Ändens tid (Del 1)

Det här är en del av min undervisning från Temadagar om Ändens tid med bilder som hör till. Vi hade den första år 2008. Det här är från Trunnagården år 2011 och det är lika aktuellt idag.
Vi tar upp olika bitar om Ändens tid. När det gäller Irving Baxters tolkning var vi överens direkt om att det kan stämma. För övrigt studerar jag och Janne alltid Bibeln var och en för sig men ofta kommer vi fram till samma uppfattning ändå.
/Elvor Ohlin

Två vägar – två riken – ett val!

Jag vill börja med bibelordet som syns på bilden. Det är de två som brukar kallas Emmausvandrarna, som mötte Jesus efter uppståndelsen. Förvirrade, förstod de inte vad som hade hänt och vad det gick ut på. Men de mötte Jesus och det tog ett tag innan de förstod att det var han.

Luk 24:45   Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna

Ordet förstod, förstå på grekiska är suniemi och det betyder att lyssna och förstå med hjärtat. Det har också innebörden att se en bit här, en bit där och man lägger ihop bitarna så att man ser helheten. Att se hela bilden. Jag tänkte att det är som att lägga pussel av det som Gud har talat och visat.

Jesus öppnade deras sinnen och det får vi också be om. Att den helige Ande öppnar våra sinnen så att vi förstår mer och mer av Skrifterna. Att vi får lära känna Jesus mer men också förstå tiden vi lever i.

Att vi gör detta (undervisar om ändens tid), är inget som vi har hittat på själva, det vågar jag säga. Vi gör det vi är övertygade om att Gud har kallat oss till, därför att Gud har talat till oss. Det började för ungefär 20 år sedan, då Gud började tala till oss var och en. Sen har det fortsatt då och då. Vi tycker kanske att Gud talar för sällan. Men på senare år när vi har lagt ihop det här: drömmar, syner, tilltal, profetior som Gud har talat direkt till oss och till andra, har vi börjat se pusselbitar som ger helheten och den tid vi lever i. Det är så vi upplever det.

Vi har också fått en del nycklar och pusselbitar av olika personer som har studerat och följt det som händer i världspolitiken och världsekonomin. Vi har själva erfarenheter, som Gud har använt för att visa oss och varna oss för sådant som kommer in i kristenheten och som inte är ifrån Gud. Jag kommer att ta upp ganska obekväma bitar idag. Jag står för det jag säger och det är min övertygelse. Sen får var och en gå inför Gud och pröva.

Jag vill nämna Tricia Tillin, som Janne hittade på nätet i slutet av 90-talet. Hon beskrev precis det vi hade gått igenom då i församlingen och det sammanhang som vi var. Vi upptäckte att detta inte bara var i vår församling, utan något som pågår och händer över hela världen i kristna sammanhang.
Det finns en man som heter Irving Baxter, som har följt politiken i EU och FN. Vi kommer att ta upp en del tolkningar som han har fört fram, som vi tror stämmer.

Vi börjar med skapelsen, det ursprungliga /ursprunget och Guds plan med skapelsen.

Kol 1:16  Ty i honom (Jesus) skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom.

Vi går till Eden [Edens lustgård], paradiset. Eden betyder harmoni, välbehag – Guds välbehag. Det är viktigt att ha denna grundsanning klar för sig, att Adam och Eva fick samma kallelse och uppdrag från Gud, som jämlikar.

1Mos 1:28  Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden!”

Guds väg/plan – Livets träd – Jesus/den helige Anden: 
De fick göra ett val. Det var inte meningen att de skulle utföra uppdraget så bra de kunde och Gud vara i bakgrunden någonstans och ser på. Nej, det var ett uppdrag i beroende av Skaparen. Beroende av Guds kärlek, vishet och ledning i lydnad till Gud. En ständig relation med honom, som Guds barn. I överlåtelse och förtröstan skulle de genom att äta av Livets träd [Guds ord] leva i gemenskap och beroende av Jesus Kristus och den helige Ande.

Uppdraget skulle utföras i tjänande. Så är det alltid i Guds rike, för det är ett rike av nåd. Det drivs av Guds nåd och kärlek. Jag vill nämna att det står att Eva skapades till “medhjälpare” åt Adam och ordets egentliga betydelse är “en jämlik partner”, enligt experter på hebreiskan. Ett gemensamt uppdrag med Jesus i centrum. Det var Guds plan, Guds tanke.

