Bibeln -livets kartbok

Bibeln-Livets kartbok

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2019-10-6
Lyssna på Mp3

Kartor
Jag gillar kartor och samlar på kartor. Vi har en hel låda full med kartor över alla möjliga länder och städer (som jag aldrig kommer att besöka). När jag var barn hade jag perioder då jag älskade att rita av kartor och måla länderna i olika färger.

Janne har ett helt annat förhållande till kartor. Jag tänker på våra resor i USA och speciellt på den tiden då vi hade en jättestor karta över alla staterna, av vilka vi har besökt 42 sammanlagt. Vi byts om att köra och jag brukar köra i städerna. Då är Janne kartläsare men det brukade bara sluta på ett sätt: Janne utropar ilsket: ”det här går inte att läsa, jag har ingen aning om var vi är!” …och slänger kartboken i baksätet.

GPS
Senare kom GPS:en. ”Den är jättebra! Den ska vi ha!” sa Janne… tills den ledde oss rakt ut i en åker i Rumänien, när vi skulle till ett Björnreservat. Men jag får tillägga att vi har hittat mer eller mindre hemliga fågelställen som bara guider känner till, tack vare att Janne har läst reseskildringar på nätet. Men då var ingen karta inblandad.

Guds kartbok
Bibeln kan man kalla ”Guds kartbok” och den älskar både Janne och jag.  Den talar om vårt ursprung och livets mening och livets mål. Den talar om att vi är skapade till Guds avbild men att synden kom in när människorna valde att tro på ormens/djävulens lögn istället för på Gud. Lögnen kan sammanfattas: ”Ni behöver inte Gud, ni kan själva bli gudar”. Så förstördes relationen mellan människan och Gud och konsekvenserna ser vi överallt i skapelsen. Den vägen ledde fel och fick ödesdigra konsekvenser. Den leder till undergång.

Jordens undergång
Det är populärt idag att tala om ”jordens undergång” – inte i kyrkorna (där talar man mest bara om positiva saker) utan i klimathetsen och då ofta i syfte att föra in oss i den globala Agendan. Många kristna hakar på med föresats att ”människan är satt att värna skapelsen”.

Jag har tre punkter som svar på det:

  • Människan var ämnad att sköta skapelsen i lydnad och beroende av Skaparen. Det var det som Livets träd handlade om. Kunskapens träd handlade om att göra sig oberoende av Gud.
  • Vi som älskar Guds skapelse värnar om den utan att vi måste vara globalister. Det finns inget motsatsförhållande i det.
  • Bibeln säger att den här världen går mot sin undergång – det är sant. Gud kommer själv att ta hand om sin skapelse.

1Kor 2:5  Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6  Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång.
7:31  …Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång,

2Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva,

Matt 24:35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. (Jesus)

Människan kan inte ”frälsa sig själv” eller rädda planeten. Men det finns en [evig] framtid för alla som tror på Gud [i Jesus Kristus] och sätter sitt hopp till honom.

  • Jesus ska komma tillbaka
  • Hela skapelsen ska förvandlas (Rom 8)
  • Bibeln talar om: ”en ny [förnyad] himmel och en ny [förnyad] jord” (Upp 21)

Jes 53:6  Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg

Vilsenhet
I vilsenheten försöker vi hitta mening med livet på olika sätt. Det kan vara i relationer (”om jag bara hittar en livskamrat blir allt bra”), i arbete, i nöjen… Många går så vilse så att missbruk tar över (spel, porr, alkohol och droger t ex).

Andra söker i andliga kickar som ”andlig berusning”, mystika övningar, seanser och mycket annat som Gud varnar oss för. Att gå vilse eller att gå sin egen väg är att utestänga Gud från sitt liv. Det är att vara bortvänd eller gå bort från Gud och det säger Bibeln är synd. Jesus sa:

Joh 16:7  Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 8  Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 9  om synd, ty de tror inte på mig,

Synd
Grundproblemet är människans synd. Alla är syndare. Alla är vilse utan Gud. ”Syndare” är ett tillstånd som gör att vi syndar och det leder i fördärvet.
-synd är hinder mellan oss och Gud som gör oss till Guds fiender, fientliga mot Gud.
-synd är att bryta mot Guds bud /Guds vilja.
-synd är en ond makt som bara Gud kan bryta.

Får man säga så? Då kan ju människor bli ”kränkta”..? Jag hörde om någon som predikar att ”synd är när vi gör misstag”. Ja, tänk om det vore så enkelt! Då hade Jesus inte behövt ge sitt liv och dö för våra synder. Vi kan få möta samma reaktion som Paulus, när han avslöjade självgodhet som ledde tillbaka under lagen och lagiskhet.

