Gud vet slutet redan från början

Gud vet slutet redan från början

Undervisning: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2020-06-14
Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text

Vi ska läsa från Stefanus tal innan han stenades till döds för sin tro på Jesus. Det kostade honom livet att säga och stå för sanningen. Sådana här tillbakablickar och påminnelser som Stefanus ger om Guds ledning och gärningar är värdefullt.

Apg 7:2  Stefanus svarade: “Bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien, innan denne bosatte sig i Haran, 3  och sade till honom: Lämna ditt land och din släkt och gå till [KJ kom in i… = Gud välkomnar] det land som jag skall visa dig. 4  Då lämnade Abraham kaldeernas land och bosatte sig i Haran. Och sedan hans far hade dött, lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. 5  Han gav honom ingen mark i landet, inte så mycket som en fotsbredd, men han lovade att han och hans efterkommande skulle få landet som egendom trots att han var barnlös. [Abraham ägde inte en kvadratcentimeter land. Han och Sara var barnlösa och kunde inte få barn. Ändå lovade Gud både arvingar och landet. Så omöjliga brukar Guds löften se ut!] 6  Detta är vad Gud sade: Hans efterkommande skall bo som främlingar i ett land som inte är deras, och man skall göra dem till slavar och förtrycka dem i fyrahundra år. 7  Men det folk som de kommer att vara slavar under, skall jag döma, sade Gud, och sedan skall de draga ut och tjäna mig på denna plats 8  Och han gav honom omskärelsens förbund. Så födde Abraham Isak som han omskar på åttonde dagen, och Isak födde Jakob, och Jakob de tolv stamfäderna. [här är exempel på Guds välsignelse följer i släktled – om du inte har någon tidigare i din släkt som var frälst börjar välsignelsen med dig] 9  Och våra stamfäder blev avundsjuka på Josef och sålde honom till Egypten. Men Gud var med honom [i sällskap med, ständigt närvarande] 10  och räddade honom ur alla hans lidanden [allt hans betryck]. Han gav honom ynnest [nåd] och vishet inför farao, kungen i Egypten, som satte honom till styresman över Egypten och hela sitt hus. 11  Men hela Egypten och Kanaan drabbades av hungersnöd och mycket lidande, och våra stamfäder hade inget att äta. 12  När Jakob fick höra att det fanns säd i Egypten, sände han våra fäder dit en första gång. 13  Andra gången de var där gav Josef sig till känna för sina bröder, och farao fick höra om Josefs släkt. 14  Josef skickade då bud och kallade till sig sin far Jakob och hela sin släkt, sjuttiofem personer. 15  Och Jakob drog ner till Egypten, och där dog han och våra fäder. (Stefanus fortsätter sedan att påminna om Mose och hur tiden närmade sig att Guds löften till Abraham skulle uppfyllas).

Vi kan lugnt konstatera att…
Gud vet allt i förväg.

Gud är alltid steget före, både med löften och varningar. De går ofta hand i hand.
Han talar om vad som kommer att ske för att vi ska ha vår trygghet i honom. Många av Guds löften drivs fram av och genom svårigheter och lidande. Josef hade fått insikt och löften om framtiden genom drömmar men han visste inte vägen dit. Vi läste:

Apg 7:9 …Gud var med honom 10  och räddade honom ur [ek] alla hans lidanden [thlipsis]…

Ek (grek) betyder ur, (i)genom.
Thlipsis (grek) översätts ofta vedermöda, nöd, bedrövelse.

Ingen ”positiv bekännelse” eller ”proklamation” i världen, hade hjälpt Josef(!). Han fick gå igenom alla sina lidanden (vedermöda) som Gud tillät – men det var för en bestämd tid.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. [de kallade är de som säger sitt JA till Jesus]

Samma ord (ek) har vi här om ändens tid.

Upp 3:10  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur [ek] prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. [Det betyder att Guds folk går igenom prövningen och räddas ur den men inte att komma undan den. Räddningen består i att bevaras i tron och befrias först vid den bestämda tiden, vid Jesu återkomst].

Paulus skriver samma ord till Timoteus:

2Tim 3:11  …Vilka förföljelser har jag inte fått utstå, och ur [ek] alla har Herren räddat mig. 12  Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas.

Gud räddade både Josef och Paulus inte bort undan men igenom deras lidande. Det löftet gäller också oss. Vi som Guds folk räddas inte undan från eller innan den sista vedermödan. Vi räddas och bevaras igenom [ek] den (om vi lever då). Paulus räddades inte undan eller slapp gå igenom sina lidanden. Han gick igenom dem konkret men Herren räddade honom ur [ek] dem och befriade honom när tiden var inne. Samtidigt ska vi veta att Herren räddar oss undan ifrån mer än vi kan förstå, här i livet.

