Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt

Ära Gud och upphöj inte ert horn så högt

Predikan: Elvor Ohlin
(Skara 16/2-2019)
Parousia Mission 24/2-2019
Lyssna på Mp3

Hela skapelsen ärar Gud!

Ps 148:1  Halleluja! Prisa [halal] HERREN från himlen, prisa honom i höjden. 2  Prisa honom, alla hans änglar, prisa honom, hela hans här. 3  Prisa honom, sol och måne, prisa honom, alla lysande stjärnor. 4  Prisa honom, ni himlars himmel och ni vatten ovan himlen. 5  Ja, de skall prisa HERRENS namn, ty han befallde och de blev skapade. 6  Han gav dem deras plats för alltid och för evigt. Han gav dem en lag som ingen överträder. 7 Prisa HERREN från jorden, ni havsdjur och alla djup, 8  eld och hagel, snö och töcken, du stormande vind som uträttar hans befallning, 9  ni berg och alla höjder, ni fruktträd och alla cedrar, 10  ni vilda djur och all boskap, ni kräldjur och bevingade fåglar,

Hela skapelsen vittnar om Guds eviga makt och gudomliga natur (Rom 1).
(När vi hade katt brukade jag säga till Millie: ”Du ärar Gud genom att bara vara katt”.)

Halal är ordet för prisa, ära, berömma [vi berömmer oss av Gud!], lova/lovorda, skryta (om), att lysa, att utstråla /ha klart ljus. Halal är roten till Halleluja, som betyder Prisa Herren, Ära Herren, [Prisad vare Herren].

 

Uppmaning till alla människor:

11  ni jordens kungar och alla folk, ni furstar och alla domare på jorden, 12  ni ynglingar och unga kvinnor, ni gamla med de unga. 13  Prisa HERRENS namn, ty endast hans namn är högt, [Namnet [Ha Shem] är Jesus (Yeshua) som betyder frälsning] hans majestät når över jord och himmel. 14  Han har upphöjt ett horn [qeren] för sitt folk till en lovsång för alla sina fromma, för Israels barn, det folk som står honom nära. Halleluja!

Qeren betyder horn, kulle och står för ära, styrka, kraft, härskande.
Vi läser om ”horn”:

Ps 75:3  “På den tid jag har bestämt skall jag fälla en rättvis dom. 4 Jorden och alla som bor där kan vackla, men jag har gjort dess pelare stadiga.” Sela. 5 Jag säger till de övermodiga: “Var inte övermodiga!” och till de ogudaktiga: “Upphöj inte hornet!” 6 Höj inte ert horn så högt, tala inte så trotsigt och fräckt. 11 Alla de ogudaktigas horn skall jag hugga av, men den rättfärdiges horn skall bli upphöjt.

Att höja sitt horn är alltså självupphöjelse, att uppträda arrogant och trotsigt mot Gud.
Jesus sa:

Luk 14:11  Ty var och en som upphöjer sig skall bli förödmjukad, [tapeino = nedkastad] men den som ödmjukar sig skall bli upphöjd.” Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var…9 Därför har Gud upphöjt..

Fil 2:5  Var så till sinnes som Kristus Jesus var …han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden… 9 Därför har Gud upphöjt honom…

Att följa Jesus: den rättfärdige ödmjukar sig och upphöjer bara Jesus och hans namn – inte sitt eget namn eller kollektivet /församlingen eller människor.

”Församlingen är världens svar”, löd Bill Hybels slogan i början av 2000-talet på GLS (Global Leadership Summit). Jag reagerade omedelbart. Hur man än vänder och vrider så kan man aldrig påstå det. Läs Upp-boken kapitel 2-3. Församlingen kan vara katastrof, avfallen, ytlig, kall, andligt död…

GLS 2019 – Danielle Strickland uppmanar Pingströrelsen (huvudtalare i Norges GLS 2019 och hon ska till Sverige också) att närma sig Katolska Kyrkan men också andra religioner – och hon praktiserar yoga.

