Profetiska syner om ändetidens världsreligion

Detta är ett tillägg till det jag skrev i Ohlins Fundering 31/3-2016
/Elvor Ohlin

Pyramiden är en välkänd symbol och jag vill berätta om några av de tillfällen då den har förekommit i syner som Gud har gett, under bön.

Egyptens pyramiden
(Bild borttagen)

Pyramider hör hemma i Egypten och det är gravar för kungligheter, de innehåller alltså “döda ben”. Andligt sett är Egypten ofta en bild på världens visdom, världens ande och människans självtillräcklighet som är i uppror mot Gud. Det är en bild på syndens slaveri (Israels slaveri i Egypten, 2 Moseboken) och djävulens ondska (Farao). Jesus kallas “Guds Lamm” och hans blod “renar från all synd” (ett felfritt lamm dödades i varje israelisk familj och blodet ströks på dörrposterna som ett tecken på att en annan har dött istället). Herren befriar och leder ut i frihet (uttåget). Jesus sa till fariseerna:

Matt 23:27 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni liknar vitkalkade gravar. Utanpå ser de vackra ut, men inuti är de fulla av de dödas ben och allt slags orenhet. 28 Så är det också med er. Utanpå ser ni ut att vara rättfärdiga, men inuti är ni fulla av hyckleri och ondska.

Pyramiden är också som ett berg. När berg står i negativ betydelse, står det oftast för hinder och problem eller den kan stå för strävan efter makt och positioner – i uppror mot Gud och försök att “bli som Gud”.

Svart pyramid
(Bild borttagen)

Syn 1
Jag satt i “lilla salen” i kyrkan där vi hade bön. Det var i mitten på 90-talet. Den här dagen var jag ganska nedstämd, för i mina tankar fanns allt det som var hinder för det som Gud hade lovat. Gud kan flytta varje hinder men vi människor kan välja – också välja bort Guds vilja och väg. Jag tyckte att allt det där blev som ett stort berg. För mitt inre blev berget bara tydligare och så ändrades bilden till en svart pyramid, vilket förvånade mig.

Då kom en tjej in, som också tillhörde församlingen. Vi nickade hej och hon satte sig. Efter en stund lade hon en hand på min axel och började be. Bönen övergick i ett profetiskt tilltal: “Se inte på det stora berget säger Herren. Nej, se upp till mig, säger Herren för jag kommer själv att spränga berget i bitar. Så se inte på det stora berget, utan se upp till mig och förtrösta på mig, säger Herren”.

Ingen kunde ju veta vad jag satt där och såg eller tänkte! Men Gud visste och det är förunderligt när han talar rakt in i våra liv!

Syn 2
Vid ett annat tillfälle kom en man i församlingen till samma bönerum och ville ha förbön. Han hade tankar och planer som han ville att vi skulle be över. För mitt inre såg jag under bönen en tydlig bildsyn. Jag såg än en gång den mörka pyramiden, berget, och jag upplevde att den här mannen planerade att börja klättra uppåt. Men vid sidan om berget/pyramiden stod ett kors, som såg väldigt litet ut i jämförelse. Vid korsets fot låg mannen på knä med huvudet nedåt i bön. Jag upplevde att det var där Gud ville att han skulle vara – inte klättra upp på berget och sträva efter position.

kors

Luk 16:15 Då sade han: “Ni hör till dem som vill framstå som rättfärdiga inför människor, men Gud känner era hjärtan. Ty det som är högt i människors ögon är avskyvärt inför Gud.

Syn 3
Nya församlingsstrukturer spreds (slutet på 1990-talet) och församlingen var helt intagen av Bill Hybels företagstänk, den berömda cellkyrkostrukturen/G12.
Läs Profetisk varning för företagstänk i församlingen och
Drömmen “Harmagedon”

Det hade gått så långt så att den som inte ville underordna sig “visionen”, uppmanades att lämna församlingen. Antikrists ande hade fått ingång i församlingen genom strukturen och de metoder som nu gällde. Det fanns också en ny öppenhet för trosrörelsen.

Jag satt hemma i soffan med Bibeln och läste medan jag sörjde över läget – och upplevde att Gud talade. Texten var:

Jer 12:5 Om du springer ikapp med fotgängare och de tröttar ut dig, hur skulle du då kunna tävla med hästar? Det må vara att du känner dig trygg i fredligt land, men hur skall du klara dig i Jordanbygdens täta snår?

Det var som om Herren sa: “Om du klagar över det här lilla sammanhanget, vad ska du då säga när det stora kommer?” Än en gång såg jag en syn med en stor mörk pyramid – men nu över hela jorden, hela planeten. Samtidigt upplevde jag som att jag satt i en stor hand, Guds hand. Där var frid och trygghet. Men det var ändå med bävan som jag tänkte på synen.

planet

Gudshand

Jag förstod att det handlar om den sista tidens stora världsvida, globala, antikristna kyrkosystem och ekumeniska världsreligion. Många små “pyramidbyggen” kommer att passa in i den slutliga globala pyramiden. Idag ser vi hur “hästarna” (andekrafter) drar fram över jorden. Den vita hästen i det profetiska ordet (Upp 6) står som förebild på en falsk religion, som samlar skaror till ett falskt evangelium, där människan är i centrum. Jesus-namnet används för att nå sina egna själviska ambitioner i ett lyckoevangelium som oftast förnekar lidande, sjukdom och prövningar och knappast talar om omvändelse, synd eller dom. Begär efter makt, inflytande, pengar och människoupphöjelse uppmuntras och försvaras istället. Framgångsteologin och herraväldesteologin (Dominion / Kingdom now) har infiltrerats med stor framgång. Förgreningarna är många men allt leder till samma mål – ekumenik under påvedömet och världsherravälde över samhällets sju pelare, “de sju bergen”. (Upp 17:9)

En vit häst
(Bild borttagen)

Guds rike är ett evigt rike som blir synligt först när Jesus kommer tillbaka. Han är Kungen som ska uppfylla alla Guds löften! Jesus ska leda och bevara alla som tillhör honom. Kändisskap och maktpositioner är inget värt i Guds rike. Gärningar och andliga manifestationer är inte den frukt som han söker.

Det som har värde är att vi har en levande tro och gemenskap med Jesus, att vi känner honom och följer honom och förblir i hans ord. Då kan han också verka genom oss på olika sätt med sin Ande och både göra gärningar, under och tecken (2Kor 4:7).

Matt 7:20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Laglöshet är inte bara att förakta och bryta Guds bud. Det är också att vrida Bibelordet för att passa egna syften (enstaka verser tas ur sitt sammanhang) dvs. att göra om Evangeliet så att det passar det man själv vill uppnå.
Religionssynkretism (religionsblandning) och många falska apostlar och profeter (Matt 24:5, 11, 2Petr 2:1, 1Joh 4:1):

NAR-“apostlar”
(Bild borttagen)

2Kor 11:3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar.
Paulus är ironisk när han kallar de falska apostlarna “väldiga” eller som i 1917 års översättning: “de övermåttan höga”.


Temadag: Ändens tid

Det globala berget – pyramiden – kommer att jämnas med marken för det står emot Guds plan och allt gott som han har bestämt för var och en som tror. Det som inte är byggt på den rätta grunden kan inte bestå.

Sak 4:6 Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel (förebild på Messias): Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7 Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel (Messias) skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen (Messias Jesus återkomst) medan man ropar: Nåd, nåd över den!”

/Elvor Ohlin

This entry was posted in KINGDOM NOW and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.