GT gav tillfällig förlåtelse [tillfälliga ”kläder”]. Gud hade en bättre lösning. Han utgav sin enfödde Son för att utplåna synden för alltid och öppna vägen till Livets träd [frälsning och livsgemenskap med Gud], för var och en som tror på honom (Joh 3:16-17). Blod måste utgjutas och döden besegras och det kunde bara den göra som är syndfri – JESUS.

Fikonträdet symboliserar trygghet under Guds beskydd, vila och frid, även läkedom i Jesaja 38.
Mika 4:1  Det skall ske i den yttersta tiden, att det berg där HERRENS hus är [Sions berg] skall stå fast grundat och vara högst bland bergen, upphöjt över höjderna. Och alla folk skall strömma dit.
…4  Var och en skall sitta under sitt vinträd och under sitt fikonträd utan fruktan, ty så har HERREN Sebaots mun talat.

Man fick en försmak på kung Salomos tid.
1Kon 4:24  …Han hade fred på alla sidor runt omkring, 25  så att Juda och Israel bodde i trygghet, var och en under sin vinstock och sitt fikonträd, från Dan ända till Beer-Sheba, så länge Salomo levde.

Senare lät Gud fikonträdet bli en symbol för Israel.
Hos 9:10  Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd, då det börjar bära frukt [De första fikonen var de bästa. Det var den söta och godaste frukten när de höll sig troget till Herren, sin Gud]. Men de gick till Baal-Peor och invigde sig åt skammens gud, och de blev vidriga, lika den de älskade.
Vad hände i Baal-Peor? Det var där Bileam som älskade pengar (mammon – Baal) lärde kungen i Moab hur han skulle locka Israels folk till avgudadyrkan. Skammens gud: synden som man borde skämmas över försvaras och till och med upphöjs. …Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. (1Tim 6:10). Baal Peor betyder ”öppningens herre”. Det påminner kanske om kristna som talar om ”portaler”, det som ibland kallas new age-kristendom? Alltså en falsk kristendom, som öppnar för ockulta krafter.

v 3  De skall inte få bo i HERRENS land [Israel]. Efraim måste vända tillbaka till Egypten [profetiskt: till världen, syndens slaveri], och i Assyrien skall de tvingas äta oren mat [En del fördes som slavar till Egypten och andra till Assyrien. Buden om ren och oren mat i lagen är förebilder på den andliga maten. De hade tagit in Assyriens orena (ockulta) andlighet och nu blev de bortförda till Assyrien]

Gud utlämnar (prisger) till begären och det kan vara det bästa sättet att få oss människor att vända om. Då är synden inte rolig längre. Jag kan inte låta bli att tänka på var Receptiv Ekumenik leder, när kristna ska lära och påverkas av andra religioner. När Gud utlämnar…?! Detsamma gäller när kyrkor tar in världen och “världens ande”. Man blir lik världen, talar och handlar som den. Man blir lik den man älskar …och hela den här världen är i den Ondes våld (1Joh 5:19). Den Onde vet hur han ska fresta till att byta ut sann gudstro mot falsk religionsblandning. Han vet hur han ska fresta till girighet, ärelystnad, maktbegär, sexuella synder osv.

Människor kan bli så förblindade [tuphloo] av den här (världens) tidsålders gudså att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet… (2Kor 4:4)
Grundtexten beskriver: förblindad i intellekt och sinne, omslutna med rök (tuphlos), som av en rökridå, upphöjda i egot med inbillningar, man upphöjer jaget med stolthet (tuphoo). Rök i negativ betydelse står profetiskt (symboliskt) för högmod, stolthet och egoism. Det står att det kom upp rök ur avgrundens brunn i Upp 9:2.
(Jag tänker på flera som har haft profetiska drömmar där rök eller rökridå finns med).

