Uthållighet i prövningar

Uthållighet i prövningar

Undervisning: Elvor Ohlin
Parousia Mission
19/2-2023
Lyssna -HÄR-

Jak 1:2  Räkna det som den största glädje, mina bröder […och systrar eller (tros)syskon], när ni råkar ut för alla slags [poikilos] prövningar [peirasmos].  3  Ni vet ju att när er tro sätts på prov [dokimion], så gör prövningen er uthålliga. 4  Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. 5  Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. 6  Men han skall be [aiteo] i tro [trofasthet] utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. [det tvivel som beskrivs här kommer av ett delat hjärta – alltså den som är halvhjärtad och inte vill följa Jesus helt]

Jag vill göra en annan översättning utifrån grundtexten och sammanhanget:
”Räkna det som den största glädje [enbart glädje] när ni oväntat omges eller omringas av alla möjliga slags prövningar av olika karaktär (poikilos). Ni vet ju att när Gud prövar [dokimion] er tro /trovärdighet, gör prövningen er uthålliga och tålmodiga.
…(v 5) Om någon av er brister i att förstå att prövningarna är anpassade för att Gud ska kunna nå ett speciellt resultat i er, så be om den visheten. Men kom inför Gud i bön som en ödmjuk tjänare [aiteo] i tro, utan att tvivla på att Gud är god och alltid har goda syften.

Med andra ord: Låt inte uppror och motstånd mot Guds vilja få hindra hans verk i er.
Vad ska vi säga? Vem har inte klagat ibland? Tyckt att Gud prövar nästan ”över förmåga”? Vad är det då som gör att vi är kvar i tron på Gud? Det är den Helige Andes hjälp genom allt. Anden verkar mäktigt i oss som tror, och “Anden själv vittnar [tillsammans med] vår ande att vi är Guds barn” (Rom 8:16).

…utan brist i något avseende, fullkomliga och hela, läste vi. Det låter som stora ord men sammanhanget visar att det innebär att vi inte längre dras till världens usla brunnar och orena källor. Vi vänder oss alltid till Herren. Det är vad Gud förväntar sig av oss, att vi kommer till honom i vår nöd. När vi så överlåter oss själva till Guds vilja får vi också uppleva Guds välsignelse, hans godhet och trofasthet.

Mose visste vad prövningar av alla de slag är. Vi läser i Mose avskedssång till Israels folk
5Mos 32:3  Ty HERRENS namn skall jag förkunna, ge ära åt vår store Gud. 4  Han är Klippan, fullkomliga är hans gärningar, ty alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek, rättfärdig och rättvis är han.

Till dem som vek av i uppror och vände sig bort och tillbad andra gudar/avgudar – som ytterst är tillbedjan av onda andar (v17) – sa Mose:
28  Ty ett rådlöst folk är de, och förstånd finns ej i dem. 29  Vore de visa skulle de inse detta, de skulle förstå vilket slut de måste få.

Vore de visa… skulle de förstå vart vägen leder. Vishet är också att lita på att Gud är god och alltid har goda syften.

Jakob skriver här att vi ska kunna glädja oss även om vi oväntat är helt omringade av prövningar. Gud använder prövningarna för att rena och forma vår karaktär.

Många har vittnat om att det senaste året 2022 har varit bland det svåraste man har upplevt. För Janne och mig har det också varit ett jobbigt år och vi är väldigt tacksamma för alla er som har ber för oss. Janne har gått igenom alla symptom av Menieres sjukdom men nu mår han bättre än på länge, även om han måste leva med sjukdomen. Ändå är det Guds trofasthet och svar på bön, som vi kan summera året med och jag vet att det finns många fler som kan säga detsamma, trots allt som har drabbat dem. Vi har upplevt ordet:

Nah 1:7  God är HERREN, en tillflykt på nödens dag, han känner dem som flyr till honom.

Våra liv är i Guds händer och i mitt inre hade jag fått en fast förvissning om att Gud ska hjälpa igenom. “Det kommer att bli bättre, Janne, även om det tar tid”. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Den förvissningen hade jag inte i mig själv. Den kom från den helige Ande och därför säger jag att “jag hade fått” den.

Ett annorlunda bönesvar
Jag vill berätta om ett tillfälle för att ge en inblick från min synvinkel. Jag skulle jobba ett dygnspass på mitt arbete som personlig assistent. Vid den här tiden påverkade sjukdomen både balansen, synen och psyket på Janne, förutom hörselnedsättning, tinnitus, yrselanfall, illamående, utmattning och andra symtom som ingår.

I bilen till jobbet sa jag: ”Jesus, jag orkar inte vara orolig för Janne ett dygn till när jag jobbar. Nu lägger jag Janne i dina händer. Jag ber att du sänder dina änglar att vaka och beskydda Janne både hemma och om han går ut och går.”
Nästa dag när jag skulle köra hem på eftermiddagen kom ett sms från Janne: ”Föll handlöst” och “en gråtgubbe”. Jag satte mig i bilen och körde hemåt och sa med en suck: ”Jesus jag förstår inte. Jag la Janne i dina händer och bad om beskydd och änglavakt igår …men det verkar inte som om du hörde min bön? Jag förstår inte”.

Janne hade gått en promenad med två kameror om halsen. Han missade att han gick rakt ut från en avsats och föll handlöst i asfalten med huvud och axel före. 3 män kom och hjälpte honom upp. ”Det gjorde först ont i det opererade knäet men det försvann när jag gick hemåt”, sa han. Janne var ledsen över att han hade ramlat igen. MEN han hade inte en skråma, inte en bula, inte ett blåmärke. Inte ens minsta repa på kamerorna!
Det kallar jag änglavakt och Guds beskydd! Gud hade hört min bön!

Det Jakob skriver i sitt brev här ska vi inte uppfatta som en tillrättavisning utan en kärleksfull uppmaning. Vi uppmanas att inte ge efter eller ge upp, utan vara uthålliga i omständigheterna som vi lever i när vi är i Guds vilja.

Nu kommer en annan sida i prövningen:
Prövningar [peirasmos] kan översättas både frestelse och prövning, beroende på vem som står bakom.

  1. Gud tillåter prövningar [peirasmos] men han prövar [dokimazo] alltid för ett gott syfte, ett underbart mål – och Guds plan.
  2. Djävulen frestar [peirasmos] för att få oss på fall och han frestar för att få oss otåliga ist f uthålliga Mest av allt vill han locka till tvivel och otro, så att vi ger upp. Han kan påverka tankelivet: “nu har Gud övergett dig”, “du måste ha gjort en oförlåtlig synd”, det är Gud som straffar dig”, “lika bra att du ger upp nu för det kommer bara bli värre“…
  3. För oss gäller det att kunna skilja på vem står bakom och att vi avslöja Satans lögner.

    Vi ser innebörden i ordet i kommande verser:
    Jak 1:12  Salig är den som håller ut i prövningen [peirasmos], ty när han har bestått sitt prov [dokimos (verb: dokimazo)] skall han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. 13  Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. 14  Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär.

När Israels folk skulle inta landet var det inte bara att flytta in.
1) det var genom kamp och prövningar.
2) allt har skrivits ner till undervisning för oss (2Tim 3:16).
3) på samma sätt är det en andlig kamp för oss “att stå emot djävulen” (Jak 4:7).

Hebr 10:36  Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Uthållighet /tålamod är nödvändigt och det får vi genom prövningar. Vi har inte den i oss själva för det är Kristi uthållighet vi behöver. Paulus skrev till en församling i förföljelse:

2Tess 3:3  Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde. 4  I Herren har vi det förtroendet för er att ni gör och kommer att göra det vi föreskriver er. 5  Må Herren leda era hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet [hupomone].

[Hupomone] betyder uthållighet, ståndaktighet, att stanna kvar under en börda [ett lidande] med förtröstan. Uthålligheten är kopplad till hoppet. Vi stannar kvar under Guds fostran, i de omständigheter som Gud leder in i och tillåter. Här ingår att inte försöka fly när det gäller yttre omständigheter – att inte försöka hitta en enklare och bekvämare väg – för det kan inte ge det resultat som Gud har tänkt. (Det behöver betyda att vi ”faller av” men vi ställer till onödiga problem för oss själva). Andra prövningar, som sjukdom eller sorg, kan vi inte fly ifrån.

Jakob skriver om Jobs uthållighet i lidandet.  
Jak 5:10  Bröder, ta profeterna som talade i Herrens namn till föredömen i att tåligt uthärda lidanden. 11  Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.

Det var som om Gud satte en strålkastare på Job för att dra uppmärksamhet till honom.
Job 1:7  Då frågade HERREN Åklagaren [Satan betyder åklagare, den som anklagar och en som kastar sig mellan två för att skilja dem åt. Satan är expert på att slå in kilar mellan människor och han vill skilja människan från Gud]: “Varifrån kommer du?” Åklagaren svarade HERREN: “Från en färd utöver jorden där jag har vandrat omkring.” 8  Då sade HERREN till Åklagaren: “Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.” 9  Åklagaren svarade HERREN: “Är det utan orsak som Job fruktar Gud? 10  Har du inte på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger? Du har välsignat hans händers verk, och hans boskapshjordar breder ut sig i landet. 11  Men räck ut din hand och rör vid allt som han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet.”

Visst är det sant att det är lättare att tacka Gud och leva i tro när livet går bra och vi själva och våra närmaste är friska och starka. Job hade status och en stor familj. Han var förmögen, men han var också gudfruktig. Ändå måste prövningar komma, för den tro som inte är prövad i eld, är inte äkta (1Petr 4:12-19). Gud själv gav Job sitt vittnesbörd – och Gud satte gränser för varje prövning!

Lidande för Kristi skull
Nu kanske någon tänker: ja, men lidande handlar väl om förföljelse, att dela Kristi lidande? Var Jobs lidande ”för Kristi skull”? Ja, det kan man säga att det var. Satan fick tillåtelse att ta ifrån Job det ena efter det andra: (1) 500 par oxar och 500 åsninnor (2) 7000 får (3) 3000 kameler (4) hans 10 barn, 7 söner och 3 döttrar.

När Job ändå höll fast vid sin tro på Gud, krävde Satan att få ta hans hälsa. Då skulle han nog “förbanna Gud rakt i ansiktet”, trodde Satan. Orden ”förbanna Gud” betyder här att ta avsked av Gud. Men det gjorde inte Job.

Jobs uthållighet skulle bli ett vittnesbörd inför både människor och hela andevärlden om den äkta tron som prövas i eld, tron som håller och fördjupas därför att Gud är med sina barn. Namnet Job betyder den förföljde [roten: att vara någons fiende, vara hatad]. Job var Guds vän och därför var han Satans fiende. Job var på den [alltid] segrande sidan.

Därför vill jag säga att både förluster och sjukdom vara att lida “för Kristi skull”. Det kan vara svaret på bönen om ”att blir mer lik JESUS”, och som Johannes Döparen sa: ”att jag förminskas och han växer till.

Job visste inte hur allt skulle gå men han höll uthålligt och envist fast i hoppet:
Job 19:21  Var barmhärtiga, ni mina vänner, var barmhärtiga mot mig, ty Guds hand har slagit mig. …25  Men jag vet att min återlösare lever, och som den siste skall han träda fram över stoftet. [Är det inte obarmhärtighet som ofta kännetecknar falska lärare? De utlovar ständigt helande till alla och när det uteblir skyller de på dig: ”det är fel på din tro”]

Kanske därför Jakob börjar sitt brev på det här sättet(?). Senare i brevet (kap 5) skriver han om skryt över rikedom, otålighet och själviskhet, obarmhärtighet och förakt för det svaga när framgångsteologi tar över. Där den villoläran kommer in, brukar man inte vilja höra om Guds väg genom lidande och prövningar.

Uthållighet är att bevara hoppet med förtröstan på Jesus/Gud. Att orubbligt hålla fast och att vi vänder oss till Herren och vi väntar efter honom. Jesus sa i liknelsen om såningsmannen:

Luk 8:15  Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga.
Det är samma som att ta sitt kors och följa Jesus
Luk 9:23  Sedan sade han (Jesus) till alla: “Om någon vill följa [erchomai opiso] mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa [akoloutheo] mig. 24  Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. 25  Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?

I grundtexten är det två olika ord för ”att följa”. Det Jesus säger här är att ”den som vill följa efter mig /gå bakom mig [erchomai opiso]”, skall förneka sig själv – dvs. vara villig att fullständigt avstå från sina egna planer att göra eller leva som man själv vill – och varje dag ta sitt kors och slå följe med mig, gå tillsammans med mig [akoloutheo].
Du går aldrig ensam utan tillsammans med Jesus och följer hans ledning och håller dig till honom var han än går.

Allt detta utgår ifrån ett val att överlåta hela sitt liv till JESUS och det är då som han ”leder våra hjärtan in i Guds kärlek och Kristi uthållighet”. Vi söker Gud med hela hjärtat.
Jer 29:13  Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig [samma ord som Jesus säger i Matt 7 – och så kommer villkoret] om ni söker mig av hela ert hjärta.

Det finns kristna som aldrig kommer vidare för att det finns områden där man vägrar följa Guds vilja och därför är man bunden där.

Korsmärkta budbärare
Det finns en korsmärkt väg som går genom hela historien sedan syndafallet och som följer varje generation. JESUS vill göra oss till korsets budbärare – men inte bara det – han vill göra oss till korsmärkta budbärare.
Med det menar jag:
1) att Gud får göra ett djupare verk genom livets prövningar så att våra liv blir ett vittnesbörd om Guds nåd och underbara gärningar.
2) att JESUS kan bli synlig genom oss och smörjelsen, den helige Ande, verkar i oss.

Vi kan läsa om många exempel och det började med Abel. Det kostade Abel hans liv att lyda Gud och räknas som rättfärdig. Han satte tro till ett oskyldigt offerlamm som var en skugga och förebild av verkligheten på Golgata där Guds Lamm offrade sig. Abel förlorade sitt liv här på jorden men han vann det eviga livet hos Gud.

Alla Bibelns rättfärdiga män och kvinnor vet att den korsmärkta vägen är både lidandets och segerns väg. Hela ökenvandringen var som ett vandrande kors.
-När israeliterna slog läger såg stammarnas placering ut som ett stort kors ovanifrån.
-När Tabernaklet sattes upp såg möblerna och inredningen ut som ett kors ovanifrån.

Bittra platser blir söta när korsets får värka
2Mos 15:22  Därefter lät Mose Israels barn bryta upp från Röda havet, och de drog ut i öknen Shur. Under tre dagar vandrade de i öknen utan att finna vatten. 23  Sedan kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där, eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara. 24  Då knotade folket mot Mose och sade: “Vad skall vi dricka?” 25  Men han ropade till HERREN, och HERREN visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov.
Träet är en bild på korset.
Korset talar om att Jesu blod renar från all synd och orättfärdighet.
Jesus döper i Helig Ande, ger levande [friskt] vatten och helgar. 

”…jag bär Jesu märken på min kropp”, skrev Paulus (Gal 6:17) – inte som en klagan utan som en ära att få lida för Kristi skull.

Vet ni vad Job kunde säga när hans prövningar var över?
Han säger det inte bokstavligt men man kan ana att uttrycker det i sitt samtal med HERREN: Det var värt lidande och prövningar som omringade mig. Det var värt det för att lära känna HERREN (Jesus/Gud), för han uppväger och gottgör allt.

Jag är övertygad om att det kommer alla Guds barn [Jesu korsmärkta efterföljare] att kunna säga en dag. Kanske är det svårt att säga det nu (?) men den dagen kommer, helt säkert.

2Kor 1:3  Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud,han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. 5  Ty såsom Kristuslidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. 6  Om vi lider nöd, sker det för att ni skall få tröst och frälsning. Om vi blir tröstade, skall också det uppmuntra er och ge er kraft att uthålligt bära samma lidanden som vi.
På samma sätt får vi uppmuntra och trösta varandra till uthållighet i prövningarna.

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , | Comments Off on Uthållighet i prövningar

Gud människan och andemakterna del 6

I del 5 såg vi att:
1/ Kenneth Hagin: ger oss en falsk syn på vår identitet och på vår auktoritet.
2/ C Peter Wagner: pekar ut vägen hur du praktiskt skall använda denna falska identitet och falska auktoritet.

Jag utgår hela tiden ifrån Sven Reichmans bok: ”Allt är inte Gud som glimmar” som är ett utmärkt redskap att använda.Därför att du får reda på hur de tänker i grunden i hela denna Gnostiska rörelse. C Peter Wagner tar helt enkelt bara och vägleder dem in i vad han kallar för en ny Apostolisk reformation. (NAR) Han påstår att denna Gnostiska rörelse har nya Apostlar och nya Profeter. Jag tog upp att allt denna villfarelse exploderade från och med Toronto.

Då 1994 varnade Herren oss och Tricia Tillin (Hon varnade i ett nyhetsbrev 1994) Jag såg en stor svart flod av kloakvatten sprida sig över hela jorden. Jag har sett att samma New Wine är en del av denna flod. En annan person vid namn Ed Tarkowski fick precis innan Toronto uppleva hur han fick se en “andlig mörk pyramidliknande hierarki” försöka kalla på honom.

Han säger att det var precis som om dessa makter erbjöd honom en hög position i samma profetiska rörelse som Kansas City profeterna. Vi kan se att NAR (New Apostolic Reformation) när knutet till den falska profetrörelsen Kansas City Profeterna. De nya Apostlarna (Med Wagner själv som Superapostel idag är han avliden) släpper alltså in hela den här falska Profetrörelsens uppenbarelser in i denna nya falska reformation han påstår skall förvandla en hel Kristenhet. När det nu gäller Kansas Cityprofeterna kommer jag inte längre än till Bob Jones så han får stå fram som en bild av hela den falska profetrörelsen. Vi kan även räkna in en person som Mike Bickle till Kansas City profeterna (NAR) också.

När vi börjar undersöka detta NAR finner vi ett jättestort nätverk som sträcker sig så gott som över varje nation på jorden. Kan du gissa vad de har gemensamt? Vad jag kan se i min undersökning så har alla de stora namnen Kenneth Hagins demoniska teologi i botten. Hur vet jag det då? Jo på grund av vad de predikar så måste man dra den slutsatsen och det var ju precis vad Jesus sa att vi skulle kontrollera för att se vilken rot och vilken frukt som trädet bar.

Luk 6:43 Det finns inte något bra träd som bär dålig frukt, inte heller något dåligt träd som bär bra frukt. 44 Ett träd känner man igen på frukten. Inte plockar man väl fikon från tistlar eller vindruvor från törnbuskar? 45 En god människa bär fram det som är gott ur sitt hjärtas goda förråd (Andens Ljus) och en ond människa bär fram det som är ont ur sitt hjärtas onda förråd. (andligt Mörker) Ty vad hjärtat är fullt av, det talar munnen.

Jag vill repetera det viktiga bibelordet jag tog upp i del 5 för det hjälper oss bedöma och skilja på Andligt Ljus och det andliga mörker som uppträder som ljuset. Mörkret bedragar så många människor just därför att det använder sig av Jesu namn. Men om källan är fel och ”självupphöjande” bedrar det även om det skulle ske “under och tecken”. Bakom alla avgudarna i världen finns det demonisk aktivitet även bakom falska evangelier. Vi har redan tagit upp detta flera gånger nu men dessa demoner försöker få oss att antingen blidka dem eller så bedrar de oss att vi skall strida direkt emot dem. Både det ena som det andra är fel och faktiskt hedniskt sätter åt sidan Guds Allsmakt och sätter fokus på vårt ”Jag

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. (In i Ljuset och Ljuset in i oss) Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt (I Ljuset) skall han ta och förkunna för er. (Manifestera det Ljuset i oss) 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er. (Vår arvedel är i Ljuset = Kol 1:12-14)

När jag studerade denna rörelse som de kallat NAR (New Apostolic Reformation) så fann jag saker som chockerade mig. Det verkar som om från och med Toronto så börjar falska läror flyta samman till en enda flod. Det är nästan omöjligt att skilja på en Apostel och en som kallar sig för Profet i den här rörelsen idag. Så begreppet NAR (New Apostolic Reformation) är precis vad en del säger en rörelse som innehåller en mängd nätverk och en mängd olika falska lärare och organisationer. Men de har någonting gemensamt nämligen Kenneth Hagins falska teologi (Gnosticism) och uppsättandet av ett falskt synligt Guds Rike jorden innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen. Det finns naturligtvis vissa variationer men framför allt finns det ovetande människor som bedras in i den här rörelsen och det är dem vi försöker att nå i första hand.  

En sida på nätet nämner en hel massa namn på dem som innehar betydelsefulla platser inom detta jättelika nätverk. Den sida som kanske är en av de mest sunda när det gäller andlig bedömning av olika rörelser heter Herescope. Det är en term som myntades av Mr. Lynn Leslie som bokstavligen betyder “att undersöka villfarelse.” Herescope startade som en regelbunden tidskriftskolumn i The Christian Conscience Magazine publicerad under 1995-1998.

Tydligen så har Kansas City Profeterna gått samman med en annan grupp ledd av Mike Bickle vid namn IHOP (International House of Prayer) En av de mest kända av Kansas city profeterna var en man vid namn Bob Jones (Känd för att vara indragen i en massa sexuell omoral) Här är en artikel som handlar om något de kallar för New Breed (En ny Ras) detta är en fullkomligt demonisk antikristlig uppenbarelse Bob Jones ger Mike Bickle LÄNK/ Denna uppenbarelse har nu trängt in NAR (New Apostolic Reformation) och bevisar därmed att den är “Gnostisk och antikristlig” den förnekar vår ende Herre och Frälsare Jesus Kristus.

Men om man är grundad på Hagins teologi så blir ju bönen aldrig en vädjan till Gud. Det blir ju istället ett proklamerande utifrån den felaktiga identiteten att vi är en ande där hela Guds fullhet redan bor. Så naturligtvis hamnar man i den livsfarliga demoniska fällan att strida direkt emot andemakterna. Precis vad bibeln varnar oss för i Judas brev.

Den falske profeten Bob Jones (Kansas City Profet) i samtal med en annan falsk profet Mike Bickle (IHOP) om en ny ras alltså (New Breed) Jag fann också en annan artikel där det visar sig att Bob Jones står bakom Todd Bentleys uppenbarelse av ängeln Emma. (Vilket är uppenbart demoniskt).

Artiklel Nr 1: Vad Är The New Breed? Detta skedde alltså 1989 vid ett samtal i Kansas City Profeterna mellan 2 falska profeter. I slutet av artikeln kommenterar Anton Bosch det hela och detta är mycket bra så jag tar och pekar på vad han säger. Det här bevisar nämligen att hela NAR (New Apostolic Reformation) som springer fram ur dessa rötter är utan grund och rent demoniskt. Bob Jones får en uppenbarelse av vad han påstår är de som är förutbestämda att ärva allting. Han påstår att de är den nya grunden och att det är dessa som skall föda fram den äkta församlingen. Han säger att dessa kommer att ha anden utan mått. När de träder fram så kommer det en explosion av under och tecken som aldrig tidigare setts (Som Bill Johnson) De skall vandra i samma kraft som Kristus hade (Som Bill Johnson) Dessa kommer att lägga döden under sina fötter de kommer att nå en mognad och bli Gudamänniskor. (Ni skall bli som Gud) Han ser 300,000 elitkrigare av det förnämsta av alla blodlinjer på jorden. Dessa ser han komma i nästa generation dessa 300.000 kommer att ha en superauktoritet i andevärlden och vinna över 1 Miljard själar. Han ser dem lägga en ny grund av nya Apostlar och Profeter och upprätta de 5 faldiga tjänstegåvorna (Latter Rain – Manfested sons of God)

Kommentarer:
Det har blivit väldigt populärt för dagens “profeter” att göra alla möjliga vilda förutsägelser om framtiden. Skriften är dock tydlig med att när profeter talar ska deras ord prövas (1 Kor 14:29). Men prövningen kan inte baseras på subjektiva saker som om profetiorna “känns” rätt eller eller upplevs sanna. Bibeln måste vara den källa mot vilken varje profetia eller undervisning prövas eftersom Guds ord är oföränderligt (1Peter 1:25, Matt 24:35 etc). Om människors ord inte överensstämmer med skriften måste de förkastas.