Satans väg/plan – Kunskapens träd om gott och ont
Men ormen, djävulen, hade en annan plan. Han har en annan väg: att föra människan bort ifrån Gud, skilda från Gud och oberoende av Gud som det framför allt handlar om. Olydnad mot Gud. Att locka människan att tro hon kan bli lik Gud utan honom och att bli god utan Gud, vilket är omöjligt. Istället blev människan Guds fiende. Synden kom in som ett hinder mellan människa och Gud. Det fick konsekvenser i relationer också mellan människor. Hierarkin kom in – en konsekvens av synden och syndafallet. Det handlar om makt. JAGET kom i centrum och det leder bort från Gud. Därav kommer självförverkligande och självförgudning, Antikrists ande. Gud sa till Eva: ”mannen skall råda över dig”. Det fanns ingen sådan hierarki innan. Det var på grund av synden.

Pyramiden
Jag har en svart pyramid här (bilden). För ca 20 år sedan visade Gud mig första gången i bilder (syner) en svart pyramid, för det som står emot Guds verk och som är antikristligt. Jag förstod inte allt då som jag ser idag och det är ännu mer aktuellt nu. Därför använder jag den som bild. Den står för denna världens visdom och system /maktstruktur utan Gud, människans högmod.

Egypten står för slaveri (Guds folk Israel var i slaveri) och blev befriade. Det är för oss syndens slaveri och världen. Jesus frälser, befriar och för oss ut från slaveriet. Pyramiderna kännetecknar Egypten och det är gravar, fyllda med döda ben.

LÄS mer om PYRAMIDER (profetiskt) här

Jesus sa om fariseérna:
Matt 23:27  …Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet (hyckleri).

Det är vad pyramiden står för – denna världens tänkesätt.
Kunskapens träd om gott och ont – det kommer ur samma rot och kan inte skiljas åt. Människan kan inte bli god utan Gud. ”Goda” gärningar som inte ger Gud äran, är döda gärningar.

Maktstrukturen [pyramiden] visar sig senare i det första VärldsriketNimrod i Babel.

1 Mos 10:8  Kush blev far till Nimrod (betyder upprorisk, glänsande), som var den förste som fick stor makt (1917: ”upprättade ett välde” – grundtexten innebär tyrann, krigare) på jorden. 9  Han var en väldig jägare inför HERREN (motståndare, jagade själar – ej positivt) 10  Hans rike hade sin början i Babel…

Han byggde Babels torn som var en pyramidliknande byggnad (trappformat torn), ziggurat som byggdes av sumererna.

Vi kan konstatera att god frukt kommer bara från gemenskap med Gud och lydnad till hans ord. God frukt ger alltid äran till Gud!

LÖGNEN:

 • ni skall inte dö” – förnekar synd och dom – tanken med reinkarnation kan också kopplas hit.
 • ni kan bli som Gud /ni blir lika Gud” – jagets religion ”ni (tillsammans) kan bli som (jämlik) Gud”, ”goda” utan Gud

Det är en ockult enhet. Idag kan vi höra den väldigt ofta: ”Alla är ett – gud är i allt, och allt är gud, alla är gudomliga”. Det som kallas panteism och panenteism (gud är i allt).

 • en högre kunskap /högre medvetande (utan Gud) – vi kan jämföra ”kristusmedvetande” som nås genom olika tekniker och övningar.

Vad säger Bibeln?
Hebr 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Det här tycker jag är fantastiska verser för de slår sönder tre villoläror:

 • Det finns ingen reinkarnation.
 • Katolsk eukaristi är en lögn, som säger att Jesus offras på nytt varje mässa. Jesus offrades EN gång.
 • Jesus kommer tillbaka EN andra gång, som det står skrivet (jag har respekt för den som inte tror så men detta är min övertygelse. Det blir inte en tvådelad Jesu återkomst. Jesus får gärna hämta hem oss före allt det svåra i slutet om vi lever då, men jag ser inte att Bibeln säger det)

Satans tillvägagångssätt – samma idag men lite olika förklädnader och lite variation på ytan:

 1. han sår tvivel mot Guds ord
  Man förändrar lite“Skulle Gud verkligen ha sagt? Menar Gud verkligen så här? Det här måste vi nog omdefiniera..”
 2. ifrågasätter och misstänkliggör Guds godhet – Man förvrider Guds ord [så att det ska passa mina själviska syften] och det är vad ordet laglöshet kan förklaras och betyder bl a.
 3. ger en utstuderad lögn och öppet förakt mot Gud och det han har sagt.
 4. han erbjuder något som verkar ”bättre” än det Gud har sagt MEN det är en lögn.

