En god hustru

En god hustru

Elvor Ohlin
Mer skriven undervisning
Text: Ords 31:10-31
Texten står i ljusrött med fetstil. Övriga bibelord står med mörkare röd färg.

Vi kan få många tankar och bibelverser till oss, när vi läser Ordspråksboken. Jag säger inte att det här är enda tolkningen, bara mina tankar. Det viktigaste är att vi låter den gamla regeln “Låt skrift förklara skrift” gälla.

Texten är skriven av “Lemuel”, som anses vara ett symboliskt namn på Salomo. Lemuel betyder den som tillhör Gud, helgad åt Gud. Salomos beskrivning av en god hustru har en djupare profetisk mening, på samma sätt som vi ska förstå hans beskrivning av “kvinnan” i Predikaren. 1917 års översättning kan uppfattas som kvinnofientlig och tyckas märklig. Svenska Folkbibeln (SFB) har en bättre och riktig översättning som förklarar:

1917 års översättning:
Pred 7:27 då fann jag något som var bittrare än döden: kvinnan, hon som själv är ett nät, och har ett hjärta som är en snara, och armar som äro bojor. Den som täckes Gud kan undkomma henne, men syndaren bliver hennes fånge.
SFB:
Pred 7:27 ..Och jag fann: Bittrare än döden är den kvinna vars hjärta är som snaror och nät, vars händer är som bojor. Den som är god inför Gud undgår henne, men syndaren fångas av henne.

Det är alltså en viss typ av kvinna som menas. Kung Salomo tog sig många hustrur och här finns säkert en bokstavlig betydelse. Många av Salomos kvinnor var från andra religioner och folk, som Gud hade varnat för. De kunde locka honom att tillbe deras avgudar (onda andar). Det var också det som hände med Salomo på äldre dar. Men den verkliga innebörden är andlig och det “bittra, snaror och bojor” står symboliskt för falska läror och religioner, som fångar och snärjer i synden.

Parallellen finns bland annat i “en trolös kvinna” (Ords 5), “den främmande kvinnan” (Ords 7), “dårskapen, en rastlös kvinna” (Ords 9) och slutligen “skökan Babylon” i Uppenbarelseboken där alla falska religioner samlas och samlar alla världens människor. Med den synen kan vi också förstå Salomos beskrivning av “en god hustru”, som är Jesu brud, församlingen, Guds folk, tack vare Guds evangelium.

Ords 31:10  En god [chail] hustru, var finner man en sådan? Långt mer än pärlor är hon värd.

Hebreiska chail betyder (moraliskt) god, stark, full av kraft, tapper, dygdig, värdig. Är hon svårfunnen? Guds folk (Lammets brud) har oftast varit i minoritet. Likaså har Guds profeter varit ett fåtal medan det har funnits och finns gott om falska profeter. Vi läser om det genom hela Bibeln och Jesus förutsade att det kommer att fortsätta så.
Matt 24:11  Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12  Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken [grek. agape – Guds fullkomliga kärlek och trohet till honom] att svalna hos de flesta.
Matt 7:14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Frågan var man finner en god hustru, den troende, kan också dras till det som beskriver de yttersta dagarna. I liknelsen om den fattiga änkan och domaren sa Jesus:
Luk 18:7 Skulle då Gud icke skaffa rätt åt sina utvalda, som ropa till honom dag och natt, och skulle han icke hava tålamod med dem? 8 Jag säger eder: Han skall snart skaffa dem rätt. Men skall väl Människosonen, när han kommer, finna tro [trohet] här på jorden?”
Vad för slags tro? Den bedjande (likt änkan) som inte ger upp, även om det kan verka som om Gud (domaren) inte hör. Hon bad om sin ”rätt”, dvs. löften – personliga eller generella – som Gud har gett av nåd. Den tron är trohet och högst värdefull inför Gud och varje människa som tillhör Jesus, är dyrbar för honom.

…11 På henne litar hennes mans hjärta och han saknar ingenting.
(1917 års översättn.) På henne förlitar sig hennes mans hjärta, och bärgning kommer icke att fattas honom.

Jesus har bestämt att vi ska bära frukt. Utan honom kan vi ingenting göra, har han sagt. Om vi förblir i honom, förblir han i oss och vi bär frukt, som en konsekvens, (Joh 15). Eftersom det beror på relationen med Jesus, kommer bärgningen inte att fattas och hans namn blir då ärat genom oss.
Hebr 10:35 Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. 36 Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.

Hebr 6:10 Ty Gud är inte orättvis, så att han glömmer vad ni har gjort och vilken kärlek ni har visat hans namn genom att nu som tidigare tjäna de heliga. 11 Men vi önskar att var och en av er skall visa samma iver att bevara full visshet i hoppet ända till slutet, 12 så att ni inte blir tröga utan följer dem som genom tro (trohet) och uthållighet får det utlovade arvet.
Mycket görs för Guds verk som aldrig får bekräftelse eller uppmärksamhet här på jorden. Vi uppmanas att fortsätta tjäna Herren, för det är han som lönar var och en. Inget undgår Guds ögon och han är rättvis, om så hela världen är orättvis och det är Gud, som all ära ska ha.

12  I alla sina livsdagar gör hon honom gott, aldrig ont.

Vi misslyckas och vi kan falla i synd men vi kan inte fortsätta leva i medveten synd om vi älskar Gud och har gudsfruktan. Att vända om och bekänna sin synd, är också att göra det rätta eller det goda, i det fallet. Gud känner till våra brister, begränsningar och svagheter. Han lägger inga tunga ok eller omöjliga krav på våra axlar. Jesu ok är milt och hans börda är lätt (Matt 11:30). Guds nåd är den helige Andes kraft som kommer från honom. Den som anklagar och förtrycker är den onde (Satan), inte Gud.
Mika 6:8 Han (Gud) har kungjort för dig, o människa, vad gott är. Vad begär väl HERREN av dig annat än att du gör det som är rätt, att du älskar barmhärtighet och vandrar i ödmjukhet med din Gud?

1Joh 1:8  Om vi säger att vi inte har synd [synd (sing.), en syndanatur, en fallen natur. Vi är “syndare frälsta av nåd”], bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. 9  Om vi bekänner våra synder (konsekvens av att vi följer syndanaturen istället för att leva i det nya livet i Kristus), är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
1Joh 3:4  Var och en som gör synd bryter mot lagen, ty synd är brott mot lagen. 5  Och ni vet att han uppenbarades för att ta bort synderna, och synd finns inte i honom. 6  Den som förblir i honom syndar inte. [syftar på medveten och pågående synd – en livsstil – emot Guds vilja och bud, då vi försvarar synden] Den som syndar har inte sett honom och känner honom inte. (om ingen förändring sker i viljan och i livet, är tron inte äkta)

…13  Omsorg har hon om ull och lin (linne), och hennes händer arbetar med lust.

Mose lag säger:
5 Mos 22:11  Du skall inte klä dig i tyg av olika garn, av ull och lin tillsammans.
Prästerna i GT var helt klädda i linne.
Hes 44:17  När de kommer in i den inre förgårdens portar, skall de ta på sig linnekläder… 18  De skall ha huvudbonader av linne på huvudet och benkläder av linne runt höfterna. De får inte klä sig i något som gör att de svettas [“svett” står här för det köttsliga, oandliga].
Likaså är Lammets brud [den goda hustrun] klädd i vitt linne:
Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg [KJ rent och vitt linnetyg].Linnetyget är de heligas rättfärdighet. (Upp 19:8).
Linnetyget är Jesu rättfärdighet som vi får ikläda oss.

En av syndens konsekvenser var orden till Adam.
1Mos 3:19  I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd…
Att arbeta för vår försörjning är en skyldighet, om vi är friska och i arbetsför ålder. Sådana ansträngningar (ull) är gott och bra.
På det andliga området däremot, är våra ansträngningar för att nå en egen rättfärdighet, köttslig och illaluktande (svett).

Att blanda ull och lin på det andliga området, är detsamma som att försöka lägga till något till Jesu rättfärdighet (linne) genom egna ansträngningar (ull). Paulus skriver om sina landsmän och framför allt de religiösa ledarna som strävade efter att lyda lagens alla bud.
Rom 10:3 De känner inte rättfärdigheten från Gud (linne – Andens liv) utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet (ull – “svett”, köttslighet) och har inte underordnat sig rättfärdigheten från Gud. 4 Ty Kristus är lagens slut, till rättfärdighet för var och en som tror.

Även vi som tror hamnar ibland i den “köttsliga strävan” och går in under lagen. Därför skrev Paulus till församlingarna i Galatien, som hade börjat vända tillbaka in under lagen, alltså egenrättfärdighet.

Gal 3:2 Endast det vill jag veta: tog ni emot Anden genom att hålla lagen eller genom att lyssna i tro? 3 Är ni så dåraktiga? Ni som började i Anden, skall ni nu sluta i köttet?

Genom andlig mognad och träning får vi urskiljning att hålla isär de två begreppen: egenrättfärdighet och Jesu rättfärdighet, kött och Ande, världens ande och Guds Ande. Genom urskiljning kan vi dra oss bort från lagiskhet och vi får be Herren att han befriar oss från den.
Hebr 5:13 Ingen som lever av mjölk är mogen för en undervisning om rättfärdighet. Han är ännu ett barn. (Mjölk står för det som är lätt att äta: Jesus älskar dig, Gud är god, osv.) 14 Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning (träning) har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont.
Inte så att vi når en punkt här i livet när vi aldrig tar miste eller väljer fel. Fast urskiljningen borde öka ju mer vi lär känna Gud och bibelordet. Vi kan snabbare genomskåda det som inte är äkta. Vi slipper luras av en falsk lärare eller en villolära för vi ser att det inte stämmer överens med bibelordet. Vi vågar pröva det som sägs eller görs och ta den helige Andes varningar på allvar. Även den nyomvände/nyfrälste behöver få veta tidigt att det finns falska lärare och läror, så att de undgår dem.

…14  Hon är som en köpmans skepp, fjärran ifrån hämtar hon sin mat.

Hon (eller han) hämtar Guds ord, visheten ovanifrån. Guds mat är Guds ord. Hon gör sig av med (väljer bort) världens tankesätt och låter sig förnyas i sitt sinne genom den helige Ande (Rom 12:2) och Guds ord.
Jak 3:17 Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.
Att äta är att tro, att ta emot Ordet, att inspireras av Guds ord. Vi söker Guds vilja och vi får be om Guds kraft att lyda. Guds folk går frimodigt inför Guds tron och hämtar nåd i bön, åkallan, tillbedjan och tacksägelse.
Joh 4:34 Jesus sade: “Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk.
Att hålla ut och hålla fast, är därmed att lita på att Gud både leder på rätta vägar och hindrar att vi går fel. Paulus sa vid slutet av sin levnad:
2Tim 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron.

Gal 6:2 Bär varandras bördor [baros], så uppfyller ni Kristi lag.
Gal 6:5 Ty var och en skall bära sin egen börda [phortion].
Det finns bördor som vi ska hjälpa varandra att bära [baros – prövningar, sjukdom, dagens slit, motgångar]. Det sker praktiskt men framför allt i bön för varandra.
Det finns också en börda som ingen annan kan bära – ansvaret för vårt eget liv. Vi ska stå till svars en dag inför Gud och här är den personliga relationen med honom, tron och förtröstan på hans ord, det viktigaste av allt. Ordet phortion betyder soldatens egen rustning eller skeppets last (“som en köpmans skepp”). Det är sådant som vi är ämnade att bära.
Ordet för köpman (sachar) betyder en som reser och pendlar fram och tillbaka. Så behöver vi dagligen hämta Guds ord och mättas av det.

…15  Medan det ännu är natt stiger hon upp och sätter fram mat åt sitt husfolk, åt tjänarinnorna deras bestämda del.

Trots att det är en sen och mörk tid (natt) ger hon inte upp. Guds tjänare (män och kvinnor) ger mat i rätt tid. Det för oss till uppmaningen till Timoteus.
2 Tim 4:2 ..predika ordet, träd fram i tid (när det är lätt och öppet) och otid (om natten: i den svåra, mörka och onda tiden), bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. 3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen (en svår och mörk tid).

