Tron som förflyttar berg

Tron som förflyttar berg


Predikan Elvor Ohlin
15-10-2008

Änkan och domaren:
Luk 18:1 Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna [ekkakeo].
…8 Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro på jorden?”

Tro som förflyttar berg
Matt 21:18 När Jesus tidigt på morgonen vände tillbaka till staden, blev han hungrig. 19 Han fick då se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men fann inget annat än blad på det. Då sade han: “Aldrig någonsin skall det växa frukt på dig.” Och genast vissnade fikonträdet. 20 När lärjungarna såg det, blev de mycket förvånade och frågade: “Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt?” 21 Jesus svarade dem: “Amen säger jag er: Om ni har tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. 22 Allt vad ni ber
[aiteo] om i er bön [proseuche] skall ni få, när ni tror.”

Vad för slags tro förflyttar berg?
GUD förflyttar berget – inte tron i sig

Tron som inte ger upp
Det grekiska ordet i grundtexten ekkakeo betyder att tröttna, bli svag, att misslyckas, ge upp, fälla modet. Änkan var i en svår situation där det såg ut som om Gud inte brydde sig. Ordet “ber” är grekiska aiteo och har innebörden en fattig tiggare ber ödmjukt inför en mäktig herre om hjälp, han vet att han är god. Proseuche är ordet för innerlig, ivrig bön. Det beskriver ivrig bön i ödmjukhet.

Gud tillåter prövningar, precis som han gjorde med sitt folk Israel när han ledde dem genom öknen. Vi kanske bär på tvivel, tveksamhet eller ovilja. Våra hjärtan avslöjas men Guds syfte och vilja är att vi flyr till honom och till hans ord.

Bönesvar förutsätter att bönen är enligt Guds vilja
1 Joh 5:14 Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss. 15 Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.

TRO handlar alltså om kännedom om Guds vilja

  • det går inte att koppla bort tron från Guds ord och Guds vilja
  • den helige Ande hjälper när vi inte vet hur vi ska be (Rom 8:26)

Om Daniel hade bett om judarnas befrielse 20 år tidigare (Dan 9:2) – hade Gud ändrat sig? Nej, det hade han inte eftersom han redan sagt att befrielsen skulle komma efter 70 år. Tiden var bestämd.

Hur bad Daniel? Befallde andefursten över Persien att ge vika? Nej! (Dan 9:20)
– Daniel bad i ödmjukhet
– han bekände sin egen och folkets synder (förbön)
Guds ord uppenbarade Guds vilja och plan (rådslut)

Det är samarbete med Gud. Vi läser om “trons folk” (Hebr 11:7, 8, 17, 29). De handlade alla i lydnad till Guds vilja, som de hade fått kännedom om.

Jak 5:15 Trons bön ska hjälpa den sjuke, och Herren skall resa upp honom…

Trons bön är inget som vi tar oss när vi vill. Det är en gåva från Gud och han avgör när han vill göra under. Trons bön kan vara en inre visshet om att det ska gå bra. Den sjuke skall bli bra. I annat fall kan undret ske i samma stund.

Vem får den tron?
Luk 17:5 Då sade apostlarna till Herren: “Ge oss mer tro.” 6 Herren svarade: “Om ni har tro som ett senapskorn, skall ni kunna säga till det här mullbärsfikonträdet: Dra upp dig med rötterna och sätt ner dig i havet! Och det skulle lyda er. 7 Om någon av er har en tjänare som plöjer eller vaktar boskap, säger han då till honom, när han kommer hem från marken: Kom genast och ät. 8 Säger han inte i stället: Laga nu till vad jag skall äta och fäst upp dina kläder och passa upp mig medan jag äter och dricker. Sedan får du själv äta och dricka. 9 Inte tackar han tjänaren, för att denne gjorde det han var tillsagd att göra? 10 Så skall också ni säga, när ni har gjort allt som krävs av er: Nu är vi tjänare utan uppgifter. Vi har bara gjort det vi var skyldiga att göra.”

Svaret är den som är en tjänare, den som vill tjäna och lyda Herren och vill veta Guds vilja. En tjänare hade avsagt sig sin egen vilja, sina egna mål, egen agenda och valt att lyda. Ordet måste tas emot i ödmjukhet, annars hör vi inte från Gud.

TRO är att ge sitt liv i överlåtelse (som offer) till Jesus, Herren. Då ger han ett nytt hjärta, nya önskningar och påverkar också vår vilja. (Fil 2:13)

TRO är att veta att jag har allt jag behöver i Jesus.

TRO är att veta och lita på att Gud bryr sig om allt i mitt liv.

TRO är att utföra det Gud har kallat mig till (inte människors vilja).

Tron  prövas i eld:

  • därför att tron och glädjen den ger, inte ska vara ytlig. Gud gör ett djupare verk som består.
  • bara den som prövats vet och har erfarenhet av Guds trofasthet.

1Petr 4:1 Då nu Kristus har lidit till kroppen, skall också ni beväpna er med samma sinne. Ty den som får lida till kroppen har slutat synda, 2 så att han den tid som är kvar inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja.

Sven Reichman förklarade vad det innebär att “beväpna sig med samma sinne”: “Att hellre lida och dö än att överge tron, det vi djupast vet är sant. Att inte bevara sitt liv utan hellre mista sitt liv för Jesu skull”.

Jag tänker på exemplet med tron hos de tre männen i den brinnande ugnen:
Dan 3:15 …Men om ni inte tillber (bildstoden), skall ni i samma stund kastas i den brinnande ugnen, och vilken gud skall då kunna rädda er ur mina händer?” 16 Då svarade Sadrak, Mesak och Abed-Nego kungen: “O Nebukadnessar, vi behöver inte svara dig på detta. 17 Om det blir så, är vår Gud, som vi dyrkar, mäktig att befria oss ur den brinnande ugnen och att befria oss ur din hand, o konung. 18 Men om inte, så skall du veta, o konung, att vi ändå inte dyrkar dina gudar och att vi inte vill tillbe den staty av guld som du har låtit ställa upp.”

Bildstoden kan stå för allt som gör eller leder till att man förnekar tron på Jesus Kristus. En avgud.

Dan 3:25 “Ändå ser jag nu fyra män som går lösa och lediga inne i elden, och de är helt oskadda. Och den fjärde ser ut som en gudason.”

JESUS var den fjärde mannen. Han var med dem i ugnen och blev synlig för ”världen”. Repen – det som människor försökte binda dem med – var det enda som brann upp.

V 27 …de fick då se att elden inte hade haft någon makt över männens kroppar…Man kunde inte ens känna lukten av något bränt på dem.

Det ser ut att komma en repris i de yttersta dagarna (Upp 13-14). Till sist kommer alla att tillbe vilddjuret utom de som följer Lammet (gudasonen som var med i den brinnande ugnen).

Tron som förflyttar berg är den tro som känner (strävar efter och ber om att få lära känna) Jesus, söker hans vilja och lyder honom.

Tron som förflyttar berg är den tro som inte ger upp och som vet att Gud kommer att hjälpa genom allt hur det än ser ut.

Ingen fiende kan stå emot när vi går med Gud. Gud flyttar på berget och det måste ge vika.

Det är den tron som Jesus vill fördjupa och finna i oss när han kommer.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.