Till exempel förutspår profetior från Bob Jones, Mike Bickle (Falska profeter) en ny ras av kristna ledare som kommer att leda en världsomspännande väckelse som kommer att få en miljard in i Guds Rike. Låt oss nu pröva denna profetia i ljuset av Guds ord. De påstår att 300,000 superledare kommer att upprätta Guds Rike på jorden med början just nu.

Bob Jones säger att nästa generation “kommer att föda fram den verkliga församlingen” men Bibeln säger att Jesus Kristus kyrkan startade den nytestamentliga församlingen på pingstdagen för 2000 år sedan!

Bob Jones säger att den generationen troende är “den största av alla generationer som någonsin har varit på jordens yta … (de) kommer att ha en härlighet som långt övergår alla generationers troende som funnits på jorden. Men Bibeln målar upp en dyster bild av en församling i stort avfall i den sista generationen. de sista dagarna: (2 Tim 3:1-5 + 2 Tess 2) Han säger även att dessa är förutbestämda att ärva allting på jorden. Men bibeln säger att Kött och Blod inte kan ärva Guds Rike som är ett andligt rike (1 Kor 15:50) Bara de ödmjuka kan ärva Guds Rike (Matt 5:5) Endast övervinnarna som håller ut i prövningen kommer att ärva Guds Rike (Upp 21:7)

Bob Jones säger att dessa superkristna  “kommer att lägga kyrkan på rätt grund“. En direkt lögn han påstår att den församling som är nu inte har haft en stadig grund att byggas upp på innan. Ett antikristligt påstående för Jesus har redan lagt en grund som ligger för alla tider (Matt 16:18) Han förkastar alltså den lära och den person som hela Guds Hus vilar på och som Apostlarna hade. Det är ju uppenbart att det inte är Guds Rike utan att annat rike denna falska rörelse talar om. (1 Kor 3:11 + Ef 2:20) De talar också om att denna generation skall gå fram och övervinna världen genom under och tecken. Då måste det vara de falska under och tecken som de laglösa utför I den sista generationen (Matt 7 + 2 Tess 2)

Bob Jones fortsätter med sin hädelse och menar att det är dessa superkristna som skall lägga själva döden under deras fötter. De tar alltså Kristi plats (Antikrist) För det är Jesus Kristus själv som skall lägga döden och alla fiender under sina fötter (1 Kor 15:25-27) Han påstår alltså i samma andetag att dessa superkristna 300000 skall vinna 1 Miljard själar. Detta påstående är en del av den falska Latter Rain rörelsens läror. Bibeln talar ju rakt emot om ett jättelikt avfall istället (2 Tess 2 + 1 Tim 4:1)

Enligt Bob Jones skall de 5 faldiga tjänsterna som är nämnda I Ef 4 och föra församlingen till perfekt mognad och bli en Gudsmänniska. Han kallar dem för “Melkisedeks Prästerskap. Återigen ser vi den antikristliga agendan för skriften säger att Jesus Kristus är som Melkisedek och är perfekt för evigt. (Heb 6:20) Gud verkar redan från start med Apostlar (Jesu Kristi Apostlar) profeter evangelister och herdar och lärare (Ef 4:11-12) Konsekvensen blir ju att Jesus Kristus har misslyckats så att dessa Superkristna i den sista generationen skall avsluta verket åt honom. Dessa som kallas ”Den nya rasen” kan inte vara någonting annat än de som New Age talar om skall besitta jorden i deras guldålder någon annan slutsats går inte att dra enligt bibeln.

Bob Jones påstår att de superkristna behöver inte uppleva någon ökenvandring utan bli övernaturligt födda i anden. Men skriften säger att alla människor är syndare (Rom 3:10 + Rom 3:23) I boken “Counterfeit Kingdom” (Holly Pivec) på sidan 5 nämns att Bob Jones besökt Bethel Church och lärt dem hur man gör resor till himlen. Där lärde han ut hur man skulle lära sig att göra olika upplevelser genom andningsteknik och visualisering (New Age) Han sa att på detta sätt kan du göra olika ”utanför kroppen upplevelser” och resa ditt du vill.

Det råder ingen tvekan om att Bob Jones enligt skriften är en falsk antikristlig profet som drivs av samma ande som New Age. Allt som denne man säger och gör är att ersätta vår ende Herre och frälsare med ett “Självupphöjande” budskap (Satans signum)

Vi finner det därför väsentligt att denne Bob Jones hade ett starkt inflytande på en annan antikristlig person. Nämligen Todd Bentley som talade om samma resor upp till tredje himlen och som stod i spetsen för den falska väckelsen i Lakeland. Bob Dee Way kommenterar en video här där ”häxan” Patricia King samtalar med Todd Bentley och Bob Jones. (Pdf)

Artikel Nr 2: Här ser vi den falske profeten Bob Jones (Kansas City Profet) som en länk till den falska väckelsen i Lakeland och Todd Bentley.
Bob Jones’ ängel Emma – Angel of the Prophetic or Demon from Satan? Denna artikel är från en person som hoppat av denna rörelse och nu varnar för den.

Om vi inte diskuterar vad som har gått fel, lämnar vi Kristi kropp öppen för bedrägeri och villfarelse. Därför måste vi titta på så uppenbara felaktigheter som Bob Jones påstår få sig uppenbarat från Gud. Någon gång runt 1985 började Bob Jones först började om ängeln Emma. Därför skall vi titta på hur han påverkade Todd Bentley’s tjänst genom att citera Todd Bentey genom sina egna ord.

Låt mig nu prata om en änglalik upplevelse med Emma. Två gånger frågade Bob Jones mig om den här ängeln som var i Kansas City 1980: “Todd, har du någonsin sett ängeln med namnet Emma?” Han frågade mig som om han förväntade sig att den här ängeln visade sig för mig. Förvånad sa jag: “Bob, vem är Emma?” Han berättade att Emma var ängeln som hjälpte till att föda fram och starta hela den profetiska rörelsen i Kansas City på 1980-talet. Hon var som en  som hjälpte till att sköta om det profetiska när det bröt ut. Inom några veckor efter att Bob frågat mig om Emma var jag i en tjänst i Beulah, North Dakota. Mitt under gudstjänsten var jag i samtal med Ivan och en annan person när jag fick se Emma. När jag stirrade på ängeln med öppna ögon sade Herren: “Här är Emma.” Jag skojar inte. Hon flöt ett par centimeter från golvet. Det var nästan som Kathryn Khulman i de gamla videorna när hon bar en vit klänning och såg ut som om hon gled över plattformen. Emma verkade vacker och ung – ungefär 22 år gammal – men hon var gammal samtidigt. Hon tycktes bära visdomen, dygden och nåden i Ordspråksboken 31.

Hon gled in i rummet med skinande gnistrande ljus och färger. Emma bar en massa väskor och började dra guld ur dem. När hon sedan gick upp och ner för kyrkans gångar började hon lägga gulddamm på människor. “Gud, vad är det som händer?” frågade jag. Herren svarade: “Hon släpper guldet, som är både uppenbarelsen och det ekonomiska genombrottet som jag för med mig in i den här kyrkan. Jag vill att du ska profetera att Emma dök upp i denna tjänst – samma ängel som dök upp i Kansas city som ett tecken på att jag bekräftar att den profetisk anden kommit i församlingen. Se, när änglar kommer, kommer de alltid av en anledning; vi behöver faktiskt fråga Gud vad syftet är. Inom tre veckor efter det besöket hade kyrkan gett mig det största offer jag någonsin i min tjänst. Tusentals dollar! Tusental! Trots att hela mötesserien bara besöktes av tretusen personer. Även pastorn där vittnade om att efter det att jag lämnat kyrkan började offren där fördubblas eller tredubblas.

Under detta besök blev pastorns fru (det var en AOG-kyrka) helt berusad av den Helige Ande – hon började springa runt och skälla som en hund eller huka sig som en kyckling och gav ifrån sig konstiga ljud en kraftfull profetisk ande kom över henne. Efter att denna profetiska smörjelse kom över henne började hon få telefonnummer till och ringa upp helt okända personer och profetera över dem. Hon skulle berätta för dem att Gud gett henne deras telefonnummer och sedan skulle de få kunskapens ord och profetior. Det var efter denna mötesserie som änglar började dyka upp i kyrkan (Slut citat Todd Bentley)

Det kusliga med det här är naturligtvis att det kan vara fallna änglar som uppträder som ljuset. Ni som följer den här rörelsen NAR vet ju att det bara profeteras:
1/ Profetior om framgång aldrig varning för dom
2/ Det handlar för det mesta om ett ekonomiskt genombrott

Det är skrämmande men roten till ordet Demon (Fallen ängel) är Daio: ”To distribute Fortunes” vilket är exakt vad Emma gör: Hon sprider ut rikedomar och ett budskap om en underbar gyllene framtid. Detta är exakt vad kristenheten vill höra bara goda nyheter inga doms budskap eller omvändelsebudskap. Det som sker nu är precis vad Paulus säger: Gud fångar dem i deras egen visdom de får höra precis vad de vill höra!

Vid Toronto så kallade man stället för Joels bar vet du vad Rodney Hooward Brown menade med detta? Att de var den Guds armé som profeterades som i Joels bok. Men detta är helt klart en demonisk armé och absolut inte en kristen armé. Vi tackar Gud att vi lyckas nå in med vår undervisning precis där det behövs och så länge nätet är öppet är detta ett effektivt sätt att nå människor för att varna dem. En person som lyssnat på Del 2 av Gud människan och andemakterna bekräftade varningen! Jag lyssnade till en podd som gjorde mig ytterligare säker på min varning. De som höll på med andlig krigföring hånade de vanliga kristna ”Torrbollarna” som inte gjorde ”Under o Tecken” – Ja det hade faktiskt en underton av hat! Nu tänker de bevisa detta för allmänheten och driva ut onda andar öppet för allmänheten på 2000 platser i USA. Vet du vad jag tror? Det kommer att de ut som om det fungerar så se upp och vaka över utvecklingen.

Jag avslutar hela denna serien genom att läsa upp den profetiska drömmen som är en varning: LÄNK
För några år sedan hade jag en dröm som jag kom att tänka på under tiden jag lyssnade på Jannes undervisning (Gud människan och andemakter del 2). Jag tror detta var en varning och något som många kommer att hamna i då trosrörelsen är så infiltrerad i dagens frikyrkor.

I drömmen mötte jag andemakter där en sådan liknade en skorpion fast med sylvassa engaddade klor. Jag blev rädd när jag såg dem och fick för mig att jag skulle gå emot dessa och sa “i Jesu namn gå bort” så som jag fått lära mig att man ska göra (i karismatiska sammanhang för 15 år sedan.) Andemakten tittade på mig och fick ett sådant hatiskt flin, hånskrattade och började prata, jag svarade och upprepade sedan “i Jesu namn” men demonen tog då och stötte sin gadd i mitt ben och jag fick en sådan ångest och smärta jag aldrig tidigare upplevt och skrek för mitt liv. Jag fattade inte varför den kunde göra så när jag hade åberopat Jesus, sedan tryckte den i de engaddade klorna i mina ben och jag trodde jag skulle förgås av smärtan som var både fysisk och själslig. Jag vaknade och förstod att jag hade agerat utifrån trosrörelsens villolära att jag själv var Gud som kunde befalla demoner och andemakter.

Jag upplevde i drömmen att det blev en sådan panik när jag förstod att den andlig krigföringen plötsligt inte fungerade som den tidigare hade gjort. Jag kunde inte förstå varför och blev så förvirrad och paralyserad av detta, att då vända mig till Jesus för räddning fanns inte i min tanke då jag trodde att han redan var med mig i den andliga krigföringen, vilket var en lögn.

Kan det vara så att kristna blir lurade in i denna väg genom att ondskan låtsas att bli påverkad av andlig krigföring i början? När man sedan har gått en bit in på denna väg så fungerar plötsligt inte den andlig krigföring längre och man råkar i livsfara. Jag upplevde efter drömmen att jag inte skulle ha engagerat mig i samtal med demonen, inte svara och dessutom inte befalla utifrån egen ingivelse utan istället vända blicken, hela min kropp och fokus helt och hållet mot Jesus, bort från ondskan och be till Jesus att han skulle ta bort demonen.

Till sist några videos från Todd Bentleys möten i Lakeland där han ropar på änglar men nu förstår vi att det är demoner. (Fallna änglar)

Todd Bentley Angels-Angels-Angels
Todd Bentley och ängeln Emma
The False Apostles and Fake Angels of the Lakeland Revival
Todd Bentley Goes to Heaven – Heavenly Experiences and Angelic Realms
Todd Bentley Blessed by Apostles
Caryl Matrisciana on Todd Bentley
Todd Bentley – Wisdom of Gold (Gold Tooth Angel)
Heavenly Access with Todd Bentley (han har absolut inte vänt om)

Janne Ohlin – Göteborg


Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 6

Varning för andlig krigföring i profetisk dröm

Vi fick ett mail från en person som skriver att hon alltid lyssnar på vår undervisning på hemsidan. Efter att ha lyssnat på Jannes varning för Andlig krigföring (Del 2) blev hon påmind om en dröm som hon fick för några år sedan.

Eftersom drömmen innehåller “skorpioner” skickade jag en Ohlins fundering från 2010, då jag vid den tiden hade studerat den profetiska bilden och grundtexten i Uppenbarelseboken. Detta förklarar ytterligare vad drömmen handlar om.
/Elvor Ohlin

Den profetiska drömmen:
För några år sedan hade jag en dröm som jag kom att tänka på under tiden jag lyssnade på Jannes undervisning (Gud människan och andemakter del 2). Jag tror detta var en varning och något som många kommer att hamna i då trosrörelsen är så infiltrerad i dagens frikyrkor.

I drömmen mötte jag andemakter där en sådan liknade en skorpion fast med sylvassa engaddade klor. Jag blev rädd när jag såg dem och fick för mig att jag skulle gå emot dessa och sa “i Jesu namn gå bort” så som jag fått lära mig att man ska göra (i karismatiska sammanhang för 15 år sedan.) Andemakten tittade på mig och fick ett sådant hatiskt flin, hånskrattade och började prata, jag svarade och upprepade sedan “i Jesu namn” men demonen tog då och stötte sin gadd i mitt ben och jag fick en sådan ångest och smärta jag aldrig tidigare upplevt och skrek för mitt liv. Jag fattade inte varför den kunde göra så när jag hade åberopat Jesus, sedan tryckte den i de engaddade klorna i mina ben och jag trodde jag skulle förgås av smärtan som var både fysisk och själslig. Jag vaknade och förstod att jag hade agerat utifrån trosrörelsens villolära att jag själv var Gud som kunde befalla demoner och andemakter. 

Jag upplevde i drömmen att det blev en sådan panik när jag förstod att den andlig krigföringen plötsligt inte fungerade som den tidigare hade gjort. Jag kunde inte förstå varför och blev så förvirrad och paralyserad av detta, att då vända mig till Jesus för räddning fanns inte i min tanke då jag trodde att han redan var med mig i den andliga krigföringen, vilket var en lögn. 

Kan det vara så att kristna blir lurade in i denna väg genom att ondskan låtsas att bli påverkad av andlig krigföring i början? När man sedan har gått en bit in på denna väg så fungerar plötsligt inte den andlig krigföring längre och man råkar i livsfara. Jag upplevde efter drömmen att jag inte skulle ha engagerat mig i samtal med demonen, inte svara och dessutom inte befalla utifrån egen ingivelse utan istället vända blicken, hela min kropp och fokus helt och hållet mot Jesus, bort från ondskan och be till Jesus att han skulle ta bort demonen.

Posted in DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Varning för andlig krigföring i profetisk dröm

Gud människan och andemakterna del 5

Vi lämnade del 4 med att nämna att Toronto var startskottet på vad vi tror är början på en process som kallas för det stora avfallet. Vi tittade på Roodney Howard Browns tjänst och jämförde med Sven Reichmans bok – Allt är inte Gud som glimmar. Vi såg att Rodney Howard Brown har samma rötter som Kenneth Hagin.

Den som vandrat korsets väg kan förstå att Gud aldrig skulle utgjuta Den Helige Ande över ett folk som sätter sig över Guds ord och nedvärderar Jesus Kristi Härlighet. Ändå har sorgligt nog många främst yngre utan urskiljning dragits in i New Wine (Betel Church – Bill Johnson) som har sina rötter rotat i Torontovälsignelsens falska lärosystem. (Kenneth Hagins)

Det finns ärliga människor som söker sanningen som inte har en aning om vilka farliga lärosystem som ligger bakom nästan allt vi ser idag. Det är glädjande med all den positiva respons vi fått. Jag upplevde att jag skulle göra den här serien så grundläggande som möjligt. Sedan kan man bara be att Anden leder människor som behöver höra det. Vi ger naturligtvis all ära till Herren Jesus Kristus för vi gör bara vad Herren sagt åt oss att göra. Till och med ekonomin till utrustningen vi använder här hemma har kommit genom en gåva som exakt täckte inköpet.

Vi har varit med om det förut i vår tjänst för Gud. Vi reste då på heltid för Herren i Sverige och predikade några år. Vi hade då en gammal rostig bil som inte gick att svetsa på mer så rostig var den. Vi bad till Gud och på förunderliga vägar fixade han en begagnad men hyfsad bil till oss. När Gud kallar dig så tar han hand om allting runt omkring dig också. Själv kan jag se hans mäktiga hand genom en 3 årig – Sjukdomsperiod med mycket prövningar och lidanden. Det finns ett kors att bära så lidanden drabbar oss förr eller senare.

I detta avsnitt Nr 5 i serien skall vi titta på en person som får denna svarta flod av villfarelse att spridas globalt. En man som försöker organisera en hel kristenhet att på ett felaktigt sätt göra vad bibeln varnar oss för nämligen att konfrontera de demoniska krafterna. En man som introducerar ett begrepp som han kallar för “Territoriella andemakter” som han påstår har greppet över människor städer och länder. Hans namn är C Peter Wagner och är grundaren av det vi kallar för NAR (New Apostolic Reformation) Det är viktigt att veta om att han delar samma gnostiska teologi som Kenneth Hagin. Det är C Peter Wagner som börjar organisera samman jättelika globala nätverk för att transformera hela kristenheten in i en ny Apostolisk Reformation. (NAR)

Från C Peter Wagners egen bok: Confronting the Powers (Att konfrontera den fallna andevärlden) där beskriver Wagner att det finns starka fästen som ger andemakterna legal rätt över olika områden (Städer och länder) samt över enskilda personer.
Han talar om mark nivå = Andeutdrivning eller att bryta förbannelser över enskilda personer.
Han talar om strategisk nivå = Driva bort andemakterna över städer och länder.

Detta har absolut ingen biblisk grund utan snarare en logisk slutsats baserad på samma falska grund som Kenneth Hagin. Vi läste i del 4 ifrån Sven Reichmans bokAllt är inte Gud som glimmar. (Pdf) Vi ser då att summan av Kenneth Hagins undervisning blir följande.

1/ Hagin beskriver oss vara en ande ha en själ och bo i en kropp
2/ Hagin beskriver sedan en falsk pånyttfödelse
3/ Hagin påstår att vi i vår ande har allting för att råda över skapelsen
4/ Hagin påstår att vi blivit som Kristus på denna jorden
5/ Hagin påstår att vi utifrån vår ande kan tala skapande ord och att det beror på att tron är en kraft.

Så när vi nu talar om C Peter Wagner utgår han från Kennet Hagins teologi. Han kallas ju inte för “Trosrörelsens fader” för intet. Eftersom ingen av dem grundar sig på bibeln är detta bygge ett jättestort luftslott utan någon bibelgrund.

C Peter Wagner har alltså en falsk undervisning han kallar nu in bönekrigare till “andlig krigföring” på “Strategisk nivå” Wagner menar att andemakterna (Demonerna) får legal rätt. Denna rätt får de om det skett onda saker i en stad eller i ett land. Dessa demoniska krafter kallar Wagner för territoriella andemakter. så har andemakterna (Demonerna) fått legal rätt att råda över detta Territorium. Detta är för bibeln helt främmande tankar men inte om man tänker som Kenneth Hagin. Han menar ju att den Kristne har fått all Jesu Auktoritet boende i sin ande vid pånyttfödelsen. Endast då blir ju Wagners tankesätt logiskt men helt obibliskt utan gnostiskt i sin natur.

Först och främst lockar denna lära in den Kristne i en falsk identitet en illusion. (Mörker) Med denna falska identitet skall alltså den kristne nu tjäna Gud på ett obibliskt sett. (Mörkrets ofruktbara gärningar) Detta kräver nämligen en hemlig kunskap om andevärlden som Gud har förbjudit och varnat för.

EF 5:9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället.

Många kommentarer pekar på att Paulus här pekar på Gnosticismen som infiltrerade församlingarna då. Det som nu Kenneth Hagin och C Peter Wagner förespråkar är i princip samma sak. Gnosticismen skapar alltså en falsk identitet en illusion (Mörker) det har absolut ingen biblisk grund även den är en illusion (Mörker) Då blir även huset som blir byggt på den grunden och dess gärningar en illusion (Mörker)

Ser du vart det hela börjar?
1/ Falsk identitet (Hagins lära)
2/ Falsk grund (Hagins lära)
3/ Falsk byggnad (Wagners lära)
4/ Falska gärningar (Wagners lära)

Det ser ut som om mörkret försöker bedra oss precis som en tvåstegsraket rakt upp i “högmodshimlen”. Satan kan bara få äran på jorden om “Jaget” upphöjer sig och gör hans vilja.

Jes 14:12 Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son! Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken! 13 Du sade i ditt hjärta: ‘Jag skall stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor skall Jag upprätta min tron. Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr. (SIONS BERG) 14 Jag skall stiga upp över molnens höjder, Jag skall göra mig lik den Högste.

