Guds rike i våra hjärtan

Guds rike i våra hjärtan

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
18 april 2021
Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text

I evangelierna står det att Jesus vandrade “från stad till stad och från by till by och predikade evangeliet om Guds rike”. Vi läser Jesu liknelse om såningsmannen:

Matt 13:3  Och han talade till dem i många liknelser. Han sade: “En såningsman gick ut för att så. 4  Och när han sådde, föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. 5  En del föll på stenig mark, där det inte hade mycket jord. Det sköt genast upp, eftersom det inte hade djup jord. 6  Men när solen steg, förbrändes det och vissnade bort, därför att det inte hade någon rot. 7  En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp och kvävde det. 8  Men en del föll i god jord och bar frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9  Hör, du som har öron!” 10  Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: “Varför talar du till dem i liknelser?” 11  Han svarade dem: “Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. 12  Ty den som har skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har. 13  Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. 14  På dem uppfylls Jesajas profetia: Även om ni hör, skall ni inte förstå, och även om ni ser, skall ni inte se. 15  Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron, och de sluter sina ögon, så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om, så att jag får bota dem. 16  Men saliga [makarios – välsignade] är era ögon som ser och era öron som hör.

Den saligheten (makarios) beror helt på att ha Jesus och därmed Guds rike i sitt hjärta och har inget med yttre omständigheter att göra.

Jesus talade inte i liknelser för att de inte skulle förstå men han döljer sanningen för den som inte vill höra. Här pågick något som kunde leda till att man förhärdade sitt hjärta, därför att man inte ville ta emot Guds ord. Många gav inte kärleken till sanningen rum (2Tess 2:10, 1917 års översättning), utan stod emot det ljus som man hade fått och stod emot den Helige Andes överbevisning om synd, rättfärdighet och dom. De stod emot Guds nåd.

Jesus sa vid ett tillfälle till “Om nu Sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. …ni vill döda mig därför att ni inte förstår [choreo] mitt ord.” (Joh 8:36-37). Det Jesus säger är: Ni tar inte emot eller ger rum för [choreo] mitt ord.

”Den som har skall få mer men den som inte har skall tas också det han har”?
Vad betyder det? Svaret finns i:
Ords 9:9 Ge åt den vise och han blir ännu visare. Undervisa den rättfärdige och han lär sig mera. 10  Att frukta HERREN är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.

-Gudsfruktan gör att vi tar Guds ord på allvar.
-Ordet får ingång, ges rum och pånyttfödelsen sker.
-Vi lär känna Jesus /lär känna Gud genom Anden och Ordet.

Ljuset ökar när vi ger kärleken till sanningen rum
I den processen – det är viktigt att komma ihåg att det är en process – lär vi känna Jesus mer och mer. Den som är nyfrälst ska uppmuntras av oss som har varit med länge – men inte jämföra sig. Vi lär känna Jesus genom Guds ord och genom erfarenheter i livet men vi får inte allt på en gång.

När Paulus var i förhör hos kung Agrippa, sa han:
Apg 26:19  Därför, konung Agrippa, blev jag inte olydig mot den himmelska synen, 20  utan jag har predikat först i Damaskus och i Jerusalem och hela Judeen och sedan ute bland hedningarna…

Paulus följde och levde i lydnad till det ljuset som han hade fått i mötet med Jesus och han fick mer och mer insikt från Gud.

Jesus förklarade liknelsen om såningsmannen:
Matt 13:18  Hör [på hebr shama /shma = hör och gör, ta emot, lyd och vakta ordet som en skatt] alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. 19  När någon hör budskapet om riket [Luk 8:10 Säden är Guds ord] men inte förstår det, kommer den onde (djävulen) och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. 20  Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21  men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. 22  Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt. 23  Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår [suniemi] och som bär frukt, hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt.” [Luk 8:8 hundrafaldig skörd]

Grekiska ordet förstå är suniemi, som betyder ”att föra tillsammans det man hör för att se helheten”, att lägga pusselbitar och att förstå med hjärtat.

