När törnbusken blev kung

När törnbusken blev kung
Kristus eller Antikrist

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2020-08-09
Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text

Vi läser vad Jesus säger:
Matt 23:12  Var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, och var och en som ödmjukar sig skall bli upphöjd.

Mark 10:42  Då kallade Jesus dem till sig och sade: “Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar [katakurieuo] över dem. [katakurieuo betyder att utöva makt, kontroll och herravälde över människor] 43  Men så är det inte hos er, utan den som vill vara störst bland er skall vara de andras tjänare, 44  och den som vill vara främst bland er skall vara allas slav. 45  Ty Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.”

Det är bara Jesus som kan förändra våra hjärtan så att vi blir ödmjuka inför Gud och Guds tjänare, utgivande och villiga att ge våra liv för varandra, som vi uppmanas till i 1Joh 3:16. Det kan bara ske i den helige Andes kraft och är inget vi har i oss själva.

Bakgrunden till texten om “törnbusken” finner vi i Domarboken kapitel 6-8.

Gideon var ”oansenlig och ringa” (hans egna ord) när Gud kallade honom till sitt redskap för att rädda landet från fienderna. Midjaniter, amalekiter och österlänningar var ”talrika som gräshoppor”. Israels folk – eller Israels barn som det står i texten hade avfallit till avgudadyrkan och därför hade Gud överlåtit dem till midjaniterna i 7 år. Gud överlät dem på det sättet till sina avgudar. NU ropade Israels barn till Gud i sin nöd!

Gideon var ingenting i världens ögon men han var en övervinnare när han levde och handlade i Jesu seger. Herrens ängel – som Jesus ofta kallas i GT – uppenbarade sig för Gideon när han arbetade med att rädda mat (vete) undan fienderna. Dessa var ute efter att fördärva, förslava och döda. De satte eld på fälten så att all säd brändes upp, vilket ledde till svält.

Bildligt och symboliskt kan vi ta jämförelsen att fienden stal och förstörde Guds ord (den andliga maten) från folket.

I dagsläget har vi kunnat se på internet när demonstranter i Antifa och BLM i Portland USA, har bränt upp biblar. Hatet är drivkraften. Men vi kan också jämföra med att Guds församling infiltreras genom mängder av böcker som inte alls är sunda utan vilseleder och utarmar till andlig svält – böcker av falska lärare.

Jesus sa till fariséerna:
Mark 7:7  Förgäves dyrkar de mig, eftersom de läror de förkunnar är människobud. 8  Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.”

Människobud och människors stadgar upphöjer alltid människan och förminskar Gud.

Gideon fick mod [på Guds befallning] att först av allt riva ner Baalsaltaret och Aseran, den som är förknippad med modergudinnan, himlens drottning.

Avgudar måste först raseras och falska läror bekännas och förkastas.

Folket sa: ”Nu måste han dö!” – så långt hade avfallet gått.
Gideons pappa gick till försvar: ”Är Baal Gud, så kan han försvara sig själv, när nu någon har brutit ner hans altare”. Efter det blev Gideon kallad Jerubbaal, som betyder: låt Baal (själv) försvara sin sak.

Sedan byggde Gideon ett altare åt Herren på platsen där ”Herrens ängel” hade uppenbarat sig. Innebörden kan beskrivas som att resa korset, att stå på den fasta grundvalen [Klippan Kristus] och bekänna/predika Guds evangelium och ”Skriften allena”. Herrens ängel – JESUS – visade Gideon genom uppenbarelsen att ”Det är inte på dig det beror.Lita på mig och mitt fullkomliga offer och min fullständiga seger.”

Gud behövde inte någon med hög position eller kändisskap, ingen ”nyckelperson”.
Gud behövde inte heller många i antal – tvärtom!
En pastor sa till mig en gång: ”Om vi är många är vi starka.” Det var i försvar för den organiserade ekumeniken (SKR) men det avslöjar att man har sin tillit på fel plats.

