Hoppet om Jesu återkomst och Riket – Guds tron i Elam

Hoppet om Jesu återkomst och Riket
Guds tron i Elam

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2019-09-08
Lyssna på Mp3

Rom 8:16  Anden själv vittnar [tillsammans] med vår ande att vi är Guds barn. 17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Paulus syftar på detta livet i Jesu efterföljd och det som ”korsets väg” kan innebära, i förhållande till de dödas uppståndelse och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka.

Rom 8:22  Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 23  Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet [uihothesia = adoptionen], vår kropps förlossning. 24  Ty i hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? 25  Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt [hupomone].

Uthålligt – inte otåligt
Hupomone
betyder att stanna under.
Roten är hupomeno – att stanna under (svårigheter), uthärda, lida (under förföljelse och motstånd). Vi väntar inte otåligt utan uthålligt. Det är stor skillnad på de orden. Ibland är det bra att stanna upp och tänka efter.

  • Uthållighet har i sig förtröstan på att Guds tid är rätt och bäst. Gud är trofast och han är historiens Herre.
  • Otålighet kan leda till synd om vi försöker uppfylla Guds löften på mänskligt /köttsligt sätt.

Ökenvandringen berättar om israeliternas återkommande otålighet som ofta ledde till synd och uppror mot Gud. ”Vänta uthålligt” är att bevara och leva i hoppet och lita på att Gud verkar och har allt i sin hand.

Hoppet
Vi väntar på att hoppet ska uppfyllas! Vad är hoppet, då vi skall få ut hela arvet?

Tit 2:11  Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12  Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13  medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram [epiphaneia] i härlighet.

Ordet epiphaneia kan översättas att skina/lysa på, bli synlig, att visa sig, bli känd, framträda, ankomma /ankomst.

Det står INTE: ”det saliga hoppet när Jesus kommer hemligt och osynligt och vi rycks bort”. Tvärtom! Paulus skriver: Vi har avsagt oss allt hemligt… vi lägger öppet fram sanningen..” Hoppet är att Jesus ”träder fram”. Det är samma ord som beskriver Jesu första ankomst.

2Tim 1:9  Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse, inte på grund av det som vi har uträttat, utan i kraft av sitt beslut och sin nåd, som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet 10  och som nu har blivit uppenbarad [phaneroo], när vår Frälsare Kristus Jesus trädde fram [epiphaneia]. Han har gjort slut på döden [= gjort döden arbetslös, maktlös – den har inte makt över oss längre] och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. [som att tända ljus/tända en lampa]

Det Paulus säger är att han har överlåtit både sin ande, själ och kropp till Jesus och har satt allt sitt hopp till Jesus och inget utanför honom – och han ska inte uppstå som en ”andevarelse” utan få en ny, odödlig och evig kropp.

Vi väntar på att Jesus ska komma tillbaka och att han kommer synligt ”i makt och härlighet”.

  • får vi barnaskapet [uihothesia = adoptionen] Vi är varken ”gudar” eller ”gudabarn”, som vissa påstår.
  • får vi ut hela det utlovade arvet – inte nu!
  • blir Guds rike synligt och manifesterat på jorden och i hela skapelsen – inte nu!

Rom 8:35  Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd [tlipsis = vedermöda] eller ångest [det kan handla om tillfällig ångest eller psykisk sjukdom], förföljelse eller hunger, nakenhet, [fattigdom – gudfruktiga människor kan vara fattiga] fara eller svärd [krig]? 36  Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. [fienderna önskade apostlarnas död] 37  Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38  Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39  höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus, som är mer värt än allt annat.

1Kor 15:50  Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. [Aha! Vi måste alltså först förvandlas och få den nya uppståndelsekroppen innan Guds rike blir synligt på jorden – Kingdom now/Riket nu-läran kan vi kasta på sophögen] Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. 51  Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52  i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. [7:de basunen är den sista (Upp 10)]

Fil 3:18  Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19  De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam, dessa som bara tänker på det jordiska. [den som påstår att en kristen aldrig ska vara sjuk eller fattig eller gå igenom lidande är fiender till Kristi kors och korsets väg eftersom lidande ingår och har ett syfte i Jesu efterföljd – att tro att Guds rike handlar om makt och pengar och herravälde, det är att bara tänka på /leva för det jordiska ”i Guds namn”] 20  Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21  Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet [= barnaskapet, hela arvet och Guds rike]. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Låt oss gå tillbaka till början.

1Mos 1:27  Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. 28  Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

Det står inte ”ta herravälde över människor och mänskligheten och lägg denna världen under er”.
”bruka jorden” – ordet är abad som betyder att arbeta, tjäna [göra sig till en tjänare] och ”bevara den” – är ordet shamar som betyder bevara, vaka, vakta, beskydda (som herden sin hjord). Ordet används ofta om en herde.

