Guds Hemlighet

En hemlighet från Gud är något som han har gömt bakom ett täckelse. Gud som är Ande måste själv uppenbara den för oss genom sin Ande. Ingen mänsklig jordisk visdom har förmågan att få tag i Guds hemlighet. Guds hemlighet är Jesus Kristus säger Paulus (Kol 2:2) Och Jesus Kristus i oss (Kol 1:27) Guds hemlighet är alltså att Jesus Kristus kan föda oss på nytt så vi kan bli en boning åt Gud i vår ande. Det är Guds hus det är Betel på hebreiska.

Psa 91:1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2 han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” 3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.

På hebreiska kan vi läsa så här: Den som bor i den Allsmäktiges hemliga ställe! Han skall förbli boende där under hans skugga. Anden pekar på uppfyllelsen som skall ske i Jesus Kristus. Det allra Heligaste är bilden av att komma in i Kristus. Då faller jag ner och tillber under Nådastolens Keruber i Det Allra Heligaste. Jesu verk framställs som en nådastol i skriften och detta är alltså samma sak som Nådens Tron.

Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet (Frikännande Dom) eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet (Frikännande Dom) att han själv är rättfärdig (Felfri vid bedömning) när han förklarar den rättfärdig (Frikänd genom en Dom) som tror på Jesus.

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid (Gk: Styrka) vår bekännelse. (Genom Tron) 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. (Sing) 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Nådastolen i Rom 3:25 – Tas emot genom Tron
Nådens tron i Heb 4:16 – Frimodigt gå fram till

För att kunna gå in genom förlåten in i det allra heligaste där nådastolen står måste vi alltså först få en tro med den tron kan vi komma in genom förlåten.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. (Gk: Martureo)

Gk: Martureo: En solklar överbevisning som leder till ett frikännande i en rättegång!

TABERNAKLET OCH GUDS HEMLIGHET

Guds hemlighet som Judarna kallade Guds Tron var gömt bakom ett täckelse eller förlåt. Denna förlåt representerar en fällande dom från Gud. Människan öppnar sina egna ögon i Eden – Hon blir självmedveten! Hennes ande dog! Det är nu hon får någonting som sitter emellan anden och själen som kallas för samvete. Alla här vet hur ett samvete fungerar nämligen genom intuition.

Kunskapens träd står för ondskans andemakter denna tidsålders gud.
1/ Ormen ger oss en upplevelse av att vi är nakna (Tomhetens välde)
2/ Ormen ger oss en upplevelse av att vi ej kan lita på Gud (Otro)
3/ Ormen ger oss en upplevelse av fördömelse (Fruktan för straff)

Det är denna andemakt som nu är verksam i alla som inte tror. (Ef 2:2) Den här makten kallas även för åklagaren och för döden och den råder i mörkret (Ef 6:12)

Gud lämnar nu ut människan åt döden åt den här andemakten och vi ser den här bilden. 2 Keruber = Vittnen + Ett tveeggat svärd som vittnar mot människan

På förlåten i tabernaklet kan vi se exakt samma bild och så länge den sitter uppe råder döden eller mörkret över människan. Tabernaklet är 3 delat och det är en bild på oss ande – själ – kropp. Mellan anden och själen sitter alltså samvetet och det fungerar genom intuition. Det grekiska ordet visar också att det har med intuition att göra.

Allt vi kan läsa om i GT är bara en förebild på Guds hemlighet Jesus Kristus. Det allra heligaste i tabernaklet är en bild på vår ande det heliga vår själ och förgården vår kropp. Judarna kallar nu detta för Vägen – Sanningen – Livet (Joh 14:6) Det som nu sitter i vägen för livet är alltså en förlåt som är bilden på fördömelsen från Eden. Allt som Jesus Kristus gjort för oss på Golgata är alltså något vi kan få uppleva men det måste vi göra genom Tron.

Det är det här som blir så förvirrande när vi inte förstår att vi befinner oss i en Andlig strid. Det som hände i Eden finns fortfarande i oss läste vi i Heb 4:15 Svagheter och Synd! Det här förstod jag inte ett dugg av när jag blev frälst 1989. Bara 6 månader efteråt upplevde jag mig attackerad och upplevde stark fördömelse och förkastelse alla upplevelser av Gud försvann.