Såningsmannen är Gud – såningsmannen är perfekt. Det finns inga fel hos såningsmannen.
Säden är Guds ord – levande ord. Samma säd såddes överallt. Det finns inga fel på sådden.
Budskapet om Guds rike handlar om att komma in under Guds vilja, in i lydnad till Kungen i riket. Kungen är Jesus, Guds Son.

Jesus talar om olika jordmån. Om sådden (budskapet) ska bära frukt, beror på hjärtats jordmån. Jordmånen är hjärtats mottaglighet, ett val – det beror på viljan och längtan att ta emot. Det är här problemen kan finnas. På Sakarjas tid (lika aktuellt i alla tider):

Sak 7:11 Men de ville inte ge akt på detta utan var upproriska och stängde till sina öron så att de inte hörde. 12  De gjorde sina hjärtan hårda som diamant [stenig mark] så att de inte hörde den undervisning och de ord som HERREN Sebaot genom sin Ande hade sänt genom gångna tiders profeter. Därför kom stor vrede från HERREN Sebaot [viljan är avgörande].

Hebr 3:15  Det heter: I dag, om ni hör hans röst, så förhärda inte era hjärtan som när era fäder väckte min förbittring.

Hjärtat kan hårdna utan att vi märker det. Gud kan mjuka upp våra hjärtan på olika sätt – genom gudomlig beröring, genom omständigheter, genom profetiska tilltal och gudsmöten eller på andra sätt som Gud väljer. Syftet är att vi ska få förkrossade hjärtan som tar emot Guds ord.

1. Ordet vid vägen
Om det saknas ödmjukhet och mottaglighet kommer motståndaren, den onde (fåglarna) och tar bort ordet.

2Kor 4:3  Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4  Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

1Kor 1:18  Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade (går förlorade), men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

2. Ordet på stenig mark med grund jord
Det kan se bra ut på ytan men det saknar rötter och här finns bara en ytlig tro. Man kanske vill tjäna Gud på sina egna villkor? Bygger tron enbart bygger på känslor, en upplevelse, utan vilja att förändras? Så fort motstånd och förföljelse kommer, ger man upp och återgår till sitt liv i synd.

Stenig mark – stenar kan stå för människotankar som hindrar Guds ord att få ingång. Man kanske av högmod håller sig själv för klokare och visare än Gud?

Det finns många som har varit nära att tappa tron och det finns andra som har lämnat tron på grund av falska läror. De var upplärda sådant som ”kliar i öronen”, om att ingen kristen ska vara fattig eller sjuk eller behöva lida. Guds rike ska övervinna och utbredas i hela världen… När verkligheten kommer i kapp, förstår man inte Gud eller Guds verk.

Vad sa Jesus?
Jesus lärde att vi måste ge upp allt för att följa honom. Det betyder att släppa taget och överlåta – låta Jesus vara Kung i våra liv. Det är tvärtemot vad de falska lärorna säger.

3. Ordet bland tistlar
Världsliga bekymmer, materialism, rikedom och njutningslystnad kan kväva Ordet. Att försöka tjäna både Gud och mammon – det kanske är den största frestelsen för oss i Västvärlden? Vi måste ständigt vaka över våra hjärtan …så att inga tistlar växer upp.

DW skriver i Synen (sid 48-49): ”De sista kristna skall hemsökas av välstånd och prövas genom det mer än genom fattigdom. …De är så bundna av materialismens bojor att de blir ljumma, blinda, svaga och andligt utblottade. Trots sin materialism förblir de dock ömkansvärda och totalt otillfredsställda”.

1Tim 6:10 Kärleken till pengar är en rot till allt ont…
1Tim 6:17  Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.

Det är ingen synd att ha det gott ställt, att arbeta och ha en hög lön (om man har det). Det är inte fel att spara eller planera för framtiden men det är inte i pengar som vi ska ha vår trygghet, utan i Gud. Pengar kan försvinna på ett ögonblick – läs om The Great Reset. Vi ska heller inte vara slarviga med vår ekonomi. Vi är förvaltare med ansvar inför Gud.

När vi väljer att lyda Gud – lyda det ljus som han ger – då ger han också den kraft som vi behöver för att lyda.