Vittnesbördet får inte tystna. Många försök har gjorts att förbjuda evangeliet och tysta Guds folk. Många har misshandlats och satts i fängelse men där har de fortsatt att vittna, medan andra har blivit martyrer för sin gudstro. Vi har förebilder i förföljelsen i Jerusalem (Apg 8). Istället för att tiga, spreds budskapet ut ännu mer i Judeen och Samarien: “De som nu hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet.” (Apg 8:4). I det fallet ska vi lyda Gud mer än människor och be om frimodighet men också om Guds vishet. Vi läser i NT om hur Gud ibland stängde en dörr och öppnade en annan (Apg 16). Tankarna går också till Jesu liknelse.

Matt 24:45  Om det finns en trogen och förståndig tjänare (en förvaltare med ansvar och trohet, en tjänare/tjänarinna), som av sin herre blivit satt över de andra tjänarna för att ge dem mat i rätt tid, 46  salig är den tjänaren, om hans herre finner honom göra så, när han kommer. 47  Amen säger jag er: Han skall sätta honom över allt vad han äger. 48  Men om tjänaren är ond och säger i sitt hjärta: Min herre dröjer, 49  och han börjar slå (ord och falska anklagelser är som slag) de andra tjänarna och äter och dricker med dem som är druckna, (sätter sig över andra, uppträder som ”herre” istället för tjänare, en varg i fårakläder som tar lätt på helighet) 50  då skall hans herre komma en dag när tjänaren inte väntar honom och i en stund han inte känner till 51  och hugga honom i stycken och låta honom få sin plats bland hycklare. Där skall man gråta och skära tänder. (Ingen går ostraffad som så missbrukar Guds namn)

…16  Hon har planer på en åker och skaffar sig den, av sina händers förvärv planterar hon en vingård.

Missionsfältet ligger alltid varmt om hjärtat hos Guds folk. Att sprida evangeliet, starta nya församlingar och att nå de onådda folken är en hjärtesak. Det kan innebära att gå dit Gud sänder eller att “med sina händer” vara med i bön och givande på hemmaplan. På det sättet har man del i missionens arbete ute på fältet.

Jag tänker på när kung David fick leda sin armé att besegra amalekiterna, som hade rövat bort deras familjer och ägodelar (1Sam 30). Amalek står ofta som en bild för det köttsliga, oandliga, och det som djävulen använder till sina onda syften.
Många orkade inte följa med hela vägen ut i striden med David, utan fick stanna kvar “vid trossen” och vakta förrådslägret. Några i armén som kom tillbaka från fronten tyckte då att de inte skulle få del av bytet men David sa:
1Sam 30:24 Och vem vill lyssna på er i fråga om detta? Nej, sådan deras lott är som drar ut i striden, sådan skall deras lott vara som stannar vid trossen. De skall dela lika.”
Vi kan ta Jesu ord som en parallell:
Matt 10:41 Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han skall få en profets lön. Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. 42 Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.”

…17  Hon fäster ivrigt upp sin klädnad och går till verket med starka armar.

Att fästa upp sin klädnad var nödvändigt för att vara redo till tjänst och tjänande. Inget fick hindra. Kanske var det just det ordet som Jesus syftade på här:
Luk 12:35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande.
…37 Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Amen säger jag er: Han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv komma och betjäna dem.
Jesaja profeterade uppmuntran och tro till den som fruktar och känner sig svag och uppgiven.
Jes 35:3 Stärk kraftlösa händer, styrk vacklande knän 4 Säg till de försagda: “Var starka, frukta inte!” Se, er Gud kommer med hämnd, vedergällning kommer från Gud. Han kommer själv och frälsar er.
Låt inte dina händer och armar vara kraftlösa. Ge inte upp i bön utan utgjut ditt hjärta inför Herren och lita på honom. Han ger kraft och styrka. Han är mäktig att rädda ur varje hopplös situation. Han hör dina böner. Låt oss ivrigt söka Herren och be till honom, som David.
Ps 40:2 Jag väntade ivrigt på HERREN, och han böjde sig till mig och hörde mitt rop.

…18  Hon märker att hennes arbete går bra [KJ – hon smakar att hennes handelsvaror är goda /utmärkta], hennes lampa släcks inte om natten.
19  Hon sträcker händerna mot spinnrocken, och fingrarna fattar om sländan.

Guds löften uppfylls på hans vägar. Det Herren ger är gott och mättar den inre människan, mer värt än allt annat i den här världen. Här blir vi påminda om andra delen av versen vi läste innan.
Luk 12:35 Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande.
Guds församling, bruden, har ljus/brinnande lampor i mörkret.
Ords 13:9  De rättfärdigas ljus lyser klart, de ogudaktigas lampa slocknar. (den ogudaktige är den som ringaktar Guds person)

Skökans ljus i Uppenbarelseboken slocknar. De ogudaktigas lampa slocknar eftersom de väljer att kompromissa med sin tro på Jesus som enda vägen till Gud och ger sig i lag med dem som förföljer Jesu efterföljare.
De frälsta som följer mängden dit, tar sig ut därifrån innan det är för sent. Johannes hörde en röst från himlen (Upp 18:4): Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.
Upp 18:23  och ingen lampas sken skall längre lysa i dig. Och ljudet från brud och brudgum skall aldrig mer höras i dig. Dina köpmän (världens rikaste företagare) var jordens stormän (hade makt), ty genom din svartkonst (pharmaceia) blev alla folk vilseledda. 24  I den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden (förföljelse av Guds folk).”

Ljuset kommer av Andens olja och Gudsordet (Bibeln) så att den goda hustrun kan vara aktiv och tjäna sin Herre, fast timmen är sen. Hon har lärt sig att vara trogen i det lilla, i sin kammare.
Matt 6:6 Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Fader i det fördolda. Då skall din Fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

20  För den betryckte öppnar hon sin hand, hon räcker ut sina armar mot den fattige [behövande].

Guds hjärta böjer sig till de minsta och är utgivande. Guds Andes inre påverkan och inspiration ger sig uttryck på samma sätt hos Guds folk: att gå i takt och se till till med de minsta.

Jakob var manipulativ och viljestark. Han hade stora problem med att låta Gud verka och tog gärna saken i egna händer, tills han stod inför en situation som var honom övermäktig. Efter kampen med Gud i Peniel, som betyder Guds ansikte, blev han förändrad. Tidigare hade han varit feg och självupptagen men efter gudsmötet, blev han förändrad och fick del av Guds hjärta: nu såg han till de minsta först.
1 Mos 33:13  Men Jakob svarade honom: “Min herre ser själv att barnen är små och att jag har får och kor med mig som ger di. Om man driver dem för hårt en enda dag så dör hela hjorden. 14  Därför ber jag min herre att gå före sin tjänare, så kommer jag efter i den takt som boskapen framför mig klarar av och som barnen orkar med, tills jag kommer till min herre i Seir.”

21  Hon fruktar ej för sin familj när vintern kommer, ty alla i huset är klädda i scharlakansfärgad ull.

Här får ullen sin rätta betydelse. Fårullen talar om offerlammet och den scharlakansröda färgen är Lammets blod som renar från all synd. Det enda offer som behagar Fadern och är fullkomligt. Guds kärlek är bevisad i Jesus, Guds Son. När kärleken kallnar bevarar den goda hustrun, gudsfolket, Guds varma kärlek och sprider den. Hon förtröstar på Jesu rättfärdighet och dagliga omsorg. Kyla och vinter kännetecknar ändens tid, när kärleken kallnar. Villfarelser och falska religioner kyler ner.

Orden i Höga Visan har ibland uppfattats som ett skrivfel.
HV 5:10  Min vän är strålande vit och röd, ypperst bland tiotusen. (Med andra ord: det finns ingen som han!)
Borde det inte stå “vit och ren”? Det är också sant men grundtexten har ordet röd (hebreiska adom), och vi förstår att det är med hänsyftning till Jesu blod som renar, befriar och skyddar.

…22  Täcken gör hon åt sig, hon har kläder av finaste linne och purpur. 23  Hennes man är känd i stadens portar, där han sitter bland landets äldste.

Finaste linnet är som vi vet Jesu rättfärdighet som hon har fått ikläda sig. Purpur brukar ses som den konungsliga färgen. Hon tillhör kungars Kung och har konungslig värdighet. Jesus är känd, upphöjd, förhärligad och ärad. Porten var stadens domstol och en dag träder han fram som den rättvise Domaren.
Joh 5:22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

I porten hölls rådslag. Församlingens Herre, “den goda hustruns man” har många namn som beskriver vem han är. Ett av dem är Underbar i råd.
Jes 9:6 …På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.
(1917 års översättn.) …Underbar i råd

24  Linneskjortor gör hon och säljer, köpmännen förser hon med bälten. 25  Kraft (hebreiska: oz) och värdighet är hennes klädnad, och hon ler mot den dag som kommer.

Guds församling sprider evangeliet om Jesu rättfärdighet som säljs utan pengar. Frälsningen är en byteshandel, där Jesus tar vår synd och vi får hans rättfärdighet. Den gudfruktige behöver inte frukta för framtiden. Hans/hennes liv är i Guds hand. Förtröstan på Gud ger styrka (oz) och frimodighet (oz).

26  Hon öppnar sin mun med vishet och har vänlig förmaning på sin tunga. 27 Hon vakar över ordningen i sitt hem och äter ej sitt bröd i lättja.

Paulus är skarp mot hycklare och falska lärare men tillrättavisar tålmodigt Guds barn. Sann gudsfruktan går inte ihop med ytlighet. Den tar Guds ord och ordningar på allvar. Visheten kommer ovanifrån och är både uppmuntran och förmaning.
1Tim 1:5 Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.

28  Hennes barn står upp och välsignar henne och hennes man berömmer henne: 29  “Många duktiga kvinnor har funnits, men du, du överträffar dem alla.” 30  Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt, men prisas skall den hustru som fruktar HERREN. 31  Låt henne få njuta frukten av sitt arbete och må hennes gärningar prisa henne i portarna.

Det yttre och det jordiska betyder inget emot den inre skönheten, som den helige Ande åstadkommer i en människa. Det handlar inte heller om yttre mängd, antal och storhet, utan om hjärtats tro(het). Goda förebilder uppskattas av nästa generation som följer dem. Jesus älskar sin församling och bekänner sig till den inför Fadern. De goda gärningarna vittnar om honom.
1Petr 2:12 Uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem.

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on En god hustru

Profetiskt budskap – Uppmuntran till Guds Folk

PROFETISKT BUDSKAP 2/12-21

Jag vill börja med ett budskap en vän till fick redan 2009
En av våra vänner fick det här tilltalet natten till 4 oktober 2009. Personen har ingen dator och kände inte till de varningar som kommit den sista tiden. Kvinnan vill vara anonym men vi känner henne väl och har förtroende för hennes profetiska gåva.

Hör mitt barn, svåra tiden ligger framför, ja fasansfulla är de händelser som ska övergå världen. Många skall då söka sin tillflykt hos mig Herren. Men de flesta skall stå kalla och vända sig än mer bort från mig.

Hör mitt barn! Gör dig redo inför den tid som står för dörren, redo i din Ande att möta människor med mitt evangelium, redo att så mitt ord, redo att dela med dig av livets nödtorft, redo att dela ditt hus, dela din mat, dela din tid. Du har velat bli min av hela ditt hjärta. Jag kommer nu att ta det i anspråk och göra det till mitt.

Men i allt skall jag vara med dig. Varje dag skall jag vara med dig och hjälpa dig att bära alla dina bördor. Du skall få all den kraft du behöver för att möta allt det jag ställer dig inför. Men var hos mig, vistas hos mig, låt dina tankar alltid vara hos mig. jag skall leda dig där du går bedjande fram.

Denna kvinna som vi känner väl har fått gå igenom nästan ofattbart smärtsamma händelser och ett stort lidande. (Liknande Jobs faktiskt)

Herren sa till Henne: Svåra tider ligger framför fasansfulla händelser kommer! (Detta var alltså 2009)
Sedan sa Herren till henne: Det kommer en uppdelning av människor. (Dom)
1/ Många skall börja söka sin tillflykt hos Herren
2/ Många skall bli kalla och bli fiender till Gud och hans folk

Är inte detta precis vad vi börjar att se nu i världen nu? Pandemin och dess konsekvenser har orsakat en skiljelinje mellan människor. Vi ser tydligt en iskyla som breder ut sig och hjärtan kallnar hos Guds folk. De kommer att så småningom drivas till en världskyrka av en andemakt.