Allt detta skulle naturligtvis göras i Guds gemenskap och under Guds ledning. Det är det som livets träd också handlar om, att lära känna Herren.

Det är som att Djävulens lögn ekar än idag: ”Ni blir som Gud” = ”ni får samma makt och auktoritet som Gud att ta herravälde och utbreda Guds rike, era ord blir också skapande när ni proklamerar och ni kan förändra genom tankekraft och visualisering göra ännu större tecken och under…”

Bibeln säger att hela världen kommer att enas i uppror mot Gud och i de sista dagarna följa Satan, antikrist och den falske profeten. Men det är mycket lättare och trevligare att lyssna på de falska profeterna som säger att kyrkan ska ta herravälde och hela världen ”kristnas” och ”guds rike” göras synligt och fullbordas här och nu innan Jesus kommer.

1Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 21  Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

Avgudar
Definition på en villolära är: En lära som används för att rättfärdiga en avgud. (Något förenklat men ändå sant)

  • Dominion /herraväldesteologi – rättfärdigar maktbegär och själviska ambitioner.
  • Framgångsteologi – rättfärdigar girighet och habegär.
  • Kingdom now/ Riket nu – rättfärdigar människans högmod och självupphöjelse.
  • ”Jesus culture” – rättfärdigar att ta in världen i kyrkan för att bli många och stora(?)

Guds tron i Elam
Gud verkar och uppfyller sitt eget Ord mitt i och trots det antikristliga mörkret i världen. Det ska vi läsa om i Jeremia.

Jer 49:34  Detta är HERRENS ord som kom till profeten Jeremia om Elam i början av Sidkias, Juda kungs, regering. Han sade: 35  “Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall bryta sönder [= slå i bitar] Elams båge, deras främsta makt.
Bågen står för militärmakt. Den var nationalvapnet och elamiterna var kända som bågskyttar. Idag kan det jämföras med andra ”bågar”: missiler och långdistansrobotar. Elam är nämligen ett persiskt område i Iran.
36  Jag skall låta fyra vindar komma mot Elam från himlens fyra hörn. Jag skall skingra dem åt alla väderstreck, och inget hednafolk skall finnas dit de fördrivna från Elam inte skall komma.
Detta uppfylldes delvis när Nebukadnessar och Babylon intog området. I vår tid är många iranier kringspridda som flydde revolutionen på 70-talet och senare kriget med Irak.
37  Jag skall göra elamiterna förfärade för sina fiender och för dem som står efter deras liv. Jag skall låta olycka komma över dem, min brinnande vrede, säger HERREN. Jag skall sända svärdet efter dem, till dess jag har gjort slut på dem.
Profetian gick i uppfyllelse: elamiterna som folkslag på den tiden upphörde men profetian talar ändå om en fortsättning.
38  Jag skall sätta upp min tron i Elam och utrota både kung och furstar där, säger HERREN.
Ordet är inte bokstavligt utan betyder att Gud skall slå ned fiendens fästen och Guds rike skall bryta fram när Jesus blir Kung i människors hjärtan
39  Men i kommande dagar [achariyth betyder i de sista/yttersta dagarna] skall jag göra slut på Elams fångenskap, säger HERREN.
(1917 års översättning) …skall jag åter upprätta Elam.

Elam i Iran
I Elam finns Irans första kärnkraftverk. Kärnkraftverken är det som man fruktar ska leda till framställande av kärnvapen. Iran satsar på långdistansmissiler och har den största ballistiska långdistansroboten i Mellanöstern.

Elam och elamiter nämns då och då i Bibeln och idag syftar det på Iran. Det fanns elamiter i Jerusalem på Pingstdagen (Apg 2:9).
Susan
Susa(n) var en stad som beskrivs som ett centrum i Elam. I synen i Dan 8 befann sig Daniel “i Susans borg i hövdingdömet Elam“. Vi kan läsa i Ester 3:15 att befallningen med Hamans plan att ”utrota, döda och förgöra alla judar” i Persien (Iran) utgick från Susans borg i persiska Elam – men Gud hörde bön och ondskan vände tillbaka över Hamans eget huvud. Det gick som Obadja fick profetera och det är lika aktuellt idag. Det som hände Elam var en dom. Det handlar om hur man behandlar Guds folk, Israel.

Ob 1:15 Ty HERRENS dag är nära för alla hednafolk. Som du har gjort, så skall det göras mot dig. Dina gärningar skall komma tillbaka över ditt eget huvud.

Det finns en annan och positiv bild av Iran. Kung Kores var Persiens kung som på Guds uppmaning sände hem judarna för att bygga upp templet, Jerusalem och landet.

