Hoppas på Gud

En vandring inför Herrens ansikte innebär:
1/ Vi vandrar i en yttre formning av hans hand
2/ Vi öppnas för Guds ord i hjärtat

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

> Här ser vi ett kärl som är format av Guds hand
> Här ser vi en Skatt – Jesus Kristus – Guds Ljus och Guds Kraft

Rom 8:28  Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder.

1/ Här beskrivs vägen som: Begränsad i förväg (Även Eden hade gränser)
2/ Vi möter saker på vägen som är Guds medarbetare till målet
3/ Vår bild måste krossas och hans bild träda fram mer och mer i oss.

Detta skall föra oss till svaghet och vad bibeln kallar förkrosselse! Ett förkrossat hjärta drar till sig Guds hjälp och närvaro och behagar honom.

Gud är nära dem som har ett förkrossat hjärta (Ps 34:19)
Det är det offer som Gud vill ha (Ps 51:19)
Gud förbinder och helar ett förkrossat hjärta (Ps 61:1)

Herren talade till mig under min sjukdomstid om att vara en bördobärare. Det är märkligt att när jag slog upp ordet för förkrossat kan det betyda: Att sadla en Åsna!

Åsnan bar Herrens härlighet rakt in i Jerusalem (Joh 12:14)
Åsnan såg Herrens ängel och försökte rädda Bileam (4 Mos 22)

Det är något märkligt som händer när vi får ett förkrossat hjärta. Herren börjar dela saker som ligger på hans hjärta om Guds Rike med det hjärtat. Ett förkrossat hjärta har inga höga tankar om sig själv. Åsnan är ju kallad att vara dåraktig!

1 Kor 3:18 Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre (ÅSNA) för att bli vis.

Luk 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja.

Jag blev ju härligt frälst flyttade ut från rehabiliteringen upplevde då själv mycket prövning och svaghet. Jag hade önskat jag förstått mer av Guds vägar då jag visste inte att när Gud vill ta bort något ur mitt liv så verkade allt blomma upp och bli starkare först.

Jag förstod inte då att frälsningen är ett fullbordat verk på Golgata som verkar genom en lång process i våra liv. Titta nu vad Paulus skriver om formningsprocessen i (Rom 8:28-30) När du blir frälst så är ju det bara början på en process som inte fullbordas i den här tiden. Den hör nästa tidsålder till (Rom 8:18-20) Den här tiden är vi helt beroende av Anden i vår svaghet!

Rom 8:24 Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25 Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. 26 Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27 och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill.

Om det vore så att vi såg frälsningens fullhet redan här och nu så varför skall vi hoppas och vänta? Vet du varför? Därför att hoppas på något vi inte kan se men som redan är fullbordat kräver sann tro av oss. Gud tilldelar var och en av oss ett mått av TRO! (Rom 12:3) Vad skall jag göra med TRON? HOPPAS!

Det hebreiska ordet för vänta är Qava som betyder att tvinnas samman som ett som ett rep. Och det hebreiska ordet för hopp är Tikva som just betyder ett rep. Israels nationalsång heter Ha Tikva (Hoppet)

Ibland talar Gud om för oss saker som skall ske med våra liv men så går det en av Gud bestämd tid tills han uppfyller det. Den tiden är ofta en formningstid av lerkärlet för uppgiften! Den här tiden kan vi få gå igenom väldigt smärtsamma upplevelser. Det är nu Anden kommer vår svaghet till hjälp! Han ber för oss med suckar utan ord.

En gång så var jag i en sådan här svaghet att jag knappt orkade be allt såg ut som om det gick åt fel håll. Människor var emot mig och Djävulen anklagade mig och det såg ut som om självaste Gud var emot mig mänskligt sett. Då gav anden mig en syn jag aldrig kommer att glömma så länge jag lever.

Jag står där och håller i ett tvinnat rep hårt i händerna. Jag följer repet uppåt med blicken och får se att det sitter fast i ett stort ankare uppe i det himmelska löfteslandet. Detta gjorde att jag orkade vidare och det gäller dig också som väntar på Guds löften: Vänta och Hoppas och håll fast i repet!

Heb 6:13 När Gud gav löftet åt Abraham svor han vid sig själv han hade ju ingen högre att svära vid. 14 Han sade: Jag skall rikligt välsigna dig och rikligt föröka dig. 15 Så fick Abraham efter tålig väntan vad Gud hade lovat. 16 Människor svär ju vid den som är större än de själva, och eden bekräftar vad de sagt och gör slut på alla deras invändningar.17 Eftersom Gud ännu klarare ville visa för dem som skulle ärva det som var utlovat, hur orubbligt hans beslut är, bekräftade han sitt löfte med en ed. 18 Så skulle vi genom två orubbliga uttalanden, i vilka Gud omöjligt kan ljuga, få en kraftig uppmuntran, vi som har sökt vår tillflykt i att hålla fast vid det hopp vi äger. 19 I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten 20 dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss, när han blev överstepräst för evigt, en sådan som Melkisedek.

Detta brev är skrivet till Kristna under förföljelse där en del gick tillbaka till judendom igen för att slippa bli förföljda. Bibliskt hopp och väntan är baserat i honom själv det har ingenting med världslig optimism att göra. För meningen med svårigheten är ju att när du kommit igenom så är det ju Herren som skall äras. Det är viktigt att vi förstår att det är han som fört dig till platsen du står på när prövningen kommer. Det är Gud själv som är hoppets Gud (Rom 15:13)

Rom 15:13 Må hoppets Gud uppfylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.

