KLÄDBYTET Del 2

Ef 4:22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, 23 och ni förnyas nu (pågående) till ande och sinne. 24 Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Iklädda Kristus
Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. 27  Alla ni som har blivit döpta till [eis = in i, till] Kristus har blivit iklädda Kristus. 28  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. 29  Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.

Slutsatser av dessa bibelverser:
1. Gud har inte anseende till person, kön, ålder eller status. Vi människor påverkas av traditioner och syndens konsekvenser men Guds ord gör oss fria. Gud kallar vem han vill till vad han vill och alla har sin plats och uppgift i Guds rike. Vid pånyttfödelsen upprättar Jesus hedningen, slaven (den fattige) och kvinnan. Gud upprättar alla som är förtryckta och föraktade oavsett kön, ålder, status, etnicitet, intelligens osv. Människors förtryckande värderingar gäller inte i Guds rike.

2. Alla människor är skapade av Gud men alla är inte Guds barn. Det blir vi endast genom tron på Jesus, Guds Son. Dopet är ett personligt val, som ingen annan kan göra. Vi kan inte leva på våra föräldrars eller någon annans tro. Likadant är det med dopet. Eftersom beslutet gäller hela människan och ett livsval, praktiserar vi nedsänkning i vatten. Vår egen “klädnad” kommer inte att bestå, på grund av synden som sliter ut och sliter ner. Alla ogudaktiga kommer att gå under.

Jes 50:9 Se, Herren HERREN kommer att hjälpa mig. Vem vill då döma mig skyldig? De skall alla slitas ut som ett klädesplagg, mal skall förtära dem.
10 Vem bland er fruktar HERREN och hör hans tjänares
(Jesus) röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på HERRENS namn och stödja sig på (luta sig emot) sin Gud.

3. Samma löften gäller för oss, som för alla i Guds egendomsfolk Israel som tror. Löftena gäller fortfarande Israel eftersom Gud är trofast i sitt förbund och han handlar med det judiska folket enligt sina löften. Ingen kan ersätta Guds utvalda folk Israel men lika sant är det att ingen blir frälst på något annat sätt än genom Jesus Kristus/Messias. Judarna som inte tror blir “avhuggna” (bilden av ett olivträd i Rom 11). Vi icke-judar (hedningar) som tror blir inympade. Paulus ville väcka en “avund” hos sitt eget judiska folk över att hednakristna älskar Israels Gud, Bibeln och har upplevt det som de saknar. I de yttersta dagarna har Gud lovat en väckelse i Israel. Då blir vi ett i Kristus: en kropp, medarvingar och ett gudsfolk.

Vi är arvingar och delaktiga i samma löften som gavs till Abraham. Paulus kallade detta ”Kristi hemlighet”.

Ef 3:4  När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. 5  I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. 6  Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. 7  Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.

”Iklädda Kristus” – som att sjunka in i en klädnad

Kol 3:9  Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er [apekduomai] den gamla människan med hennes gärningar 10  och klätt er [enduo] i den nya människan, som förnyas till [eis = in i, till] rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. 11  Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla (gäller alla som tror). 12  Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. 13  Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra. 14  Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet.

Apekduomai betyder att klä av sig helt, eller (för sig själv) skaffa bort, förstöra.
Enduo är ordet för ikläda sig och har innebörden att sjunka in i en klädnad. Känner du vilan i de orden? Att vara i Kristus, är att få sin rätta identitet och att mer och mer komma in i Guds vila. Desto mer vi överlåter våra liv till Jesus, desto mer får vi vila och blir fria från prestationer för att duga. Vi formas [pågående] av den Helige Ande. Vi förändras i tankar, vilja och karaktär inifrån. Det sker när vi lever i bön och fyller oss med Guds ord som ger oss vishet ovanifrån – en levande relation med Herren. Även här får vi be om Andens ledning och hjälp.

Den nya människan – iklädda Kristus
-Gud är den som skapar.
-Gud är den som verkar och förändrar oss inifrån.
-Gärningarna är redan förberedda och vi får vandra in i dem (Ef 2:10).
Detta är att vara beroende av Guds nåd och Guds Ande varje dag [“att ta av… och klä på”].

Den gamla människan – avkläds i Kristus
syndanatur = fallen natur = köttet = svag natur = ond natur
-“arvsynd” betyder att alla föds med en svag natur (från Adam och Eva) som gör att vi kommer att synda mot Gud och alla är syndare (Rom 5:12; 3:23)
-syndanaturen är fientlig mot Gud (Rom 8:7-8)
-syndanaturen behärskar och dominerar den ofrälsta människan (Rom 7:14)
-syndanaturen är säte för de onda begären (Ef 2:2-3)
-syndanaturen (köttet) finns kvar men den är korsfäst i den pånyttfödda människan (Gal 5:24)

Den gamla naturen (köttet) finns kvar i oss så länge vi lever här på jorden men den ska inte driva oss. Det är en kamp, vi kan misslyckas och ibland ”fastna i oss själva” (Rom 7:15-25). Här kämpade Paulus med sig själv och sitt eget tillkortakommande. Han gjorde inte det han ville, utan det han inte ville. Han såg sina misslyckanden men kunde inte göra något åt det i sin egen kraft. Han utropade, säkert med förtvivlan:

Rom 7:24 Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?

