Guds Kallelse och Ledning

1 Mos 1:1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.
Han skapade den här världen genom och till sin egen Son. Sonen är Guds Plan och samtidigt alltså Guds Logos.

Herrens ord kom till Abraham och Han sade (1 Mos 15:1) Vi vet samtidigt att Abraham är en förebild för vår vandring i Tro (Rom 4:12)

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet (LOGOS) och Ordet (LOGOS) var hos Gud, och Ordet (LOGOS) var Gud. 2 Han (CHRIST) var i begynnelsen hos Gud. 3 Genom honom (CHRIST) har allt blivit till, och utan honom (CHRIST) har inget blivit till, som är till.

Gud har alltså en Son! Det tror inte Islam! Men det är ju genom Sonen vi ber och har kontakt med Fadern.
1 Joh  5:11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Detta vittnesbördet skall alltså gå ut över hela världen och bära frukt!
Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”

Jes 55:10 Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit, förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, 11 så skall det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill, och utfört det vartill jag har sänt ut det.

Anden + Ordet från Guds mun skall verka fram vad Gud vill. (Cypresser och Myrten) Men det står alltid i motsats till det vi vill. (Törnen och Nässlor) Myrten används som prydnad i brudekronor) (Jes 55:13)

2 Tim 3:16 Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet 17 för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig (PERFEKT) väl rustad för varje god gärning.

Evangelium som utgår ur Guds mun har ett mål!
1/ Undervisning!
2/ Bevis eller Överbevisning
3/ Göra krokigt till rakt igen
4/ För att forming skall ske till att göra tjänst

När vi nu tar och läser samma Kaptel från V 1- 9 Ser vi en annan grupp som tydligen också har Guds ord. Men de ödmjukar sig inte under sanningen det märkliga är att de skall tappa Andens Kraft (Grekiska 2 Tim 3:1) Det slutar med att de uppfylls av en annan kraft istället och står emot sanningen istället som Jannes o Jambres (2 Tim 3:8-9) de Egyptiska Trollkarlarna.

5 Mos 18:9-12 räknar upp en lista över styggelser som får Gud att driva ut hedningarna ur löfteslandet. Han varnar Israel för att ta efter deras sätt! I den listan står exakt de krafter som byggarna på Jord berömmer sig av. (MT 7)  5 Mos 18:13 Du skall vara fullkomlig inför HERREN, din Gud. Du finner de perfekta på ett berg i Heb 12:22-23 Sions Berg eller Nya Jerusalem. (De som vandrat enligt 2 Tim 3:16-17 4 Punkter)

Jesaja 55 som vi läste nyss är en underbar profetia om en Kung av Davids hus. Han skall bli förhärligad och den som lyder honom skall få vatten som släcker människans djupaste törst. (Jes 55:1-2) Men det gäller inte bara Judarna utan ett hopsamlat folk. (Jes 55:3-5)

Jesus knyter Jes 55 till sig själv på tempelberget och hans förhärligande!
Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. På Pingstdagen efter det att Jesus förhärligats utgjuts Anden över allt kött. (Apg 2:17)

Apg 2:32 Det är denne Jesus som Gud har uppväckt, och vi är alla vittnen till det. 33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd (FÖRHÄRLIGAD) och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör.

En annan intressant profetia finner vi i profeten Mika.

Mik 5:2 Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland Juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. (OLAM) 3 Därför skall han överge dem fram till den tid då hon som skall föda har fött. (Lk 2:11) Då skall resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. 4 Han skall träda fram och vara en herde i HERRENS kraft (ANDEN) i HERRENS, sin Guds, namns höghet. (EXOUSIA) Och de skall ha ro, ty han skall då vara stor intill jordens ändar.

Födas i Betlehem Davids Stad (V 2)
Han skall vara Kung (V2)
Han skall vara en Herde (V 4)

Ordet för evighet är OLAM vilket också kan betyda en gömd hemlighet. Både Jesus själv och Paulus beskriver Guds Rike eller Himmelriket och Kungen som Guds hemlighet. (Mk 4:11 1 Kor 2:1 Kol 2:2 Upp 10:7) En hemlighet i bibeln är något Gud måste öppna för att vi skall kunna förstå den. När vi förstår den är den fullkomligt livsförvandlande!

JAG ÄR innan Abraham var till (Joh 8:58) JAG ÄR innan Jeremia föddes (Jer 1) JAG ÄR innan Mose föddes. När Mose kommer till busken får han alltså möta JAG ÄR. När Paulus möter ljusskenet och kastas av hästen får han höra en röst: JAG ÄR (EGO EIMI) JESUS!

(Apg 9:5) Alla de här redskapen får alltså nåd från honom som bodde i busken (5 Mos 33:6) Gud kallar varenda en av oss och ger oss nåd men lägg märke till att vi är begränsade. EF 4:7 Men åt var och en av oss gavs nåden, alltefter den gåva som Kristus mätte ut.

Paulus säger något viktigt!
1 Kor 15:10 Men genom Guds nåd är jag vad jag är, och hans nåd mot mig har inte varit förgäves, utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som varit med mig.