Fikonträdet har ibland kallats för Löftenas träd.
Det var i det judiska folket i Israel som Messias föddes. Det var där allt hände. Jesus berättar en liknelse:
Luk 13:6  Sedan berättade han denna liknelse: “En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. 7  Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det! Varför skall det få suga ut jorden? 8  Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat.Kanske bär det frukt nästa år. Annars skall du hugga ner det.” [Ett fikonträd utan fikon var helt värdelöst. Det tog plats och sög ut kraft ur jorden till ingen nytta]

Ägaren är Fadern. Jesus är trädgårdsmästaren som medlar och manar gott och ber. Det är inte så att det finns skillnad i Faderns och Sonens inställning. Det finns människor som påstår att Fadern är dömande och sträng (GT) men Jesus är snäll och förlåtande (NT). Det är en falsk gudsbild.

Jag ser det så: Fadern säger det som rättvisan kräver. Men han låter nåd gå före rätt och det uttrycker Jesus här. Det här är Guds hjärta. Han gör allt för att vi ska komma till honom. ”Låt oss ge mer tid…”
Klag 3:21  Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp: 22  HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. 23  Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. [Utan Guds nåd hade det varit ute med Israel och med oss allihop].

Gud hade placerat Israel som sitt eget folk i den bästa jordmånen. Jesus själv hade kommit ”till sitt eget” och kallat till omvändelse i tre år. Alla profetiska tecken fanns som bevis för att han är Messias, den levande Gudens Son. Det fanns judar som såg och tog emot Jesus [en rest, en kvarleva, enligt Rom 11] men de andliga ledarna och makthavarna i Israel var hans värsta motståndare.

Låt mig gräva omkring det …gå djupare, jorden – eller det jordiska – behöver skakas om, så att nåden och sanningen kan få ingång. Det är stängt och unket här. Något händer som gör att vi tappar kontrollen, för att lära oss att lita på Gud.

Jesus fortsatte att undervisa för att väcka, uppmuntra, mana, varna. Kanske var det utifrån liknelsen om det fruktlösa fikonträdet som han fick frågan senare:
(Luk 13) …22  På sin väg till Jerusalem gick Jesus genom städer och byar och undervisade. 23  Någon frågade honom: “Herre, är det bara få som blir frälsta?” Han sade till dem: 24  “Kämpa [agonizomai – arbeta ihärdigt, ordet användes om brottningskamp – att kämpa mot en motståndare – vad kämpar vi med mest? Antagligen vår egen fallna natur, ”den gamle adam (människan)”] för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det. 25  När husets Herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss, då skall han svara er: Jag vet inte varifrån ni är. 26  Då skall ni säga: Vi åt och drack när du var med, och du undervisade på våra gator. [Man kan gå i kyrkan och bekänna sig som kristen utan att ha en levande tro] 27  Men han skall svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. [eller: ni som lär ut orättfärdighet. (Grek) adikia (orättfärdighet) betyder att få något på ett oärligt sätt, att förlita sig på något annat än Jesu rättfärdighet genom tro. Man kanske förlitar sig på att ”göra gott”, på laggärningar, en falsk “godhetsreligion”?]

Kämpa – och den kampen är vi också uppmanade att kämpa i bön för andra.

Varför är det svårt att överlåta sig? En kamp.
Ovilja att kapitulera för jag har egna planer? (Kanske det vanligaste, ja)
Rädd för vad andra kommer att säga..? (Ja, för många är det nog så)
Nonchalans? Ytlighet? Det är allvar nu. Stolthet kommer inte in genom den trånga porten och får inte plats på den smala vägen. Man kommer inte in där om man vill “bevara sitt liv”. Kom ihåg liknelserna:
Matt 13:44  Himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den, och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. 45  Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. 46  Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla, går han och säljer allt vad han äger och köper den. [Vad var kostnaden? Allt! I jämförelse med Jesus, är allt det andra ingenting värt! Allt annat är temporärt men det Jesus ger är evigt].

