En vandring i tro

En vandring i tro

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2022-02-20

Jag är tillbaka i Nehemja bok. I predikan ”Staden med murar och portar/Guds löften” tog jag upp Jerusalem, där bilden av en människa fanns med. Stadsporten fick stå för viljan, övriga portar för önskningar och muren för sinnet. Muren är till som beskydd och försvar.

Om själen (muren) är trasig når fiendens pilar in och sårar. Vi är oskyddade och har svårt att värja oss. Guds röst kan verka svag medan andra tankar och ”röster” är starkare. Ofta är det tankar av anklagelse, fördömelse och känslor av förkastelse, som kan plåga oss. Vi är alla utsatta för djävulens attacker, både personligt och som Guds folk.

Guds vilja är att upprätta och bygga upp det som är trasigt och det förutsätter så klart att vi överlåter våra liv till honom. Om porten är en bild på vår vilja, kan Guds port vara en bild på Guds vilja.

Ps 100:3  Besinna att HERREN är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans hjord. 4  Gå in i hans portar med tacksägelse [Bildligt: ”gå in i Guds vilja med tacksägelse”. Tacksägelse är att uttrycka sin tacksamhet], i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn! 5 Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte.

Paulus hade lärt sig att alltid tacka Gud:
1Tess 5:18 och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.

Jag vaknade med ett starkt tilltal en morgon. Det var högt som om jag själv ropade ut det men samtidigt var det Herren som ropade till mig:
”Tacka Gud för allt du möter och be att det får tjäna det syfte som Gud vill”.

Först reagerade jag: ”Nää, vad ska hända nu? …när Gud liksom förvarnar?” Men för varje motgång fanns påminnelsen och löftet …som det också står i:
Rom 8:28 Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa

En vandring i tro i sju punkter.
1. Trons ande
Nehemja står som en förebild och ett föredöme. Namnet betyder JHWH:s tröst, Herrens tröst, från (hebr) nacham som betyder att andas tungt, att ha medlidande – det går att sammanfatta till ”Guds tröstande Ande(dräkt)”.

Vad gör den Helige Ande? Jo, manar gott för oss, hjälper, uppmuntrar, förmanar, tröstar, läker och helar, upprättar, leder… lär oss och påminner om allt som Jesus har sagt… (Joh 14:6)

Nehemja var ledd av Guds Ande – han hade trons ande.
2Kor 4:13  Men då vi har samma trons ande som i skriftordet: Jag tror, därför talar jag, så tror också vi, och därför talar vi. [orden är hämtade från Psalm 116 som handlar om Guds hjälp i svår nöd och längtan att få ”offra lovets offer mitt i Jerusalem”]

Trons ande ger Gud till den som vill tjäna honom – inte till den som vill tjäna på evangeliet. Nehemja var villig att gå dit Gud kallade honom att gå. Kanske bad Nehemja att Gud skulle öppna eller stänga dörren när han sa till kungen i Persien: “Om det behagar konungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till Juda, till den stad där mina fäders gravar finns, så att jag kan bygga upp den igen.” (Neh 2:5)

Gud öppnade dörren för Nehemja och nu är han framme i Jerusalem, där Guds folk var hårt ansatta av fienden.

Neh 2:11  Jag kom till Jerusalem och var där i tre dagar. 12  Sedan steg jag upp om natten tillsammans med några få män, och jag hade inte talat om för någon vad min Gud lagt på mitt hjärta [nathan] att göra för Jerusalem. Det djur jag red på var det enda jag hade med mig. 13  Om natten drog jag ut genom Dalporten fram mot Drakkällan och Dyngporten och undersökte Jerusalems murar. De var nerbrutna och portarna var förtärda av eld.
Nehemja började vid platserna som kanske var svårast. Problem kan inte lösas om man blundar eller förnekar dem. Den som förnekar synden förnekar sitt behov av frälsning. Synd måste bekännas och sår behöver läkas.

2. Trons lydnad
Nehemja sa inte: ”Jag har stora visioner, planer och drömmar att förverkliga … jag vill förändra världen och göra den till en bättre plats..”

Det här var inget mänskligt verk. Det var Guds verk.
Att gå i tro är att gå i lydnad. …vad min Gud lagt på mitt hjärtaeller
(Hebr) nathan som betyder vad Gud gett som gåva i mitt hjärta. Nehemja fick det från Gud när han var i bön.