4. Ordet i den goda jorden
Luk 8:15  Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller [katecho – håller fast], det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt [är fruktbärande] och är uthålliga [bär frukt i uthållighet /ståndaktighet].

-att höra
-vilja att förstå
-ta emot
-hålla fast och bevara som en skatt
-lydnad till den Helige Ande

(Mark 4:20) använder grekiska paradechomai som betyder att ta emot och omfamna med samtycke och lydnad. Man tar Guds ord på allvar.

1Petr 1:23  Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.

Jesus talar om överflöd av liv, så att vi kan dela med oss till andra.

Uthållighet är som en nyckel här.
Hupomone [rot: hupomeno] betyder uthållig, att stanna kvar under fostran eller under omständigheter som kräver viljans underkastelse, som man i vanliga fall hade gjort uppror emot. Uthållighet här, är detsamma som fasthet, trofasthet, ståndaktighet. Det är vad ordet betyder. Att ha förmåga att fokusera på Jesus mitt i allt och att bevara hoppet. Jesus kan förvandla lidandet till underbar seger.

Lägg märke till att frukten kommer med uthålligheten!
Man kan säga att det beskriver den som håller fast vid övertygelsen att ”Allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud…” (Rom 8:28)

Då har vi en visshet att Gud kommer att leda igenom.
Varifrån kommer kraft för att hålla ut?

Rom 15:4  Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. [det är alltså väldigt viktigt att vi läser Bibeln] 5  Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja, [kraftkällan är Gud själv och allt sammanfattas i Jesus]

Det finns bara ett enda sätt att bära frukt:
Joh 15:4  Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Jag hör till dem som är ganska uthållig och inte ger upp så lätt…Jag brukar säga att ”Det finns inget som heter att ge upp”.

Men Gud har mer än en gång fört mig dit där min gräns är nådd, kraften tar slut – och Guds nåd tar över! Ibland måste Gud låta oss inse våra begränsningar, för att lära känna Guds kraft. Jag minns redan på 90-talet hur Gud visade det här så tydligt i mitt liv och sången blev väldigt levande:

Han ger mera nåd då min börda blir större
när arbetet växer, mer kraft han mig ger,
med ökade trångmål hans kärlek fördubblas
när prövningar möter, sin frid han mig ger.

När allt vad jag ägt utav mod syntes svika
när kraften är tömd fastän dag ej är slut
när jag har nått botten av tillgångar egna
vår fader då endast begynt att ge ut.

Hans kärlek är gränslös
Hans nåd är oändlig
Hans kraft ingen människa utforskat än
Ty av sina eviga väldiga skatter
Han giver och giver och giver igen.

Guds rike börjar i våra hjärtan
När hela hjärtat tillhör Jesus får det konsekvenser på hela livet och hur vi lever. Frukten kommer av Andens verk. När Jesus kommer tillbaka blir Guds rike synligt. Det är det glada hoppet som vi äger.

Rom 5:1  Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. [Jesus har betalat priset för oss med sitt blod och vi står i en rätt relation till Gud – frid med Gud] Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. [allt i Jesus Kristus och inget utanför honom – nåden är Guds godhet till oss som vi aldrig har förtjänat eller kommer att förtjäna men som vi är ställda i – som vi står i – och uppmanas att stå kvar i] 3  Men inte bara det, vi jublar [vi triumferar] också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod [hupomone = uthållighet],tålamodet fasthet och fastheten hopp. [här växer rötterna djupare när fokus är på källan, på Jesus och på Guds löften] 5  Och det hoppet bedrar oss inte [hoppet är ”en glad säkerhet /glad övertygelse”], ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande, som han har gett oss.

I vår mänskliga natur kan vi reagera med uppgivenhet, besvikelse upprördhet, ilska osv. när vi drabbas på olika sätt. Men den Helige Ande i våra hjärtan kommer till vår hjälp, så att vi kan lyfta blicken och förstå att Gud använder allt som sker på ett underbart sätt för att forma våra liv.

