Vilken grund bygger vi på?

VIDEO – HÄR

2 Krön 20:20 Tidigt följande morgon gick de ut till Tekoas öken. Och när de drog ut, trädde Josafat fram och sade: “Hör mig, ni av Juda och ni Jerusalems invånare. Förtrösta på (Heb: Aman) HERREN, er Gud, så har ni ett säkert fäste. (Heb: Aman) Lita på hans profeter, så skall det gå er väl.” 

Låt oss göra en översättning här från hebreiskan så skall vi se den andliga bilden tydligare. Bygg upp er på (Heb: Aman) Herren er Gud som är den eviga klippan. Den som bygger på (Heb: Aman) honom som uppenbarar sitt ord (Ef 5:14 Ljus) genom sina tjänare profeterna skall inte komma på skam och misslyckas.

Underbar bild som stämmer exakt överens med NT och Jesu undervisning om att bygga upp ett Andligt hus på en evigt säker klippa och grund. Det är exakt detta den sanne Aposteln Paulus använder när han talar om att ”Bygga upp” församlingen på Klippan eller Grunden.

1Kor 3:10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. 11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. (Klippan)

Det Paulus säger här är exakt den hebreiska betydelsen av ordet Aman 2 Krön 2:20
1/ En grund att bygga på
2/ Att bygga upp en struktur på denna grunden

Först så måste alltså Gud uppenbara den grunden för oss sedan måste vi vilja bygga på den grunden. Om du vill det så kommer Gud själv se till att du blir ett tempel i Herren och kasta ut alla avgudarna i ditt liv.

Herren uppenbarade sig för Abraham 1 Mos 15:1 (Ef 5:14 = Ljus)
Abraham trodde på (Heb: Aman) Herren 1 Mos 15:6

Låt oss nu titta på de ord NT använder om att bygga upp så förstår vi att det är hämtat från Hebreiskans Aman därifrån kommer även ordet Amen! På klippan är alltså alla Guds löften Ja och Amen

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss. 

På denna klippa (Kristi verk)
Bygger han upp sin församling
Han skall alltid ha äran för sitt verk som han bygger

När vi nu läser Heb 11 så vet vi att brevet är till Judar som har kommit till tro på Jesus Kristus. Nu dyker exakt samma ord upp igen som pekar på Abrahams grund som han trodde på (Heb: Aman) 1 Mos 15:6 – Det fanns inget NT skrivet ens vid den här tiden så Paulus undervisade ur Lagen och Profeterna.

Heb 11:1 Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. (Överbevisning i en rättegång som leder till frikännande)

Heb 11:1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 
GK: Hupostasis = Grunden och det som en struktur byggs upp på.

Låt oss nu gå till Korintierna för där kom de falska 5 faldiga tjänsterna (Ef 4) in detta är dåtidens trosrörelse. Dessa som bryter ner den sanna tron och sätter dig på sanden!

2 Kor 1:20 Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.
1/ På denna klippa (Kristi verk)
2/ Bygger han upp sin församling
3/ Han skall alltid ha äran för sitt verk som han bygger

EF 4:11 Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. 12 De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, 13 tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. 14 Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse.15 Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. 16 Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del. 

EF 2:20 Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. 21 Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. 22 I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden. 

Kunde Korintierna gå fel på den tiden så kan vi gå fel idag det är samma gnostiska läror idag som på den tiden och samma uppblåsthet och egen äro sökande idag. Men det är en storm på väg en stor prövning som kommer att testa allt som påstår sig vara byggt av Herren.

Posted in Different Stuff | Comments Off on Vilken grund bygger vi på?

BÖN I VILKET NAMN?

VIDEO HÄR

Joh 16:23 Den dagen kommer ni inte att fråga mig om något. Amen, amen säger jag er: Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. 24 Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig. 25 Detta har jag talat till er i liknelser. Men det kommer en tid, då jag inte längre skall tala till er i liknelser, utan öppet förkunna för er om Fadern. 26 Den dagen skall ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag skall be till Fadern för er, 27 ty Fadern själv älskar er, eftersom ni har älskat mig och tror att jag har utgått från Gud. 28 Ja, jag har utgått från Fadern och kommit till världen. Nu lämnar jag världen och går till Fadern.” 

Det kommer alltså en tid då Sanningens Ande skall komma till oss och uppenbara Jesus och Fadern eftersom de är ett (Echad) Om vi skall kunna tillbe i Ande och Sanning så måste någonting uppenbaras för oss först (Ef 5:14 = Ljus)

När Jesus talar om en dag så är det Yom på hebreiska vilket innebär en bestämd tid eller en tidsperiod som inte behöver vara 24 timmar. Det är samma sak med det som kallas för Herrens Dag som vi uppmanas vara vakande på så att den inte kommer som en tjuv över oss. För att den inte skall göra det så uppmanas vi alltså att ha våra lampor brinnande och be i Anden.

Jesus säger att vi skall be i hans namn och det innebär alltså i Ande och Sanning det vill säga Herrens Härlighet uppenbaras först för oss och detta måste driva våra böner. Det är alltså att bedja i hans namn och den som har sett Herrens härlighet kommer aldrig att ”Befalla” utan kommer för att ”Vädja”.

Jag är rädd för att det vi ser idag stiga fram är bön i eget namn och beviset för att vi inte känner Herren är just ”Befallande Böner”. Herren varnar oss i Matt 7 och Judas brev att det kommer en grupp människor som inte känner Herren som kommer använda hans namn som en slags ”Magisk” formel. 

Du kan alltså aldrig någonsin ha en brinnande lampa och samtidigt be befallande böner det bevisar att det bara är en falsk smörjelse. Sann smörjelse däremot finns i de visa jungfrurnas lampor som känner Herren. De som vädjar till Gud i ödmjukhet inte de som befaller i högmod.

1Joh 2:18 Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. 20 Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. 21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. 22 Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. 23 Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. 24 Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. 25 Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet. 26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar, så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter. 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on BÖN I VILKET NAMN?

Lär känna Herren

VIDEO: HÄR

Luk 24:46 Och han sade till dem: “Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. 48 Ni är själva vittnen om detta. 49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.” 50 Sedan förde han dem ut till Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. 51 Och medan han välsignade dem, skildes han från dem och blev upptagen till himlen. 52 De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. 

Det är intressant att de väntade på Herren för sitt uppdrag att bli hans vittnen tills pingstdagen. Det står skrivet att Jesus Kristus måste förhärligas först och då är det tydligt att dessa 3 saker måste ingå innan Anden kunde sändas.

Joh 7:37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. 

1/ Jesus måste dö för oss på Korset för vår skull
2/ Uppstå för vår skull i en rättfärdiggörelse
3/ Jesus måste stiga upp till Fadern

När Jesus Kristus alltså satte sig på Faderns högra sida så skedde nu detta fantastiska på Pingstdagen.

Apg 2:33 Sedan han nu genom Guds högra hand har blivit upphöjd och av Fadern tagit emot den utlovade helige Ande, har han utgjutit detta som ni ser och hör. 

