Skapade till Guds avbild (Del2)

Skapade till Guds avbild (Del 2)

Predikan Elvor Ohlin
Parousia Mission
2021-09-05
Lyssna -HÄR-

Jag fortsätter här med samma ämne som förra predikan och tar bland annat upp en del som jag inte hann med då.

Vi är kallade att vara sanna vittnen. Gud är allsmäktig och han har varnat oss för att lägga till eller ta bort något från sitt eget ord.

Som vi vet står Satan bakom alla falska läror. Hans lögner går ut på att så tvivel på Guds ord – att ”klippa och klistra” och så gör också hans tjänare.

5Mos 4:2  Ni skall inte lägga något till det som jag befaller er och inte ta något därifrån [(hebr) gara – klippa bort, undanhålla] utan hålla HERRENS, er Guds, bud som jag ger er.
12:32  Allt vad jag befaller er skall ni vara noga med att följa. Du skall inte lägga något till det och inte ta något därifrån.

Ords 30:5  Allt Guds ord är rent från slagg [prövat och bevisat vara som rent guld eller silver prövat i eld –det pekar på Jesus], han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. 6  Lägg ingenting till hans ord, så att han beslår dig med lögn [eller: överbevisar dig om att vara en lögnare (KJ)].

14:5  Ett sannfärdigt vittne ljuger inte, ett falskt vittne främjar lögn [främjar Satans falska läror].

2Joh 1:9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.

Upp 22:18  För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.

I Edens lustgård sa djävulen: ”Har Gud verkligen sagt?” Sen kom lögnen som går långt utanför Guds ords gränser: ”…ni blir som Gud..” [= ni blir jämlika Gud utan att behöva lyda honom, ni blir gudar].

Falska läror brukar gå ut på att antingen göra Jesus till en vanlig människa eller att göra människan till gud. Idag sprids ormens gift: ”Är Jesus verkligen Gud?”

Det är väldigt viktigt att vi har klart för oss vem Jesus är och vilka vi är.

Jesus är Gud uppenbarad som människa. Om Jesus inte vore sann Gud och sann människa fanns det ingen frälsning. Då kan man blanda samman alla religioner. Det är ju Satans mål: att förleda och förgöra alla i en falsk andlighet, en falsk världsreligion [religionssynkretism] som accepterar och jämställer alla filosofier, världsåskådningar och religioner och mynnar ut i att människan är gud [alternativt: alla har Gud inom sig] och “människan är god innerst inne”. Det är ett sista globalt uppror i ett sista globalt ”Babylon” (enligt Uppenbarelseboken) eller ”Babels torn” (mänsklighetens verk utan Gud och i uppror mot Guds ord).

Det finns bara ett hinder för Satan: Guds evangelium om Jesus. Det kan aldrig någonsin blandas samman med främmande religioner. Guds evangelium säger att alla människor är syndare men att Jesus dog för våra synder och uppstod. Han är världens Frälsare. Ett kors restes som ett vittnesbörd om Guds förlåtelse och försoning.

För många år sedan gjorde jag en lista på bibelverser som tydligt och klart säger att Jesus är Gud. Här är några av dem. Det är viktigt att vi har en fast biblisk grund för vår tro.

Matt 1:23  Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss. [profetian i Jes 7:14 skulle nu uppfyllas]

Fil 2:11  och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren [Gud].

Efter uppståndelsen:
Joh 20:27  Sedan sade han till Thomas: “Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!” 28  Thomas svarade honom: “Min Herre och min Gud!” 29  Jesus sade till honom: “Därför att du har sett mig, tror du. Saliga är de som tror, fastän de inte ser.” [Jesus bekräftar själv att han är Gud]

Vid Jesu himmelsfärd:
Luk 24:51  Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. 52  De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. [enbart Gud får tillbes]

Jes 42:8  Jag är HERREN, det är mitt namn. Jag ger inte min ära åt någon annan eller mitt lov åt avgudabilder.

Joh 5:23  …alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom. [Jesus bekräftar själv att Fadern och Sonen är ett]

Upp 5:12  Och de sade med hög röst: “Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.” [Jesus är värd all ära liksom Fadern]

1Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han [Jesus] är den sanne Guden och det eviga livet.

Joh 8:23  Han sade till dem: “Ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Ni är av den här världen, jag är inte av den här världen. 24  Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är [samme Gud [Jag Är] eller [JHWH] som kallade Mose], skall ni dö i era synder.”

Treenigheten i Gud är uttalad när Jesus säger:
Matt 28:19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Jes 41:4  Vem har planerat och utfört detta? Det är han som från begynnelsen kallade fram människors släkten. Jag, HERREN, är den förste och den siste. Jag är denne Gud.
..44:6  Så säger HERREN, Israels Konung, och hans Återlösare, HERREN Sebaot: Jag är den förste och jag är den siste, förutom mig finns ingen Gud.

Johannes skrev om Jesus:
Upp 1:7  Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. 8  Jag är A och O [den förste och den siste], säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige.

Sakarja profeterade om när Jesus kommer tillbaka och ställer sina fötter på Oljeberget:
Sak 14:5  …Ni skall fly som när ni flydde för jordbävningen på Ussias, Juda kungs, tid. Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga med dig. [”de heliga” är änglarna]

Luk 9:26  Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

2Tess 1:6  Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7  och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar,

Men lika viktigt som det är att överbevisa att Jesus är Gud – lika viktigt är det att han blev sann människa, ”kommen i köttet”.

Hebr 1:3  Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna, sitter han nu på Majestätets högra sida i höjden. 4  Sonen är så mycket större än änglarna som det namn han har ärvt är förmer än deras.
1:7  Om änglarna säger han: Han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Men om Sonen säger han: Gud, din tron står i evigheters evighet, och rättens spira är ditt rikes spira. 
…2:6  På ett ställe har någon vittnat: Vad är en människa, eftersom du tänker på henne, eller en Människoson, eftersom du tar dig an honom?  7  En liten tid gjorde du honom ringare än änglarna, och du krönte honom med härlighet och ära. 
2:9  Men Jesus, som för en liten tid gjordes ringare än änglarna
[som människa ödmjukade sig Jesus och gick frivilligt in under våra begränsningar], honom ser vi nu krönt med härlighet och ära därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle han smaka döden i allas ställe.

Citatet är hämtat från Psalm 8 och Hebreerbrevet förklarar att den handlar om Jesus:
Svenska Folklbibeln (SFB)
Ps 8:5  vad är då en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? 6 En liten tid lät du honom vara ringare än Gud, med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte honom till HERRE över dina händers verk, allt har du lagt under hans fötter:
1917 års översättning är annorlunda och har lett till missförstånd eftersom den har tolkats som att den handlar om Adam och Eva (människan).
Ps 8:5  vad är då en människa, att du tänker på henne, eller en människoson, att du låter dig vårda om honom. 6 Dock gjorde du honom nästan till ett gudaväsen; med ära och härlighet krönte du honom. 7 Du satte honom till herre över dina händers verk; allt lade du under hans fötter:

För att förstå Psalm 8 måste vi alltså läsa Hebreerbrevet som förklarar att vers 6 är profetisk och handlar om Jesus och ingen annan. ”Låt skrift förklara skrift”.

Hebr 2:10  Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner [huios – söner och döttrar, barn (genom adoption) – Guds barn är de som tror på Jesus och tillhör honom] till härlighet, måste han fullkomna honom (Jesus) genom lidanden, han som för dem till frälsning. 11  Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt [det syftar på Jesu människoblivande]. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder (och systrar), [Jesus skäms inte för oss] 12  då han säger: Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig. [citat från Ps 22] 13  Han säger också: Jag skall förtrösta på honom, och vidare: Se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. [profetia från Jes 8:17-18 om Jesus och alla som tror på honom]

Jesus är fullkomlig. Han hade ingen brist men han måste gå genom lidandet – offra sig själv – för att bli vår Återlösare och Frälsare.

Hebr 12:2  Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

Fler bibelställen som säger att Jesus är Gud:
Jes 9:6, 43:25, 44:24, Hos 13:4, Mika 5:2-3, 2Mos 33:12-14, Sak 12:10, Joh 1:1, 18, 5:18,23, Fil 2:6-11, 1Kor 15:47, 1Joh 2:22, 1Joh 5:7-8, 20, Joh 8:58, Apg 20:28, Joh 10:30, 1Tim 3:16, Mark 2:5-7, 10, Apg 4:11-12, Fil 2:6-7, 9-11, Kol 1:15-17, Rom 1:4, 9:5, Tit 2:13, 1Tess 3:13, Hebr 7:3, Luk 1:16-17, 24:52

Paulus talade i Aten:
Apg 17:28  Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. 29  Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. 30  Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig.

”Av Guds släkt” betyder inte att vi är gudar eller gudomliga. Som släkte är vi skapade av Gud och beroende av honom för vår existens. Vi är ämnade att ha gemenskap med Gud, tillbe och ära honom. Vi skapades till Guds avbild men föll i synd och föll från avbilden. I tron på Jesus upprättas avbilden. Men alla har ett speciellt värde som Gud har gett och det innebär också ett ansvar inför honom. Vi måste relatera till Gud för att finna vår sanna identitet och vårt sanna värde men många relaterar till djuren – och tror att de är däggdjur från aporna (Evolution – Apteorin).

Personligt: Min storasyster blev retad för sin kristna tro när hon gick i grundskolan. När hon gick i 5:an på Mellanstadiet gick jag i 3:an. En dag på skolgården gick jag bort till hennes klasskompisar och frågade: ”Kommer ni från aporna?Ja, än sen så? svarade de. ”Då är jag från en mycket finare släkt än er, för jag är skapad av Gud”, sa jag – lagom uppkäftig men med övertygelse. (Jag minns det fortfarande fast jag bara kan ha varit 9 år. Det var inte det visaste sättet att säga det på men ett ganska roligt minne).

Petrus gör en jämförelse om falska lärare som smyger in falska läror:
2Petr 2:12  Dessa människor är som oförnuftiga djur, av naturen födda till att fånga och döda. De smädar vad de inte känner till och kommer att gå under genom sitt förfall. Som djur skall de också gå under. 13  Det är den rätta lönen för deras laglöshet, onda som de är [Det var inte det som Gud hade ämnat dem till, utan deras eget val].

Hesekiel fick profetera till fursten i Tyrus som upphävde sig:
Hes 28:9  Skall du då säga till den som dräper dig: ‘Jag är en gud’, du som är en människa och inte en gud,..

Gud uppehåller allt i skapelsen men han är ändå skild från sin skapelse. Det är väldigt tydligt i Guds domar över synden, som också drabbar skapelsen. Orsaken till jordens nedbrytande och förstörelse är människans synd i uppror mot Gud.

Jes 24:5  Jorden [erets – landet, jorden. Det syftade då på Juda och Israel men syftar profetiskt på hela världen] har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning [torah – Guds ord], kränkt [chalaph – förändrat, överträtt, bytt ut] lagarna [(hebr) choc – ordet används om Guds förordningar, stadgar och gränser – man har överträtt Guds gränser], och brutit det eviga förbundet. [de har förkastat Guds evangelium om Jesus] Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

Hebr 1:9  Du (det syftar på Jesus) älskar rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Därför, Gud [Sonen], har din Gud [Fadern] smort dig med glädjens olja [Anden] mer än dina medbröder.  [citat från Jes 61:3] 10  Och: Du, Herre, har i begynnelsen lagt jordens grund, och himlarna är dina händers verk. [citat från Ps 8:4] 11  De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad. [Ps 102, Jes 51:6] 12  Som en mantel skall du rulla ihop dem, och som en klädnad skall de bytas ut. Men du är densamme, och dina år har inget slut. 

Skapelsen vittnar om Gud, säger Romarbrevet 1 men att tillbe skapelsen är en synd mot Gud.

5Mos 4:19  Och när du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem

2Kon 23:4  Därefter befallde kungen översteprästen Hilkia och prästerna under honom liksom dem som höll vakt vid ingången, att de ur HERRENS tempel skulle föra bort alla de föremål som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himlens hela härskara. Och han brände upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält, men askan efter dem lät han föra till Betel.Han avsatte också de avgudapräster som Juda kungar hade tillsatt för att tända offereld på offerhöjderna i Juda städer och runt omkring Jerusalem, liksom dem som tände offereld åt Baal, åt solen, åt månen, åt stjärnbilderna och åt himlens hela härskara.

Idag finns det många avgudapräster som tillber det man kallar ”Moder jord”. Den avgudadyrkan har t o m trängt in i många kyrkor.

Falska läror försöker skilja på Jesus och Kristus (Messias). Så gör man i New age och påstår att Jesus är en av många Mästare”, en kristus eller han blev kristus.

Vi kunde läsa i kristen media för ett tag sedan (augusti 2021) att ”lovsångsledaren Michael Gungor säger [citat]: ”Alla är kristus. Buddha var kristus, Jesus var kristus, Muhammed var kristus. Vi tillhör alla Kristi kropp. Kristus är en benämning för det universella seendet (kristusmedvetandet).”

1Joh 2:22  Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus [Jesus är den Smorde – ingen annan än han]? Den är Antikrist som förnekar (motsats till bekänna) Fadern och Sonen. 23  Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner [homologeo – bekänner i enlighet med Guds ord] Sonen har också Fadern.

Hur hamnade Michael Gungor i detta andliga [antikristna] mörker? Han har utövat kontemplativ bön i nästan 20 år, berättar Lighthouse Trails hemsida.

Gud har talat om hur vi ska tillbe honom. När judarna började tillbe på samma sätt som hedningarna öppnade man för villfarelser och Satans lögner. Detsamma pågår idag.

5Mos 12:29  När HERREN, din Gud, har utrotat de hednafolk som du nu kommer till för att fördriva, och du har drivit bort dem och bor i deras land, 30  se då till att du inte lockas till [naqash – fångas, snärjas (som fåglar i en snara) – se till att inte blir snärjda genom att följa dem – jag tänker på drömmen som jag hade i somras om fria fåglar som fastnade i ockulta utbud på internet och mammonsdyrkan (Baal)] att följa deras seder, sedan de blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar, så att du säger: “Hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt.” 31  Så skall inte du göra när du tillber HERREN, din Gud, ty allt som är avskyvärt för HERREN och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära..

Kontemplativ bön är en farlig väg
Jag skrev om det i Ohlins fundering 12/11-2010
Utgångspunkten för kontemplation är panteism [alla är Gud] och panenteism [Gud är i alla]. Alla kan praktisera kontemplativ bön – oavsett religion, säger man. Företrädarna är mystiker. Tekniken i kontemplativ bön är samma som används i [det ockulta] och i österländska religioner. Det är alltså hämtat i orena källor – det som Gud har varnat för.

-upprepande av ord (mantra)
-fokusera på andningen/andningstekniken
-betrakta en bild eller ikon

Peter Halldorf har skrivit förordet till boken Vägen till kontemplation. Författaren är Thomas Merton, som var en trappistmunk och mystiker.
Ett citat av Thomas Merton: Om bara [människor] kunde se sig själva som de verkligen är … Jag antar att det stora problemet skulle vara att vi skulle falla ner och dyrka varandra. I centrum inom oss finns en punkt av intet som är orört av synd och illusioner, en punkt av ren sanning. Det är den rena Guds härlighet inom oss. Den är i alla.

Merton sägs ha blivit zenbuddhist. Han såg inga några motsättningar mellan buddhism och kristendom och han kallade buddhisten Dalai Lama ”Hans Helighet”…
Vad var det Peter Halldorf sa om tiden när han började läsa kyrkofäder och mystikernas böcker? ”Jag sökte något mer”. Då är det lätt att bli förförd.