Det finns en annan tolkning, som är att Jesus är mannen som lämnade allt för att köpa oss fria. I så fall gäller detsamma från vår sida: att ge allt till honom. När Jesus undervisade om att beräkna kostnaden för att bli hans lärjunge, sa han:
Luk 14:33  På samma sätt kan ingen av er vara min lärjunge, om han inte avstår [separera sig] från allt han äger.

Gud tar hand om allt i sin tid och på sitt sätt men omvändelsen behöver ske med hela hjärtat. Med inställningen och beslutet att överlåta allt till Jesus: Hela mitt liv, min framtid. Allt.
Du är köpt. Priset är betalat av den som älskar dig med en evig kärlek.

Han gräver omkring trädet. Om Gud leder genom omständigheter som ”skakar om”, får vi lita på att han har allt i sin hand.

Johannes Döparen hade predikat tidigare.
Matt 3:7  Men när han såg att många fariseer och sadduceer kom för att bli döpta av honom, sade han till dem: “Ni huggormsyngel [djävulens barn], vem har fått er att tro att ni kan fly undan den kommande vredesdomen? 8  Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. 9  Och tro inte att ni kan säga till er själva: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud av dessa stenar kan uppväcka barn åt Abraham. [“stenar” kan här syfta på människor som inte var ättlingar till Abraham, alltså hedningar] 10  Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. [Johannes syftade inte på den yttersta domen. Det gällde en nära framtid för det religiösa hyckleriet]

Låt mig …gödsla [gödsel, dynga, djurskit] = ge näring. Gödsel luktar illa. Det är inget trevligt jobb för trädgårdsmästaren men det är nödvändigt. Gödsel kan stå både för uppmuntran och prövningar som gör oss mer fruktsamma. Det kan finnas sådant som vi tror är andligt men som inte är andligt inför Gud.

Personligt: För ca 13 år sen var Janne och jag arbetslösa efter att Bohuslänsmissionen lades ned p g a omorganisering. Vi har evangeliserat på många sätt i alla år i heltidstjänst för Gud och det var det jag brann för just då. (Min plan: Jag var helt inställd på Af: Fas 3, att plocka skräp på gatorna. Då fick jag vara utomhus, kunde lyssna på bibelappen och kanske få lite samtal med människor…) Men Gud började leda oss i en annan riktning: att ta vanliga arbeten för vårt uppehälle och att predika på ledig tid. Jag visste att jag var i Guds vilja men jag förstod ingenting. Jag diskuterade: Men Jesus, du låter väl inte den här elden i mitt hjärta slockna?! Men det var precis det som hände.

Fikon får inte skakas ned från trädet [fallfrukt blir oätligt]. Man plockar fikon ett och ett. Jag ville ut och evangelisera men Gud ledde mig på en smal och enslig väg för att vinna EN människa för Guds rike och sen få vittna för många fler.

Näringen – gödseln – kan lukta illa men den har ett syfte. Om Gud leder på en väg som vi inte tycker om, får vi lita på han vet bäst!

Vingård och fikonträd (eller druvor och fikon) nämns ofta tillsammans. Ibland satte man ett fikonträd i sin vingård. Det var bästa jorden och blev den bästa omvårdnaden för fikonträdet.

Ett annat exempel: En kvinna ville ha förbön. Hon kände sig “oandlig” och tyckte livet var jobbigt. Jag fick en syn, en bild, när jag bad för henne. Jag såg en planta som var beskuren. Den såg lite tanig ut, som en beskuren planta kan göra. Men det var ingen tvekan om vad Gud höll på med: han rensade sin planta för att den (hon) skulle bära mer frukt.
Jesus säger:
Joh 15:1  Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. 2  Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt.

Ibland har nyfrälsta stora visioner och ska vinna hela världen för Jesus! Jag säger inte att Gud inte använder det – det gör han. Men det kommer en tid när tron prövas och vi kan tycka att något (eller allt) ”dör ner”. Vad händer? I vår iver finns det ofta en blandning av motiv. Gud vill rensa bort köttslig nitälskan och ren(s)a motiven. Guds verk kan däremot aldrig dö. Det kommer att leva upp igen.