Andra talare presenteras på Svensk GLS 2019: ”en motivationstalare – en av de mest inflytelserika på Wall Street – en”expert på prestationsutveckling och rådgivare till företag och o idrottare runt om i världen – en ledarskapsexpert i USA med bästsäljande böcker – en världskänd konsult… som har i uppdrag att hitta företags potential – en annan lär ut globalt ledarskap och kulturell intelligens” .
Församlingar som har GLS är Smyrna Gbg, LO Uppsala, Kungsporten Huskvarna, Ryttargårdskyrkan Linköping och flera andra.

Här uppmanas att upphöja sig, “upphöja sitt horn” (bildligt talat) och göra sig ett namn (”du kan vinna” – människors ära?!). HUR började det? Man ville inte ödmjuka sig och vänta på Gud utan något måste göras NU. Det var Bill Hybels uppmaning och slog man  in på en annan väg, utan kors, utan ödmjukhet inför Gud.

”Du måste överlåta dig till församlingen”, är nästa uppmaning. (Det kanske snarare ska sägas: “Du måste överlåta dig till vårat program”).

JESUS är världens enda svar! Bara hans namn är högt! Honom ska du överlåta dig till, och det är förutsättningen för att det ens kan kallas en Guds församling och inte ett företag. All framgång måste gå genom korset. På GLS upphöjs människan och alla uppmanas att höja sitt horn högt.

Profetiskt står horn för kungar eller ledare med riken (Bibelord kommer).
Guds horn är JESUS, kungars Kung.

Nimrod
Nimrod var den förste världshärskaren – globalisten – som ”upphöjde sitt horn”.

1 Mos 10:9 …den förste som fick stor makt på jorden. 9 Han var en väldig [gibbor] jägare inför HERREN [1917 års översättn: den förste som upprättade ett välde]…

Gibbor betyder väldig, mäktig, tyrann, krigare.
Nimrod betyder rebell och upprorisk. Han var upprorisk inför Gud.

…10 Hans rike hade sin början i Babel,..

Det var detta som ledde fram till Babels torn i kapitel 11.
Gud förbistrade språket och spred ut dem.

1Mos 11:6 HERREN sade: “Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för [zamam].

Zamam betyder också “att utarbeta en plan eller agenda”, föreställning, ett syfte (Eng. imagination).

Babel betyder förbistring, förvirring. Roten är balal som har betydelsen att svämma över, smörja (olja), att blanda /mingla (foder), förväxla.

Jag gjorde en egen beskrivning för en gång utifrån betydelserna:
Blandreligion [mingel av andligt foder /mat] och en falsk smörjelse [olja = en oren ande] leder till förväxling [av sanningen] och därför svämmar [laglösheten] över.

Gud tillåter ett sista uppror – ett sista Babel /Babylon. Det är därför samma namn i Upp-boken. Globalismen betyder att mänskligheten ska rädda sig själv [politiskt, religiöst och ekonomiskt – 666] utan Gud [Guds frälsning i JESUS] men i en s k ”hållbar utveckling”. Det är  humanism, människan i centrum.

Som jag skrev (och sa) för ett par år sedan:
Det finns bara en ”hållbar utveckling”. Det är Guds rike som får sin fullbordan när Jesus – Kungen – kommer tillbaka!

Hur löd ropen i Babel? ”Låt oss göra oss ett torn som har sin spets [sitt huvud] i himlen – låt oss göra oss ett namn…
Man ropade efter en diktatorisk konstruktion som upphöjer sig till gud(ar). Det brukar beskriva det egna hjärtats strävan efter makt.

Skökan Babylon [är motsats till bruden] står för blandreligion /mingel – synkretism. Den falske profeten är ledaren (Upp 13). Vem ska man använda för att samla religioner? Påven, så klart. Han promotar den Nya världsordningen (NWO), Agenda 2030, den globala agendan.

Februari 2019
Påven i Marocko – logga: korset omslutet av månskäran (Chrislam). Det är hädelse.