Det fanns en artikel om Magnus Persson i Malmö i tidningen Dagen för någon vecka sedan. Han säger att han har upptäckt naturen och pilgrimsvandringar och läser Martin Lönnebos bok Enhetens språk. Martin Lönnebo är Peter Halldorfs mentor sedan många år.

Martin Lönnebo är (var) frimurare i 10:de graden (år 2008 – kanske högre idag?). Han är skaparen av Frälsarkransen som är ett radband. Hur var det nu med att inte tillbe Gud på samma sätt som hedningarna?!

Kontemplativ bön ingår i Lectio Divina som handlar om “att bli så ett med Gud så att du blir Gud”.

Meister Eckhart från Tyskland var en katolsk mystiker i Dominikanerorden.
Om kontemplation: ”Jag är” kan inte uttalas av någon skapelse, bara av Gud. Jag måste bli Gud och Gud måste bli mig så fullständigt att vi delar samma ”jag” i evighet. Vårt sannaste ”jag” är Gud.”

M. Basil Pennington: “Han [Gud] vill föra oss vidare, till en medvetenhetsomvandling, till enhetsmedvetenhet, till full besittning av vår gudomlighet.”

Thomas Keeting var en annan katolsk mystiker som säger att ”alla religioner hör ihop”, Kundalini verkar idag i otaligt många personer som hänger sig i kontemplativ bön”.

Richard Rohr: Guds hopp för mänskligheten är att vi alla en dag ska inse att det gudomliga inneboendet är i hela skapelsen. (Panenteism)

Deras ”Kristus” är utan tvekan Antikrist.
Mysticism leder till att ena alla religioner. Att öppna sig för den här andligheten är att öppna sig för onda andar och demoners läror.

2Kor 11:14Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15  Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar. [Följ dem inte! Gud har talat om att den vägen slutar i fördärvet]

Jag skrev i Ohlins fundering: Johanna Michaelsen var ockultist, medium, healer, utövade yoga, meditation från österländsk mysteriereligion. Hon fick se falska tecken och under. Hon fick se djävulen framträda som ”en fantastisk, ljusets ängel” som utgav sig för att vara ”Jesus”. Sådant kan man alltså uppleva i meditation och kontemplation. ”Den guden var den ekumeniske guden som Thomas Merton talade om”, säger hon.

Kortfattat: Mitt i förtvivlat mörker och fruktansvärda demoniska attacker ropade hon till Gud om förlåtelse, när hon insåg att hon tillbad en falsk Jesus. Johanna blev frälst och befriad och hon är ett sant vittne för evangeliet.

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla [(grek) aphistemi – överge, avvika, dra sig undan] från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Jesus hade berättat om en fattig änka som ropade till Gud i sin nöd.
Luk 18:7  Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda, som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? 8  Jag säger er: Han kommer snart att skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna en sådan tro på jorden?”

Det vill säga en ödmjuk, uthållig, enträgen, förtröstansfull tro på Gud, bedjande i Ande och sanning.

Varför skulle Jesus inte finna den tron?
Kanske för att den stora mängden väljer att tro på lögnen? Väljer att tro på en falsk Kristus [Antikrist], en falsk new age-Jesus och ett falskt evangelium? En falsk lära som bygger på ”jaget”? …som säger att ”Människan behöver bara inse att hon är gudomlig innerst inne, att alla är Guds barn och alla tillhör Kristi kropp… de måste bara inse det”?

Lögnen är förförisk, förrädisk och dödlig. Den leder till undergång. Ett avfall pågår där ormgiftet har infiltrerat medan många herdar sover. Dags att vakna! Det är dags att vakna nu!

Den finns räddning och beskydd i Jesus Kristus [Messias] och i hans ställföreträdande död på Golgata för våra synder och i uppståndelsen. Det gäller för oss att vända om till Gud. Att vi står fast i Guds ords sanning, rotade i Guds kärlek [i Jesus] och att vi avslöjar lögnen.
Därför hörde Jesaja något på avstånd under den mörkaste tiden som den här världen kommer att uppleva och som beskrivs i Jes 24.

Jes 24:14  Dessa höjer sin röst och ropar av fröjd. Från havet [folkhavet] jublar de högt över HERRENS höghet: 15  “Ära därför HERREN i öster, ära i havsländerna HERRENS, Israels Guds, namn.” 16  Från jordens ände hör vi lovsånger: “Ära till den Rättfärdige!”

Vi ska ta tid för stillhet och bön, bibelläsning och tillbedjan – men vi förkastar alla knep, alla så kallade ”hjälpmedel” och bönetekniker, gamla radband och andra hedniska metoder.

Vi säger som David:
Ps 86:11  Visa mig, HERRE, din väg, jag vill vandra i din sanning. Bevara mitt hjärta vid detta enda: Att jag fruktar ditt namn. 12  Jag vill tacka dig, Herre, min Gud, av hela mitt hjärta och ära ditt namn i evighet.

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Skapade till Guds avbild (Del2)

Paulus sänd till de små

Detta är samtidigt del 2 i Serien: Avslöja Mörkret – Det handlar om 2 visdomar som samtidigt är bilden av 2 kvinnor. Här visar jag att om vi inte får himmelsk visdom “Den Korsfäste Kristus” – Kommer vi att fångas i den demoniska kvinnans snara. Inte undra på att Paulus så tydligt beskriver korsets centrala betydelse i Guds frälsningsplan. Detta är vad Herren uppenbarade för mig efter en tid av sjukdom och lidanden. Det gav mig samtidigt svaret på alla profetiska drömmar jag haft sedan Gud kallade mig in i den här tjänsten. Aldrig hade jag förstått det här om inte Gud uppenbarat det för mig av nåd. Hoppas det här kan vara en välsignelse för dig och öppna dina ögon för Djävulens Listiga Anslag och Läror.

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet (Jesus Kristus) för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag (Gk: Astheneia) rädd (Gk: Phobos) och mycket orolig (Gk: Tromos – Darrande av oro) kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. (Nåden) 5 Vi ville inte att er tro (Gk: Pistis) skulle ”bygga på” människors visdom (”Jaget”) utan på Guds kraft. (Guds arm = Nåden)

Mänsklig eller jordisk visdom eller det vi kan uppfatta med sinnet kan bara påverka och forma det yttre. Men det var inte det Paulus var ute efter så Paulus uppträder utan masker och spel han kom som han var:
1/ Svag – Sjuk
2/ Mycket orolig
3/ Skakande

Budskapet han levererade handlar om en Kristus som också var förkastad av mänsklig visdom. Det står i Jesaja 53:2 När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Paulus kom för att uppenbara Herrens Arm för de små – För vem var Herrens arm uppenbarad? (Jes 53:1)

Hur ser då ett redskap ut som Herren sänder till de små? För det första måste redskapet stå i Guds nåd själv och vara totalt beroende av den. Hur skall den som kommer i mänsklig visdom kunna uppenbara Guds arm för andra små? Det innebär alltså att Paulus har fått stöta på saker väldigt likt Mose.

1/ Gud måste kalla redskapet
2/ Gud måste forma redskapet
3/ Gud måste fylla redskapet
4/ Gud måste sända redskapet

Paulus kunde därför vara och uppträda precis som han var därför att han mött honom som säger : Jag Är! – Den Mose mötte i Elden! Den Jag Är! Bor nu och uppenbarar sig själv i oss.

När Mose Egyptiska visdom dog precis den dagen fick han möta” Jag Är”! Då bekänner Mose att “Jaget” har dött! Mose kastade det han hade i handen och tog det igen! Detta är en symbol på att den visdom och auktoritet människan tog från trädet måste dö. Han tog nu emot Guds visdom och auktoritet han sändes till en befrielsetjänst för Israels barn.

Men både Mose och Paulus sände ju till Egypten med en annan visdom. “Jag Är” har nu ersatt “Jaget” endast så kan Herren få äran!

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av (Skina av) något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen (Egypten) är korsfäst för mig och jag för världen. (Egypten)

Men det är exakt vad den fallna andevärldens visdom (Kvinna) vill du skall bygga på. “Jaget” skall “Upphöjas” (Falska läror – Uppenbarelser) Berömma sig (Skina av)

För enkelhetens skull skriver jag de 5 punkter som grundtexten beskriver att den visdomen står för (Jak 3:14-16) – Den fallna andevärlden alltså!
1/ Jordisk – Själisk – Demonisk
2/ Den skapar en falsk drivkraft i hjärtat att bygga hus
3/ Den vill ha ett eget sken berömma sig och upphöja “Jaget”
4/ Den vill ljuga (Pseudo) upphöja sig över/mot Sanningen
5/ Den ger splittringar och onda gärningar

Lägg märke till att Herrens visdom säger att “Jaget” skall ersättas med “Jag Är!” Demonisk visdom är tvärtom! “Jag är” (Ljuset – Jesus Kristus) skall ersättas av “Jaget”. Hur skall han lyckas med det? Genom Onda Andars Läror. Bill Johnson – Kenneth Hagin – Där har du 2 av flera andra!

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste. (Kopiera Jesus Kristus)

Bara himmelsk visdom och given auktoritet kan övervinna detta. Bara om “Jag Är” får ta över och tända sin Eld och ge ljus i vårt hjärta kan “Jag” besegras. Detta är alltså det budskap Paulus upplevt och så blev han sänd.
Hela Paulus teologi är uppbyggt på en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus. Att dö från “Jaget” genom Korset så att “Jag är” (Jesus Kristus) kan ta över mitt hjärta.

Vet du varför detta är så viktigt för vår frälsning? Därför att när Salomo beskriver den demoniska visdomen (Kvinnan) säger han: Bara den som är rättfärdig inför Gud (Domaren) kan komma undan den fallna änglavärldens listiga anslag (Snaror)

Predikaren 7:26 Och jag vände mitt hjärta till att lära känna, utforska och söka vishet och sammanhang. Jag ville förstå att ogudaktighet är dårskap och dåraktigheten galenskap. 27 Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

Jesus beskrev dårskapen bygga hus på jordisk visdom
Paulus varnade för att göra likadant och bygga på den
Jakob skrev och varnade oss för den visdomen – Jordisk – Demonisk

Låt oss nu titta på den visdomen Salomo och Paulus beskriver som dårskapen som är den fallna andevärlden (Mörkret) Ord 9:13-18 för enkelhetens skull beskriver jag även här direkt vad hebreiskan säger om henne. Anden inspirerar Salomo att skriva detta om den fallna andevärldens listiga anslag.

1/ Hon skrävlar ljudligt men saknar kunskap (Ord 9.13)
2/ Hon tronar på höga platser över staden och har ett Hus (Ord 9:14)
3/ En visdom man tar och som ger en hemlig kunskap (Ord 9:17)
4/ Det är en kunskap som upphöjer “Jaget” och “berömmer sig”
5/ Det här är mörker men det uppträder som ljus
6/ De som går in genom porten till hennes hus förstår inte att det är stark demonisk aktivitet som pågår.

Ps Kolla in punkt “Jagets upphöjelse” är mörker men framställs som ljus i Jesu Namn – Är det inte märkligt att när det handlar om andlig krigföring så nämner Paulus detta i Ef 6:12
EF 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

EF 6:12  For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. (King James)

Paulus beskriver alltså den här fallna andevärldens vilja (Jes 14) Mörkret som uppträder som ljus som vill “Upphöja ditt “Jag” som vill att du skall berömma dig och skina av “Jaget”. Det här får en helt annan betydelse hos dem som är fångade och tror att de strider mot Djävulen i Jesu Namn. Detta beskriver jag lite mer i slutet av predikan.

En laglös människa är en som är tvärtemot en rättfärdig människa. Så hon fångas alltså i den fallna andevärldens visdom som är bilden av en kvinna med en snara som fångar den orättfärdige (Predikaren 7:27)

Jesus beskriver alltså de laglösa vid ett hus byggt på jorden. De är alltså fångade de tror på den kopia djävulen kommer med (Jes 14 – “Jag” skall göra mig lik “Jag är”. De ser ut att strida mot djävulen men istället är de fångade i Kvinnans snara så de gör den fallna andevärldens vilja.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja. (Predikaren 7:27 + Fågelfängarens snara Ps 91:3)

Hur hamnar man här då? Titta på ordningen på Ord 9:13-18 Vad är den första punkten? Man säger nej till Kunskapen om Gud och hans vägar. Vad är den sista punkten? De går in igenom porten till något de tror är ett “kraftfält” men eftersom de förlorat urskiljningen förstår de inte att det är stark demonisk aktivitet.

Men vi skall titta på hur vi kan gå in genom dörren till ett annat hus till en annan visdom – Den enda som kan rädda oss från den andra kvinnans snaror. Men både Jesus och Apostlarna och Salomo säger att det finns en annan kvinna (Visdom) som är ren och oförfalskad. (Jak 3:17)

Profeten Jesaja beskriver att denna kvinna ger mjölk till sina äkta barn. Han menar Jerusalem som är därovan Sions berg det himmelska Jerusalem.

Jes 66:10 Gläd er med Jerusalem, fröjda er med henne, alla ni som har henne kär. Jubla högt med henne, alla ni som har sörjt över henne. 11 Ty ni skall få dia er mätta vid hennes trösterika bröst, ni skall suga och njuta av hennes härlighets rikedom. 12 Ty så säger HERREN: Se, jag leder frid till henne som en flod och folkens rikedomar som en översvämmande älv. Ni skall få dia och bli burna på höften och få sitta i knäet och bli smekta.

Även Petrus säger att denna kvinna har andlig oförfalskad mjölk genom ordet att ge oss som vi skall längta efter som nyfödda barn.

1Pet 2:2 Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken (Undervisningen från Guds Visdom) så att ni genom den växer upp till frälsning, 3 då ni nu har smakat att Herren är god. 4 Kom till honom, den levande stenen (Guds visdom – Korsfäste Kristus) som visserligen är förkastad av människor men är utvald och dyrbar inför Gud.

Paulus beskriver kvinnan däruppe som hon som fött oss genom ordet till frihet och är vår moder det himmelska Jerusalem eller Sion.

Gal 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. 27 Det står skrivet: Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. 28 Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak.

Gal 4:26 Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder.

Bara den med himmelsk visdom från ovan kommer undan den här kvinnan beskrev Salomo. Bara den som är byggd på klippan sa Jesus. Den som är fångad tror alltså han strider mot Satan i Jesu namn. Men gör i själva verket hans vilja “Jaget – “Tar Auktoritet” “Jaget stiger upp” “Jaget skiner och berömmer sig” – Genom Trosrörelsens Fader Kenneth Hagin bedras millioner – Han lär bokstavligen ut att “Jaget” är din ande. Gud har redan gett oss allt han kan inget göra. “Jaget” som nu är din ande.
1/ Tar Auktoritet
2/ Stiger i Auktoritet
3/ Skiner och berömmer sig av sin Auktoritet
4/ Detta är alltså i Jesu Namn

Alla som nu tänker och handlar på det här sättet kommer nu samlas ihop till en enhet VI detta VI kommer att stiga upp för att tillsammans strida mot Djävulen – Det kommer att ske stark demonisk aktivitet när de passerar in genom dörrarna till det kraftfält de tror är Guds Rike. De kommer aldrig att förstå att “Jagets Självupphöjelse” är Satans vilja.