Ibland behöver Trädgårdsmästaren gräva djupare och gödsla eller beskära.

Fikonträdet stod i Guds vingård. Israel har en speciell plats i Guds plan. Men hur skulle Israel kunna bära frukt om de inte tog emot den ende som ger den goda frukten?
Joh 15:5  Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Gud förväntar sig inte att vi ska åstadkomma frukt. Han förväntar sig att vi lever i relation med Jesus, så att frukten kommer naturligt. Vi är bärare av Andens frukt, inte producenter genom ansträngningar.

I Betfage skickade Jesus två lärjungar för att låna en åsna när han red in i Jerusalem. Betfage betyder ”fikonhuset, de tidiga [omogna] fikonens hus”.
Sak 9:9 …Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. [En kung brukade rida på en häst men åsnan stod för ödmjukhet (enkelhet) och användes när man kom i fredlig avsikt. Fridsfursten MESSIAS som ger frälsning, frid och trygghet hade kommit].

I Matt 21 läser vi att Jesus förbannade ett fikonträd som låg vid byn Betfage. Trädet var lummigt och grönt men bar ingen frukt /inga fikon.
Matt 21:19 …Och genast vissnade fikonträdet. 20  När lärjungarna såg det, blev de mycket förvånade och frågade: “Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt?”

Vid ett annat tillfälle sa Jesus:
Luk 11:39  …”Ni fariseer rengör utsidan av bägare och fat, men ert inre är fullt av girighet och ondska. [Bildligt talat: ”ni ser gröna ut utanpå [ni är klädda i fikonlöv] men ni bär ingen god frukt”. Yttre verk utan inre liv. Ni har ett sken av gudsfruktan men förnekar dess kraft (2Tim 3:5)]

Betfage var en prästby som låg vid Oljeberget nära Betania. Sanhedrin [Stora rådet] var Israels högsta politiska och religiösa domstol: deras säte var i templet i Jerusalem men också i Betfage, enligt en del källor.
Citat:”Att få åsnan i Betfage var som att säga att Messias gick till högsta domstolen i landet för att få sin kungliga position för juridisk suveränitet godkänd.

Att fikonträdet vissnade betydde hela det religiösa systemets undergång på grund av avfall. Allt är skrivet till lärdom för oss.
För oss kan det kan betyda…
…självrättfärdighetens & laggärningarnas undergång (falsk godhetsreligion).
…det andliga religiösa hyckleriets undergång.
…den falska ekumenikens undergång (som lär av främmande religioner och tar in världens tänkesätt).
…de självutnämnda falska apostlarna och profeternas undergång (som upphöjer sig över andra och kräver att alla ska underordna sig deras auktoritet i Nyapostoliska reformationen, NAR).

Matt 21:43  Därför säger jag er att Guds rike skall tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. 45  Översteprästerna och fariseerna hörde hans liknelser, och de förstod att det var om dem han talade. 46  De ville gripa honom men fruktade för folket, eftersom man ansåg att han var en profet.

De hatade Jesus när han sa sanningen, därför att de saknade kärlek till sanningen. De ödmjuka bland folket hade kärlek till sanningen, de trodde och tog emot Jesus.
Joh 15:23  Den som hatar mig hatar också min Fader. 24  Om jag inte bland dem hade gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort, så skulle de inte ha synd. Men nu har de sett dem och har hatat både mig och min Fader. 25  Så skulle det ord uppfyllas som står skrivet i deras lag: De har hatat mig utan anledning. [citat från Ps 69:5]

Längre fram i Lukas 13 gråter Jesus över Jerusalem.
Luk 13:34  Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig! Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. 35  Se, ert hus lämnas nu åt er själva. Jag säger er: Ni kommer att se mig först när ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.”