Abraham är en bild för alla troende (Rom 4:11) och det står om honom följande

Rom 4:17 Så står det skrivet: Till fader för många folk har jag satt dig, och det är han inför Gud som han trodde på, honom som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. 18 Där allt hopp var ute, trodde och hoppades han att han skulle bli fader till många folk, som det var sagt: Så talrika skall dina efterkommande bli. 19 Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft han var då omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. 20 Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. 21 Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 22 Därför “räknades det honom till rättfärdighet.”

Gud ger ett löfte det kan ske genom personligt tilltal i en dröm eller genom sann profetia. Av egen erfarenhet så brukar Gud bekräfta det han säger genom andra i Kristi Kropp. Men så kommer då formningsprocessen av lerkärlet och svagheten inträder. Här ser vi att det kristna hoppet övergår det mänskliga hoppet. Här ser vi att den kristna tron övergår mänsklig tro.

Både Löftena som Hoppet och Tron utgår från en person som är levande och inte död. Jesu Kristi uppståndelse och liv från de döda är en levande realitet i dig. Han som är alla löftens givare är samtidigt alla löftens fullbordare.

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Här får vi konkret svaret på varför Gud ger löften till oss som dröjer. Därför att löftenas uppfyllelse skall ske genom Jesus Kristus i oss – Och därmed får Gud äran! Då är vi tillbaka där vi startade predikan: Du och jag kallas till en vandring inför Herrens ansikte det är två saker som kommer att hända oss.
1/ Du vandrar i en yttre formning av hans hand
2/ Där öppnas vi upp för uppenbarelsen av ordet i hjärtat

Vet du varför Paulus var i en ökenvandring och formningsprocess? Exakt av samma orsak som vi förs in i vår svaghet. Han som gav löftena är ju samma person som skall uppfylla löftena i oss. Meningen är ju inte att vi skall göra en massa saker meningen är ju att vi skall lära känna Jesus Kristus.

Gal 1:15 Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd, 16 beslöt att uppenbara sin Son i mig, för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds.

Vi sänds in i formningsperioder därför att vi har fel prioriteringar:
> Vi vill göra saker för Gud! (Yttre Sken)
> Gud vill uppenbara sin Son i våra hjärtan! (Inre Ljus – Skatt)

Att vi vill göra saker för Gud är ett ”Täckelse” det hindrar oss i vår vandring med Gud. Det har med vårt sinne att göra vi förstår inte att det hindrar uppenbarelsen av Guds Son i våra hjärtan. Det hindrar löftesgivaren att uppfylla löftena i och genom oss.

Det som sker i ökenvandringen är att bryta ner min viljekraft och ersätta den med sin vilja. Det här begriper vi inte förrän vi blivit befriade vilken välsignelse det här är. Så länge vi håller fast vid: Vår vilja att göra saker för Gud är vi inte fria. Det är bara när Sonen uppenbaras i vårt hjärta han blir vårt liv och vår vilja.

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.

Jag sa förut att om frälsningen att om vi såg den nu till dess fullhet varför skall vi då hoppas och vänta på den? (Rom 8:24-27) Nu säger han till filipperna att vi skall arbeta på den!

Fil 2:12 Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er.13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Nu till sist vill jag berätta en sak som grep mig för när jag blev frälst så blev omedelbart en del nära och kära frälsta samtidigt av nåd. Gud sa: Jag skall ta hand om och frälsa de som du ber för = Familjen! Vet du att jag tror att om du ger ditt liv 100 % till Herren kommer en liten belöning till dig.

Jag blev väldigt tagen av detta bibelställe:
Heb 11:6 Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom. 7 I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han världen till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro.

Tro måste innehålla två ingredienser om den skall vara äkta:
1/ Överbevisning om det vi inte kan se
2/ Trofasthet

Den tro som uppenbaras i våra hjärtan kommer inte från oss själva utan är Guds Nåd. Jag vet de som på liknade sätt fått löften om deras familjer! Här kommer belöningen för den som söker hans vilja först! Löftenas uppfyllelse gäller alltså dem som slutar med att göra gärningar. Löftenas Herre och Uppfyllare skall uppenbaras i våra hjärtan och han skall göra det. Lägg märke till att Paulus säger att Israel har löftena! (Rom 9:4) Men allt gäller Jesus Kristus löftenas uppfyllelse och uppfyllare (Gal 3:16)

Hoppet kan aldrig misslyckas eftersom det kommer från löftenas Gud. Det här hoppet är en gåva från Gud genom Anden. Det sanna hoppet fokuserar aldrig på människor utan få Jesus Kristus som uppfyller. Det levande hoppet kommer inte helt ensamt in i ditt hjärta utan det har två till ingredienser med sig in i ditt hjärta nämligen Tro och Kärlek.

1 Kor 13:13 Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken. 

Tron arbetar alltid tillsammans med Hoppet.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.
Tron och Hoppet kan få nytt liv om Guds Ord predikas i Andens Kraft! Det kan ske om Anden gör skriften levande för oss!

Luk 24:32 Och de sade till varandra: Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?

Detta behöver vi på vägen hela tiden så inte våra lampor slocknar!

This entry was posted in Different Stuff. Bookmark the permalink.