Idag är Iran däremot Israels största fiende sedan revolutionen 1978-79 och islamiseringen som skedde. Iran beväpnar Hamas, Hizbollah och andra terrororganisationer i Syrien, Yemen och Irak. Och i Hes 38 läser vi att perser/iranier kommer att vara med i Gogs [Rysslands] härnadståg som drar mot Israel för att utrota och förgöra.

Söndagen 31/8 -2019 kunde vi läsa om en iransk terrorcell [Hizbollah] i Golanhöjderna som besköt en israelisk armépostering och dessutom förberedde ”en storskalig attack av en mångfald av mördar-drönare” som skulle döda många civila israeler. Israel hade observerat dem i flera månader.
Läs Paul Widen´s intressanta artikel om det som hände.
Israelisk armépostering beskjuten av Hizballah
Citat: ”..Hizballah-kontrollerade nyhetskällor hävdade omedelbart att flera israeliska soldater hade dödats och sårats i attacken, däribland en högt uppsatt befälhavare, samt att flygtrafiken till och från Ben Gurion-flygplatsen hade dirigerats om med anledning av attacken. IDF besvarade omedelbart angreppet med artillerield och beskjutning från stridshelikoptrar mot Hizballahs positioner i södra Libanon. Informationen från den israeliska sidan var inledningsvis mycket knapphändig, samtidigt som IDF (Israels försvarsstyrkor) genomförde en välplanerad skenmanöver med helikopter-evakuering av till synes sårade soldater från den angripna armébasen för att förleda Hizballah och skapa intrycket att något mycket allvarligt hade inträffat. Som väntat valde då Hizballah att betrakta angreppet som en framgång, avbröt eldgivningen och drog tillbaka sina styrkor från området..
En knapp timme senare uppgav dock IDF att inga soldater hade dödats eller skadats i attacken.”

Citat från överbefälhavare Hussein Salami i Iran: ”Iran kommer att utöka och påskynda sitt kärnvapenprogram… slutmålet är att utplåna Israel. …Ingen kan stoppa oss från den precision och förstörelsekraften i våra långdistansmissiler.. Jag vill att alla makter ska inse den nya verkligheten om Islamiska Republiken Irans missilkraft”. Vår mission är inte bara på en plats, vi ska slå ned världsmakterna.

Men en märklig nyhet nådde oss också i augusti. Irans minister för underrättelsetjänsten erkände:
-massomvändelser till kristen tro sker framför deras ögon i Iran (= fler blir kristna nu än sammanlagt på 1300 år)
-myndigheterna försöker hindra att det sker (förföljelsen är fruktansvärd sedan länge)

Jag vill dela en del från en video – Sheep Among Wolves VolumeII – som en vän på nätet skickade länk till, om det som pågår i Iran. Det kan vara uppfyllelsen av profetian i Jeremia 49. (Den profetian nämns inte i videon men de kanske känner till den ändå).

Väckelsen i Iran beskrivs som den största och snabbast växande just nu. Ayatolla Khomeini kallas  av en del för ”den bäste evangelisten”. Det låter minst sagt märkligt men orsaken är att man säger att han har visat Islams rätta ansikte – därför vänder sig många iranier emot islam.
När kyrkorna förstörs, ger de namnkristna upp. Död religion avslöjas för vad det är. Men en underjordisk kyrka med Jesu sanna efterföljare växer istället hela tiden. De flesta är kvinnor. I det område som kvinnor är mest förtryckta gör Gud ett verk och ger den mesta frukten, får man veta. Gud verkar inifrån och förvandlar ”vanliga”, sargade och ofta fattiga människor! Många kvinnor i Iran har blivit misshandlade och våldtagna… när Gud tar hand om dem blir det dom ”starkaste vittnena om Jesus”. Det byggs inte runt stora ledare, system, metoder eller en tjänstegåva. Allt handlar om Jesus.
Kännetecken
De nyfrälstas liv vittnar om nåd, förlåtelse, barmhärtighet, tacksamhet och ödmjukhet. De har lagt ned sina liv helt och är beredda att dö för Jesus.
Citat: Västvärldens kristna säger: Hur kan vi göra detta livet till det bästa möjliga?
Dessa pånyttfödda kristna i Iran säger: Det handlar inte om det jordiska, ett gott och bekvämt liv här – det handlar om evigheten!”.
De går korsets väg och som vi läste innan: lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom”. (Rom 8:17)

Jag tänkte: Vem vågar påstå att ”Guds händer är bakbundna”?! Vilka dumheter! Vilken lögn! Detta som sker i Iran är Guds verk. Gud behöver inte NAR:s självutnämnda apostlar och profeter. Gud behöver inga rika företagare eller entreprenörer. (Gud kan använda allt men han är inte beroende av oss. Vi är beroende av honom och Gud gör vad han vill). Gud vill inte ha GLS med ledare som i själva verket är ”fiender till Kristi kors”. I Sverige: talas om ”att församlingen träder upp i en ny dimension, antar utmaningen och påverkar världen genom enhet och skapar social välfärd…” Man vill se Guds rike manifesterat i sitt företag för Guds rike är oförlöst i församlingen, säger man.
Vi hörde det för ett tag sedan och sa till varandra: Vart tog korset vägen?!
Vad läste vi? ”Var på er vakt mot avgudarna”.