Påven och den mest betydelsefulle imamen inom sunni-islam skrev på ett historiskt interreligiöst dokument till en Världsreligion i Abu Dhabi (4/2-2019). Enligt brittiska nyhetskällor, var detta avtal gjort med representanter från alla religioner. Påven uppmanade alla att skaka hand, omfamna varandra, kyssa varandra och be “med varandra… ” enligt Påven tror alla på samma Gud (i hans tal). ”Pluralism och mångfald av religioner är Guds vilja”, var ett gemensamt uttalande av påve Franciskus och en storimamen.

Påven talade några dagar senare till globala politiska ledare världstoppmötet i Dubai (”världsregeringsmöte”), där han betonade behovet av mer global enhet och global religiös enhet”religiöst uppförande måste renas från att döma andra eller se dem som motståndare”, ”vi kan inte tala om hållbar utveckling utan mer tolerans”.

Artikeln Svenska kyrkan har gått i fällan av Sameh Egyptson forskare i interreligiösa relationer: ”…I religionsdialogens namn har islamiska fundamentalister utnyttjat de svenska teologernas välvilja till dialogsamförstånd för att skapa en egen politisk och ekonomisk makt i Sverige (genom infiltration, mission och dialog).…chefsteologen för Muslimska brödraskapet, skrev strategin för den islamistiska rörelsen och talade då om eskatologisk tamkin. Detta innebär att alla religioner och livsåskådningar i en gudsplan ska underkasta sig islam och dess sharialagar.”

Vill man tro på lögnen? Gud svarar med att sända villfarelsen och dess andemakt är stark.

2Tess 2:9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan [en sista antikristen global agenda med världsregering och världsledare: antikrist och den falske profeten] och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10  och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12  och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten [adikia].

Inte så att Gud vill att någon ska gå förlorad (Hes 18:23, 1Tim 2:4). Nej, han ställer människan i situationer som avslöjar hennes hjärta. Gud utlämnar. Det betyder att han låter människan följa sina begär, det man redan har valt och vill tro på.

Ordet adikia betyder orättfärdighet, lagöverträdelse, synd, att få något på ett oärligt sätt.
Definitionen är:  Att inte formas av Guds karaktär och principer – att inte vara rätt enligt samvetet och Guds ord. Det är motsats till rättfärdighet.

Avslutningen på kapitlet i 2 Tess:

2:15  Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev. [Håll er till Bibeln, Guds ord!] 16  Må vår Herre Jesus Kristus själv och Gud, vår Fader, som har älskat oss och i sin nåd gett oss evig tröst och gott hopp, 17  uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i ord och gärning. [= rättfärdighet, vilket är att formas efter Guds vilja, hans karaktär och principer. Därför ska vi leva i överlåtelse och helgelse så att djävulen inte har några hållhakar på oss som binder och hindrar att lyda Gud. Fria från begär efter makt, position, rikedom, människors beundran och ära etc.].

Det sista globala världsherraväldet med 10 horn

Dan 7:7  Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn.

Man har börjat tala om diktatoriskt tvång för att driva igenom FN:s Agenda 2030. Profeten Daniel såg sedan ett litet horn stiga upp (Dan 7:8) och ta makt genom list och slughet – han utger sig för att stå för fred men han hädar Gud – Antikrist. (Dan 8:23,25)

Upp 17:3  I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur [“Skökan Babylon” samlar alla falska religioner. Therion  betyder vilddjur och kommer från thera = jägare, jakt (Jämför Nimrod)], som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn…

Tolkning: Vi har i många år fört fram Irving Baxters tolkning att det röda står för en marxist-kommunistisk (socialistisk) agenda och är då den röda hästen (Upp 6:4). Hästarna står för  andemakter/andekrafter. Satan vill skapa ett fridsrike /ett ”tusenårsrike” /en Ny världsordning (NWO)/ en guldålder, där människan upphöjer sig till gud. Det är bokstavligen uttalat, med början i EU och vidare globalt i FN. Vi har inte sett de 10 hornen än. Kommer de i det återuppståndna Romarriket? Eller kan det ha att göra med de 10 delar som FN redan delat upp världen i, där varje del får en ledare…? Det vet vi inte än men de ska föregå ett framträdande av en världsledare.

