Proklamation av Tro

 PROKLAMATION AV TRO

Sann tro på Gud skakas inte för den tron vet att Gud kan inte skakas. Många vi möter ser ut att ha en väldig tro och talar också om den vitt och brett. Men det är i prövningens stund det kommer att avgöras om det är en sann tro eller inte.

Heb 12:25 Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte de kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre skall då vi kunna det, om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen. 26 Den gången kom hans röst jorden att skaka, men nu har han lovat och sagt: Än en gång skall jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. 27 Orden “än en gång” visar att det som skakar skall försvinna, eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka skall bestå. 28 Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja, med vördnad och fruktan.

Tro är alltså inte en intellektuell fråga utan mer en hjärtefråga. Vad jag tror är alltså helt relaterat till vad som finns i mitt hjärta. Har Gud talat där? Om jag inte visar bort honom när han talar utan lyder kommer min tro att bestå provet och de skakningar som kommer över världen. Vi ser alltså att jag kan inte ha en tro som inte samtidigt innebär att jag ger mitt hjärta till honom. Det är den här tron som bibeln beskriver är att ha en tro utan gärningar. Men gärningar kommer automatiskt ur det här hjärtat som har en äkta tro. Alltså det börjar med att jag underordnar mig på den väg som leder mig till förutberedda gärningar.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, 9 inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. 10 Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.

Tron jag har måste prövas för Gud vill visa att jag bygger på sanningen. När jag får uppleva att min tro håller går Gud vidare till nästa steg. Så vi vandrar på det sättet steg för steg i tron och därför växer vi upp i sanning och kärlek.

Gud har aldrig sagt åt mig att vinna någon seger, nej han har istället sagt att jag skall stå fast i den seger som har redan har vunnit åt mig. Därför handlar tron och min kamp ofta om att stå fast och behålla den seger och det område Herren gett oss.

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. 14 Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar 15 och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. 16 Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. 17 Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord. 18 Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.

The Accuser

Namnet Djävulen är namnet på Åklagaren! Fördömelsens makt! Förtal och Fördömelse är hans lilla specialitet! Han råder i mörkret som är syndens konsekvens! Han får makt när vi är olydiga! Han använder även människor för att anklaga dig!

EF 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner.

1 Joh 5:4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?

Världen här står för mörkrets område där Djävulen försöker snärja den kristne och han använder sig av fördömelse och av anklagelser. (Läs även resten av 1 Joh 5) Den grekiska textens i kapitlet beskriver en rättegång! Ett där du har fått ett bevis som leder till en friande dom! Det vittnesbördet (Beviset) finns i ditt hjärta genom Tron.

sotc1
1 Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet (BEVISET) inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet (BEVISET) som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet. 13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.

Vi behöver aldrig försöka piska upp någon tro för att försöka nå Gud. Den sanna tron kommer vi att få när vi behöver den genom Guds nåd. Den strömmar från vår levande frälsare Jesus Kristus som nu bor i den troendes hjärta. Om du vandrar i hans vilja i ljuset kommer också han förse dig med allting du behöver för din tjänst för honom.

Församlingen betyder ”Den utkallade” på grekiska. Det intressanta är att ordet för kallad på hebreiska Qara innebär att han som kallar står också för allting du behöver för din tjänst. Då ser vi snart att det finns olika tjänster i kroppen. Därför måste det också finnas olika utrustningar i kroppen som Gud ger genom Anden. Olika förmågor för att bygga upp Kristi kropp i Kärlek.

Så vi kommer alltså att få möta prövningar och vår respons får inte vara att ”ge upp”. Om vi verkligen vandrar i ljuset och i sanningen så kommer vi att ge oss till honom i denna prövning. Vi kommer då att få uppleva hur prövningen bara var ett redskap till att Herrens Härlighet blir synlig för oss. Vi kommer efteråt att kunna förstå att den prövningen var värt allt. Den kommer bara att leda fram till att Herren blir större!

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.

V 1 Vi ger inte upp!
V 2 Därför att vi vandrar i ljuset utan täckelse utan dolda avsikter

Om vi plockar ner prövningen till grunden så innebär den egentligen. Jag väljer att tro på Gud oavsett kostnaden, oavsett vad människor tycker väljer jag den smala vägen. När hela församlingen tycks välja den breda vägen kommer tron ändå välja den smala vägen. Prövningen vi möter är bara temporär men valet du gör i den och den tron du får i den är evig.

Jag fick en gång i början när jag blev frälst en profetia som löd: Jag kommer att ställa dig inför en skiljeväg, välj då mig!

Vi kommer en dag att nå slutet av den väg vi väljer. Då kommer vi oavsett vilken väg vi valt tvingas bekänna: Gud gjorde rätt i allting han gjorde! Så vi måste därför tro även om vi inte kan se!

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.

Därför är sann tro aldrig att komma till Gud på våra egna villkor. Det innebär alltid att vi kommer med en attityd av ovillkorlig kapitulation. Även ett litet barn kan tro för tron kräver inte en massa kunskap och fakta i huvudet. Nej den kräver bara att vi vilar i det fakta att Gud vet!

Det är aldrig bara det vi ger upp som Gud är ute efter i prövningen utan det är oss själva han vill ha tillbaka för vi är skapade av honom till honom.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

parousia6

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.