Jag glömmer aldrig den dagen då jag fick uppleva hur Anden kom till mig som en ström av glädje och kärlek. Men en sak som vi inte får glömma är det att genom Anden kommer också kungen och därmed Riket in i oss och vi i Kungen eller Riket. När vi läser Matt 13 om såningsmannen så är detta en process som sker under en lång tid och det finns inga genvägar dit. Så när Anden fyller oss mer och mer så får vi mer och mer Jesus Kristus vår uppståndne Herre och Kung i våra liv mer och mer.

Det innebär att vi aldrig kan skilja upplevelser från Anden med upplevelser av Jesus Kristus åt för de är helt och hållet ett och det samma och Anden förhärligar alltid Jesus Kristus i dessa 3 saker. Den som är full av Anden han är full av Jesus Kristus och predikar honom.

1/ Jesus måste dö för oss på Korset för vår skull
2/ Uppstå för vår skull i en rättfärdiggörelse
3/ Jesus måste stiga upp till Fadern

Låt oss titta på vad Jesus Kristus sa om vad Anden skulle göra:
Joh 16:7 Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er. 8 Och när han kommer, skall han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom: 9 om synd, ty de tror inte på mig, 10 om rättfärdighet, ty jag går till Fadern och ni ser mig inte längre 11 om dom, ty denna världens furste är dömd. 12 Jag har ännu mycket att säga er, men ni kan inte bära det nu. 13 Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske. 14 Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er. 

Anden skulle alltså ta ifrån Jesus och uppenbara och förhärliga honom i våra hjärtan. Jesus sa att han skulle göra detta genom att överbevisa världen pekade på 3 saker.

1/ Synd = De tror inte (Gk: Eis) = In i Kristus
2/ Rättfärdighet = Ett frikännande som måste uppenbaras genom Anden (Rom 1:17)
3/ Satan och allting utanför Jesus Kristus är nu dömt

Men den som har Sonen han har gått från döden till livet och blir inte dömd. Han kan nu börja lära känna Gud och Gud kan lära känna honom i en gemenskap i ljuset. Vilket erbjudande vi får av vår skapare: Lär känna Gud!

Joh 17:1 Sedan Jesus hade sagt detta, såg han upp mot himlen och bad: “Fader, stunden har kommit. Förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig. 2 Du har gett honom makt över alla människor, för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett åt honom. 3 Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. 4 Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. 

Profeten Hosea pekar på den 3:e dagen som är Jesu uppståndelse från de döda som är en förutsättning för att vi skall kunna lära känna Gud.

Hos 6:1 “Kom, låt oss vända om till HERREN. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. 2 Han skall om två dagar på nytt göra oss levande, ja, på tredje dagen skall han låta oss stå upp, så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna HERREN, ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens, och han skall komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden.” 

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Lär känna Herren

Johannes Kapitel 7 Kommentarer Janne Ohlin

VIDEO – Youtube

Joh 7:1 Därefter vandrade Jesus omkring i Galileen. Han ville inte uppehålla sig i Judeen, eftersom judarna var ute efter att döda honom. 2 Judarnas lövhyddohögtid stod för dörren. 3 Hans bröder sade då till honom: “Bege dig härifrån och gå till Judeen, så att också dina lärjungar får se de gärningar som du gör. 4 Ingen som vill bli känd gör något i hemlighet. Om du gör sådana gärningar, träd då öppet fram för världen!” 5 Inte ens hans bröder trodde på honom. 6 Jesus sade till dem: “Den rätta tiden för mig har ännu inte kommit, men för er är det alltid rätt tid. 7 Världen kan inte hata er, men mig hatar den, därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. 8 Gå ni upp till högtiden. Jag går ännu inte upp till den här högtiden, eftersom min tid ännu inte är inne.” 9 Så sade han och stannade kvar i Galileen. 10 När hans bröder hade gått upp till högtiden, gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. 11 Judarna sökte efter honom under högtiden och frågade: “Var är han?” 12 Och bland folket talades det mycket i det tysta om honom. En del sade: “Han är god.” Andra sade: “Nej, han vilseleder folket.” 13 Men ingen talade öppet om honom av rädsla för judarna. 14 När halva högtiden redan var förbi, gick Jesus upp till tempelplatsen och började undervisa. 15 Judarna blev förvånade och sade: “Hur kan han känna Skrifterna, han som inte har studerat?” 16 Jesus svarade: “Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv. 18 Den som talar av sig själv söker sin egen ära, men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning, och ingen orättfärdighet finns i honom. 19 Har inte Mose gett er lagen? Och ingen av er håller lagen. Varför vill ni döda mig?” 20 Folket svarade: “Du är besatt. Vem vill döda dig?” 21 Jesus sade: “En enda gärning gjorde jag, och ni blev alla häpna. 22 Därför att Mose har gett er omskärelsen – egentligen kommer den inte från Mose utan från fäderna – så omskär ni en människa även på en sabbat. 23 Om någon tar emot omskärelsen på sabbaten för att Mose lag inte skall upphävas, hur kan ni då vara förbittrade på mig, för att jag gjorde hela människan frisk på en sabbat? 24 Döm inte efter skenet, utan fäll en rätt dom!” 25 Några av invånarna i Jerusalem sade då: “Är det inte den mannen som de vill döda? 26 Nu talar han öppet, och de säger ingenting till honom. Har då rådsherrarna verkligen blivit övertygade om att han är Messias? 27 Varifrån den här mannen är, det vet vi, men när Messias kommer vet ingen varifrån han är.” 28 Då sade Jesus med hög röst, där han undervisade på tempelplatsen: “Ja, mig känner ni och vet varifrån jag är. Men jag har inte kommit av mig själv, utan det finns en som har sänt mig, en som är trovärdig, och honom känner ni inte.29 Jag känner honom, eftersom jag är av honom och han har sänt mig.” 30 Då ville de gripa honom, men ingen bar hand på honom, eftersom hans stund ännu inte hade kommit.31 Bland folket kom många till tro på honom, och de sade: “När Messias kommer, ska väl han göra fler tecken än den här mannen har gjort?” 32 Fariseerna hörde att folk sade detta om honom. Då skickade översteprästerna och fariseerna ut tempelvakter för att gripa honom. 33 Jesus sade: “Ännu en kort tid är jag hos er, innan jag går till honom som har sänt mig. 34 Ni skall söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma.” 35 Judarna sade till varandra: “Vart tänker han ta vägen, eftersom vi inte skall finna honom? Inte tänker han väl bege sig till dem som bor kringspridda bland grekerna och undervisa dem? 36 Vad menar han med att säga: Ni kommer att söka efter mig och inte finna mig, och där jag är, dit kan ni inte komma?” 37 På den sista dagen, den största i högtiden, stod Jesus och ropade: “Om någon törstar, så kom till mig och drick! 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. 40 Några ur folkhopen som hade hört hans ord sade: “Han är verkligen Profeten.” 41 Andra sade: “Han är Messias”, och andra: “Inte kommer väl Messias från Galileen? 42 Säger inte Skriften att Messias skall komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde?” 43 Så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. 44 Några ville gripa honom, men ingen gjorde det. 45 Tempelvakterna kom tillbaka till översteprästerna och fariseerna, som frågade dem: “Varför har ni inte fört hit honom?” 46 De svarade: “Aldrig har någon människa talat som han.” 47 Då sade fariseerna till dem: “Har ni också blivit vilseledda? 48 Finns det någon i Stora rådet eller bland fariseerna som har trott på honom? 49 Men den här hopen som inte känner lagen, den är förbannad.” 50 Nikodemus, han som tidigare hade kommit till Jesus och som var en av dem, sade: 51 “Inte dömer väl vår lag någon utan att man först hör honom och tar reda på vad han har gjort?” 52 De svarade: “Är kanske du också från Galileen? Om du undersöker Skriften skall du se att ingen profet kommer från Galileen.” 53 Sedan gick var och en hem till sitt, 

KOMMENTARER JANNE
Jesus var en märklig man i tal och gärning detta hotade de religiösa ledarna på ett sätt som såg ut som om de förlorade prestige och inflytande över människor. Vi har avslöjat många villoläror och det har på samma sätt hotat maktmänniskor.