Med en liten armé på 300 man använde Gud Gideon för att lära Israels folk att han inte är beroende av mängd och antal eller mänsklig vishet och kraft. Gideon var sänd av Gud och det var det som var avgörande. Den som är stark är den som går med Gud – oavsett om man är ensam. Gud är vår starkhet. “Herren är min starkhet och min lovsång..” (2Mos 15:2)

Gideons armé måste vara få för att de skulle veta att detta kan bara Gud utföra.

Guds val eller människans val? Vi läser:
Dom 8:22  Israeliterna sade till Gideon: “Härska du över oss, och sedan också din son och din sonson, för du har räddat oss ur midjaniternas hand.” 23  Men Gideon svarade dem: “Jag skall inte härska över er, och min son skall inte heller härska över er, utan HERREN skall härska över er.”

Detta var en begäran som bottnade i att Israels folk (Guds utvalda folk) ville vara som alla andra, som hedningarna. En kung skulle ersätta Gud. De ville anpassa sig efter världen, tvärtemot Rom 12:2. Människors gillande och ära kan stå högre än Guds – men det är alltid lika förrädiskt.

På något sätt föll Gideon för smickret och folkets beröm efter segern.
…8:24  Gideon sade…: “En sak begär jag av er: Att var och en av er ger mig den öronring han har fått som byte.” Fienderna bar nämligen öronringar av guld eftersom de var ismaeliter. [sedan räknas det upp guld och en mängd dyrbarheter som han fick av bytet] …27  Gideon lät göra en efod av detta och satte upp den i sin stad Ofra. Hela Israel höll sig trolöst till den, och den blev en snara för Gideon och hans hus.

Framgången och rikedomen av bytet blev till en avgud. Tänk så viktigt det är att vaka och hålla ut hela vägen. Att bli bevarad till slutet. Vi sjunger: ”Det är Gud som all ära ska ha, bara han ska äran för sitt verk”.

Segern berodde inte på Gideons vishet eller kraft eller stora ledarförmåga. Det var helt och hållet Gud som verkade när Gideon var en ödmjuk tjänare som levde i trohet till Guds befallningar, beroende av Guds Ande.

Dom 8:33  När Gideon var död, var Israels barn trolösa igen och höll sig till baalerna. De gjorde Baal-Berit till gud åt sig.

Baal-berit betyder förbundets herre. Det syftade på ”denna världens gud” mammon, som upphöjer jaget till gud och försvarar de köttsliga begären.

Jesus säger:
Matt 6:24  Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.
Vi fortsätter i Domarboken:
…8:34  Israels barn tänkte inte på HERREN sin Gud, som hade befriat dem från alla deras fienders hand runt omkring.  [Israels barn glömde allt gott som Herren hade gjort. Det är vad som händer när man försöker tjäna både Gud och mammon och inte längre tar Guds ord på allvar. Jaget blir större och Gud förminskas. Sinnet förmörkas] 35  Inte heller visade de Jerubbaals, Gideons, hus någon kärlek i gengäld för allt gott som han hade gjort mot Israel.

”Otack är världens lön”, är ett gammalt talesätt.

Dom 8:30-32 berättar att Gideon (Jerubbaal) hade många hustrur – det var ju vanligt på GT:s tid – och sjuttio söner. Han hade också sonen Abimelek (betyder: min far är kung) med en bihustru, slavinna.

Dom 9:2 (Abimelek, slavinnans son, säger) “Säg så här till alla män i Sikem: Vilket är bäst för er: att alla Jerubbaals sjuttio söner råder över er, eller att en enda man råder över er? Kom också ihåg att jag är ert kött och blod.” [Abimelek utgav sig för att måna om ”folkets bästa”: “Vi måste ha en röst, en stark ledare…” …ekot hörs ända in i vår tid?] 3  Då talade hans morbröder allt detta till hans förmån inför Sikems alla män. Dessa blev vunna för Abimelek, ty de tänkte: “Han är ju vår bror.” 4  De gav honom sjuttio siklar silver ur Baal-Berits tempel, och för dessa anställde Abimelek löst folk och äventyrare [hebr. värdelösa, arroganta och odisciplinerade] som följde honom. 5  Därefter begav han sig till sin fars hus i Ofra och dödade där på en och samma sten sina bröder, Jerubbaals sjuttio söner. [maktmänniskor brukar tysta alla som kan hota deras plan t o m ”i godhetens namn”] Men Jotam, Jerubbaals yngste son, kom undan eftersom han hade gömt sig. 6  Sedan samlades alla män i Sikem och alla i Millo, och gick bort och gjorde Abimelek till kung vid terebinten där minnesstenen står i Sikem.