Guds frälsningsplan i Jesus Kristus var färdig innan världens grund var lagd, kan vi läsa i Ef 1:4.

Bibeln klara budskap och dessa grundsanningar måste vi ha klart för oss och stå på den fasta Klippan:
Gud är Gud – och människan är människa, skapad av Gud.

Gud är skild från sin skapelse men han uppehåller allt, hela skapelsen.

Synd är olydnad och uppror mot Gud som hindrar gemenskap med Gud och leder till död (att gå förlorad). Alla människor är syndare och behöver frälsningen. Människans syndafall påverkade hela skapelsen och hur människan lever, det märks också i naturen som det står:

Hos 4:3  Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.

Det hör vi rapporter om på nyheterna ofta idag. Vägen tillbaka är att komma till Jesus Kristus och in under Kristi lydnad. Det blir automatiskt till välsignelse för naturen. Därför är vår kallelse att föra människor till Jesus, inte att rädda naturen. Vad hjälper det om vi räddar naturen om människor går förlorade i evigheten? Gud tar själv hand om sin skapelse. Vår uppgift är att föra människor till Jesus. Han är svaret! (Som kristna ska vi naturligtvis vara rädda om Guds natur).

Vi går tillbaka till GT. Gud slöt FÖRBUND  med Abraham och Sara och senare med det judiska folket. Israel är landet som gavs till Guds egendomsfolk. Jerusalem är staden där Gud har fäst sitt namn – men det jordiska Jerusalem vittnar om en himmelsk stad – det nya Jerusalem, som vi likt Abraham väntar på.

Gud slöt ett Nytt förbund med Israel och Juda (Jer 31:31) i Jesus Kristus /Messias. Vi är inympade i det förbundet. De judar som förkastar Jesus, sin Messias, huggs bort från Olivträdet, bilden i Rom 11. Slutstriden och Jesu återkomst gäller i Israel, i Jerusalem på Oljeberget. Förutsättningen är judarnas frälsning.

Rom 11:15  Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad skall då inte deras upptagande (omvändelse/frälsning) betyda, om inte liv från de döda?
Liv från de döda är det som händer när Jesus kommer tillbaka, uppståndelsen. De döda i Kristus först och vi som lever på jorden ska hämtas av änglarna och möts på skyn. Flera bibelställen talar om att förutsättningen för detta är att det judiska folket är beredda att ta emot Jesus som Messias innan.

JESUS KRISTUS är världens Frälsare och enda vägen till Gud. Det här är livsviktigt! Det finns ingen kompromiss, ingen annan väg. Det finns ett enda namn givet, en enda väg till Fadern och det är genom Sonen, Jesus Kristus.

Apg 4:12 (Petrus:) Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Jesus sa själv:
Joh 14:6  Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

 • Alla andra religioner och vägar kallar Bibeln (Jesus) den breda vägen och är från ormens [satan] lögn och leder till död (evig skilsmässa från Gud).
 • Vi ska avslöja lögnen var den än dyker upp.

Hur lögnen ger sig till uttryck

Katolska Katekesen artikel 460:
”Ty Guds son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han som blev människa, skulle gör människorna till gudar”.

Andra Vatikankonciliet: ”Genom att delta i nattvarden (eukaristin) så blir ni förändrade till det ni tar emot”.

Frimurarna:
”Frimureriets stora hemlighet är att det gör människan medveten om det gudomliga inom henne själv.” (J F Newton)

New age:
”Gud är i alla. Allt är gud – alla är gudar”. För att Kristus (Maitreya) skall träda fram så måste först alla människor förstå att de är ett, alla är gudomliga. Hela skapelsen är ett. ”Synd” är separation, att inte inse att man är gudomlig.

Mystikerna:
I människans innersta väsen finns en gnista av den gudomliga Enheten från vilken hon utgått. Hon är Guds oförstörbara avbild på väg tillbaka till sitt ursprung. Målet är uppgåendet med Gud genom den inre resan – ett nytt ”medvetandetillstånd”.

Sufism (Islam)
Målet är att bli ett helgon genom att man kan identifiera sig med gud. (Sker genom meditationsformer och kroppens avslappning).