Vill du befria fåren i Jesu namn för att föra dem bort från falska Apostlar o Profeters grepp kommer du att bli kallad allt möjligt ont.

Mat 10:24 En lärjunge är inte förmer än sin lärare och en tjänare inte förmer än sin herre. 25 Det är nog för lärjungen att det går med honom som med hans lärare, och för tjänaren att det går med honom som med hans herre. Har man kallat husets Herre för Beelsebul, hur mycket mer skall man å inte kalla hans tjänare så. 26 Var alltså inte rädda för dem. Ty ingenting är dolt som inte skall uppenbaras, och ingenting är gömt som inte skall komma i dagen. 27 Vad jag säger till er i mörkret skall ni säga i ljuset, och vad ni hör viskas i ert öra skall ni ropa ut på taken. 

Man kallade alltså Jesus ledare för en satanisk sekt
Man kallade även Paulus för villolärare
Det här är exakt vad Paulus sa att vi är kallade att göra (Ef 12:6-14)

Lövhyddohögtiden och alla högtider drog alltså massor av folk och Fariseerna utnyttjade systemet och skodde sig på alla affärer på tempelplatsen. Jesus avslöjade alltså hyckleriet och blev ett hot mot dem. Det var alltså i botten kärleken till pengarna (Egen makt) som var roten till vad som kom ut ur deras munnar.

På denna fest bodde man i hyddor tillfälliga bostäder, en påminnelse om tiden när israeliterna levde under sådana omständigheter efter att ha lämnat Egypten. Festen varade totalt åtta dagar med sju dagars boende i hyddor, följt av en stor församling på den sista dagen i högtiden: Det var precis då Jesus ropade: Om någon tror på mig som skriften säger skall det ur honom komma strömmar av levande vatten (Joh 7:37)

Mede detta så pekade Jesus Kristus på att han själv var den klippa som gick med Israels barn under hela ökenvandringen och försåg dem med vatten att dricka. Det finns en hemlighet som uppenbaras i det hebreiska språket för ordet klippa.

1/ Klippan som Mose skulle slå får namnet Tzur (Kristi Korsfästelse)
2/ Klippan som Mose skulle predika om men slog på är Sela (Kristus sittande på faderns sida

Jesus hade ett rykte om sig att göra mirakel och hans bröder som senare blev lärjungar menade att nu har han chansen att visa sig. Men för Jesus var Faderns bestämda tid de som var helt avgörande.

Han mötte redan förakt och hån från de Judiska ledarna
Han mötte lite förakt även från hans bröder 
Men Jesus gick nu upp till festen men lite i hemlighet

Det rådde stor oenighet om Jesus en del trodde han var god en del ond. Men han var väldigt spännande och många ville se honom och räknade med att han kom på festen. Fariseerna körde med hot om uteslutning ur synagogan för dem som följde honom. Om vi står upp för sanningen i denna onda tid räkna med motstånd och olika meningar om vem han är.

Det har i alla fall redan sagts tydligt att de hade för avsikt att döda honom (5:18). När människor är i synd och vägrar att omvända sig fat de vet sanningen kommer de att manifestera hat och vrede och det är demoniskt säger Jakobsbrev.

Det är då tydligt varifrån drivkraften till hat och vrede har sitt ursprung.
Jak 3:13 Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande.14 Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. 

Det Jesus nu står och ropar ut är att istället för inre bitterhet som orsakar hat och demonisk vrede så kan vi få levande vatten som strömmar inifrån som manifesterar något gott istället.

Joh 7: 38 Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” 39 Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Ty Anden hade ännu inte blivit utgjuten, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad….

Jesus pekade på deras hjärtan men istället för att avslöja sitt hyckleri så attackerade man Jesus istället precis som att han skulle komma med demoniska läror och förtalade och svartmålade honom. (Bildligt talat slog man klippan som Mose gjorde) Detta är samma behandling som syndiga människor gav till Gamla testamentet profeter och Nya testamentets apostlar och profeter. Det är attityden som ofta leder till förföljelse av sanna lärare. Och det kan vi också förvänta dig att det inträffar idag, för det kommer säkert att komma om vi står för sanningen (Matt 5:10-12; 13:21; Joh15:20 16:33 Apg 14:22 Rom 5:3; 8:17-39; 2 Kor 1:4–10; 4:17; 7:4; 2 Tim 3:12; Heb 10:32- 36; 1 Petr 2:19-23; 3:14-18; 4:1,15-19; 5:10).

Vi som står för sanningen måste göra skillnad och därför måste splittringar ske inom kyrkan säger Paulus för att rensa ut och hålla en gemenskap ren.

1 Kor 11:19 Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet. 

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Johannes Kapitel 7 Kommentarer Janne Ohlin

Guds väg med Israel gäller oss

Guds väg med Israel gäller oss

Predikan: Elvor Ohlin
Lördagsgruppen Skara
25 maj 2024

Genom hela Bibeln från Abraham till tidens slut och Jesu återkomst har Israel en central plats:
-landet och folket där Jesus föddes som människa [jude] och dit han ska återvända.
-det lilla landet Israel som är i storlek som Småland.
Allt som har hänt och som händer i Israel och judarna berör oss för det är Gud som handlar med sitt folk.

1Mos 12:1  HERREN sade till Abram: “Gå ut ur ditt land och från din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag skall visa dig. [Andligt innebar det att avskiljas för Herren, ”Att leva i världen men inte av världen”] 2  Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du skall bli en välsignelse. 3  Jag skall välsigna dem som välsignar [baraq – (böja knä), gratulera, hälsa vänskapligt. Motsvarande i NT är grek eulogeo – att tala gott om] dig och förbanna [arar – stänga ute, att binda, fånga in med hinder] den som förbannar [qalal – gör lätt, obetydlig, förminska, bringa vanära över, förakta] dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade.” [Med Abraham kan man säga att Gud börjar om på nytt med sin räddningplan.]

Vi läser om Moabs kung Balak som ville få Bileam att förbanna Israels folk. Han ville binda Israel med en besvärjelse, så att de skulle bli maktlösa och lätt att besegra.
Balak betyder den som förstör och ödelägger.

4Mos 22:12  Men Gud sade till Bileam: “Du skall inte gå med dem. Du skall inte förbanna detta folk, ty det är välsignat.” 

Ingen förbannelse hade haft någon verkan för ingen kan göra om intet Guds välsignelse. Kanske hade Israels folk blivit skrämda om de fick veta (en gissning). Bileam fick istället profetera det Gud gav honom att tala.