När vi misslyckas känner vi oss dömda och fördömda. Vem anklagar samvetet och dömer oss skyldiga inför Gud? Lagen, Guds bud. Men vi lever ju inte längre under lagen utan under nåden. Lagens uppgift var att föra oss till Kristus. Nu är det Anden som överbevisar om synd och Anden påverkar också viljan. Vi vill lyda Gud. Vi vill det som Gud vill och detta är det nya livet i Kristus. Vi har Guds bud skrivna i våra hjärtan (Jer 31:33). Anden för oss till Jesus.

När vi faller och följer den gamla människan, “det gamla jaget”, får vi genast gå till Herren, bekänna och ta emot förlåtelse. Därför utropade Paulus i nästa vers om svaret på sina misslyckanden:

Rom 7:25 Gud vare tack, Jesus Kristus, vår Herre! Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag.
Rom 8:1 Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som inte vandrar efter köttet utan efter Anden. 2 Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.

Rom 6:10 Ty hans död (Jesu ställföreträdande död) var en död från synden (våra synder) en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud. 11 Så skall också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. 12 Synden skall därför inte härska i er dödliga kropp, så att ni lyder dess begär (vi gör ett val i överlåtelse till Jesus).

Det finns en annan som anklagar och fördömer: satan. Han kan ha rätt i en del som han anklagar oss för men hans mål är att vi ska tro att vi är fördömda och förkastade av Gud. Satan är lögnens fader, sa Jesus. Det är viktigt att vi kommer ihåg vad hans syfte är, så att vi vänder oss bort från lögnen och vänder oss till Gud. På det sättet står vi emot djävulen.

Jak 4:7 Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8 Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.

De som lär att vi är helt fria från den fallna naturen (köttet /syndanaturen) redan nu, ljuger enligt Guds ord.

1Joh 1:8 Om vi säger att vi inte har synd (sing. syftar på syndanaturen), bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9 Om vi bekänner våra synder (vi är inte perfekta i detta livet och behöver Jesu förlåtelse dagligen), är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10 Om vi säger att vi inte har syndat (förnekar synder och syndanaturen), gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.

Att vi har klätt av oss den gamla människan (syndanaturen) betyder att vi inte längre behärskas av den. Dess välde över våra liv har upphört och vi leds nu av Guds Ande och får därmed kraft att leva för Gud, iklädda Kristus. Syndens välde i våra liv är korsfäst med Kristus.

Rom 6:6 Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.

Hur leds vi in i detta? Jo, nåden fostrar oss och för oss till Jesus. Hos Jesus finns allt vi behöver. Nåden är Guds kraft i den helige Ande att göra Guds vilja.

Vi människor vill gärna försöka prestera och göra goda gärningar för att duga inför Gud (och människor) eller gottgöra för misslyckanden. Men Guds ord och Guds Ande lär oss att det är inte Guds väg. Istället ska vi överlåta våra liv – i en djupare överlåtelse – till Jesus, för Jesu offer är det enda som är perfekt och välbehagligt inför Fadern. Vi ska förtrösta på hans verk i och genom oss. Guds fostran kan upplevas svår ibland men resultatet är gott.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

Hebr 12:11 För stunden tycks ingen tuktan [paideia] vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.

Det grekiska ordet paideia kommer från antiken och syftade på en friidrottare som skulle tränas och fostras. Det kostar på. Det är svårt och det innebär kamp. Men vi ska veta att Gud utför ett verk som får ett resultat av evighetsvärde och ger en god frukt. Även här gäller det för oss att lita på Guds ord att för den som älskar Gud samverkar till det bästa” (Rom 8:28).

  • Allt som Gud tränar och fostrar oss i nu är förberedelse för det som kommer. Även våra misslyckanden vänder Gud till seger.
  • Gud tränade Mose som fåraherde i öknen. Det var inte bara herdesinnet och herdeskapet som Gud skulle använda. Mose lärde känna den öken som han skulle leda israeliterna igenom senare.
  • David tränades och fostrades också av Gud när han var fåraherde. Han stred mot rovdjur och skyddade fåren. Senare stod han inför Goliat och vann seger i Guds kraft, i Herrens namn och han blev “en man efter Guds hjärta”. Han hade lärt sig att förtrösta på Gud och var formbar i Guds hand.

Vapenrustningen
Att det är en kamp emot synden och syndanaturens begär ska vi vara medvetna om. Paulus talar därför om att klä sig i “ljusets vapenrustning”. Vem behöver en vapenrustning om det inte pågår en strid?

Rom 13:12 Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. 13 Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. 14 Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.

Vi uppmanas: Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod” …”över allt detta skall ni klä er i kärleken”, (Kol 3:12, 14) “Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra” (1Petr 5:5).

När vi läser dessa bibelverser kan vi känna oss väldigt bristfälliga. Låt oss då inte fokusera på oss själva, utan på JESUS. Han är fullkomlig och det är Jesu rättfärdighet vi får tillräkna oss, iklädda Kristus. Tacksamhet och överlåtelse till Jesus är vår räddning och vårt liv. Bönen får vara att han gör sitt verk i och genom oss.

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.