Men de som söker sin tillflykt i Herrens varma kärlek skall få all kraft och visdom de behöver. De skall fortsätta rakt fram och tjäna Herren och hans evangelium. Dessa kommer att ta sig an människor i nöd hos dem kommer bara kärleken att öka.

Vi som dagligen håller på att lägga ut profetiska nyheter från hela världen kan se en tydlig sak ske nu: En andemakt håller på att bakom all politik driva världen emot Judarna och Den sanna kvarlevan av Guds folk. Mitt budskap här idag gäller de små som vill följa lammet vart det än går. (Upp 14:4) De som förstår att Vilddjuret skräms med sina lagar och förordningar för att försöka göra oss modfällda.

Upp 13:4 och man tillbad draken, därför att han hade gett sin makt åt vilddjuret. Och man tillbad vilddjuret och sade: “Vem är som vilddjuret, och vem kan strida mot det?”

Upp 17:14 De skall strida mot Lammet, och Lammet skall besegra dem, tillsammans med de kallade, utvalda och troende, eftersom han är herrarnas Herre och konungarnas Konung.”

Jag hade ju själv en stark profetisk dröm som var väldigt snarlik kvinnans dröm nästan samtidigt 2009. Där såg jag ett fruktansvärt vilddjur och den drömmen jag hade 2009 är väldigt lik den dröm Kvinnan hade 2009.

Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras. (2 Kor 13:1)
Nu natten till den 2:a december 2021 hade jag väldigt svårt att sova så jag låg och bad och tänkte på allt Herren uppenbarat för mig profetiskt. Jag har ju till och med drömt om tvångsvaccineringar redan innan det fanns något vaccin mot Covid. I den drömmen byggde Gud en väg undan prövningarna som skulle komma.

Men i den drömmen 2009 sa Herren: Jag skall uppväcka fiendeskap mellan kvinnans säd och ormens säd. Med andra ord en dom mellan de som drivs av Anden och de som drivas av Köttet.

Alla som inte hade Guds ande drogs till Vilddjuret och alla hade bara ett “Yttre Sken” De blev fiender till dem som vandrade i ljuset! Jag låg alltså i natt och bad för Guds folk i Sverige. Jag kände mig bedrövad i min ande och ropade till Gud inom mig – Jag sa: Om du Gud inte är med ditt folk nu kommer vi inte att klara oss.

Hur skall det gå med våra anställningar och vår ekonomi vänner och familj? Kan vi tvingas att leva utanför samhället? Tala till oss Herre bad jag! När jag vaknade ringde ett bibelställe inom mig! Gud hade talat! Han har redan berett allting vi behöver genom sin Son Jesus Kristus. Det är alltså vårt behov en stark uppenbarelse om Jesus Kristus.

Texten som ringde inom mig var från Josua bok.

Jos 1:7 Ja, var stark och mycket frimodig så att du håller fast vid och följer all den undervisning (Heb: Torah) som min tjänare Mose har givit dig. Vik inte av från den vare sig till höger eller till vänster, så skall du ha framgång (Heb: Sakal) vart du än går. 8 Låt inte denna lagbok vara skild från din mun. Tänk på den både dag och natt, så att du håller fast vid (Heb: Shamar) och följer allt som är skrivet i den. Då skall du lyckas i det du företar dig (Heb: Tsalach) och då skall du ha framgång. (Heb: Sakal) 9 Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN din Gud, är med dig vart än du går.

Lampan = Instruktion – Ljuset från lampan = Andens uppenbarelse och vittnesbörd om Jesus Kristus

Att vandra så att vi vaktar på det är alltså Agapekärlek (V 8)

Det som skall hjälpa Guds folk i den sista tiden är alltså Ordet och Anden.
Joh 14:15 Om ni älskar (Agape) mig, håller ni fast (Vakta och Följa) vid mina bud. 16 Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, 17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Enligt Josua 1:9 så skall alltså vandringen i Anden i Guds kärlek kasta ut fruktan och feghet och anklagelse från våra hjärtan. Anden skall också göra oss helt övertygade att Guds närvaro är med oss. Med andra ord vi vandrar i tro utan täckelse och detta tog jag upp i min senaste predikan Guds Hemlighet.

Så om vi nu vandrar under lampans sken i Agapekärlek. Kommer Gud att vara med oss med sin närvaro för att strida för oss och inte emot oss. Detta kommer naturligtvis att leda till segrar till och med när det ser totalt omöjligt ut. Herren sa till oss en gång! Nu vill jag lära er att ingen människa kan stoppa de planer jag har för er!
Om vi alltså vandrar under lampans sken som Herren visade i drömmen är det 2 Hebreiska ord som vi skall få uppleva:
1/ Tsalach – Josua 1:8
2/ Sakal – Josua 1:7 + 8

Vad betyder Tsalach? Det betyder Andens styrkande effekt på en person. Det har även innebörden att hinder och problem framför dig jämnas med marken genom att de bryts ner. Så när Gud vill leda dig att göra någonting som han vill att du skall göra kan inget stå emot. Du kan se detta när Gud ville Josua skulle inta Jeriko det var omöjligt för människor.

Så har vi då nästa sak som Anden skall göra i ditt liv om du vandrar under lampans sken. Du skall då ha framgång (Sakal) Det innebär att du kommer att handla vist och få förmågan att ta rätta beslut när du är tvungen till det. Det är starkt knutet till urskiljning för du kommer att få förmågan att kunna se slutet av en väg.

Tsalach och Sakal kommer att leda till att Anden upphöjer Jesus Kristus på tronen i ditt liv. Det kommer också att innebära att Gud uppfyller alla löften han har givit i Jesus Kristus.

1 Kung 2:1 Då tiden närmade sig att David skulle dö, befallde han sin son Salomo och sade: 2 “Jag lämnar nu denna världen. Var stark och visa dig som en man. 3 Håll fast vid vad HERREN, din Gud, befallt dig, så att du vandrar på hans vägar och håller hans stadgar, hans bud och föreskrifter och vittnesbörd, så som det är skrivet i Mose lag. Då får du framgång (Heb: Sakal) i allt vad du gör och överallt dit du vänder dig, 4 så att HERREN kan uppfylla det ord som han talade om mig, då han sade: Om dina barn ger akt på sin väg, så att de vandrar inför mig i trohet av hela sitt hjärta och av hela sin själ, då skall det aldrig saknas en ättling till dig på Israels tron.

Apg 4:23 Sedan de hade blivit frigivna, gick de till sina egna och berättade allt vad översteprästerna och de äldste hade sagt till dem. 24 När de hörde det, ropade de endräktigt till Gud och bad: “Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem, 25 du har sagt genom den helige Ande, som talade genom vår fader David, din tjänare: Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? 26 Jordens kungar träder upp, och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans Smorde. 27 Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar, 28 för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. 29 Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, 30 genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” 31 När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Profetiskt budskap – Uppmuntran till Guds Folk

Vi kan bedra oss själva

Gal 6:7 Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. 8 Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.

Vad menas med Köttets åker?
Vad menas med Andens åker?

Vi kan alltså välja helt frivilligt vad vi skall ägna vår uppmärksamhet vår tid och våra tankar på. Detta gäller nu naturligtvis en kristen människa och inte någon ute i världen. Det mått vi mäter med skall mätas upp åt oss! Eller det som vi värderar högt kommer vi att få igen.

Mat 7:1 Döm inte, så blir ni inte dömda. 2 Ty med den dom ni dömer med, skall ni bli dömda, och med det mått ni mäter med, skall det mätas upp åt er. 3 Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? 4 Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? 5 Du hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga! Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. 6 Ge inte det heliga åt hundarna och kasta inte era pärlor för svinen. De trampar ner dem och vänder sig om och sliter sönder er.

Hycklare – Svin – Hundar – Blindhet är en bild på Köttet. Och Köttet i bibeln är en bild på syndens konsekvens som är Mörkret. Det Jesus Kristus säger här är att Köttsliga människor är i mörkret och totalt blinda. Köttsliga människor har en bjälke (Timmerstock) på hebreiska Avgud i sitt öga (Sinne) Paulus säger att girigheten är avgudadyrkan (Kol 3:5) Så att hela tiden tänka på mig själv först att jag skall ha mer och mer är avgudadyrkan och det är den stocken som sitter i ögat eller sinnet. Det behöver inte bara handla om pengar utan även makt och inflytande att synas och få människors gillande och berömmelse.

Att så i Köttets åker är att tänka på detta och fylla sitt sinne (Öga) med detta. Om detta nu är det mått vi mäter med när vi dömer andra kommer det att vara det mått Gud tillåter komma i våra liv. (V2) Wow! Ser ni hur väl det stämmer döm inte så blir ni inte dömda (V1) Att vara driven av den här Avguden i ögat beskriver Paulus som att vara drucken och fångad i Djävulens snara eller nät för att göra hans vilja.

Denna andemakt beskrivs som en stor honspindel som spinner sitt nät av Salomo. Bara den som är rättfärdig kommer undan henne. (Predikaren 7:27) Alla de med stocken eller avguden i ögat (Sinnet) kommer att bli motståndare till Guds folk i ändens tid.

Titta nu noga på vad som står här.
2 Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Alla Svin och Hundar och Avgudadyrkare och Orättfärdiga kommer att fångas i spindelnätet. De kommer att döma de rättfärdiga utifrån Avguden i ögat. Då kommer Gud att mäta upp åt dem med det mått de dömer med. Kolla här får ni se!

Hes 14:1 Några av de äldste i Israel kom till mig och satte sig ner framför mig. 2 Då kom HERRENS ord till mig. Han sade: 3 Du människobarn, dessa män har låtit sina eländiga avgudar (Heb: Stockar) få insteg i sina hjärtan (Ögat = Sinnet) och har ställt upp framför sig sådant som förleder dem till synd. Skulle jag verkligen låta sådana fråga mig till råds? 4 Säg därför till dem: Så säger Herren, HERREN: Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar (Heb: Stockar) i sitt hjärta (Öga – Sinne) och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom skall jag, HERREN, ge svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars (Heb: Stockar) skull. 5 Så skall jag gripa Israels folk i hjärtat, därför att de alla har vikit bort från mig genom sina avgudar. (Heb: Stockar) 6 Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Vänd om och vänd er bort från era avgudar (Heb: Stockar) vänd er bort från alla era vidrigheter! (Heb: Vidrig förbjuden mat = Laglöshet) 7 Ty om någon av Israels hus eller av främlingarna som bor i Israel viker bort från mig och ger rum för avgudar (Heb: Stockar) i hjärtat (Öga=Sinne) och ställer upp framför sig det som förleder till synd (Ett annat Evangelium) och sedan kommer till profeten för att fråga mig, honom skall jag, HERREN, själv svara. 8 Jag skall vända mitt ansikte mot den mannen och göra honom till ett tecken och till ett ordspråk och utrota honom ur mitt folk. Och ni skall inse att jag är HERREN. 9 Om profeten är förledd och ger svar, så har jag, HERREN, låtit den profeten bli förledd. Jag skall räcka ut min hand mot honom och utrota honom ur mitt folk Israel.

Här står exakt vad Jesus sa om att ha stockar i ögat. (Matt 7:1-6) Här ser vi att bjälken i ögat är en stock och en avgud. Vi vet att girigheten är avgudadyrkan (Kol 3:5) Det behöver inte bara handla om pengar utan även makt och inflytande att synas och få människors gillande och berömmelse.

V 6 beskriver omvändelse 2 gånger! På grekiska är det sinnesändring och det motsvarar alltså att ta bort stocken ur vårt hjärtas öga (Matt 7:5) Så att vi inte inspireras av förbjuden mat (V 6)

1/ Israel ger rum för avgudar att komma in bland dem
2/ Dessa stockar intar ögonen och sinnet
3/ Dessa stockar tar över Guds plats
4/ Dessa stockar orsakar fiendeskap mot Gud och hans folk
5/ Gud låter villfarelsen få makt över dem
6/ De blir inspirerade av förbjuden mat V 6 (Kunskapens träd Satan)

Det är så mäktigt att lyssna till hur Jesus Kristus lägger ut skriften när man förstår vad han menar. Vi har nyss tittat på Matt 7:1-6 Och vi hittar detta exakt i Hesekiel 14. Nu är det bara så att fortsättningen i Matt 7 hittar vi också i Hesekiel 14.

Mat 7:7 Bed (Aiteo) och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. 8 Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. 9 Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, 10 eller en orm, när han ber om en fisk?11 Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.