Förberedelsen i fängelset
Guds väg var och är ödmjukhetens och ibland förödmjukelsens väg. För Josef innebar det till och med att bli slav och oskyldig kastad i fängelse. Men allt var en enda betydelsefull förberedelse. Guds syfte var att Josef skulle bli ett redskap för att rädda många andra. Frågan var om Josef skulle gå hela vägen? Skulle han hålla fast vid Guds löften och hålla ut och hålla sig till Herren?

Det finns många kristna som sitter oskyldiga i fängelse för sin tro. Jag har nyss läst boken Fångna i Iran (rekommenderas) om de två unga kvinnorna Maryam och Marziyeh som växte upp i muslimska familjer på olika håll i Iran. Båda sökte sanningen och bad Gud att visa vem han är. De fann JESUS och lärde känna varandra i Turkiet efter att de blivit kristna. Mitt i ett land, Iran, som drivs med sharia-lagar och andligt mörker visar Jesus att hans ord är sant.

Matt 7:8  Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas.

Tillbaka i Iran spred Maryam och Marziyeh tusentals NT under tre år och hade två husförsamlingar i sitt hem. Hela deras liv kom att handla om att sprida evangelium. Ett citat av dem beskriver hur många människor har det i Iran: ”Många längtar desperat efter ett sätt att fly men ser ingen utväg. Islams regler har tvingats på dem mot deras vilja. Många av dessa unga.. hade knappt kunnat föreställa sig en Herre i mänsklig gestalt som gav sitt liv för dem, en Frälsare som älskade dem villkorslöst. Den insikten gjorde dem nästan yra av glädje och tacksamhet. De älskade Jesus därför att han först har älskat dem. De valde mycket hellre den kristna tron än islam. Men de var inte fria att välja en ny tro. Att lämna islam för den kristna tron innebar risk för tortyr och död.”

Gud har verkligen utrustat dem till evangelister men myndigheterna fick ögonen på dem. De arresterades och sattes i det mest ökända fängelset i Iran. Deras spridning av NT var så stor att myndigheterna var övertygade om att de hade en stor organisation bakom sig. De kunde inte tro att två kvinnor hade klarat det själva. Till en början var de två skrämda och oroliga men snart förstod de att de hade en uppgift i fängelset.

Maryam och Marziyeh förklarar: ”Vi hade bett länge och ihärdigt om nya möjligheter att få dela vår tro”. Bönesvaret skulle uppfyllas när de satt i fängelse i drygt 8 månader under vidriga förhållanden som gjorde dem både sjuka och undernärda – men de fortsatte att vittna och fick be för många till frälsning.

Tillbaka till Josef
Det var brödernas avundsjuka som drev Josef till Egypten när de sålde honom. Tack vare Ruben kastades han i brunnen, annars hade de dödat honom. Dessa bröder var Guds utvalda stammar(!). Inga perfekta människor, precis. Men Gud skulle förändra deras hjärtan.

Hungersnöd och Guds utväg
Nu drevs Josefs familj och hela Kanaans land till desperation på grund av hungersnöd. De hjälplösa bröderna tvingades ned till Egypten för att köpa mat. Hungersnöden var Guds straff men han hade också berett en utväg.

Vi läser att Josef var sänd att gå före de andra…

Ps 105:16  När han (Gud) sände hungersnöd över landet så att de led brist på bröd, 17  då sände han en man framför dem, Josef som blev såld till slav. 18  Man slog hans fötter i bojor, i järn låg han bunden, 19  till den tid då hans ord uppfylldes och HERRENS tal bevisade hans oskuld. 20  Då släpptes han på kungens befallning, folkens härskare gav honom fri. 21  Han satte honom till herre över sitt hus, till att råda över allt han ägde,

Långt senare upprepas straffdomen på liknande sätt och vi får förklaring på varför.

Jes 3:1 Se, Herren, HERREN Sebaot skall ta bort ifrån Jerusalem och Juda både stöd och tillgång – all tillgång på bröd, all tillgång på vatten –
…8  Ty Jerusalem vacklar och Juda faller, därför att de med tal och gärningar står emot HERREN, upproriska mot hans härlighets ögon. 9  Deras uppsyn vittnar emot dem. Liksom Sodoms folk bedriver de sina synder öppet och döljer dem inte. Ve över deras själar, ty själva har de berett sig olycka.
[Gud hade välsignat men folket vände sig bort och levde i uppror och medveten synd. När Gud tar bort sin välsignelse börjar saker och ting falla samman, rasa ihop, falla isär… ”inget blir som det var”] 10  Säg till den rättfärdige att det skall gå honom väl, ty sina gärningars frukt skall de äta. [här är löftet om Guds utväg] 11  Men ve över den ogudaktige! Honom skall det gå illa, han skall vedergällas efter sina gärningar. [den som inte omvänder sig och tar emot Guds förlåtelse, får själv ta konsekvenserna för sina gärningar]

Josef blev ”herre över Egypten” men han hade en tjänares sinnelag, ett herdesinne nu. Herren hade tränat honom i fängelset.