Lägg märke till att detta kan menas: Det hjärta som han äger! “Jaget” skall alltså fångas genom demoniska läror “Jaget” skall inte dö genom korset. “Jaget” skall bedras av en “Illusion” som en tvåstegsraket.
1/ Den första illusionen står alltså Hagin för i sin lära om din identitet.
2/ Hagin startar illusionen att du i din ande är som Kristus
3/ Många skall komma och säga att “Jaget” är Kristus (Matt 24:5)
4/ Wagner är den som fortsätter organisera “Jaget” globalt

Nu ser jag exakt vad Gud menade med drömmen Gud gav mig om den “Svarta floden” som inte nådde upp till Sions berg. (Jes 14:12-14) Kenneth Hagin startar alltså den demoniska attacken helt i enlighet med Sven Reichmanns bok “Allt är inte Gud som glimmar”

Kenneth Hagin går utöver vad bibeln lär och säger att genom pånyttfödelsen har du nu i din ande allting som Jesus Kristus äger. Eftersom han säger att ditt “Jag” eller din person är en ande blir du genom en illusion plötsligt “Kristus” – Om du tror på Illusion Nr 1 Kommer givetvis Illusion Nr 2 Vad skall nu den här människan göra som gått på Illusion Nr 1. Nu kommer C Peter Wagners böcker och läror in och tar över. Det är han som tar Illusion Nr 1 och pekar ut den väg “Dessa falska Kristusar” skall ta för att göra “Samma gärningar som Jesus gjorde fast större” När jag såg det här förstod jag att Betel Church och New Wine och allt det andra med de 7 bergen läran bara är en konsekvens av Kenneth Hagin och C Peter Wagners instruktioner.

Kenneth Hagin: Producerar alltså ogräset en illusion en falsk identitet
C Peter Wagner: De globala nätverken som samlar ogräset (NAR)
C Peter Wagner: Detta ogräs skall genom en falsk auktoritet lägga hela jorden under sig.

Kan du se nu hur dessa två är precis som om de går in i varandra de är fångade i Djävulens snara så de gör hans vilja. Om han kan få dig att förkasta korset och upphöja “Jaget” och tro på Hagins illusion. Kommer du samlas in i något av dessa “globala nätverk” NAR har i det fördolda upprättat. (Herren har visat oss att de består av olika pastorer och ledare som träffas i mörkret och smider planer även här i Sverige)

Utåt sett säger de att de är kallade att sätta upp Guds Rike på jorden. (Kingdom Now) Men detta är bara ett yttre sken för deras “dominionistiska” tankesätt de vill ha makt och berömmelse och göra sig ett namn här på jorden.

Eftersom Kenneth Hagins och C Peter Wagners husbygge inte har någon som helst biblisk grund att stå på så blir det alltså ett bygge på det Jordiska. Jakobs brev beskriver denna Jordiska visdom som Demonisk. (Jak 3:15)

Vad är det då för skillnad mellan den visdom som Kennet Hagin och C Peter Wagner står för och den ockulta egentligen? Det rätta svaret är absolut ingen skillnad alls för utanför bibelns klara gränser råder den onda andevärlden. Därför är det egentligen ingen skillnad mellan Svart Magi och Vit Magi demonerna råder över båda sidorna. Så den hemliga obibliska kunskapen som Hagin och Wagner presenterar är: Gnostisk och Ockult till sin natur!

Båda två lär ut att du måste få en hemlig kunskap (Ockult) om vad som sker i andevärlden annars kan vi inte nå en framgångsrik framtid. (Gnosticism) Men nu är det så att det “Ockulta” betyder det som är hemligt och fördolt för människan.

Bibeln ger oss starka varningar att försöka tränga in i den “Ockulta” världen för att försöka skaffa oss en hemlig kunskap (Gnosticism)

5 Mos 29:29 Vad som ännu är fördolt hör HERREN, vår Gud, till; men vad som är uppenbarat, det gäller för oss och våra barn till evig tid, för att vi skola göra efter alla denna lags ord (1917)

Hebreiskan: Hemligheten och det som är fördolt äger Herren vår Gud. När Hemligheten är uppenbarad gäller den för oss och våra barn till evig tid!

Sanningen betyder uppenbarad realitet (Ljuset)
Paulus säger att Guds Hemlighet är Jesus Kristus (Kol 2:2)
Paulus säger att Guds Hemlighet är Jesus Kristus i oss (Kol 1:29)
Johannes sa att Jesus Kristus var full av Nåd och Sanning (Joh 1:14)
Jesus sa: Jag är Vägen Sanningen och Livet (Joh 14:6)
Jesus sa: Jag är Världens ljus och det sanna Ljuset (Joh 1 + Joh 9:5)
Paulus sa: Allting som uppenbaras är Ljus (Ef 5:14)

När vi lägger samman alla dessa bibelord så ser vi att bibelns klara budskap är att det är Jesus Kristus som är Guds hemlighet. Det är alltså honom som uppenbarelsens Ande kommer för att avtäcka så att vi kan lära känna Gud.

Den väg som Kenneth Hagin och C Peter Wagner pekar på är den väg till insikt som i alla tider har kallats förbjuden kunskap (Gnosticism) eller ockultism. (Häxkraft eller Magi) Den “Jesus” som uppenbaras på den andra sidan gränsen är vad man kallar för “Den Kosmiske Kristus” eller den Österländska andemakten.

Ser du att C Peter Wagners tankesätt får den konsekvensen att för att kunna utföra “Andlig Krigföring” på hans sätt måste vi få en “Förbjuden kunskap” om Mörkret och hur andemakterna fungerar på ett sätt som är totalt förbjudet enligt bibeln.

En krigare på “Marknivå” som jag skrivit om tidigare berättar följande vid en konfrontation med en demon. Jag tror demonen “ljuger” eftersom den vill dra den troende alltmer in i mörkret.

När det spårar ut på det här obibliska sättet blir det hur tokigt som helst. Jag citerar här en person i rörelsen som heter Bob Larson från en bok som heter: In the name of Satan. Han beskriver att han kastar ut demoner ur människor och demonerna är förvånade att Larson har fått reda på den hemliga lagen som ger honom rätten att kasta ut dem.
Demonen: Vem har gett dig kunskap om de andliga lagarna?
Larson: Vad menar du med det?
Demonen: Jag menar den andliga lagen som bestämmer vad vi kan och inte kan göra. Det måste vara någon från vår sida som talat om det för dig.

Det är ju mitt i allvaret lite humor i det hela någon demon har alltså “Tjallat” och berättat hemligheter så att mörkret förlorar sin makt.

Jag kan säga det att vi har stött på märkliga saker som vi vet är demoniskt under vår tjänst för Herren. Vi har ju rest runt i Sverige och besökt flera hundra församlingar så det är oundvikligt om du är fylld av Anden och predikar Guds ord. Men vi skall aldrig söka upp mörkret för att attackera det. Det är en verklig sak med verkliga manifestationer en gång stötte vi på en kvinna som hade tre stycken demoner i sig. De talade samtidig i kör med 3 mansstämmor. Vi reste hem till dem här kvinnan på hennes inbjudan för att driva ut dem.

Jag glömmer aldrig den här dagen när vi började be så startade saker i lägenheten att flytta på sig och det small och levde. Samtidigt när vi talade till dessa andemakter så höll de på och kväva den här kvinnan och de skrek hånfullt: Det är ingen ide att ni försöker för vi har rätt att vara här! Vi lämnade kvinnan efter ett samtal om överlåtelse för något gjorde att makterna hade ingång i hennes liv. Vi fick sedan reda på att en annan pastor där råkat ut för exakt samma sak efter att ha fastat och bett för kvinnan.

Men vi har också varit med om att den kvinna från Afrika blev befriad på ett helt fantastiskt sätt. Hon kom till oss och bad om hjälp helt skräckslagen! Vi berättade att hon måste ge sitt liv åt Jesus Kristus helt och hållet. Efter att ha bett för henne i Jesu namn förvandlades hela hennes utstrålning. Det var så tydligt att hon lämnade Mörkrets välde och gick in i Guds Sons rike av ljus. Det var hennes tro på Jesus Kristus som befriade henne att Gud sedan av nåd använde oss är oväsentligt i sammanhanget.

NAR (New Apostolic Reformation) påstår sig helt enligt Wagners läror att de har fått information direkt ifrån demonerna hur de andliga lagarna fungerar. Wagner sa ju precis att vi måste ta reda på vilka andliga lagar som styr på marknivå och på strategiskt nivå. Konsekvensen av Bob Larsons berättelse är att det är precis som om en demon har ”tjallat” på de andra demonerna. Bob Larson har fått reda på en djup demonisk hemlighet så nu kan han driva ut alla andar genom den hemligheten. Det här kära vänner är ren Gnosticism och det liknar mer ren trolldom än Kristen tro. Om den här berättelsen skulle vara sann som Bob Larson beskriver: Hur stor tillförlitlighet har en andemakt driven av lögnens fader?

Men det här är exakt vad bibeln säger skall ske i ändens tid: Larson trodde alltså mer på demonen än han gjorde på Guds ord! Men det kusliga är att det är helt i linje med vad C Peter Wagner lär och som nu strömmar rakt in i NAR (New Apostolic Reformation)

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

De här fallna änglarna har varit i den andliga sfären långt längre än vi existerat och deras uppdrag är att få så många människor över på deras sida som möjligt. Vi människor har i vår egen kraft inte en chans i visdom mot dessa fallna änglar vi är ett lätt byte för dem om vi går utanför Guds ord. Alla röster och alla andar måste testas mot skriften idag håller det inte provet måste vi förkasta det även om populära pastorer och lärare redan har bedragits och följer de här lärorna om Andlig Krigföring. Vi måste helt enkelt börja studera skriften och hålla oss nära Jesus Kristus för det är demonerna som står bakom alla falska profeter och dess läror.

Gud har bara en hemlighet Jesus Kristus och den hemligheten uppenbaras för oss i evangeliet som i sin tur är grundat på lagen och profeterna. Det sanna ljuset och den sanna elden brinner i våra hjärtan när Jesus Kristus får uppenbaras för våra hjärtas ögon genom Guds ord.

Luk 24:26 Måste inte Messias (Kristus) lida detta för att gå in i sin härlighet?” 27 Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom (Guds Hemlighet) i alla Skrifterna.

Luk 24:32 Och de sade till varandra: “Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade Skrifterna för oss?”

Ni minns väl från del 4 när vi beskrev Rodney Hooward Browns obibliska upplevelse: Han brann som en eld han föll i okontrollerbart skratt och han upplevde att han kopplades in i himlens kraftfält. Samma sak som många kan berätta som varit inne i den Österländska andligheten.

Paulus säger detta Kolosserna en församling som infiltrerades av exakt samma Gnostiska läror som Kenneth Hagin och C Peter Wagner försöker bedra församlingarna med.

Kol 2:1 Jag vill att ni skall veta vilken kamp (Mot Gnosticismen) jag har att utstå för er och för dem som bor i Laodicea och för alla som inte har träffat mig personligen, 2 för att de skall bli undervisade i kärlek och styrkta i sina hjärtan och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. 3 I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. 4 Detta säger jag för att ingen skall bedra er genom bestickande ord (Med ett tal som är logiskt övertygande för den naturliga människan)

Det är precis vad vi möter i C Peter Wagners tal om “Andlig Krigföring” han påstår helt enkelt att för att kunna vinna seger måste vi veta hur den demoniska andevärlden är uppbyggd. Vi måste ta reda på vad som har skett på geografiska platser och i olika människors liv. Vi måste ta reda på och skaffa oss kunskap om vad som skett genom generationerna som ger demonerna rätten att hålla människor (Krigföring på marknivå) och hela städer och länder (Krigföring på strategisk nivå) fast i bundenhet.

Jag har nu nämnt vid namn två nyckel personer precis som Paulus gjorde under Andens inspiration. Vi skall avslöja allting som de håller på med i mörkret och dessa två har öppnat dörren för demonisk aktivitet att tränga rakt in i församlingarna.

1/ Kenneth Hagin ger oss en falsk syn på vår identitet och på vår auktoritet.
2/ C Peter Wagner pekar ut vägen hur du praktiskt skall använda denna falska identitet och falska auktoritet.

I del 4 beskrev jag en väldigt viktig sak som en före detta trollkarl nu kristen berättade för mig så jag citerar detta här.

En gång i ett samtal i telefonen sa han någonting viktigt som jag skrev ner han avslöjade nämligen en sak om mörkret. Detta han sade bekräftar hur Satan bedrar människan genom olika saker som tillhör den mörka sidan. Han sa att när du väl stiger över på den förbjudna sidan så bedrar Satan människor genom att agera så att det ser ut att fungera.

Han sa att Satan har en speciell uppenbarelse för varenda människa som går utanför Jesus Kristus för att fånga oss med och han har rätt att göra det.

Detta är en sanning för om du söker på nätet skall du få se hur ofta dessa gnostiska krigare berättar om olika falska uppenbarelser och drömmar de haft. Där de själva är som jättestora och mäktiga krigare i andevärlden med krafter att driva bort demoner (Självupphöjelse är alltid Satans signum)

Försök sedan att säga åt denna person att han har fel det går bara inte han blir fångad i Djävulens snara för att göra hans vilja (2 Tim 2:26) Personen måste ödmjukas och vända om annars hålls hans sinne fast i dessa tankebyggnader för det ser ju Kristet ut. Det är ingen lek man ger sig in på om man följer dessa falska läror som förkastar korset och upphöjer jaget det kan många människor som lyckas ta sig ur vittna om.

Detta bibelord är en av de viktigaste när det gäller att överbevisa denna falska rörelse som bara talar om Anden och gör sig själva stora. Om Anden verkligen skulle verka igenom ditt liv så försvinner “Jaget” ur bilden. Allting Anden utför gör han endast för att förhärliga Jesus Kristus Guds Son som är själva källan Anden verkar utifrån.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Det är alltså Jesus Kristus i oss som är Guds hemlighet som vi skall ha som vårt centrum. Den som är i honom kan därför uppleva en stor vila i att slippa hålla reda på alla demoner och generationsförbannelser över människor och städer och länder. Jag brukar kalla detta för ett “Karismatiskt slaveri” för det är exakt vad det är. Det står i bibeln att vi skall hålla våra ögon och tankar fixerade på Jesus Kristus endast han är medlare mellan människan och Gud.

Heb 12:2 Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare, som i stället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron.

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.

Man måste alltså ha samma antikristliga teologi som Hagin om man säger sådana saker som C Peter Wagner. En utgångspunkt som säger att vi är Kristus i vår ande och därför har vi rätt att ta dominion och lägga hela jorden under våra fötter. Det ligger alltså på våra axlar säger de att sätta upp Guds Rike synligt på jorden såsom det är i himlen. (Jes 9:6-7) Detta är antikristligt!

C Peter Wagner har pekat ut att genom en falsk auktoritet strida mot ondskans andemakter:
1/ På Marknivå = Mot andemakter i enskilda människor
2/ På Strategisk Nivå = Mot andemakter över städer och länder

C Peter Wagner lärde att för att vinna hela städer och hela länder (Den Strategiska nivån) måste de Nya Apostlarna och de nya Profeterna sättas in på dess platser och samarbeta.

Hur tror du man ber om man har samma tankesätt som hela den Apostoliska reformationen har? Du har ju nu redan nu enligt deras teologi allting som Jesus har och är placerat i din ande. Du har ju i praktiken gjort biblisk bön som alltid handlar om ett vädjande till Gud för att få nåd totalt meningslöst.

För om du inte vet och förstår det så kan du råka ut för dessa förbannelser som de kan sända över ditt liv. De går idag så långt att man kan inte bli frälst om inte Apostlar och Profeter kommer på rätt position. Då säger man att det kommer ett skifte i den andliga världen så hela städer och länder kan bli frälsta. De har spårat ut fullständigt det här innebär ju ett Karismatiskt slaveri och ingen vila i Kristus. Det ser så andligt och så bra ut ändå är det totalt köttsligt och grundat på ett hedniskt tankesätt. En del i den här extrema rörelsen går så långt att man tror att människor inte kan bli frälsta utan att denna strategiska andliga krigföring måste ske först.

Från C Peter Wagners bok: Confronting the Powers (Andemakterna)
andemakterna kan komma tillbaka igen till deras fästen som är grundade på andliga lagar över städer och dess människor. Orsaken till detta är att vi inte lyckas driva bort dem fullständigt. Därför är det viktigt att vi genom känslighet kan upprätta ”andliga” kartor så vi kan identifiera djupt rotade synder som skett i generationer på platserna långt bakåt i tiden.

Detta är något helt nytt som har kommit in genom NAR (New Apostolic Reformation) enligt Wagner måste de upprätta ett system av ”andliga” kartor. Och genom detta systematiskt genom ”andlig krigföring” driva ut andemakterna från olika områden så människor kan bli frälsta. Hur skall nu detta gå till eftersom vi aldrig kan se andemakterna? Och vi har tagit upp att detta är totalt obibliskt och direkt livsfarligt för vår frälsning att dras in i.

EF 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna

Är Wagners sätt bibliskt att konfrontera dem på det här sättet för om det inte är det har ju hela NAR (New Apostolic Reformation) trätt in på en fel väg. Har man väl börjat tänka så här kommer det bli värre och värre fel och det är exakt vad det blivit också. Det lägger ju ansvaret på oss att vi måste göra någonting åt demonerna annars är det ju lönlöst att förvänta sig att det skall ske någon befrielse av människor bara genom det enkla evangeliet. Det Wagner gör är ju helt enkelt det Paulus varnade för konsekvensen blir ju att Kristi Kors förlorar sin kraft.

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Hade Paulus en karta som han gick efter en ”andlig karta” så att han kunde driva ut andemakterna över Korint innan han predikade evangelium? Det står hela tiden att Paulus var totalt beroende av Guds Nåd och Kristi Kors. Den högsta ledaren i NAR (New Apostolic Reformation) påstår alltså att vi kan få en fördold kunskap (Gnostisk) som gör att vi kan veta under vilka andliga lagar demonerna opererar i över ett visst område. NAR (New Apostolic Reformation) påstår att det är lönlöst att ens försöka vinna människor på det vanliga sättet nu. Är inte detta ett annat evangelium så vet inte jag vad som är det. Hur skall du få veta hemligheterna om demonerna? Hur skall du få veta vilka andliga lagar som gäller över staden där de säger sig operera?

Till sist jag påstod att allt detta exploderade sedan Toronto och både vi och andra upplevde varningar precis vid den tiden. Både vi och Tricia Tillin (I ett nyhetsbrev från 1994) upplevde det som en flod som var på väg att släppas lös. En annan vid namn Ed Tarkowski fick precis innan uppleva hur han fick se en “andlig mörk pyramidliknande hierarki” försöka kalla på honom. Han säger att det var precis som om dessa makter erbjöd honom en hög position i samma profetiska rörelse som Kansas City profeterna.

NAR (New Apostolic Reformation) de falska Apostlarna samarbetar alltså tillsammans med de falska profeterna i Kansas City. Du finner samma teologi och tankesätt där med nämligen Kenneth Hagins Gnostiska falska evangelium. Ed Tarkowskis uppenbarelse från Herren om denna mörka pyramidliknande hierarki som inbjöd honom till “självupphöjelse” i Profetrörelsen i NAR (New Apostolic Reformation)

Bed gärna för oss älskade vänner om Jesu Kristi beskydd och hjälp att avslöja mörkret känner mig faktiskt “attackerad” i sinnet när jag håller på och gör den här serien. Tack för all förbön som jag fått av er alla under min sjukdomstid. Det är underbart med Herren han använder till och med detta för att hålla oss ödmjuka för att kunna uppenbara saker för oss. Det är endast Herren som skall ha äran om ljuset ifrån Anden kommer så vi får förmågan att kunna avslöja mörkrets ofruktbara gärningar.

Detta är vår tjänst precis som han sagt genom personliga tilltal bekräftat genom profetior förutom att predika evangeliet så klart och tydligt som möjligt. Vi kan vittna om att vägen för att gå in förutberedda gärningar är endast på Korsets smala väg! Den väg som Kenneth Hagin och C Peter Wagner pekar på leder till “Självupphöjelse” och är den breda vägen som många skall vandra på: Det ser ju så kristet och bra ut med “Under och tecken” och “Profetior” i Jesu namn. Men det är ingenting annat än “Gnosticism” och “Laglöshet” men Jesus Kristus kan väcka dem genom sitt eget ord.

Ord 24:11 Rädda dem som släpas till döden och drag dig inte undan dem som stapplar till avrättningsplatsen. 12 Om du säger: “Vi visste det inte“, skulle inte han som prövar hjärtan märka det, skulle inte han som vakar över din själ veta det? Han skall vedergälla var och en efter hans gärningar.

Det kommer en dag när vi skall stå till svars för hur vi förvaltar det ljus Herren gett oss. Vart är alla Pastorer som borde träda fram nu men tiger! Är det Guds Kärlek att tiga? Det är Kärlek att stå upp för sanningen även om det kostar på.

1 Kor 13:4 Kärleken (Agape) är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, 5 den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. 6 Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. 7 Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. 8 Kärleken (Agape) upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgås.

Bön: Käre Herre vi lever i en tid av stora splittringar och där laglösheten förökas så att din kärlek kallnar. Herre tänd äkta eldar i människors hjärtan med din Ande och ditt ord så isen kan smälta. Jag ber Herre att din äkta Kärlek skall flamma upp på nytt igen till läkedom och försoning i Jesu Kristi namnAmen!

Janne Ohlin – Göteborg.

Posted in Different Stuff | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 5

Gud människan och andemakterna del 4

När man blir bedragen av Satan så förkastar man korsets väg den enda vägen som Gud bekräftar dig på och ger dig en identitet. Det är därför den Gnostiska rörelsen är så noga med olika titlar och människoupphöjelse. Gud måste själv kalla oss korsfästa vårt kött och sedan själv upphöja oss. Annars kommer vi upphöja oss själva och skaffa oss en falsk identitet. Församlingen i Korint hade mött en Gnostisk rörelse exakt lik den jag skall varna för idag. En falsk rörelse byggd på en falsk lära leder alltid till att man lever i en illusion där man tror sig vara någonting man inte är.

1 Kor 4:8 Ni är redan mätta. Ni har redan blivit rika. Ni har blivit kungar, och det utan oss. Jag skulle önska att ni verkligen hade regerat som kungar, så att vi kunde regera tillsammans med er.

Den som springer omkring i en illusion tror alltså han är något han inte är och Paulus säger att en sådan människa är bedragen i sitt hjärta. Bara Gud kan ge dig och mig vår rätta identitet genom en rätt relation med Jesus Kristus.

Gal 6:3 Ty den som tror sig vara något, fast han ingenting är, han bedrar sig själv.

Vad hade Rodney Hooward Brown för rötter? Var det inte Trosrörelsen han kom ifrån? Om du tänker efter brann inte den här falska Elden som starkast där man redan hade Trosrörelsens läror? Vet du vad jag tror? Om du tar och analyserar Word of Faith (Trosrörelsen) så skall du se att det handlar om detta “hedniska tankesätt” att vi måste gå in i en direkt konfrontation med andemakterna. Jag vill uttrycka mig genom boken “Allt är inte Gud som Glimmar” (Sven Reichman) som handlar om Trosrörelsen.

(1) De påstår att människan är en ande har en själ och bor i en kropp.
(2) De påstår att vi i vår ande har blivit Kristus
(3) Därför kan vi genom vår ande regera över skapelsen
(4) Det innebär säger de att alla andemakter är underlagda oss

Detta är naturligtvis inte sant utan en illusion och det ger den som tror på detta en helt obiblisk identitet. Att springa omkring och strida mot andemakterna genom en falsk identitet och leva i en illusion är direkt skadligt för vår själ. Sven Reichman berättar hur människor nu står på kö till själavård de blir kluvna och får djupa trauman. Det var när han såg detta som han hoppade av och förkastade hela teologin. Naturligtvis kommer förr eller senare en dom från Gud över all obiblisk lära (Laglöshet) Är inte en lära från Gud och stämmer med bibeln så är den Jordisk (Demonisk) och uppbyggd på mänsklig visdom från Eden. När Gud dömer så står det att han skall fånga människa i hennes egen visdom.