Tredje dagen
Han väntade tre dagar i Jerusalem innan han gjorde något. Tredje dagen, är som vi vet uppståndelsedagen. Före uppståndelsen kommer korsfästelse och död /Jesu ställföreträdande offerdöd för våra synder. För oss innebär det att våra planer och våra själviska ambitioner måste dö ner, ”korsfästas”, så att vi kan tjäna Gud i frihet.

Guds vision är Guds [personliga] löften, Guds vilja. När vi är ”korsfästa med Kristus” (Paulus ord), kan Gud använda oss med allt i den personlighet som Gud har gett oss var och en.

Livet är inte bara att ”bjuda in Jesus” och sen är allt färdigt. Ja, det är färdigt i den bemärkelsen att vi är frälsta och frikända i den yttersta domen. Men vi uppmanas också att förbli i Jesus med det eviga livet i sikte. Om vi är pånyttfödda börjar en längtan att söka Guds vilja, att formas i Guds hand, att sträva efter helgelse.  

Hebr 12:14  Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.
Den som tror att han kan fortsätta leva i synd som förut eller leva som man själv vill, har kommit vilse. Den som tror att (lag)gärningar är vägen, har inte förstått Guds nåd och vad en vandring i tro handlar om. Idag verkar många kristna tro att de är ”goda” när de lyder och accepterar världens agenda och livsstil.

2Tess 2:13  Men vi är skyldiga att alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade, eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till att bli frälsta, genom att Anden helgar er och ni tror sanningen. [Dvs. att Anden helgar och vi tror på Bibeln. Jesus bad: ”Helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning” (Joh 17:17)] 14  Det är detta som Gud har kallat er till genom vårt evangelium, för att ni skall vinna vår Herre Jesu Kristi härlighet. [Gud skapade inte världen till oss eller för oss. Den skapades av och genom JESUS, för JESUS och till JESUS (Kol 1:16, Rom 11:36). Jesus ÄR vår helgelse (1Kor 1:30). Helgelse har med avskildhet (trohet), rening från synd och därmed inre helande att göra]

Jer 10:23  Jag vet det, HERRE: Människans väg beror inte på henne själv, det står inte i vandrarens makt att (rätt) styra sina steg [mitsad].
Mitsad betyder styra sina steg. Det kommer från tsaad som betyder att gå regelbundet (med jämna steg),att gå i någons fotspår eller att gå i takt.

Nehemja hade lärt sig att gå i takt med Gud. Han bad och inväntade Guds ledning och Guds tid för varje nytt steg.

När Janne och jag var nygifta tyckte jag att vi ofta i otakt och jag klagade inför Gud på det. Vi hade väldigt olika bakgrund och så klart olika personligheter. En gång när jag bad gav Gud mig ett löfte i bönen. Jag fick ett tilltal: ”Jag ska hjälpa er att gå i samma takt”.
Janne tyckte nog att jag tjatade lite väl mycket ibland om “den där takten”. Men flera år senare fick Janne en profetia på ett kvällsmöte i kyrkan. Jag var förkyld med feber och var hemma. Det profetiska budskapet var bland annat: ”Herren säger, jag ska lära er att gå i samma takt”. Gissa om jag var nöjd med att få den bekräftelsen. 🙂
Långt senare fick vi en profetia tillsammans genom en pastor på Nyhemsveckan: ”…Ha tålamod, ni ska gå i Guds takt…”.

Det är det här som Paulus skriver om.
Gal 5:25 Om vi nu har liv genom Ande, så låt oss också följa [stoicheo – vandra] i Ande.
Stoicheo betyder att vandra, att gå i takt… med Guds Ande.
-att inte rusa före Gud för ”vi kan inte vänta längre”.
-att inte vara ovillig att gå på grund av att det kostar på.

3. Trons väg
Det fanns en grupp som inte var med i arbetet att bygga upp Jerusalem.
Neh 3:5  Vid sidan av honom arbetade tekoaiterna, men de förnämsta bland dem ville inte böja sin nacke för att tjäna sin Herre.

Tekoaiterna arbetade nära Gamla porten. Den låg ungefär där Jaffa Gate ligger idag, som alla känner till som har varit i Jerusalem. ”Gamla porten” påminner om det gamla men alltid fräscha evangeliet.
Jer 6:16  Så säger HERREN: “Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.” Men de svarade: “Vi vill inte vandra på den.” [Svaret till Jeremia var orsaken till att portarna och murarna nu var nedrivna och uppbrända. Det var syndens konsekvenser]

Nehemja skulle visa på Guds väg för folket – trons väg – och leda in dem på den.
Ps 85:9 Jag vill höra vad Gud, HERREN, talar. Han talar frid till sitt folk och sina fromma, må de inte vända åter till dårskap. 10 Hans frälsning är nära dem som fruktar honom, för att härlighet skall bo i vårt land.
14  Rättfärdighet skall gå framför honom och bereda väg för hans steg
[paam – fotspår].