…Upp 17:14  De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.” [med andra ord: Guds horn JESUS, träder fram]

När det gäller 7 huvuden ser jag två tolkningar. I undervisningen Ändens tid tar vi upp djursymbolerna men jag tror inte att det behöver ersätta tolkningen med de olika världsrikena och dess kungar:
1. Egypten
2. Assyrien
3. Babylonien
4. Medien-Persien (Kung Kores, ett redskap till befrielse för Guds folk)
5. Grekiska riket (Alexander den Store)
6. Romarriket
7. The Holy Roman Empire (Grunden till det som Upp 13 beskriver – en politisk ledare [Karl den store] och en religiös ledare [påven] samarbetade för att få världsherravälde)
8. (men hör till de 7, Upp 17:11) Återuppstått “Heligt Romarrike” som blir globalt – samma principer och sinne.

Daniel bad ängeln om förklaring på synen.

Dan 7:21  Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, [samma som står i Upp 13:7] 22  till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga fick ta riket i besittning. 23  Då svarade han: “Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. [ett globalt rike] 24  De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket (här får vi det svaret på vad hornen står för), och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar. 25  Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. [antikrist] Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid. [3,5 år om det är bokstavligt] 26  Men dom skall hållas, och hans välde skall tas ifrån honom och han skall fördärvas och förgöras i grund. [”den som upphöjde sig…”]

Det kostar på att gå emot strömmen.
2Mos 23:2  Du skall inte följa mängden och rätta dig efter den i det onda, så att du vränger rätten när du vittnar i något mål.

Guds gränser eller gränslöst?
Världshärskare /globalister vill lägga länder under sig och utplåna alla gränser. Detsamma hör vi om idag. Vi ska läsa om ett exempel:

Jes 10:12  Men när Herren har fullbordat allt sitt verk på Sions berg och i Jerusalem, skall jag ställa Assurs kung (Assyriens kung) till svars för frukten av hans hjärtas övermod och hans stolta ögons högmod. 13  Ty han säger: “Med min hands kraft har jag utfört detta och genom min vishet, eftersom jag är så klok. Jag tog bort folkens gränser, jag plundrade deras skatter, som den mäktige störtade jag härskarna. 14  Min hand har funnit folkens skatter. Liksom i ett fågelbo, där alla övergivna ägg är samlade, har jag samlat hela jorden. Det fanns ingen som rörde en vinge eller öppnade näbben och pep. [Var fanns föräldrarna som skulle skydda äggen? Var finns de ledare som ska skydda sitt folk och land?]

Assyrien och Assyriens kung var ett domsredskap i Guds hand men upphöjde sig själv som en ”gud”. Jag har haft en hel del diskussioner den senaste tiden om gränser med människor som är påverkade av tidsandan och Agendan. Bibeln visar att Gud har utstakat nationsgränser.

Apg 17:26  Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, 27  för att de skall söka Gud,

Ords 30:4 Vem har fastställt jordens alla gränser? Vad heter han, och vad heter hans son – du vet det ju?

”Det gäller inte landsgränser”, kan man få som svar. Vi läser vidare (och det finns fler exempel, inte minst i 4Mos 34):

4Mos 33:53 Ni skall erövra landet och bosätta er där, ty jag har givit landet åt er till besittning. 54 Ni skall utskifta landet åt er som arvedel genom lottkastning efter era släkter.

5Mos 32:8  När den Högste gav arvslotter åt folken, när han spred ut människors barn, då utstakade han gränserna för folken efter antalet av Israels barn.