Vad är det vi har att göra med här? En Antikrist!
”Han är ju vår broder”. Johannes skriver om antikrister och om den siste Antikrist:

1Joh 2:19 Från oss har de utgått men de hörde aldrig till oss…
…26  Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. [dvs. bort från den innerliga gudsrelationen och bort från Guds ord och Guds vilja och ödmjukhet. Antikrists ande fokuserar mer på människans förmågor eller församlingen storhet och upphöjelse, än på Jesus]

Törnbusken
Jotam
var den ende brodern som överlevde Han blev en röst för sanningen. En profetröst. Jotam betyder Herrens fullkomlighet.

Dom 9:7  När man berättade detta för Jotam, gick han och ställde sig på toppen av berget Gerissim och ropade med hög röst till dem [det var på berget Gerissim som välsignelserna lästes upp, som Mose fick ge befallning om innan israeliterna kom in i landet]: “Hör på mig, ni män i Sikem, för att Gud också må höra er. 8  En gång gick träden för att smörja en kung över sig. De sade till olivträdet: Bli du kung över oss! 9  Men olivträdet svarade: Skulle jag avstå från min olja, som gudar och människor ärar mig för [Annan o bättre översättning: som ärar Gud..], och gå för att svaja över de andra träden? [Med andra ord kan man säga att olivträdet sa: ”Skulle jag kliva upp för en mänsklig position och förlora den uppgift som Gud har gett mig, att tjäna honom i ödmjukhet”? Nej, det vill jag inte!] 10  Då sade träden till fikonträdet: Kom, bli du kung över oss! 11  Men fikonträdet svarade: Skulle jag avstå från min sötma och min goda frukt och gå för att svaja över de andra träden? [”skulle jag byta ut Guds godhet för att bli upphöjd av människor? Nej, jag vill vara Guds tjänare i ödmjukhet”] 12  Då sade träden till vinstocken: Kom, bli du kung över oss! 13  Men vinstocken svarade: Skulle jag avstå från min vinmust, som gläder gudar och människor, och gå för att svaja över de andra träden? [”skulle jag följa en främmande ande istället för Guds Ande? Nej, jag vill vara Herrens tjänare i ödmjukhet”] 14  Då sade alla träden till törnbusken: Kom, bli du kung över oss! 15  Törnbusken svarade träden: Om ni av uppriktig mening vill smörja mig till kung över er, kom då och tag er tillflykt under min skugga. [”under min skugga” är ett uttryck som enbart tillfaller Gud. Törnbusken Abimelek ville alltså upphöja sig och göra sig själv till gud och samtidigt utge sig för att vara omtänksam. Det påminner om när Satan gör sig lik en ”ljusets ängel” (2Kor 11:14)]

Försök att finna skydd eller skugga under en törnbuske. Bilden är talande. Jag kände av törnbuskar senast när vi var på Hönö och smög på en Kärrsångare (småfågel) i Ersdalen. Desto närmare en törnbuske, desto mer skador och rivsår.

(forts. v 15) …Om inte, skall eld gå ut från törnbusken och förtära cedrarna på Libanon. [han styr genom hot och kontroll. Den som inte böjde sig för Abimelek skulle straffas hårt] 16  Lyssna nu (fortsatte Jotam): Har ni handlat rätt och riktigt när ni gjorde Abimelek till kung, har ni handlat rätt mot Jerubbaal och hans hus, och har ni lönat honom efter hans gärningar?

Jotams liknelse säger att de ödmjuka vägrar ”att upphöja sig” eller kliva upp. De vill vara Guds tjänare. Den högmodige upphöjer sig däremot gärna …till allas fördärv när människan tar Guds plats.

Det borde ha varit uppenbart för alla att Abimelek var en ogudaktig och ond ledare. Han levde i laglöshet och synd. Han var en mördare.