4Mos 23:19  Gud är inte en människa, så att han skulle ljuga, inte en människoson, så att han skulle ångra sig. Säger han något utan att göra det, talar han något utan att fullborda det? 
…20  Se, att välsigna är mitt uppdrag. Han har välsignat, och jag kan inte ändra det. 21  Ingen ofärd kan skådas i Jakob, ingen olycka kan ses i Israel. HERREN, hans Gud, är med honom, en konungs jubel hörs bland dem.
 22  Gud förde dem ut ur Egypten. Hans styrka är som vildoxens. [Gissa vem konungen är och vem ”Herrens ängel” är som förde dem ut från Egyptens slaveri..!] 23  Ingen trolldom hjälper mot Jakob, ingen spådom mot Israel. När tiden är inne skall det sägas om Jakob och Israel: Vad har inte Gud gjort! 

Vad kan vi lära av det? Jo, att ingen förbannelse eller besvärjelse kan nå Guds folk. Den som Gud har välsignat i Kristus Jesus är under Guds beskydd. När Gud ”förbannar” uttalar han en dom eller ett straff, en konsekvens av ett lagbrott. Det har absolut inget med ”onda besvärjelser” att göra. Gud förbannade ormen (Satan) och han förbannade marken p g a människans synd osv. Detta var syndens konsekvenser (1Mos 3).

Lägg märke till att betydelsen ”att binda” ingår i ordet arar när Gud förbannar.
Jesus talar om att binda och lösa i Matt 18. I bibelordet kan det uppfattas som att det är vi som avgör vad som ska bindas eller lösas i himlen men det borde hellre översättas: ”Allt vad du skall lösa på jorden är löst i himlen. Allt som är bundet i himlen skall du binda på jorden”.

Den ursprungliga betydelsen var rabbinernas uppgift att utlägga Skrifterna och förklara Guds ord. Betydelsen av att binda och lösa handlade om vad som var tillåtet och vad som var förbjudet enligt Guds lag. Att utifrån Guds lag tala om, vad som är lagligt och vad som är olagligt /förbjudit. Vad man fick göra och vad man inte fick göra.

Att förbanna Israel ”är bundet” i himlen – det är förbjudet och olagligt inför Gud. Då sätnger Gud dörren. Den som förbannar Israel har Gud emot sig och drar en dom över sig.
Vi var med på Manifestationen 14 maj på Israels nationaldag emot antisemitism i Göteborg. Under hela manifestationen skanderade ”pro-palestinier” och förbannade Israel och judarna. De har Gud emot sig. Den kristne som förbannar genom att nedvärdera och se Israel som obetydligt och värdelöst… ”förhäver sig över de naturliga grenarna” och upphöjer sig själv. Det varnas vi för i (Rom 11).

Varför är Israel viktigt?
5Mos 11:11  …det land dit ni nu drar för att ta det i besittning är ett land med berg och dalar, som får vatten att dricka genom himlens regn. 12  Det är ett land som HERREN, din Gud, vårdar sig om. Ständigt vilar HERRENS, din Guds, ögon på det, från årets början till årets slut. 
-Det var i det landet och i det folket som Messias skulle födas, som han skulle verka i och fullborda försoningen och frälsningen.
-Det är från judarna som Guds evangelium har gått ut till alla jordens folk (NT).

Gud slöt förbund med det judiska folket och han är alltid trofast i sitt förbund.
Rom 3:3 Vad betyder det, om somliga inte trodde? Inte kan väl deras otro göra Guds trofasthet om intet? 

Ingen kan förbanna (i betydelsen att ändra på) den som Gud har välsignat men vi kan dra förbannelse [= Guds dom] över oss själva om vi förbannar det Gud har välsignat. Så drog ibland Israels folk förbannelse över sig själva, när de vände sig bort från Gud och vände sig till döda avgudar och ockult andligt mörker. Då prisger eller utlämnar Gud den människa till sig själv, som förbannar Gud och Guds vilja.

2Kon 17:5  Kungen i Assyrien drog upp mot hela landet. Han tågade upp mot Samaria och belägrade det i tre år. 
…7  Detta skedde på grund av att Israels barn hade syndat mot HERREN, sin Gud, som hade fört dem upp ur Egyptens land undan faraos, den egyptiske kungens, hand och att de hade tillbett andra gudar. 
…12  De hade tjänat eländiga avgudar, fastän HERREN hade sagt till dem: “Ni skall inte göra så.” 13  HERREN hade varnat både Israel och Juda genom alla sina profeter och siare och sagt: “Vänd om från era onda vägar och håll mina bud och stadgar enligt hela den lag som jag gav era fäder och som jag sände till er genom mina tjänare profeterna.” 14  Men de hörde inte utan var hårdnackade som sina fäder, som inte trodde på HERREN, sin Gud. 

Motsvarande ord för arar i NT är grekiska epikataratos:
Gal 3:11  Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro. 12  Men lagen säger inte “av tro”, utan den som håller dessa bud skall leva genom dem. 13  Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad [epikataratos] är var och en som är upphängd på trä. 14  Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden. 

”Lagen är helig och god”, säger bibelordet och den kräver fullkomlighet. Därför dömer lagen oss skyldiga! Allihop. Jesus höll alla Guds bud [hela lagen] och var syndfri, felfri och oskyldig. Han gick i döden för oss och tog våra synder på sig. Han tog förbannelsen i vårt ställe.
Syftet med lagen var att driva människan till Gud. I Jesus får vi förlåtelse och blir benådade till frikännande i domen, när vi bekänner våra synder och skuld inför Gud.

”Den välsignelse Abraham fått” är att bli förklarad rättfärdig av tro utan gärningar och genom tron ”få den helige Ande”.
Löftet till Abraham gällde: landet – folket – alla folk

Har det betydelse hur vi ser på Israel idag och hur vi behandlar judarna?
För flera år sedan satte Irans islamiska regim upp banderoller med nedräkningstimer där det stod “hur många dagar som återstod innan Israel utplånas”. Nu i veckan dog Irans president och utrikesminister i en helikopterkrasch. Israel är kvar.

Den turkiske parlamentsledamoten Hasan Bitmez uttalade en förbannelse över Israel i Allahs namn, och sedan hände något chockerande direkt efteråt – han föll ned och dog!
(Videon finns på YouTube)

Barnhouse citeras i en bibelkommentar: ”När grekerna övervann Israel och vanhelgade altaret i det judiska templet, erövrades de snart av Rom.När Rom dödade Paulus och många andra och förstörde Jerusalem under Titus, föll Rom snart.Spanien reducerades till en femteklassens nation efter inkvisitionen mot judarna;Polen föll efter pogromerna;Hitlers Tyskland gick under efter dess orgier av antisemitism;Storbritannien förlorade sitt imperium när hon bröt sitt förtroende med Israel.”

Detta är också en anledning till att USA har blivit så välsignat.USA var en av de första moderna nationerna som gav fullt medborgarskap och skydd till det judiska folket.

Detta löfte har också påverkat kyrkan.De tider då kyrkan tog på sig förföljelsen av det judiska folket var mörka tider inte bara för judarna utan även för kyrkan.