Bed är här Aiteo = Det betyder totalt hjälplös att göra något själv
Vi är totalt hjälplösa att kunna göra någonting åt vårt andliga tillstånd. Stocken sitter där och måste alltså tas bort från våra ögon. Dörren som öppnas är det hebreiska ordet för frälsning “Att Öppnas”. Frälsningen innebär att din ande föds på nytt och därigenom kan Gud ge Ljus (Gott) och vinna över mörkret som håller stocken i vårt öga.

Mat 7:12 Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. 13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Köttets väg tankesätt leder till Fördärvet (Stocken i Ögat)
Andens tankesätt leder in i Livet (Borttagen stock i Ögat)

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

Här är alltså kunskapens träd det symboliseras av förbjuden mat som är laglöshet (Hes 14:6) Det har med en andemakt att göra vad som driver oss att göra de gärningar vi gör. Här ser vi återigen att en falsk profet har en stock i sitt öga för han beskrivs som girig.

En falsk profet är alltså fångad av Djävulen och är en motståndare till Guds eget folk. Han kommer att fördöma och förtala alla som inte vill gå den väg han pekar ut. (2 Tim 2:24-26)

Sedan kommer alltså en bild på domen! De laglösa följer falska profeter de har inte låtit Gud ta bort avguden i ögat. Och eftersom de kommer att döma Guds folk som oandliga och de själva som andliga kommer en splittring. Nu kommer två vägar och två hus.

Mat 7:21 Inte skall var och en som säger ‘Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (De som inspireras av förbjuden mat = Hesekiel 14:6)

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Mat 7:28 När Jesus hade avslutat detta tal, var människorna mycket förvånade över hans undervisning, 29 ty han undervisade dem med auktoritet och inte som deras skriftlärda.

Jesus Kristus är profeten som skulle komma sänd från Gud. Men han är samtidigt Kungen i Himmelriket.

Guds ord är alltså levande och verksamma vi måste lyssna förstå och göra vad han säger. Det hebreiska ordet hör är nämligen i 3 steg. Det är därför det kan ta lite tid mellan Lyssnandet – Förstå – Handling ibland. Detta måste nämligen samarbeta med oss vi måste öppna oss för det. Om vi samarbetar med Guds levande ord som föder tro leder det till att våra ögon öppnas och stocken och mörkret drivs ut ifrån våra hjärtan.

Gud kommer att övervinna och öppna dörren inifrån din ande som leder till din själ nämligen samvetet. När dörren är stängd råder mörkret och satan kan regera med död och fördömelse och anklaga dig.

Heb 4:9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Joh 15:1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. 2 Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. 3 Ni är redan nu rena (Gk: rensade) i kraft av det ord som jag har talat till er. 4 Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. 5 Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra. 6 Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp. 7 Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. 8 Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. 9 Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. 10 Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.

Här ser vi att det är fullkomligt möjligt att sluta upp att förbliva i honom (V6) Men i Rom 11 talas om att kunna inympa grenar igen genom tro.
1/ Sluta upp att bo i Jesus Kristus är att få en avgud i hjärtat
2/ Denna makt kommer driva ut honom
3/ Denna makt kommer att samla honom tillsammans med andra
4/ Denna makt driver den samlingen till Elden

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Comments Off on Vi kan bedra oss själva

Dödades Dr Noack?

I lördags gav Dr Andreas Noacks hustru ut en video där hon, på ett mycket känslomässigt och skakande sätt, berättade om det förskräckliga som hänt hennes man.
🟥🟥 Hon tror att maken blev mördad, efter det han avslöjat innehållet i C0V-sprutan.”Han gjorde det för dig och att han dog för dig”. ”Det handlar om hela mänskligheten”, berättar hustrun med tårar i ögonen i den här videon:https://www.bitchute.com/video/TPZwCxnVVw5W/🟥🟥
I en annan video hade denne visselblåsare, doktor Andreas Noack, visat att han funnit grafenoxid i alla vac cciner mot C0V-19 som han undersökt: https://www.bitchute.com/video/3qRyTCSeeAac/ Grafen är en halvledare, som används vid tillverkning av bl. a bilar, och finns i deras datorer. Men nu hade doktorn funnit grafen där den inte borde vara.
Grafen uppges vara mycket skadlig om man får in den i kroppen. Grafen bildar en struktur i blodomloppet, som är cirka 50 nm bred och 0,1 nm tjock. Dessa är förhållandevis tunna men starka. De är som små blad i blodomloppet och kan skära i blodkärlen innuti kroppen och effekten är kumulativ på blodkärlen. Det betyder att den bildar en hög som hopar sig och ökar allteftersom. 🟥🟥
Läkarens video slog ner som en bomb efter publiceringen av videon blev doktorn brutalt attackerad av tysk polis och troligen mördad, enligt hustruns känslosamma berättelse. Tipstack till Stefan Svensson.https://www.henrymakow.com/…/dr-andreas-noack-murdered…

Saxat från FB Sven Allan Johansson

Posted in DISCERNMENT | Comments Off on Dödades Dr Noack?

Staden med murar och portar /Guds löften

Staden med murar och portar/Guds löften

Parousia Mission
28/11-2021
Lyssna -HÄR-
Fler Bibelstudier i text

Guds löften bär genom allt.
Nehemjas bok beskriver hur Guds folk levde i “stor nöd och vanära” i Jerusalem men hur Gud bygger upp igen och helar det som är brutet och nedrivet. Vi ska inte sopa problem under mattan utan våga se dem och gå till Gud med allt och påminna om Guds löften i bön. Det gjorde Daniel när han upptäckte Jeremias profetia om 70 års fångenskap (Dan 9:2), när tiden närmade sig och löftet om återupprättelse var inne. Det gjorde Nehemja och många andra som vi läser om i Bibeln. Nehemja var i fångenskapen i Babylon när han fick lägesrapport från Jerusalem.

Neh 1:3 De sade till mig: “De som är kvar efter fångenskapen befinner sig i provinsen och de lider stor nöd och vanära. Och Jerusalems mur är nerbruten och dess portar nerbrända.” 4  När jag hörde detta satte jag mig ner, och jag grät. Jag sörjde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. 5  Jag sade: “O, HERRE, himmelens Gud, du store och fruktansvärde Gud, du som håller fast vid förbundet och ger nåd åt dem som älskar dig och håller dina bud. 6  Låt ditt öra lyssna och dina ögon vara öppna så att du nu hör din tjänares bön. Dag och natt ber jag till dig för Israels barn, dina tjänare, och bekänner de synder som vi, Israels barn, har begått mot dig. Också jag och min faders hus har syndat.
…8  Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sade: Om ni är trolösa skall jag skingra er bland folken.Men om ni vänder om till mig och håller fast vid mina bud och följer dem, då vill jag, även om ni vore fördrivna till himlens ände, samla er därifrån och föra er till den plats som jag har utvalt för att mitt namn skall bo där.

Vi förstår att Guds Ande hade rört Nehemja. Han hade tagit vara på Guds löften och bad enligt dem och visste att Gud skulle svara. Han var fylld av smärta för andras skull. Men än så länge kunde han inget göra utom att be – och invänta Guds ledning.

Jag älskar Guds löften! De bär genom allt.
Gud leder ibland genom smala och svåra passage men om vi håller ut vet vi att längre fram, kommer vi att kunna se tillbaka och säga: ”Gud är trofast. Han hjälpte genom allt”. Jag har berättat förut om att Jesus ledde mig på en väg som jag egentligen inte ville. Mer än gång sa jag: ”Jag vet att jag kommer att kunna se tillbaka och tacka dig en dag, men nu är det svårt”.

Neh 12:27  Och när Jerusalems mur skulle invigas, uppsökte man leviterna på alla deras orter och förde dem till Jerusalem för att hålla invignings- och glädjehögtid under tacksägelse och sång, med cymbaler, psaltare och harpor.

Ps 66:5  Kom och se vad Gud har gjort, gärningar som väcker förundran bland människors barn. 6  Han förvandlade havet till torrt land, de gick till fots genom vattnen. Där gladdes vi över honom. [På Röda havets andra strand kunde de se tillbaka och tacka Gud med stor förundran, både för sin egen frihet och att Gud stred och förgjorde deras fiender]

Gud kan ställa oss i omöjliga situationer…

 1. …för att hjälpa oss att släppa taget om våra egna tankar och planer och visioner. Vi kan ha lättare att lita på oss själva och på andra än på Gud. Mängder av kristna böcker är inte värda att läsa – ändå läser många kristna hellre dem [människors ord] än Bibeln [Guds ord].
  Vi har en kamp att utkämpa.
 2. …för att visa sin makt och härlighet när han gör det omöjliga.

Vi förstår kanske inte vad Gud gör eller varför – förrän långt senare.
Varför skulle exempelvis Job behöva lida så? Han förstod inte. Det var inte på grund av synd som hans vänner och familj påstod. ”Du måste ha syndat som har drabbats så här”.

Job 1:8  Då sade HERREN till Åklagaren: “Har du lagt märke till min tjänare Job? Ty på jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda.”

Det var Guds beskrivning av Job. Jodå, Åklagaren (Satan) hade nog sett… Gud ville göra ett djupare verk i sin tjänares liv. Det betydde att Job skulle lära känna Gud mer. Han skulle få ännu djupare rötter i Guds kärlek. Hans liv skulle bli ett ännu starkare vittnesbörd och han själv skulle få ett vittnesbörd att ge till andra. Men vägen dit var smärtsam och svår.

Petrus skriver om vad Guds löften betyder genom allt. Han visste!
2Petr 1:2  Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen [epignosis] om Gud och vår Herre Jesus. 3 Ty allt som hör till liv och gudsfruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen [epignosis] om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. [härlighet o ära beskriver hur Gud är och han är alltid densamme] Genom dem [Guds verk i Jesus i alla som tror] har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem skall få del av gudomlig natur, sedan ni kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen.

Det är ingen ytlig kunskap. Inte ens “bara” kunskap [gnosis].
Epignosis är en förstärkt form av grekiska gnosis och betyder exakt, fullständig och grundlig kunskap. Den kunskapen får vi av erfarenheter i livet med Jesus – och med varandra som Guds barn. Här och nu.

I sin makt och godhet har Gud gett oss sina löften som ger oss delaktighet av gudomlig natur. Guds löften är inga tomma ord. De är levande och verksamma. Vi kan inte leva som Gud vill i oss själva. Kraften kommer från honom och vårt ansvar är att be om att förändras enligt Guds vilja – så att nåd och frid förökas.

Alla löften uppfylls i och genom Jesus.
2Kor 1:20  Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.

Ja – Jesus har uppfyllt allt som Guds rättfärdighet och helighet krävde.
Amen – Gud är sann och trofast och gör det han har lovat.
Gud blir ärad – när vi lyder honom och hans löften går i uppfyllelse i våra liv. Guds löften står fast om så varje människa säger eller tror något annat.

Rom 3:4  …Låt det stå fast att Gud är sann och varje människa en lögnare. Det står ju skrivet: För att du skall få rätt i dina ord och vinna, när man går till rätta med dig.

Fil 1:6  Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Nehemja betyder JHWH:s tröst, Herrens tröst, från nacham som betyder att andas tungt och att ha medlidande. Vi kan sammanfatta till ”Guds tröstande (andedräkt) Ande”.
Nehemjas far hette Hakalja som betyder han som väntar på Herren.
Att vänta på Herren är att lita på Guds löften.

Hur leder Gud? Det är en vanlig fråga.
Det finns en gammal berättelse om en italiensk hamn med en smal passage där många fartyg förliste. Man satte upp tre stora ljus. När de var i linje som ett ljus, var kursen rätt.

Vi har tre ledljus

 1. Guds ord
 2. Andens vittnesbörd i vårt inre
 3. Omständigheter, att Gud öppnar vägen

Nehemja tog tag i Guds löften.
1) att föra judarna tillbaka till landet och att bygga upp templet och Jerusalem. Det var Guds ord.

2) Nehemja hade nöd för situationen och Andens vittnesbörd i sitt hjärta. I bönen blev det klart för Nehemja att Gud ville sända honom till Jerusalem.

3) Nu måste omständigheterna läggas till rätta och han väntar på att vägen ska öppnas. Gud hade förberett allt.

Jag vill ge några personliga exempel på Andens vittnesbörd i hjärtat:
Vi blev tillfrågade att gå in i en uppgift i församlingen. Vi kände båda två direkt att det var från Gud. Det fanns redan i våra hjärtan – även om vi inte hade en aning om att Gud skulle öppna på just det sättet.