Gnostikerna:
Gnosis (grekiska kunskap) – “högre” kunskap
Förmåga att finna det inre ljuset, den sanna visheten, DET HÖGRE/HELIGA JAGET – Gud – om man söker inom sig själv människan är ett gudaväsen. ”Kunskapen” nås genom meditation, tystnad, sökande inåt, upplevelser och andningsövningar.

Människan är innerst inne god…  Gnosticismen kom in i församlingen genom judiska mystiker. Tillvaron består av ”ande” (det goda) och materia (det onda).

Latter Rain (karismatiska rörelsen):
Kristus kommer andligen för att bo i sin förenade kropp (Corporate Christ) ”Vi är Kristus”

Trosrörelsens Herradömesteologi:
”Jag är en ande, som har en själ som bor i en kropp” (Nygnosticim). ”Du är rättfärdiggjord och fullkomlig i din ande och kan ta ut helande, rikedom, seger” Man talar om Ordets makt och allt som talar emot detta kallas sinneskunskap och avvisas. Det här leder till rädsla för sanningen och det har skadat många människor. Man påstår att “Adam hade all makt. Den stals av satan och ska nu återtas. Jesus blev som vi för att vi skulle bli som han” (JDS). Därför kan dessa säga:

Kenneth Copeland: ”Du har inte en gud inom dig, du ÄR en… du är helt och hållet gud.”
Benny Hinn: “Säg inte till mig att du har Jesus. Du ÄR allt det som Jesus var, är och skall bli.”

Bibeln
Man kämpade med samma lögner både i GT och NT. Apostlarna kämpade med samma lögner (i olika förklädnader). Jag satt en dag och läste i 1Tim 6 – det är så tydligt att Paulus kämpade både mot gnosticismen (”kunskapen”) och framgångsteologin /herraväldesteologin!

1Tim 6:20  Käre Timoteus, bevara det som har överlämnats åt dig, och vänd dig bort från det oandliga, tomma pratet och invändningarna som kommer från det som kallas kunskap [gnosticism] utan att vara det. 21  Somliga har kommit bort från tron genom att bekänna sig till den kunskapen [gnosticism].

Bibeln säger:

 • Gud har aldrig någonsin gett bort sin makt – satan frestade med MAKT.
 • Jesus sa: Mig är given all makt i himlen och på jorden, gå för den skull ut…”
 • Adam och Eva var människor som skapades till Guds avbild – inte gudaväsen.

Rom 7:18  Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott

Det är till den insikten vi kommer ju mer vi lär känna Jesus. “I mig bor inte något gott. Jesus du är allt. Det är dig jag behöver”.

Med andra ord kan man säga att Paulus sa: ”det finns ingen gudagnista i mig, ingen gudomlighet, det finns ingen gudomlig ren, oförstörd kärna, min ande är inte fullkomlig – människan är inte god inför Gud!”
Det var en frälst och förvandlad Paulus som sa det här i Rom 7:18.

Människan är förstörd av synden och måste bli född på nytt av Guds Ande genom tron på Jesus Guds Son. Helgelsen gäller både ande, själ och kropp (1 Tess 5:23)

 • Jesus blev gjord till syndoffer och bar vår synd – han var själv syndfri

Joh 1:5  …ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

En expert på grekiska säger att det kan översättas: Ljuset lyser och har lyst oavbrutet, mörkret fick inte makt därmed. Det syftar på en speciell händelse. Vilken? När försökte satan övervinna Jesus? På korset, på Golgata. Men det står alltså att mörkret fick inte makt därmed och ljuset lyser och har lyst oavbrutet. (Halleluja!)

Bibeln talar om ett AVFALL /UPPROR [grek apostasia] i Ändens tid:

 • 2 Tess 2 – Låt ingen bedra er …först måste avfallet komma och Laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram.
  Johannes skriver att många antikrister har framträtt men i ändens tid kommer en världsledare, en antikrist att framträda. Det som förbereder är ett avfall.
 • 2 Tim 4 – avfall från tron i den sista tiden – många ska lyssna till onda andars läror.
 • Matt 24 – Jesus varnade gång på gång: ”Se till att ingen bedrar er!” …”många falska profeter ska gå ut och bedra många (de flesta)“.
 • Dan 11 – De som har kompromissat och brutit förbundet kommer antikrist eller antikrists ande locka till helt avfall.

