Kraft i kraftlösa tider

Hämta kraft i kraftlösa tider

Predikan: Elvor Ohlin
Alafors Pingstkyrka
26/8-2012

Svåra och kraftlösa tider

2Tim 3:1  Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra [chalepos] tider. 2  Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, …ha ett sken [ten morphosis] av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Ten morphosis har innebörden “att hålla på med en yttre form eller struktur, skiss eller ritning (schema) som ritas upp (med penna)”. Chalepos betyder kraftlösa, försvagande, farliga/farofyllda.
Roten är chalao som betyder att sjunka till tomhet.

Tankarna går osökt till alla de döda maktstrukturer som har förts in i kyrkor genom G12, Cellkyrkan och allt slags företagstänk. Följden är att Guds Ande drar sig undan och kvar blir kraftlöshet. I värsta fall öppnas för andra krafter.

“Ett sken” stämmer bra på ordet för orättfärdighet. Motsatsen är rättfärdighet som kan definieras att formas efter Guds karaktär och principer. Adikia är det grekiska ordet för orättfärdighet – alltså att inte låta sig formas efter Guds karaktär och principer. Man förnekar dess kraft. Ett sken beskriver ”yttre former utan inre substans (liv)”. Tro är liv och har innehåll (substans). Äkta tro vilar på Guds ords säkra grund.

Hebr 11:1  Tron är en övertygelse [Eng. substance] om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Att förneka dess kraft handlar om att man inte låter Gud forma sitt hjärta och sitt liv.
– man litar in på Gud hans suveränitet.
– man litar på mänsklig visdom, resonemang och egna styrkor och prestationer.

Vad är orsaken till kraftlöshet?

2Tim 4:3  Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.
(v 4) De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Att vägra lyssna är ett val: Man litar hellre på sig själv och på människor. Det hindrar Guds kraft och detta i en tid då det viktigaste är att söka sig till Guds ords sanning och Guds kraft (nåd).

Vi läser om antikrist och antikrists ande:

Dan 7:25  Denne [antikrist] skall tala mot den Högste och ansätta [belah – trötta ut] den Högstes heliga… [Guds folk]

Belah kan också översättas trötta ut.
Hur? Genom att hindra Guds folk att tala om sin tro fritt? Genom att erbjuda (eller tvinga på) mänskliga lösningar som leder till kompromisser med tron? Om Guds Ande drar sig undan när människor väljer att hellre accepteras av världen, vad blir kvar? Tomhet! Kraftlöshet!

Paulus var fängslad och kunde inte missionera. Han visste att han snart skulle dö för sin tro på Jesus och han uppmuntrade dem som skulle fortsätta kampen.

Kol 1:28 Honom (Jesus) predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. [överlåtelse, att helt tillhöra Jesus] 29  För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Gud ger sin kraft till den som hoppas på honom

Jes 40:29  Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka.  30  Ynglingar kan bli trötta och ge upp, unga män kan falla. 31  Men de som hoppas [qava] på HERREN får [hämtar, byter ut] ny kraft (nåd), de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta.

Qava (hebr) betyder att vänta efter, att bindas samman (genom tvinning), att tålmodigt vänta. I väntan och förtröstan formas din vilja efter Guds goda vilja. Vi får – eller byter ut – och ger Herren vår kraftlöshet och han ger oss sin Andes kraft. På det sättet får vi ständigt hämta ny kraft.
Qava är roten till tiqva (hebr), som betyder hopp.

Rättfärdighet är alltså att formas efter Guds vilja. Där får vi lära oss att vänta och förvänta oss hjälp och kraft från Herren, att lita på honom. Vi får hjälp till befrielse från synd och skuld. Vi får hjälp att bli fria från fördömelse och modlöshet. Vi får hjälp i hopplösa situationer, i allt.

Själiska läror ”kyler ner” och de attraherar köttet

Matt 24:11-13 Och många falska profeter skola uppstå och skola förvilla många. Och därigenom att laglösheten förökas, skall kärleken hos de flesta kallna. Men den som är ståndaktig intill änden, han skall bli frälst.

Att gå in i landet var en förebild på att börja vila i det inre livet som Jesus ger. Det innebär att lägga ned sina egna planer och sin framtid. Att kärleken till Gud kallnar, är detsamma som avfall. Mitt i ett stort avfall bland folket följde Josua och Kaleb Herren. Öknen är inte sällan en plats av klagan. Orsaken till israelernas klagan var att de saknade Egypten, dvs. världen. Därför blev de aldrig tillfredsställda och de fick heller aldrig komma in i landet, Guds vila (Hebr 3:11).

Detsamma gäller den som försöker lägga till något till Jesus eller som bara ger honom en del av sitt liv. Korset får inte verka köttets (de onda begärens) död så att Jesu uppståndelsekraft och kärlek kan få utrymme. Utan överlåtelse blir man aldrig tillfredsställd och kärleken kallnar om man då väljer sin egen väg.

Kaleb gick inte bara in i landet fylld av Guds kraft. Han gick in i förberedda gärningar och kunde åberopa och inta de löften som Gud hade gett honom.

Jos 14:6 …du vet själv vad Herren sa till gudsmannen Mose angående mig och dig i Kades-Barnea.
…10 Och se, nu har HERREN , så som han lovade, låtit mig leva dessa fyrtiofem år, sedan HERREN talade detta till Mose när Israel vandrade i öknen. Se, jag är nu åttiofem år. 11 Än i dag är jag lika stark som den dag Mose sände i väg mig. Som min kraft var då, så är den än i dag, vare sig det gäller att strida eller vara ledare eller anförare. 12 Ge mig nu denna bergsbygd, som Herren lovade den dagen. Du hörde själv att anakiterna bor där med stora och befästa städer. Om bara HERREN är med mig, skall jag fördriva dem så som HERREN har lovat.”

Det är ett underbart vittnesbörd om Guds kraft för att göra Guds vilja (nåd). De fästen han skulle inta var de starkaste som fienden hade byggt. Det var endast möjligt “därför att han i allt följde HERREN , Israels Gud” (Jos 14:14).

4 Mos 14:24 ”Men eftersom i min tjänare Kaleb är en annan ande, så att han i allt har efterföljt [male achar] mig, därför vill jag låta honom komma in i det land där han nu har varit, och hans avkomlingar (de som följer efter) skola besitta det.”

Kaleb var hade “en annan ande” än otrons och upprorets ande, som hade fyllt så många av de andra ledarna. Att efterfölja [male achar] betyder att uppfylla, vara (upp)fylld av, överflöda. Kaleb var fylld av Guds Ande och uppfylld av att följa Herren och lyda honom. Då ger man kärleken till sanningen rum, som det står skrivet (2Tess 2). Avkomlingar syftar på dem som kommer efter, de som följer efter i hans fotspår.

Namnet Kaleb betyder såsom ett hjärta, enligt hjärtat, helhjärtad.
Kaleb var helhjärtat ense med Gud i allt, därför att han hade böjt sig under Guds vilja. Fylld av kraft i en svår och för många “kraftlös tid” på grund av avfall. fick han inta sin arvslott och tjäna Herren. Så är vi också kallade att leva idag.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.