Jesu återkomst: NÄR? VAR? HUR?

Jesu återkomst: NÄR? VAR? HUR?

Elvor Ohlin
3/3-2012

Jesus ska komma tillbaka

Tit 2:13 …vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

2 Kor 1:13 Ty i vad vi skriva till er ligger inte något annat än just vad ni läser och väl kan förstå. Och jag hoppas att ni skall komma att till fullo förstå.
Amos 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Vi ska alltså kunna förstå det som står. Inget är dolt eller hemligt. Jesus talade själv om sin återkomst.

Matt 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst [parousia] och den här tidsålderns slut?”
Parousia är sammansatt av para och ousia som betyder att komma för att närvara, tillkommelse, ankomst.

NÄR?

Vi vet inte dag eller stund men vi ska förstå tiden.

Matt 24:36  Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.
Att Jesus inte visste dag och stund gällde troligen bara så länge Jesus var kvar här på jorden. Innan detta räknar Jesus upp olika tidstecken som ska ske före hans återkomst. Han ger bilden av “födslovåndor”. De som identifieras och ökar med tiden, som vi vet. De tidstecknen Jesus räknar upp här, är samma som Johannes beskriver i Upp 6, de sju sigillen.

Sigill 1) falska profeter, en falsk världskyrka/världsreligion (Matt 24:4-5)
Sigill 2) krig och rykten om krig, folk mot folk (Matt 24:6-7)
Sigill 3) hungersnöd, stormar (Matt 24:7)
Sigill 4) pest, svält, död (Matt 24:7)
Sigill 5) förföljelse av kristna, avfall (Matt 24:9)
Sigill 6) solen förmörkad, månen blodröd, stjärnorna faller, stor jordbävning, ljungeldar, dunder, tordön (Matt 24:29-)
Sigill 7) tystnad i himlen och sedan Jesu återkomst (Matt 24:27, 30)

Efter sigillen kommer de 7 basunerna och sedan de 7 vredesskålarna. En trolig tolkning är att sigillen utgör det längre perspektivet och tiden, basunerna ett kortare och vredesskålarna det riktigt korta och slutliga, när Gud dömer. Det 6:e sigillet, den 7:e basunen och den 7:de vredessk¨ålen beskriver nämligen samma händelse.

  • vi kan förstå tiden
  • det finns olika tecken som visar när tiden närmar sig

Matt 24:33 När ni ser allt detta [det som Jesus räknat upp i Matt 24] vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.
Matt 25:13  Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Jesus kommer vid den sista basunens ljud

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

1 Kor 15:51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista [eschatos] basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.
Upp 10:6 …”Tiden [chronos] är ute. 7 Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna.”

Chronos är ordet som beskriver löpande tid, tidsperiod. Ett annat ord för tid är kairos som betyder tid, speciella händelser, speciella tider, stunder (Apg 1:7). Döden nämns som den sista fienden som är besegrad. Eschatos betyder den sista (final) basunen. Det finns ingen basun efter den. Jesus använder samma ord när han flera gånger säger att uppståndelsen från de döda vid hans ankomst sker på den yttersta dagen, sista dagen.

Joh 6:40 Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta [eschatos] dagen.” (Jesus upprepar detta i Joh 6:39, 40, 44, 54, 12:48 och Marta använder orden i 11:24)

När Jesus kommer är döden slutligt besegrad

1Kor 15:26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus.

Jes 25:8 Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat. 9 På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning.

Jesus kommer efter den sista nöden (vedermödan)

Matt 24:21 Ty då skall det bli en så stor nöd [thlipsis] att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.
Thlipsis kan översättas nöd, trångmål, vedermöda.

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd [thlipsis] skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Tiden blir svår både för Israel och alla kristna. Den kallas Jakobs nöd i profeterna. Det är tiden för Israels frälsning.
Jer 30:7 Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.

Dan 12:1 “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän (judarna). Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

Hos 5:15 Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig.