Jesus kan leda oss att gå till en plats dit vi inte vill ”i köttet” men om vi vill tjäna Gud och få se Guds segrar måste vi böja oss och gå dit han leder. Det är då vi blir ”korsfästa med Jesus” för att få del i uppståndelseliv och kraft! Här finns inga genvägar eller andra vägar. Den goda vägen är trons väg.

Varför går många fel och viker av från vägen? Det är en fråga som många ställer. Jag tror att man har känt till Guds väg men någonstans valt en annan väg som tilltalar köttet. Att bli känd, bli stor, få berömmelse o framgång, få inflytande, bli rik (kanske), vara i centrum bland många… Man har vägrat att böja sig för Guds vilja och valt att lyssna på andra röster. Gud är inte med på våra drömmar eller fantasifulla visioner. Det är säkert en orsak till att många ger upp och/eller faller i synd. Man ”tog sig” en kallelse.

Nehemja visste hur viktigt det är med ödmjukhet och avskildhet och lydnad till Herren. Trons väg är Korsets väg. Korsets väg är befrielsens och nådens väg.

4. Trons ögon
Nehemja såg all trasighet och förödelse men han såg något mer med trons ögon. Han såg vad Gud är mäktig att göra och som han visste att Gud ville utföra och hade bestämt. Ibland behöver vi be om ”trons ögon”, att se som Gud ser, både på människor och omständigheter. Det är också en bön om urskiljning.

Nehemja undersökte läget under natten. Så verkar Gud i det fördolda när vi inte vet eller ser. Hjälpen var redan där men ingen visste om det än. Läget var mänskligt sett hopplöst men inte för Gud.

Vi behöver Andens ljus och ledning för att orka se och ta itu med det som är svårt och trasigt. Det kan gälla oss själva eller andra. Det förunderliga är att när Jesus pekar på synd – till och med när han måste varna för konsekvenserna – gör han det med kärlek. Vi känner oss inte förkastade. Det är genom helgelsen som vi får vår rätta identitet, det som Gud har ämnat oss till.

En människa kan vara lika trasig som Jerusalems ruiner eller bara trasig på ett visst område. David bad:
Ps 139:23 Utrannsaka mig, Gud, och känn mitt hjärta; pröva mig och känn mina tankar. 24 Se till om jag är på en olycksväg och led mig på den eviga vägen [dvs. trons väg].

Ords 20:27 Anden i människan är en Herrens lykta; den utrannsakar alla hjärtats innandömen

Guds Ande utrannsakar och kommer vår svaghet till hjälp. Anden för oss till JESUS! Han manar oss att ge Jesus tillträde överallt, för det finns ingen trasighet som inte Gud kan hela.

5. Trons ord
Neh 2:16  Föreståndarna visste inte vart jag hade gått och vad jag gjorde, ty jag hade hittills inte nämnt något för judarna, prästerna, de förnäma männen, föreståndarna eller de övriga som skulle utföra arbetet. 17  Men nu sade jag till dem: “Ni ser den nöd vi är i. Jerusalem ligger öde och portarna är nerbrända. Kom och låt oss bygga upp Jerusalems mur, så att vi inte längre behöver utstå förakt.” 18  Jag talade om för dem hur min Guds goda hand hade varit över mig och vad kungen hade lovat mig. Då sade de: “Låt oss stå upp och bygga!”, och de fattade mod för det goda verket.

Den helige Ande berörde deras hjärtan och väckte till liv det Gud ville göra. Det är att ”tala tro”. Folket kände igen Guds röst genom Nehemja. De var svaga i sig själva men Gud var deras starkhet. Nehemja fick tala trons ord, Guds ord, och modlösheten byttes mot Andens inspiration.

Motstånd reser sig
När vi säger ja till Jesus /till Guds kallelse, reser sig alltid ett motstånd.
Neh 2:19  Men när horoniten Sanballat och den ammonitiske tjänstemannen Tobia och araben Gesem hörde detta, hånade och föraktade de oss och sade: “Vad är det ni gör? Sätter ni er upp mot kungen?” 20  Då svarade jag dem: “Himmelens Gud skall låta det gå oss väl, och vi hans tjänare skall börja bygga. Men ni har ingen del eller rätt i Jerusalem eller anknytning dit.”
Vi känner igen samma falska anklagelse mot Paulus och Silas och de troende i:
Apg 17:7 …De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung.” [man ville få alla att tro att de var upprorsmakare och extremister]

Här krävdes urskiljning av Nehemja men Gud utrustar den han sänder. Han behövde inte försvara sig för det var på Guds ord han hade handlat och då är Gud vår försvarare. Himlens Gud ska se till att allt går bra! sa Nehemja. Han gjorde också klart att de inte var välkomna med sina falska läror och anklagelser. Gå inte i ok med de ogudaktiga. Med andra ord: släpp inte in falska lärare!