John Weldon skriver: Genom historien har varje regering som har förföljt judarna, så långt det går att fastställa, dömts av Gud: Assyrien, Babylon och många andra forntida nationer som omringade Israel, Rom, naziTyskland, och de arabiska nationerna i deras senaste många krig med Israel, har alla lidit Guds dom på grund av deras förföljelse eller hat mot Israel. …det brittiska imperiet styrde världen i 300 år tills det (delvis) vände sig mot judarna och avstod istället land till arabstaterna som skulle ges till Israel. Dessutom, genom att begränsa judisk invandring till det heliga landet, bidrog Storbritannien också till att tillåta exponeringen för Hitlers brutalitet under Förintelsen. När Israel deklarerade sin självständighet och stat 1948 hade det brittiska imperiet i princip upphört att existera.

Svaret på frågan är: Ja, det har betydelse hur vi ser på Israel och hur vi behandlar judarna. Vi lever i ett profetiskt skeende som är väldigt viktigt att vi förstår. Gud prövar våra hjärtan och det sker delvis genom hur vi behandlar judarna och Israel.

Vi ska läsa mer om Guds löften till sitt egendomsfolk, alltså Abrahams efterkommande genom Isak, Jakob och de 12 stammarna. Idag säger vi det judiska folket eller judarna om alla 12 stammarna.

Hes 36:22  Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. 23  Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon. 24  Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. [Det första löftet är att hämta judarna och samla dem tillbaka till Israel från alla länder och det har inte uppfyllts tidigare. Judarna har inte varit så utspridda förut, som på 1800-talet.] 25 Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. [Det här gäller var och en som omvänder sig till Messias Jesus] 26 Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. [Det betyder ett mjukt och känsligt hjärta istället för ett hårt hjärta i uppror mot Gud] 27  Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. 

Här beskrivs det Nya förbundet i Jesu blod och väckelse när judarna har samlats i sitt land. Ett nytt hjärta betyder pånyttfödelsens under – frälsning och väckelse.
-Gud utgjuter den helige Ande som ska vara drivkraften så att vi vill och kan lyda Gud.
-vi får leva i det nya livet med Gud (Rom 6:4).
-vi är nya skapelser i Kristus Jesus (2Kor 5:17).

Guds Ande i oss är Hjälparen som vägleder, påminner om vad Jesus har sagt och som helgar till inre frihet.
…28  Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud. [Israel är Guds land som han gav åt Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande] 29  Jag skall frälsa er från all er orenhet. [Frälsa heter yasha och är roten till Yeshua /Jesus] Jag skall kalla fram säden och låta den bli riklig och skall inte mer låta er drabbas av hungersnöd. 30  Jag skall låta trädens frukt och markens gröda bli riklig, för att ni inte mer skall förödmjukas bland folken genom hungersnöd. [Israel är självförsörjande till 95% och en stor exportör av frukt.]

Det som sker bokstavligt i Israel är tidstecken och andliga förebilder för oss alla. Jesus har bestämt om oss att vi ska bära Andens frukt.
Joh 15:16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. 

”Det är inte för er skull…”, sa Herren.
Gud säger att det är inget som ni i Israel förtjänar. Tvärtom – och detsamma gäller oss. Vi förtjänar inte Guds förlåtelse och godhet. Vi förtjänar inte Jesu frälsning. Vi förtjänar inte hans verk i oss som tror. Det är bara nåd, oförtjänta gåvor.

Hes 36:34  Det ödelagda landet skall åter bli brukat i stället för att ha legat som en ödemark inför var och en som gått fram där. 35  Då skall man säga: Det landet som var så ödelagt har nu blivit som Edens lustgård, och städerna som var så ödelagda, skövlade och förstörda, de är nu bebodda och befästa. 36  Då skall de folk som är kvar runt omkring er inse att jag, HERREN, åter har byggt upp det som var förstört och på nytt planterat det som var ödelagt. Jag, HERREN, har talat det, och jag skall göra det. [Guds namn blev vänärat för det såg ut som om Gud inte klarade att beskydda och bevara sitt eget folk (Hes 36:20).]

Nu tar vi det som en bild på det andliga livet:
Utan Jesus är människans inre öde och tomt, ofta skövlat och förstört.
Om Gud är mäktig att föra tillbaka sitt folk judarna till landet från alla länder, då är han också mäktig att föra den människan tillbaka som har gått bort ifrån honom och upprätta igen, hur fördärvad han/hon än är av synden. Gud för oss in i sin välsignelse.

När Jesus får komma in i hjärtat börjar en förvandling inifrån och en förflyttning i den andliga världen:
Kol 1:13  Han har frälst oss från mörkrets välde [exousia – makt] och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14  I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 

Jesus är ljus där allt var mörker.
Jesus ger liv där hjärtat var öde och dött.
Jesus rensar och renar och upprättar genom sin Ande.
Fruktbärande är resultatet av att Jesus/Gud bor i oss.
Guds ord är liv och föder tro som är förtröstan på Gud.
Det finns de som ger upp för att de inte förstår att allt inte sker på en gång. ”Jag är frälst – men jag brottas fortfarande med en massa saker som jag vet att Gud inte vill”.
Ge inte upp! Låt Gud leda och lita på honom!

Arvslotter
Gud hade arvslotter i landet för Israels barn. Gud för dig in i din arvslott som han har för dig i sin plan. Som det var för Israels folk att inta landet är det en kamp att utkämpa. Arvslotten handlar om att lägga ned sitt liv för Jesus! Att ge upp och överlåta sig till honom.
Arvslotten handlar om att ta emot och tro på Guds ord.
Syftet med arvslotten i Jesus är att ära och förhärliga honom.

Att ta av skorna
Jesus uppenbarade sig som ”Herrens ängel” när han talade till Mose från den brinnande busken innan han fick kallelsen att befria israeliterna från Egypten:
2Mos 3:5  …”Kom inte hit! Tag av dig skorna, ty platsen där du står är helig mark.” 6  Och han sade: “Jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud.” Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. 

Gud talade till Josua. Han mötte samme person som ”befälhavare över HERRENS här” innan han skulle leda israeliterna att inta landet:
Jos 5:15  …”Tag skorna av dina fötter, ty platsen där du står är helig.” Och Josua gjorde så. 

Platsen var helig därför att Gud var där och där talade Gud.
Att ta av skorna innebar att ge upp alla rättigheter till sitt liv, att ge upp krav och villkor. Det innebär att böja sig, ödmjuka sig inför Gud. Då strömmar Guds välsignelse till oss. Slavarna brukade gå barfota och de fattigaste hade ofta inga skor. Josua stod inför strider mot mäktiga fiender. Här fick han inse att striden är Herrens.

Att ta av skorna innebar också ett ägarbyte:
Rut 4:7  Vid inlösen och ägarbyte var det förr i tiden sed i Israel att den ena parten, för att stadfästa avtalet, drog av sig sin sko och gav den åt den andre. Detta gällde som bekräftelse i Israel. 
1Kor 6:19  Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? 20  Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! 
1Joh 5:19  Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. 20  Vi vet att Guds Son har kommit och gett oss förstånd, så att vi känner den Sanne, och vi är i den Sanne, i hans Son Jesus Kristus. Han är den sanne Guden och det eviga livet. 