  Det är skillnad på (synda)fall och avfall. Vi läser om Petrus syndafall (förnekelsen) och vi häpnar men vi vet att i olika situationer kan vi alla falla i synd. Av feghet förneka Jesus… men det ledde inte till avfall i Petrus liv därför att han bekände och ångrade sin synd. Han ville följa Jesus. Han fick full förlåtelse och upprättelse. Samma gäller för oss.

  Ett avfall börjar kanske med bara en liten kompromiss som förvärras. Trots varningar och korrigering och man troligen innerst inne vet att det här är fel, gör man inte upp utan fortsätter att vika av.

Hur förs lögnen in i kyrkan?
Svar: Genom infiltration
Genom att blanda SANNING och LÖGN.

Alice Bailey ockultisten (dyrkade djävulen) som ligger bakom namnet New Age, förutsade att en tid kommer då “New Age–filosofin vitaliserar den Kristna kyrkan”. Hon förutsade en tid som vi kan förstå är en planlagd infiltration. De går inte emot oss som är Jesustroende pånyttfödda kristna. De infiltrerar för att påverka inifrån.

Det finns ju också f d katolska präster som har omvänt sig och mött Jesus till frälsning. De har avslöjat att inom katolska kyrkan har man kopierat predikningar från kända väckelsepredikanter där man också blandar in lite katolsk lära här och där. Så infiltrerar man lite i taget och påverkar. Kan man vara frälst som katolik? Ja, men då måste man avsäga sig katolicismen (läran). Det finns de som blir frälsta och som stannar kvar i katolska kyrkan, därför att de vill vinna sina med-syskon. Det är en annan sak.
Det talas idag om “väckelse och andedöpta katoliker” men missionärer och f d missionärer i katolska länder ser med förskräckelse på detta eftersom dessa katoliker ofta säger att sedan de blev andedöpta tillber de Maria och helgonen ännu mer och älskar dem ännu mer. Då är det inte den Helige Ande. Det är en falsk “andeutgjutelse” för man kan inte blanda sanning och lögn. Det är det som ormens [djävulens] lögn handlar om.

Jag ska berätta om ett tilltal jag fick för att visa hur infiltrationen kommer in på olika sätt. (Tilltalet går också att läsa här >>)
I vår församling skulle det införas cellkyrkostruktur, cellkyrka /G12. Vi var båda två med i församlingsledningen och i förkunnarteamet som avskilda förkunnare i församlingen. Det hade varit på tal om cellkyrka länge och vi bara kände att det var “stendött”. Det fanns inte i våra hjärtan, ingen respons, ingenting. Ok, sa vi, de som vill ha det, får ha det för vi motarbetar inte det. (Det var andra som styrde församlingen). Vi uppmanades att läsa böcker av Bill Hybels. Jag läste om det s k “församlingsbygget”. Vår föreståndare frågade en dag: Vad tyckte du om boken? Jag svarade (det var inget som tilltalade mig direkt) “tja, det känns ju ganska nytt och fräscht”. Han var mycket nöjd och trodde han fått med mig på det här.
Vi hade haft hand om Den öppna kyrkan med bön hela dagarna och undervisning mm, här i lilla salen. Jag var där ensam just då på knä i bön (när föreståndaren hade gått iväg). När jag ber känner jag plötsligt inom mig att de löften som Gud hade talat långt tillbaka, kändes lite gammaldags, lite tröga och jag kände ett litet, litet förakt mot det där i jämförelse med det här “nya och fräscha”. Då hajade jag till! Vad är det jag känner i mitt hjärta? Var kommer det här ifrån? Det Gud hade talat, hade förvandlat hela mitt liv och skakat om mig så totalt. Det var som heliga skatter som jag hade burit och bär inom mig! Hur kunde jag känna så här nu?! Då fick jag ett tilltal, en av de få gånger som jag har hört Guds röst tydligt och klart, två gånger kom det: “Elvor, du kan inte blanda min ande med världens ande”.
I den stunden lyste liksom den Helige Ande in i mitt hjärta. Jag såg tydligt att det här var Guds Ande som talade. Det andra är en annan ande, världens ande – och det går inte att förena. Jag måste välja. I den stunden bad jag till Gud om förlåtelse och befrielse. “Jag vill förkasta allt annat. Ingenting får ta det ifrån mig som du har gett mig”. För i det Gud har talat finns Guds eget väsen, hans liv, hans ljus bekräftat i Guds eget ord (Bibeln). Det här glömmer jag aldrig och det har räddat mig mer än en gång.