Detta gör Gud genom att tillåta Mörkret att spela ett spel där det ser ut som om en lära fungerar genom “Falska under och Tecken“. Detta är en sanning som gäller allting utanför bibeln.
> Horoskopen kommer att se ut som det fungerar
> Besvärjelser och Woodoo kommer se ut att fungera
> Häxkonst och New Age kommer att se ut att fungera
> En falsk kristen lära kommer att se ut som om den fungerar

Jag känner personligen en som verkligen har varit djupt inne i det ockulta han levde som en praktiserande Trollkarl. Han ansågs stark i denna ockulta värld och hade många följeslagare. Det var demoner samlade på varenda möte som manifesterade sig mitt bland dem. Han sa att möta olika demoner var en liksom en vardaglig grej för mig. Han kom till slut ur detta mörker och blev en troende! Han berättar hur han skrek ut sin förtvivlan och ville ut ur mörkrets grepp det började plåga honom. Han ringer upp mig och berättar en märklig händelse hur Herren började söka honom. Han blev på ett övernaturligt sätt ledd till våran hemsida. Det är fullkomligt underbart att veta att Herren förmår frälsa en människa ur vilket mörker som helst bara man vill.

En gång i ett samtal i telefonen sa han någonting viktigt som jag skrev ner han avslöjade nämligen en sak om mörkret. Detta han sade bekräftar hur Satan bedrar människan genom olika saker som tillhör den mörka sidan. Han sa att när du väl stiger över på den förbjudna sidan så bedrar Satan människor genom att agera så att det ser ut att fungera.

Han sa att Satan har en speciell uppenbarelse för varenda människa som går utanför Jesus Kristus för att fånga oss med och han har rätt att göra det. Han fortsätter och förklara detta genom att berätta följande……

Jag höll på med Mexikansk Trolldom så mina drömmar och uppenbarelser handlade om denna gamla Mexikanska ockulta andevärld. Men jag känner dem som var inne i Asatron och deras uppenbarelser och drömmar drog dem allt djupare in i den världen. Så den värld som är obiblisk är en livsfarlig väg att vandra på utan beskydd från mörkrets makter som lätt kan bedra en människa.

En gång tjänstgjorde vi i en församling där fick vi reda på att en person höll på att läsa horoskop. Vi varnade naturligtvis för faran detta kunde föra med sig att öppna upp för mörkrets makter. Nu sker något otroligt en förälder och ledare i den församlingen ringer upp oss och skäller ut oss. Personen sa detta är rena löjligheterna att ni varnar för ni skall veta det att jag har läst horoskop sedan jag var liten. Detta skedde i en Pingstförsamling och bevisar vilken otrolig dålig urskiljningsförmåga det finns om hur mörkret får insteg i människor. Horoskop är direkt hämtat ur den Babyloniska Zodiaken och tillhör givetvis den ockulta sidan. Det är inte andemakter som bestämmer en människas framtid utan den Allsmäktiga Guden.

En av den här tidens största falska profeter William Branham trodde på Zodiaken och gjorde ingen hemlighet av det. Han sa även att han hade en ängel som gjorde helandeunder i hans möten och inte gav äran åt Jesus. Denne man bedrog sig själv och upphöjde sig själv och trodde han var Elia. Han dog i en frontalkrock i december 1965.

Det här tål att tänka på för samma princip gäller naturligtvis för alla som säger sig vara kristna men träder över gränserna in i det ockulta. Vi kan se idag exakt samma andliga mönster gäller för Gnosticismen (Trosrörelsen) Satan kommer själv för att bedra dem så de har större och större tankar om sig själva. Att detta stämmer med dagens Kristenhet kan du se i Matt 7 Där de laglösa är bedragna av Satan in i en falsk Kristenhet som ser ut att fungera…..För mig ser detta helt enkelt ut som dagens falska karismatiska rörelse som New Wine och Bethel Church. Detta fick mig att komma att tänka på en händelse som startade allt nämligen en falsk andeutgjutelse av något de kallade för New Wine i en stad vid namn Toronto.

Även 2 Tess 2 är solklar att Gud tillåter Satan att bedra alla som njuter av orättfärdigheten och står emot sanningen med stark villfarelse så de tror på lögnen. (Pseudo) De skall alltså tro på en skickligt gjord kopia av Kristendomen vilket man måste kalla “Trosrörelsen” för om man skall tro Sven Reichmann. Då innebär detta att en falsk andemakt kommer att utgjutas som en dom ifrån Gud för att fånga dem i deras egen visdom.

Därför är min fulla övertygelse att det som nu startade i Toronto tror är starten på en process och en dom från Gud. Detta kommer att sprida sig över hela världen till slut. Jag vill säga att jag grundar mitt konstaterande på biblisk grund och en profetisk varning Herren gav mig med flera exakt då detta startade. Det är så uppenbart i bibeln att Guds Helige Ande aldrig skulle bekräfta ett hedniskt ockult tankesätt. Det går nämligen rakt emot bibelns uppenbarelse om vem Gud verkligen är! Tron kommer ur Guds Nåd genom Anden för att förhärliga Jesus Kristus som är Guds egen avbild. Vad säger Trosrörelsen om tron? Det är en Kraft! (A Force – New Age)

Och det är exakt vad jag tror Satan och hans demoner bekräftade dem och bedrog dem med som har trosrörelsens teologi som är helt obiblisk enligt Sven Reichmans bok: Allt är inte Gud som glimmar (som finns att ladda hem gratis på nätet HÄR)

En person räknas som huvudrollsinnehavare till denna falska andeutgjutelse i Toronto. Hans namn är Rodney Howard Brown så det är av stor väsentlighet att veta att Howard-Browne var associerad pastor i Rhema-kyrkan i Johannesburg, innan han flyttade till USA 1987 och han identifierade sig med en annan av Rhema-kyrkans ledare, Kenneth Hagin, en person vars undervisning också mycket tydligt har visat sig vara Gnosticism (Hanegraaff: 1993; Crenshaw: 1994). Oral Roberts är en annan lärare som har delar samma felaktiga teologi.

Det är just Kenneth Hagins böcker och teologi som synas i boken: Allt är inte Gud som glimmar. Nu när det bevisligen är så att Rodney Howard Brown identifierade sig med Kenneth Hagin som även kallas Trosrörelsens Fader. När du läst boken vilka villoläror som presenteras av Kenneth Hagin kan du vara 100% säker på att bibelns Gud aldrig skulle utgjuta sin Helige Ande över dessa människor med denna antikristliga teologi. Inte heller över den person som identifierade sig med dessa läror vilket Rodney Howard-Browne bevisligen gör.

Rodney Howard Brown skriker Fire! Och adresserar ofta Guds Ande som en opersonlig Kraft i Toronto. Han sa: Receive It (Ta emot det)

Oral Roberts har enligt en artikel, “proklamerat att Howard-Brownes tjänst signalerade ankomsten av” en annan nivå i den Helige Ande.” Man måste fråga sig var i Skriften vi får lära oss att det finnsnivåeri den Helige Ande?

Trosrörelsens läror enligt Sven Reichman blir ju att Anden reduceras från en person till en slags opersonlig kraft precis som i den ockulta världen. Tron menar de är en slags kraft man kan använda för att manipulera den osynliga andevärlden med så att det goda och en framgångs rik framtid faller på min sida. Med andra ord är detta den bilden hela den här serien har handlat om: Gud människan och andemakterna. Om nu människan tror detta evangelium som Kenneth Hagin presenterar blir ju i praktiken Jesus Kristus Guds Son och själv Gud (Joh 1:18) Förvandlad och förminskad till en ande i Alladins Lampa som blir vår tjänare istället för Herre.

Naturligtvis kan inte Gud ställa upp på att någon hädar honom och lurar in sitt folk i Trolldom eller Häxkraft och detta sker i Jesu namn. En Häxa eller en Trollkarl är en som är totalt bedragen som tror hon har hemlig (Ockult) kunskap att manipulera andevärlden med gott eller ont. Vet du vad häxorna säger när de skiljs efter ett ockult möte? Let ”The Force” be with you! = Låt Kraften vara med dig! Så vi måste ha urskiljning vad är det för Krafter i rörelse? Är det Guds Ande eller är det denna Gnostiska “Ockulta” Kraft av villfarelse? Du måste bedöma och urskilja det här för du kommer att tvingas välja sida när denna “falska väckelse” når dig förr eller senare.

I den förra delen tog jag upp att människor som varit inne i den här Gnostiska rörelsen som kan vittna om att det ser ju ut att fungera. När man sedan vänt om och får ljus förstår de att man blivit bedragna. Många som kommit ut ur Gnosticismen kommer fram till den slutsatsen att eftersom det ser ut att fungera måste ju den fallna andevärlden samarbeta så det ser ut att fungera. Jag vet att även Sven Reichman har nämnt detta fenomen. Inte undra på då i så fall att bibeln varnar oss för falska under o tecken gjorda av Satan för att bedra.

Gud tillät Satan att ge dem bekräftelse i deras falska väckelser så att det såg ut som deras Gnostiska tankesätt att manipulera andevärlden fungerade. Från och med Toronto exploderar allting av villfarelse. Det var då Herren gav mig drömmen om den mörka floden som översvämmade allt utom Sions berg. Den här sidan handlar om Toronto och dess efterdyningar här kan du bland annat se C Peter Wagner och Bill Johnson. (NAR – New Apostolic Reformation)

Jag skulle nu fortsätta att gå direkt till NAR men jag upplevde att jag inte kommer förbi Toronto eftersom Guds Ande varnade oss och flera så starkt just då den startade. Då är det bra att titta på frukten och vad han som hade huvudrollen har för teologi och vad han sade nämligen Rodney Hooward Brown. Idag har han satt titeln “Doktor” före sitt namn för det tycks vara viktigt att skaffa sig en identitet och göra sig ett namn i den här rörelsen.

Mat 12:33 Om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra, eller att trädet är dåligt, så är frukten dålig. Ty av frukten känner man trädet. 34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. 35 En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont.

Allting har alltså med vilken rot allting kommer ifrån som driver oss att tala och att handla: Är Jesus Kristus roten eller Kunskapens träd roten? Låt oss titta på roten till hans verksamhet för att bedöma det. Men Howard Brown tillåter ingen prövning utan anklagar alla som prövar dessa konstiga manifestationer för att häda den helige Ande. Se Länk. Exakt det samma gjorde Benny Hinn i TBN så det börjar likna “självupphöjelse” direkt i vår prövning av Rodney

Nu skall vi gå till 1994 då “Torontovälsignelsen” startade och bedöma vad Rodney Hooward Brown sa med vad bibeln säger. Vi är skyldiga att pröva varje person som utger sig för att med sitt hjärta och sin mun påstå sig tala i Herrens namn. Följande uttalanden är gjorda i Carisma Magazin augusti 1994 och ifrån de mötet han hade under Toronto och ifrån Kenneth Copelands möten vid samma tid.

Här följer några märkliga citat av Rodney Hooward Brown:
(1) Om någon står emot det Gud gör här just nu kommer han att falla ner död omedelbart.
(2) Jag struntar i om det är Gud eller Djävulen, så bara något händer räcker det för mig.
(3) En kväll predikade jag om helvetet och ju mera jag predikade om helvetet ju mera skrattade lyssnarna.

Rodney Howard-Browne påstår sig vara den “Helige Andens bartender“, mannen genom man påstår att Gud använt som starten på det de menar är ändetidens stora väckelse. (Även kallat Latter Rain) Han tillskrivs också vara källan till det som har kommit att kallas “Toronto Blessing“. Detta påstående tyckte jag var intressant eftersom Herren varnade precis samtidigt och han visade en svart flod i drömmen med orent kloakvatten stiga till en översvämning över hela jorden så det handlade om demonisk aktivitet och inte Den Helige Ande. Jag såg att det mörka vattnet inte nådde upp till Sions berg där Guds kvarleva befann sig.

Jag vill sätta ett stort frågetecken till ursprunget till hans påstådda upplevelse 1979 när han fick den här “Kraften” då gick det till så här menar han själv att han skrek till Gud helt desperat”Antingen kommer du ner hit eller så kommer jag upp dit och rör vid dig.” Plötsligt hävdar han att “hela hans kropp kändes som om den brann. Han började skratta okontrollerat… Jag var inkopplad i himlens elfkraftfält, och sedan dess har min önskan varit att gå och koppla in andra människor där.

Så här talar man inte till Gud i en kris då är man förkrossad och vädjar Gud om nåd man kommenderar honom inte. I somras när jag gick in i väggen vädjade jag till Herren om ett förbarmande i min livskris. En normal människa i en stor livskris kommenderar aldrig Gud på det här sättet som han gjorde. Han ställde ultimatum på Gud precis som han själv var så viktig. En Allsmäktig Gud behöver egentligen inte oss men i sin kärlek kan han visa barmhärtighet över oss när ödmjukar oss inför honom.

Man säger absolut inte i en livskris: ”Antingen kommer du ner hit och rör vid mig eller så kommer jag upp och rör vid dig

Det finns andra vittnen som beskriver att samma händelse utspelat sig i juli 1979, vid arton års ålder, nådde Rodney Howard-Browne från Port Elizabeth, Sydafrika, en livskris. ……. han skall enligt vittnen i ett bönemöte med arton ungdomar ropat till Herren: ‘Gud, antingen kommer du ner hit i kväll och rör vid mig, eller så ska jag dö och komma upp dit och röra vid dig.’ Han började skrika högt i 20 minuter och skrämde nästan vettet ur de närvarande säger vittnen.

Ser ni något konstigt redan från början? Howard-Browne tror att hans gud inte bara är underordnad utan också beroende av honom. Detta är absolut inte den Gud som uppenbarar sig för oss i skriften. Sedan dess påstår han sig vara inkopplad i himlens ”Elektriska kraftfält”.

Det första att lägga märke till är att Rodney Howard-Browne nådde en livskris. Det är inget fel på en livskris om Gud står bakom den leder den alltid till att vi ödmjukar oss. Korsets väg innebär både Ökenvandringar och Livskriser och olika smala passage för att förkrossa våra hjärtan så vi blir helt beroende av Herren.

Om vi analyserar Rodneys bön teologiskt kommer vi att märka följande.
1/ Han ber att hans vilja skall ske istället för att låta Guds vilja ske.
2/ Han gör våld på Guds suveränitet

Guds ord säger att vi bara kan ta emot det som ges [till oss] ovanifrån. I den andliga världen initierar Gud suveränt; vår plikt är att anpassa oss och ödmjuka oss under honom för att få reda på och gå in i hans vilja och plan.

Joh 3:27 Johannes svarade: “Ingen människa kan ta emot något utan att det ges henne från himlen.

Rodneys bön pekar inte på den förkrossades bön vilket i bibeln är (Gk: Aiteo) En utfattig tiggares bön som kommer inför en som är rik och god som han nu vädjar till om hjälp. Denna förkrosselse som kommer genom korset och svårigheterna öppnar oss för att i ödmjukhet ta emot saker från Gud. Den liknar mer de “proklamationsböner” som är så vanliga inom “trosrörelsen” där han bevisligen var grundad i sin teologi.

1 Joh 5:14 Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber (Gk: Aiteo) om något efter hans vilja, så hör han oss.

Rodneys bön var absolut inte den bön av ödmjukhet som bibeln beskriver (Gk: Aiteo) Det var precis som om han istället ställde ultimatum på Gud och den sortens böner är inte behagliga inför Guds ansikte. Om vi börjar att fresta Gud genom att utmana honom istället för att ödmjuka oss inför honom är vi uppenbarligen i stor fara. Bibeln varnar oss för att inte fresta Gud för då kan vi bli ett byte för mörkrets krafter istället.

1 Kor 10:9 Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar.

Var inte detta exakt vad Roodney Howard Brown gjorde i sin prövning? Lägg märke till att händelsen med ormarna utspelar sig i öknen som är en bild på prövningar och livskriser av olika slag. Istället för att ödmjuka sig under Guds mäktiga hand i prövningen så frestade och utmanade han Gud. Gud drog bort sin hand så demonisk kraft (Ormar – Villfarelse) intog hans hjärta. Lägg märke till att det var efter denna händelse där han utmanade och frestade Gud som han enligt honom själv gjorde sin konstiga andliga upplevelse. Kom ihåg nu att han var inne i trosrörelsens gnostiska evangelium och var i nära relation till Kenneth Hagin.

Rodney upplevde alltså följande obibliska men “gnostiska mystiska” upplevelse och trodde naturligtvis att detta måste ju bara vara Gud. Han säger att han började uppleva som om hela hans kropp brann. Samtidigt som han började skratta helt hysteriskt utan kontroll och kunde inte sluta upp. Han beskriver det som att vara inkopplad i himlens elkraftnät, och sedan dess har hans önskan varit att gå och koppla in andra människor.”

Låt oss nu jämföra detta med den texten där folket förkastade Guds prövning i Öknen och talade illa om Korset. Vi kan se en slående likhet i Rodney Howard Browns berättelse och domen över dem som frestade Herren i öknen som blev biten av ormarna.

4 Mos 21:5 Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade: “Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får!” 6 Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog.

De ifrågasatte korsets kraft här och ökenvandringen det är exakt samma sak som att förkasta Evangeliets budskap och Kristi lära. De ville uppleva någonting annat istället för Jesus Kristus. Det fick de och jag tror ormarna är en bild på demonisk stark villfarelse. På hebreiska står det att Herren utvalde och sände brinnande giftiga ormar (Heb: Naschash = “Den skinande” i Eden) som bet folket så många i Israel dog. Precis som han prisgav folket som frestade honom i öknen med brinnande giftiga ormar som bet dem upplevde Rodney Howard Brown exakt samma sak.

Den Helige Ande kan omöjligt föras över på det sättet som sker genom Rodney Howard Brown. Det är endast Jesus Kristus som är medlare mellan människa och Gud. Det som sker nu i Toronto är en andemakt som kan förmedlas genom mänsklig kraft och detta har kännetecknat den österländska andemakten i alla tider. Alla som drabbades av den kan vittna om exakt samma upplevelse av eld och okontrollerat skratt och manifestationer lik dem Rodney Howard Brown gjorde.

Danny Aguirre och Warren B Smith, (Fd New Agare) som skriver i tidskriften Spiritual Counterfeits Project, SCP Newsletter (hösten 1994, volym 19: 2, s.14), gör liknande jämförelser med fenomen associerade med Ramakrishna, Bhagwhan Shree Rajneesh, afrikanska trolldoktorer från Kalahari och Qigong – forntida kinesiska metoder.

“Den indiska gurun Bhagvhan Shree Rajneesh var kärleksfullt respekterad och erkänd av sina anhängare som den ” gudomligt uppfylld drinkare” “eftersom han sägs ha druckit så djupt från den “Gudomliga” källan. Som tidigare anhängare av Rajneesh träffade jag hundratals som hade flugit till Indien “för att dricka” ur “Bhagwans vin”. När anhängare fysiskt berördes av Rajneesh, eller till och med om de bara var i hans närvaro, upplevde de ofta starka manifestationer och föll in i en slags okontrollerbart skratt. Lärjungar till Swami Baba Muktanada kunde även de ofta manifestera saker som okontrollerbart skratt efter att ha fått Shaktipat (fysisk kontakt och handpåläggning på kroppen) från gurun.  (s.13)

Så vi måste pröva andarna vi måste växa upp genom Korset till den ödmjukhet och förkrosselse som är grunden för att få sann Andlig urskiljning. Bibeln säger att det finns bara två andemakter antingen är den från Gud och Ljuset (Gott) eller så är det från Mörkret (Ont). Det onda och den österländska ockulta andemakten har i alla tider symboliserats av en orm. Ormens namn betyder alltså på hebreiska Den skinandeoch är själva källan till allt mörker som uppträder som ett falskt ljus.

Så efter det att Rodney Howard Brown gjort en mystisk upplevelse exakt den som den österländska andemakten manifesterar. Startar en invasion av ormar rakt in i kyrkorna med början in i Trosrörelsen (Gnosticismen) och rakt in i Toronto. Därifrån har den spritts ut som en flod över hela världen knappast en Karismatisk församling har kommit undan dessa brinnande domsormar. En plats som nu på ett särskilt sätt är ett centrum för detta är Bethel Church för det är exakt samma läror och exakt samma manifestationer.

Vi gör rätt i att pröva allt vad Rodney Hooward Brown gjort och talat med sin mun för det hjärtat är fullt av talar ju munnen. (Lk 6:45) Vi kan följa exakt samma mönster där denna mörka mystiska flod drar fram över jorden.

Även en annan person som stått i samma rörelse men hoppat av när han blev varnad av Gud är Andrew Stroem: Han tror att hela kyrkan nu attackeras av den Österländska andemakten vid namn Kundalini. (Som också beskrivs som en orm) Det finns en video på nätet där Kenneth Hagin väser som en orm när han är inne i vad Rodney Hooward – Brown kallar ” Himlens elektriska kraftfält

Han förnekar genom sin undervisning Guds suveränitet, Han förnedrar den Helige Ande och bortser från att Jesu Kristi person alltid är i Centrum. Han föraktar sinnets användning och identifierar sig ofta med uppenbara falska lärare. Detta övertygar mig om att källan till hans verksamhet och de manifestationer som är förknippade med den inte är den Helige Andes verk, utan det är en annan ande bakom.

Varför får då sådana människor som Rodney Howard-Browne en sådan framgång? John F. MacArthur har sagt, i förordet till Crenshaws bok: Man as God: The Word of Faith Movement. (I Sverige kallat Trosrörelsen)

“De gör det genom hot, knep, lögner och mest kraftfullt av allt, undervisning som tilltalar vanliga människors gemensamma längtan och önskan här i världen. När allt kommer omkring, vem skulle inte vilja tro att hälsa, pengar, välstånd och framgång är rätt? I en kultur som är självisk, materialistisk och stolt kommer hälsa och rikedomsbudskapet garanterat växa i popularitet. Människor med kliande öron samlar till dem själva dessa falska lärare som ger de löften de vill höra. Samtidigt som den sunda läran och talet om korset förkastas låter Gud dem få vad man vill höra.

Vilka är “tecknen” på den Helige Andes äkta verk som bör vägleda oss när vi prövar “Torontovälsignelsen”?

“När den Helige Ande kommer till syndiga människor, ger han till en början sorg. … Det finns mycket mer i andligheten än att göra massa upplevelser av dessa andar. Många förespråkar idag ett inträde i det sprudlande livet som växer till följd av olika spännande upplevelser. Det är sorgligt men i många av de nya karismatiska pingstförsamlingar kommer du förgäves inte att finna något annat det är denna väg man slagit in på. Men bibeln är solklar ingen som har Guds Ande kan vandra genom vår värld utan djupa stön av sorg och nöd. När stanken av omoral och villfarelse fyller hans näsborrar kan den andefyllda människan inte vara lycklig, lycklig, hon blir lika bedrövad som Anden i henne…. Om Anden skulle komma kraftfullt [i dag] skulle det inte vara för att få människor att klappa händerna av glädje utan för att få dem att slå sina bröst i sorg … Han är inte den Helige Ande som underhåller människor utan den som överbevisar människor.