Många år senare fick vi en kallelse som lät perfekt och som gjord för oss. Allt var färdigt. Vi hade ofta fått gå i tro och levt under existensminimum i åratal och helt lita på Gud som alltid försåg. Den här tjänsten innebar ekonomisk trygghet. Det var enligt Guds ord. Omständigheterna var tillrättalagda. Men nu fanns det ingen sanktion i våra hjärtan. Vi saknade Andens vittnesbörd i våra hjärtan. Den tjänsten var inte ämnad för oss och vi måste tacka nej, vilket var helt rätt.

Vi stod inför en hopplös situation mänskligt sett och visste inget om framtiden. Gud började tala på olika sätt. Gud talade vid ett tillfälle genom ett profetiskt budskap (i förbön) och en syn som den personen såg, när han bad för mig. När han sa orden väcktes en eld, som en varm glädje, i mitt inre. Jag visste att det var Andens bekräftelse att det var rätt väg. Jag hade bett om 3 speciella tecken utifrån Guds personliga löften – alla tre uppfylldes på ett mirakulöst sätt, som bara Gud kunde göra.

Vi går tillbaka till situationen i Jerusalem.
Staden med murar och portar kan användas som en bild på våra liv (om man inte drar det för långt). I Esra bok kan vi läsa om när man byggde upp templet i Jerusalem.

 1. Först byggdes brännoffersaltaret – här offrades oskyldiga djur för folket synder. Jag tar det som en bild på att tron föds. Vi har förlåtelse för att Jesus offrade sig för våra synder.
 2. Templets grund blev lagdöverlåtelsen till Jesus ger en fast grund i våra liv. Han är grunden, han är den fasta klippan.
 3. Templet byggdes upp och invigdes 70 år efter Jerusalems ödeläggelse – på bestämd tid enligt Guds löfte. I Nya förbundet är vi tempel åt den Helige Ande.

1Kor 6:19  Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20  Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

Muren runt Jerusalem var fortfarande nedbruten och portarna nerbrända. Staden hade haft en ringmur, en stadsport och andra portar.

Stadsporten
Stadsporten var dåtidens domstol. Det finns många bibelverser om det. Här togs viktiga beslut, man hade rådslag för att skilja på gott och ont [urskiljning]. Det var också viktigt vad man släppte in genom porten.

Sak 8:16  Men detta är vad ni skall göra: Tala sanning med varandra, döm i era portar rätta domar som ger frid.
7:9  Så säger HERREN Sebaot: “Döm rätta domar och visa varandra godhet och barmhärtighet.

Om stadsporten var intagen, var i princip hela staden intagen. Stadsporten får stå för viljan. Viljan – våra val – är alltid avgörande.

1Kor 12:2  Ni vet att när ni var hedningar [levde utan Gud/utan Jesus], drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. [grundtexten beskriver att man leds som hjälplösa fångar under inflytande av någon annan. Ni transporterades blint hit och dit av era falska vägledares vilja – “syndens fångar”]

Det var avgudadyrkan – ”stumma avgudar” – som var orsaken till att Jerusalem var nedrivet. Gud hade visat Hesekiel i en uppenbarelse vad som pågick ända in i templet.
Hes 8:16  Så förde han mig till den inre förgården till HERRENS hus. Och där, vid ingången till HERRENS tempel, mellan förhuset och altaret, stod omkring tjugofem män. De vände ryggen åt HERRENS tempel och ansiktet åt öster och tillbad solen i öster.

Pred 10:8  Den som gräver en grop faller själv däri och den som river en mur blir stungen av en orm. [Guds gränser och bud är beskydd – den som river ner beskyddet blir ett offer för ormen (djävulen)]

När vi väljer Jesus sker det som står i…
Fil 2:13  Ty Gud är den som verkar i eder både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. [”Stadsporten” byggs upp igen bit för bit när vi ber: ”Ske din vilja”]

Vi sjunger i psalmen Bred dina vida vingar:
…Bliv du mitt allt i alla, min visdom och mitt råd,
Och låt mig alla dagar få leva blott av nåd!

Förlåt mig alla synder och två mig i ditt blod!
Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god!…

Mezuzah
I judiska hem brukar man ha en Mezuzah på dörrposterna. Mezuzah betyder dörrpost. Den är en påminnelse om Guds närvaro och hans bud i huset. Man rör ofta vid den när man går in och kysser fingrarna som man rört vid den. Mezuzah är en liten behållare med en pergamentrulle med Guds ord från 5Mos 6:4-9, 11:13-21.
5Mos 6:4  Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en [echad – en, enhet (Fader, Son, Helig Ande)]. 5  Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.Dessa ord som jag i dag ger dig befallning om, skall du lägga på hjärtat. 7  Du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. 8  Du skall binda dem som ett tecken på din hand [gärningar], och de skall vara som ett band till påminnelse på din panna. [sinne, tankar] 9  Och du skall skriva dem [Guds ord] på dörrposterna [mezuzah] i ditt hus och på dina portar.

Ringmuren
Muren var nedriven – en bild på tankar och sinne. Själen kan vara trasig. Fienden attackerar ofta sinnet. Guds Ande uppenbarar Jesus för att hela och bygga upp det som är trasigt.

Ps 51:19 Offer som Gud vill ha är en förkrossad ande, ett förkrossat och bedrövat hjärta föraktar du inte, Gud. 20 Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar.

Jes 26:3  Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. 4  Förtrösta på HERREN till evig tid, ty HERREN HERREN är en evig klippa.

Den som är förtvivlad och inte alls känner frid kan tycka att det ordet känns mer som en anklagelse och kanske ser sig själv som ett hopplöst fall. Men att vara fast i sitt sinne, är att ha sitt sinne vänt till Herren.
King James bibel: Du bevarar den i perfekt frid, vars sinne är fäst vid [samak] dig. Han/hon lutar sig mot dig, tar tag i dig, betyder ordet. Att ha frid med Gud /att ha Guds frid är ett tillstånd. Vi har det rätt ställt inför Gud. Det bygger inte på känslor, för känslorna kan variera. Det är “grundfrid”.

Vi väljer att lita på Gud och att lita på Guds ord. Det händer alltid något när vi ber enligt Guds vilja.
Rom 12:2  Och anpassa er inte efter den här världen [världens mönster], utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Anden för in Jesus i våra liv. Anden och Ordet påverkar, förändrar och bygger upp sinnet. Att få ett förnyat sinne är en pågående process – ”ringmuren” byggs upp bit för bit.

Andra portar
Det fanns andra portar i muren och de kan få stå för våra önskningar.
Fil 4:6  Gör er inga bekymmer för något [”oroa er inte för någonting”] utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan [proseuche] och bön med tacksägelse. skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara [phrouros] era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Det grekiska ordets verbform säger att man gör sig bekymmer. Man oroar sig så mycket så man är både splittrad och stressad. Vi uppmanas att tala med Jesus om allt i bön. Det finns inget område i livet som vi ska hålla Gud utanför.

Åkallan [proseuche] och bön [deesis/deomai] är att i förtrolighet [proseuche], i nära umgänge och hängivenhet be [deesis/deomai] om speciella behov – och leva i tacksamhet. Guds frid skall bevara [phrouros] ditt hjärta och sinne som en vaktpost, som en ”garnison” omkring dig. Grundtextens ord är “en militär term” = Jesus är ditt (andliga) skyddsrum. Jag vill lägga till att Jesus är din skyddsmur.

Jes 60:18  Man skall inte mer höra talas om våld i ditt land eller ödeläggelse och förstörelse inom dina gränser [Det är stora löften vi får åberopa när vi har gett våra liv till Jesus], utan du skall kalla dina murar för frälsning [Yeshua /Jesus] och dina portar för lovsång (tillbedjan). [Målet är att våra önskningar kommer i harmoni med Guds vilja och plan]

Jes 54:10  Om än bergen viker bort och höjderna vacklar, så skall min nåd inte vika från dig och mitt fridsförbund inte vackla, säger HERREN, din förbarmare. [Med andra ord: inget kan rubba Guds nåd och fridsförbund – Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Rom 8:1)] 11  Du arma, som har blivit så hemsökt av stormar utan att få någon tröst, [Bryr Gud sig om den som känner sig övergiven, som är sårad eller ensam? Hårt prövad? Ser han?] med blyglans skall jag nu mura dina stenar [till och med det som håller samman stenarna ska ha ljusa, glittrande färger, betyder grundtexten] och ge dig grundvalar av safirer. 12  Jag skall göra dina tinnar av rubiner [tinnar hade med skydd och försvar att göra], dina portar av kristall och hela din ringmur av ädla stenar. 13  Dina barn skall alla bli HERRENS lärjungar, och deras frid skall vara stor. 14  I rättfärdighet skall du bli befäst. Förtryck skall vara fjärran från dig, du har ingenting att frukta. Förskräckelse skall vara borta, den skall inte komma dig nära. 15  Om man sammangaddar sig mot dig, kommer det ingalunda från mig. De som sammangaddar sig mot dig skall falla för dig. 16  Se, jag skapar smeden, som blåser upp kolelden och formar ett vapen genom sitt arbete. Jag skapar också fördärvaren till att förstöra. 17  Inget vapen [grek. keliy – inget förstörelsevapen, ingen plan, inget (sataniskt) artilleri] som smids mot dig skall ha framgång, och varje tunga som upphäver sig mot dig skall du i domen döma skyldig. Detta är HERRENS tjänares arvedel, och deras rättfärdighet kommer från mig, säger HERREN.

Rubin, kristall, ädelstenar… material som är hållbart, orubbligt, dyrbart och evigt. Det är den helige Andes verk [Andens gåvor och frukt]. Det är Jesus [Guds härlighet] i oss som tror.

Kol 2:3  I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.

1Kor 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 12  Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar (ädelstenar) [Paulus förklarar innan att det är att låta Anden förnya och bygga med Guds visdom] eller med trä, hö och halm, [att anpassa sig efter denna världen och mänsklig visdom (Rom 12:2)] 13  så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen (domens dag) kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva.

Men så vidgas vyn för det här påminner ju om det Nya Jerusalem dit vi är på väg och som vi väntar på (Upp 21-22). Då (där) kommer inte finnas någon trasighet, ingen smärta eller sorg, ingen oro eller vanära, ingen kamp. Allt är färdigt och helt och perfekt.
Upp 21:2  Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud, som är smyckad för sin brudgum.
…10  Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem, som kom ner från himlen, från Gud, 11  och som ägde Guds härlighet
[Jesus]. Dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som en kristallklar jaspis.

En dag kommer vi att kunna se tillbaka och summera allt med att säga:
Gud är trofast! Hans löften är 100% sanna.
Kol 2:6  Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom 7  och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse.
Ja, vi kan tacka redan nu!

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Staden med murar och portar /Guds löften

Guds Hemlighet

En hemlighet från Gud är något som han har gömt bakom ett täckelse. Gud som är Ande måste själv uppenbara den för oss genom sin Ande. Ingen mänsklig jordisk visdom har förmågan att få tag i Guds hemlighet. Guds hemlighet är Jesus Kristus säger Paulus (Kol 2:2) Och Jesus Kristus i oss (Kol 1:27) Guds hemlighet är alltså att Jesus Kristus kan föda oss på nytt så vi kan bli en boning åt Gud i vår ande. Det är Guds hus det är Betel på hebreiska.

Psa 91:1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2 han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” 3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten.

På hebreiska kan vi läsa så här: Den som bor i den Allsmäktiges hemliga ställe! Han skall förbli boende där under hans skugga. Anden pekar på uppfyllelsen som skall ske i Jesus Kristus. Det allra Heligaste är bilden av att komma in i Kristus. Då faller jag ner och tillber under Nådastolens Keruber i Det Allra Heligaste. Jesu verk framställs som en nådastol i skriften och detta är alltså samma sak som Nådens Tron.

Rom 3:25 Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet (Frikännande Dom) eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, 26 under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet (Frikännande Dom) att han själv är rättfärdig (Felfri vid bedömning) när han förklarar den rättfärdig (Frikänd genom en Dom) som tror på Jesus.

Heb 4:14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid (Gk: Styrka) vår bekännelse. (Genom Tron) 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. (Sing) 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

Nådastolen i Rom 3:25 – Tas emot genom Tron
Nådens tron i Heb 4:16 – Frimodigt gå fram till

För att kunna gå in genom förlåten in i det allra heligaste där nådastolen står måste vi alltså först få en tro med den tron kan vi komma in genom förlåten.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. (Gk: Martureo)

Gk: Martureo: En solklar överbevisning som leder till ett frikännande i en rättegång!