Gal 4:16  Har jag nu blivit er fiende, därför att jag säger er sanningen?

En grupp judar blev ”kränkta” av Jesu ord vid ett tillfälle.

Joh 8:33  De svarade honom: “Vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi skall bli fria?” 34  Jesus svarade: “Amen, amen säger jag er: Var och en som gör synd är syndens slav.

Det samtalet utmynnade i att de blev så arga för att bli kallade slavar under synden så att de anklagade Jesus för att ha en ond ande. Det kostar på att stå för sanningen idag med. Människan vill helst ha ett ”evangelium” som hon kan acceptera – dvs. en bred och lätt väg. Uppmuntra människans godhet så blir du accepterad men säg inget om synd och omvändelse…

Att missa målet
Hamartia (grekiska) är det vanligaste och starkaste ordet för synd. Det betyder bland annat att missa målet. Bibeln talar om två vägar och två slutmål – Livets väg och Dödens väg.

”Ty så älskade Gud världen…”
Gud älskar oss och vill att vi ska nå målet. Då måste vi finna Livets väg som leder dit.

Ps 25:8  HERREN är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. [Vilken nåd från Gud – och när syndaren blir frälst kommer fortsättningen:] 9  Han leder de ödmjuka rätt, han lär de ödmjuka [anav] sin väg. 10  Alla HERRENS vägar är nåd och sanning för dem som håller hans förbund och vittnesbörd. 11  För ditt namns skull, HERRE, förlåt min missgärning, ty den är stor. 12  Den som fruktar HERREN får undervisning av honom om den väg han skall välja. 13  Ty din nåd är stor över mig, du räddar min själ ur dödsrikets djup.

Därför varnar oss Gud för fel vägval. Han älskar oss och vill oss väl. Det finns alltså vissa förutsättningar för att vi ska förstå Guds ledning och Guds väg.

Ödmjukhet och gudsfruktan
Anav
(hebreiska) betyder ödmjuk, fattig, låg, behövande, böjd. Ordet beskriver den som inte litar på sitt eget förstånd utan är beroende av Gud och underordnar sig eller böjer sig för Guds vilja.

David bad
Ps 86:11  Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn. [(King James Bible) …ena [yachad] mitt hjärta vid att frukta ditt namn] 12  Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet.

Hjärtat eller viljan kan vara delad. Vi vill lyda Gud på de områden som vi själva väljer. Den som är ödmjuk (böjd) ställer inte upp villkor för Gud, för Guds vilja eller ledning, utan ber ”Ske din vilja!” Det är en bön utan förbehåll eller nödutgångar. (Jag har berättat någon gång om när Gud löste mig från cigarettbegäret, rökning. Första gången hade jag en ”nödutgång” och snart var jag fast igen. Det funkar inte).

Vi kan stå och stampa på samma ställe i många år därför att vi vägrar att ödmjuka oss inför Gud. Vi kan åsamka oss själva onödigt lidande och tro att det är ”Guds prövning” – när vi i själva verket är utlämnade till våra egna vägar.

Ps 81:12 Men mitt folk hörde inte min röst, Israel lydde mig inte. 13 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. [= inbillningar, fantasier, föreställningar, visioner] 14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar! [Gud vet var vägarna leder och vill rädda oss från att gå vilse]

Ords 14:12 En väg kan synas rätt för en människa, men till slut kan den leda till döden.

Livets kartbok
Bibeln kan kallas Livets kartbok – den måste läsas – och läsas på rätt sätt. Jesus sa:

Joh 5:39  Ni forskar i Skrifterna, därför att ni tror att ni har evigt liv i dem, och det är dessa som vittnar om mig. 40  Men ni vill inte komma till mig för att få liv.

De här judiska skriftlärda studerade Bibeln (GT). De hade stor kunskap och citerade långa texter utantill. Problemet var att de läste för att se vad de skulle göra för att bli goda [genom gärningar]. De läste Bibeln som en lagbok, en vanlig kartbok: ”Nu ska jag göra så – sen ska jag gå dit, nästa steg…”

Idag hör vi ofta om liknande program: ”10 steg till framgång”. Köttet /syndanaturen älskar sådant. ”Jag ska lyckas! Vi kan!”

Jesus är vägen
Hela Bibeln har ett centrum som pekar på en person:
Joh 14:6  Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Vi läser Bibeln först och främst för att lära känna Jesus, lära känna Gud.
Jesus är vägen, den enda vägen! Petrus sa:

Apg 4:12  Hos ingen annan finns frälsningen. [syndernas förlåtelse] Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Och på den vägen rensar Gud bort skräpet i våra liv så att vi blir mer och mer fria.