”Reawaken America” ägde rum 19-21 Augusti – Leon Benjamin Senior Pastor and Bishop of New Life Harvest Church in Richmond, VA” avslutade konferensen och sa fritt översatt: Vi är redo att ta tillbaka Amerika igen. Nu är det nog!  Vi är redo att resa oss upp och slå någons svans. Vi är nu redo att utmana och göra det vi är tvungna att göra. Vi har makten i våra munnar att förstöra BLM, Antifa ja allt som står emot. Har ni fattat det? Det ligger i våra munnar! Detta har med Den Helige Andes kraft (Smörjelsen) i oss att göra att dina ord i din mun blir till ett mäktigt svärd. Fattar du? Du kan genom att tala ut orden med din mun förändra styret över regeringen och landet. Du förstår Gud har inte tänkt att stiga ner nej han lever nu i dig. Guds Rike (Arvet) är placerat inom oss, det är vi som skall stiga upp. Jesus kommer inte att komma tillbaka för en nedsjunken församling. Han kommer tillbaka till en församling som har stigit upp en som har blivit stark. Den församlingen som han skall komma till är en rik församling, en mäktig församling: (Ni är redan Rika och Mätta) DET ÄR DEN FÖRSAMLINGEN SOM KONTROLLERAR OCH REGERAR ÖVER NATIONEN. (Som Kungar över andevärlden)

Detta är alltså NAR eller New Apostolic Reformation ett av de största nätverken inom karismatisk kristenhet. Det här är Manifested Sons of God eller “Dominionism” eller “Kingdom Now.”

Obs! När jag drömde att det yttre skenet skulle ta över församlingarnas undervisning eller ta över tåget hade jag inte den insikten Gud av nåd gett mig till den här predikan. Vem var det som inte skulle komma undan kvinnans snara? Det var de som var rättfärdiga inför Gud.
Vem är den Rättfärdige = Jesus Kristus
Vem är den Laglöse = Satan

Vilka dras bort från till ett hus byggt på jordisk demonisk visdom sa Jesus:
De Laglösa (Matt 7) Vilka säger Paulus skall dra till laglösheten? Vilka skall dras till “Den Laglöse” och fångas av honom sa Paulus?

2 Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen (KOPIAN) 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Det här kommer att se ut som om det kommer en tid då många ser ut att ha gått genom porten till Guds Rike. Men i själva verket har de gått in till den fallna andevärldens hus. Det kommer att se ut som om det är en väldig strid mot Satan som sker i Jesu namn. Att vi springer omkring och gapar “Jesus” med munnen har ingen betydelse. Om “Jaget” genom demoniska läror tror att den kan ta auktoritet istället för att dö.

Jag tror detta kan vara en nyckel för att kunna förstå en del rörelser som uppstår nu i Jesu namn. Det var bönedag på ett ställe där man undervisade om helande och andlig krigföring två av våra vänner var där. De mådde illa och ville hem så fort som möjligt, en av den såg en syn: En stor orm som ringlade runt i bänkraderna, det var demonisk aktivitet. Men hela cirkusen var ju i Jesu namn ja precis. Men det handlade om att “Jag” kunde upphöjas och inte behöva dö. Att “Jag” har rätt att ta auktoritet i Jesu namn.

Janne Ohlin Parousia Mission – Göteborg 5/9-21


Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Paulus sänd till de små

DEL 1 Ormen i Eden attackerar med samma lögner!

2 Kor 11:3 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. (Kallna och Förlora Kärleken) 4 För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 5 Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar “.

Den “kristna versionen” av ormen i Eden som kom till Korint är densamma som försöker bedra oss. Det hela handlar om att “ta bort” eller “lägga till” något till det Gud redan talat genom sin son. Resultatet blir ett “Förvridet” evangelium “Laglöshet” på hebreiska. (Avon) Eller “Förbjuden Mat” som “Laglöshet” kan betyda på grekiska. (A-Nomos)

Heb 1:1 Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, 2 har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin Son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen.

Ord 30:5 Allt Guds ord är rent från slagg, han är en sköld för dem som tar sin tillflykt till honom. 6 Lägg ingenting till hans ord (Gå ej utanför gränserna) så att han beslår dig med lögn (Mörker)(Förblinda dina ögon)

Upp 22:18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.

Bibeln ger oss alltså inget utrymme alls för “nya uppenbarelser” som påstås komma från några nya Apostlar eller Profeter. Inte ens om de kommer från USA och har miljontals efterföljare. Dessa falska lärare för in “nya uppenbarelser” i församlingarna som klart går utanför skriftens gränser. Men skriften är solklar den säger oss säger att Anden tar endast det Jesus Kristus redan talat färdigt och påminner oss om det.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.
(Jesus har ju redan talat allt vad Lagen och Profeterna sagt Heb 1:1-2 – Lampan skiner redan)

Ormen kommer alltså med ett falskt evangelium som lockar oss att gå utanför skriftens gränser. Jerry Potter sa en gång: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse.

Vad var det viktigaste i skriften som Paulus predikade? Jo det var budskapet om Jesu Kristi kors! Det var budskapet om att “Jaget” eller “Köttet” måste dö ner för där har mörkret sin kraft att dra oss bort ifrån Gud.

KENNETH HAGIN

Då är det inte undra på om Satan konstruerar ett Evangelium som “Trollar bort” Korset. Mörkret kommer med list att försöka fånga våra tankar och styrka vårt “Jag” eller “Kött” så att vi tror att vi är goda och verkar i Herrens namn. Att bli “övervinnare” handlar om att “Jaget” eller “Köttet” förlorar makten över mitt liv. Men om Mörkret lyckas genom Onda Andars läror få vårt “Jag” eller “Kött” att upphöja oss och berömma oss “Skina” vinner mörkret den striden.

1 Kor 4:6 Bröder, detta har jag för er skull tillämpat på mig och Apollos, för att ni skall lära er den regeln när det gäller oss att inte gå utöver vad Skriften säger och inte skryta över en ledare på den andres bekostnad. 7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er.

Förstår ni vad skett här i församlingen i Korint? Det var exakt vad som skedde även i alla andra församlingar i närheten. Ormen har redan startat sina attacker mot församlingen för att som jag skrev nyss.
Satan konstruerar ett Evangelium som “Trollar bort” Korset. Mörkret kommer med list att försöka fånga våra tankar och styrka vårt “Jag” eller “Kött” så att vi tror att vi är goda och verkar i Herrens namn.

Superapostlarna som nu infiltrerat församlingen uppträdde ju först som ljusets budbärare men var sända av Ormen själv.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska (Pseudo) apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Här ser vi att Mörkret uppträder som Ljuset. Han har falska (Pseudo) Apostlar och redskap för sitt mål att “Fånga våra tankar” “Styrka vårt “Jag” eller “Kött” och göra oss så förblindade så vi tror att vi är goda och verkar i Herrens namn. Förstår vi nu att “Starke Mannen” vill göra det här med den “Kristne” för att göra oss till hans egendom och byte? Jag repeterar vad Jerry Potter sa: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse. (Inget är så klart budskap i evangeliet som Korset)

Då ser vi att Ormen har “Småormar” (Kopior) som kommer till församlingarna precis på samma sätt som när Ormen (“Starke Mannen”) kom till Eden och Guds familj då (2 Kor 11:13-15) Glöm inte bort att de skulle vakta Eden precis som vi skall vakta församlingen.

Ormen kom till Eden (Heb: Gemenskap och harmoni)
Småormarnas mål är Församlingen (Guds Hus och Åkerfält eller plantering)

Paulus och de sanna apostlarna beskriver det verk Gud gjort genom dem i Korint som Guds Hus eller Guds Plantering eller Guds Åker.
1 Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad.

Men vad var då dessa falska arbetare ledda av “Ormen” eller “Starke mannen” De var Guds motarbetare som nu sådde en kopia av Guds verk mitt ibland Guds Folk i Guds Åker eller Plantering. Eller de försökte ersätta själva grunden till Guds byggnad.

Här har vi alltså det grekiska ordet för Antikrist uppenbarat genom Paulus. Det är precis vad “Ormen” eller “Den Starke Mannen” är ute efter. Grekiska ordet Anti kan betyda både “Motståndare” som “Istället för”.

Guds motarbetare är ute efter att så ett evangelium som alltså ersätter själva grunden eller hörnstenen med en Kopia. Guds motarbetare är ute efter att få åkern att producera ogräs istället för vete. Guds motarbetare är ute efter att vi skall luras att styrka “Jaget eller Köttet” och tro att vi tjänar Herren med vår egen kraft.

Superapostlarna är alltså Guds motarbetare de är Ormens medtjänare de är fångade av honom för att göra hans vilja. De är uppenbart “Antikrister” de är “Den Starke mannens” byte och egendom. När de säger att de vill vinna människor för Gud är det till “Den Starke Mannen” de samlar och inte till Jesus Kristus,

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Attacken mot församlingen i Korint är alltså samma attacker som skall drabba varenda församling och dess ledarskap idag.

Varför är vi så rädda att tala om att det just nu i församlingarna finns ogräs mitt ibland vetet? Inte nog med det Jesus bekräftar ju bara vad Paulus säger till Korintierna. Jesus sa ju en motståndare skall komma att så ogräs (En Kopia) mitt bland vetet i åkern då folket sover. (Matt 13)

Vem sår den goda säden i åkern ? Jesus Kristus
Vem sår ogräset i åkern? Djävulen eller Ormen

Vi skall inte vara rädda för att repetera och göra saker tydligt för jag tror att inte många förstår allvaret i vad som sker nu i församlingar över hela världen. Församlingen och även den i Korint är alltså “en åker” eller “en byggnad” precis som vilken Pingstförsamling eller annan församling som helst här i Sverige. (1 Kor 3:9)

Jesus sa att detta skulle ormen få hålla på med ända tills en bestämd tid som han kallade för skördetiden. (Matt 13) Då sa Jesus att kopiorna på vetet skulle samlas ihop och skiljas ifrån det äkta vetet. När nu Petrus i sitt brev varnar alla församlingar för det här säger han att ormen kommer att försöka så i alla församlingar så håll er vakna och förbliv Jesus trogen.

DIN FÖRSAMLING KOMMER ATT ATTACKERAS

2 Petr 3:14 Därför, mina älskade, eftersom ni väntar på detta, gör allt ni kan för att leva i frid, rena och oförvitliga inför honom 15 och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått, 16 och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv något som också sker med de övriga Skrifterna. 17 Därför, mina älskade, då ni redan vet detta (Pro-Ginosko) var på er vakt, (Vakta och somna inte för då sås ogräset Matt 13) så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. 18 Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.

Här profeterar Petrus om att ormen skall komma till församlingarna och försöka så sin kopia på evangeliet i åkern precis som Jesus sa. Men så beskriver han samma bestämda skördetid av kopian som Jesus sa. Men nu kallar Petrus samma bestämda skördetid som en transport ut av “De Laglösa” (Ogräset eller Kopian) eller bort från en grund.

Ni som nu kallar er för ledare av församlingar som är “äldste” kan inte göra mycket åt vad Ormen gör globalt mer än att avslöja hans gärningar. Vi måste väl ändå hålla med om att Paulus brev är instruktioner till församlingsledare först och främst. Korint är under attack från fienden och Paulus instruerar och avslöjar och vädjar till dem att välja kärleken och den sanna nådens utflöde genom den (1 Kor 12:31 Vägen till att överflöda i Nåden är Agape kärleken (1 Kor 13 – Inte upphöjelse av “Jaget eller “Köttet”)

Hur stod det nu till med ledarnas kärlek (Agape) till Jesus Kristus? Vandrade man nu på den väg som leder till att nåden flödade allt starkare. (1 Kor 12:31) Eller vandrar man på den nya väg eller kopia av Evangelium som “Superapostlarna” sått in genom ormens list?

Lägg noga märke till att det finns alltså 2 sorters säd i församlingen i Korint som är en Guds Åker (1 Kor 3:9)

2 Kor 11:3 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. (Kallna och Förlora Kärleken) 4 För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 5 Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar “.

Om du är ledare och gärna accepterar att de “nya Apostlarna och Profeterna” (Exempelvis Bill Johnson) får så ogräs i din församlings åker utan att göra något åt det utan bara tiga är din kärlek inte Guds Kärlek (Agape) utan endast människokärlek och fruktan.

Här har vi alltså den kristna versionen av Ormens förförelse i Eden. Nu gäller alltså attacken Guds Åker eller Hus församlingen. Både Petrus och Jesus sa att den kommer att hålla på tills en bestämd tid då det falska tas bort först. De kommer att göra uppror genom sin teologi innan domen faller.

1/ Gud har inte begränsat oss genom sitt ord och har inte talat färdigt genom Jesus Kristus. (Nya Uppenbarelser förför och förblindar vårt sinne)
2/ ”Jaget” eller ”Köttet” behöver inte dö (Satan fångar Jaget genom att stärka det)
3/ Ni skall bli som Kristus (”Jagets” eller ”Köttets” upphöjelse för ”berömmelse eller skinande”)

1/ Vi ser idag nya översättningar som främjar new age budskapet som “the message bible” och så har vi massor av nya uppenbarelser genom nya apostlar och profeter som inte stämmer med skriften,

2/ Vi ser att istället för att göra oss mjuka och mottagliga för Guds Nåd säger det nya Evangeliet att du kan “Ta Auktoritet” (Eva såg och Tog och Åt)
Satan fångar ditt “Jag” eller ditt “Kött” för att göra dig stark och rik i dig själv han berusar dig.

2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

3/ Satans vilja är ju inte så svårt att kunna förstå egentligen han vill ha ära och ha en kopia på Guds församling. De vars Jag eller Kött är berusade och fångade att göra Satans vilja: De Upphöjer sig själva och Berömmer sig av sig själva! (De skiner eller Lyser av) Det är detta som ger Ormen ära det är hans namn det är hans vilja med dig.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, jag skall göra mig lik den Högste.’ (Antikrist betyder Mot eller Istället för Kristus)

Kom ihåg en viktig sak: Han säger fortfarande till den som han äger hjärtat på exakt samma sak som när han gjorde uppror i himlen. Han jagar samma uppror på jorden bland Guds folk och bibeln säger att ett sådant kommer.
Han äger alltså ett hjärta där inte ljuset fått gå upp. Han äger ett hjärta hos ett folk som inte har kunskap om Jesus Kristus.

Paulus sätter Jaget och Mörkret i samma lag. Glöm inte att det är ett mörker som uppträder som ljus annars missar vi det här. Nu får vi inte missa att Paulus talar till en församling vars åker har två stycken olika säd planterat där. Han försöker få dem förstå att det nu har blivit två läger i församlingen men de förstår inte vad Satans plan är.

Det blir så uppenbart klart när vi läser de här verserna att det handlar inte om världens människor därute. Mitt i åkern har ormen sått sitt evangelium och det kännetecknas av att “Jaget eller Köttet” upphöjer sig och söker berömma sig.

2 Kor 4:1 Därför, då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen (Ljuset) och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud (Ormen) har förblindat de otroendes (A-Pistos = Ej Trofasta) sinnen (Här i er församling) (Precis Som han gjorde med Eva som med dem 2 Kor 11:3) så att de inte ser ljuset (Vittnesbördet om Jesus) som strålar ut från evangeliet (Lampan) om Kristi härlighet han som är Guds avbild. (De förstår inte vem Jesus verkligen är) 5 Vi predikar inte oss själva, (Jaget) utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare (Utan rättigheter) för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Lampan = Lagen och Profeterna
Ljuset = Andens vittnesbörd i skriften om Herrens Härlighet

Här ser vi alltså en församling där ormen har kommit in genom falska apostlar och profeter och sått ett annat evangelium. De som tar emot detta evangelium som handlar om “Jaget eller Köttets” upphöjelse är de som är förblindade bland dem. Det är alltså de som har förlorat kärleken till Jesus Kristus även om det är de som ´kanske mest talar om kärlek idag förde vet inte vad det är.

