Ett annat evangelium – en annan jesus – en annan ande 2 Kor 11:4

Vi får många mail om det pågående avfallet, och man måste förundra sig att de som nu säger sig vara ledare inte ser eller inte vill se! Man kan fråga sig om vi har gått in i den tid som 2 Tess 2 talar som ett prisgivande av dem som inte älskar sanningen?

Vi har fått evangeliet (Sanningen) att förvalta här i landet. Har vi verkligen förvaltat detta evangelium? (Sanningen) Du själv vet svaret på den frågan eller hur? I det stora hela så har vi inte gjort det…. Och då säger Gud att han kommer att prisge oss till att tro villfarelse…..

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (PSEUDO)12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten. 13 Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. 14 Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. 15 Stå alltså fasta och håll er till de lärdomar ni har fått, muntligt eller genom brev.

De som inte står fasta i läran V 15 är alltså de som inte underordnar sig (Agape) sanningen så att de kan bli frälsta V 9 Dessa som fått sanningen men inte bryr sig att vakta på den blir alltså överlåtna åt lögnen (Pseudo) V 11

När ordet Pseudo används på grekiska brukar det ibland hänsyfta till en kopia som är så skickligt gjord att man verkligen måste titta extra noga på den för att kunna skilja den från äkta vara. I det här fallet så måste det handla om “en annan jesus” som man prisges (förblindas) av så att man inte kan skilja kopian ifrån den äkta varan. Och Matteus 7 ger ytterligare tyngd åt den tolkningen.

I Mt 7 kommer den äkta Jesus till dem som tjänat “pseudo jesus” och säger att han inte har någon som helst relation med dem. De har alltså tjänat “pseudo jesus” en annan jesus och måste därför vara de prisgivna i 2 Tess 2.

Sann kristendom uppmanar folk att vända sig bort ifrån avgudarna till den levande Guden som är Ande. Han måste tillbes i Ande och Sanning genom en enda medlare nämligen Jesus Kristus.

1Joh 5:21 Kära barn, var på er vakt mot avgudarna.

1Tess 1:9 Själva berättar de om hur vi blev mottagna av er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna, för att tjäna den levande och sanne Guden 10 och vänta på hans Son från himlen, honom som Gud har uppväckt från de döda, Jesus, som har frälst oss från den kommande vredesdomen.

2 Kor 6:16  Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.

1Kor 12:2  Ni vet att när ni var hedningar, drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna.

De stumma avgudarna står här som en motsats till den levande Guden. Hedningar är de som är utanför förbundet. (I Kristus) Och i ändens tid säger 2 Petrus 2 (Grek) att många skall komma ut ur kristus genom att bedras och följa falska profeter. Är det tecknet vi nu ser i Emerging church mfl att de återigen dras till de stumma avgudarna?

Bilden: En bönestation + en förklaring hur du skall be med en Ikon i en Emerging Church

Mat 1:21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.

Den sanne Jesus som bor i oss skall göra så vi slutar upp att synda och leva ett liv i helighet och renhet. Är den någon kraft i den “eukaristiske jesus” att frälsa sitt folk från synder? Bedöm själva!! Pedofil? Välkommen till den katolska kyrkan

2 Pet 2:1 Men också falska profeter uppstodo bland folket, likasom jämväl bland er falska lärare skola komma att finnas, vilka på smygvägar ska införa fördärvliga partimeningar och dra över sig själva plötsligt fördärv, i det att de till och med förneka den Herre som har köpt dem. 2 De ska få många efterföljare i sin lösaktighet, och för deras skull skall sanningens väg bliva smädad.

Förneka DEN HERRE som köpt dem!! Ja villfarelsen gör att man byter ut den sanne Gudens Härlighet som är Jesus Kristus. Mot bilder av människor (gjorda av människors tankar)

Man har skapat sig “en annan jesus” som oblodigt offras varje mässa. Nu har de evangelikala ledarna bedragits och tar till sig denna lära i allt större utsträckning. Och vi går mot den världskyrka David Wilkerson beskriver i synen. Märk väl att det är ett prisgivande för att man inte älskar sanningen 2 Tess 2.

Är verkligen ”den katolske jesus” (Eukaristin) samma sak som bibelns Jesus? Redan på Paulus tid fanns det en “annan jesus” “ett annat evangelium” “en annan ande”. (2 Kor 11:4) Om det var sant på den tiden hur sant är det inte då just i den tid som bibeln säger skall kännetecknas av stor villfarelse?

Ett “annat evangelium” som uppmanar till avgudadyrkan!

2 Mos 20:1 Och Gud talade alla dessa ord: 2 Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 4 Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig,

Alla villoläror försöker att gå förbi medlaren. Ifrån hyperkarismatiken till den katolska villfarelsen finner vi samma försök av Satan.

1Tim 2:5 Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor en människa, Kristus Jesus,

Joh 14:6 Jesus sade till honom: Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Där “förkunnarna” och ledarna av detta “andra evangelium” dödar de troende för att de säger sanningen. det låter mer som saulus var innan han blev Paulus.

Apg  9:1 Men Saulus, som alltjämt andades hot och mordlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen 2 och utbad sig av honom brev till synagogorna i Damaskus, för att, om han funne några som voro på “den vägen”, vare sig män eller kvinnor, han skulle kunna föra dem bundna till Jerusalem.

En ny inkvisition skulle kunna uppfylla vedermödans hemskheter. Samme person som nu är Påve hade det ämbete som dödade miljoner under inkvisitionens dagar. Och det kusliga är att man inte har vänt om ett dugg ifrån den lära man hade då.

Fd Katoliken Mike Gendron säger att: Med den utveckling vi ser just nu i världen så kan den “eukaristiske jesus” vara den bild som du blir dödad om du inte tillber. >>  (Historien upprepar sig)

                            Tron att jesus offras pånytt i ett oblodigt offer (Eukaristin)

Här ligger skallarna av 21,000 kristna martyrer slaktade av Rom

1Joh 3:7 Kära barn, låt ingen föra er vilse. Den som gör det rätta är rättfärdig liksom han är rättfärdig. 8 Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. 9 Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd (Jesus Kristus) förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. 10 På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder. 11 Ty detta är det bud som ni har hört från början, att vi skall älska varandra 12 och inte likna Kain, som var den ondes barn och mördade sin bror. Och varför mördade Kain honom? Jo, därför att hans gärningar var onda men hans brors var rättfärdiga. 13 Bröder, var inte förvånade över att världen hatar er 14 Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna. Den som inte älskar blir kvar i döden. 15 Den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig.

Kolla in länkarna och ställ er frågan:  Är detta en Kristendom som bibelns Jesus skulle ställa sig bakom?

Frågan är ju sedan om man som kristen ledare kan åka till Rom och därmed indirekt ge sitt godkännande åt denna dödsreligion.

Upp 17:4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt. 5 På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden. 6 Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

Har en längre tid funderat på om inte samma system som var på Jesu tid kommer att resas upp i ändetiden? Jag menar Satans synagoga! Ett system där det kommer att kosta på att gå med “den sanne Jesus” utanför lägret. Tycker mig redan nu märka att de som försvarar den organiserade ekumeniken hittar på det ena “urdumma” försvaret efter det andra för att få vara kvar på pyramidens och maktens topp.

Joh 9:22 Detta sade hans föräldrar, därför att de fruktade judarna n (Världskyrkan) ty judarna (Världskyrkan) hade redan kommit överens om att den som bekände Jesus vara Messias, (Sanningen – Den sanna bilden) han skulle utstötas ur synagogan. (Systemet 666)

Eucharistic adoration

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.