5 Mos 2:5  Ni skall inte inlåta er i strid med dem, ty av deras land skall jag inte ge er ens så mycket som en fotsbredd, eftersom jag redan har givit Seirs bergsbygd till besittning åt Esau. [Gällde detta landsgränser, eller?!]

9  Och HERREN sade till mig: “Du skall inte angripa Moab eller inlåta dig i strid med dem, ty av deras land skall jag inte ge dig något till besittning, eftersom jag redan har givit Ar till Lots barn.”

Gränser är inte statiska. De har ändrats när Gud har dömt folk och nationer.

Jer 51:37  och Babel skall bli en stenhög, ett tillhåll för schakaler, till häpnad och förakt. Ingen skall bo där.

Världsriken har uppstått som har fått utföra Guds domar – likaväl som befrielse för Guds folk: Persien (Medien-Persien) och kung Kores.

5Mos 2:21  (om rafaeerna) De var ett folk som var stort, talrikt och resligt som anakiterna. Men HERREN förgjorde dem för ammoniterna, som fördrev dem och bosatte sig i deras land.

Det allra största försvaret för att GUD har bestämt och givit nationsgränser: HUR skulle Guds löften till Israel kunna uppfyllas om alla gränser tas bort?!

Hes 11:17 …Så säger Herren, HERREN: Jag skall samla er från folken och föra er tillbaka från de länder dit ni har blivit kringspridda, och jag skall ge er Israels land.

Israel är ett tecken och vittnesbörd för hela världen om Guds makt och att Guds ord är sant.

Nationsgränser är ett skydd och de visar i vilka länder det råder störst frihet, rättvisa, jämställdhet…! Muslimska? Buddhistiska? Hinduistiska? Kommunistiska?
Nej, det är Judisk-Kristna länder, dvs. länder med Guds budord i grundlagen och judisk-kristna värderingar.  Vem vill blanda allt? Vem vill blanda sanning och lögn? Och av vilket motiv? Svaret är givet: Det är Satan, djävulen. Han vill hindra Guds verk och förgöra människorna.

Upp 7:9  Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. [Observera att inte ”länder” nämns om vilddjurets rike i Upp 13]

Hela skapelsen längtar efter Jesus, sin Kung och hans återkomst.

Rom 8:19  Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras. 20  Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen [mataiotes = tomhet, meningslöshet, värdelöst, dårskap], inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21  att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen och nå fram till Guds barns härliga frihet. 22  Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. [födslovåndorna som Jesus beskriver om den sista tiden] 23  Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, [ett förskott på arvet] också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. [den första uppståndelsen och förvandlingen när Jesus kommer tillbaka] 

Jesus är Arvingen – vi är medarvingar “i Kristus”, i tron på honom.

Hebr 1:1  Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2  har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Det är livsviktigt att inte vi ”upphöjer oss” och tror att vi ska få herravälde här och nu (Kingdom now, De 7 bergen-läran och Herraväldesteologi).

Rom 8:16  Anden själv vittnar med [tillsammans med] vår ande att vi är Guds barn. 17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom [= nutid], för att också bli [= framtid] förhärligade med honom. 18  Jag hävdar att den här tidens lidanden väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att [= framtid] uppenbaras och bli vår.

Guds vågskål
Detta beskriver Guds vågskål med både nöd och nåd.

Antikrists ande samlar allt som saknar Jesu försoning och korsets innebörd. Då kan det låta i den avfallna kristenheten: ”Allt här och nu”, ”Jesus led för att vi ska slippa lida”, “vi ska ta herravälde nu”. Det är köttets sinnelag. Det är ”att bevara sitt liv.” Den som upphöjer sig kommer att följa antikrists ande. Köttet vill stiga upp och ta makt – ”upphöja sitt horn”. Ibland tillåter nog Gud även att vi kraschar, för att göra oss mottagliga för hans nåd.

Det är alltid ”det starka” som tar över om det inte stoppas. Därför måste köttet/det köttsliga sinnelaget stoppas och korsfästas. I annat fall tar det över. Detsamma gäller falska läror.