2 Kor 11:3 Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. (Kallna och Förlora Kärleken) 4 För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. 5 Jag menar att jag inte på något sätt är underlägsen dessa “superapostlar “.

1/ Nya uppenbarelser
2/ Jagets eller Köttets styrkande
3/ Jagets eller Köttets upphöjande och berömmelse

Detta går Paulus tillrätta med här och det är samma sak idag också.
1 Kor 4:7 Vad skiljer dig från andra? Vad äger du, som du inte har fått? Men om du har fått det, varför skryter du då, som om du inte hade fått det? 8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er. 9 Det verkar som om Gud hade ställt oss apostlar sist, som vigda åt döden. Vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. 10 Vi är dårar för Kristi skull, ni är kloka i Kristus. Vi är svaga, ni är starka. Ni är aktade, vi är föraktade.

Vetet är totalt beroende av Guds oerhörda nåd. När Vetet ber är det med en hjälplös längtan man vänder sig till en barmhärtig Gud. Det här är kännetecken på en som sett vem Jesus verkligen är.

Hur är det då med ogräset då? Ja för det första så är de blinda sa Paulus. Sen bryr de sig inte om att det finns villoläror utan de accepterar dem. De älskar alltså inte Jesus. Sedan är de fångade i Jaget eller Köttet så de styrks i det. (De är Mätta och de är Rika) Sedan kommer alltså Jaget eller Köttets upphöjande (Vi är redan Kungar och har auktoritet som Kristus i Andevärlden)

Idag når villolärorna rakt in i våra hem och jag förstår att många har inte urskiljning så att de förstår vilken rot de kommer ifrån. Alla träd har en rot och den kan vara god eller ond. Den onda leder alltid till frukten som är “Jagets” eller “Köttets” självupphöjelse – se ovan” (Vi är redan Kungar och har auktoritet som Kristus i Andevärlden)

Vilken rot kommer då följande ifrån? Jmfr med 1 Kor 4:7-10
”Reawaken America” ägde rum 19-21 Augusti – Leon Benjamin Senior Pastor and Bishop of New Life Harvest Church in Richmond, VA” avslutade konferensen och sa fritt översatt: Vi är redo att ta tillbaka Amerika igen. Nu är det nog!  Vi är redo att resa oss upp och slå någons svans. Vi är nu redo att utmana och göra det vi är tvungna att göra. Vi har makten i våra munnar att förstöra BLM, Antifa ja allt som står emot. Har ni fattat det? Det ligger i våra munnar! Detta har med Den Helige Andes kraft (Smörjelsen) i oss att göra att dina ord i din mun blir till ett mäktigt svärd. Fattar du? Du kan genom att tala ut orden med din mun förändra styret över regeringen och landet. Du förstår Gud har inte tänkt att stiga ner nej han lever nu i dig. Guds Rike (Arvet) är placerat inom oss, det är vi som skall stiga upp. Jesus kommer inte att komma tillbaka för en nedsjunken församling. Han kommer tillbaka till en församling som har stigit upp en som har blivit stark. Den församlingen som han skall komma till är en rik församling, en mäktig församling: (Ni är redan Rika och Mätta) DET ÄR DEN FÖRSAMLINGEN SOM KONTROLLERAR OCH REGERAR ÖVER NATIONEN. (Som Kungar över andevärlden)

Detta är alltså NAR eller New Apostolic Reformation ett av de största nätverken inom karismatisk kristenhet. Det här är Manifested Sons of God eller “Dominionism” eller “Kingdom Now.”

Auktoritet är något man får ta emot genom Nåd! Men deras Auktoritet är stulen Eva TOG av frukten och åt.

Ord 9:13 Dårskapen är en rastlös kvinna, okunnig och utan förstånd. 14 Hon sitter vid ingången till sitt hus, på en stol högt uppe i staden. 15 Hon ropar till dem som färdas på vägen, till dem som går sin väg rakt fram: 16 “Alla okunniga kan vända sig hit.” Till den utan förstånd säger hon: 17 “Stulet vatten är sött, bröd man äter i hemlighet smakar ljuvligt.” 18 Han vet inte att de döda är där, att hennes gäster är i dödsrikets djup.
(Hebreiska ordet tyder på demonisk aktivitet)

Så är det alltid i de här sammanhangen bara på den här platsen av den här läraren – kan du får en speciell kunskap som ingen annan äger. Det använder de här giriga människorna för att lura dig “Köpa” en specialkunskap (Gnosticism) (För att upphöja ditt “Jag”)

5 Mos 29:29 Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till. Men det uppenbarade gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skall följa alla ord i denna lag.

Hur tycker du de uppträder som lockar dig till sina bibelskolor för att du skall få del av en “specialkunskap” om Gud? Du förstår Paulus evangelium var öppet och lätt att förstå för alla människor. Men det är bara det att Evangelium lättare kan tas emot av de små.

2 Kor 1:13 Ty vi skriver inget annat till er än det ni läser och kan förstå. Och jag hoppas att ni ända till slutet kommer att förstå

Luk 10:21 I samma stund jublade Jesus i den helige Ande och sade: “Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka men uppenbarat det för de olärda och små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. 22 Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen vet vem Sonen är utom Fadern, och ingen vet vem Fadern är utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.” (Guds Hemlighet = Jesus Kristus)

Guds hemlighet handlar alltså om en person – Jesus Kristus! Han som är 100 % människa och 100 % Gud. Vet du vad som sker när du förstår den hemligheten? “Jaget eller “Köttet dör istället för att “Attraheras och styrkas ” och “Upphöjas” som i det falska Gnostiska evangeliet.

Gal 2:20 och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. 21 Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.

Du lever i Jesus Kristus! – “Jaget” har förlorat alla rättigheter! (Du är död)
Jesus Kristus lever i dig! – “Jaget” har förlorat alla rättigheter! (Du är död)

Vet du i vilket hus alla onda andar drar människor till med sina läror?
Upp 18:2 Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar.
Slut på Del 1

Ps! Om du undrar varför jag använder begreppet “Starke Mannen” så ofta tillsammans med Ormen eller Satan så är det samma person. Jes 49 uppenbarar att Jesus Kristus skall strida mot “Starke Mannen” genom baneret som är Korset (Jes 49:22)

Jesu Kristi Kors är enligt Paulus inte bara en engångshändelse där vi köps fria utan även det segervapen som Gud kommer att använda för att bryta ner din “Starkhet och Kraft” = “Jaget eller Köttet”

Jes 49:22 Så säger Herren HERREN: Se, jag skall lyfta min hand mot folken, resa mitt baner (Jesu Kristi Kors) för hednafolken. Då skall de komma med dina söner i sin famn och bära dina döttrar på sina axlar.

Det korset är alltså ett segerbaner vi vandrar efter Jesus Kristus och bär hans kors. Det är det enda sättet att bli befriad från “Den Starke Mannen” och hans hus.

Jes 49:24 Kan man ta ifrån den starke hans byte eller rycka fångarna från den som har segerns rätt? 25 Ja, så säger HERREN: “Nu skall den starkes (Den starke Mannens) fångar tas ifrån honom, bytet ryckas ur tyrannens hand. Jag skall själv strida mot dina motståndare, jag skall själv rädda dina barn.

Satan är den som har en juridisk rätt och mörkret har givits makt endast över dem som enligt Jerry Potter: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse. (De Laglösa)

Paulus hade begripit det här endast därför att Gud genom sin nåd uppenbarat det för honom. Han var hette först Saulus sedan genom Korsets Kraft blev han Paulus (Den lille) – Då föst kunde han ta emot uppenbarelse och kunskap om Gud (Ljuset) utan att bli stor i sig själv. Nu kunde han bli Guds medarbetare! Nu kunde han med Guds Visdom och Kunskap i Anden få vapen att strida mot “Starke Mannen” (Mörkrets tilldelade auktoritet över “Jaget och Köttet”)

Apg 26:15 Jag sade: Vem är du, Herre? Och Herren svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer.16 Men stig upp och stå på fötterna! Ty jag har visat mig för dig för att utse dig till tjänare och vittne, både till vad du har sett och till det jag kommer att visa dig, 17 när jag räddar dig undan ditt eget folk och undan hedningarna. Till dem sänder jag dig, 18 för att du skall öppna deras ögon, så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans (Den Starke Mannens) makt (Exousia = Tilldelad Auktoritet) till Gud. Så skall ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse (Jesu Kristi offer på Golgata Kors) och arvslott bland dem som är helgade. (Genom Korsets fortsatta kraft att bekämpa “Jaget och Köttet”)

Luk 11:20 Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. 21 När den starke beväpnad vaktar sin gård får hans ägodelar vara i fred. 22 Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom, då tar den mannen ifrån honom alla vapen som han litade på och fördelar bytet. 23 Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.

Guds Rike är vad Jesus Kristus gör i mig genom Anden den befriar mig från den starke mannens mörker och tilldelade auktoritet (Exousia)
1/ Jesu Kristi död på Korset ger en juridisk rätt till frihet (Rättfärdighet)
2/ Men det måste tas av Anden och uppenbaras för oss (Sanningen)
3/ Vi måste frivilligt fortsätta välja Ljuset inte Mörkret (Fortsatt vandring)

Jerry Potter sa: Mörkret kan bara få makt över oss om vi frivilligt går över skriftens klara uppenbarelse. (Inget är så klart budskap i evangeliet som Korset)

Janne Ohlin – 27/8-21 Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , | Comments Off on DEL 1 Ormen i Eden attackerar med samma lögner!

AVSLÖJA MÖRKRET SERIE

Del 1 – Ormen i Eden attackerar med samma lögner!
Del 2 – Det finns 2 kvinnor en av dem vill fånga dig den andra befria dig

Här följer en serie i PDF som vi lägger ut efter hand. Mycket av det fakta nedskrivet här är hämtat från Keith Malcomson Limerick Church. Från videoserien The Great Reset. Folk vill veta vad som egentligen pågår angående Covid 19 hysterin. Keith berättar hur människor har blivit frälsta när de läst och förstått vad som sker nu det har nämligen med tidens avslutning att göra. Ladda hem filerna så du har dem på din dator skriv ut dem dela dem med dina vänner. Skulle tro att det är bara en kort tid för oss att kunna nå ut med information. Allting kommer att förändras blixtsnabbt det internet du har idag kommer inte längre vara det internet du har imorgon. Ta vara på tiden nu den är kort!

Upp 22:20 Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

Del 1 – Evolutionen är mörkrets agenda från start till mål 14/9-21
Del 2 – Covid 19 en “Täckmantel” Uppdaterad 4/10-21
Del 3 – The Great Reset – Den kommande ekonomiska krisen 16/9-21
Del 4 – En Socialistisk (kommunistisk) världsregering 16/9-21
Del 5 – Den 4:e Industriella revolutionen 17/9-21
Del 6 – Förändra människan genom Bio/Data teknik 18/9-21
Del 7 – Transhumanism Uppdaterat 20/9-21

Kommer att uppdatera hela tiden när ny information dyker upp och lägga till i dessa filer. Läs dem från början annars riskerar du missa poängen.

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

För att du skall förstå varför Babylon är en hon måste du läsa de 2 studier som är i början på denna sida.

Del 1 – Ormen i Eden attackerar med samma lögner!
Del 2 – Det finns 2 kvinnor en av dem vill fånga dig den andra befria dig

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , , , , , | Comments Off on AVSLÖJA MÖRKRET SERIE

FÖRBLIV I VINTRÄDET

Det står att genom lidandet och bekymmer så öppnas våra ögon så vi kan se och förstå mer och mer av Guds hemligheter. Varje small passage vi möter tycks bara leda till att vi ser Jesus Kristus stråla fram allt starkare för våra ögon. Att få gå in i Guds Rike är något vi gör mer och mer ända tills riket en dag upprättas fullt ut när Jesus Kristus sätter sina fötter på Oljeberget.

Du kan se detta i liknelsen om såningsmannen att riket “Tas emot” mer och mer i det goda hjärtat (Matt 13) ger 30 -60 -100 falt.

Den trånga porten och den smala vägen leder alltså till livet mer och mer. (Process) Apostlarna bekräftar bara detta genom deras undervisning yttre formning och betryck (Korsets väg) leder bara oss som tror allt mer in i Guds Rike av Ljus (Mer och Mer)

Apg 14:22 och styrkte lärjungarnas själar, i det de förmanade dem att stå fasta i tron och sade dem, att det är genom mycken bedrövelse som vi måste ingå i Guds rike. (Ljuset – Vinträdet eller Guds Son mer och mer)

Jag kan själv vittna om att det här är sanna Guds ord! Själv har jag senaste året fått gå igenom en hel del prövningar. Jag vet att många av mina vänner har också fått gå igenom smärtsamma saker. Men om detta kan föra med sig att jag dras närmare Jesus Kristus och får mina ögon öppnade är det ju Guds vilja kan jag ju ändå glädja mig i Herren.

Förra predikan hade jag aldrig kunnat förmedla om inte Gud visat mig hemligheten genom en dröm jag hade för många år sedan. Jag drömde om en Vingård och en Lampa som sänkte sig ner från Himlen och lyste upp en väg som hade en fast grund.

1/ Lampan är Lagens och Profeternas vittnesbörd
2/ Ljuset är Jesus Kristus uppenbarad genom Lampan.

Nu fortsätter vi uttydningen av vingården Gud visade mig att där fanns falska människor som bara hade ett falskt sken till det yttre. Medans de var tomma och mörka i sina innersta. De uppträdde med ett yttre sken som försökte likna Guds sken. Herren visade att bakom dem stod Ormen och verkade genom dem (2 Kor 11:13-15) . Herren visade mig en händelse som kommer att ske i slutet av tiden. Det som var så tydligt i drömmen var att Gud kommer skilja det äkta från det oäkta genom att väcka upp fiendeskap emellan dem (Han sa det från Himlen i drömmen)

Det kommer att finnas grenar som förlorar sitt inre liv med Herren på grund av Satans aktivitet att bedra. Det är exakt vad Jesus beskriver här i liknelsen om Vinträdet. Glöm inte bort att Jesus även varnade lärjungar för att om vi inte förbliver i hans ord kan mörkret övervinna oss.

Joh 12:35 Jesus sade till dem: “Ännu en kort tid är ljuset ibland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går.

Joh 15:1 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) den sanna vinstocken (En bild på Israel och Guds Rike) och min (Han är Guds Son) Fader (Heb: Av = Grundläggare av ett Hus eller Familjenamn) är vingårdsmannen. (Planteraren och den som sköter om Vingården och Vaktar den) 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli (Bo Kvar) i mig (Sonen) så förblir jag (JHWH) i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir (Bor Kvar) i mig och jag (Bor kvar) i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. (Guds Vilja) 6 Om någon inte förblir (Bor kvar) i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

VINTRÄDET

Jesus säger här att han är Jag Är (Gk: Ego Eimi) det vill säga han som själv slöt förbundet med Israels folk som är en bild på vinträdet. Varför tror ni Jesus Kristus säger att han är det sanna vinstocken? Då är naturligtvis hans lärjungar grenarna.