Förstår vi nu varför vi var tvungna att stanna till vid Toronto och ta oss en riktig funderare på om inte detta var tidpunkten då en dom började över Guds hus och inte en Väckelse!

Elvor hade en natt en dröm som gällde en församling som släppte in en orm. Det var en varning till en Pingstförsamling för att släppa in Villfarelse. Jag själv har fått identiska drömmar om att mörkret infiltrerar kyrkan och detta är vad jag kan förstå början på den process där Ogräset som skiljs från Vetet.

2 Pet 2:1 Men det fanns också falska profeter bland folket, liksom det bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. 2 Många skall följa dem i deras utsvävningar, och för deras skull kommer sanningens väg att smädas. 3 I sin girighet kommer de att med falska argument sko sig på er. Men domen över dem är sedan länge verksam, och deras undergång sover inte.

Här är den exakta andliga meningen med dessa verser hämtade från 5 Mos 13 – Gud sände ormarna nu sänder han de falska profeterna för att testa om vi vill hålla oss till hans läror eller inte.

5 Mos 13:1 Om en profet eller en som har drömsyner träder fram hos dig och han ger dig något tecken eller under, 2 och sedan detta tecken eller under som han talat med dig om inträffar och han då säger: “Låt oss följa andra gudar, gudar som du inte känner, och låt oss tjäna dem”, 3 då skall du inte lyssna på den profetens ord eller på den som har drömsyner, ty HERREN, er Gud, prövar er för att finna om ni älskar HERREN, er Gud, av hela ert hjärta och hela er själ. 4 HERREN, er Gud, skall ni följa, honom skall ni frukta, hans bud skall ni hålla, hans röst skall ni lyssna till, honom skall ni tjäna och honom skall ni hålla er till.

Här ser du att en Falsk Profet kan profetera saker som slår in exakt även om han tjänar ett annat evangelium eller en annan Jesus. Satan kommer alltså genom den Österländska ockulta andemakten på samma sätt försöka få ut de utvalda ut ur Kristus. Därför är det så viktigt med urskiljning i ändetiden!

Mat 24:24 Ty falska messiasgestalter (Kristusar) och falska profeter skall träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda.

Denna österländska andemakt som nu släpps lös som liknas som brinnande giftiga ormar i skriften (4 Mos 21:5-6) är profetiskt beskrivet som en falsk andlig berusning i Jesaja bok!

Jes 29:9 Häpna och förundras, stirra er blinda, ja, var blinda. De är druckna, men inte av vin, de raglar, men inte av starka drycker. 10 Ty HERREN har utgjutit över er en ande med djup sömn och tillslutit era ögon. Han har höljt mörker över profeterna och över siarna, era ledare. 11 All uppenbarelse har för er blivit som orden i en förseglad bok. Räcker man en sådan bok åt någon som kan läsa och säger: “Läs detta,” så svarar han: “Jag kan det inte, den är ju förseglad.”

Detta är exakt vad som skedde under Torontoväckelsen!
Ledarna uppträdde som berusade och hånade till och med skrifterna! De ville hellre att manifestationerna skulle starta med de Österländska andemakterna än att höra Guds ord! Denna video är en ren hädelse mot Guds Helige Ande och Guds Ord.

Det var viktigt att få lägga denna grund innan vi skall se hur den gnostiska villfarelsen efter Toronto fullkomligt exploderar. Nu träder en man fram som påstår att han skall “transformera” hela kristenheten genom sin Nya Apostoliska Reformation (NAR) hans namn är C Peter Wagner. Hans teologi är nära förbunden med samma gnostiska rörelse som Kenneth Hagin och Rodney Howard Brown och Bill Johnson. Så efter denna del 4 skall vi fortsätta att titta på hur den gnostiska invasionen bara tilltar i styrka. Nästan hela den karismatiska rörelsen är på något sätt berörd av den framväxande “Gnostiska” obibliska villfarelsen. Att söka upplevelser och “under och tecken” har lett många rakt in i New Age. Det är exakt vad jag tror är Mörkrets syfte med denna falska rörelse som de kallar för “väckelse”

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , , | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 4

Gud människan och andemakterna del 3

Vi avslutade del 2 med att citera från:
Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Kristus i oss och vi i Kristus är ett centralt tema både Jesus och Paulus talar om. Kristus i oss som är själva grunden för hela vår andlighet. Det är från honom i oss som skall inspirera det vi gör och säger. Därför kan vi omöjligt skilja Anden i oss ifrån Kristus i oss det är samma sak.

2 Kor 3:18 Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.

Joh 15:4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Sann urskiljning har vi inte oss själva utan även det kommer från Kristi visdom som strömmar i oss genom Anden.

En definition på urskiljning är följande: Hos den troende växer denna förmåga fram genom Anden och Ordet tillsammans med vandringen genom olika svårigheter där man bär sitt kors. Det ger den troende en förökad förmåga av urskiljning i sin mognad i Kristus. En mogen Kristne får Andlig insikt och Andens förmåga att kunna se och bedöma den verkliga naturen rakt in en situation, person eller en sak.

Gud arbetar med den troende genom att ställa oss i olika yttre situationer på vägen. Mitt i dessa yttre situationer som kan vara svåra vänder vi oss till Gud i bönen i hjälplöshet. Ödmjukhet inför Gud är ett måste för att Anden skall kunna fylla den troende mer och mer och ge henne Andlig urskiljning. Det är en process där Kristus själv växer upp i våra liv och vår Köttsliga visdom byts ut mot hans Andliga visdom.

2 Kor 4:6 Ty Gud som sade: “Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken.

Paulus pekar på 1 Mos där Gud skiljer Ljuset ifrån Mörkret.
1 Mos 1:3 Gud sade: “Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han (Gud) skilde ljuset från mörkret.

Paulus sa att detta ljus som strålar ifrån Kristi ansikte är det sanna Andliga ljuset som bor i hans hjärta. Den stora faran för oss är att mörkret uppträder som ljuset.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska (Pseudo) apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar. 14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder (Gk: Metaschēmatízō) som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Falska (Gk: Pseudo) Apostlar kommit in i församlingen i Korint.
De uppträder som (Gk: Metaschēmatízō) tjänare åt rättfärdigheten.

Dessa två grekiska ord Pseudo och Metaschēmatízō beskriver alltså hur Satan arbetar för att bedra oss. Vi behöver Andlig urskiljning och det sanna Ljuset som strålar från Kristi ansikte.

Det grekiska ordet Pseudo beskriver en oerhört skicklig kopia som är konstruerad för att likna originalet så mycket som möjligt. Så Satan och hans fallna andevärld samarbetar de konstruerar:
Pseudo Evangelium
Pseudo Jesus
Pseudo Anden
Pseudo Tjänare

Satan är ute efter att förblinda våra hjärtans ögon så att vi inte skall se ljuset som strålar fram ur Kristi ansikte. Om Satan lyckas förlorar vi urskiljningsförmågan. Den troende eller den församling som övervinns av mörkret drabbas då av det andra grekiska ordet vi tog upp Metaschēmatízō. Detta grekiska ordet pekar på en ”Reformation”.

Församlingen i Korint intogs av ett falskt (Pseudo) evangelium. Man kan säga att de drabbades av en reformation (Metaschēmatízō.) Detta innebär att hela församlingens inre liv byttes ut mot en lära som kallas för Gnosticism. Detta som vi idag ser i NAR och den Apostoliska reformationen är exakt samma sak men kommer bara förklädd i nya kläder. För att vara konkreta så kallar vi idag detta för trosrörelsen. Den är grundad på Kenneth Hagins böcker som undervisar en falsk grund som hela NAR (New Apostolic Reformation) vilar på.

1/ Gnosticismen ger en falsk identitet
2/ Gnosticismen är en fiende till Kristi Kors
3/ Gnosticismen handlar om en falsk auktoritet över Satan
4/ Gnosticismen menar sig stå över Guds ord
5/ Gnosticismen skall blomma upp på nytt i ändens tid

1 Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

2 Tim 3:1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. (Gk: Ordet kan betyda en församling som tömts på Andens Kraft)

Det ser alltså ut som om de drabbats av en falsk (Pseudo) Apostolisk Reformation. (Metaschēmatízō )

2Tim 3:4 falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för (Mer än) Gud 5 och ha ett sken av gudsfruktan (Gk: Yttre Formation utan innehåll) men förneka dess kraft. (Kristi Kors) Håll dig borta från dem!

Det Paulus beskriver är kusligt likt ogräset i Jesu liknelse i Matt 13. Om vi sammanfattar det Paulus säger till Timoteus är det precis som den rörelse vi kan se idag. Lyssna du som har Öra = Andlig urskiljning!

Ett falskt evangelium och en falsk Jesus kommer genom en annan ande att bedra massor av människor till ett avfall från sanningen (Ljuset) till lögnen (Pseudo). Detta innebär att denna avfallna församling töms på Andens Kraft. Konsekvensen blir en avfallen falsk kristenhet utan Andens Kraft som kommer att älska njutningar och upplevelser mer än Gud. Denna kristenheten formar sig till ett yttre sken och yttre formationer som de kallar Guds Rike men de saknar Anden på insidan. Bara den som har Andens urskiljning och gör det rätta (VETET) kommer att förstå vilka de är (OGRÄSET) och dra sig bort ifrån dem.

En exakt beskrivning av Jesu liknelse om Guds Rike som ogräset och vetet i Matt 13:24-30 Jesus kommer alltså tillåta Satan att så ogräs mitt bland vetet och vid ändens tid låta ogräset samlas ihop i en falsk väckelse.

Barnes kommentar är: Darnel som grundtextens ord använder om ogräset innebär följande. Plantan som växer upp liknar vetet exakt men när det mognar vid skördetiden visar det sig att det sig att axet är tomt.

De pånyttfödda är vetet som bär frukt för Guds rike i sina hjärtan.
Mat 13:8 Men en del föll i god jord och bar frukt (Agape) hundrafalt och sextiofalt och trettiofalt. 9 Hör, du som har öron!”

Liknelsen om Såningsmannen måste läsas tillsammans med liknelsen om Ogräset och Vetet om vi skall förstå det. Vetet som bär frukt för Guds Rike är alltså ett hjärta som är ödmjukt och förkrossat och rensat från stenar.

Dessa stenar kan symbolisera människotankar så med tillväxten av det äkta vetet följer automatiskt Andens urskiljning ju mer stenar som rensas bort ifrån vår hjärtats åker. När Jesus sa att han skulle gå till Golgata och dö säger Petrus ingalunda skall detta hända dig Herre. Vad Jesus nu säger till Petrus är baserat på Andlig urskiljning!

Mat 16:23 Men Jesus vände sig om och sade till Petrus: “Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar.” (Symboliskt = Stenar)

Så för att få andlig urskiljning måste vi gå korsets väg. Men vår fiende Satan vill lägga “Stötestenar” på vår väg. Satan och hans andemakter arbetar alltså enligt en strategi för att få dig att få dig bort från Korsets Kraft och neutralisera dess inverkan på församlingen.

Guds Vilja = Alltid Korset!
Satan och andemakterna = “Jag vill” (= “Stötestenarna”)

Titta nu här vad Jesus fortsätter med efter att han adresserat Satan som källan bakom det Petrus säger till honom om att han skall dö.

Mat 16:24 Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, (Bli en lärjunge och få urskiljning och min visdom) skall han förneka sig själv (”Jag Vill”) och ta sitt kors på sig och följa mig. (Dö med Jesus och uppstå med Jesus) 25 Den som vill bevara sitt liv (”Jag vill”) skall mista det, men den som mister sitt liv (”Jag Vill”) för min skull, han skall vinna det. (Kristus som är Livet i oss genom Anden) 26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ?

Redan i Eden så ser vi att Eva frestades av Ormen med vad som vi frestas med idag!
Skulle då Gud ha sagt? Vi ser en ny Reformation vars uppenbarelser påstå sig stå högre än skriften.
Ingalunda skall ni Dö! Vi ser en ny Reformation som neutraliserar Korsets Kraft.
Ni kan bli lika Gud ändå! Vi ser en ny Reformation som bara har ett yttre sken.

Det var en natt som Herren gav mig en dröm som han bekräftade genom att en händelse som. Det tog jag som ett tecken att drömmen var från Gud! Drömmens innehåll var en varning. Herren visade att det kommer en uppdelning av dem som vandrar i ljuset och de som tror de vandrar i ljuset fast de i själva verket är bedragna.

För dem som vandrar Korsets väg kommer det ner ett stort ljus från himlen som lyser upp vägen för dem. Jag fick se att Ormen till sist blev som en Drake och plötsligt uppstod en fientlighet ifrån alla som förkastade Korset. Herren själv talade då själv från himlen: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan Ormens säd och Kvinnans säd. Jag fick se att strålkastaren lyste upp en jättelik trädgård fullt av ormar som flydde från ljuset och samlades ihop i stora högar. Man kommer direkt att tänka på vad Jesus sa i liknelsen om ogräset och vetet.

Mat 13:30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.

Vi ser även den här principen i Joh 15 Vinträdet och grenarna.
Joh 15:6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

Vägen till Andliga mognad går ofta genom svårigheter där vi får bära ett kors men igenom dessa svårigheter växer Kristus upp i oss och därmed också urskiljningen. Precis som barn som växer upp så kommer vi att klanta oss och ibland så klarar vi inte av saker fast vi tror det. Ungefär likadant fungerar Andlig tillväxt som leder till vår förmåga till urskiljning. Det är först när vi förstår att vi inte klarar av det som Ödmjukheten och förkrosselsen kommer.

När vi går till Ps 40 så ser vi hur David där vandrar på en väg där han tvinnar sig samman med Gud och hoppas på Herren. Plötsligt så ser vi hur David sjunker ner i dyn som är en bild på hjälplöshet och förkrosselse (Jagets död) som måste komma innan upphöjelsen och löftenas fullbordan.

Gud tar sedan den hjälplösa David och sätter honom på en klippa. Den klippan symboliserar Kristi uppståndelse och bara han är Guds visdom i oss. Det är bara när vi går denna väg som Jesus Kristus kan bli den plats eller den klippa där våra fötter vandrar enligt hans vilja och bara där finner vi den sanna Andliga urskiljningen.

Andens uppenbarelse om Jesus Kristus i våra liv genom Guds levande ord hjälper oss att åtskilja vad som kommer från Mörkret och vad som kommer från Anden.

Heb 4:12 Ty Guds ord (Jesus Kristus) är levande och verksamt. (I Oss) Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Det är exakt samma sak som Andens svärd som är Guds ord (Rhema) i den Andliga rustningen i Ef 6. Om vi inte låter Anden urskilja vår vandring här blir vi ett lätt byte för ondskans andemakter i himlarymderna som råder i mörkret. Endast Andlig urskiljning och hjälp från Gud kan hjälpa oss mot fiendens listiga anslag mot oss.

EF 6:12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Detta bibelord är ett av många som de tolkar felaktigt att vi skall strida direkt mot andemakterna. Det är ett av tecknen på falskheten att ta ett bibelställe ut ur dess sammanhang för att göra en lära av den. Det var exakt så Djävulen attackerade Jesus när han prövades i öknen. Jesus svarade alltid med skriften så det är en nödvändighet att vi läser Guds ord och förstår hela sammanhanget det är skrivet.

EF 5:8 Ni var en gång mörker, men nu är ni ljus i Herren. Vandra då som ljusets barn. 9 Ty ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter. 10 Och pröva vad som är Herren kärt. 11 Ha inget att göra med mörkrets ofruktbara gärningar utan avslöja dem i stället. 12 Vad sådana människor gör i hemlighet är skamligt till och med att nämna. 13 Men allt kommer i dagen, när det uppenbaras av ljuset.

Här uppmanas församlingen att pröva vad som har Herren kärt.
Här uppmanas församlingen att avslöja de människor som inte vandrar i Ljuset

Rom 16:17 Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem. 18 Ty sådana tjänar inte vår Herre Kristus utan sin egen buk, och med milda ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor.

Här uppmanar Paulus dem att ge akt på dem som vållar splittring
Om vi inte gör det riskerar ett avfall att sprida sig rakt in i församlingen.

Grundtexten talar om att Paulus uppmuntrar dem att dra sig närmare Herren och börja: Vakta! Spionera! Markera! Noga I akta! Dem som vållar splittring.

Det här är nästan ordagrant vad som står i Judas brev.
Jud 1:3 Mina älskade, fastän jag är mycket ivrig att skriva till er om vår gemensamma frälsning, finner jag det nödvändigt att skriva till er och uppmana er att fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. 4 Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar och förnekar (Arneomai) vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.

Det här är samma innebörd som att säga på hebreiska: ”De laglösa” skall förvrida evangeliet om Jesus Kristus. Om du förvrider evangeliet och följer dem så kommer du automatiskt att bekänna en ”annan Jesus”.

Detta är exakt samma personer som beskrivs av både Paulus och Jesus de har följt falska Apostlar och falska Profeter. Hur tänker de då eller handlar? Deras tankesätt har förändrats så nu har de reformerats och fått det här andra tankesättet: Människan skall själv ge sig in i en direkt strid mot ondskans andemakter! Precis som dessa på den breda vägen i Matt 7 så ser vi detta igen här i Judas brev. Paulus sa ju att de skall vålla splittring! Exakt samma sak säger Judas brev. Jesus sa att de skulle konfrontera andemakter. Exakt samma sak säger Judas brev.

Jud 1:8 Ändå skändar också dessa drömmare på samma sätt sin kropp. Herren föraktar de, och höga makter smädar de. 9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: “Må Herren straffa dig.”

Jud 1:19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga och som inte har Guds Ande. 20 Men ni, mina älskade, skall uppbygga varandra på er allra heligaste tro. Be i den helige Ande.

Gå inte på lögnen som Djävulen har slagit i de Kristna: Vi skall inte döma!
Här ser vi alltså en kollision mellan två olika tankesätt.
Det är så sant att vi själva skall inte döma andra för det kan vi inte i oss själva! Det är genom Anden urskiljning måste göras. Det Paulus säger är ju vad Anden säger att vi måste göra och hela skriften är ju inspirerad av Anden. Satan har lyckats lura stora delar av kristenheten med sitt knep så ingen vågar nämna namn. Paulus har under Andens Inspiration i den här boken som är inspirerad av samma Ande beskrivit personer vid namn flera gånger.

Hur väl stämmer inte detta överens med vårt ämne?
1/ Gud (Han har en plan och ett rådslut i Jesus Kristus)
2/ Människan (Hon är bytet – Hon måste välja Herre)
3/ Andemakterna (Motståndaren ”Starke mannen” Satan vill hålla kvar sitt byte i mörkret)

Eftersom det är obibliskt utsätter vi oss för stor fara att gå in i en direkt konfrontation genom en falsk lära mot mörkrets makter. Så många har fallit för det här och riskeras bedras ytterligare. För nästa steg bli naturligtvis att du måste studera hur mörkret fungerar för då kan vi ju genom kunskap (Gnosticism) manipulera oss fram i andevärlden. Fångas vi in det här tankesättet förkastar vi det bibliska tankesättet nu måste vi själva söka olika lösningar och knep hur vi skall vinna seger i den här kampen att manipulera andevärlden. Vi återgår till ett hedniskt tankesätt igen. Om det onda får övertaget går det illa för mig och om det goda får övertaget går det bra i mitt liv. Vi ser nu en hel rörelse anamma ett hedniskt tankesätt som egentligen sträcker sig ända tillbaka till Eden och fallet.

Jag såg nyss ett program på TV som hette: Guldgrävarna i Australien! Där var det ett par av Australiens urbefolkning som reste till en annan del av landet för att leta Guld. Området de skulle till har varit i urbefolkningens ägor i massor av generationer! En man ifrån urbefolkningen skulle möta dem först och han skulle tala till de döda = Den fallna andevärlden!

Han började manipulera andemakterna för att blidka dem. Han talade till andevärlden om besökarna så att de inte skulle råka ut för olyckor. Om han inte hade gjort det först sa han att det kan gå väldigt illa för er annars! Det roliga var att de hittade inget guld där överhuvudtaget. Men ni ser att tala direkt till andemakter är ett hedniskt tankesätt som du inte finner att en Kristen skall ägna sig åt. Du finner detta tankesätt i varenda befolkat land på Jorden massor av olika gudar och andar som måste blidkas och manipuleras av människor på olika sätt. Eller att det fanns olika andemakter som härskade över olika geografiska platser på jorden.

Katolska Kyrkans helgondyrkan är ingenting annat än att man tagit in hedendomen rakt in i Kyrkan. Men lyssna på vad sanningens Ande vittnar om här i skriften:

Psa 119:89 För evigt, HERRE, står ditt ord fast i himlen. 90 Från släkte till släkte varar din trofasthet, du har grundat jorden och den består. 91 Enligt dina domslut består den än i dag, ty allting måste tjäna dig. 92 Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts (Heb: Vandrat vilse eller sjunkit ner) i mitt elände. (Heb: Depression eller betryck)

Så vårt mönster och vår väg håller för en prövning om vi är I Kristus är vi I Gud. – Gud tar inte hänsyn till de Onda andemakterna Gud är Allsmäktig och Gud är alltid Sann och Gud har alltid Rätt. Absolut ingenting skapat kan beröva honom sin makt glöm inte bort att Djävulen och hans Demoner är skapade av honom. Det visste David när han var i elände och depression i dödsskuggans dal han kände Herren. Det är upplevelser av det här slaget Gud använder sig av för att uppenbara sig själv mitt i våra svagheter för att förhärliga sitt namn.

Gud är så stor att han till och med låter Mörkret ha ett syfte och använder sig till och med av Satan allting måste tjäna hans syften. Det innebär att Gud band Djävulen och hans fallna änglar vid fallet. Detta visste naturligtvis Paulus om och börjar upphöja Herren i sitt brev till Romarna. 

Rom 8:37 Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. 38 Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, 39 höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.

Om vi börjar att studera den mörka andevärlden riskerar vi hamna i ett hedniskt tankesätt som är lik den gnosticism som kom in i Korint. En av dem som förespråkar andlig krigföring vid namn Bob Larson säger Citat:

Förbannelser (Något ont händer oss) är faktiskt en konsekvens av att det onda har fått laglig rätt till det. Satan har liksom kontrakt som vi människor har kontrakt: Han lurar oss och straffar oss med förbannelser därför att vi inte förstår det finstilta i kontraktet. (Bob Larson)

Har ni sett vilken konsekvens det får när vi lämnar ljuset och börjar att söka Satans Djupheter? Bob Larson påstår någonting som inte står i bibeln! De som har varit inne i den här rörelsen säger att det var som att dras in i ett djupt hål du var fångad i ditt tankesätt.

En del kan vittna om fruktansvärd ångest, fördömelse och fruktan innan ljuset kom in i deras hjärtan igen. Men de kan också vittna om att för dem när de var inne i det såg det ut som om det fungerade i den synliga världen. Det är ingen skillnad på detta och det Shamaner utför även om undren sker i Jesu namn. Satan och hans demoner samarbetar för att det skall se verkligt ut det är verkliga manifestationer du ser men det behöver inte vara Gud. Om Satan kan få oss in i detta jagande efter andemakter kommer vi bort ifrån den vila som bara kan komma genom Jesu Kristi fullbordade verk på Golgata.

