Att be i Jesu namn

Bön i Jesu namn


Elvor Ohlin
Det här är ett utdrag från
Ohlins fundering 20/1-2018 (Punkt 3-4)

Att samlas ”i Jesu namn” är sann enhet. Där är Jesus Herre(n) och i centrum. Bibeln, Guds ord, som grund är förutsättningen.
Namnet på Bibelns tid beskrev karaktär, den man är och ibland auktoritet. Ett namn var ofta profetiskt.

Yeshua [Jesus] betyder frälsning.
Jes 52:7  Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter [Guds evangelium] och förkunnar frälsning [Yeshua, Jesus] och säger till Sion: “Din Gud är konung!”
Jes 62:11 Se, HERREN förkunnar till jordens ände: Säg till dottern Sion: Se, din frälsning [Yeshua, Jesus] kommer! Se, han har med sig sin lön, hans segerbyte går framför honom.

Ett nytt namn innebar en ny karaktär och var en förebild på “en ny skapelse i Kristus”.
Abram [hög fader] – Abraham [fader till många]
Sarai [frigjord av JHWH] – Sarah [furstinna]
Jakob [bedragare] – Israel [Guds kämpe/prins]
Saulus [krävande, dike, död] – Paulus [den lille]

Att döpas ”i Jesu namn”
Det innebär att döpas till den Jesus är, hans syfte och hans vilja.
Matt 28:18  Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: “Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19  Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn20  och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”
Apg 2:38  Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.

Att be ”i Jesu namn”
Det är ingen formel. Det är att be enligt Guds vilja. Det finns flera ord i grundtexten som översätts bön eller be. Jag återkommer till det.
Matt 18: 19  Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be [aiteo] om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. 20  Ty där två eller tre är samlade i [eis] mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”
Överens med vem? Jo, med varandra och framför allt överens med den helige Ande. Bön i Jesu namn är alltså bön efter Guds vilja.

1Joh 5:14  Och detta är den tillit vi har till honom, att om vi ber om något efter hans vilja, så hör han oss [det är att be ”i hans namn”]. 15  Och när vi vet att han hör oss, vad vi än ber om, så vet vi också att vi redan har det som vi bett honom om.

När Jesus bad
Joh 17:20  Men inte bara för dem ber [erotao] jag, utan också för dem som genom deras ord kommer att tro på mig.  21  Jag ber att de alla skall vara ett, och att såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss, för att världen skall tro att du har sänt mig.

Erotao används när Jesus ber eftersom ordet betyder att den som ber är på samma nivå som den han ber till. Jesus ödmjukade sig och blev människa men han var samtidigt Guds Son (Gud).

Aiteo används när vi ber. Det betyder ordagrant en fattig tiggare ber till en rik herre. En psalmvers förklarar exakt det, som också beskriver ödmjuk bön.

Ps 123:2 Som en tjänares ögon ser på sin herres hand, som en tjänarinnas ögon på sin frus hand, så ser våra ögon upp till HERREN, vår Gud, till dess att han ger oss sin nåd.

Eis betyder in i, till – en rörelse in mot centrum.
Det påminner om ordet:
Jak 4:6  Men större är nåden han ger. Därför heter det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. 7  Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er. 8  Närma er Gud, så skall han närma sig er. Gör era händer rena, ni syndare, och rena era hjärtan, ni tvehågsna.

Ef 1:15  (Paulus) Sedan jag hört om er tro i Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, 16  upphör jag inte att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. 17  Jag ber [aiteo] att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens Fader, skall ge er vishetens och uppenbarelsens Ande, så att ni får en rätt kunskap om honom. 18  Jag ber [aiteo] att era hjärtan skall upplysas, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga, 19  och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft är verksam.

Den enda gången som aiteo används felaktigt, är av Marta. Kanske visar det att hon inte helt hade förstått vem Jesus verkligen är.
Joh 11:20  När Marta fick höra att Jesus hade kommit, gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. 21  Marta sade till Jesus: “Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. 22  Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber [aiteo] honom om.” 23  Jesus sade: “Din bror skall uppstå.” 24  Marta svarade: “Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen.” 25  Jesus sade: “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör,

Vad ska vi be?
Vi vet ibland inte hur vi ska be eller vad vi ska be om men då ber den Helige Ande för vår räkning.
Rom 8:26  Så hjälper också Anden oss i vår svaghet [astheneia]. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men Anden själv ber för oss med suckar utan ord, 27  och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill. 28  Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.

Astheneia betyder svaghet, lidande, sjukdom, klen, svag, psykiskt svag (missmodig, vacklande).

”Kärt barn har många namn”, är ett gammalt talesätt. Jesus /Yeshua har många namn. Alla namnen beskriver hur Gud är och vad han gör.
Exempelvis:
Matt 1:23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.

Jes 9:6  Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.