”Jude” kommer av Juda.
Juda betyder den som prisar Gud, den som ärar/lovar Gud.
Israel betyder den som kämpar med Gud, Guds kämpe och Guds prins (furste).
Judeen betyder ärad /lovad, han skall bli prisad och tillhörande Juda.
Både Betlehem och Jerusalem ligger i Judeen, platser som vi väl känner till. Idag kallas ofta Judeen helt felaktigt ”Västbanken”.

Guds barn är de som prisar och ärar Gud! Det är Guds plan med Israel. Israel skulle vara ett ljus för hedningarna men det var inte alltid så.

Varför gör djävulen allt för att väcka hat mot Israel och utplåna folket och landet?
Därför att det vilar mäktiga löften från Gud över Israel – liksom över oss alla som tror.
Sak 2:12  HERREN skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall han utvälja Jerusalem. 13  Var stilla inför HERREN, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning. 
Ps 122:6  Önska Jerusalem frid! Må det gå dem väl som älskar dig. 

Behöver det himmelska Jerusalem våra böner om frid? Nej, knappast. Det gäller det bokstavliga Jerusalem och Israel idag. Vi ska be för Israels frälsning.
Jesus sa:
Matt 23:39 Ty jag säger er: Härefter skall ni inte se mig, förrän ni säger: Välsignad är han som kommer i Herrens namn.” [Ganska många av folket förstod att Jesus är Messias. Jesu ord var framför allt riktat till de styrande, skriftlärda och fariseer som förkastade honom.]

Jesus är Namnet och han kommer inte tillbaka förrän judarna som folk bekänner och välsignar honom som Messias. Då ska allt fullbordas som Gud har bestämt
Upp 22:3  Och ingen förbannelse skall finnas mer. Guds och Lammets tron skall stå i staden, och hans tjänare skall tjäna honom. 4  De skall se hans ansikte, och hans namn skall stå skrivet på deras pannor. 

Pannan står för tankar och sinne. Jesus-namnet på sin panna betyder att vi tillhör honom och som det står i Rom 12:2 …vi anpassar oss inte efter den här världen, utan låter oss förvandlas genom sinnets förnyelse, så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. 
Vi läste att Herren sa till Abraham: …och du skall bli en välsignelse. (1Mos 12:2)
Så är vi välsignade för att välsigna andra med Guds evangelium.

Posted in BIBLE STUDY | Tagged , , , , | Comments Off on Guds väg med Israel gäller oss

Sann Uppenbarelse från Gud

Sanningen på grekiska betyder: Uppenbarad realitet och Paulus säger i EF 5:14 att all uppenbarelse från Gud är ljus. Det innebär alltså att sann uppenbarelse skänker dig ett ljus som gör dig fri från Jaget och förhärligar Jesus Kristus. Så den som haft en sann uppenbarelse håller inte på som Pyjamasprofeterna och skryter o skrävlar. Därför är sann uppenbarelse alltid förknippat med Korset och det kan vi även se i Paulus liv.

2 Kor 12:1 Jag måste berömma mig, om än till ingen nytta, och jag kommer då till syner och uppenbarelser från Herren. 2 Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. 3 Jag vet att den mannen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det 4 att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. 5 Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. 6 Om jag ville berömma mig, skulle jag ändå inte vara en dåre, jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår, för att ingen skall tänka högre om mig än man gör, när man ser och hör mig. 7 Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8 Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig 9 men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 

Jag själv fick göra en riktig upplevelse med Gud som skakade om hela mitt liv. Jag var sjuk och Elvor funderade till och med att ringa ambulansen. Jag klarade krisen och slog upp ögonen vid 3 tiden och kunde se det första sommarljuset komma in i rummet på semesterboendet.

Jag vet egentligen inte vart jag befann mig men jag kom i anden och kunde höra en röst som talade till mig. Rösten var Jesus Kristus eller Anden och talade till mig om vår kallelse och att det handlade om försoningen och att sprida det budskapet. Jag fick ett löfte också ett underbart sådant som gällde frälsning av mina släktingar jag ber för.

Jag kan inte förklara det här det går bara inte men det stämmer med bibeln och det har försoningen på Golgata i centrum och upplevdes i Frid. Jag gjorde absolut ingenting  jag bara låg där alldeles utmattad efter anfallet i min sjukdom (Menieres)

Det kan vara så att du, precis som aposteln Johannes, känner Jesus Kristus nära. Men när han plötsligt visar sig för dig med helt okända egenskaper, är det enda du kan göra att falla “för hans fötter som död”

Det finns tillfällen då Gud inte kan uppenbara sig på något annat sätt än i hans majestät för dig och då behöver du det. Den som skall predika om Jesus Kristus måste ju ha upplevt Jesus Kristus på något sätt och han själv väljer hur och inte vi. Men en sak vet jag det är Gud som måste resa upp dig igen när han ödmjukat dig i korsbärandetas smärta.

Upp 1:16 I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft. 17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. 

Lade du märke till att Uppenbarelsen handlar om vem Han är och aldrig vem Jag är. Detta är alltså grunden för att vandra i uppenbarelse och ljus – Jag vill lära känna Honom!

Fil 3:7 Men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. 8 Ja, jag räknar allt som förlust, därför att jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag skall vinna Kristus 9 och bli funnen i honom, inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. 10 Då känner jag Kristus och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidanden genom att bli lik honom i en död med honom 11 i hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. 12 Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. 

När Gud lade handen på Mose gick Herrens Härlighet förbi honom (2 Mos 23:22) När Gud lägger sin hand på dig så vill han beröra dig och ge dig någonting och visa dig någonting om honom själv. Detta ger oss en outsäglig vila och tröst och en sann känsla av säkerhet att Herren är med dig även de mörkaste av dagar.

1/ Då flyr all fruktan ”Var inte Rädd” (Upp 1:17)
2/ Då upplever du dig trygg under hans eviga armar (5 Mos 33:27)
3/ Meningen med allt ljus du får är att visa att Gud kan och vi inte

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Sann Uppenbarelse från Gud

Kosmos eller Jesus Kristus

Janne Ohlin Fritt ur hjärtat 22 Maj 2024 Kosmos eller Jesus/ Youtube/ (Musik J Paulsson)

Joh 17:16 De (Hans lärjungar) är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. 17 Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. 18 Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen. 19 Och jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen. 20 Men inte bara för dem ber jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig. 21 Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig. 22 Och den härlighet som du har gett mig har jag gett dem, för att de skall vara ett, liksom vi är ett: 23 jag i dem och du i mig, för att de skall vara fullkomligt förenade till ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och har älskat dem så som du har älskat mig. 

Härligheten från Gud är ljuset som strålar ut från Jesu Kristi ansikte och som uppenbaras i våra hjärtan genom Guds ordet och Anden. Alltså Sanningen om vem Gud är och utifrån detta ljus kommer du se vem du är. Det är sanningen som skall göra dig fri från att blint jaga fram genom livet och hela tiden klä dig i olika identiteter här i världen.

Eftersom du är skapad av honom till honom så har han en identitet eller en kläder som enbart passar dig här i Jesus Kristus personligen. Vad är världen i bibeln egentligen? Det kan betyda olika saker.