Gal 5:24  De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. 25  Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden.

Den “som ödmjukar sig” följer JESUS och blir upphöjd av och i honom. Och Anden kommer vår svaghet till hjälp. “Gud står emot de högmodiga men de ödmjuka ger han nåd” (Jak 4:6, 1Petr 5:5). Låt oss se en stund på Jobs liv.

Job
Job tyckte att nöden vägde alltför tungt i Guds vågskål.

Job 6:1  Då tog Job till orda och sade: 2  O, att min sorg kunde vägas och min olycka läggas i samma vågskål! 3  Den är nu tyngre än havets sand, därför kan jag inte styra mina ord.
16:15  Jag bär säcktyg hopfäst över min hud och har sänkt mitt horn i stoftet.

Vi läser om när Job såg tillbaka på den tid då alla visade honom respekt. Alla lyssnade på hans råd och såg upp till honom och han hjälpte alla (Job 29). Nu var han tvärtom föraktad och övergiven.

3:25 Ty det som förskräckte mig drabbar mig, vad jag fasade för kommer över mig. 26  Jag får ingen rast, ingen ro, ingen vila, ångest kommer över mig.

Hur var det ställt med Job nu? Fylld av ångest? Hade han frid med Gud som vi läser om..?

Rom 5:1  Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. 2  Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. [det är att ära Gud]

Vad är ”frid med Gud”?
Svar: Frid med Gud är ett tillstånd! Det är att stå i rätt relation med Gud. Känslan kan komma efter och den kan variera.

Ärade Job Gud? Ja, det gjorde han för han vägrade att vända Gud ryggen. Hur var det med Guds vågskål? Vilket väger tyngst i slutänden? Nöd eller nåd?

Job 42:12 Och HERREN välsignade slutet av Jobs liv mer än början. [“den som ödmjukar sig skall bli upphöjd”]

Det är inte självklart att den vågskålen fylls på det sättet här i det jordiska livet men den mörka tunneln hade ett slut. Ljuset bröt fram igen.

Vad var Satan ute efter i Jobs liv? Han ville att han skulle sluta att ära Gud.
“Förbanna Gud och dö”, sa Jobs hustru vid ett tillfälle och det var precis det som Satan ville. Men Job svarade: “du talar som en dåraktig kvinna…”

Vad var det GUD var ute efter i Jobs liv? Han ville göra ett djupare verk, befria och välsigna! Det var också en djupare överlåtelse i Jobs liv där han fick lära känna Herren. Även Jobs framgång måste gå genom korset.

Abraham
Hur ärade Abraham Gud?

Rom 4:20  Han tvivlade [diakrino] inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. [1917 – ty han ärade Gud] 21  Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. 22  Därför “räknades det honom till rättfärdighet.”

Diakrino beskriver här att tvivla (i otro), ett delat sinne, en delad vilja. Det beskriver alltså brist på överlåtelse.

Att ära Gud är inte bara att sjunga lovsång och tillbe eller be på bönemöte eller i ensamhet. Att ära Gud är att vara uppriktig mot Gud, att vänta på honom, att tacka, tillbe och förtrösta. Det är att lita på att Guds tid är bäst, Guds sätt är rätt.  Det är att lita på att Guds Ord är sant, att ödmjuka sig under Guds vilja och överlåta sig helt till honom – och att inte ge upp utan hålla ut. Håll ut!

I Upp 5:6 såg Johannes ”ett [litet] Lamm som såg ut att ha varit slaktat” och det hade  7 horn.
7 är fullhetens tal. Det är samma innebörd som Jesus själv sa: ”Mig är given all makt i himlen och på jorden…”

Vi upphöjer inte vårt eget horn – vi upphöjer Guds horn, Kungen: JESUS

“…För det namnet hatet viker, för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.
Namnet JESUS himlens hälsning, det mitt hjärtas kärlek vann.
I det namnet fann jag frälsning, ingen annan frälsa kan.”

Läs mer om det sista Babylon och himlens drottning >>

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.