TABERNAKLET OCH GUDS HEMLIGHET

Guds hemlighet som Judarna kallade Guds Tron var gömt bakom ett täckelse eller förlåt. Denna förlåt representerar en fällande dom från Gud. Människan öppnar sina egna ögon i Eden – Hon blir självmedveten! Hennes ande dog! Det är nu hon får någonting som sitter emellan anden och själen som kallas för samvete. Alla här vet hur ett samvete fungerar nämligen genom intuition.

Kunskapens träd står för ondskans andemakter denna tidsålders gud.
1/ Ormen ger oss en upplevelse av att vi är nakna (Tomhetens välde)
2/ Ormen ger oss en upplevelse av att vi ej kan lita på Gud (Otro)
3/ Ormen ger oss en upplevelse av fördömelse (Fruktan för straff)

Det är denna andemakt som nu är verksam i alla som inte tror. (Ef 2:2) Den här makten kallas även för åklagaren och för döden och den råder i mörkret (Ef 6:12)

Gud lämnar nu ut människan åt döden åt den här andemakten och vi ser den här bilden. 2 Keruber = Vittnen + Ett tveeggat svärd som vittnar mot människan

På förlåten i tabernaklet kan vi se exakt samma bild och så länge den sitter uppe råder döden eller mörkret över människan. Tabernaklet är 3 delat och det är en bild på oss ande – själ – kropp. Mellan anden och själen sitter alltså samvetet och det fungerar genom intuition. Det grekiska ordet visar också att det har med intuition att göra.

Allt vi kan läsa om i GT är bara en förebild på Guds hemlighet Jesus Kristus. Det allra heligaste i tabernaklet är en bild på vår ande det heliga vår själ och förgården vår kropp. Judarna kallar nu detta för Vägen – Sanningen – Livet (Joh 14:6) Det som nu sitter i vägen för livet är alltså en förlåt som är bilden på fördömelsen från Eden. Allt som Jesus Kristus gjort för oss på Golgata är alltså något vi kan få uppleva men det måste vi göra genom Tron.

Det är det här som blir så förvirrande när vi inte förstår att vi befinner oss i en Andlig strid. Det som hände i Eden finns fortfarande i oss läste vi i Heb 4:15 Svagheter och Synd! Det här förstod jag inte ett dugg av när jag blev frälst 1989. Bara 6 månader efteråt upplevde jag mig attackerad och upplevde stark fördömelse och förkastelse alla upplevelser av Gud försvann.

Vart kom nu dessa anklagande känslor ifrån bodde inte Jesus Kristus i mig längre? Vad var det som skiljde min själ ifrån min ande? Känslorna välde upp i mig och påverkade mina tankar det var alltså intuition så det har med mitt samvete att göra. Känslorna vittnade emot mig de anklagade mig detta var alltså mörkrets andemakter i himlarymderna.

Så döden och mörkret som är syndens konsekvens verkar fortfarande i oss även om Jesus vann segern över dem på Golgata. Om mörkret lyckas styrka vår egen själ blir alltså syndens konsekvens starkare. Men om Jesus Kristus får komma ut genom anden och strida mot honom med sitt levande ord kommer vårt samvete komma in i trons vila.

Där mörkret råder där finns också förlåten uppe som symboliseras av vårt samvete. Ett vittnesbörd mot oss och ett tveeggat svärd som hindrar oss från gemenskap med Gud. Något som sitter mellan vår ande och vår själ måste alltså övervinnas av Herren annars kommer vi aldrig in i hans vila.

Heb 4:1 Låt oss därför med fruktan se till att ingen av er visar sig bli efter på vägen, när nu ett löfte att komma in i hans vila står kvar. 2 Ty evangeliet har predikats för oss liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta, eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det.

Evangeliet har alltså genom Jesus Kristus uppenbarats som ett löfte till oss om att kunna uppleva Guds Vila. Det är alltså upplevelsen av vad Jesus Kristus har gjort för oss på Golgata. Det är bilden av den rivna förlåten som nu symboliseras av vårt samvete.

Evangeliet är alltså löften som bara kan upplevas som sanning för den som tror. Men för den som tror är det här alltså levande ord det är verksamma ord genom Anden. Det är dessa levande ord genom Anden som skall tränga igenom ditt innersta och besegra och ta bort förlåten. Det skall besegra mörkret och syndens konsekvens det skall kasta ut åklagaren och lysa upp hela vårt innersta.

Heb 4:11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan, så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. (Gk: Otro) 12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det tränger igenom och tar bort förlåten i vårt tempel som sitter mellan anden och själen. Det ersätter alltså fördömelsen i vårt samvete med rättfärdigheten som kommer igenom tron.

Evangeliet är alltså ett gott budskap om Jesus Kristus och hans verk. När Evangeliets löften uppfylls i våra hjärtan genom tron uppenbaras alltså Jesus Kristus och hans seger i oss. När Jesus Kristus det levande ordet dog för dig på Golgata kors revs alltså förlåten i templet. Paulus säger att när Guds Levande ord Jesus Kristus dog var det alltså tre underbara saker som skedde som vi kan få vara med om genom tron.
1/ När Jesus dog så revs Förlåten
2/ När Jesus dog så revs Skuldbrevet
3/ När Jesus dog besegrades Mörkret

Guds hemlighets fullbordan kan nu ske i Jesus Kristus  
Vi i honom (Joh 15:5)
Han i oss (Joh 15:5)
Jesus Kristus i oss är Guds hemlighet (Kol 1:27)

Vi lever alltså idag över 2000 år sedan Jesus Kristus vann den här segern. Vi är lovade seger den är redan fullbordad för oss men samtidigt så råder mörkrets andemakter. Hur är det möjligt att gå segrande ur striden? Alla löften som ges av Gud i evangeliet kan bara bli en sanning för oss genom vår tro även segrarna.

Jerry Potter: Det är dagens bristfälliga undervisning som gjort att människor inte växer upp i Jesus Kristus! De förblir alltså som barn i Kristus!

Sven Reichman: 90 % av alla själavårdssamtal handlar om att människor upplever fördömelse och förkastelse.

Det jag har gjort här idag är att jag har undervisat om rättfärdighet! Jag har undervisat om att vi är frikända från dom men det måste tas emot genom tro och lysa upp våra hjärtan. Gud ger oss alltså segern men den måste tas emot genom tro!

1 Kor 15:57 Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. 58 Var därför fasta och orubbliga, mina älskade bröder, och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. (Seger mot Ondskans andemakter som råder i mörkret Ef 6) (Segern över motståndaren åklagaren 1 Petr 5:7-8)

Vet ni varför jag tror det är sådant problem med fördömelse och förkastelse? Paulus säger att vi kan vara antingen Köttsliga eller Andliga. Jag har ju berättat om min resa nyfrälst 1989 underbara upplevelser efter 6 månader – Starka upplevelser av fördömelse och förkastelse! Det har jag aldrig nu så vad är det som skett succesivt under åren?

Evangeliet som gav oss som ett löfte är samtidigt vårt löftesland som vi kan få uppleva och gå in igenom tron. Man gick genom Jordan Man firade Påsk mannat (Vad är detta?) byttes ut mot landets säd (Upplevd Sanning) Istället för Gud med ett svärd som vittnade mot oss! Möter Josua det Levande ordet som vittnar för oss!

Jos 5:13 Medan Josua var vid Jeriko, hände sig en gång när han lyfte blicken, att han såg en man stå där framför honom med ett draget svärd i sin hand. Då gick Josua fram till honom och frågade honom: “Tillhör du oss eller våra fiender?” 14 Han svarade: “Nej, jag är befälhavare över HERRENS här och har nu kommit hit.” Då föll Josua ner till jorden på sitt ansikte, tillbad och sade till honom: “Vad har min herre för budskap till sin tjänare?” 15 Befälhavaren över HERRENS här sade då till Josua: “Tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig.” Och Josua gjorde så.

Genom Jordan (Dör med Kristus)
Omskärelsen vid Gilgal (Tar bort Egyptens smälek)
Skådandet av Herren som: Jag Är! (JHWH)(Uppståndelsen)

Vi börjar alltså vår vandring med Jesus Kristus och blir födda på nytt mitt i Egypten. Vi vandrar genom öknen och ser löfteslandet i fjärran genom tron. Löfteslandet är alltså fullheten av vad Jesus Kristus har gjort och fullbordat för oss på Golgata. Omskärelsen vid Gilgal tar alltså bort något från vårt tankesätt genom tron. Detta kallas för Egyptens smälek!

Det ordet som används för smälek här betyder fördömelse och ofruktsamhet. Ordet har även betydelsen av att något som orsakar svält i oss tas bort. Det är alltså en bild på ett rent hjärta och ett rent samvete som kan genom tron vandra in i Eden igen. Det är alltså en bild på att gå in genom den rivna förlåten med Keruberna på.

Mat 5:8 Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. (Domaren)

När Gud satte upp hindret för människan i Eden kan vi se följande: Keruberna som är Guds vittnen! Hebreiskan beskriver nu att svärdet vände sig mot alla andra vägar! En väg är alltså ”Tankesätt” + ”Handling” då finns det alltså bara en urgammal väg som leder in. Jesus sa: Jag är Vägen!

Varför finns det då så mycket fördömelse och förkastelse? Det beror alltså på att Egyptens smälek (Josua 5:9) (Åklagaren) försöker stoppa dig från att gå in genom förlåten. Vet du att det står att i Kristus finns det ingen fördömelse (Rom 8:1)

När vi är barn är vi alltså köttsliga vi skall växa upp och bli andliga. Detta försöker Satan förhindra så här börjar striden i våra tankar.

Rom 8:13 Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar skall ni leva. 14 Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. (Huios) 15 Ni har inte fått slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar: “Abba! Fader!” 16 Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. (Teknon)

Slaveriets ande motsvarar alltså Egyptens smälek (Josua 5:8) Vad skall besegras jo det som hindrar mig ondskans andemakter som råder i mörkret (Ef 6) Hur råder dom då? Mörkret är alltså syndens konsekvens så det pekar ju på det som skall hindra mig från att komma in i löfteslandet. Det är alltså en bild på förlåten i templet samtidigt det som är mellan din ande och din själ (Heb 4:11-13) Eller Egyptens smälek (Jos 5:9)

Förlåten som står emellan din ande och din själ är alltså vårt samvete. När Gud inte får tränga igenom och lysa upp det genom sitt levande ord. Är dörren alltså stängd till det andliga livet. I mörkret råder alltså Egyptens (Världens) vanära eller smälek eller förbannelse (Josua 5:9)

Det ordet som används för smälek här betyder fördömelse och ofruktsamhet. Ordet har även betydelsen av att något som orsakar svält i oss. Om vi inte längre förblir i honom och hans ord kommer alltså täckelset eller förlåten att sättas upp mellan vår ande och vår själ. Det är här Satan hela tiden försöker att förblinda oss genom olika läror.

Herren visade ju mig kristenheten i ett mörker där en felaktig teologi orsakat en stor sorg istället för en stor glädje. Den förlorade sonen var nära att dö av svält (Egyptens smälek) han vände om och kom in genom dörren till faderns hus.

Luk 15:17 Då kom han till besinning och sade: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält.

Teologer beskriver att det finns 4 steg i vår andliga tillväxt:
1/ Nephios – Nyfödda Bebisar (Litet tänt Ljus)
2/ Paida – Unga barn (Minificklampa)
3/ Teknon – Tonårningar (Större ficklampa)
4/ Huios – Fullvuxna (Fullt strålkastarsken i hjärtat)

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT | Tagged | Comments Off on Guds Hemlighet

Nyhetsbrev Jan Markell

Vänner till mig berättar hur deras vänner och många de känner liksom vänder sig till världen istället för att ödmjuka sig inför Herren. På något sätt önskar de kanske i sina hjärtan att världen skall bli normal igen. Vad Herren uppenbarat för oss är precis tvärtom det kommer gå allt snabbare mot slutet istället.

Det känns jobbigt ibland att bara göra sin plikt att varna och blåsa i basunen. Men det vi ser komma nu är bara början vänner. Vi ser faktiskt en av de största ledartidningarna i kristenheten Dagen lägga skuld på andra Kristna för ett Vaccins skull. Denna tidning har tydligt visat kursen mot den kommande världskyrkans ekumenik.