Johannes beskriva dem som gått ut ur Kristus och blivit fiender till honom. Dessa har alltså lämnat Andens påverkan och drivs nu av de fallna änglarna genom köttet. Sedan beskrivs världen som hela den här jorden också på flera ställen. Det betyder ”Kosmos” och pekar på den världsordning som de fallna änglarna får tillåtelse att regera ifrån den andra himlen. Det finns många som tror att 2 Tess 2 handlar om en falsk tillkommelse från den 2:a himlen av Satan själv och hans fallna änglar. Det finns även andra bibelställen som pekar på detta som ett möjligt scenario.

Så när den här världen kommer mot sitt slut så pekar bibeln på att vi måste välja att följa två drivkrafter varav Andens är den enda som leder till målet våra själars frälsning. Eftersom vi i köttet automatiskt väljer fel drivkraft måste ju Gud på något sätt försöka stoppa oss eftersom vi inte begriper bättre. Det gör också Gud av kärlek men det kan ta tid innan vi begriper och förstår denna Guds kärlek. Det är först när Gud visar dig att det var han som du begriper och kan tacka honom för smärtan: Gud det var faktiskt för mitt eget bästa jag fick gå igenom det här Tack Tack!

Gud ger inte upp så lätt han tillåter saker att ske för att låta till och med det som ser ont ut att verka fram det han tänkt i ditt liv.

Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 29 Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. 

Du är kallad att vandra på en väg om är begränsad av Gud redan innan du föddes. På den vägen kommer till och med det som ser ont ut att bli gott till slut. Bara en Allsmäktig Gud klarar av en sådan sak du kan alltså tacka Gud i livets alla förhållanden. Om vi tar och byter ut ordet världen mot en drivkraft så blir det enklare att förstå vad Jesus menar.

1/Vi som tror och följer Jesus har inte världens drivkraft = Berömma oss av (Jer 9:23-24)
2/Vi som tror och följer Jesus (Anden) förhärligar Jesus = Berömmer oss av Guds Nåd

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Kosmos eller Jesus Kristus

Det fulla Evangeliet

De sa om Jesus att ingen har talat som den mannen! Det var sant för Jesus Kristus är “fullständigt unik” i sitt slag. Det är exakt den betydelse “Den Enfödde” har enligt teologerna.
Han är Guds Son för att företräda Gud och föra honom till oss
Han är Människosonen för att föra oss till Gud

Han är den plan som Gud har haft redan innan någonting ens var till. Det står till och med att Adam bara var en förebild på honom som skulle komma nämligen Messias. (Rom 5:14) Johannes döparen sattes i fängelset och börja säkert tvivla på om han verkligen var i Guds vilja. På liknande sätt kan vi hamna i ett fängelse av tankebyggnader när Åklagaren förstärker allt negativt.

Det Johannes nu får höra bekräftar att han gjort Guds vilja trots de yttre omständigheterna. Jesus skickar ett budskap till dig genom budbäraren Anden precis som till Johannes Döparen:
Luk 7:22 Han svarade dem: Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört: Blinda ser, lama går spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.23 Och salig är den som inte kommer på fall för min skull.

Med andra ord Jesus är Messias och Guds Lamm som Johannes så frimodigt predikade i öknen. Trots min situation så är Jesus Kristus densamme igår i dag och i all evighet och salig är den som tror detta trots prövningen.

Vet ni vad jag upplever och det längtar vi efter allihop
Guds kommer resa upp en rörelse av nåd här i vårt land. Gud skall bevisa att ödmjukhet (Lamm) övervinner styrka (Vilddjur). Herren kommer verka fram en sann gemenskap. De som är med här har prövats i elden och kommer göra saker för enbart för Jesu skull.

Apg 22:14 Då sade Ananias: Våra fäders Gud har utvalt dig till att lära känna hans vilja och till att se den Rättfärdige och höra hans röst. 15 Ty du skall vara hans vittne inför alla människor och vittna om vad du har sett och hört. (Kunskapen om Gud och Kunskapen om vad som finns i Människors hjärtan)
Ordet “vittna” här är Gk: Martur och det kommer av ett ord som betyder: Ett solklart bevis i en rättegång som leder till en friande dom av Gud (Den rättfärdige domaren)
1/ Denna frikännande dom kallas för rättfärdighetsgörelse
2/ Detta har sin grund i vad den rättfärdige gjort för oss
3/ Att få se Jesus Kristus genom tron i ditt själiska fängelse gör dig fri
4/ När du kommer ut ur fängelset är vi färdiga att bli hans vittnen
5/ Det centrala i Paulus förkunnelse var “Korset” och “I Kristus”

Guds Rättfärdighet (Härlighet) är en juridisk term som kräver att Gud agerar och dömer helt enligt sina krav på rättfärdighet. Här ligger varenda människa både du och jag väldigt risigt till för en fälld dom leder fram till något som bibeln kallar för den andra döden det är eldsjön eller helvetet (Upp 2:11/ Upp 20:6 / Upp 20:14 / Upp 21:8)

Guds Kärlek (Härlighet) innebär att han älskar människan med sådan djup barmhärtighet och kärlek och är villig att gå långt för att vinna henne tillbaka till sig. Han längtar efter en relation med människan igen.

De här två sakerna är alltså en bild på hur Gud verkligen är det är hans oföränderliga attribut som är exakt samma sak som hans härlighet. (Doxa – Kabod) Det som förvandlar en människas liv och för ut henne ur mörkrets makt är alltså sanningen och det är att få skåda och förstå Guds Härlighet.

Det var på Golgata kors som Guds härlighet uppenbarades. Gud som är Rättfärdig och Gud som är Kärlek möttes i en försoning underbar. Jesus Kristus är alltså Guds Härlighet han är även det solklara beviset i Guds Rättegång. Eller med andra ord så är detta hans namn för Härlighet och Namn är samma sak.

Det är detta som är talet om Korset
1Kor 1:18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. (Härlighet)

Om vi förkunnar Guds Rättfärdighet utan Guds Kärlek blir det ett lagiskt evangelium som missbrukar hans namn. Det går inte att skrämma människor in i Guds Rike.
Om vi förkunnar Guds Kärlek utan Guds Rättfärdighet så blir det ett evangelium som missbrukar hans namn. Gud blir den “gulliga” Guden som tillåter allt och vägen blir bara bredare och bredare.

Kol 1:19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors frid genom honom både på jorden och i himlen.21 Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender 22 också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden. Han (Gud) vill låta er träda fram inför sig heliga, fläckfria och oförvitliga, 23 om ni verkligen står fasta och väl grundade i tron och inte låter er rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himlen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. 24 Nu gläder jag mig mitt under mina lidanden för er. Och det som fattas av Kristuslidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp, som är församlingen. 25 Dess tjänare har jag blivit i kraft av det uppdrag Gud har gett mig för er räkning, att överallt predika Guds ord 26 den hemlighet som genom tider och släktled varit dold men nu har uppenbarats (Ef 5:14=Ljus) för hans heliga.27 För dem ville Gud göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet Kristus i er, härlighetens hopp. 28 Honom predikar vi genom att förmana varje människa och undervisa varje människa med all vishet, för att ställa fram varje människa som fullkomlig i Kristus. 29 För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.