Gud vill få oss att förstå att vår framtid är en väg som Gud har för oss från evig tid och Han bereder själv vägen för oss att vandra på den. Det största beviset egentligen på att vi inte känner Gud och han inte känner oss är just att vi tror på denna hedniska världsbild. Om vi börjar söka hemligheter bland andemakter för vår framtid och lycka då blir vi ett lätt byte att bedras av mörkret. Därför att de som kommer ut ur detta vittnade ju om att det verkade fungera. Demonerna börjar samarbeta just för att det skall se ut att fungera för att få dig in på den breda vägen så du inte ens finner den smala vägen. Ju djupare in du sedan kommer in i det här ju mer börjar ditt jag att upphöja sig! Det är exakt vad Satan vill med all villfarelse. Om han kan få dig att upphöja ditt ”Jag” istället för Jesus Kristus är du en som drivs av antikrists ande.

Tillbaka till Fritt ur Hjärtat 2023

Janne Ohlin Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW, PROPHECY | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 3

Alla stridsmän dog

Alla stridsmän dog

Predikan: Elvor Ohlin
2012-03-14
Pingstkyrkan Alafors
Lyssna >HÄR>

Överskriften är ”Alla stridsmän dog”. Det är goda nyheter även om det låter lite sorgligt. Ni kommer att förstå längre fram.

För ett tag sedan var jag nära att hamna i en situation – en praktikplats – som jag inte ville. Det fanns bara en sak att göra eftersom jag inte visste om detta ingick i Guds vilja för mig. Då vill jag kunna be ”ske din vilja”. Det var bara det att jag kunde be de orden med huvudet men inte med hjärtat. När det närmade sig den här dagen kände jag att jag måste gå in i bön och fasta. Det var lite kamp men när jag var i bön kände jag i mitt hjärta att den Helige Ande verkade och hjälpte mig att kunna be bönen av hjärtat: ”Jesus, om du vill gå dit vill jag gå med dig”.

I berättelsen om ”Emmaus-vandrarna” som vi läser om efter Jesu uppståndelse, öppnade han deras sinnen så att de förstod Skrifterna, står det. När han såg ut att gå en annan väg sa de, ”stanna hos oss”. Det där ropet kom i mitt hjärta: ”Jesus, bara jag får vara med dig! Bara jag vår vara med dig, så kvittar det vart jag går. Bara jag får gå med dig”.

Vi pratade om det, Janne och jag, häromdagen att det finns ett uppror i oss alla. Det kan innebära kamp ibland att komma dit, där vi av hjärtat kan be ”ske din vilja, Herre”. I samband med det här hade jag också en dröm som jag upplevde var profetisk. Jag förstår inte varje detalj i den än men det var ett budskap som handlade om att vi var på väg ut ur öknen. Vi kom till utkanten av öknen och det var en sådan lättnad. Jag kom över krönet och vägen bakom mig var väldigt ”knölig” – trånga passage, torrt och besvärligt – men framför mig planades marken ut. Jag kände en väldig lättnad i drömmen: ”Å, här tar öknen slut!”.

Ökenvandringen
Ökenvandringen handlar ju om Israels folk i Gamla testamentet. Ökenvandringen (ökenvandringar) är en förebild för oss andligt sett, som vi får gå igenom var och en. Syftet med vandringen är att förbereda våra hjärtan för det som ligger framför så att vi går hela vägen med Herren. Han vill också förbereda våra hjärtan så att vi kommer in i Guds löften. Det är det som ”landet” handlar om och därför kallas det Löfteslandet. Det innebär att vi kommer in i Kristus mer och mer [i landet] här i livet men också för evigheten, det himmelska landet eller himlen. Att vi når det himmelska målet.

Jag minns för många år sedan att den amerikanske pastorn, Jerry Potter, sa ungefär så här: ”När vi går in i öknen är det Jesus som kallar oss. När vi går ut ur öknen är det vi som väljer honom”.

Jag förstod den bönen när ropet steg i mitt hjärta att allt är i din hand, Jesus, bara jag får vara med dig, vill jag gå var som helst. Jag upplevde att det hade med ökenvandring att göra. Jesus kallar oss ibland att gå en ökenvandring. När vi kommer ut därifrån – om Gud har fått göra det han vill i oss – då följer vi honom av kärlek. Inte så att vi har den kärleken i oss själva att ge till Jesus, utan därför att han har älskat oss först och har utgjutit sin kärlek i våra hjärtan, som det står (Rom 5:5). Därför förändras våra liv inifrån och våra hjärtan förändras, så att vi kan be den bönen och mena det. Det beskrivs så här om bruden som är Guds folk/Guds församling:

Upp 14:4  Det är de som inte har befläckat sig med kvinnor. De är jungfrur, dessa som följer Lammet vart det än går. De är friköpta från människorna som en förstlingsfrukt åt Gud och Lammet.

Dessa följer Jesus (Lammet) vart han än går. Uppenbarelseboken är fylld av symbolik och kvinnor här (i negativ mening) står för falska religioner och läror. Det står i motsats till bruden som tror på Guds evangelium och Guds ord.

Salomo beskrev samma tankar i Höga Visan:
H V 8:5  Vem är hon som kommer hit upp från öknen, stödd på sin vän?…6  Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Dess glöd är som eldsglöd, en HERRENS låga. 7  De största vatten kan ej släcka kärleken, strömmar kan ej dränka den.

Det här är agape-kärleken (grekiska). Det är Guds fullkomliga kärlek till oss.

Rom 8:35  Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd?

Paulus räknar upp allt tänkbart men nej, konstaterar han, inget av allt detta kan skilja oss från Kristi kärlek. Det vill säga om våra hjärtan tillhör Jesus.

Öknen och ökenvandringen är platser där vi prövas och fostras av Gud.
Det innebär befrielse från självtillit och befrielse från vår självrättfärdighet, som faktiskt binder och begränsar oss. Den hjälper oss att komma till en djupare överlåtelse till honom som har älskat oss och älskar oss så oändligt högt.

Ökenvandringen handlar om att lära känna JESUS och hans vägar. Vi får lära oss att förtrösta på honom, inte på oss själva. Vi får lära oss att lita på GUD och lyda honom av hjärtat. Detta är möjligt när vi böjer oss och ödmjukar oss inför honom och överlåter oss till honom. Vi får lära oss att mer och mer leva av Guds nåd och Guds kärlek. Det är det liv som Gud har tänkt för oss redan innan vi föddes så att vi kan vara hans vittnen och redskap, hans sändebud. Vi får ge vidare den kärleken som Jesus har gett oss, till andra och till varandra.

Vi får också lära oss att inte strida med egna vapen. Om ni minns, så sa jag att den här predikans överskrift är ”Alla stridsmän dog”. Vi får lära oss att strida med Guds vapen.

Det är nog så att alla löften ligger bortom öknen, bortom en ökenvandring. Det är saker som Gud måste göra i våra liv innan vi kommer in i löftena och får se dem fullbordade. Vi vet att Jesus själv leddes ut av Anden i öknen innan han började sin tjänst här på jorden. Det är också som bilden som Jesus tar av trädet som ska beskäras. De torra grenarna ska skäras bort. De grenar som bär frukt behöver ansas – så att de (vi) bär mer frukt, säger han.

Befrielse
Fostran innebär befrielse från människofruktan, som Bibeln säger är en snara för oss. Att vi inte fruktar människor utan vi fruktar Gud. Det är honom som vi litar på, fria från snaror. Fria att följa Jesus. Om vi inte är fria kan den där plantan riskera att torka och dö, om vi är bundna till människor och vad människor säger. Då står människors ord högre än vad Gud säger. Han kallar oss till befrielse (frihet) så att vi lyder Gud mer än människor.

Guds omsorg
När vi läser om Israels folks ökenvandring kan vi se lärdomar och erfarenheter som är till uppbyggelse och hjälp för oss. Vi kan läsa om Guds omsorg. Mose sa:

5 Mos 2:7  Ty HERREN, din Gud, har välsignat dig i allt du företagit dig. Han har tagit hand om dig under din vandring i denna stora öken. I dessa fyrtio år har HERREN, din Gud, varit med dig och ingenting har fattats dig.”

Kanske kan vi vittna om det var och en när vi ser tillbaka. När vi har lagt våra liv i Guds hand kan vi konstatera: ”Inget har fattats mig!” Jag fick den frågan en gång på 1990-talet, då vi fick leva flera år i tro. Vår sammanlagda inkomst var under existensminimum men vi fick se många ekonomiska under. Jag minns ett tillfälle när jag var i bön och det såg mänskligt sett ganska omöjligt ut ekonomiskt men jag hade en orubblig frid, som Herren hade gett mig. Det var som att Gud sa: ”Se dig tillbaka. Har något fattats dig?” Jag kunde bara svara: ”Nej Jesus, inget har fattats mig. Du har sett till våra behov”. Det var inget överflöd men allt det vi behövde såg Gud till att vi hade.

Guds ledning och barmhärtighet
Vi kan läsa om Guds ledning och barmhärtighet.

2 Mos 13:17  När farao hade släppt folket förde Gud dem inte genom filisteernas land, fast det var den närmaste vägen. Ty Gud tänkte att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten, när de fick se krig hota. 18  Därför lät han folket ta en omväg genom öknen…

Gud hade omsorg om sitt folk. Han ville inte att de skulle bli rädda eller gripas av fruktan och rusa tillbaka till Egypten, tillbaka till slaveriet. Gud ville rädda och välsigna och föra dem till ett gott land. Därför fick de gå en omväg.

1Kor 10:13  Ingen annan frestelse [prövning] har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas [prövas] över er förmåga, utan när frestelsen [prövningen] kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.

Omöjliga situationer
Vi kan läsa om att Gud förde Israels folk in i omöjliga situationer gång på gång. Men han lämnade dem aldrig. Gud hade alltid en [färdig] utväg. Han beredde alltid en utväg och hade redan lösningen färdig. Men han ville lära folket att lita på honom. De skulle inte vara närsynta och kortsynta och lita på det man ser och har för ögonen, utan att lära sig att lita på Gud för han har omsorg. Han bereder alltid en utväg.

Vi får också påminna oss om vad Gud har gjort och hur han hjälpt tidigare.

Ps 77:12 Jag vill minnas HERRENS gärningar, jag vill minnas dina forna under. 13) Jag vill begrunda alla dina gärningar och tänka på det du har gjort.

Vi kan med andra ord tacka redan i förväg, för vi kan komma ihåg och se tillbaka när Gud hjälpte. Där fanns ingen lösning men Gud kom. Han kom sent men inte för sent och han hade en fortsättning. Han hade en lösning och en väg för oss och så måste vara idag också i den här situationen. Därför skrev Paulus, som var en man som hade erfarenhet av många omöjliga situationer:
2Kor 2:14  Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft.

Väldoft: vår omgivning påverkas när vi har förtröstan på Herren och andra ser ”de förtröstar på Herren”. Människor har tagit emot Jesus som sin personlige Frälsare när de sett att ”den där personen tror verkligen på Gud. Tänk om det är sant?”.

Gud beskyddade Israels folk mot fiendens förbannelser
Bileam hade en profetisk gåva men han blev en falsk profet. Problemet var att han ville tjäna pengar på sin gåva. Han blev lejd av en fiende till Israel och blev uppmanad att förbanna Folket, Guds egendomsfolk. Gud stoppade Bileam och han måste istället uttala Guds välsignelse över dem.

Det finns många vittnesbörd av människor som har kommit till tro på Jesus och som har varit inne i det ockulta, spiritism och nyandlighet. När de utövade t ex voodoo kunde de se i den andliga världen att de som var kristna (frälsta), kunde de inte skicka någon förbannelse över. De kristna hade ett beskydd. Men vi läser också om att synd och olydnad får konsekvenser och då kommer vi till stridsmännen som dog.

Alla stridsmän dog
Man närmade sig slutet av ökenvandringen. Vi förstår att de kom inte in i löftena [löftes-landet] hur som helst. Mose:
5 Mos 2:14 Från den tid vi lämnade Kadesh-Barnea till dess vi gick över floden Sered, gick det trettioåtta år, och under den tiden dog hela det släkte av stridsmän [milchamah] som fanns i lägret, så som HERREN med ed hade förklarat för dem. 15  Ja, HERRENS hand var emot dem. Han utrotade dem ur lägret så att de dog.

Varför måste de dö? Varför handlade Gud så här? Vi får svaret:
4 Mos 14:11  Och HERREN sade till Mose: “Hur länge skall detta folk förakta mig? Och hur länge skall de vägra tro på mig trots alla de tecken jag har gjort ibland dem?

De hade gått hela den här vandringen men vägrade ändå att tro. De ville inte tro, står det och det är egentligen den enda hinder som kan hindra Guds verk i oss – att vi inte vill. Då tvingar Gud oss inte.
1Kor 10:6 Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi liksom de skall ha begär till det onda. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.
De förkastade Gud som gav dem chans på chans. De förkastade Guds kärlek och det Gud ville göra och vägrade ge upp sin självtillit, leda, styra och bestämma. Ville inte lita på Gud.

Stridsmännen är en bild på köttets sinnelag.
Den kallas också syndanaturen eller den fallna naturen i NT, som vi alla bär på. I den finns ett uppror mot Gud. Vi kan se att de blev varnande exempel. När vi läser om stridsmännen – som är en bild på den stridighet och uppror som finns emot Gud i köttets sinnelag – ser vi att de ville gärna bli fria från Egyptens slaveri och få ett bättre liv. Javisst! Men på sina egna villkor. de ville inte lära känna honom som gav dem allt detta goda. De ville ha fördelarna, rikedom och allt det goda, men inte ha något att göra med Givaren (Gud), bara ha gåvorna. GUD var bara ett medel för att uppnå jagets begär.

Rom 8:6  Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. 7  Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller

Köttets natur/syndanaturen vill styra Gud istället. Därför finns det många religioner och villoläror som bygger på att människan styr Gud och befaller Gud. det är utifrån köttets sinnelag – men det leder till död. Paulus kämpade med köttets natur i sitt eget liv. Han ville verkligen leva för Herren. Han ville göra det rätta och goda, Guds vilja.
Ändå klarade han inte av det och utbrast:

Paulus: ”jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Gud vare tack, Jesus Kristus vår Herre!” (Rom 7:24)
Jesus Kristus vår Herre. Han kan befria mig! Han kan förvandla och förändra mig! Han kan bryta ner upproret som finns mot honom.

Köttet går ständigt i otakt med Gud
Under ökenvandringen ledde det till förvirring, till splittring, uppror, nederlag och faktiskt till död. De var i otakt med Gud.

Köttets natur älskar “8 punkter till framgång”.
Köttets natur älskar lagar och strukturer, tekniker och metoder.
Köttet säger: Vi måste göra något NU! (Jag behöver inte alls böja mig för Guds personliga ledning).
Då blir man också bunden i människofruktan. Man reagerar utifrån fruktan och det var det som stridsmännen gjorde. När de kom till landet och stod inför en totalt omöjlig situation… det gick att ta sig igenom och följa med strömmen genom öknen. Men att gå in i landet? Här tog det stopp, för det var totalt omöjligt, mänskligt sett.

Att inta landet måste ske i tro – det är Guds verk.
Det är bara Gud som kan göra. Här fanns fiender. Här väntade kamp och strid. Här fanns inte en chans att gå in om man förlitade sig på sin egen duktighet eller egna resurser. Totalt omöjligt.Därför fick folket gå 40 år (38 år extra) i öknen tills den generationen dog ut. Dvs. att det köttsliga sinnelaget dör ner eller korsfästs (med Kristus), som det beskrivs i NT. Det är vad korsets väg handlar om.

Det är detta som jag vill belysa. När vi läser i ljuset av NT om det som händer i ökenvandringen, ser vi också vad Gud gör i våra egna liv.

Det som hände när stridsmännen, köttets sinnelag, var med på vägen (vandringen) var, att när Gud sa “Gå!” – då stod man still och vågade inte gå. Men när Gud sa “Stanna!” – då drog man iväg i övermod. Så var det återkommande att man var i otakt med Gud, därför att det fanns ett uppror mot honom.

Det är just de här frestelserna som vi läser om, som alla möter och som inte vi heller kommer undan. Fienden frestar oss med det som också Jesus blev prövad med: att själv ta över och styra, istället för att lyssna in vad som är Faderns vilja. Att i allt göra vad Fadern ville.

Satan kan komma till oss och säga: Lite kompromiss gör väl inget! Bara ta för er, ni behöver inte vänta på Gud!” …om du bara faller ner lite grand inför mig och tillber så ska jag ge dig Makt och Herravälde, allt det som du vill ha”. (det som den köttsliga människan har begär till).

Uthållighet är kanske en av de svåraste läxorna att lära sig men det är nödvändigt. Att vi väntar efter (på) Herren.

När köttet vill stressa och skynda på, hitta på lösningar och dra iväg – då manar oss den Helige Ande: “Sök Guds ansikte, vänta efter Herren”. Det är det viktigaste, så att vi går när Gud säger “gå” och stannar när han säger stanna eller vänta. Att vi lär oss att gå i takt med honom. Då kan vi också gå i [rätt] takt med varandra.

Upp 3:10  Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.
Budskapet var till församlingen i Filadelfia. De var troligen en liten församling som inte hade något mänskligt att skryta med. Deras kraft var “ringa” men de hade tagit vara på Guds ord och bekänt Jesu namn. Jesus sa: ni har bevarat mitt ord om uthållighet.

Gal 5:25  Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa [stoicheo] Anden. [1917- vandra i Ande]
Stoicheo betyder också gå i takt med [Anden] och det vill Jesus/Gud lära oss i ökenvandringar.

Rom 15:4  Ty allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning, för att vi genom den uthållighet och tröst som Skrifterna ger skall bevara vårt hopp. 5  Och må uthållighetens och tröstens Gud hjälpa er att vara eniga efter Kristi Jesu vilja,
Det är alltså Gud, uthållighetens och tröstens Gud, som ger oss den uthålligheten som vi behöver. Han möter oss precis där vi är.

De som hade mod att gå in i Landet, var de som hade lärt sig att lita och förtrösta på Herren Gud. De hade valt att lita på GUD! Ett val som vi gör. Vi vill. Jag klarar det inte i min egen kraft men jag vill och får be om Guds hjälp och den helige Andes kraft att följa.

Stridigheten och upproriskheten emot Gud hade dött ner i öknen. Mose fick se landet men han dog också. Han kom inte heller in dit.

5 Mos 34:1  Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo, på toppen av Pisga, mitt emot Jeriko. Där lät HERREN honom se hela landet, från Gilead ända till Dan 2  och hela Naftali och Efraims och Manasse land och hela Juda land, ända till Västra havet, 3  och Negev och Jordanslätten, det vill säga lågslätten vid Jeriko, Palmstaden, ända till Soar. 4  Och HERREN sade till honom: “Detta är det land, som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob, när jag sade: Åt dina efterkommande skall jag ge det. Jag har låtit dig se det med dina ögon, men dit in skall du inte komma.” 5  Och HERRENS tjänare Mose dog där i Moabs land, så som HERREN hade sagt. 6  Han (Gud) begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns.
Mose fick se hela löfteslandet: bredden och längden, höjder, dalar – men han fick inte gå in. Vi vet varför. Av misstag, slog han en andra gång på klippan när han skulle tala till den. Innebörden är att korsfästa Kristus igen. Den här gången var det uppståndelseklippan, som han skulle tala till.

Det finns en djupare förebild till det här som inte har direkt med Mose att göra eller det han gjorde. Först läser vi om vad landet är (andligt). Jag tror att det är det som Paulus skriver om:
Ef 3:16  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande, 17  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken. 18  Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet (= Landet) 19  och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. [Att lära känna Jesus mer och mer. Rotade i hans kärlek genom relation och erfarenhet] ...20 Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss,

Mose var Guds tjänare men Mose dog därför att han representerade LAGEN.
Joh 1:17  Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Paulus skriver att lagen är god, budordet är heligt och rätt och gott men den är kraftlös på grund av synden och syndanaturen, köttets natur i oss. Lagen är god men den har ingen kraft att förändra oss. Vi kan försöka att hålla lagar och bud med kraft vi har och ändå kommer vi till korta. Lagen kan inte förändra våra hjärtan. Vi kan göra 1000 goda gärningar men det förändrar inte våra hjärtan. Bara en kan förändra våra hjärtan och det är han som dog för oss, som bar vår synd, som vann en evig seger på Golgata och uppstod för att ge oss liv: JESUS

Rom 8:3  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, …4  Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden.

Idag är det många diskussioner på nätet om vilka lagar som gäller eller inte, vilka bud som gäller eller inte.. Buden finns med i NT men vad händer när vi tar emot Jesus och får våra hjärtan (och allt)? För det första är det mest naturliga att vi vill kasta bort alla avgudar, enligt det första budordet. “Ni ska inga gudar ha jämte mig”. Vi får ett nytt hjärta, en ny vilja och längtan och ett nytt mål. Vi förändras inifrån och i enlighet med Guds bud. Det är den Helige Andes verk i oss.

Problemet med de flesta bland Israels folk var att de trodde att de kunde hålla buden och lagen själva. Men Gud visste vad som fanns i deras hjärtan. De ville inte och de såg tillbaka till Egypten. Därför gav Gud dem lagen, för att deras hjärtan skulle avslöjas och drivas till Guds nåd (i Jesus Kristus).

Mose dog och Josua tog över
Mose måste dö här eftersom han representerade lagen. Josua tog över och förde folket in i landet (löftena). Josua är samma namn i hebreiskan som Jesus, Yeshua.

Rom 10:4  Ty Kristus är lagens slut [telos – uppfyllelse, mål, slut], till rättfärdighet för var och en som tror.

Jesus ställde en fråga till en laglärd.
Luk 10:26  Jesus sade till honom: “Vad står skrivet i lagen? Vad [pos] läser du där?”[1917 – HUR läser du?]
Den laglärde kunde buden som rinnande vatten. Han visste precis vad Skrifterna sa och vad lagen säger.

Frågan är bättre översatt: Hur läser du? Det är den stora frågan, för vi kan läsa Bibeln som en lagbok, som vi försöker lyda och fortfarande bygga på vår egen självtillit som egentligen är otro inför Gud – precis som alla stridsmännen som dog. De dog av otro.

Vi kan läsa Bibeln med den Helige Andes hjälp så att vi ser “landet” och följer JESUS, Lammet. Så att vi kommer in i löftena i Kristus. För alla löften har fått sitt “ja” och “amen” i honom. Det betyder att alla löften uppfylls i Jesus Kristus och därför också fått sitt amen i honom. De fullbordas i Jesus Kristus. Så vill Gud att vi läser Bibeln, att vi följer Lammet vart det [än] går och att vi stöder oss på honom, när vi kommer ut ur öknen
HV 8:5 Vem är hon som kommer hit upp från öknen, stödd på sin vän?

Jag tror att det är en förebild för oss alla som Guds folk, att komma ut ur öknen inför den tid som ligger framför. Vi lever i ändens tid och väntar på Jesu återkomst.

10 – 2
Tio spejare hörde till stridsmännen som inte kom in i landet.
De två spejare – av tolv – som fick gå in i landet var Kaleb och Josua.
Kaleb [kol lev] betyder bl a hela hjärtat, helhjärtad.
Josua betyder Herren är frälsning.
= Helhjärtad för Herren/Jesus. Det är så vi kommer in (i landet, i löftena).