Jes 49:8 Så säger HERREN: Jag bönhör dig i nådens tid, jag hjälper dig på frälsningens dag. Jag skall bevara dig och göra dig till ett förbund för folket, för att upprätta landet (Jorden) och utskifta de förödda arvslotterna (De som tror likt Abraham skall ärva världen med Jesus Kristus)

Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. / Som nu säger Jag Är (Gk:Ego Eimi = JHWH) det sanna vinträdet (Guds Rike)

Först kommer alltså lagen och profeterna och Israel som folk som levde i ett förbund med Gud vi kallar dem för Judarna. Men skrifterna pekar fram på en person som Gud skall göra till ett förbund för folket. Det är den personen som själv är 100 % Människa och 100 % Gud som nu själv säger att vinträdet och förbundet nu gäller. (Guds Rike)

Luk 22:14 När stunden var inne, lade han sig till bords, och apostlarna tillsammans med honom. 15 Och han sade till dem: “Jag har längtat mycket efter att äta detta påskalamm med er, innan mitt lidande börjar.16 Ty jag säger er att jag inte kommer att äta det förrän det får sin fullbordan i Guds rike. (I Det sanna Vinträdet) 17 Och han tog en bägare (Med Vin) tackade Gud och sade: “Tag detta och dela mellan er. 18 Ty jag säger er att jag från denna stund inte skall dricka av vinstockens frukt förrän Guds rike kommer. (I Det Sanna Vinträdet) 19 Och han tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt dem och sade: “Detta är min kropp, som utges för er. Gör detta till minne av mig. 20 På samma sätt tog han bägaren (Med Vin) efter måltiden och sade: Denna bägare (Med Vin) är det nya (Gk: Kainos) förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

Vi ser det sanna påskalammet
Vi ser det sanna vinträdet
Vi ser det sanna brödet
Vi ser det nya förbundet i Jesu Kristi blod (Jes 49:8)

Heb 9:15 Därför är Kristus medlare för ett nytt (Gk: KAINOS) förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. 16 Där det finns ett testamente, måste det tillkännages att den som har upprättat det är död.17 Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever. 18 Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod.

Det finns ett djup i det här så vi skulle få hålla på länge och förklara den profetiska uppfyllelsen av allt det här. Förra predikan tog jag alltså upp Emmausvandrarna Jesus Kristus förklarade Lagen och Profeterna (Lampan) Då började deras hjärtan att lysa eller brinna. (Jesus är Ljuset) Men när han bröt brödet så försvann han bort från deras åsyn. Brödet symboliserar alltså hans offer på Golgata. (Alla Offer i GT skulle ätas av Prästerna på en Helig Plats och det finns bara en sådan plats)

I det heliga där prästerna samlades i tabernaklet fanns bara ett ljus från en Ljusstake (Lagen och Profeterna) och det lyste upp ett bord med 12 genomborrade osyrade bröd. (Jesu fullbordade offer)

Jag tror att Översteprästen Jesus Kristus nu profetiskt tar bilden av att prästerna samlas i tabernaklet på den heliga platsen för att äta av offret som är bilden på honom själv. Jesus säger nu att påskalammets uppfyllelse får sin fullbordan i Guds Rike alltså på den heliga platsen där prästerna samlas. Hemligheten med Vinet får också sin fullbordan i Guds Rike för det är ju en bild på Jesus Kristus själv. Jag har ju redan visat att Ljusstaken och Brödet också får sin fullbordan i Guds Rike.

Vinet i bägaren är alltså bilden av Jesu Kristi blod och det nya förbundet. På grekiska står det att det är ett kvalitativt nytt förbund (Gk: Kainos) alltså inte ett annat förbund. Jesus Kristus kom alltså för att uppfylla (Ljuset) vad Lagen och Profeterna skrivit om (Lampan) Nattvarden måste därför förstås symboliskt och genom skrifterna. Det handlar nu om att komma in i ljuset och tro på och göra sig ett med detta nya vinträd (Guds Rike) som är I Kristus. (Guds Son)

Profetiskt ser vi här Guds Folk som grenar inympade i ett vinträd som från början har en rot. Det vill säga Jesus Kristus säger att han är begynnaren till allt nämligen JHWH (Gk: Ego Eimi) förbundsguden själv. Han menar alltså att han startade förbundet och nu kommer han att fullborda förbundet i sig själv genom ett förnyat förbund. (Gk: Kainos) Profetiorna säger att Messias skall fullborda förbundet med folket som är Israel och bilden av Vinträdet som är Guds Rike. (Jes 49:8) Vinträdet har fortfarande samma rot men nu är alltså Guds Rike i Jesus Kristus. Grenarna i Vinträdet är alltså de som tror och lyder Kungen i Riket och får därigenom del av Anden.

Hebreiska bilden av en fader och en son är väldigt betydelsefullt om vi vill kunna förstå vad Jesus undervisar om som ställd under lagen. Fadern är den som grundlägger eller planterar någonting som är i begynnelsen som skall växa upp eller byggas upp för att bära hans namn. Sonen är själva begynnelsen grunden eller roten till allt som planteras och växer eller byggs upp och förhärligar faderns namn.

Det är precis därför Guds Son är begynnelsen eller roten till Vinträdet som skall växa upp och bära frukt. Du ser exakt samma bild tagen ifrån Matt 16 där Sonen är grunden och uppbyggaren till ett hus eller en familj som skall bära hans namn och förhärliga honom.

UT UR EGYPTEN KALLADE GUD SIN SON

Detta bibelord gällde Israels hur ut ur Egypten.
Nu tar Anden och pekar på samma bibelord när det gäller Jesus Kristus.

Det är egentligen inga konstigheter alls…
Joh 1:17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Så Jesus tar alltså Sanningen och pekar på ett Vinträd som Gud flyttar från Egypten till Israel som samtidigt är Guds Son.

Psa 80:9 En vinstock flyttade du från Egypten, du jagade bort hednafolken och planterade den.

Psa 80:15 Gud Sebaot, vänd åter, blicka ner från himlen, se till och vårda dig om denna vinstock! 16 Skydda den vinstock som din högra hand har planterat, den son som du har fostrat åt dig. 17 Den är förbränd av eld och nerhuggen. Inför din förebrående blick går de under. 18 Håll din hand över mannen vid din högra sida, över den människoson som du har fostrat åt dig.

Här ser vi att Gud flyttade en Son från Egypten till Nasaret (Rotskottet)
Men vi ser att ”rotskottet” samtidigt är en Son som flyttar till Nasaret.

Mat 2:23 Han bosatte sig i en stad som heter Nasaret (Rotskott) för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeterna att Jesus skulle kallas nasaré. (Rotskottet)

Jes 5:7 HERREN Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott, han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet.

Men nu har Paulus något att säga om Judar och Vingården som föröver allting till vad Jesus Kristus sa i Joh 15 – Det sanna Vingården är Jesus Kristus! De sanna grenarna är de i honom! Det pågår en pågående omskärelse av grenarna för att bära frukt.

Rom 2:28 Den är inte jude (Grenar i Vinträdet) som är det till det yttre, och omskärelse (Rensning av Vinträdet) är inte något som sker utvärtes på kroppen. 29 Den är jude (Gren i ett Vinträd) som är det i sitt inre (I Anden) och hjärtats omskärelse (Rensning av Vinträdet) sker genom Anden och inte genom bokstaven. En sådan får sitt beröm, inte av människor utan av Gud.

Vi skulle lika gärna kunna säga att den är ej en gren i vinträdet längre (i Guds Rike) som förlitar sig på något yttre precis som Judarna gjorde. Den är gren i vinträdet (Guds Rike) genom Andens verk i det innersta genom hjärtats omskärelse.

Då repeterar vi igen det vi sa från början om att Jesus Kristus är vinträdet som är en bild på Guds Rike. Vi har sett att lagen och profeterna pekar ut vinträdet som Guds Son. Lärjungarna sitter nu alltså med Jesus Kristus på en helig plats för vi är NT:s prästerskap (Nattvarden) Det var på helig plats prästerna skulle äta och dricka det var här smörjelsen fanns (Kunskapen om Gud)

Psa 133:1 En vallfartssång av David. Se, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor (I Kristus) endräktigt (Samma Tankesätt) tillsammans. (I Jesus Kristus Vinträdet) 2 Det är som när den dyrbara oljan (Smörjelsen) på huvudet rinner ner i skägget, i Arons skägg, och ner över kragen på hans dräkt. (Kunskapen om Gud levererat av Messias huvudet och Kungen till Kroppen genom Anden) 3 Det är som Hermons dagg som faller ner på Sions berg. Ty där ger HERREN befallning om välsignelse, om liv till evig tid.

Det är exakt därför Apostel Johannes skriver sin varning gällande ”Smörjelsen” och ”Villolärare”

1 Joh 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse (Andens Kunskap om Gud) som ni har tagit emot av honom (Jesus Kristus vår Överstepräst i Det Heliga) och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse (Hans Kunskap genom Anden) lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom (Vinträdet – Guds Rike) så som den har lärt er.

Guds Son är Vinträdet och Kungen i Guds Rike eller Översteprästen som ger Prästerna smörjelse kunskap och urskiljning. Nu tar vi Jesu Liknelse igen då kommer vi direkt förstå vad han menar.

Joh 15:1 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) den sanna vinstocken (En bild på Israel och Guds Rike) och min (Han är Guds Son) Fader (Heb: Av = Grundläggare av ett Hus eller Familjenamn) är vingårdsmannen. (Planteraren och den som sköter om Vingården och Vaktar den) 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli (Bo Kvar) i mig (Sonen) så förblir jag (JHWH) i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är (Gk: Ego Eimi = JHWH) vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir (Bor Kvar) i mig och jag (Bor kvar) i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. (Guds Vilja) 6 Om någon inte förblir (Bor kvar) i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

Bill Johnson står starkt bakom en rörelse nu som kallar sig för New Wine som säger att Guds Rike är ”Under och Tecken”. Medan skriften klart säger att Vinträdet är Guds Son och att ”Smörjelsen” (Ljuset) kommer från Messias till oss för att ge oss Kunskapen om Gud så vi kan bära frukt åt Gud. Andens Frukt är: Kärlek Glädje Frid ! Inte “Under och Tecken” inte ens att samla en kyrka full av människor vars yttre skiner och man med munnen säger Jesus!

EF 5:8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt.

Lägg noga märke till de här verserna som är från 1917 års översättning. Smörjelsen är alltså Ljuset från Lagen och Profeterna (Lampan) genom vår ÖP Jesus Kristus. Den enda platsen det kan ske är på en helig plats nämligen i det heliga som symboliserar Guds Rike (Vinträdet) eller i Kristus.

Kol 1:9 Allt ifrån den dag då vi fingo höra härom, hava vi därför, å vår sida, icke upphört att bedja för er och bönfalla om att I mån bliva uppfyllda av kunskap om Guds vilja (Smörjelsen från vår Överstepräst) i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. (Ljuset från Lampan = Lagen och Profeterna) 10 Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kunskapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. (Förbliva i Vinträdet eller i Kristus) 11 Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet och tålamod i allt (Förbli där trots yttre svårigheter och Villoläror) 12 och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skickliga till delaktighet (Förstfödslorätten) i den arvslott som de heliga hava i ljuset. (Från Lampan = Jesus Kristus) 13 Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike. (Det sanna Vinträdet)

Janne Ohlin / Göteborg 24/8-21

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged , , | Comments Off on FÖRBLIV I VINTRÄDET

Rom 5 Jesus i vårt ställe

Rom 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.

Adam var inte född av en människa han var född i Gud avbild (1 Mos 2:27) Men han var mänsklighetens representant. Han var som en ambassadör som tog beslut för mänskligheten. När Adam valde olydnaden mot Gud (1 Mos 2:16-17)(1 Mos 3:6)  kastades hela mänskligheten in i synden

Då överträdde vi alla Guds bud men något mer hände ett mörker kom över var och en av oss som håller människan fast och ger oss en syndaskuld som vi aldrig kan betala själva. Denna synd håller oss fast i ett järngrepp från den stund då vi föds ända tills vi dör.

Adam var olydig Gud bud som han hade fått direkt ifrån Gud. Gud gav Adam fria tyglar att äta av varje träd utom ett träd (1 Mos 2:16-17) Gud gav inte Adam frihet att välja utan att först klart förklara varför de skulle undvika att äta av det förbjudna trädet.

Därför att detta träd höll kunskapen om Gott och Ont i sig. Välsignelse och Förbannelse på en gång kan man säga. Innan syndafallet hade de ju endast upplevt och fått känna till Guds välsignelse. Adam var en representant för människan så resultatet av olydnaden drabbade oss alla.

Vi kan få uppleva både det goda och det onda men när vår tid är ute så dör vi. Vi lever vårt liv som i en fångenskap med fruktan för att död. Någonstans därinne har Gud i samvetet lagt in en fruktan för straff och död.

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.

Det är Jesus Kristus som blev en ny representant för människosläktet den siste Adam. Det är bara om den 1:a Adam dör och inte räknas mer som vi kommer in i honom där skulden utplånas och fruktan försvinner mer och mer.

1 Kor 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den siste Adam blev en livgivande ande. 46 Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. 47 Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen.

Jesus Kristus kom alltså som 100 % Människa och 100 % Gud
Han är människosonen för att föra oss till Gud (Medlare)
Han är Guds Enfödde Son för att föra Gud till oss (Medlare)

Han representerar alltså den som tror att han är den han säger sig vara inför fadern. Vad glad jag är att jag slipper stå där i mitt eget namn i klädd mina egna kläder den dagen för att representera mig själv.

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. 6 Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. 7 Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.

1 Pet 3:18 Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe, för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden.

Här ser vi att Jesus Kristus är medlaren mellan människan och Gud igen.
1/ Han trädde in i ditt och mitt ställe
2/ Han kan föra oss till Gud

Du kan inte och behöver inte längre komma i ditt eget namn du kommer i Jesu namn.

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Rom 5 Jesus i vårt ställe

Skapade till Guds avbild (Del1)

Skapade till Guds avbild (Del1)

Parousia Mission
Predikan: Elvor Ohlin
8 augusti 2021
Lyssna –HÄR

1Mos 1:26  Gud sade: “Låt oss göra människor till (i) vår avbild [tselem], till att vara lika oss27  Och Gud skapade människan [hebr. adam] till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

Tselem (hebr) betyder avbild, skugga, ”en representativ bild av någon”. Jag tror att vi kan säga att människan skapades i (ordet kan både översättas till och i) Guds avbild till – för att bli – lik Gud. Likheten betyder att Guds egenskaper skulle bli synliga genom människan.

Likhet med Gud (jag vill nämna 4 punkter, delvis hämtat från en bibelkommentar)

  1. Mentalt – vi kan resonera, planera och välja.
  2. Moraliskt – Adam och Eva skapades i rättfärdighet och oskuld – en återspegling av Guds helighet. Människan är också skapad med ett samvete. (Att “sam-veta” med Gud).
  3. Andligt – människan är skapad med en ande för att ha gemenskap med Gud.
  4. Socialt – vi är skapade för gemenskap med varandra – en återspegling av Guds trefaldiga natur.

1Mos 2:7 Och HERREN Gud formade [yatsar – forma, skapa – som en krukmakare formar leran] människan av stoft [aphar] från jorden och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande själ.

Stoft [aphar betyder jord, stoft, damm] – ämnen som finns i jorden, finns i våra kroppar. (Människans materiella värde var 37:50, sa Janne när vi hade Bibeläventyret i skolor. Med inflation något mer idag).

Syndafall och arvsynd

Människan sattes att råda [(KJ) have dominion] över skapelsen men föll i synd och uteslöt Gud i sitt rådande. Därför ser världen ut som den gör. Synden drabbade hela skapelsen men med en förhoppning och löfte om befrielse (Rom 8:19-22).