Vem har inte beundrat den lilla blomman som tränger sig upp genom asfalten eller det vindpinade trädet som ingen storm har kunnat rubba? Det finns ett fördolt liv med rötter som söker sig till vatten, till källan. Det är i den bönekampen som våra rötter går allt djupare i Guds kärlek, för vi vet att Gud är god.

Så var det för Job när hans egen kraft och egna resurser var slut. Han lyfte blicken uppåt:
Job 19:23  O, att mina ord hade skrivits ner, att de hade blivit upptecknade i en bok 24  och för evigt inristade i klippan med ett stift av järn och med bly! 25  Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet.
…27  Jag själv skall få skåda honom, med egna ögon skall jag se honom, inte med någon annans. Därefter trånar jag i mitt innersta.

Ja, Job, dina ord blev uppskrivna och vi läser dina ord i den boken tusentals år senare. Helt säkert är de också uppskrivna i himlen. De är inristade – ingen kan utplåna dem – och de har varit till hjälp och tröst för många miljoner människor. Job fick djupare rötter i Guds kärlek för han lät Guds ord falla i god jord. Det kom en morgon… och Gud gav ljus och insikt till Job. Han höll fast vid sin tro och kom ut ”på andra sidan”.

Job 42:2  Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig.
… 5  Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon.

Tro är att ta emot kunskap om Gud och hålla Gud och hans ord för sant.

Vi påminns om Job och hans uthållighet:
Jak 5:11  Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet [hupomone] och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

Att få djupare rötter
Job 29:19  Min rot sträcker sig till vatten, och i mina grenar faller nattens dagg.

Job sträckte sig mot Gud. Jag tror att daggen är de små tecknen och välsignelserna som Gud ger i mörka, svåra tider (natten) som bevis på sin närvaro.

Vi behöver bli djupt rotade i Guds kärlek
Ef 3:16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade [themelioo – befäst] i kärleken.

När vi är grundade i Jesus kan vi få djupare rötter. Att vara rotad i Guds kärlek är att veta att Gud är god. Rhizoo betyder rotad, fast, stabil men också orubblig med fokus på källan (Gud) som ger kraft.

Ords 12:3  Ingen människa kan bestå genom ogudaktighet, men de rättfärdigas rot skall inte rubbas.

Falska läror om Guds rike
Det är en utopi och falska läror som säger att Guds rike ska bli synligt nu och få inflytande över hela världen. Vi kommer aldrig att påverka den här världen att bli bättre. Tvärtom! Därför uppmanas vi till omvändelse och avskildhetinte isolering men frihet att följa Jesus på den smala vägen genom allt. Ondskan och synden kommer att öka och förvärras, säger Bibeln.

Matt 24:12  Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta.
22  Och om inte den tiden förkortades
[hade förkortats], skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas [den tiden är alltså redan förkortad].

Skökan Babylon i Upp-boken står för religionsblandning. Liberalteologi och andra falska läror har förstört många hjärtans jordmån. Hjärtats jordmån har blivit torr och hård.

Upp 19:2  ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade jorden [förbränna, förtorka, göra vissen genom kompromiss – först och främst hjärtats jord] med sin otukt [avgudadyrkan, otrohet (mot Jesus)], och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.”

I slutet av den här tidsåldern har alla gjort sitt val.
Upp 22:11  Den orättfärdige må [kommer att] fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig, den rättfärdige må [kommer att] fortsätta att göra vad som är rätt och den helige att helga sig.”

Petrus sa på Pingstdagen i Jerusalem:
Apg 2:40  …“Låt er frälsas från [apo] detta bortvända släkte.”

Apo – separera, (vänd er) bort från, skilj er från…detta onda släkte. Jämför Koras uppror i 4 Mos: ”Skilj er från dem”. Det sista antikristna upproret ”Babylon” uppmanas vi: ”Gå ut, från henne..! Dra ut! Fly ut!”

Falska visioner har framgång idag – de kliar våra öron och säger att det kommer en världsvid jätteväckelse och att allt blir bättre och bättre för Guds folk. Det påstås att Guds rike ska utbredas synligt på jorden och inta allt, innan Jesus kommer tillbaka.