Paulus säger att han själv är en förebild på alla som kommer till tro (1 Tim 1:16) Så om vi nu tittar lite på hur Gud leder Paulus kan vi lära oss hur Gud arbetar. När vi förstår hur han arbetar skänker det vila och förtröstan men framför allt förundran över hans oerhörda makt.

Vi hoppar rakt in i ett sammanhang som understryker det jag sagt om Guds Nåd!
Apg 14:26 Därifrån seglade de (BARNABAS OCH PAULUS) tillbaka till Antiokia, där de hade blivit överlämnade åt Guds nåd för det uppdrag som de nu hade fullgjort.
Hur blev de kallade till det uppdraget kan man ju undra? Jo de var redan i tjänst som lärare och profeter i församlingen i Antiokia. De visste redan om i sina hjärtan båda två något som Gud uppenbarat för dem. Så har det alltid varit i våra liv också Gud talar sedan formar han och så sänder han.

Exempel: Jag ligger i Influensa hemma och ser en syn som jag upplevde måste vara landskapet Bohuslän. Elvor är på möte och får en profetia med en syn. Predikanten ser henne resa upp och ner till församlingar längs denna kust. Då förstod vi att vi kommer att kallas till Bohuslän. Efter ett tag ringde styrelsen i Bohuslänsmission.

Apg 13:1 I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. 2 När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. 3 Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.

Paulus sa att det var genom Guds Nåd han var den han var (1 Kor 15:10) Han hade även fått lära sig att allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud och är kallade efter hans beslut. (Rom 8:28) Hur kom nu Paulus in i sin kallelse från det att han låg raklång på marken? Om vi ser saker som bara enskilda händelser missar vi det. Det börjar med att han hatar Guds församling och Stefanus stenas (Apg 7)

Han slås ner från Hästen av ett starkt Ljussken! (Apg 9:1-4) Han skall bli ett utvalt redskap för hedningarna (Apg 9:15-16) Han förs ut i öknen för formning i 3 år (Gal 1:17-18) 14 år senare till Jerusalem genom en uppenbarelse (Gal 2:2) Guds tid var inte inne för hedningarnas frälsning ännu och redskapet skulle formas genom Guds Nåd.

Paulus var alltså i formningens tid men Gud själv förberedde vägen till händelsen där dörren till hedningarnas frälsning började öppnas. (APG 10) Petrus var nere vid havet hos en garvare vid Joppe han ber vid 6:e timmen och får en uppenbarelse från himlen. Ett lakan som åker hiss från himlen upp och ner med orena djur: Gud säger slakta och ät Petrus! Nej säger Petrus! Herren: Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent (Detta hände 3 ggr)

Kommer vi ihåg vad Jesus sagt åt honom i Mt 16: Gud skulle bygga sin församling på Klippan. Han skulle få himmelrikets nycklar. Vad han såg löst i himlen skulle vara löst på Jorden. Nu förstod han att hedningarna skulle byggas på klippan också. Vilket samarbete mellan himlen och jorden!

Innan Petrus fick sin uppenbarelse måste ängeln talat till Kornelius. Han sändebud till Petrus som precis då haft denna uppenbarelse och funderade över den. Just då knackar det på dörren då säger Anden till Petrus att 3 män står där och att det är Anden som sänt dem dit. Petrus följer med dem och predikar evangeliet för dem och Anden faller över dem precis som över Judarna. Detta var tvunget att ske för det var stort motstånd från de omskurna i församlingen. Han berättar allt han varit med om för församlingen (Apg 11)
Nu skall vi se hur Paulus kommer in i sin tjänst om vi ser det uppifrån nu och kan föra ihop alla bitarna till ett pussel. Då ser vi Guds mäktiga hand i rörelse! Paulus har fått jämn mark han har formats i Öknen han är nu hemma i sin stad Tarsus en vanlig dag när han får gå in i en öppnad dörr. Han hade varit Guds vittne innan men det höll på att kosta honom livet (Apg 9:29-30) Det är inte vår sak att öppna dörrarna om det är nåd utan det är Guds sak. När Paulus får gå in i sin uppgift är det en annan som leder honom in nämligen Barnabas.

Apg 11:19 De som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiokia, och de predikade ordet endast för judar. 20 Men bland dem fanns några män från Cypern och Cyrene, och när de kom till Antiokia började de tala också till grekerna och predika evangeliet om Herren Jesus. 21 Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. 22 Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiokia. 23 När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. 24 Barnabas var en god man, uppfylld av den helige Ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. 25 Han begav sig därefter till Tarsus för att söka upp Saulus. 26 Han fann honom och tog honom med sig till Antiokia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiokia som lärjungarna först började kallas kristna.

Det var alltså efter denna tid Anden ledde dem vidare in i nästa uppgift (Apg 13:1-3 Apg 14:26) Om nu Paulus säger att han är en förebild för alla som kommer till tro så förstår vi snart att vi måste lära oss att vänta på Gud. Vi skall formas och marken skall jämnas! Det är alltså bara de ödmjuka som Gud kan ge Nåd! (FORMA) Ett stort tecken på ödmjukhet är att vi kan vänta på Gud. (Jes 40)

Janne Ohlin Parousia Mission 23/2-2020

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.