Synden har påverkat allt: mentalt, moraliskt, andligt och socialt och förstört avbilden. Adam och Eva drevs ut ur paradiset på grund av synden. Hela mänskligheten är därefter ett fallet släkte, ett tillstånd som vi brukar kalla ”arvsynd”. Beviset på att alla är syndare är att alla dör – även små barn.

Rom 5:12  Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat.13  Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. 14  Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma. [Varför härskade döden? På grund av arvsynden efter Adam och Eva]

Rom 7:18  Ty jag vet att i mig, det vill säga i mitt kött, bor inte något gott. Viljan finns hos mig, men att göra det goda förmår jag inte. [här var Paulus frälst/pånyttfödd men han försökte leva heligt i egen kraft – det var omöjligt]

Rom 3:23  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24  och de (på Jesus troende) står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.
(SFB 2015) de förklaras rättfärdiga som en gåva, av hans nåd, därför att de är friköpta av Kristus Jesus.

Arvsynden är vår fallna natur och dess sinnelag

Vi ärver inte helighet eller härlighet från Adam. Vi ärver en fallen natur (försvagad natur). Jag vill ta upp det eftersom det finns kristna som förnekar arvsynden. Den kallas också köttets natur, den onda naturen eller syndanaturen(olika bibelöversättningar).

Rom 8:6  Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. 8  De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Här kanske någon tänker: men Jesus sa att barnen tillhör Guds rike!? Hur stämmer det med arvsynden?
Mark 10:14 Jesus sa: “Låt barnen komma till mig och hindra dem inte! Ty Guds rike tillhör sådana,

Inte konstigt alls. Spädbarnet är en oskyldig liten människa som inte kan ta egna beslut eller ta ansvar för sitt liv. Det kan varken göra ont eller gott. Judarna har en fest, Bar mitzvah (pojkar) /Bat mitzva (flickor) vid 13 års ålder. Då anser man att barnen är tillräckligt stora för att ta egna beslut när det gäller tro och andlighet – de är religiöst myndiga”. Mognad sker olika hos barn och även om vi inte sätter en specifik ålder, är det värt att notera.

Vi föds med en natur som gör att vi alla kommer att synda (barnet kommer att synda). Förr sa man: ”vi är födda med en tvingande böjelse för det onda”. Jesus sa:
Matt 15:19  Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.

Hur kom det onda in i hjärtat? Utifrån? Ja, Satan och mörkrets makter påverkar utifrån men det finns en natur inom oss som visar sig och kan visa sig i tidig ålder. ”Ingen behöver lära oss att synda” – det är sant.

Vi har ansvar för våra handlingar och liv inför Gud. Vi har fått ett samvete som fungerar som en kompass om vad som är rätt och fel – men det andligt goda är vi oförmögna till. Vi kan leva som ”vanliga medborgare” och följa samvetet någorlunda. Vi kan också orena, döva, tysta och till och med brännmärka samvetet (1Tim 4:2). Det sista betyder att man inte längre känner samvetet som kunde vara till räddning, utan man förhärdar sig. Samvetet är ”som bortbränt”.

Vad betyder orden i Predikaren?
Pred 3:11 …Också evigheten har han (Gud) lagt i människornas hjärtan…
Har vi inte en liten “gudagnista” ändå?
-Nej, det betyder att vi är skapade med en ande (det stöder tron att människan är en “evighetsvarelse”)
-anden ger en medvetenhet om evigheten, om Gud, om en andlig verklighet.
-det är ett inre tomrum som gör att vi söker mening, identitet, bekräftelse, vi försöker fylla tomrummet på olika sätt… jagar efter något. Men bara Jesus/Gud kan fylla tomrummet och ge liv.

Vår vän Solveig Henriksen har en bra bild på bibelversen: Gud har gett människan en ande till skillnad mot djuren. Men det är som en kontakt utan ström. Man måste sätta i kontakten i eluttaget för att få ström. Likadant måste vi bli födda på nytt för att få liv.

Ef 2:1 Också er har Gud gjort levande, ni som var döda [andligt döda] genom era överträdelser och synder. 2 Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde [satan], den ande som nu är verksam i olydnadens söner [söner/döttrar (barn)]. 3  Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens [orge] barn, vi liksom de andra. [här beskrivs den fallna naturen – det står inte att vi var heliga ”av naturen”]

Ordet vrede [orge] betyder ”evig, pågående vrede”. Det syftar på Guds vrede över synden.

Joh 3:36  Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede [orge] blir kvar över honom.” [att förkasta Jesus får allvarliga konsekvenser – men Gud erbjuder alla förlåtelse och frälsning. Det är Evangeliets goda nyheter!

Rom 5:8  Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. [Läs Jes 53 om våra synder, våra skulder, överträdelser, missgärningar… Hur Jesus blev behandlad: föraktad, förkastad, sedd som värdelös, hånad, plågad, misshandlad, dödad… Så står det i vers 6: ”all vår skuld lade Herren på honom (Jesus)”]

Det är först efter pånyttfödelsen som vi kan göra Guds vilja. Beviset för att vi är Jesu efterföljare är att vi vill lyda Guds bud. Den helige Ande inspirerar och hjälper, verkar i vilja och gärning (Fil 2:13) och helgar till befrielse. Vad är det som gör att en kristen inte vill leva i synd eller gå emot Gud? Det är inte den fallna naturen (den är fiendskap mot Gud). Det är Guds Andes påverkan.

Helgelsen

När Jesus frälser en människa börjar han återställa den ursprungliga avbilden. Det kallas helgelse. På den vägen – i den livslånga processen – kan vi ha kommit olika långt. Helgelse betyder också renad och avskild [till helig tjänst för Gud].

Vi lever med den fallna naturen men den ska inte driva oss eller ha makt över oss, säger Guds ord. Vi ska drivas av Guds Ande som nu bor i vår ande.

Rom 6:6  Vi vet att vår gamla människa [syndanaturen, köttet] har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt [katargeo – arbetslös, kraftlös], så att vi inte längre är slavar under synden [Syndanaturen är inte vår “arbetsgivare” eller “slavdrivare” längre. Jesus bryter syndens makt!].

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. [Hur dödar vi kroppens gärningar? Om vi faller i synd bekänner vi, tar emot förlåtelse och vänder oss bort från synden. Vi väljer att följa Guds vilja]

Jesus är Guds sanna avbild! Han är unik. Jesus visade hur Gud är och han levde ett syndfritt liv som människa.

2Kor 4:4  Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.

Ängeln Gabriel sa till Maria:
Luk 1:35 …”Den helige Ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall också barnet kallas heligt och Guds Son.

Jesus blev avlad som det heter, genom den helige Ande. Gud är bokstavligen hans Far, i rakt nedstigande led. Bara han. Han blev inte Guds Son – han är Sonen/Gud av evighet. När Jesus kallade Gud ”min Fader” innebar det för judarna att Jesus jämställde sig med Gud. Och det var sant.

Vi är inte ”gudar” eller ”gudomliga”. Vi blir inte ”kristusar” när vi kallar Gud ”vår Far”. Det gör vi frimodigt därför att vi äri Kristus”, vi tillhör honom och han bor i oss. Enbart på grund av Jesus, kan vi kalla Gud ”vår Far”.

Hur ska vi förstå Ps 82:6?
Ps 82:6  Jag har sagt att ni är gudar, att ni alla är den Högstes söner. 7  Men ni kommer att dö som människor dör och falla som alla furstar faller.”

Svaret är att domarna kallades ibland ”gudar” på den tiden, därför att de hade makt att ta beslut över liv och död. Men de var vanliga människor. Vi minns kanske också att Gud sa att ”Mose skulle vara som Arons Gud”. Detta därför att Mose skulle lägga orden i Arons mun, som Gud hade talat och befallt till Mose. De var vanliga människor.

Ef 4:22  Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, [den gamla människan går inte att helga eller förbättra] 23 och ni förnyas nu till ande och sinne. 24  Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud [vi får Guds avbild tillbaka], i sann rättfärdighet och helighet. [det är Jesu rättfärdighet och helighet]

Kol 3:9  …Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar 10  och klätt er i den nya människan, som förnyas [står i pågående form] till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare. [Det är helgelse – vi är inte framme men det pågår ett återupprättande av Guds avbild i alla oss som tror]

Gal 2:19Jag är korsfäst med Kristus, 20  och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig.

Det finns de som säger att det bara är en liten del som måste dö ner eller korsfästas. Man bygger församlingar med ”våra styrkor”: gåvor, talanger, intellekt, goda gärningar, företagsamhet…”. Men Paulus skrev: Jag är korsfäst med Kristus. Inte: ”min självupptagenhet är korsfäst med Kristus” eller ”mina synder är korsfästa…”. Nej, hela mitt liv är korsfäst med Kristus. Anden får påverka hela mitt liv. Det är sann överlåtelse. Det är korsets sanna budskap.

Allt måste “gå genom korset”, allt ska överlåtas och läggas ner. Det som Gud sen väcker till nytt liv är renat och helgat åt honom – och kan förhärliga Jesu namn.

Vi vill gärna få det till att vi är godare än vad vi är. Vi har bara lite synd… vi behöver bara Gud lite mer i våra liv. Jag tror inte att vi vinner på att ge en förskönad bild av oss människor. Jag tror att desto mer vi inser hur illa det är ställt med oss inför Gud som är helig och fullkomlig i allt – desto större blir nåden han ger. Desto mer förstår vi Guds utgivande kärlek och barmhärtighet till oss.

Rom 8:14  Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner [(döttrar) Guds barn]. 15  Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!

”Barnaskapets Ande”

Jag har alltid predikat och kommer att fortsätta predika att alla är skapade och har fått livsande av Gud (1Mos 1-2). Alla är ämnade att tillhöra och leva för Gud. Men alla är inte Guds barn, för Guds barn blir man genom tron på Jesus Kristus. Det är att gå från död till liv. Vi blir Guds barn genom pånyttfödelsen för barnaskapet handlar om relation och det andliga livet.

Lewi Pethrus lärde att alla är Guds barn, utifrån strävan att nå ut i evangelisation. Vi hörde en del om det förra gången av vår vän Sigvard Svärd. Liknelsen om ”den förlorade sonen” i Luk 15 tas som exempel. Det kan möjligen användas så i vittnesbörd men jag menar att det blir missvisande utifrån bibelordet och kräver förtydligande. Jag går emot Lewi Pethrus här. Sönerna i liknelsen beskriver däremot på ett helt suveränt sätt, två ganska vanliga livsvägar bland Guds folk.

Samtidigt vill jag stryka under att vi är helt överens med Sigvard (och Lewi Pethrus) om det frälsningsavgörande som gäller omvändelse, pånyttfödelse, tro, vem Jesus är osv.

Gal 3:26  Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.

Jesus talade vid ett tillfälle till en grupp judar som sa att de var Guds barn, eftersom de härstammar från Abraham.

Joh 8:42  Jesus svarade: “Vore Gud er Fader, skulle ni älska mig, eftersom jag har utgått från Gud och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan han har sänt mig. 43  Varför förstår ni inte vad jag säger? Därför att ni inte kan lyssna till mitt ord. 44  Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. [Djävulen vill stjäla, slakta och förgöra och det var vad de ville: de ville döda Jesus. De tillhörde Guds utvalda folk, de var judar av härstamning men de saknade tron och var andligt döda]

Johannes beskriver det:
Joh 1:11  Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. 12  Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.

Rom 9:8  Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande [löftets barn är trons barn både i Gamla och Nya förbundet].

1Joh 3:1  Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också. Världen känner oss inte, därför att den inte har lärt känna honom.
3:10   På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta
[(KJ) inte praktiserar rättfärdighet], är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder (och syster). [det är naturligt att vi älskar våra trossyskon]

Hur vi lever visar alltså vem vi tillhör, vem vi påverkas av och vart vi är på väg.

Adoption

Det syns inte i svenska Biblar men ordet ”adoption” finns i grundtexten. Vi blir Guds barn genom adoption. Vi kanske kan kalla det “en gudomlig adoption”.

Grekiska ordet för ”barnaskapet” – uihothesia – betyder adoption, ”att insätta någon som son eller dotter – som den inte tillhör naturligt – och får samma rättigheter som äkta barn”. Det innebär att formellt och lagligt förklara att någon som inte är ens eget barn hädanefter ska behandlas och vårdas som sitt eget barn, inklusive fullständiga arvsrättigheter.

Paulus skrev om det judiska folket, Guds utvalda folk:
Rom 9:4  De är israeliter, de har barnaskapet [uihothesia – dem tillhör adoptionen /de hör till adoptionen – (KJ) to whom pertaineth the adoption]…

Israels folk utvaldes och adopterades som Guds folk.
När det gäller oss:
Ef 3:4  När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet.
…6  Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar
[medarvingar till frälsta/pånyttfödda judarna] och tillhör samma kropp som vi [Kristi kropp] och har del i samma löfte.

Ordet ”adoption” [Grek. uihothesia] finns i 5 bibelverser i NT:

Rom 9:4 (läste vi innan)

Ef 1:5  I sin kärlek har han genom Jesus Kristus förutbestämt att vi skulle tas upp som hans barn [uihothesia: tas upp /förutbestämts till adoption – (KJ) the adoption of children], enligt sin vilja och sitt beslut,

Rom 8:15  Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande [uihothesia: adoptionens Ande – (KJ) the Spirit of adoption], i vilken vi ropar: “Abba! Fader!”

Gal 4:4  Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen, 5  för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners (och döttrars) rätt [uihothesia: rätten som adopterade söner och döttrar – (KJ) receive the adoption of sons].

Rom 8:16  Anden själv vittnar (tillsammans) med vår ande att vi är Guds barn. [gäller de som är pånyttfödda genom tro och har fått Guds Ande] 17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom (här i tiden), för att också bli förhärligade med honom.
…22  Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. 23  Och inte bara den, utan också vi som har fått Anden som förstlingsfrukt, också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet [uihothesia: väntar på adoptionen (den slutliga, fullständiga) – (KJ) waiting for the adoption], vår kropps förlossning.

Adoption på NT:s tid kan beskrivas i 3 punkter – jag vill jämföra med den andliga adoptionen:

(1) Den medförde en total brytning med den gamla familjen och en ny familjerelation med alla dess rättigheter, privilegier och skyldigheter. Den adopterade personen fick alla rättigheter för en helt legitim son i sin nya familj. I bokstavlig mening och på det mest bindande lagliga sättet fick han en ny far.

Bibeln: Kol 1:13  Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. [vi byter andligt rike och andlig tillhörighet]

(2) Den adopterade sonen blev arvinge till sin nya fars egendom. Oavsett hur många andra barn det fanns var han medarvtagare med dem.

Bibeln: Rom 8:17  Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar,..

(3) Den adopterades gamla liv raderades helt. Alla skulder och förpliktelser upphävdes lagligen. Den adopterade sonen (dottern) betraktades enligt lagen som en ny person.

Bibeln: Kol 1:14  I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.
2Kor 5:17  Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.

Kort sammanfattning:
-Jesus är Guds Son av evighet. Han är Son – bokstavligt – i rakt nedstigande led.
-Jesus är unik och hans namn är över alla andra namn. Han sa själv:
Joh 3:31  Den som kommer ovanifrån är över alla [Jesus]. Den som kommer från jorden är av jorden [människan (hebr. adam)], och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla.
-Jesus är Guds avbild.
-Han är Medlaren mellan människa och Gud – sann Gud och sann människa.

-alla människor är skapade av Gud och har fått livsande av honom, som uppehåller allt.
-vi är adopterade söner och döttrar och räknas som äkta barn i tron på Jesus Kristus/Messias.