Motståndet kommer inte alltid från människor. Det kan vara ett andligt betryck mot sinnet, mot tankar och känslor direkt från mörkrets makter. Paulus skriver:
1Kor 16:13  Vaka, stå fasta i tron. Var manliga [Ordet betyder ”var andligt vuxna, andligt mogna”. Det är motsatsen till att uppföra sig barnsligt och omoget] och starka. 14  Låt allt hos er ske i kärlek.

1 Kor 16:9 Ty en dörr till stor och fruktbärande verksamhet har öppnats för mig; jag har också många motståndare [Gud hade öppnat dörren]
Vi blir starkare av motståndet om vi står fasta i tron.

Vilka var fienderna här?
Sanballat var edomit och guvernör i Samaria där man hade uppblandad religion – pluralism, religionssynkretism. Han verkar stå som ledare för motståndet, som en bild på satan som blandar lögn med lite sanning för att ”slå sanningen till marken”. Sanballat betyder fiende i hemlighet. Satan utger sig för att vara god men han visar alltid sitt rätta ansikte.

Tobia var en ammonit och Sanballats tjänare. Ammoniterna fick inte komma in i Herrens församling (5Mos 23:3). De var med och lejde Bileam för att förbanna Israel och att locka dem till avgudadyrkan, bort från Herren. De behandlade också israeliterna föraktfullt när de skulle in i löfteslandet. Det står som en bild på syndanaturen (ofta kallat “köttet”), som alltid är i strid emot den Helige Ande.

Gal 5:17  Ty köttet söker [epithumeo – längtar efter, har begär efter] det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet.
Jesus sa:
Joh 6:63  Det är Anden som ger liv, köttet är inte till någon nytta. De ord som jag har talat till er är Ande och liv. [Köttet (den fallna naturen) står för gärningslära och har jaget i centrum]

Araben Geshem som betyder regn, dusch.
Jes 25:4  …Ty de skoningslösas andedräkt är som en storm [zerem – störtskur] mot en vägg.
Geshem kan vara en bild på världens förföljelse mot Guds folk och krav på kompromisser.
Det fanns också Judar som hade dragit sig tillbaka och var påverkade och som nu var motståndare mot Guds verk.

Den ena attacken kom efter den andra – en sammanfattning:
förtal, hot, hån och förakt
lögner och falska anklagelser
försök att distrahera och locka Nehemja bort från sin uppgift – bort från Guds vilja
-man sådde tvivel för att göra folket modlösa
-man smickrade för att få ingång – kanske det farligast? Motiven var onda.
-det fanns planer på ett handgripligt anfall

Nehemja berättar:
Neh 4:6  Vi byggde på muren, och hela muren fogades samman till sin halva höjd, ty folket arbetade helhjärtat. 7  Men när Sanballat och Tobia och araberna, ammoniterna och asdoditerna hörde att man fortfarande höll på att bygga upp Jerusalems murar och att sprickorna började tätas, blev de mycket förbittrade. [Fienderna blev fler och fler] De gaddade sig alla samman för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Då bad vi till vår Gud och satte ut vakt mot dem dag och natt för att skydda oss mot dem. [Väktare /vaktposter – bedjare – ställdes upp överallt på muren. Finns det någon vaksamhet idag? Ser vi tidens tecken och vakar över det profetiska ordet?]