Att Dagen nu varnar för de ”Ovaccinerade” är väl helt i linje med vad som komma skall senare. Det är nämligen den stora avfallna kyrkan som skall göra reklam för vilddjurets (FN) märke. Allt det här som kommer nu ser ju ut att komma i det godas namn.

Upp 13:11 Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake. 12 Det utövar det första vilddjurets hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt. 13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn. 14 Genom de tecken det har fått makt att göra inför vilddjuret vilseleder det dem som bor på jorden. Det befaller jordens invånare att göra en bild åt vilddjuret, som har ett sår av ett svärd men levde. 15 Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så att bilden till och med kunde tala och låta döda alla dem som inte tillbad vilddjurets bild. 16 Och det tvingar alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, att ta emot ett märke på högra handen eller på pannan, 17 så att ingen kan köpa eller sälja utom den som har märket, vilddjurets namn eller dess namns tal. 18 Här gäller det att vara vis. Den som har förstånd må räkna ut vilddjurets tal, ty det är en människas tal. Och dess tal är sexhundrasextiosex.

Jag kopierade Jan Markells nyhetsbrev för det talar nog in i den Svenska Kristenheten också. Om kyrkan skall fortsätta tycka som världen är vi ju snart där.
Rom 12:1 Så förmanar jag nu er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst. 2 Och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Här är nyhetsbrevet!
In September I had the privilege of traveling to Southern California to minister at the Behold He Comes conference at Pastor Jack Hibbs’ church. I also met weary remnant believers who are looking for the like-minded and often coming up.

How can we be in these mind-numbing times and not have every single Christian asking what it all means? Maybe because the church is now in Laodicea and today’s church—with some exceptions—is more interested in conforming than transforming.

Their Church Awakened to Wokeness
I heard many express dismay that during the Covid shutdown of months to a year or more, their church went “woke.” What on earth does that mean?

I learned that many pulpits became more interested in skin color than the gospel of salvation. In just a short time, their church had a complete transformation—and not a good one. The George Floyd incident, which took place less than a half hour from my office—had changed the culture and all of society. The church did not escape.

 Social justice is the new urgency and also saving the planet. Not saving souls. And certainly not looking up and listening for a trumpet blast! Many are told people have been doing that for decades and it’s a waste of time.

 I learned that people talking about the excitement of the Lord’s soon return are dealing with people with short fuses, so to speak. This irritates people more than usual. Many only wanted life “to return to normal”, whatever that means.

Watching dysfunctional society seemed to cause people to cling even more to this broken planet. Perhaps this was because life was now filled with inconvenience, the threat of job losses, and alienation from loved ones over vaccine and health-related issues.

 When Reality Becomes Too Frightening

People seemed to want “their best life now” rather than long for eternal rewards. The pandemic has caused so much sorrow and change that some are not coping well. Their “best life” is evaporating. You would think that would result in loosening a grip on a broken planet.

 Everyone I spoke with at this conference stated they could hardly keep up with the hourly events that are leaping out of the Bible into reality.

They acknowledge that their friends and family members who are indifferent to this truly love the Lord but choose to ignore one-third of the Bible dealing with prophecy. The root is reality has turned too negative for them.

 When I returned home, I got this email from a conference attendee:

 “Jan, I am viewed as crazy just by mentioning how excited I am for the Lord to return or about the times we are in. It makes me downright nervous to even mention world news and events, or end-time prophecies. The reaction from fellow believers is volatile. I am having trouble finding even one person in my life who would be willing to discuss any of today’s issues. What is most disheartening is the indifference of my church of 30 years.”

 The Pace Is Quickening!

So everything has accelerated as the Bible said would happen in that last generation, but interest in the phenomenon is at an all-time low. And weary remnant watchmen are left alone and isolated!  Those they mingle with are just waiting for normal to return and for life to carry on!

 Now let’s throw division into the mix and it’s so volatile that many people feel even more isolated. Masks, vaccine issues, and other virus-related controversies have separated families, churches, businesses, and more.

All would acknowledge, both on the right and the left, that government is growing out-of-control. Liberties are being violated on a daily basis as politicians meet in smoke-filled rooms to scheme and deny rights to the people. In America, the Constitution has been tossed in a trash can.

 Soon we will be a vaccine passport society and the unvaccinated will assume “yellow star” status. How did this happen? This is hardly the “normal” people think will return.

 Prepping for Mr. Fix-It

Society is being prepped for the Antichrist and as prophecy-loving believers try to warn, the words are falling on a lot of deaf ears.

 The stage is being set for a closing act. The players are getting into their proper positions. Heads of state are meeting to plot and scheme and deny even more rights. In places like Australia, Lithuania, and Austria, good people are enemies of the state even though they are upstanding citizens.

World leaders have no comprehension they are majoring in minors. To them, it makes perfect sense to obsess over carbon emissions. During the Tribulation, this will fade from their memories as they cope with Seals and Trumpets and Bowls. These will spark “climate change” they cannot imagine!

Most receiving this newsletter are “watchmen.” Ezekiel 33 tells us that if you don’t warn, the blood is on your hands, so you cannot be silent. Brace yourself to be shocked daily by things you read and watch. Satan is getting more active and wickedness is rising, so God’s people must shine more brightly.

 But for the believer, a glorious event will happen soon. It is known as the Rapture of the Church. It is any day. Any hour. Any minute. So don’t grow weary! And yes, if a believer is a Rapture skeptic, they get the surprise of their life some day soon. Then you’ll have the privilege of saying, “I told you so.”

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Nyhetsbrev Jan Markell

ADAM OCH EVA ÄR FÖREBILDER PÅ KRISTUS OCH FÖRSAMLINGEN

Rom 5:12 Därför är det så: Genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor, eftersom alla hade syndat. 13 Synd fanns i världen redan före lagen, men synd tillräknas inte där ingen lag finns. 14 Ändå härskade döden från Adam till Mose också över dem som inte hade syndat genom en överträdelse sådan som Adams, han som är en förebild till den som skulle komma.

1 Kor 15:45 Så står det skrivet: Den första människan, Adam, blev en levande varelse. (Själ) Den siste Adam blev en livgivande ande. 46 Men det andliga är inte det första utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. 47 Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. 48 Som den jordiska människan var, så är också de jordiska. Och som den himmelska människan är, så är också de himmelska. 49 Och liksom vi har burit den jordiska människans bild, skall vi också bära den himmelska människans bild. 50 Men det säger jag er, bröder, att kött och blod inte kan ärva Guds rike. Inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga. 51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet.

Eva är också en förebild på församlingen (Ef 5) Vad församlingen nu har fått är Anden som en förlovningsring eller pant (Ef 1:13-14) på den stora händelsen lammets bröllop (1 Kor 15:45-52)(Matt 22) Vår brudgum har berett oss kläder till bröllopet (Upp 7)

Upp 19:6 Och jag hörde liksom rösten från en stor skara, lik bruset av stora vatten och dånet av kraftig åska, och de sade: “Halleluja! Herren vår Gud, den Allsmäktige, har blivit konung. 7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 8 Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet. 9 Och ängeln sade till mig: “Skriv! Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsmåltid.” Och han tillade: “Dessa Guds ord är sanna.

Nu är det så här att vår rättfärdighet kommer ifrån och är en person. Förlåten i Templet var också av Linne. Bara en enda person har gått den väg Gud krävde och vann åt oss en evig rättfärdighet nämligen Jesus Kristus “Den siste Adam”. Adam var alltså bara en förebild på honom som skulle komma Jesus Kristus “Den siste Adam”


1/ Den första Adam vände sig från sin Fader i Eden – Den siste Adam vände sig till sin Fader i Getsemane.
2/ Den förste Adam var naken med skam i Eden – Den siste Adam var avklädd och bar vår skam på ett Kors.
3/ Den första Adams synd gav oss törne – Den siste Adam bar en törnekrona för oss
4/ Den förste Adam ville bli Gud – Den siste Adam var Gud och lade ner sin vilja för oss
5/ Den förste Adam syndade vid ett träd – Den siste Adam bar synden på Korset
6/ Den förste Adam dog som en syndare – Den siste Adam dog för syndare
7/ Den förste Adam förlorade livets träd – Den siste Adam är livets träd
8/ Den förste Adam var huvudet över gamla skapelsen – Den siste Adam är huvudet för den nya skapelsen.
9/ Den förste Adam var skapad till Guda avbild – Den siste Adam är Guds avbild
10/ Den förste Adam skulle regera över jorden – Den siste Adam skall regera över den nya jorden för evigt.
11/ Den förste Adam var den första brudgummen – Den siste Adam skall är brudgummen som skall få sin brud för evig tid.
12/ Den förste Adam fick en hjälpande partner vid sin sida – Den siste Adam skapar församlingen tagen från honom själv.
13/ Den förste Adam kom i djup sömn för att producera Eva – Den sista Adam dödades för att producera församlingen.
14/ Den första Adam blev en levade själ – Den siste Adam blev en livgivande Ande.
15/ Den första Adams sida öppnades – Den siste Adams sida genomborrades
16/ Eva togs ut ur Adam – Församlingen togs ut ur den siste Adam
17/ Adam och Eva blev ett kött – Den sista Adam och församlingen skall bli ett i Anden

För mig blev det här en sådan stark upplevelse att jag somnade med den och vaknade med den. Allting vi läser i GT med början i skapelsen avslutas alltså av Jesus Kristus på Korset. På korset får mänskligheten ett slut och en ny början. När Jesus Kristus uppstår från de döda kan han nu genom korsets verk föda oss på nytt och ge oss en ny början.

Jesus Kristus ger oss nu Anden som är livet själv och vår ande blir levande och vi får ljus som kan lysa upp vår själ inifrån och ut. Vi blir alltså nya skapelser i Jesus Kristus vi blir tempel för Anden.

1 Kor 3:16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er?
1 Kor 6:19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20 Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT, PROPHECY | Tagged , , | Comments Off on ADAM OCH EVA ÄR FÖREBILDER PÅ KRISTUS OCH FÖRSAMLINGEN

Vetenskapen och Skaparen

Visste du att vetenskapen har kommit fram till att det måste finnas 5 saker som styr universum:
1/ Tid
2/ Händelse
3/ Kraft
4/ Rymd
5/ Materia

I New Age tror man inte att Gud är en person utan en kraft och att den finns i allt. De tror på evolutionen och då kan man ju ställa dem en enkel fråga vilken kraft står bakom den då? Det konstiga är att man tror hela tiden att vi skall gå framåt i utvecklingen hur kan vi veta det? Ser du att Gud nästan ropar till vetenskapen att han finns och människan kan ändå inte se honom. Alla de här 5 sakerna vi räknat upp finns faktiskt med när Gud skapade världen.

1 Mos 1:1 I begynnelsen (1 Tid) skapade (2 Händelse) Gud (3 Kraft) himmel (4 Rymd) och jord (5 Materia) – Gud är Elohim på hebreiska vilket är plural.

Pandemin har skakat om Världen! På profana sidor ser jag att frågorna börjar mer handla om livsfrågor: Vad är meningen med allting? Till och med en barndomsvän hörde av sig via nätet och började undra vad som egentligen sker i världen? Människor har ångest det är tidstecken! Jag tror vi har en jättechans nu att komma med Evangeliet. Om inte vi ger dem svaret kommer de snabbt dras in i New Age fantasiernas värld. Om inte vi ger dem sanningen vem skall då göra det? Det är bara genom tron som vi kan förstå att Gud skapade världen står det.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. 2 Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. 3 Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

1 Kor 1:21 Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. 22 Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. 23 Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap.

En sak som vi precis nyss satt här och bad över var alla dessa människor som föraktar sig själva. Som inte själva orkar höja sin blick de som verkligen behöver se varför vi skapades. Vetenskapen säger att du nu är värd ca 30 kronor totalt – Gud säger att inför honom är Jesus Kristus som bor i dig ett sådant värde att det inte ens går att mätas.

Gud skapade dig för att du skall tillhöra honom och tillbringa evigheten tillsammans med honom. Den evigheten verkar inte vara så långt borta nu det verkar som ändens tid kommit över oss.

Kol 1:15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona (Apokatallasso) allt med sig, sedan han skapat frid (Eirene) i kraft av blodet på hans kors frid genom honom både på jorden och i himlen.