(tillbaka till videon)
Budskapet och frukten
De nyfrälsta förstår vem Jesus är, vad han har gjort och att han kommer tillbaka. Det är före detta muslimer som blir pånyttfödda, fyllda av den helige Ande och ”förälskade” i Israels Gud, Israels Messias(!). De läser i Bibeln att Jesus var jude och därför älskar de Israel och det judiska folket. Det har lett till en bönerörelse inne i Iran där man ropar och ber för Israels frälsning! (Visst är det mäktigt vad Gud gör i det land som mer än någon annan nation uttrycker sitt hat emot Israel!)

De vet att Jesus kommer tillbaka till Israel, Jerusalem, Oljeberget och de ser att Jakobs nöd närmar sig och de vill stå sida vid sida med det judiska folket.
(slut på sammanfattning om videon)

Vi vet att den vedermödan [Jakobs nöd] leder fram till Israels frälsning. Ängeln Gabriel talade till profeten Daniel:

Dan 12:1  “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd [vedermöda], som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk [judarna] bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

Daniel fick en inblick i änglarnas strid i himlarymden. Kom ihåg att det inte är vi som strider där och Daniel fick ingen uppmaning till det. Vi ber till Gud här nere.

Rom 11:13  Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt 14  i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. 15  Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda?

Israels omvändelse och frälsning är förutsättningen för och sker i samband med uppståndelsen från döda och förvandlingen, det som är vårt hopp och som uppfylls vid Jesu återkomst. Man kan få höra de mest fantasifulla tolkningarna om Jesu återkomst. Till och med av israelvänliga predikanter. En del tycks läsa Johannes uppenbarelse bokstavligt och försöker sen tvinga in en (pre-trib)tolkning i andra bibelord…!? Jag förstår inte hur man läser. Vi bör börja i rätt ände och läsa det som står tydligt och klart först och sen får Uppenbarelseboken – som är en uppenbarelse fylld av symbolik och bildspråk – sin förklaring genom de övriga bibelböckerna.

Guds rike är detsamma som himmelriket och enligt judiskt synsätt är det Gud själv – där Gud är. Någon har uttryckt: Där Jesus är, där är himmel. Väntan på Guds rike var ett messianskt rike där Gud bor bland människorna – inte att  ”fara bortom månen och mars”, vilket inte heller står i Bibeln. Frågan som lärjungarna ställde till Jesus var relevant och Jesus säger inte emot. Tiden var bara inte inne än.

Apg 1:6  När de nu var samlade frågade de honom: “Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel?” 7  Han svarade dem: “Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. 8  Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” 9  Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn.
Ängeln sa sedan: ”…han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.” Då ser vi efter om det stämmer.

Matt 24:29  Strax efter de dagarnas nöd [vedermöda] skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30  Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31  Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda [= alla frälsta] från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra. [DÅ sker ”uppryckandet”]

1Tess 4:16  Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17  Därefter skall vi som lever och är kvar [orden har betydelsen: har överlevt katastrofen] ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta [apantesis = att gå någon till mötes som kommer till en, Jmf Apg 28:15)] Herren i rymden [luften]. Och så skall vi alltid vara hos [sun = tillsammans med] Herren. 18  Trösta därför varandra med dessa ord.

Upp 1:7  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. [samma som i Matt 24]

Den som väntar uthålligt kommer att jubla när Jesus kommer men inte den som har förkastat honom. Hela grunden för NT:s budskap har vi i Skrifterna (GT). Daniel såg:

Dan 7:13  I min syn om natten såg jag, och se, en som liknade en människoson kom med himlens skyar [anan = moln], och han närmade sig den Gamle [= Fadern] och fördes fram inför honom. 14  Åt honom gavs makt [dominion] och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde [dominion] är ett evigt välde som inte skall ta slut, och hans rike [Guds rike] skall inte förstöras.

Det är vårt stora hopp!

Allt som händer i Sverige kanske behöver skaka om oss och påminna om att vår trygghet inte är i det jordiska och materiella, utan bara i Jesus Kristus/Messias och hans återkomst.

Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.