Gamla och nya stridsmän
Ni kanske redan har tänkte på att det står ju faktiskt om nya stridsmän när de nu skulle inta landet efter 40 år i öknen. Nya stridsmän skulle gå före.
5 Mos 3:18  … tappra stridsmän [ben chiyrum], beväpna er [chalats] och gå över i spetsen…

Jag tänkte för mig själv att det där var ju lite knepigt, att det står om nya stridsmän. Vi vet ju innebörden nu.. men kanske finns det någon liten hemlighet på hebreiska? Jag gick till grundtexten och läste. Jo mycket riktigt. Det finns två olika ord för stridsmän(!).

De första stridsmännen som dog i öknen: ordet för stridsmän är milchamah och betyder krigets söner/krigets barn. Alltså “de stridiga”, de som följde sin köttsliga natur och var därför bundna av människofruktan. De vågade inte gå in när de såg fienderna. De hade ingen förtröstan på Gud därför att de förtröstade på sig själva och det räcker inte på Guds väg. Det räcker inte för att komma in i löftena. (Gud måste korsfästa vår “köttsliga stridighet”).

Nya stridsmänn fick nu gå i spetsen. Jag gick till roten av ordet och såg att orden syftar på utrustningen, att vara ädel [chalats – ädel, utrustad].
Ordet för stridsmän är Ben chiyrom som betyder söner eller barn i vitt (vithet), barn (söner och döttrar) i vitt linne.

Det är en väldig skillnad på de gamla och de nya stridsmännen. Det vita linnet i Bibeln vet vi är bild på Jesu rättfärdighet, som det står:
2Kor 5:17  en ny skapelse
1) Vi är nya skapelser i Jesus Kristus och iklädda hans rättfärdighet.
2) Vi är sändebud för Kristus, skriver Paulus.
20  Vi är alltså sändebud för Kristus…

Allt handlar om ett nytt sinnelag och förnyelsen i våra tankar (Rom 12:1-2). Att därför att vi är alla kallade att både se, smaka och gå in i landet. Dvs. att lära känna JESUS och inta landet, komma in i de löften som gäller oss varenda en som tror på honom och tillhör honom. Att lära känna hans kärlek.

Ingen gärningslära utan Guds nåd
När de kom in i landet var allt förberett (förberedda gärningar). De behövde inte arbeta för någonting. Det fanns källor och bäckar och rinnande vatten. I Egypten var de tvungna att trampa upp vatten, att arbeta och slita hårt (slavarbete) men här fanns allt färdigt. Det är en bild på Guds nåd och Guds godhet (andliga rikedomar).

Glöm inte..!
En sak skulle de komma ihåg när de kom in i landet: 
Glöm inte Herren!
Glöm inte att ni har fått allt av detta av NÅD, oförtjänt av Guds godhet, av hans utgivande fullkomliga kärlek till er.
Glöm inte vem som förde er hit!
Jesus sa: Förbli i mig så ska jag förbli i er!
Glöm inte allt gott han har gjort!

Kom ihåg hur han räddade er (dig) ut ur omöjliga situationer! Han kommer att göra det igen.
Kom ihåg att han har lovat att vara med er (dig) alla dagar intill tidens slut!
Kom ihåg att han ska leda er (dig) genom den tiden som ligger framför, också den sista tiden tills han kommer tillbaka!

Låt oss komma ihåg och leva i det. Han ska föra oss in i det han har lovat i Jesus Kristus, när vi följer. Jesus skall leda dig in i hans löften för ditt liv och in i löftena för oss som Guds folk och församling.
Amen

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Alla stridsmän dog

GUD MÄNNISKAN OCH ANDEMAKTERNA Del 2

Greg Boyd (Han är inte Kristen) – boken God at War: Detta är en bok skriven av en författare som beskriver en uppfattning som ofta finns inbakad i hela den här nya falska Apostlarörelsen som säger sig skall förvandla hela kristenheten. I den här boken beskriver han hur olika personer ser på striden mellan människor och andemakter. Han tar alltså upp det som vi kristna brukar kalla för andlig krigföring. Hur tänker de som är indragna i den här rörelsen? Är det i så fall ett rätt eller fel tankesätt? Det här ämnet är viktigt att vi sätter oss in i för vi måste bedöma det utifrån ett bibliskt tankesätt. Det var därför jag just kallar den här serien för:
1/ Gud (Han har en plan och ett rådslut i Jesus Kristus Ef 1:9-10)
2/ Människan (Hon är bytet – Hon måste välja väg)
3/ Andemakterna (Motståndaren ”Starke mannen” Satan vill hålla kvar sitt byte som är människan)

Människan befinner sig alltså mitt emellan i en strid hon måste välja vilken sida i Guds plan med människan hon vill stå på. Sedan fallet i Eden är människan under mörkrets välde. Det innebär att hon är i fel rike och i fel ställning inför Gud nämligen orättfärdighet. Att befinna sig utanför Kristus och hans plan är samma sak som att vara laglös.

Så en människa som inte tror evangeliet är både i otro och orättfärdig. Det är samma sak som det hebreiska ordet för laglöshet som innebär att står under en fällande dom.

Människan kan bara räknas som Rättfärdig genom Tron på Evangeliet och det är en fri gåva genom Nådens Gud.

Rom 3:21 Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, 22 en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. 23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.

Gud som är universums skapare och domare erbjuder nu människan hjälp. Denna hjälpen har nu uppenbarats genom ett budskap som kallas evangelium. Detta evangelium är uppenbarat genom gamla testamentets skrifter och profeternas vittnesbörd om en kommande frälsning och rättfärdighet. Det enda sanna evangeliet och Den Helige Ande har bara ett enda fokus nämligen Jesus Kristus som är kungen i Guds Rike.

Du kan omöjligt vara i Guds Rike eller Himmelriket eller förbli i Guds älskade Sons rike av Ljus utan att lägga ner vårt eget “Jag” och ta upp vårt Kors dö ner från “Jaget” och följa Jesus. Detta är människans enda alternativ och människans enda väg till frälsning. För att inte bli bedragen av Satans listiga anslag i Mörkret måste människan acceptera Guds villkor uppenbarat i det Sanna Evangeliet. Människan måste välja att vandra i Ljuset och låta Guds Son vara Kungen och Huvudet och förstå att “Jag” kan omöjligt göra Guds vilja annars.

Så en människa måste välja Huvud eller Kung över sig antingen Gud eller också Mörkrets välde.

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Här beskriver Paulus vad som sker med en människa som väljer att tro på den sanna evangeliet.

1/ Hon förklaras rättfärdig av Gud hon är alltså inte längre laglös
2/ Hon får öppnade ögon så hon ser och förstår genom tron
3/ Genom tron förstår hon alltså något som redan skett på Korset
4/ Genom tron ser hon att Mörkrets auktoritet förlorat makten
5/ Genom tron ser hon att hon gått in under en ny Kung (Huvud)
6/ Genom tron ser hon ett osynligt Andligt Rike av Ljus
7/ Genom tron ser hon att hon är friköpt och förlåten
8/ Genom tron är hon nu i Kristus som äger henne
9/ Genom tron förstår hon nu att Kristus är Huvudet
10/ Genom tron vandrar hon nu in i förutberedda gärningar

En människa som vandrar i tro vandrar samtidigt i Ljuset och den som vandrar i Ljuset är i Guds Rike eller i Himmelriket. Idag attackerar Satan oss med förvirring så vi måste förstå att alla dessa begrepp är helt enkelt att komma in och förbliva i Kristus. Detta är alltså Guds vilja för varenda människa genom det sanna evangeliet det är så enkelt egentligen.

Den människan som är i Kristus eller I Anden är samtidigt i Ljusets Rike. Den människan som väljer att tro på Jesus Kristus och kommer in i honom och förbliver där har förlorat rätten att bestämma sin egen framtid här på jorden. Men allting är helt frivilligt men det finns en belöning och en arvedel för den människan som väljer att stanna kvar i Kristus i Ljuset.

När vi nu läser dessa bibelverser vill jag att vi skall tänka på vårt tema: Gud (Det sanna Andliga Ljuset och Domaren) människan (Vi är de som måste välja) och andemakterna. (Mörkret)

Kol 1:8 Han har berättat för oss om er kärlek (Agape) i Anden. (= I Kristus) 9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, 10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. 11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt.

Det står ingenting om att vi har fått makt eller styrka att gå in i en direkt konfrontation mot mörkrets andemakter i himlarymderna. Det står istället att vi är i Kristus och Kristus är i oss. Språket som används här är mer ett beskyddande tankesätt än ett attackerande tankesätt. Det här stämmer exakt in på Ef 6 som beskriver vårt andliga beskydd i Jesus Kristus. Kol 1:11 Styrka er stämmer exakt med Ef 6

EF 6:10 Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. 11 Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.12 Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. 13 Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. (Guds Vilja för våra liv)

Här ser vi belöningen om vi väljer att lyda Gud och förbliva i Kristus i Ljuset där vi har vår arvedel. Vår arvedel är faktiskt en person nämligen Jesus Kristus. Han är nämligen allt vi behöver så allt som Paulus ber om skall fylla dem är Jesus Kristus. Han kommer för att ta sin boning i våra liv genom Anden och han är vår arvedel.

Joh 14:15 Om ni älskar (Agape) mig, håller ni fast (Tereo – Vakta) vid mina bud. (Det Sanna Evangeliet) 16 Och jag skall be (Erotao) Fadern, och han skall ge er en annan (Allos) Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 Sanningens Ande, som världen (Kosmos) inte kan ta emot. Ty världen (Kosmos) ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Om vi nu tar och ser på detta ifrån det begreppet som de kallar för andlig krigföring. Där man menar att människan skall gå in i en direkt konfrontation mot mörkrets andemakter stämmer inte det med skriften. Det är istället ett tecken på att man är bedragen av ett falskt evangelium där vi luras att tro att “Jaget” har fått auktoritet att strida mot Mörkrets Andemakter. (Kenneth Hagins böcker och hela Trosrörelsens läror)

Om vi går på detta tankesätt som Kenneth Hagin lär ut har så är det ju inte Jesus Kristus det beror på. Han menar att vi människor skall gå in i en direkt konfrontation mot andemakterna. Detta tankesättet är främmande för evangeliets tankesätt och har fött en hel rörelse av falska soldater som tror de själva fått uppdraget att: Genom en falsk auktoritet upprätta Guds Rike på jorden på marknivå (Befrielse av andemakter i människor) och på strategisk nivå (Hela städer och länder) Hela den rörelse som vi kallar NAR (New Apostolic Reformation) har denna falska syn på Gud människan och andemakterna.

I boken jag nämnde i början av Greg Boyd berättas om en person som tar steget över från den traditionella bibelsynen in i detta falska tankesättet vi kallar för ”Den andliga krigföringens tankesätt”. I del 1 visade jag att det finns bara en väg som vi kan vandra på som gör oss till ett med Herren. Men det finns en annan väg ett annat tankesätt där man tydligen tror att man gör någonting gott i Jesu namn men är bedragna av Satan. Så du ser hur viktigt det är att vi har ett rätt tankesätt och väljer rätt väg.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Ser du vad jag ser här? De här människorna måste ha blivit bedragna av Satan att tänka och handla på ett sätt som ser ut vara gott. Men de laglösa kommer att ha ett tankesätt som i praktiken istället stänger ute Gud (Gud – Han har en plan och ett rådslut i Jesus Kristus) De tror alltså att man kan använda Jesu namn i en direkt konfrontation mot andemakterna utan att göra honom till Herre och vandra på hans väg. (Den smala vägen)

Titta på Matt 7:21-23 igen tänk på hur hela den rörelsen ber just nu är det inte lite skrämmande likt vad som sker just nu i NAR och i Betel Church och dess nätverk New Wine mfl.? Jag har hört detta predikas i en del Pingstkyrkor där man varit i Betel och för in lärorna i hemförsamlingen.

Vi känner alla till orden som Jesus bad när han skulle lära sina lärjungar att bedja. (Matteus 6:10)

Mat 6:10 Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.

Men hur du ser på och tolkar dessa verser är helt beroende på vilken teologi och vilket tankesätt du har. Vi har ju redan tittat på de två sättet.
1/ Det sanna sättet där jag är totalt beroende av honom i mig
2/ Det andliga krigföringens tankesätt där jag attackerar andemakterna

Enligt Punkt 2 som är ett väldigt populärt tankesätt idag som sprider sig in i församling efter församling. Detta tankesätt handlar inte om någonting som är vädjande om du trodde det! Om du lyssnar till vad de verkligen lär så handlar det om “Den andliga Krigföringens tankesätt”

De menar sig alltså ha makt och rätt att kommendera och proklamera saker som är i himlen i tro så att samma saker sker på Jorden. Då menar de sker Guds vilja automatiskt på jorden. Det låter ju väldigt logiskt och det är också precis vad det är men inte Andligt utan Människotankar.

Jag har hört en Pingstpastor bedja exakt så här och det låter så andligt och bra. Men det är ändå ett fel tankesätt eftersom det sätter oss i centrum och därmed ett Karismatiskt Slaveri. (De uppfyller exakt den dröm jag berättade i del 1) Först ber man alltså så här sedan går man ut och driver ut andar och gör mirakler och påstår att detta är Guds Rike som nu är här på Jorden. Ansvaret säger man ligger på våra axlar att sätta upp detta på jorden. (Man förvrider texten i Jesaja 9:6-7)

Jes 9:6 Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. 7 Så skall herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det skall befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.

Konsekvensen blir ju att vi plötsligt tar Kristi plats för att själva sätta upp hans rike på Jorden. Detta är exakt vad Jesus såg och säger i sitt eskatologiska tal i Matt 24 och det är exakt samma människor som i Matt 7 “De laglösa”

Mat 24:4 Jesus svarade dem: “Se till att ingen bedrar er 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias (Kristus) och de skall leda många vilse.

De kommer alltså i hans namn för att upprätta Guds Rike på jorden. Detta skall ske genom stora falska under och tecken för att bedra även de utvalda om det är möjligt.

Man säger: Finns det sjukdomar i himlen? Absolut inte! Vilket innebär att då skall vi se till att det inte finns några sjukdomar på jorden heller.

Man säger: Finns det ondska och depression i himlen? Absolut inte! Vilket innebär att då skall vi se till att det inte finns på Jorden heller.

I del 1 beskrev jag också en dröm jag hade som handlar om dessa två sätt att tänka. Där står jag på en höjd en klippa och ser utvecklingen jag såg hur människor drogs iväg emot detta tankesätt och den väg de laglösa är på. Jag förstod budskapet så tydligt igår när jag skrev och talade in det hur viktigt är det inte att vi förblir på den fasta grunden nu. Vad jag kan förstå varnar Herren för att det stora avfallet är här och Gud kommer att tillåta Satan och alla hans demoner att låta det se ut att fungera. Det är precis vad Matt 7 och 2 Tess 2 säger kommer att ske! Gud kommer alltså att prisge dem som tänker att vi kan själva kan i Jesu namn ge oss in i en direkt strid emot Satan och hans demoner. Eller med andra ord Satan och hans demoner får tillåtelse av Gud att starta världens största teaterspel.

En hel rörelse som menar att vi skall själva agera i den strid som pågår mellan varandra av onda krafter och goda krafter. De menar att vi kan påverka resultatet eller utgången så att det goda sker på jorden precis som i himlen. Det här tankesättet eller den här vägen måste vara antingen rätt eller så måste den vara fel. Om de människor som förespråkar den här vägen har rätt så måste ju Gud ha fel. Men Gud är ju Rättfärdig och det betyder att han aldrig kan ha fel. Vad har de falska (Pseudo) profeterna egentligen för budskap och vad är det för väg de lyser upp och visar?

Mar 13:22 Falska (Pseudo) messiasgestalter (Kristus) och falska (Pseudo) profeter (Vägvisare) skall träda fram och göra tecken och under för att om möjligt leda de utvalda vilse. 23 Men var på er vakt! Jag har sagt er allt i förväg.

Pseudo: Det betyder en kopia som är så skickligt gjord så bara en expert kan se skillnad
Profet: Att gå före och lysa upp en väg som är tankesätt och handling
Bakom dem står andemakterna: Målet är attack mot den troende och hålla kvar resten i mörkret i världen.

Villfarelse är alltså exakt vad som drabbat dem som säger Herre Herre på den breda vägen. (Matt 7) De har alltså råkat ut för en reformation av något slag. För det är precis vad en reformation är. Ett budskap som kommer till oss som konkret får oss att byta uppfattning så vi får ett annat tankesätt. Vi lämnar det bibliska tankesättet och grunden för att följa med i en reformation. Det finns olika rörelser som påstår att de står för en ny reformation därute idag varav en rörelse som påstår sig kunna förvandla en hel Kristenhet. Det skall ske menar ledarna för den här reformationen att vi människor gör precis vad bibeln varnar oss för går in i en direkt konfrontation med mörkret i den här andliga striden.

Jerry Potter sa en gång: Det som öppnar dörren för de onda andemakterna och villfarelsen in i våra liv är att vi tillber Gud på felaktigt sätt. Gud måste ju tillbes i Ande och Sanning (Joh 4)

Om man väl börjat reformeras i sitt tankeliv och träder in på deras väg finns det alltså inget beskydd längre. De har passerat ut ur Kristus och in i mörkret eller världen men det betyder inte att man slutat upp att tro att man fortfarande är i Kristus fast man drivs av en annan ande. Därför måste vi som troende som vill stå fast på klippan och pröva alla andar som uppträder i Jesu namn. När jag började djupstudera detta ämne Gud människan och andemakterna märkte jag hur Anden hjälpte mig hela tiden att hitta precis det jag behövde.

Låt mig sluta det här med att titta på en förebild som gäller oss ur Abrahams liv. Han skulle ju gå in i löfteslandet och besitta det och jag sa ju att det löfteslandet och vår arvedel i Ljuset är Jesus Kristus i oss. (Kol 1:8-11)

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.

Herrens ord här är naturligtvis Jesus Kristus.
Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud.

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet (Grek: Doxa Heb: Kabod = Oerhöra tyngd och Rikedom och Värde) en härlighet som den Enfödde (= Den ende i sitt slag) har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.

Grundtexten säger att Jesus Kristus uppenbarade sig för Abraham och säger: Jag är ditt försvar och ditt beskydd som omsluter dig på alla sidor! Jag kommer själv att vara din oerhört stora skatt och rikedom och värde. Alltså Kristus själv kommer att vara härligheten från Gud i oss precis som i den troendes liv.

Precis som Paulus uttrycker det att alla människor har möjligheten att genom evangeliet få del av en hemlighet.

Kol 1:27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet – Kristus i er, härlighetens hopp.

Janne Ohlin – Göteborg.

Gå tillbaka till del 1 Här

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW | Tagged , , , , , , , | Comments Off on GUD MÄNNISKAN OCH ANDEMAKTERNA Del 2

Gud människan och andemakterna del 1

Den kristna kyrkan i sina många grenar kan fungera som en Johannes Döparen, som en röst som ropar i vildmarken och som en kärna genom vilken världsupplysning kan åstadkommas. Jag visar på hoppet. Jag påstår inte ett faktum. Kyrkan skall hålla en bred plattform. Kyrkan måste visa en bred tolerans och inte lära ut några revolutionära doktriner eller hålla fast vid några reaktionära idéer. Kyrkan som undervisningsfaktor bör ta de stora grundläggande lärorna (New Age) och (krossa de gamla formerna i vilka de uttrycks och hålls) visa sin sanna och inre andliga betydelse. Kyrkans främsta uppgift är att undervisa, och undervisa oavbrutet, bevara det yttre utseendet för att nå de många som är vana vid kyrkliga sedvänjor. Lärare måste utbildas; Bibelkunskap måste spridas; sakramenten måste tolkas mystiskt, och församlingens  kraft att hela måste demonstreras.

… Det råder därför ingen tvekan om att det arbete som ska göras för att göra den stora allmänheten bekant med mysteriernas natur är av största vikt just nu. Dessa mysterier kommer att reformeras till yttre uttryck genom kyrkans och frimurarbrödraskapets medium, om dessa grupper slutar vara organisationer med materiellt syfte och blir organismer med levande mål. Alice Bailey, The Externalisation Of The Hierarchy, pp. 510, 514

Satan kommer med sina listiga anslag till en Kristen för att bedra han uppträder som ljus och det kan ske falska under och tecken säger bibeln. Gud tillåter alltså de onda andarna att genom Alice Bailey beskriva exakt vad Gud kommer tillåta dem göra i det stora avfallet. Detta bli alltså vad som kommer att ske som Gud tillåter

1/ Bevara kyrkans yttre verksamheter och yttre skal
2/ Ta bort korsets stötande budskap från kyrkan
3/ När det sker kan ett nytt New Age evangelium fylla kyrkan
4/ De kommer att låta New Age termer att klädas i kristna termer
5/ Då när allt är på plats måste helanden prioriteras

Är inte detta exakt vad vi ser ske framför våra ögon idag? Bibeln talar om att det skall komma en sådan här tid på jorden strax innan Jesus Kristus kommer tillbaka. En tid då andemakterna får tillåtelse att börja skilja ogräset ifrån vetet. Aldrig har vi väl sett en sådan förvirring som idag och vi får bereda oss på att det faktiskt kan bli ännu värre. Aldrig förr har det väl varit så viktigt att se vad bibeln säger som idag. Det kommer rapporter från hela världen att folk har ingen kyrka de kan gå till för ett annat evangelium och en annan Jesus har manifesterat en annan ande rakt in i kyrkan. De Alice Bailey sa är väl nästan bokstavligen vad som skett i Betel Church.

Både New Age och NAR (New Apostolic Reformation) talar om en fantastisk tidsålder på den här jorden. Låt mig säga det att den reformation de talar om att är att få människor att ”Skifta” från ett tankesätt till ett annat tankesätt. Eftersom tankesätt och handling i bibeln är en bild på en väg så är de ute efter att få dig att byta väg. Både New Age och NAR (New Apostolic Reformation) talar om ”Himlen på Jorden” och de menar att det finns två evangelier. Evangeliet om frälsning är för de svaga som behöver börja med det. Men när man stiger upp på deras andliga väg (Pyramid = Elitism) så når man en mognad menar man då är man redo att kunna förstå Evangeliet om Guds Rike.

Detta nya Evangelium om Guds Rike på Jorden är för dem som når högre uppenbarelser. Det är deras Nya Apostlar och Profeter som skall organisera och transformera församlingen in i ett nytt Paradigmskifte. Centrum för det här just nu är Bethel Church och Bill Johnson från Redding i Kalifornien. Det han talar om och skriver om är exakt samma sak som New Age talar om. Så de uppfyller vad Alice Baileys andeguide (Demon) sa: Vi skall infiltrera Kyrkan och förändra dess läror så vi får ut vårt budskap genom dem (New Age)

Bill Johnson och Betel lär ut saker och skriver om saker som är ren New Age. Ändå reser människor från församlingar från hela världen dit och när de kommer hem förleds först och främst ungdomarna i hemlighet. Vänner en sund Kristen kan inte ens tänka så som de tänker i den rörelsen ändå får den en sådan framgång. Sorgligt nog är det precis vad bibeln lär skall ske i de yttersta dagarna innan Jesus Kristus kommer tillbaka igen.