1Mos 39:22  Han (föreståndaren) lät alla fångar i fängelset stå under Josefs uppsikt, och allt som skulle göras där fick Josef göra.

Vi kan föreställa oss hur Josef hade kunnat vara utan Guds fostran:
”JAG har fått makt, JAG har lyckats, JAG är rik..”
”JAG ska lära er 8 punkter till framgång och ständig seger, hur ni lyckas..” ?!

Många talar om att “gå upp på en högre nivå, en högre höjd” medan Guds sätt är att kliva ner för att tjäna. Vi har alla svaga sidor där vi är för starka i oss själva om inte Gud får förändra. Vår starkhet måste brytas ner så att vi kan ta emot Guds nåd och befrias från fruktan.

 • Paulus riskerade att bli högmodig för allt han hade fått uppenbarat. Han visste att den där ”törntaggen i köttet” var till hans räddning (2Kor 12:7).
 • Petrus var impulsiv och frimodig men ibland var han väldigt feg (Mark 14; Gal 2)
 • Jakob och Johannes – hade hetsigt temperament och Jesus kallade dem i början ”Boanerges”, som betyder ”Tordönsmän /Åskans söner” (Mark 3:17; Luk 9:54). Vi kanske ler när vi vet att Johannes senare blev den som har kallats ”kärlekens apostel”.

Den förändringen kan bara JESUS åstadkomma.
Världens ande
uppmuntrar tvärtemot ”våra starka sidor” på ett sätt som omintetgör och hindrar Guds kraft. “Världens rika och mäktiga kan lära oss ledarskap”. Nej, de kan inte det eftersom de inte leder människor till JESUS, den ende som kan förändra hjärtat.

Vi behöver fostras och förändras av Herren för att vara redskap i hans hand och få ett andligt förråd att ge av. För Gud var tiden för Josef i fängelset lika viktig som allt det andra som hände senare. Vi kan tycka att det finns perioder i våra liv som verkar meningslösa, händelselösa och kanske misslyckade – men för Gud kan den tiden vara den mest nödvändiga och betydelsefulla.

Josefs liv är ju som vi vet på många sätt en förebild på Jesus.

 • Gud försåg Josef med stora förråd med mat för sitt folk och hela Egypten under de 7 svåra åren.
  Jesus mättar alla som hungrar och törstar efter hans rättfärdighet.
 • Josef blev såld och utlämnad av sina egna bröder till Egypten.
  Jesus blev utlämnad av sitt eget folk [judarna] för att dödas av hedningarna.
 • Josef förlät sina bröder med Guds hjälp och gav dem upprättelse.
  Jesus förlåter alla som vänder om till honom och bekänner sin synd och Israel som folk [Jesu egna bröder efter köttet] kommer enligt profetiorna att ångra sig och omvända sig till Jesus, sin Messias.

Strax innan Jesus greps och korsfästes sa han till sina lärjungar:

Joh 16:22  Nu är ni också bedrövade, men jag skall se er igen, och då skall era hjärtan glädja sig [chairo], och ingen skall ta er glädje ifrån er. 23  Den dagen kommer ni inte att fråga [Erotao betyder “be” och att den som ber står på samma nivå som den han ber till. Ordet används endast om Jesus, när han ber till Fadern. Hade lärjungarna ställt sig på lite för hög nivå här?] mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber [aiteo – betyder att en (ur)fattig tjänare ber till en god och mäktig person] Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24  Hittills har ni inte bett [aiteo] om något i mitt namn. [att be “i Jesu namn” innebär att be i enlighet med Guds vilja, karaktär och syften] Bed [aiteo] och ni skall få, för att er glädje [charis] skall vara fullkomlig.

Det Jesus säger är alltså “om ni ber på det sättet, dvs. i ödmjukhet, ska ni få det ni ber om i mitt namn (enligt Guds vilja)”.

Glädje och nåd kommer från samma rot i grundtexten (grekiska).

 • Roten är chairo som översätts “glädja sig”
 • chara – glädje
 • charis – nåd, förmån, favör

Sann glädje grundar sig i och utgår ifrån att vi är älskade av Gud och har fått ta emot Guds nåd.

Efter Jesu död och uppståndelse fylldes lärjungarna av glädje i den Helige Ande. De kunde ta emot så mycket mer av Guds nåd. Vad hände? Jo, Guds kraft [nåd] fullkomnades i lärjungarnas svaghet, som Paulus uttrycker det:

2Kor 12:9 …”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.