1Joh 3:2 Mina älskade, vi är nu Guds barn [han skriver till de troende], och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras [Grek. phaneroo – visar sig öppet, manifesterar sig, träder fram synligt (inte hemligt!)], kommer vi att bli lika honom, ty får vi se honom sådan han är.

Amen

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Skapade till Guds avbild (Del1)

Jesus är Ljuset

Satan attackerar idag församlingen och oss på alla fronter det är inte världen som är hans huvudmål. Mörkret håller på att “Gadda” ihop sig mot Jesus och hans folk som känner och lever i ljuset.

Apg 4:25 du har sagt genom den helige Ande, som talade genom vår fader David, din tjänare: Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? 26 Jordens kungar träder upp, och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans Smorde.

Men Jesus har sagt att mörkret aldrig skall kunna övervinna ljuset. Inte heller skall mörkret kunna övervinna dem som är byggda på klippan. Så länge vi håller oss kvar på denna grund är vi på säker mark. Men han kommer att försöka då kommer det att visa sig att inte alla längre vill hålla fast vid sanningen.

Bibeln säger att Satan skall försöka få bort oss från den grunden genom falska under och tecken. Ordet som används är APOSTASIA som betyder: “En rörelse bort ifrån en fast grund” (2 Tess 2:3)

2 Tim 2:19 Guds fasta grund består (OFÖRÄNDERLIG) och har detta sigill: Herren känner (GINOSKO) de sina och: Var och en som nämner Herrens namn skall hålla sig borta från orättfärdigheten.

När vi går till Matteus 7 ser vi de som gör tvärtom.
1/ Ett folk som bygger på en grund som förändras (Sand)
2/ Ett folk som berömmer sig av falska under o tecken
3/ Ett folk som kommer i Jesu namn
4/ Jesus äger åt dem: Jag känner er inte (GINOSKO)

Det här är något vi skall lägga märke till för en Jesus som ständigt förändras och säger nya saker håller inte att bygga på. Detta visar att Herren aldrig har gett dem kunskap om vem han är. Det grekiska ordet GINOSKO här handlar om en kunskap som har med relation att göra. Det är en kunskap som på ett kraftigt sett berör oss och det gör kunskapen om Gud.
Vem är han?
Vad vill han?

När Gud vill ge oss en kunskap som inspirerar och berör oss hämtar han den inte som Mystiken säger att vi kan lära känna Gud utan ord. Nej vi kan säga att “Lagen och Profeterna” är som en Lampa och Ljuset eller Elden är vittnesbördet om Jesus Kristus. (Klippan vi står på)

Jes 60:1 Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och HERRENS härlighet går upp över dig. 2 Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. 3 Hednafolk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig.

Jesus som är Lagen och Profeternas (Lampans) ljus kommer nu till skriftens folk men deras ögon var förblindade. Han har även kommit för att uppenbara sig i olika kristna församlingar runt jorden men många är lika blinda som Judarna var.

Upp 3:17 Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken.

Villfarelsen är alltid “Jag” – Centrerad. Men när Guds Ljus kommer är det bara Sonen i Centrum och ingen annan. När det sker får alltså Petrus se Ljuset från Lampan.
> Petrus bekänner då DU ÄR! (KLIPPAN = Frid och Säkerhet)
> Han säger då till Petrus: DU ÄR!

Paulus ger ljus över Jes 60:1-3
2 Kor 4:3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen (ÖGON) så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet (LAMPAN) om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Evangelium vad är det egentligen? Det är Lagen och Profeternas vittnesbörd (LAMPAN) om Jesus Kristus (LJUSET). Nu är det så att Ljus och Eld är synonymt med varandra i skriften. Det Paulus säger i 2 Kor 4:3-6 är att Lampan (LAGEN OCH PROFETERNA) vittnar om vem Jesus Kristus verkligen är (LJUSET)

När Emmausvandrarna får Jesus Kristus uppenbarad från Lagen och Profeterna så brann det en eld eller ett ljus i deras hjärtan

Luk 24:27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla Skrifterna.

Luk 24:31 Då öppnades deras ögon, och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. 32 Och de sade till varandra: “Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?”

Här ser vi alltså att Eld och Ljus är samma sak andligt talat så Jesus Kristus kom för att fullborda lagen och profeterna. När han gett sitt liv på Golgata ropade han: Det är fullbordat!

Luk 12:49 Jag har kommit för att tända en eld på jorden, och hur gärna ville jag inte att den redan vore tänd. 50 Men jag har ett dop som jag måste genomgå, och hur våndas jag inte tills det är fullbordat.

Har vi förstått vad han verkligen talar om nu? Vad var det som skulle brinna? Vad var det som skulle lysa? (LAMPAN) Vart skulle det lysa eller brinna? (HJÄRTAN) Vem är Ljuset? (JESUS KRISTUS)

Jesu egna ord: Det hjärtat är fullt av det talar munnen! (Lk 6:43-45)

VI ÄR NU GUDS TEMPEL i ANDEN

När vi kommer in i templet eller tabernaklet vad är det första vi får se där? En Ljusstake som kastar sitt sken på ett bord med 12 genomborrade bröd. Vad står talet 12 för? Förbundets fullhet!

Vad är det som sker när vi blir födda på nytt genom Guds levande ord? Du kommer in någonstans och du får se något sa Jesus till Nikodemus. (Joh 3)
1/ Född på nytt genom Anden och Ordet (LAMPAN)
2/ Annars kan vi inte se eller förstå Guds Rike
3/ Annars kan vi inte komma in i Guds Rike

Guds Rike kommer inte så att ni kan se det med våra lekamliga ögon. Guds Rike kommer alltså inom er och det riket är hans rike av ljus eller eld.

Luk 16:16 Lagen och profeterna (LAMPAN) hade sin tid fram till Johannes. Sedan dess predikas evangeliet om Guds rike (LJUSET) och var och en uppmanas enträget att komma in.

Johannes var en profet och en brinnande lampa sa Jesus (Joh 5:35) Han vittnade om Ljuset. Lampan skulle vittna om Ljuset!

Joh 5:37 Fadern som har sänt mig har vittnat om mig. Hans röst har ni aldrig hört, och hans gestalt har ni aldrig sett, 38 och hans ord har inte förblivit i er, eftersom ni inte tror på den som han har sänt. 39 Ni forskar i Skrifterna (LAMPAN) därför att ni tror att ni har evigt liv (RÄTTFÄRDIGHET) i dem, och det är dessa som vittnar (MARTUREO) om mig. (LJUSET) 40 Men ni vill inte komma till mig (LJUSET) för att få liv. (RÄTTFÄRDIGHET)

Vittna = Ett solklart bevis som leder till en frikännande dom i en rättegång.
Rättfärdig = Frikänd ifrån Domen i en rättegång där Gud är domare.

Den som nu blir ett tempel för den Helige Ande han har alltså Tabernaklets förebilder levande i sitt hjärta. (1 Kor 3:16)
Lagen kom genom Mose (Joh 1:17)
Nåden och Sanningen genom Jesus Kristus (Joh 1:17)

Som sagt var vad är det första vi får se när vi kommer in i det heliga i Jesus Kristus som är vårt nya Tempel i Anden? Att komma in i Jesus Kristus måste vara exakt samma sak som att komma in i Guds Rike.

En Ljusstake av Guld som brinner här tänd av Elden från Altaret. Elden på Altaret måste Gud själv tända och den fick aldrig slockna. Bakom den yttre förlåten i tempel kommer vi in på den platsen som kallas för det heliga i templet.

Guldljusstaken symboliserar alltså Lagen och Profeterna som kastar sitt sken på 12 stycken genomborrade brödkakor. På hebreiska så heter de; Hans ansiktes bröd! Bara prästerna får äta av dessa bröd! Men nu har vi ju blivit präster i Anden så att säga så nu får vi rätt att äta och inspireras av dessa bröd.

Häng med nu i en profetisk uppenbarelse som leder till att Emmausvandrarna kommer till helig mark. Först vände de ryggen åt händelserna i Jerusalem kristendomen var misslyckad för dem nu var de på väg till sitt eget igen. (Lk 24:31)

Jesus Kristus börjar nu själv uppenbara för dem vad som var skrivet om honom (LJUSET) i Lagen och Profeterna (LAMPAN) Detta ledde fram till att de upplevde det som om det brann en eld eller ljus i deras hjärtan. Själva klimax på själva uppenbarelsen handlade om att Jesus Kristus lyfte ett bröd välsignade det och bröt det. Han hade ju redan förklarat det i sitt studie med dem Lampan skulle ju kasta sitt sken på “Hans Ansiktes Bröd”

Nu öppnades alltså deras sinnen nu förstod de skrifterna och vem Jesus Kristus verkligen var. Nu vände de ryggen åt sina egna hus och nu hade Jerusalem och Sions berg fått en helt ny innebörd för dem.

Jesus Kristus är på lagen och profeternas grund både Människosonen och Guds Son samtidigt. Han är 100 % Människa och 100 % Gud på en och samma gång och han kommer aldrig att förändras.

Vad händer nu då? De kommer tillbaka till Jerusalem igen och där träffar de andra som sett och upplevt samma sak. Där mitt ibland dem dyker nu Jesus upp och visar sina genomborrade händer och sida för dem.

Psa 22:17 Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och fötter har de genomborrat.

Nu säger Jesus Kristus: Frid vare med er! (Lk 24:36)

Jesus Kristus säger: Frid vare med er! (LK 24:36)
Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. 28 Ni har hört att jag har sagt er: Jag går bort, och jag kommer till er igen. Om ni älskade mig, skulle ni glädjas över att jag går till Fadern, ty Fadern är större än jag. 29 Och nu har jag sagt det till er innan det sker, för att ni skall tro, när det har skett. 30 Det är inte mycket mer jag kommer att säga er, ty denna världens furste kommer. Mot mig förmår han ingenting.

Om vi tror att Satan och Jesus Kristus kämpar mot varandra och liksom kampen står och väger så blir ju det en väldig osäker framtid för oss. Mot Jesus Kristus som är vår Frid och ger oss sin Frid förmår han absolut ingenting. Det innebär förstås att vi vandrar i Ljuset som han är i Ljuset.

De som inte vandrar i Ljuset har inte den Friden utan den Friden som Världen ger. Om vi skall förstå det här med Friden bättre så kan vi kalla den för Fullhet. När jag blev frälst så sa Jesus gå nu sanningens väg dig skall intet fattas! Med andra ord det jag försökte söka och fylla mitt liv med i världen är en falsk frid.

När vi läser Ps 23 är Herren min Herde mig skall intet fattas. Där kan vi se att det finns 3 grundbehov som vi kan söka antingen hos Gud eller också i Världen.

1/ Säkerhet och Trygghet
2/ Kärlek och Omsorg och Beröring
3/ Glädje

Om vi inte lever i det ljuset som lampan ger i centrum av templet har vi alltså ingen frid eftersom han som är 100 % Människa och 100% Gud är vår Frid. Han som är medlaren mellan Människa och Gud på Sions Berg och det Nya Jerusalem (Heb 12)

Herren säger att han skall skaka sönder all annan säkerhet (Världens Frid) än det som befinner sig på den här grunden (Guds Frid)

Det finns en sång vi brukar sjunga ibland ”På dig min Gud förtröstar Jag”
Refräng:
Gud Du är alltid nära mig Ingen förändring finns hos Dig
Du är densamme igår och idag och i evighet
Du är min framtids säkra grund
Du som står fast vid Ditt förbund
Min klippa är Du allsmäktig Gud Jag ärar Dig

Den som inte har Guds Kärlek i sitt innersta han är istället fylld av Fruktan. Det går att på ytan genom psykologi trycka ner den här fruktan så att inte människor kan se den. Men bibeln säger att bara sanningen kan göra oss fria och det ljuset kommer inifrån. Det är bara i ljuset av Lagen och Profeterna som vi kan bli fria.

Den som i det ljuset väljer hörnstenen får uppleva Guds frid!

Den som väljer mörkret är i världen och börjar därför drivas av fruktan och osäkerhet! Han måste själv börja arrangera sin väg framåt. Den som förkastar hörnstenen måste därför manipulera sin omgivning med sitt eget ”Jag” i centrum. ”Jaget” eller ”Köttet” kommer alltid att sätta sin egen säkerhet (Falsk Frid) först i alla sammanhang.

Är det inte märkligt att samma sak som människans grundbehov är som hon söker är perverterat i världen.
1/ Säkerhet och Trygghet
2/ Kärlek och Omsorg och Beröring
3/ Glädje

Detta är alltså något som växer upp oss som börjar som en planta växer upp till ett träd som bär Andlig Frukt.

Gal 5:22  Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, – mm mm.

Den som vuxit upp och bär frukt kommer inte att manipulera sin omgivning för att söka sin egen säkerhet i alla lägen. Guds Frid är en gåva som vi får genom och den är inte vår utan Herrens Frid. Är inte det för underbart? Det är Herrens säkerhet vi får uppleva i våra tankar!

De här tre sakerna kan vi läsa om i Filipperbrevet
1/ Guds Frid skall bevara våra tankar i Kristus Jesus (Fil 4:7)
2/ Vår glädje skall vara i Herren (Fil 4:4)
3/ Gemenskap i Anden i Kärlek (Fil 2:1-2)

Uppdatering: När vi nu går till förklaringsberget så skulle ju lärjungarna där få se Guds Rike uppenbaras. (Luk 9:27-36) Mose och Elia (Lagen och profeterna) Vittnade om Jesu uttåg ur världen och detta Jerusalem.

Luk 9:34 Medan han talade, kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och lärjungarna blev förskräckta, när dessa trädde in i molnet. 35 Och ur molnet kom en röst: “Denne är min Son, den Utvalde, lyssna till honom!” 36 Och när rösten ljöd, visade det sig att Jesus var ensam. Lärjungarna teg och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett.

Mat 17:9 På väg ner från berget befallde Jesus dem: “Tala inte om för någon vad ni har sett, förrän Människosonen har uppstått från de döda.”

Det var precis detta Emmausvandrarna var med om när Jesus fullbordat sitt verk uppenbarade han sig för dem genom lagen och profeterna (Lampan) Det började nu brinna och lysa i deras hjärtan: Jesus Kristus är det Ljuset eller Elden.

JESUS RÄDDADE MIG!

Jag kan frimodigt vittna om att Gud finns och igår räddade han mig . Han gjorde ett under igår vid klockan 12:00 som gör att jag kan sitta här idag. Jag hamnade nämligen på akuten igår morse! Gud har sagt till oss att när jag välsignar er så skall jag göra det på ett sånt sätt att ni kommer klart att förstå att det är jag er Herre som gör det. Nu har vi ju olika bilder av vad en välsignelse är. Min bild av vad en välsignelse är när Gud berör oss så att han på något sätt får uppmärksamheten och äran.

Nu skall jag berätta någonting mycket märkligt för er. Bara ett fåtal vet att jag blev plötsligt så väldigt dålig så jag trodde att jag skulle dö. Detta hände alltså på morgonen den 7/8 kanske vid 8 på förmiddagen då Elvor ringde 112. Ambulans till akuten på Östra Sjukhuset där de tog prover och röntgade mitt huvud.

När vaktmästaren körde min säng emot röntgenavdelningen upplevde jag plötsligt hur allting bara vände plötsligt. När de körde mig tillbaka igen till en viloplats på akuten kände jag mig helt normal igen. Av min egen tidsuppfattning låg jag och väntade på röntgen när allt vände Ca 12:00.
Elvor skickade ut upprop om förbön för mig och handlade lite saker i en affär plötsligt när hon går därifrån upplever hon en förvissning inom sig att Gud har gripit in. Genom att jämföra tiden på kvittot med upplevelsen förstår hon att det måste skett något vid ca 12.05

När klockan var 12 upplevde 2 vänner som brukar besöka Parousia Mission att de skulle gå ner på knäna och be för mig att Gud skulle gripa in. Så när Läkaren kommer för att titta till mig sitter jag upp på sängen och kollar i min mobil. Hon var så förvånad och tittar mig noga i ögonen och säger: Det gick snabbt tillbaka hur mår du? Jag fick senare åka hem till Elvor som nu förstod att Gud måste ha gripit in.

