Artiklar om Islam av Gabriel Goldberg mm – Komm: Janne Ohlin

Islam och Interfaith

Av Gabriel Goldberg (HASHIVA)

Är verkligen Allah identisk med Abraham, Isak och Jakobs Gud? Svaret beror på vem du frågar. En evangelisk kristen funamentalist förkastar antagligen varje antydan om att Allah och bibelns Gud är den samme.

Men en Muslimsk apologet hävdar med samma eftertryck att Allah är samme Gud som de Kristnas och Judarnas. En from Muslim framhåller också att Adam, Abraham, Ismael, Isak, Jakob och till och med Jesus alla var Muslimer.  LÄS VIDARE (Pdf)

 

Av Gabriel Goldberg Pdf  (HASHIVA)

I ett desperat försök att hitta en gemensam ståndpunkt så uppfinner dessa dialogivrare helt enkelt en för att underbygga sin egen agenda. De gör antaganden om Islam som är helt uppåt väggarna. Inom Islams huvudfåra och inte minst i Islamismen existerar en ett grundläggande rasistisk element av Judehat med tydliga folkmordsavsikter. (Här avser jag inte alla Muslimer)

Under sådana förutsättningar för att inte tala om dialog omoralisk såvida man inte kan uppvisa att den rasistiska ideologin och folkmordsambitionerna har förkastats.
LÄS VIDARE (Pdf)

Från HASHIVA

Den Arabiska våren kan innebära att kvinnor förs in i fångenskap unde de Islamska sederna och förlorar sin frihet totalt LÄS VIDARE (Pdf)

Vi är på väg mot en världskyrka och en världsreligion där Interfaith kommer att vara en betydande ingrediens. Vi har lagt märke till att ordet Jesus mer och mer ersattas av det mer universella ordet Gud mer och mer till och med i våra sammanhang. Är detta ett tecken på att ett nytt tänkande börjar att få genomslag?

Goldberg skriver: Yaledokumentet är ett “kristet” dokument som anstränger sig att motivera att bibelns Gud och Allah är densamme, även om man uttryckligen inte påstår detta. De uttrycker alltid Gud med stort G om bibelns Gud som Allah, Kristendom som Islam. De påstår med eftertryck att Kristna, Judar och Muslimer ber till samma Gud.

Bland de som undertecknat Yaledokumentet återfinns
Interfaithivraren: Rick Warren
Propalestinske: Bill Hybels
Kristen Sionism motståndaren: Colin Chapman
David Yonggi Cho
Robert Shuller
Mfl andra kända namn

Ohlins: När man har läst det här kan man väl inte undå att tänka på den “fredsorganisation” som 1 och 2 Tessalonikerbrevet talar om skall uppstå strax innan Jesus kommer tillbaka. Våra större samfund kommer snart att få välja väg i den här frågan. Då är det viktigt att du följer Jesus och inte människor, för tydligen kommer det att vara helt frälsningsavgörande hur vi behandlar och tar emot SANNINGEN.

Tydligen har denna falska fredsrörelse med Antikrist och den falske profeten att göra och vi kommer att få välja väg.

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen

1Tess 5:3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Slipper undan vaddå? Jo vredesdomen är klart att han menar!

Mat 25:31 När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. 32 Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. 33 Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. 34 Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. 35 Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. 36 Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. 37 Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? 38 Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? 39 Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? 40 Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. 41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. 42 Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. 43 Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. 44 Då skall de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte? 45 Då skall han svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. 46 Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv.”

Den som är välsignad är den som tar emot sanningen som förändrar på insidan och blir frälst.

Apg 3:25 Ni är barn till profeterna och arvtagare till förbundet som Gud slöt med era fäder, när han sade till Abraham: I din avkomma skall alla folk på jorden välsignas. 26 För er först och främst har Gud låtit sin tjänare träda fram, och han har sänt honom för att välsigna er genom att vända var och en bort från sina onda gärningar.”

Det markerade med fet stil ovan är ju precis samma sak som 2 Tess 2 beskriver som ta emot sanningen och bli frälst. (2 Tess 2:10)

De förbannade är ju beskrivna som de som inte tar emot sanningen så att de blir frälsta ( 2 Tess 10) De förbannade är ju de som han sänder villfarelsens ande över så att de sätter tro till en lögn. (2 Tess 2:11)

Gal 1:6 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium, 7 fast det inte finns något annat. Däremot är det några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. 8 Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. 9 Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

Är den villfarelse som Gud sänder som straff tron att alla religioner har samma Gud? Med den utveckling vi nu ser i Interfaith runt om i världen så kan man tro det. Den här bekännelsen i Interfaith gör ju att världen talar väl om er medan bekännelsen att Jesus som enda vägen till Gud kostar på och leder till förföljelse. Jesus beskriver detta här.

Mat 10:32 Var och en som bekänner (HOMOLOGOS) mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. 33 Men var och en som förnekar (ARNEOMAI) mig inför människorna, honom skall också jag förneka (ARNEOMAI) inför min Fader i himlen. 34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd.

Här ser vi Getterna och här ser vi Fåren – 2 ord här HOMOLOGOS och ARNEOMAI
HOMOLOGOS = Lika som uppträda och bekänna som ordet säger
ARNEOMAI = Precis motsatsen till Homologos

Och att det här nämns i ett Fredssammanhang är ju väldigt intressant för det är precis den skiljeväg bibeln säger kommer att skilja Vetet ifrån Ogräset.

Om du envisas med och håller fast vid att Jesus Kristus är enda vägen till Gud trots alla svårigheter och prövningar du möter leder det till evigt liv och de ställs bland fåren. Om inte så tillhör du Getaskaran och något mitt emellan kan jag inte se.

Tv Prästen Zakaria en Apostel i den muslimska världen. Fader Zakaria är historiens förste förkunnare som offentligt vågat ifrågasätta Koranens och Islams omfattande villfarelser. Han är Guds utsända Apostel till den muslimska världen säger flera Arabiska Pastorer. (Pdf Sv) >>

Mvh Janne Ohlin

 

 

This entry was posted in DISCERNMENT. Bookmark the permalink.