Låt oss titta på en person som står bakom NAR en av de snabbast växande rörelserna i den Karismatiska kyrkan idag. C Peter Wagner: Han är fader för denna rörelse han dog för några år sedan men reformationen är här och har påverkat nästan allt vi ser idag inom den Karismatiska rörelsen. Det är han som står bakom det här med nya Apostlar och Profeter som skall leda församlingen in i den mest segerrika tiden i kyrkans historia. När vi går igenom det här nu så måste vi se det och bedöma det utifrån: Vad är deras tankesätt? Om de vill genomföra en reformation så är detta alltså en väg ett sätt att tänka som skall leda fram till ett mål. Om inte denna väg stämmer överens med Jesus Kristus som är vägen så riskerar de som följer dem att missa målet. (Synd)

Bibeln är solklar det finns bara två stycken sätt att se på vad som sker i den här världen. Det är exakt därför Jesus själv visade att antingen vandrar du på den smala vägen eller också vandrar vi på den breda vägen (Matt 7) Så Jesus Kristus själv bekräftar att det finns bara två sätt att tänka och att handla på. När det kommer något som påstår sig vara en ny reformation som skall förvandla hela kristenhetens tankesätt måste du och jag pröva det. Vi måste själva avgöra om den här vägen är God (Ljus) eller om den är Ond (Mörker)

Jag tog upp i undervisningen: Dra ut mitt folk och sök beskydd.
En av de mer uppskattade Teologerna FF Bruce säger i sin kommentar till Romarbrevet: Lägg märke till att Guds Rättfärdighet är tvåfaldig när den uppenbaras för oss. Han säger att detta är ett typiskt hebreiskt uttryckssätt Paulus använder sig av här. Vad är rätt inför Gud och vad är fel inför Gud det var det enda Hebreerna brydde sig om.

1/ Rättfärdighet = Är rätt inför Gud
2/ Orättfärdighet = Är fel inför Gud

Gud är själv den rättfärdige och det innebär att Gud aldrig kan ha fel. Lägg märke till att det är hans karaktär. Precis som han är Kärlek och Ljus och Allsmäktig. När Gud uppenbarar sig själv och vi får ljus i hans ord uppenbarar han alltså sin egen karaktär för oss. Om vi håller med honom då och vandrar i det ljuset vandrar vi i tro i hans rättfärdighet. Ljuset vi får av honom föder automatiskt en bekännelse och ett underordnande.

Om vi skall vandra tillsammans med Herren på hans väg måste vi vara överens och bekänna att Gud har rätt.

Amos 3:1 Hör detta ord som HERREN har talat mot er, ni Israels barn, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: 2  Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter, därför skall jag också straffa er för alla era missgärningar. (Avon = Laglöshet) 3 Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?
Amos 3:1 Hör detta ord som HERREN har talat mot er, ni Israels barn, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: 2  Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter, därför skall jag också straffa er för alla era missgärningar. (Avon = Laglöshet) 3 Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det?

Detta för Jesus själv över på NT i sin undervisning om de två vägarna.
1/ Den breda vägen är de Laglösas väg (De håller fast vid att de har rätt ända tills domen faller)
2/ Den smala vägen är de Rättfärdigas väg: (De håller fast vid att Gud har rätt och får evigt liv)

Vilken väg av de här två är den väg som du blir ett med Jesus Kristus och vandrar förenad med honom på? Det ord som används om kommer överens om är enligt ett lexikon: Att lägga ihop och summera! Att bestämma ett möte med någon. Men nu kommer en underbar betydelse: Det kan även betyda att först förlova sig med någon för att sedan vid en viss tid bestämma ett bröllop. (2 Mos 21:8) Visste du att Den Helige Ande beskrivs som en förlovningsring av Paulus. Så om vi inte vandrar i Anden vandrar vi heller inte i gemenskap med Jesus på den smala vägen och räknas som rättfärdiga. Om vi vandrar i Anden så är det enligt bibeln att vi drivs av Anden för att förhärliga Jesus Kristus för just det ändamålet har vi fått Anden.

Joh 16:13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 15 Allt vad Fadern har är mitt. Därför sade jag att han skall ta av det som är mitt och förkunna för er.

Låt oss nu titta lite på de här två vägarna som erbjuds oss vandra på. Är verkligen den reformation eller väg NAR och de nya Apostlarna och Profeterna presenterar överens med Den Helige Ande? Eller är denna reformation inte överens med Den Helige Ande och Guds ord? Det hebreiska ordet för laglöshet betyder att man redan är under en fällande dom. Rättfärdighet betyder att en bekännelse måste göras att Gud har rätt och vi har fel. Anden sköter om denna överbevisning i våra hjärtan och om vi håller med och bekänner går vi från mörker till ljuset. Så med denna grund kan vi alltså bedöma om denna reformation som de säger skall förvandla en hel Kristenhet till att bli Superkristna är från Gud eller inte.

Nu fortsätter vi alltså att titta på vad denna reformation handlar om. Vi tänker oss att vi står vid ett vägval varje gång vi får höra ett profetiskt budskap som de menar komma direkt ifrån Gud. Nu har vi ju lärt oss hur vi skall bedöma budskapet för att kunna välja väg.

De påstår nu i denna reformation att vägen till framgång går genom att en kristen måste konfrontera andemakter. Stämmer detta med den väg vi nyss tog upp? Vår väg som är sanningens väg säger att Gud själv i sin Allsmäktighet har hela universum och hela skapelsen i sin egen hand. Bibeln säger att Guds Plan och väg för våra liv är planerad före tidens skapelse och leder oss in i en vila och in i hans gärningar skapade långt innan världen existerade. Den bibliska vägen är alltid trygg att vandra på för det är Jesus själv som är den vägen. Vi måste stå på klippan och se på världen därifrån det är vår enda chans att klara oss. På den Klippan får vi det ljus vi behöver hela tiden för att behålla en rätt bekännelse med vår mun och vinna en evig frälsning. Det är livsviktigt att vi får vårt ljus från rätt källa så vi kan stå och reflektera det ljuset till andra skepp därute på det stormiga havet. De är livsviktigt att det finns gemenskaper i Herren som brinner av Andens olja som kan visa på den rätta vägen. Vi måste sluta upp med att tänka stort ”Kvarlevan” har alltid Gud själv samlat ihop det är alltid ”Den Lilla Hjorden”. Jag tror på nådegåvor och det profetiska men jag tror inte på dessa överdrifter vi kan se strömma in genom rörelser som New Wine och Betel med flera.

När jag satt och skrev det här kom jag att tänka på en av mina första riktigt starka profetiska drömmar. Jag ser en väg som människor bygger på röd jord för ett tåg som skall komma. I den drömmen visade mig Herren att de byggt vägen på bara det jordiska och att det inte fanns någon grund. När tåget sedan kom så ropade människor att de inte hade tid att vänta längre så de hoppade på tåget vars vagnar snabbt fylldes av människor. När det här tåget startade igen upptäckte jag att detta var inget vanligt tåg utan mer som en fångtransport eller boskapstransport. Men de som var i de här vagnarna ropade i något som tycktes vara karismatiska segerrop. Det hela slutade med att plötsligt höll inte marken utan tåget med hela besättningen sjönk ner i ett bottenlöst hål. Alla karismatiska segerrop tystnade när alla vagnarna med människor i sjönk ner i det bottenlösa hålet. Jag kom ihåg att jag vaknade med en fruktansvärd känsla av nöd och bedrövelse!

Idag när jag bad kom ordet till mig hela tiden Karismatiskt slaveri. Jag satt och bad med slutna ögon och denna dröm kom tillbaka igen Anden gjorde den levande! Underbara Ande som vi fått från Gud som kan påminna oss igen om det han tycker är viktigt och det vi skall predika och undervisa.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Nu när jag satt och bad så påminde mig Anden om att jag stod på en höjd en upphöjd klippa när den här drömmen spelades upp igen inför mina ögon. Anden ville tala om något för mig som var viktigt. På klippan så fick jag se utifrån bibelns världsåskådning vad som skedde. De som hoppade på tåget hade ett annat tankesätt att se på världen andemakterna och deras framtid. Just dessa två tankesätt kommer vi att se vidare på i några avsnitt när jag hinner.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, KINGDOM NOW | Comments Off on Gud människan och andemakterna del 1

Dra ut mitt folk och sök beskydd

Babylon står för allting egentligen som är utanför Kristus och det är dit alla vägar utom den smala leder till. För att försöka få en Kristen in på den breda vägen måste mörkret uppträda som Ljuset.

2 Kor 11:13 Sådana som de är falska apostlar, ohederliga arbetare, och uppträder som Kristi apostlar.14 Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. 15 Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut som de förtjänar.

Det finns så många nu som säger det och upplever det över hela världen. Vänner vi känner har upplevt det en syster i Herren har nyss drömt det. Vi själva har upplevt det: Anden varnar oss vänner det är dags att dra ut ur allting som är mörker för att bli Ljus i Herren. Bara i honom kan vi vara beskyddade för den demoniska aktivitet som släpps lös över jorden nu. Här är länken till en dröm en vän hade nyss >> / Här är ett program från Jane Markell som uppenbarar samma saker: Ökad demonisk aktivitet!
Deliver Us From Evil – Understanding the Times: January 19, 2023

Här kommer drömmen:
Jag var på väg mot ett hotell jag och min man bodde på, jag passerade ett annat hotell med en manlig orkester som brukade spela utomhus på verandan. Då jag passerade hade de en paus då de hade lite “trevligt” (hångel) med varandra och spelade därför inte. 

Jag passerade dem och  gick ner för slänten, det började skymma hastigt. Nedanför slänten fanns en spång man kunde gå över, då det var en form av kärrmarker. Precis sådana som finns på vandringsleder då det är sankmark.

Jag hörde hur orkestern började spela igen. På spången uppfattade jag att det kom “någon” (skepnad) och gick med en hund men när den kom närmare så var det ingen hund utan en stor svart/grå varg. Jag upplever då hur det strålar ljus omkring mig, vargen tittade bara på mig och passerade, dessutom kom hela flocken förbi mig utan att ens titta upp på mig. Alla hade passerat över spången framför mig. Jag kände ingen rädsla utan jag visste att Herren beskyddade mig, kände full förtröstan.

Jag fortsatte över spången och det var så ljust omkring mig att jag såg varje kvist och ådra i träet, innan jag kom fram till huset hör jag skrik och oväsen från verandan med musikerna som jag passerat tidigare.

När jag kommer fram till hotellet är det helt kolsvart ute. Då jag passerat in genom grindarna kommer portiern fram, stänger de stora järngrindarna och säger: Har du sett den stora vargflocken?? Har du hört vad som hänt??

Ja svarade jag, jag mötte dem, de rörde mig inte! Han stirrade på mig och säger att flera ur orkestern är döda.

När jag vaknade ur drömmen förstod jag att Herren ville visa på något. Jag tror att det kommer en dom mot de som inte följer Guds Ord, men att de som vill hålla fast vid Den Heliga Skrift, Bibelns  Ord kommer att få ett övernaturligt skydd hela vägen hem. Det kommer ett mörker vi inte kan ta oss igenom utan Herrens hjälp. 

Jag tror att det kommer mycket mörka tider framöver och att vi får be för varandra, stötta varandra. Samtidigt tror jag att vi är där Herren vill ha oss just nu.

Upplever att den demoniska aktivitet ökar hela tiden vilket gör att bibelordet, bönen, blodet och den Helige Andes ledning behövs än mer. Vi kommer att behöva ha våra dörrposter bestrukna med Lammets blod nästintill bildligt talat.

Guds Underbara Frid och Välsignelse!
Hälsningar Kerstin

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde (Exousia) och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.

Det verkar som om detta är någonting som många har just nu och det skall ske säger bibeln i Joels Bok – Hans Tjänare och Tjänarinnor skall se Syner och ha drömmar. Naturligtvis måste det stämma med vad bibeln säger själv har jag haft åtskilliga. Varav en handlade om en översvämning av svart kloakvatten som steg som en flod över hela jorden. Det stämmer alltså förökad demonisk aktivitet och det enda sättet att komma undan i min dröm var att komma upp på Sions berg. Där skall det nämligen finnas en kvarleva säger skriften och de skall åkalla hans namn.

Jag har hört så många videos den senaste tiden om hur människor har råkat ut för demonisk aktivitet och upplevt betryck och andra saker och allt tycks bara öka ju närmare Jesu Tillkommelse vi är. Låt mig få tillägga att många som säger sig vara Kristna råkar faktiskt ut för det här men söker befrielsen från fel källa. Många söker befrielse luras av alla böcker om andlig krigföring och får en fel bild av vilken väg man skall välja. Den väg man väljer är att söka upp någon som kan manipulera andevärlden till deras fördel så de får lättnad. De kanske inte tänker på det men den som säger sig kunna manipulera andevärlden för olika syften är över på den ockulta mörka sidan så det är en falsk profet. Men det är bara att allt detta idag har klätts i Kristna kläder och ord så det uppträder som Ljuset.

Gud ger oss är en möjlighet att genom tron på Jesus Kristus komma ut ur mörkrets auktoritet genom Anden. Detta kan bara ske genom Kristi Kors för det är där kraften finns. Det är exakt där min oro ligger att på de ställen som erbjuder befrielse från mörkret predikar man aldrig om Korsets Kraft att sätta människan fri. De platser som nu överger Korset får heller inte del av Korsets Kraft genom Anden. Detta är så viktigt idag Korsets Kraft genom Anden är nämligen det enda som kan stoppa demonisk aktivitet i våra liv men även i församlingen.

1 Kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Ser du det Korset kan aldrig skiljas från Guds Kraft. Kristi Kors är det centrala när det gäller vår frälsning. Ordet frälsning handlar ju om befrielse men även ett bevarande från mörkrets makter. Vi kan alltså omöjligt befinna oss i Sonens Rike av Ljus utan att omfamna Golgata kors. Att omfamna Kristi Kors är samma sak som att gå till Nådastolen med blodet på och vädja till Gud om hjälp. Frälsning omfattar allting som Jesus Kristus gjort för oss på Korset. Paulus själv beskriver Jesu Kristi verk på Golgata just som en Nådastol.

Rom 3:23 Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, 24 och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. 25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus.

Om vi skall kunna stå emot den våg av demonisk aktivitet som nu drar över världen i form av ondska av aldrig skådat slag, är detta någonting vi måste vara solklara över: Vi måste förstå vad Jesus Kristus verkligen har gjort för oss på Golgata Kors. När vi blir attackerade av Mörkret på olika sätt ofta använder Djävulen människor och sedan en direkt attack mot vårt själsliv. Då finns det bara en enda säker plats att befinna oss på men utan att omfamna Korset kan vi heller inte gå in i honom. Det är bara genom Korset mörkrets välde (Exousia) kan tas bort över våra liv. Det är alltså av egen erfarenhet jag säger det: Vi kan aldrig uppleva verkligheten av den Kristna tron och gå in i Riket av ljus utan Kristi Kors.

Varför är du Rättfärdig? Därför att det beror på Guds Nåd att han lät straffet jag skulle haft drabba min frälsare Jesus istället. Så Korset är i centrum igen för det var där allting fullbordades. Sedan uppstod Jesus Kristus för att leva sitt liv i våra liv som rättfärdiga i honom av Tro. Om vi inte förstår det här blir vi lätt utsatta för olika attacker från fienden varav fördömelse är den vanligaste attacken. När det står att vi kan gå fram till nådens tron så är det exakt samma sak som Nådastolen för en Jude. Så Nådastolen är alltså samma sak som att böja sig invid Korset för att söka hjälp. Så förstår vi inte Korset så förstår vi heller inte varför vi skall gå fram till Nådens tron för att söka hjälp för det är exakt samma sak.

Vi vet att på Golgata Kors fullbordades allting för vår frälsning! Det är alltså vår Nådastol det är inför den vi måste böja oss för att få Nåd. Ser du att det är totalt omöjligt att komma in i det allra heligaste i Kristus utan att först förstå och få uppleva Korsets nödvändighet i våra liv. Det är här ingången till Guds vila och Guds fullkomliga Vilja för våra liv finns. Men vi måste komma genom Tron som vi får av bara Nåd.

Heb 4:3 Det är vi som tror som går in i vilan. Herren säger: Då svor jag i min vrede: De skall aldrig komma in i min vila, och det fastän hans verk stod färdiga sedan världens grund blev lagd. 4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk.

Vi måste vara konsekventa när vi tolkar bibeln så Guds vila vart är den? Den är naturligtvis i Kristus och det är exakt samma sak som att befinna sig i hans älskade Sons Rike av Ljus (Kol 1:12-14)

Det är exakt detta vi nu uppmanas till när vi plågas och livet är svårt på alla sätt. Vi har nyss sett den bibliska vägen att komma ut ur Babylon som betyder både blandning och förvirring. Babylon symboliserar också mörkret och dess attacker på dig av villfarelser av olika slag. Babylon står för allting som är Antikristligt och det är Mörkrets attacker mot ditt tankeliv.

Då lämnar vi Babylon ryggen och vänder våra ansikten och våra tankar emot Nådastolen och Korsets fullbordade verk på Golgata. Då skall vi veta att förebilden här nämligen tabernaklet är bara en förebild på det himmelska där Kristus Jesus sitter på Faderns högra sida.

Lägg märke till att detta måste vara en Andlig plats i det Himmelska som vi aldrig kan gå till geografiskt. Vi kan bara se det genom våra hjärtans ögon igenom Tron upplysta av Guds ord. Det är samma sak som att Paulus säger att vi redan sitter med honom i det himmelska.

EF 2:6 Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus,

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron (Kristi Kors eller Nådastolen) för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Så om vi skall gå in här måste vi få en levande uppenbarelse i hjärtat. Ett vittnesbörd ifrån Gud om Rättfärdighet i Jesus Kristus. Detta att dra ut från Babylon handlar om att först bli förkrossad så vi inser vårt beroende av hjälp. Sedan kommer vi i ödmjukhet och inser att Gud har alltid rätt och vi har fel. För att föra oss till det tillståndet måste Gud tukta och kanske ta bort saker från våra liv för allt detta är Nåd.

Titus 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 15 Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.

Detta är alltså den bibliska vägen till frihet från mörkret och Babylon genom Guds Nåd och nyckeln in är Kristi Kors. Här ser vi alltså att vi måste stå i en beroendeställning och ett underordnande till Herren hela tiden. Om vi inte håller fast vid det ljus vi fått försöker Babylon och mörkret vinna tillbaka våra hjärtan igen. Lägg noga märke till att det är precis vad Romarbrevet 1:

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. (Kristi Kors) Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.17 Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. 18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. 19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. 20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. 21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.

En av de mer uppskattade Teologerna FF Bruce säger i sin kommentar till Romarbrevet: Lägg märke till att Guds Rättfärdighet är tvåfaldig när den uppenbaras för oss. Han säger att detta är ett typiskt hebreiskt uttryckssätt Paulus använder sig av här. Vad är rätt inför Gud och vad är fel inför Gud det var det enda Hebreerna brydde sig om.

1/ Rättfärdighet = Är rätt inför Gud
2/ Orättfärdighet = Är fel inför Gud

Gud är själv den rättfärdige och det innebär att Gud aldrig kan ha fel. Lägg märke till att det är hans karaktär. Precis som han är Kärlek och Ljus och Allsmäktig. När Gud uppenbarar sig själv och vi får ljus i hans ord uppenbarar han alltså sin egen karaktär för oss. Om vi håller med honom då och vandrar i det ljuset vandrar vi i tro i hans rättfärdighet. Ljuset ser föder automatiskt en bekännelse och ett underordnande ser du här.
Prisade honom för hans (Nåd)
Tackade honom för hans (Nåd)

En människa som vandrar i Ljuset och som verkligen är född på nytt. Vandrar i rättfärdighet när hon bekänner att Gud är rättfärdig (Gud har alltid rätt) Det handlar alltid om att vi underordnar oss ljuset som vi får genom Anden. Det kan se väldigt konstigt ut ibland när vår väg går igenom långa ökenperioder och prövningar. Men den bibliska sanningen är den att den väg Gud väljer att leda oss på är alltid rätt. Det är bara det att vi har inte Guds förmåga att se allting på en gång och därför försöker djävulen bedra oss hela tiden. Vår förmåga att prisa Gud och tacka Gud ökar hela tiden tillsammans med vårt fruktbärande och vår visdom. Meningen med alltsammans är ju att du skall få lära känna Gud och Han lär känna oss. Då föds automatiskt lovprisning och tacksamhet i livets alla förhållanden.

Om vi överger vägen och vandrar i våran egen rättfärdighet inför Gud. Då kallar vi Gud för lögnare eftersom Gud är Rättfärdig. Då drar vi på oss Mörker istället för Ljus. Vi upphöjer våra tankar som rätt och Guds tankar som fel. Vad ville människan bli i Eden? Ha en egen Kunskap och Visdom oberoende av Gud (Kristus) = Att alltid ha rätt!

Det går aldrig ihop vi kan aldrig ha rätt inför Gud! Det finns en hel rörelse idag som påstår att deras Apostlars och Profeters uppenbarelser alltid är rätt. Det här är samma väg Katolska Kyrkan gått om vi berömmer oss av mänsklig jordisk visdom och följer den. Vart tror ni det slutar? Uppenbarelseboken är en bok också inandad av Gud där säger Gud att denna visdom slutar i Babylon. Mörker förvirring blandning sedan kommer en evig dom. Gud ropar ut mitt folk drag ut ur henne!

Upp 18:4 Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5 Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Så det finns bara 2 sorters visdomar som leder in på 2 vägar med 2 olika mål. Lägg märke till att Ormen attackerar Guds karaktär som rättfärdig! Skulle då Gud ha sagt! Idag har vi en hel rörelse som till och med har en egen översättning och egna superapostlar och superprofeter. De påstår att Guds verk inte var fullbordat. De säger sig ha högre uppenbarelser än den vanlige Kristne och de har alltid rätt. Då måste ju Gud ha fel!

Paulus kände omedelbart vilken andemakt som låg bakom attacken som kom emot församlingen i Korint. Det är exakt samma gnostiska rörelse men klädd i lite andra kläder den ormen som attackerar församlingarna idag. Vänner vi har facit i handen vi kan ta varning men det tycks bara ta över församling efter församling. Jag talar om NAR och nya Apostlar och Profeter med ny uppenbarelse kunskap som står högre än bibeln.

Vi har en rörelse som använder sig av två stycken hemska översättningar som många teologer reagerar över: The Message Bible (Mysticism – New Age) och The Passion Bible (NAR) Simmons påstår att Jesus själv uppenbarade sig för honom och gav honom uppdraget.

2 Kor 11:1 Om ni ändå kunde stå ut med lite dårskap från min sida. Ja, visst står ni ut med mig, 2 eftersom jag brinner av iver för er med den eld som kommer från Gud. Jag har trolovat er med en enda man, för att föra fram en ren jungfru inför Kristus. 3 Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. 4 Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl. 5 Jag menar inte att jag på något sätt är underlägsen dessa väldiga apostlar. 6 Även om jag inte är någon vältalare, saknar jag inte kunskap. Den har vi alltid och på alla sätt lagt fram för er. 7 Eller var det en synd jag begick, när jag ödmjukade mig för att ni skulle upphöjas och predikade Guds evangelium för er utan ersättning?

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, KINGDOM NOW, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on Dra ut mitt folk och sök beskydd