Jätteväckelse eller stort avfall?
Gud gav och ger både varningar och löften om framtiden. Jag skrev om en återkommande fråga i Parousia Missions senaste Nyhetsbrev: Blir det en världsväckelse som många säger eller blir det bara ett stort avfall i den sista tiden?

Jag vill säga att båda påståendena är felaktiga och extrema. De som talar om en “jätteväckelse” över hela jorden förnekar Bibelns varning för avfall. Å andra sidan har nog en del av dem som tidigare sa att det bara blir avfall, fått tänka om och läst på bättre vad Gud har sagt i sitt ord.

Den yttersta tiden kännetecknas av ett stort avfall och förföljelse av kristna. Men samtidigt ska evangelium om Jesus ut till alla folk, sa Jesus, vilket naturligtvis innebär väckelse på många olika platser. När Gud dömer nationer finns ofta löften med (GT).

Det finns löften om väckelse bland kineser (Jes 49:12). Väckelse i Iran (Elam) är förutsagd (Jer 49). Ps 87 nämner Egypten, Irak (Babel), Gasa (f d Filisteen), Etiopien (Kush). Ps 68 talar om väckelse bland egyptier och i Etiopien (Nubien). Sak 9 nämner olika folk. Överallt där Guds ord har framgång blir människor frälsta, det vi kallar väckelse.

Bibeln säger däremot inte att det blir en jätteväckelse överallt och att allt blir bättre och bättre före Jesu återkomst. Det är önsketänkande.

Gud har visat och lovat en äkta väckelse i Sverige genom nöd, bön och tårar (ordet “äkta” är väldigt viktigt). Han har också visat att det skulle komma ett andligt mörker över landet och först en falsk rörelse som ser ut som väckelse men inte är det. Jag har berättat om synen jag fick på 90-talet med ett kompakt mörker över Sverige men också många små eldar som brann, där Guds folk samlas.

Jag hittade några papper härom dagen med text av Kurt Ulander från 2005 (jag känner inte till vem det är).
Han berättar att han fick profetera 1990 om ett andligt mörker (!) som kommer att föra människor in i slaveri.
Citat: ”Detta mörker började i hjärtat av EW Kenyon på västkusten i USA, spreds till Tulsa (K Hagin) och därifrån till Uppsala (LO). Och nu förs det ut inte bara i de Skandinaviska länderna, men till länderna på andra sidan järnridån. Om inte de kristna vaknar och med Herrens hjälp driver bort detta mörker, kan resultatet bli att Jesu församling kommer att utplånas i de nordiska länderna…
Han uppmanar den som blivit påverkad: ”Bed Gud om förlåtelse. Sedan ber du och förkastar dessa avgrundsläror och bed att Jesus ska rena dig med sitt blod”.

Gud har varnat för avfallets ekumenik. Vi ser hur den Nyapostoliska Reformationens (NAR) läror sprids överallt. Det är en omvänd reformation tillbaka till Rom och påven. Här möts i förlängningen alla religioner.

Gud har varnat för Empowered21, den s k ”pingstkarismatiska konferensen” där en del av trosrörelsens värsta villolärare (t ex Kenneth Copeland) är med tillsammans med svenska pingströrelsens ledare. Deras egen beskrivning år 2010 var: ”Bevittna sammanförandet av de världsvida strömmar av den Ande-laddade (kraftfyllda) rörelsen till en enad flod av välsignelser, som skall översvämma jorden”.

Det var ju bara det att jag hade fått en dröm på hösten 2009 om exakt det. Men det var antikrists strömmar – inte Guds Andes verk – och en varning från Gud. I drömmen visade Gud att huset, dvs. sammanhanget som vi befann oss i, inte var säkert så länge till. Det gäller de ledare som påverkar många åt fel håll, inte alla i pingströrelsen, men utvecklingen är oroande.

Jes 46:8  Tänk på detta och fatta mod! Tag det till hjärtat, ni överträdare. 9  Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. 10  Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra. 11  Jag kallar på örnen från öster, från fjärran land honom som verkställer mitt beslut. Vad jag har talat, det låter jag ske, vad jag har beslutat, det sätter jag i verket. [profetian syftar på kung Kores i Persien som Jesaja fick profetera om ca 200 år innan den uppfylldes – det var han som fick uppmana judarna och hjälpa dem att återvände till sitt land Israel] 12  Hör på mig, ni självsäkra, ni som är fjärran från rättfärdighet: [”de självsäkra” litar på sitt eget resonemang och mänsklig vishet mer än på Gud]13  Se, jag låter min rättfärdighet komma nära, den är inte långt borta, min frälsning [Yeshua] dröjer inte. Jag ger frälsning [Yeshua /Jesus] i Sion, min härlighet åt Israel.

Gud vet slutet redan från början och därför talar han om det för oss i förväg, för att vi ska välja rätt och bli det han har tänkt – och få uppleva Guds löften också i Sverige.

Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.