Kartläsaren
Vi ställs ju inför många olika vägval och beslut på vår livsväg. då finns det ett underbart löfte.

Jes 48:17  Så säger HERREN, din återlösare, Israels Helige: Jag är HERREN, din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra.

Guds väg leder alltid rätt när vi låter Herren leda oss och ber om hans ledning! En konsekvens av att vi tror på JESUS är att vi älskar den här boken: BIBELN
…men vi behöver en ”Kartläsare” och det får vi också – en expert: den Helige Ande.

Ps 32:8  Jag vill lära [sakal] dig och undervisa dig om den väg du skall vandra, jag vill ge dig råd [yaats] och låta mitt öga vaka över dig. [som en personlig rådgivare eller ”kartläsare”]

De hebreiska grundtextens ord beskriver en expert som lär och instruerar [sakal], ger råd, [KJ guidar], ger lösningar, planerar, förvandlar och fastställer [yaats]. Den Helige Ande leder oss alltid till och in i Guds ord – aldrig utanför eller bort från Bibeln.

Fel adress
Vi hade semester några veckor i våras och åkte till Gotland. Då var GPS:n med igen. Men där hamnade vi ute på en äng mitt i natten och mörkret. Vi hade knappat in fel adress.

Många har försökt och försöker att ändra Bibeln, att ”rita om kartan”. Det leder alltid fel, alltid vilse och på villovägar.

Jer 8:8  Hur kan ni då säga: “Vi är visa, och vi har HERRENS lag”. Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna förvandlat lagen till lögn. 9  De visa [sådana visa] skall komma på skam, förskräckas [komma till korta] och tas till fånga [snärjas]. Se, de har förkastat HERRENS ord. Vad har de då för vishet?

Jeremia såg att folket inte hade sökt Herren helhjärtat utan lyssnade på falska lärare. Det var också en profetia om tiden för Messias Jesus första ankomst (NT). Jeremia pekade ut Guds väg.

Jer 7:23  Det bud jag gav dem var detta: “Lyssna till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl.”
24  Men de ville inte höra eller lyssna till mig utan följde sina egna tankar [egna rådslag /planer] och sitt onda, hårda hjärta och vände ryggen till mig, inte ansiktet.

Ensam kvar?
Jeremia hade nöd för folket men han var väldigt ensam, precis som så många andra Guds tjänare (män och kvinnor) genom historien. Idag finns det också kristna som känner sig som  Jeremia eller Elia: ”Jag är ensam kvar… det predikas inte bara enstaka bibelord utan det predikas ur andra böcker än Bibeln och falska läror… men det är bara jag – vi – som reagerar” – ”en främmande ande tas in men ingen tycks märka det”…

Hur viktigt är det att just du står fast i Guds ord – trots motstånd (kanske utfrysning)? Jo, den dag som din vän, släkting, granne eller andra du känner vaknar eller tvingas att vakna: Vem ska han eller hon gå till? Till dig! Till dig som inte följer mängden, utan följer Jesus och läser din Bibel.

Många i Juda visste att Jeremia var sänd från Gud men vägrade ändå tro honom.
Vi kan läsa om tre olika kungar:

Kung Jojakim rev sönder Guds ord (ritch-ratch) och kastade det i elden. Han trodde han kunde hindra Guds ord att uppfyllas om han förstörde det. ”Kasta bort Bibeln så kommer inget att hända som är förutsagt”(?). Liknande idag? ”Sch! Predika inte om tidstecken och avfall eller undergång… så kommer inget sådant att hända(?)Låt oss istället hjälpa till att rädda planeten…” den nya klimatreligionen.

Babylonierna hade belägrat Jerusalem [babylonier kallas också kaldéer. De var kända för sina ockulta spåmän/teckentydare – österländsk religion]
Guds folk hade avfallit och tillbad Babyloniens avgudar. De hade till och med fört in avgudadyrkan i Guds hus, i templet. Därför tillät Gud att de blev givna i Babyloniens hand så att de kunde tillbe sina avgudar hur mycket som helst.

Det är farligt att leka med synden – vi kan få som vi vill. Men när synden tar makt över oss i ett järngrepp är det inte lika roligt längre.