1Joh 3:15  Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden.15  Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. [Abimelek hatade och mördade oskyldiga, som han visste inte skulle acceptera honom som kung]

När kompromissen har fått ingång och bibelordet ”omtolkas” kan man försvara nästan vad som helst. (Maktmänniskor har splittrat hela församlingar men välsignas ändå..?)

Hur gick det för Abimelek?
Dom 9:22  När Abimelek hade härskat över Israel i tre år, 23  sände Gud en ond ande [tvedräktsande = fiendskap] mellan Abimelek och männen i Sikem, så att dessa avföll från Abimelek. …9:55  När nu israeliterna såg att Abimelek var död, gick var och en hem. 6  Så lät Gud Abimelek få igen det onda som han hade gjort mot sin far, då han dödade sina sjuttio bröder. 57  Och allt det onda som Sikems män hade gjort, lät Gud komma tillbaka över deras egna huvuden. Så kom Jotams, Jerubbaals sons, förbannelse över dem. [En ond ande utgår aldrig från Gud men Gud tillät den att utföra ett syfte. Detsamma hände kung Saul när han övergav Herren och sökte sig till det ockulta.]

Antikrists ande är verksam idag och den som ser ut att vara Den falske profeten samlar alla s k kyrkofamiljer och religioner till en Ny [religiös] världsordning. Muslimer och kristna ber till samma Gud, säger han (Påven). ”De är våra kära bröder” …och förnekar därmed att Jesus är enda vägen till Gud.
(Vi ska istället be för muslimer, att de finner Jesus och blir frälsta).

Sikem
Sikem hade varit kananeiskt. När Israels folk avföll drogs de tillbaka till samma avgudar som kananeerna. Det är märkligt att se mönstret upprepas. När kristna kompromissar  och i värsta fall avfaller dras man obönhörligt tillbaka till… katolicism och religionssynkretism? Vi måste göra upp med sådana rötter som drar oss bort från sanningen.

Nutida Baalsprofeter
Den falske profeten har en mängd nutida Baalsprofeter till sin hjälp. De finns i många sammanhang men framför allt i Nyapostoliska Reformationen (NAR) som har infiltrerat och påverkat det mesta i kristenheten med sina läror och människobud.

Jag skrev ett par kommentarer på nätet. Den första var när någon försvarade konferensen EMPOWERED21 som vill ena kristna i en världskyrka och promotar 7-bergen-läran (här kan vi prata om att”upphöja sig”!):
Att Kenneth Copeland har varit en av talarna på EMPOWERED21 räcker så gott för att förkasta alltihop! Det kan jämföras med att be KUNG AHAB och DROTTNING ISEBEL i GT att vara huvudtalare på konferens. Eller varför inte vilken BAALSPROFET som helst under profeten Elias tid?!”

Jag nämner det här namnet (igen) för han står som förebild för många i den rörelsen och är nog den mest kände av dem. Ibland hör man att någon sådan “apostel eller profet” har ”omvänt sig”…?

Min kommentar blev: ”Alltför många verkar ta sig en kallelse idag som inte Gud har gett – själviska ambitioner lyser igenom. Många borde nog inte enbart vända om utan också kliva ner från talarstolen.

Jesus sa: Många falska profeter skall träda fram och bedra många.
Det sker framför våra ögon. Profeten Mika fick förmedla ord från Gud:
Mika 3:11 Stadens hövdingar dömer för mutor, prästerna undervisar för betalning och profeterna spår för pengar. Ändå stöder de sig på HERREN och säger: “Är inte HERREN mitt ibland oss? Olycka skall inte drabba oss.” 12  Därför skall Sion för er skull plöjas upp till en åker, Jerusalem bli en stenhop och tempelberget en skogbevuxen höjd.
Den profetian uppfylldes bokstavligt.

Paulus skriver att den som predikar evangelium har rätt att leva av det (1Kor 9:14). Det är alltså inte fel att vara avlönad predikant. Mikas ord handlar om något annat, som är lika sant om dagens många framgångspredikanter som upphöjer sig för att samla skaror och bli rika. Budskapet blir därefter. En sann omvändelse visar sig i biblisk klarsyn och att man varnar för sin tidigare förvillelse. Sådana goda exempel finns, men de är ytterst få.