Jesus Kristus kommer genom Anden in i din ande genom tron. (Joh 15)
Du kommer samtidigt in i honom som är Kungen genom samma tro. (Joh 15)

För att detta skall ske måste vi tro på ett äkta evangelium som innehåller Kristi Kors och Guds hemlighet “Kristus” / Guds Rättfärdighet möter Guds Kärlek så Gud kan benåda oss i Kristus och ge oss Frid (Shalom) Detta är vägen detta är vad vi skall som lemmar i Kristi Kropp måste få insikt i därför att Gud faktiskt inte ger sin Andes Kraft åt någonting annat.

Apg 1:8 Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen (Martur) i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.

Luk 24:45 Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna.46 Och han sade till dem: Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda 47 och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem.48 Ni är själva vittnen (Martur) om detta.49 Och se, jag skall sända er vad min Fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden, tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden.”

Vad var detta nu för kraft? 1 Kor 1:18 berättar för oss att den kraften är förknippad med att förstå korsets hemlighet. Och korsets hemlighet är en korsfäst Kristus som vi måste se betydelsen av annars kan vi aldrig sändas med försoningens ämbete. (2 Kor 5:20)
Guds Rättfärdighet mötte Guds Kärlek i Kristus Jesus och den platsen är den frid och det beskydd från mörkrets makter vi måste ha i ändens tid.

2 Kor 5:17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Janne Ohlin – Göteborg


Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Det fulla Evangeliet

Din nya identitet och ditt värde

1 Mos 15:1 Därefter kom HERRENS ord till Abram i en syn. Han sade: “Frukta inte, Abram. Jag är din sköld. Din lön skall bli mycket stor.” 

Den andliga bilden här är på hebreiska:
1/ Uppenbarelse är ljuset Ef 5:14 (Sanningen)
2/ Ett beskydd (Guds Allsmakt)
3/ En skatt som är oerhört mycket värd (Härligheten från Gud)

Rom 8:32 Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? (Beskyddet + Värdet) 33 Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. 34 Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. 35 Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? 

Gud håller sina barn inte helt immuna från prövningarna i världen men det är skillnad att ha en Allsmäktig Gud med i prövningen som ger mig kraft än att klara den i egen kraft. Det är Guds Kärlek till oss att han bär oss genom prövningarna vi möter.

1Kor 10:13 Ingen annan frestelse (Prövning) har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas (Prövas) över er förmåga, utan när frestelsen (Prövningen) kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut. 

Psa 91:1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga 2 han säger: “I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.

Den prövade säger alltså i denna prövning detta och bekänner alltså Jesus vara Herre trots prövningen. Han drar sig närmare Herren i prövningen en sådan prövning som Gud tillåter komma skall utföra en frälsning inte en fördömelse.

Psa 91:14 “Han håller mig kär och jag skall befria honom, jag skall beskydda honom, ty han känner mitt namn. 15 Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden, jag skall rädda honom och ge honom ära. (Han får uppleva min kraft och min härlighet)

Det är precis detta Paulus menar när han säger:
Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. 

Med Gud är vi ”Superövervinnare” inte på grund av vår visdom eller på grund vårt mod eller kraft. Allt som vi möter måste mötas med den erfarenhet vi fått av att Gud är med i nöden detta är den tro som är stark att stå i stormarna med Jesus. Satan är som en fördärvande storm ibland som drar ner mot oss då är det bra att veta om att Jesus är i båten. Men ibland så tycks denne allsmäktige Gud sova och inte bry sig. Det är därför att han ofta dröjer för att ett visst bestämt resultat skall komma fram.

Att du får möta stormar är faktiskt ett tecken på att du vandrar i en relation med Herren och han kommer att visa dig sitt perfekta resultat i ditt liv då kommer du prisa honom. Därför att den tro som prövats och visat sig äkta är värt så mycket mer än alla världens skatter tillsammans. Guld går du på i himlen i den andliga världen är det ingenting värt.

När vi nu kommer fram till slutet av denna tidsålder skall det visa sig vem som känner sin Gud och vem som inte gör det. Det innebär en prövning säger bibeln vem som håller provet och vilka som inte gör det.

Matt 13:30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.” 

Gud visade mig att det kommer två vägar vi måste välja mellan den ena leder till fördärvet den andra vägen är en jämnad väg och den leder in genom en smal port in i frälsningen. Den ena gruppen samlar villoläror ihop till en falsk enhet den andra gruppen leder Herren till sann enhet.

Jag skall nu tala av egen erfarenhet: Vandra den smala vägen och de på den breda vägen kommer att tala illa om dig. Kom ihåg att gnostikerna kalla de Paulus för villolärare helt otroligt.

När vi gick in i vår förkunnartjänst talade Herren om vad vi skulle möta och han hade givetvis rätt.
Missförstånd
Förtal och Lögner
De hatar er utan anledning
Vänner ni minst anar kommer att svika er

Messiansk psalm men det som står här gäller även oss profetiskt

Psa 22:22 Fräls mig från lejonets gap (lögner från åklagaren) och från vildoxarnas horn (Mörkrets makt) du bönhör mig. 23 Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig. 24 Ni som fruktar HERREN, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn, bäva för honom, alla Israels barn. 25 Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom. 26 Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen, jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. 27 De ödmjuka skall äta och bli mätta, de som söker HERREN skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt. 

Kol 1:13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. 

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Din nya identitet och ditt värde

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet

Mat 6:26 Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? 27 Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?  28 Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. 29 Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. 30 Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! 31 Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? 32 Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. 33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. 34 Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Jag kände idag när jag bad att jag skulle dela detta vittnesbörd: Jag kom ju ut ur ett drogliv med massor av skulder jag blev härligt frälst men detta var väldigt jobbigt att ha hängande över sig hela tiden. Jag gick ofta upp till skansen kronan för att läsa bibeln och be när jag bodde på rehabiliteringen.

En dag talade Herren direkt till mig i denna situation i bönen: Jag har en perfekt plan för ditt liv jag vill att du är kvar där och läser mitt ord. Du skall inte bry dg om allt det andra som tynger ner dig detta skall jag ta hand om. Jag lovar dig att det var 6 siffriga belopp jag hade i skuld och jag tänkte hur skall detta gå till det ser omöjligt ut.

Men han sa faktiskt Matt 6:33 Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också…..Om vi lyder honom så är han universums största möjliggörare.

Luk 18:27 Han svarade: “Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.”
Gud gjorde nu sådana under så att jag häpnade och jag bara bad och läste hans ansikte.

1/ Han gav mig ett första handkontrakt på Västergatan (Annedal)
2/ Han gav mig en underbar fru Elvor
3/ Samtidigt som vi bestämde oss för att bli ett par var alla skulder betalda

Vi gifte oss i Netanja på Orit och där var en del Judiska vänner med på vigseln. När jag efteråt skulle betala hela kalaset vilket var en betydande summa så hade en Judisk man som vi båda känner betalat alltihop. Vi känner ju en annan Judisk man som betalat allting som vi behöver för vår frälsning genom sitt eget dyrbara blod.

Jag kan vittna om att detta är sant! Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också

Janne Ohlin – Göteborg

Posted in BIBLE STUDY | Comments Off on Sök först Guds rike och hans rättfärdighet