Apg 15:15 Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: 16 Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. [det judiska folkets andlig liv] Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen,

Sak 12:10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat…
Jesus sa till judarna:
Apg 3:19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. [först när judarna är redo, kommer Jesus] 21 Honom måste himlen ta emot [behålla] tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

VAR? 

Jesus kommer tillbaka till Oljeberget i Jerusalem

Apg 1:9 Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. [synligt] 10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11 Och de sade: “Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Upp 1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom,..

Sak 14:4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

Israel och Jerusalem skall tillhöra det judiska folket

Gud lovade genom sina profeter att församla judarna tillbaka till sitt land Israel. Jerusalem och Israel skall tillhöra judarna innan Jesus kommer tillbaka. De var utspridda över hela jorden men 1948 utropades staten Israel. 1967 återtog judarna Jerusalem i ett försvarskrig, sexdagarskriget.

Hes 20:34 Med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede skall jag föra er ut från folken och samla er från de länder där ni är kringspridda.
..36:24 Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.

Jer 29:14 Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN. Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger HERREN. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.

Gud varnar för att försöka dela Israel. Det är Guds land, som han ger till dem han har bestämt.
Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

HUR?

Jesus kommer synligt

David Hedegårds översättning:
Hebr 9:28 En andra gång skall han synligt träda fram [optanomai – ses, träder fram synligt], i världen, men inte för att bära synd utan för att frälsa dem som vänta honom.

1Joh 3:2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras [phaneroo – manifesteras, uppenbaras synligt], kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Kol 3:4 När Kristus träder fram [phaneroo], han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram [epiphaneia – manifesteras, ses, uppenbaras (synligt)] i härlighet.

Upp 1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. (Jmf Upp 6:16)

Luk 21:27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.

Matt 24:27 Ty liksom blixten [synligt] går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. (Jmf 2Tess 1:7-8 nedan)

Jesus kommer med de heliga änglarna

1Tess 3:12 Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, 13 så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

Luk 9:26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

2Tess 1:6 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8 i flammande eld…

Matt 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Jesus kommer hastigt – och överraskande för många

Jesus kommer “som en tjuv om natten” men bara för dem som inte är redo eller väntar honom. Han kommer inte överraskande för den som är vaken, förstår tiden och är redo att möta Jesus. “Herrens dag” kan vara en tidsperiod som beskriver den sista tiden men som också innehåller dag och stund för Jesu ankomst.
1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder (bröder och systrar), lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Upp 3:3Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.

2Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.

Här får vi veta att det sker när slutstriden Harmagedon står för dörren. Här är sista uppmaningen att göra sig redo. Ta emot Jesu frälsning!
Upp 16:15 Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

______________________________

Tecken i solen, månen och stjärnorna innan Herrens dag

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst.

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen,..

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.

Upp 6:12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. 13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas.

En förvandlad och förnyad skapelse

2 Petr 3:13 Men nya [kainos] himlar och en ny [kainos] jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.  
Kainos betyder ny, förnyad. Ordet ger innebörden att det är samma skapelse men av en ny kvalité. Den är förvandlad och förnyad. Jesus använder orden att den “föds på nytt”.

Matt 19:28 Jesus sade till dem: “Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen [när världen föds på nytt], när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron,..

Rom 8:19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras [att alla frälsta förvandlas när Jesus kommer åter]. 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen [tomhetens och meningslöshetens välde] och nå fram till Guds barns härliga frihet.

Det är Guds plan för varje människa att få vara med i den underbara, himmelska världen som kommer. Här i livet gör vi valet. Jesus har betalat allt, sonat våra synder och ger oss sin förlåtelse och frälsning. Han är den ende som kan förlåta synd och ge evigt liv.

Du får böja dig för Jesus, Guds Son, och ta emot hans gåva om du inte har gjort det. Han älskar dig. Han vill rädda dig och ge dig mening med ditt liv.
Gud välsigne dig!

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.