En ogudaktig mänsklighet kommer att välja en ”törnbuske” (Antikrist) till ”kung” och ledare. Han kommer att tala för “mänsklighetens bästa”. …Fred och rättvisa, rädda planeten, ena alla människor, göra den här världen god… (Dan 8:24-27, 11:36, 1Tess 5:3, Upp 13). Men han kommer att kalla det onda gott och det goda ont och upphöja sig själv till gud, säger Bibeln.

Jesus:
Joh 16:1  Detta har jag talat till er för att ni inte skall komma på fall. 2  Ni kommer att bli utstötta ur synagogorna, ja, den tid kommer då var och en som dödar er skall tro sig tjäna Gud [synagogan var ju den sociala tryggheten]. 3  Och det skall de göra, därför att de varken känner Fadern eller mig. [sådant kommer alltså att göras “i Guds namn”]

Luk 21:17  Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. 18  Men inte ett hår på ert huvud skall gå förlorat. 19  Genom att stå fasta skall ni vinna era själar.

Vad är problemet här om man vill ha en bättre värld?
Vad var problemet med många skriftlärda och fariséer på Jesu tid?
Jo, att de litade på sina egna gärningar och därmed sin egen rättfärdighet. Människor vill inte höra att vi inte är goda innerst inne. Den ”godheten” som föraktar Guds godhet, förnekar eller försvarar synd och syndens konsekvens är ond och en fiende till Gud. Fariséer och skriftlärde hatade Jesus därför att han sa dem sanningen. De vägrade erkänna och bekänna sin synd och ta emot den enda räddningen: Jesu rättfärdighet.

Vi är inte kallade till någon gärningslära eller ”rädda-planeten-religion”, som ersätter (kommer att ersätta) missionsbefallningen (Matt 28). Vi är kallade att ledas och drivas av Guds Ande in i det som Gud har förberett personligt. Vi ska inte drivas av dåligt samvete och skuldkänslor – som man så ofta gör i denna världens propaganda och påtryckningar.

2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.

Vi kan inte strida för att hindra mörkrets makter, när Gud tillåter det att komma över jorden. Men vi kan ödmjuka oss inför Gud och Guds ord. Han ska strida för sina barn och Guds seger är redan vunnen i Jesus Kristus.

Den siste antikrist kommer också att få några år att regera. Det kommer att leda till det största fördärv och en vedermöda (nöd) som världen aldrig har skådat. Men då griper Gud in (Matt 24, Upp 10:7, 11:15).

Dan 8:24 Han skall bli stor i kraft, men inte genom egen styrka. Han skall åstadkomma så stort fördärv att man måste förundra sig, och han skall lyckas i allt han gör. Han skall fördärva mäktiga män, och även det heliga folket. 25 Genom sin klokhet skall han lyckas väl med sitt svek. Han skall anse sig själv överlägsen, och han skall fördärva många mitt i deras trygghet. Ja, han skall sätta sig upp mot furstarnas Furste, men han skall krossas utan hjälp av människohand.

Dan 7:25  Denne skall tala mot den Högste och ansätta [belah = bedröva, hemsöka] den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar [troligen förändra och “omtolka” Bibeln], och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. [3,5 år]

2Tess 2:8  …Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst.

Universums sanne Kung ska komma tillbaka. Han är alltigenom god.

Fil 2:6  Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7  utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa 8  ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. 9  Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,

Hans namn är JESUS …han som är [enda] vägen och sanningen och livet. (Joh 14:6)
Vill vi ödmjuka oss inför Gud och gå “korsets väg” i Jesu efterföljelse till slutlig seger? Eller följa antikrists väg i självupphöjelse till slutligt fördärv?
Vi har alla ett val att göra. Vem vill vi följa?

Det var i Sikem – därför stod minnesstenen där – som Josua ställde Israels folk inför det valet och sa de välkända orden: “Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren”, (Jos 24:15).

Det är ju faktiskt underbart att vara och känna sig liten inför vår store och mäktige Kung och Gud!

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.