Det intressanta är att det var de orden som Jesu lärjungar och folkskaran ropade när Jesus red in i Jerusalem på åsnan från Betfage. “Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn” (Mark 11:9)
Ert hus” hade varit Guds hus [templet] men Guds härlighet [Jesus] hade tvingats att överge det. Han var inte välkommen där. Ni… – dvs. prästerskap, skriftlärde, fariseer, saduceer, stora rådet – Israels ledare och lärare och Israel som folk …kommer att se mig först när ni säger…”Välsignad är han… Messias Jesus]

Israel blev [bildligt talat] ”nedhugget”. År 70 uppfylldes profetian om templet och Jerusalems förstörelse och judarnas förskingring. Man förlitade sig på templet istället för på Gud och i templet [Guds hus] hade man fört in allt möjligt andligt skräp och avgudadyrkan.

  • templet förstördes 9 Av (6-7 augusti)
  • 400 år tidigare hade Salomos tempel förstörts 9 Av
    Alla judar känner till det datumet, den sorgligaste dagen i den judiska kalendern.

Gud hade sagt genom Mose:
5Mos 28:68  Och HERREN skall föra dig tillbaka till Egypten på skepp, på den väg om vilken jag sade till dig: “Du skall inte se den mer.” Där skall ni bjuda ut er till salu som slavar och slavinnor åt era fiender. Men ingen skall vilja köpa. [Det var precis det som hände. Judarna drog sig till kuststäderna för att säljas till Egypten. Det berättas att de blev så många (98 000), så att ingen ville köpa(!)]

Mika 3:9  Hör då detta, ni hövdingar över Jakobs hus, ni furstar över Israels hus: Ni avskyr det som är rätt, och allt som är rakt gör ni krokigt, 10  ni bygger upp Sion med blod och Jerusalem med ondska.
…11  Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. [Är detta dagens nya apostlar och profeters förebilder?? De tycks älska pengar lika mycket!] Ändå stöder de sig på HERREN och säger: “Är inte HERREN mitt ibland oss? Olycka skall inte drabba oss.” 12  Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd. [Syndens konsekvens uppfylldes bokstavligt. Att förkasta och utlämna Messias, Guds Son att korsfästas, är en skuld som aldrig går att betala. Ändå är synden sonad och förlåten av Jesus själv för varenda en som vänder om, ångrar och bekänner.]

Judarna spreds ut över jorden men alla vakna bibelläsare visste att Gud kommer att samla dem igen från alla länder tillbaka till Israel, i kommande generationer. Landet låg öde i nästan 2000 år, mest torrt som en öken, som Guds profeter hade förutsagt. Detta tills judarna började återvända och fick sitt eget land tillbaka år 1948.

Samlandet till Israel pågår och det finns tecken på att kvisten börjar mjukna andligt, även om folket i stort fortfarande strävar efter att vara som alla andra. Gud är trofast och uppfyller sina löften.
Hes 36:24  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. 25  Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. 26  Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. 27  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 28  Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud.

Det kan vi hälsa till alla som förbannar Israel – särskilt de kristna som förhäver sig och lögnaktigt kallar Israel en ”apartheid-stat” – trots Paulus skarpa varningar i Rom 11.

…när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut…
= när saven börjar rinna till.
= när sanningen och livet börjar få ingång.
= när stenhjärtan börjar mjukna och vill höra om Jesus [Yeshua]!

Mika 4:2  Ja, många folk skall gå i väg och säga: “Kom, låt oss gå upp till HERRENS berg, till Jakobs Guds hus. Han skall undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar.” Ty undervisningen skall gå ut från Sion, HERRENS ord från Jerusalem.
Idag går evangeliet åter igen ut från Sion i Jerusalem, genom Jesustroende messianska judar!

Judarna samlas och Israel blomstrar igen. Då vet vi att den här tidsålderns slut och Jesu återkomst närmar sig och fikonträdet kommer att bära frukt, för det har Gud sagt!

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY and tagged , , , . Bookmark the permalink.