Vart kom nu dessa anklagande känslor ifrån bodde inte Jesus Kristus i mig längre? Vad var det som skiljde min själ ifrån min ande? Känslorna välde upp i mig och påverkade mina tankar det var alltså intuition så det har med mitt samvete att göra. Känslorna vittnade emot mig de anklagade mig detta var alltså mörkrets andemakter i himlarymderna.

Så döden och mörkret som är syndens konsekvens verkar fortfarande i oss även om Jesus vann segern över dem på Golgata. Om mörkret lyckas styrka vår egen själ blir alltså syndens konsekvens starkare. Men om Jesus Kristus får komma ut genom anden och strida mot honom med sitt levande ord kommer vårt samvete komma in i trons vila.

Där mörkret råder där finns också förlåten uppe som symboliseras av vårt samvete. Ett vittnesbörd mot oss och ett tveeggat svärd som hindrar oss från gemenskap med Gud. Något som sitter mellan vår ande och vår själ måste alltså övervinnas av Herren annars kommer vi aldrig in i hans vila.

Heb 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det.

Evangeliet har alltså genom Jesus Kristus uppenbarats som ett löfte till oss om att kunna uppleva Guds Vila. Det är alltså upplevelsen av vad Jesus Kristus har gjort för oss på Golgata. Det är bilden av den rivna förlåten som nu symboliseras av vårt samvete.

Evangeliet är alltså löften som bara kan upplevas som sanning för den som tror. Men för den som tror är det här alltså levande ord det är verksamma ord genom Anden. Det är dessa levande ord genom Anden som skall tränga igenom ditt innersta och besegra och ta bort förlåten. Det skall besegra mörkret och syndens konsekvens det skall kasta ut åklagaren och lysa upp hela vårt innersta.

Heb 4:11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. (Gk: Otro) 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det tränger igenom och tar bort förlåten i vårt tempel som sitter mellan anden och själen. Det ersätter alltså fördömelsen i vårt samvete med rättfärdigheten som kommer igenom tron.

Evangeliet är alltså ett gott budskap om Jesus Kristus och hans verk. När Evangeliets löften uppfylls i våra hjärtan genom tron uppenbaras alltså Jesus Kristus och hans seger i oss. När Jesus Kristus det levande ordet dog för dig på Golgata kors revs alltså förlåten i templet. Paulus säger att när Guds Levande ord Jesus Kristus dog var det alltså tre underbara saker som skedde som vi kan få vara med om genom tron.
1/ När Jesus dog så revs Förlåten
2/ När Jesus dog så revs Skuldbrevet
3/ När Jesus dog besegrades Mörkret

Guds hemlighets fullbordan kan nu ske i Jesus Kristus  
Vi i honom (Joh 15:5)
Han i oss (Joh 15:5)
Jesus Kristus i oss är Guds hemlighet (Kol 1:27)

Vi lever alltså idag över 2000 år sedan Jesus Kristus vann den här segern. Vi är lovade seger den är redan fullbordad för oss men samtidigt så råder mörkrets andemakter. Hur är det möjligt att gå segrande ur striden? Alla löften som ges av Gud i evangeliet kan bara bli en sanning för oss genom vår tro även segrarna.

Jerry Potter: Det är dagens bristfälliga undervisning som gjort att människor inte växer upp i Jesus Kristus! De förblir alltså som barn i Kristus!

Sven Reichman: 90 % av alla själavårdssamtal handlar om att människor upplever fördömelse och förkastelse.

Det jag har gjort här idag är att jag har undervisat om rättfärdighet! Jag har undervisat om att vi är frikända från dom men det måste tas emot genom tro och lysa upp våra hjärtan. Gud ger oss alltså segern men den måste tas emot genom tro!

1 Kor 15:57 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 58 Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. (Seger mot Ondskans andemakter som råder i mörkret Ef 6) (Segern över motståndaren åklagaren 1 Petr 5:7-8)

Vet ni varför jag tror det är sådant problem med fördömelse och förkastelse? Paulus säger att vi kan vara antingen Köttsliga eller Andliga. Jag har ju berättat om min resa nyfrälst 1989 underbara upplevelser efter 6 månader – Starka upplevelser av fördömelse och förkastelse! Det har jag aldrig nu så vad är det som skett succesivt under åren?