I det ljuset är du underbart skapad inte för att imponera på människor men inför Gud är du det hur du än ser ut. Läs det här min vän det är en hälsning till dig direkt från Herren.

Psa 139:11 Om jag säger: “Må mörker falla över mig och ljuset bli natt omkring mig”, 12 så är inte mörkret mörkt för dig, natten skall lysa som dagen och mörkret vara som ljuset. 13 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. 14 Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. 15 Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. 16 Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit. 17 Hur outgrundliga är inte för mig dina tankar, Gud, hur stor är inte deras mångfald!

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in Different Stuff | Comments Off on Vetenskapen och Skaparen

Jesu återkomst: NÄR? VAR? HUR?

Jesu återkomst: NÄR? VAR? HUR?

Elvor Ohlin
3/3-2012

Jesus ska komma tillbaka

Tit 2:13 …vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet.

2 Kor 1:13 Ty i vad vi skriva till er ligger inte något annat än just vad ni läser och väl kan förstå. Och jag hoppas att ni skall komma att till fullo förstå.
Amos 3:7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna.

Vi ska alltså kunna förstå det som står. Inget är dolt eller hemligt. Jesus talade själv om sin återkomst.

Matt 24:3 När Jesus sedan satt på Oljeberget och lärjungarna var ensamma med honom, gick de fram till honom och frågade: “Säg oss: När skall detta ske, och vad blir tecknet på din återkomst [parousia] och den här tidsålderns slut?”
Parousia är sammansatt av para och ousia som betyder att komma för att närvara, tillkommelse, ankomst.

NÄR?

Vi vet inte dag eller stund men vi ska förstå tiden.

Matt 24:36  Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern.
Att Jesus inte visste dag och stund gällde troligen bara så länge Jesus var kvar här på jorden. Innan detta räknar Jesus upp olika tidstecken som ska ske före hans återkomst. Han ger bilden av “födslovåndor”. De som identifieras och ökar med tiden, som vi vet. De tidstecknen Jesus räknar upp här, är samma som Johannes beskriver i Upp 6, de sju sigillen.

Sigill 1) falska profeter, en falsk världskyrka/världsreligion (Matt 24:4-5)
Sigill 2) krig och rykten om krig, folk mot folk (Matt 24:6-7)
Sigill 3) hungersnöd, stormar (Matt 24:7)
Sigill 4) pest, svält, död (Matt 24:7)
Sigill 5) förföljelse av kristna, avfall (Matt 24:9)
Sigill 6) solen förmörkad, månen blodröd, stjärnorna faller, stor jordbävning, ljungeldar, dunder, tordön (Matt 24:29-)
Sigill 7) tystnad i himlen och sedan Jesu återkomst (Matt 24:27, 30)

Efter sigillen kommer de 7 basunerna och sedan de 7 vredesskålarna. En trolig tolkning är att sigillen utgör det längre perspektivet och tiden, basunerna ett kortare och vredesskålarna det riktigt korta och slutliga, när Gud dömer. Det 6:e sigillet, den 7:e basunen och den 7:de vredessk¨ålen beskriver nämligen samma händelse.

 • vi kan förstå tiden
 • det finns olika tecken som visar när tiden närmar sig

Matt 24:33 När ni ser allt detta [det som Jesus räknat upp i Matt 24] vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.
Matt 25:13  Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer.

Jesus kommer vid den sista basunens ljud

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. 31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

1 Kor 15:51 Se, jag säger er en hemlighet: Vi skall inte alla insomna, men vi skall alla förvandlas, 52 i ett nu, på ett ögonblick, vid den sista [eschatos] basunens ljud. Ty basunen skall ljuda och de döda skall uppstå odödliga, och vi skall förvandlas. 53 Ty detta förgängliga måste kläs i oförgänglighet och detta dödliga kläs i odödlighet. 54 Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet, då skall det ord fullbordas som står skrivet: Döden är uppslukad och segern vunnen.
Upp 10:6 …”Tiden [chronos] är ute. 7 Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap han gett sina tjänare profeterna.”

Chronos är ordet som beskriver löpande tid, tidsperiod. Ett annat ord för tid är kairos som betyder tid, speciella händelser, speciella tider, stunder (Apg 1:7). Döden nämns som den sista fienden som är besegrad. Eschatos betyder den sista (final) basunen. Det finns ingen basun efter den. Jesus använder samma ord när han flera gånger säger att uppståndelsen från de döda vid hans ankomst sker på den yttersta dagen, sista dagen.

Joh 6:40 Ty detta är min Faders vilja, att var och en som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv, och jag skall låta honom uppstå på den yttersta [eschatos] dagen.” (Jesus upprepar detta i Joh 6:39, 40, 44, 54, 12:48 och Marta använder orden i 11:24)

När Jesus kommer är döden slutligt besegrad

1Kor 15:26 Som den siste fienden berövas döden all makt, 27 ty allt har han lagt under hans fötter. Men när det heter att allt är lagt under honom, så är det uppenbart att den är undantagen som har lagt allt under Kristus.

Jes 25:8 Han skall för alltid göra döden om intet. Herren HERREN skall torka bort tårarna från alla ansikten, sitt folks vanära skall han ta bort från hela jorden. Ty HERREN har talat. 9 På den dagen skall man säga: Se, här är vår Gud! Honom väntade vi på, han skall frälsa oss. Ja, här är HERREN som vi väntade på. Låt oss vara glada och fröjdas över hans frälsning.

Jesus kommer efter den sista nöden (vedermödan)

Matt 24:21 Ty då skall det bli en så stor nöd [thlipsis] att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma.
Thlipsis kan översättas nöd, trångmål, vedermöda.

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd [thlipsis] skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen, och jordens alla folk skall jämra sig, när de ser Människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet.

Tiden blir svår både för Israel och alla kristna. Den kallas Jakobs nöd i profeterna. Det är tiden för Israels frälsning.
Jer 30:7 Ve! Detta är en stor dag, ingen är den lik. En tid av nöd är detta för Jakob, men han skall bli räddad ur den.

Dan 12:1 “På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän (judarna). Det kommer en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta som finns uppskrivna i boken.

Hos 5:15 Jag vill gå min väg, jag vill vända tillbaka till min boning, till dess de erkänner sin skuld och söker mitt ansikte. I nöden skall de vända sig till mig.

Apg 15:15 Det stämmer överens med profeternas ord, där det heter: 16 Därefter skall jag vända tillbaka och åter bygga upp Davids fallna boning. [det judiska folkets andlig liv] Dess ruiner skall jag bygga upp och jag skall upprätta den igen,

Sak 12:10 Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat…
Jesus sa till judarna:
Apg 3:19 Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade 20 och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus. [först när judarna är redo, kommer Jesus] 21 Honom måste himlen ta emot [behålla] tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.

VAR? 

Jesus kommer tillbaka till Oljeberget i Jerusalem

Apg 1:9 Då han hade sagt detta, såg de hur han lyftes upp, och ett moln tog honom ur deras åsyn. [synligt] 10 Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem. 11 Och de sade: “Ni män från Galileen, varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen.”

Upp 1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom,..

Sak 14:4 På den dagen skall han stå med sina fötter på Oljeberget, mitt emot Jerusalem, österut. Och Oljeberget skall delas mitt itu, från öster till väster, till en mycket stor dal genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder.

Israel och Jerusalem skall tillhöra det judiska folket

Gud lovade genom sina profeter att församla judarna tillbaka till sitt land Israel. Jerusalem och Israel skall tillhöra judarna innan Jesus kommer tillbaka. De var utspridda över hela jorden men 1948 utropades staten Israel. 1967 återtog judarna Jerusalem i ett försvarskrig, sexdagarskriget.

Hes 20:34 Med stark hand och uträckt arm och utgjuten vrede skall jag föra er ut från folken och samla er från de länder där ni är kringspridda.
..36:24 Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land.

Jer 29:14 Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN. Jag skall göra slut på er fångenskap och samla er från alla de folk och alla de orter dit jag har drivit bort er, säger HERREN. Jag skall låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag förde er bort som fångar.

Gud varnar för att försöka dela Israel. Det är Guds land, som han ger till dem han har bestämt.
Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land.

HUR?

Jesus kommer synligt

David Hedegårds översättning:
Hebr 9:28 En andra gång skall han synligt träda fram [optanomai – ses, träder fram synligt], i världen, men inte för att bära synd utan för att frälsa dem som vänta honom.

1Joh 3:2 Mina älskade, vi är nu Guds barn, och vad vi skall bli är ännu inte uppenbarat. Men vi vet att när han uppenbaras [phaneroo – manifesteras, uppenbaras synligt], kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är.

Kol 3:4 När Kristus träder fram [phaneroo], han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram [epiphaneia – manifesteras, ses, uppenbaras (synligt)] i härlighet.

Upp 1:7 Se, han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen. (Jmf Upp 6:16)

Luk 21:27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.

Matt 24:27 Ty liksom blixten [synligt] går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara. (Jmf 2Tess 1:7-8 nedan)

Jesus kommer med de heliga änglarna

1Tess 3:12 Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, 13 så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader, när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga.

Luk 9:26 Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.

2Tess 1:6 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er 7 och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, 8 i flammande eld…

Matt 24:31 Med starkt basunljud skall han sända ut sina änglar, och de skall samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra.

Jesus kommer hastigt – och överraskande för många

Jesus kommer “som en tjuv om natten” men bara för dem som inte är redo eller väntar honom. Han kommer inte överraskande för den som är vaken, förstår tiden och är redo att möta Jesus. “Herrens dag” kan vara en tidsperiod som beskriver den sista tiden men som också innehåller dag och stund för Jesu ankomst.
1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. 4 Men ni, bröder (bröder och systrar), lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv.

Upp 3:3Om du inte håller dig vaken skall jag komma som en tjuv, och du skall inte veta vilken stund jag kommer över dig.

2Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.

Här får vi veta att det sker när slutstriden Harmagedon står för dörren. Här är sista uppmaningen att göra sig redo. Ta emot Jesu frälsning!
Upp 16:15 Se, jag kommer som en tjuv. Salig är den som vakar och bevarar sina kläder, så att han inte går naken och man ser hans skam.” – 16 Och de samlade dem på den plats som på hebreiska heter Harmagedon.

______________________________

Tecken i solen, månen och stjärnorna innan Herrens dag

Joel 2:30 Och jag skall låta tecken synas på himlen och på jorden: blod, eld och rökpelare. 31 Solen skall vändas i mörker och månen i blod, innan HERRENS dag kommer, den stora och fruktansvärda. 32 Och det skall ske att var och en som åkallar HERRENS namn skall bli frälst.

Matt 24:29 Strax efter de dagarnas nöd skall solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna skall falla från himlen, och himlens krafter skall skakas. 30 Då skall Människosonens tecken synas på himlen,..

Luk 21:25 Tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden skall folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. 26 Människor skall ge upp andan av skräck, i väntan på det som skall komma över världen. Ty himlens krafter skall skakas. 27 Då skall man se Människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet.

Upp 6:12 Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt, och hela månen blev som blod. 13 Himlens stjärnor föll ner på jorden, som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter, när det skakas.

En förvandlad och förnyad skapelse

2 Petr 3:13 Men nya [kainos] himlar och en ny [kainos] jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.  
Kainos betyder ny, förnyad. Ordet ger innebörden att det är samma skapelse men av en ny kvalité. Den är förvandlad och förnyad. Jesus använder orden att den “föds på nytt”.

Matt 19:28 Jesus sade till dem: “Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen [när världen föds på nytt], när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron,..

Rom 8:19 Ty skapelsen väntar ivrigt på att Guds barn skall uppenbaras [att alla frälsta förvandlas när Jesus kommer åter]. 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. Ändå finns det hopp om 21 att också skapelsen skall befrias från sitt slaveri under förgängelsen [tomhetens och meningslöshetens välde] och nå fram till Guds barns härliga frihet.

Det är Guds plan för varje människa att få vara med i den underbara, himmelska världen som kommer. Här i livet gör vi valet. Jesus har betalat allt, sonat våra synder och ger oss sin förlåtelse och frälsning. Han är den ende som kan förlåta synd och ge evigt liv.

Du får böja dig för Jesus, Guds Son, och ta emot hans gåva om du inte har gjort det. Han älskar dig. Han vill rädda dig och ge dig mening med ditt liv.
Gud välsigne dig!

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Jesu återkomst: NÄR? VAR? HUR?