Själv kände jag mig precis som om jag varit vid dödsrikets kant och vänt tillbaka igen. Dagen innan hade jag tagit ett mannakorn där det stod:

Jes 53:5 Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.

På morgonen precis när det skedde satt jag framför datorn och läste ett bibelstycke när allting bara flöt ihop och det började tjuta i huvudet där jag upplevde ett stort tryck. Jag upplevde det som om jag höll på att förlora medvetandet och allting bara snurrade och lade mig snabbt i soffan. Nu efteråt så kommer jag aldrig så länge jag lever glömma den texten:

Psa 118:14 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. 15 Man sjunger med jubel om frälsning i de rättfärdigas hyddor: ” HERRENS högra hand gör mäktiga ting. 16 HERRENS högra hand upphöjer, HERRENS högra hand gör mäktiga ting.” 17 Jag skall inte dö utan leva och förkunna HERRENS gärningar. 18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. 23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon. 24 Detta är den dag som HERREN har gjort, låt oss på den jubla och vara glada! 25 O, HERRE, fräls! O, HERRE, låt allt lyckas väl!

Apg 14:19 Från Antiokia och Ikonium kom det nu några judar. De lyckades få med sig folket, och man stenade Paulus och släpade ut honom ur staden i tron att han var död. 20 Men när lärjungarna samlades omkring honom, reste han sig och gick in i staden. Nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. 21 De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Ikonium och Antiokia, 22 och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sade att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike.

Detta kan många heliga vittna om som gått före oss Jesus Kristus är vår säkra frid och vår framtids säkra grund.

Tack alla älskade vänner som bad för mig under den tiden.
Med vänliga hälsningar Herrens Vittne: Janne Ohlin

JANNE OHLIN PAROUSIA MISSION GÖTEBORGPosted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Jesus är Ljuset

mRNA vacciner och lite till

mRNA vacciner lagrar ‘spikes’ i cellväggarna, inte minst i blodkärlen. Lymfocyterna är 1:a försvar mot angrepp i den enskilda cellen. Vid celldöd och om främmande virus/bakterier kommer ut fritt i blodbanan, mobiliseras vita blodkroppar omedelbart för att döda angriparen. Då ‘spikes’ finns kvar i blodomloppets cellväggar sker en explosiv mobilisering av vårt immunförsvar. P.g.a. ‘spikes’ uppstår blodproppar och i vissa fall en snabb död. En frisk god 46-årig vän (dataingenjör) på Nya Zeeland, utvecklade pericardit (hjärtsäcksinflammation) efter mRNA-vaccinet, trots att jag varnat honom. De långsiktiga effekterna av dessa genetiska vacciner är okänt. Färska studier publicerade i Lancet har visat omedelbart IgM o IgG-svar (immunoglobuliner) efter vaccination. Detta är 100 % bevis för att våra kroppar redan ‘kommer ihåg’ viruset sedan tidigare exponering, och att vaccination istället för att skydda, troligtvis ökar riskerna p g.a. våldsamma immunologiska reaktioner. (Saxat från FB)

EN KORT PRESENTATION ÖVERSATT TILL SVENSKA AV HUR COVID-19 BLUFFEN BRYTER MOT NÜRNBERG KONVENTIONEN.

Då måste man ställa sig frågan bryts dessa “Spikes” ner i kroppen eller inte?

Posted in Different Stuff | Comments Off on mRNA vacciner och lite till

Dansk präst såg avfallet och Gnosticismen komma igen

ÅR 1948 SKREV CARL SKOGVAARD-PETERSEN DETTA.
(TÄNK OM HAN HADE SETT DET SOM HÄNDER IDAG)

”Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär, så som det kliar i deras öron att få höra. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.”   2 Tim.4:3,4

”Den falska profetian är tydligen i vardande. Vi måste med smärta erkänna, att allt FLYTER i fråga om den sunda läran. Det tycks mig att vi i våra dagar står inför ett liknande fenomen som under den fornkristna kyrkans första århundraden.

Då uppstod oräkneliga blandningsformer av Kristi evangelium och alla slags hedniska, populärfilosofiska tankar. Man kallade dem med ett sammanfattande namn för gnosticism. Det som vi i våra dagar upplever i fråga om läran är ingenting annat än en upprepning av den gammalkyrkliga gnosticismen, om än naturligtvis i modernare former… Vi står inför en rad nya, moderna blandningsformer, som har kristet namn och ger sken av att vara kristendom, men i verkligheten har hedniskt tankeinnehåll, eller så inför de sådana nya uttolkningar av det gamla, ja eviga evangeliet, att man borttolkar den genuint kristna kärnan.”

Ur boken DE SISTA TIDERNA OCH DET SISTA MÅLET
C.Skogvaard-Petersen, sid.33, J.A.Lindblad, 1948
Saxat från P-A Imsens Facebook sida (Offentligt inlägg)

Fortsätter sedan med att citera inlägg i tråden som är mycket intressant utan att nämna några namn jag bara citerar

Mr X: Det är bara början… när de lärorna tonar ut därför att de är så ytliga, kommer den katolska mysticismen med sin djupmeditation och gnosticism. Varför ska det vara så svårt att vända sig till den sunda läran?

Mr Blind:
Toronto Airport kallas Catch the fire och har en mycket sund bibel förankrad tro har själv varit där flera gånger. Bethel har jag lyssnat på och även de har en mycket sund tro och bygger sin tro helt på Guds ord. Är själv utbildad pastor. Viktigt att vi hedrar dem som går före.
“Den skada” Ingen kyrka är fri från misstag men desa kyrkor är viktiga för de pekar på en levande relation med Gud som ofta inte kyrkan I Sverige känner till.

FD: New Agare:
Mina tankar kring varför det är så här är att vi idag lever i en tid där allt handlar om känslor och upplevelser. En ‘enkel’ och rak tro på Guds Ord är inte tillräcklig; man vill uppleva MER av Gud, KÄNNA mer, och därför måste man krångla till det med ritualer och speciella tekniker, självsuggestion om du vill. Vad de som sysslar med detta inte förstår är att de öppnar upp för andra andemakter. Det ligger mycket nära New Age som aldrig egentligen ‘försvann’ utan bara ändrade skepnad.
Jag var själv inne i NewAge-träsket när jag var yngre och jag känner igen det mesta idag som smugit sig in i kyrkan.

Mr Blind svarar FD New Agare
Förstår nog inte riktigt, vi människor är komplexa och känslor och tankar är en del av oss. Guds ord sätter kärleken till honom som det viktigaste och det är främst en känsla. GT beskriver så många Gudmöten och ordet talar om gemenskap med Gud. Att ha gemenskap med Gud är starka saker något som inte lämnar våra känslor oberörda och där i vill vi möta den vi älskar. Inget konstigt och inget new age.
Tekniker, kultur, mönster vi kan kalla det olika saker men sånt har vi alla i alla områden i livet, gör att lättare nå ditt vi vill. Det är riskfyllt när vi hamnar i diken att bara ha känslor eller bara förnuft.
Vidare tro stavas relation och relation är känslor utan relation ingen tro.
Hur många Gudmän sökte Gud för att finna honom, här tror jag vår vilsenhet finns i vi har för få Gudsmöten.

Herr Klarsyn:
New Apostolic Reformation. Det är en löst sammansatt grupp av hyperkarismatiker som utnämner varandra till Apostlar, alltså inte missionärer utan till personer som har samma auktoritet som de verkliga Apostlarna. Rörelsens andlige grundare anses vara C Peter Wagner.
Gruppen har ingen organisation i verklig mening utan består snarare av ett nätverk av olika karismatiska församlingar. De mest tongivande är förmodligen Toronto Airport Church, Lakeland Florida och Bethel Redding.

Herr Klarsyn svarar Mr Blind om Toronto

Hej. Håller inte med dig. Om deras förkunnelse varit bibelförankrad hade de aldrig gått i samma fotspår som Hagin mfl.

Deras fokus ligger på att utvinna Kraft från den Helige Ande. Att skapa formler för hur den kristne ska agera för att leva “ett övernaturligt liv”.
Sen när var den Helige Ande en kraft som en människa kan styra över?
Den här rörelsen har sina rötter i Phineas Quimbys New Thought och efterföljaren Mary Baker Eddys Christian Science. De är från dessa som tankar om att du skapar med dina ord kommer ifrån bland mycket annat.
Lite exempel:
Toronto har ett osunt begär efter manifestationer.
Heidi Baker är en skicklig retoriker men om man studerar hur hypnotisörer arbetar så ser man direkt hur hon använder samlingens förväntningar och audiovisuella “triggers” för att sätta människor i transliknande tillstånd. Det mänskliga psyket är inte speciellt sofistikerat och när vi samlas i grupp, med gemensam koncentration på en person, en eldslåga, en ouijabräda eller vad ens man vill, så lägger hjärnan till det som ens förväntningar innehåller. Hur ofta hör man inte karismatiker säga -“Du måste komma med förväntning på Herren!”. Det är så man lägger grunden för att plantera hysterins frön i människor. Sen när första personen börjar rycka eller skratta hysteriskt så börjar det snart sprida sig. Är detta verkligen Andens frukter?

Ta sen Bethels “bibelskola” – Bethel School of Supernatural Ministry. Dess syfte är att frambringa en ny sorts kristen som ska “vandra i kraftgärningar”. Detta genom att låta människor från hela världen komma och betala hundratals dollar för att få ett meningslöst diplom. Detta är inget annat än simoni när man köper sig andliga titlar och det är en stor synd mot Gud.

Bill Johnson säger också uttryckligen att de ska utforma modeller som ska exporteras ut över världen. Vilket de mycket framgångsrikt också har gjort.
Apg 8:18-24
Men när Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sade: “Ge den kraften till mig också, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande. Petrus sade till honom: “Till fördärvet med dig och dina pengar, om du tror att Guds gåva kan köpas för pengar! Du har ingen del eller lott i den här saken, för ditt hjärta är inte uppriktigt inför Gud. Omvänd dig därför från din ondska och be till Herren så att han, om möjligt, förlåter dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är full av bitter galla och fast i orättfärdighetens band.” Simon svarade: “Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni sagt drabbar mig.”

Vidare: Bill Johnson promotar den sk. “Passion Translation” som en revolutionerande bibelöversättning. Denna är gjord av en enda person vid namn Brian Simmons, vilket inte har någon formell utbildning eller kunskap om bibelöversättning. Simmons tar sig såna stora friheter med texten att översättningen inte ens längre är en parafras utan en ren sekteristisk pamflett för rörelsens teologi. Inte ens Jehovas Vittnen ändrar så mycket på Bibeln som Simmons gör. Simmons gör detta arbete på grund av en syn han påstår sig ha haft där Jesus kom till honom personligen och befallde honom till det. Jesus ska tydligen även ha fler okända böcker som Simmons ska få vad det lider. Låter trovärdigt eller?
Att kalla dessa för bibelförankrade är att helt missa vad som överhuvudtaget konstituerar vad “bibelförankrad” betyder. Dessa vill ersätta de sanna Apostlarnas ord med subjektiv “uppenbarelsekunskap” som inte går att verifiera mot Bibeln och som möjliggör dessa att styra sina församlingar i precis den riktning de själva vill. Men vad säger Bibeln om dessa som kommer med främmande läror?

Mr Klarsyn igen:
Nja, så kan man inte behandla texten. Misstaget du gör är att inte skilja på preskriptiv och deskriptiv text. Apostlagärningarnas främsta uppgift är att etablera Apostlarnas utväljande av Jesus personligen. Vi ska genom texten kunna utröna att det Jesus sa gällande dem faktiskt stämmer. Det är inte en modell för oss att kopiera eller tro att vi fått samma gåvor. Jag vet mycket väl att detta är något som karismatiker ogärna gör eftersom de främst längtar efter att bli den näste Petrus, Paulus eller någon annan av Apostlarna. Men så har inte kyrkan predikat eller varit sedan Apostlarnas tid. Istället har sanna kristna hållit sig till Apostlarnas lära, vilket är den grund som vi sedan är byggda på.

Grunden är redan lagd och det finns inget behov för nya apostlar, eftersom man inte lägger en grund flera gånger.Biblisk tro är inte förväntan på att bli belönad för att man har tron. Biblisk tro är lydnad till Gud. Läser man hela kapitlet i Hebreerbrevet ser man exempel på lydnad, även om dessa inte omedelbart blev belönade för det. Belöningen är frälsningen genom Jesus Kristus, inte häftiga under och tecken som vi skulle vara kallade till. Abel nämns bland annat och han blev “belönad” med en sten i huvudet. Var inte han kallad till ett övernaturligt liv här på jorden?Nä, hans tro bestod i att han såg det som är kärnan i vår tro – att Gud älskat världen så mycket att han utgivit sin son för den. Det är poängen med alltihop.

Vi är inte Apostlarna. Jesus utvalde dessa personligen och genom deras trohet till honom gjorde de större gärningar än vad han själv gjorde. Bibeln du håller i din hand är ett konkret exempel på detta. Jesus vandrade i Judéen, Galilén och Samarien samt en snabbis i Dekapolis. Petrus och Paulus var ända borta i Rom och spred Evangeliet. Det var de som skulle göra större ting än Jesus, men det största – att han återuppstod – har endast han gjort.Jag har lyssnat på hundratals predikningar från olika NAR-församlingar och den röda tråden som går genom allt är fokuset på åhörarens potential. Det utlovas ständigt grönare gräs bakom nästa fantastiskt uppmålade drömvision. Men om det verkligen stämde, att man kunde “lära sig” att bli en bättre kristen så skulle resultatet se helt annat ut. Men inget blir som de faktiskt säger; världen skådar inte en ändlös ström av helbrägdagörare som rensar sjukhus.

Samhällen blir inte förvandlade till det bättre utan är precis lika illa däran som de alltid varit.Gällande Simmons behöver du gå djupare än att bara kolla vad han själv påstår. Han har ingen utbildning alls och han ljuger till och med. Han arbetade ett tag för en organisation som översatte Bibeln till ett urinvånarspråk, dock inte som översättare. Han hävdar dessutom att han har tillgång till de “verkliga” manuskripten som skrevs innan de grekiska, vilka enligt honom är skrivna på arameiska. Detta är total lögn, eftersom det inte finns några arameiska manuskript. Verkliga bibelforskare har helt avfärdat hans påståenden. I mina ögon är Simmons en charlatan i paritet med Joseph Smith. Helt utan kredibilitet.Jag vill påminna om att Simmons inte är en av Apostlarna. Hans utombibliska “uppenbarelser” har ingen som helst vikt för en sann kristen. Tvärtom bör hans påståenden stämpla honom som heretiker.

Om man vill ha en någorlunda enkel förklaring av The Passion Translations många fel kan man ta del av denna genomgång av karismatikern Mike Winger.https://youtube.com/playlist…Jag kräver inte att man ska tro på mig. Vem som helst kan söka och finna att det jag skriver stämmer. Jag välkomnar egna efterforskningar!

Janne Ohlin Göteborg – 26/7-21

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Dansk präst såg avfallet och Gnosticismen komma igen