Jeremia profeterade
Jer 38:3  …så säger HERREN: Denna stad skall överlämnas åt den babyloniske kungens här och han skall inta den.” 4  Då sade furstarna till kungen: “Den här mannen (Jeremia) bör dödas. Han gör ju soldaterna som lämnats kvar i staden liksom allt folket i övrigt modlösa genom att tala så till dem. Han söker inte folkets välfärd utan dess ofärd.” [tvärtom var det Jeremia som ville folkets välgång genom att ödmjuka sig inför Gud. Här ser vi hur antikrists ande arbetar och kallar det onda gott och det goda ont]

Kung Sidkia – är ett av de sorgligaste exemplen. Han skickade hemliga bud och bad om Jeremias förbön och han sände efter Jeremia i hemlighet vid ett par tillfällen och frågade ”Har det kommit något ord från Herren? Ändå tog han inte emot Guds råd genom Jeremia och hans liv slutade i en total tragedi.

Vägen till frihet
Kung Jojakin
– var kung före Sidkia och fördes till Babylon [i den 2:a deportationen av 3]. Han var inte en rättfärdig kung men han böjde sig för det Gud hade sagt och fick en helt annan framtid, enligt Guds löfte:

Ps 106:43  Han (Gud) räddade dem många gånger, men de hade ett upproriskt sinnelag och sjönk allt djupare genom sin synd. 44  Men han såg till dem i deras nöd när han hörde deras rop. 45  Han tänkte på sitt förbund med dem och förbarmade sig för sin stora nåds skull. 46  Han lät dem finna barmhärtighet inför alla som fört dem i fångenskap.

Jer 52:31  …Evil-Merodak, kungen i Babel – samma år han blev kung – (tog) Jojakin, Juda kung, till nåder och förde honom ut ur fängelset. 32  Han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. 33  Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid kungens bord så länge han levde. 34  Ett fast underhåll fick han från kungen i Babel, visst för varje dag, ända till sin dödsdag, så länge han levde.

Gud öppnade vägen till frihet. Jojakins upprättelse och benådning finns beskrivet och bevarat på babyloniska lertavlor med kilskrift bland arkeologiska fynd.

Vi vet också vad Herrens ord genom Jeremia betydde för profeten Daniel i Babylonien och vilka enorma konsekvenser det fick för hela folket (Dan 9). Jeremia är en mycket stark förebild i trohet och att inte ge upp eller ge vika.

Gud är så god!
Om en människa än omvänder sig till honom på de allra sista stegen på sin livsväg, så är Jesus där och möter och förlåter och ger evigt liv. Jag har sett det några gånger när jag har fått be frälsningsbönen med olika vänner på dödsbädden.

Vi läste i början ”Vi gick alla vilse som får…” David skrev:
Ps 23:1  …HERREN är min herde, mig skall intet fattas. 2  Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. 3  Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. [Davids liv vittnar om Guds trofasthet och ledning – han gick inte ensam. Han följde den gode Herden] 4  Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. [“Jesus är med och hjälper genom allt. Vad jag än möter är jag trygg för mitt liv är i Guds händer”] 5  Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. [jag tror att David flödade över av tacksamhet till Gud] 6  Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall bo i HERRENS hus evinnerligen. [“jag ska nå målet därför att du Herre, leder mig” och det gäller oss alla.]

David bad också:
Ps 139:23  Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta, pröva mig och känn mina tankar. 24  Se till om jag är på en olycksväg [KJ – olycksväg inom mig] och led mig på den eviga vägen.

Med andra ord: ”Låt inte något finnas inom mig [i mitt hjärta] som kan locka mig vilse, bort från din väg. Led mig och bevara mig alltid på livets väg, vad det än kostar.”

Amen

Tillägg:
I morse (6/10-2019) hade jag en dröm innan jag vaknade.

Jag befann mig på en väg och framför mig kom ett backkrön, när allt omkring mig blev mörkt och totalt kaos och drömmen övergick till ett budskap. Det var omöjligt att se vägen – jag såg ingenting  – men jag visste ungefär hur den såg ut framåt. Efter backkrönet gick det nedför i en lång högersväng. Jag fortsatte i den riktningen, bad till Gud inom mig, och hoppades att jag skulle komma rätt. Efter ett tag klarnade det runt omkring och jag såg att jag fortfarande befann mig på vägen. Det sista i drömmen var att jag berättade om det för någon annan, innan jag vaknade.

Livet och omständigheterna kan se ut som kaos. Jag tror också att det är en profetisk bild om framtiden. Vi vet ungefär vad Bibeln säger måste komma men vi vet inte exakt hur allt kommer att ske förrän vi är där. Vi förstår inte och ser ingenting men vi vet att bönen och Guds ord (Bibeln) alltid är rätt väg. Vi kan hålla fast vid det och lita på Guds hjälp, att han bevarar oss på vägen genom allt.

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.