Dessa falska lärare har missat det viktigaste av allt: att pröva allt utifrån Bibeln. Tvärtom är det mörkrets herravälde som råder och kommer att råda fram till Jesus kommer tillbaka.

Upp 13:7  Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem [utöva kontroll], och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9  Den som har öron må höra. [Vad ska vi höra och förstå? Vi kan inte bekämpa det antikristna, globala maktutövandet – men vi kan hålla fast vid vår tro på Jesus Kristus]

Därför behöver vi Guds kraft att vara uthålliga och tåliga.
Kol 1:11  Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12  Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13  Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14  I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

I Jesu liknelser om Guds rike /Himmelriket finns det en annan såningsman. Satan har sått ogräs mitt ibland vetet, liksom surdegen (falska läror) håller på att infiltrera hela degen, kristenheten. Gud tillåter falska profeter för att pröva våra hjärtan (5Mos 13:3) men Gud ser till varje hjärta. Han känner till var och en som ärligt vill tillhöra honom och som vill förstå och ta emot sanningen i sitt hjärta.

Israels trosbekännelsen
Vi ska läsa det som kallas Israels trosbekännelsen som Mose fick lära folket – den judiska trosbekännelsen. Den pekar direkt på Jesu liknelse och i Svenska Folkbibeln finns den som en kommentar.

5 Mos 6:4  Hör [shma /shama – hör och lyd, lyssna, ta emot och vakta], Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en [echad betyder en, ett eller enhet]. Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft [med alla förmågor i själ och kropp”]. 6  Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat.

Jesus citerade detta:
Matt 22:35  En av dem, en laglärd, ville sätta honom på prov och frågade: 36  “Mästare, vilket är det största budet i lagen?” 37  Han svarade: “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd [förståndet är intellekt och sinne, inte en tro som bygger på känslor]. 38  Detta är det största och främsta budet. 39  Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. 40  På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” [det andra kan inte ske utan det första – det är endast möjligt med Guds kärlek till oss först]

Den rabbinska tolkningen i 3 punkter är ganska intressant, även om den inte är heltäckande. Den beskriver hjärtat med god jord, utan stenar och tistel, med sådd som har rötter nedtill och frukt upptill.

  1. Älska Gud av hela ditt hjärta
    ”Ett odelat hjärta så att inga andra gudar får komma in i ditt liv”.
  2. Älska Gud av hela din själ [Nefesh betyder själ eller liv (samma ord)]
    ”Villighet att lyda även om det kostar ditt liv”.
  3. Älska Gud av all din kraft
    ”Av hela din rikedom – viljan till materiella offer för Guds skull.”

Jesus svarade den laglärde på frågan om det största budet och om liknelsen om såningsmannen säger han:
Mark 4:13 …”Om ni inte förstår denna liknelse, hur skall ni då kunna förstå några liknelser alls?

Liknelsen om såningsmannen är alltså som en mönsterbild som vi ska förstå.

Jak 1:21 Lägg därför bort all orenhet och all ondska och ta ödmjukt emot ordet, som är inplanterat i er och som har makt att frälsa era själar. 22 Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva.

Här är samma uppmaning som det hebreiska “shma /shama“. Hör och gör, lyssna och lyd. Att lyssna uppmärksamt, ta emot och lyda.

Än en gång är det Guds rike i våra hjärtan, i vårt inre, som det handlar om och som också får yttre konsekvenser. Det handlar inte om att gå ut och göra tecken och under när som helst och hur som helst, för att “manifestera Guds rike synligt”. Jesus varnar i Matteus 7:21-23 för att lura sig själv genom att vara upptagen med yttre gärningar, utan att verkligen känna Jesus i sitt hjärta.

Låt oss var och en be till Jesus att våra hjärtan får ha den goda jorden, som är lyhörd och öppen för Guds ord och Guds Ande. Att vi får djupa rötter i Guds kärlek som inget kan rubba och att vi bär frukt i uthållighet. Då kan vi be som lärjungarna när motståndet ökade:
Apg 4:29 Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, 30 genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.”
Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , . Bookmark the permalink.