Evangeliet som gav oss som ett löfte är samtidigt vårt löftesland som vi kan få uppleva och gå in igenom tron. Man gick genom Jordan Man firade Påsk mannat (Vad är detta?) byttes ut mot landets säd (Upplevd Sanning) Istället för Gud med ett svärd som vittnade mot oss! Möter Josua det Levande ordet som vittnar för oss!

Jos 5:13 Medan Josua var vid Jeriko, hände sig en gång när han lyfte blicken, att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: “Tillhör du oss eller våra fiender?” 14 Han svarade: “Nej, jag är befälhavare över HERRENS här och har nu kommit hit.” Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: “Vad har min herre för budskap till sin tjänare?” 15 Befälhavaren över HERRENS här sade då till Josua: “Tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig.” Och Josua gjorde så.

Genom Jordan (Dör med Kristus)
Omskärelsen vid Gilgal (Tar bort Egyptens smälek)
Skådandet av Herren som: Jag Är! (JHWH)(Uppståndelsen)

Vi börjar alltså vår vandring med Jesus Kristus och blir födda på nytt mitt i Egypten. Vi vandrar genom öknen och ser löfteslandet i fjärran genom tron. Löfteslandet är alltså fullheten av vad Jesus Kristus har gjort och fullbordat för oss på Golgata. Omskärelsen vid Gilgal tar alltså bort något från vårt tankesätt genom tron. Detta kallas för Egyptens smälek!

Det ordet som används för smälek här betyder fördömelse och ofruktsamhet. Ordet har även betydelsen av att något som orsakar svält i oss tas bort. Det är alltså en bild på ett rent hjärta och ett rent samvete som kan genom tron vandra in i Eden igen. Det är alltså en bild på att gå in genom den rivna förlåten med Keruberna på.

Mat 5:8 Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. (Domaren)

När Gud satte upp hindret för människan i Eden kan vi se följande: Keruberna som är Guds vittnen! Hebreiskan beskriver nu att svärdet vände sig mot alla andra vägar! En väg är alltså ”Tankesätt” + ”Handling” då finns det alltså bara en urgammal väg som leder in. Jesus sa: Jag är Vägen!

Varför finns det då så mycket fördömelse och förkastelse? Det beror alltså på att Egyptens smälek (Josua 5:9) (Åklagaren) försöker stoppa dig från att gå in genom förlåten. Vet du att det står att i Kristus finns det ingen fördömelse (Rom 8:1)

När vi är barn är vi alltså köttsliga vi skall växa upp och bli andliga. Detta försöker Satan förhindra så här börjar striden i våra tankar.

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. (Huios) 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. (Teknon)

Slaveriets ande motsvarar alltså Egyptens smälek (Josua 5:8) Vad skall besegras jo det som hindrar mig ondskans andemakter som råder i mörkret (Ef 6) Hur råder dom då? Mörkret är alltså syndens konsekvens så det pekar ju på det som skall hindra mig från att komma in i löfteslandet. Det är alltså en bild på förlåten i templet samtidigt det som är mellan din ande och din själ (Heb 4:11-13) Eller Egyptens smälek (Jos 5:9)

Förlåten som står emellan din ande och din själ är alltså vårt samvete. När Gud inte får tränga igenom och lysa upp det genom sitt levande ord. Är dörren alltså stängd till det andliga livet. I mörkret råder alltså Egyptens (Världens) vanära eller smälek eller förbannelse (Josua 5:9)

Det ordet som används för smälek här betyder fördömelse och ofruktsamhet. Ordet har även betydelsen av att något som orsakar svält i oss. Om vi inte längre förblir i honom och hans ord kommer alltså täckelset eller förlåten att sättas upp mellan vår ande och vår själ. Det är här Satan hela tiden försöker att förblinda oss genom olika läror.

Herren visade ju mig kristenheten i ett mörker där en felaktig teologi orsakat en stor sorg istället för en stor glädje. Den förlorade sonen var nära att dö av svält (Egyptens smälek) han vände om och kom in genom dörren till faderns hus.

Luk 15:17 Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält.

Teologer beskriver att det finns 4 steg i vår andliga tillväxt:
1/ Nephios – Nyfödda Bebisar (Litet tänt Ljus)
2/ Paida – Unga barn (Minificklampa)
3/ Teknon – Tonårningar (Större ficklampa)
4/ Huios – Fullvuxna (Fullt strålkastarsken i hjärtat)

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT and tagged . Bookmark the permalink.