Det jag läste om Bill Hybels då – jag vet inte var han står idag – när det gällde evangeliet, kan jag inte säga att det var något konstigt med. Det var ett bibliskt evangelium. Men vad händer sen, när man säger att man ska bygga församling? När man tar in världens strukturer, företagstänk(modellen), metoder för att få vinst och resultat som gör församlingen oberoende av Gud!? Oberoende av den Helige Ande. De följande åren som vi var med om, var en lärjungaskola då vi fick erfarenhet och se på mycket nära håll vad som händer när världens ande kommer in eller tas in i församlingen. Det är detsamma som att släppa in antikrists ande med allt vad det innebär i en församling. Och det bygger på hierarki.

På grund av det som Gud talade till mig och varnade mig för, tar jag avstånd från allt detta. Jag hoppas att jag är tydlig när det gäller Bill Hybels. Om Gud sen kan tala genom honom (evangeliet).. Gud kan tala genom åsnor och jag vet sådana som har väckts andligt genom Jehovas vittnes dörrknackning. Det ledde till att de blev frälsta (genom bibelläsning) men Gud förde dem sedan in i en sund kyrka. Så Gud kan använda vad och vem han vill.

1Kor 2:12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud.
14  En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

Det är detta som händer när man försöker blanda och tar in världens ande /antikrists ande.
Vi kan jämföra med vad Jesus sa om att tjäna två herrar. Det går inte!
Luk 16:13  Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på (annan översättn. förakta) den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.”

Vi förknippar mammon med pengar och det är inte fel men det står också för hela den här världens system utan Gud. Märk väl vad jag upplevde i mitt hjärta: ett litet förakt, emot det jag visste var ifrån Gud. Du kan inte tjäna två herrar. Om du släpper in det här, världens ande, så kommer du att förakta det som är ifrån Gud.

Jak 4:4  Den som vara världens vän blir Guds fiende…!

Det går inte att blanda sanning och lögn. Det går inte i längden att gå med en fot här och en fot där. Det finns en smal väg och det finns en bred väg. Det finns bara två vägar och vi måste välja.

Djävulens plan:

 1. att föra Guds folk bort från sann andlighet, sanningen, och in i det själiska – Kunskapens träd.
 2. den själiska/oandliga människan kan inte ta emot det som är andligt.
 3. den själiska/oandliga människan gör egna planer – de leder till falsk andlighet.

Världen förkastar Jesu frälsning – därför leder världens tänkesätt och system bort från Jesus. De kan inte leda till Jesus utan leder bort från honom. När världens tänkesätt tas in i församlingen blir fokus på församlingen: vi, vårt, oss, jag och mitt istället för Jesus. Man talar mer och mer om “vi”: vi kan, vi vill, vi ska…
”Församlingen är världens svar” (Bill Hybels Global Leadership Summit, GLS). Det är fel. Församlingen kan vara en katastrof eftersom vi är människor med brister och svagheter. Jesus endast, är världens svar.

Vi ska läsa om en församling som försökte blanda och “tjäna två herrar”. Församlingen i Laodicea sa: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, (Upp 3:17). Det är framgångsteologin i ett nötskal.
“Vi vill vinna våra liv genom att bevara, vi vill ha allt här och nu”.

Men Jesus sa om Laodicea-församlingen:
Upp 3:16 Men eftersom du är ljum (kärleken har kallnat, ljuset håller på att slockna) och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Med andra ord: Jesus bekänner sig inte till dem. Omvänd dig! Jesus knackar på dörren, manar och vädjar att öppna för honom.

Vi har förebilden i GT. Det gäller både bokstavligt och andligt. Gud sa till Israels folk:
3 Mos 20:22 Ni skall hålla alla mina stadgar och lagar och följa dem, för att landet inte skall spy ut er, det land dit jag nu för er, så att ni får bo där.

Landet är andligt sett en förebild på Jesus och Andens fullhet.
Varför ”spydde landet ut dem”? Det hände gång på gång.

 1. de slöt förbund – öppnade för ekumenik med hedningarna
 2. de öppnade för deras avgudar [andemakter] och tillbad dem – på hedniskt vis. Det hade Gud förbjudit. Gud hade varnat att det skulle ske om de gjorde så.

Om vi blandar kommer vi att följa en av dem – frågan är VEM?
Jag vill ställa en fråga idag:
VEM PÅVERKAR VEM i dagens organiserade ekumeniken?
Vem påverkar vem?

Gå till Ändens tid (Del 2)

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.