Anden och Ordet bygger upp och uppmuntrar. Det avslöjar också det som är falskt.
…10  Men Juda sade: “Bärarnas krafter sviker, för tyngden av sten och grus. Vi orkar ej mer på muren bygga.” [Här sänkte man blicken och såg bara sten och grus – trasighet – och så kom uppgivenhet och trötthet] 11  Våra motståndare sade: “Innan de vet ordet av är vi mitt ibland dem och dödar dem och stoppar arbetet!” [Här kom hot om infiltration inifrån. Vi vet vilka som medvetet infiltrerar kristenheten idag. Det är new age, liberalteologi och pluralism mm] 12  De judar som bodde nära dem kom från alla håll och sade till oss, säkert tio gånger, att dra oss tillbaka till dem. [Här fanns judar som saknade förtröstan på Gud,  rädda att stå upp för sanningen och för Guds ord]
…14  Sedan jag hade besett allt, steg jag upp och sade till de förnämsta, till föreståndarna och till det övriga folket: “Var inte rädda för dem. Tänk på Herren, den store och fruktansvärde och strid för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem.” [Med andra ord: Tänk på JESUS! Se på Jesus! När allt annat viker och sviker är han trofast och Guds ord och löften står fast – det enda som alltid går att lita på]

Om vi har fokus på Jesus orkar vi fortsätta men vi måste göra det på Guds sätt. En enda vers i Jakobs brev talar om hur vi vinner seger:
Jak 4:7  Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.
1) underordna er – ödmjuka er inför Gud i bön!
2) stå emot djävulen – vägra kompromissa med sanningen!
3) då måste han fly – Gud strider för er! (Gud strider för oss!)

Neh 4:15  När våra fiender hörde att vi kände till deras plan och att Gud hade gjort den om intet, vände vi alla tillbaka till muren, var och en till sitt arbete.

6. Trons enhet är Andens enhet.
Var och en hade en egen plats att tjäna. De som bodde där arbetade närmast sitt hus, för Gud börjar alltid där vi är. Så hjälptes de åt i arbetet.
Kol 2:5 …och gläder mig när jag ser er ordning och fasthet i tron på Kristus.
(D Hedegård) …och gläder mig när ni står på er post och bildar en fast front i tron på Jesus Kristus.
Jesus sa:
Joh 15:16  Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn [dvs. i enlighet med Guds vilja]. 17  Och det befaller jag er att ni skall älska varandra. [Jesus har utvalt oss i kärlek och han ger oss kärlek till varandra]
Enligt en bibelkommentar: ”Jag har placerat er strategiskt”
Jesus har en speciell plats just för dig.

Det fanns många olika portar. En del fick bygga upp Källporten, Vattenporten eller Hananeltornet.
Andra
fick bygga upp Dalporten eller Dyngporten.
Dalporten – dalen vittnar om prövningar och lidanden, att prövas i ödmjukhet.
Genom Dyngporten bar man ut sopor och skräp till Hinnoms dal. Det är en ganska otacksam uppgift att avslöja falska lärare och läror eller att tala om synd. Men Dyngporten blir bara uppbyggd om vi bekänner våra synder och vill rensa ut skräpet.
1Joh 1:7  Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Ledaren för arbetet vid Dyngporten hett Malkia – det betyder Herren min kung /min rådgivare. Vi är kallade att vara trogna där Gud vill ha oss, även om det är oansenligt eller svårt. Det finns speciella löften då.
Ps 126:5 De som sår med tårar skall skörda med jubel. [och Gal 6:9 säger att vi får skörda om vi inte ger upp]
Jesus sa:
Luk 10:2  Han sade till dem: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be [deomai – bed specifikt (om detta)] därför skördens Herre att han sänder ut arbetare [ergates – kan översättas grovarbetare] till sin skörd.

Jerusalem skulle vara ett vittnesbörd för andra, liksom det Gud gör i våra liv är ett vittnesbörd för andra.
Neh 6:15  Muren blev färdig på tjugofemte dagen i månaden Elul, efter femtiotvå dagar. 16  När alla våra fiender hörde detta och alla folken runt omkring oss såg det, kände de sig helt vanmäktiga. De förstod att detta arbete var vår Guds verk. [Förr eller senare blir det tydligt vad som är äkta, vad som är Guds verk]

7. Trons vila
Jerusalem betyder fridens boning. Jesus ger oss sin frid och gör oss till boningar [tempel] åt den Helige Ande.

Jes 62:6  På dina murar Jerusalem har jag ställt väktare [trons försvarare och vittnen]; varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro, förrän han fast grundar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden. [Bedjare och förebedjare: ge inte upp]
Den slutliga uppfyllelsen kommer efter att Jesus kommer tillbaka och till dess fortsätter Guds verk här och nu. Vår personliga upprättelse är alltid ämnad till att vi tjänar Herren.

Jag vill avsluta med Guds ord genom Jeremia:
Jer 7:23  Det bud jag gav dem var detta: “Lyssna [shama – lyssna och lyd, hör och gör] till min röst, så skall jag vara er Gud och ni skall vara mitt folk. Vandra i allt på den väg som jag befaller er, så skall det gå er väl.”

Vandra trons väg!
Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.