Vi har vår glädje i Herren (Psalm 1)

Vi har vår glädje i Herren (Psalm 1)

Predikan: Elvor Ohlin
Emanuelskyrkan Kungsbacka
30/8-2020
Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text

Ps 1:1  Salig [hebreiska esher/ashrei är pluralform och betyder fullhet av något, inte bara lite glad utan rikt välsignad, djupt lycklig och i roten till ordet går det att läsa ut ledd på en jämn väg] är den som inte följer de ogudaktigas råd [etsah = plan, syfte] och integår på syndares väg eller sitter blandbespottare [ett råd som leder in på en väg och slutar i ett sammanhang]

Psalmen börjar med att räkna upp vad ”den saliga/djupt lyckliga människan” tar avstånd ifrån och inte tar del i.

Salig /rikt välsignad är den…

  1. som inte följer de ogudaktigas råd [plan]. Ett råd börjar med tankens påverkan. Här handlar det om den fallna och Guds-frånvända människans sätt att tänka och leva som leder bort från Jesus, bort från Gud.

De råden kan vara att olika slags begär uppmuntras som Gud tvärtom varnar oss att ge efter för, eftersom det leder till andlig död.

Jak 1:14  Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. [“sitt eget”, säger att begäret finns inom oss] 15  När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. 16  Bedra inte er själva, mina älskade bröder (systrar).

Ef 4:22  Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, 23  och ni förnyas nu till ande och sinne. 24  Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Pånyttfödelsen och helgelsen innebär att våra hjärtan förvandlas. Vi har fått nya tankar, en ny vilja och nya önskningar. Avbilden som förstördes genom synden blir upprättad i Jesus Kristus och vår sanna identitet tar form.

Det pågår en intensiv propaganda och påverkan idag för en Global Agenda så att alla ska tänka lika för att ”rädda planeten och mänskligheten”. Det låter väl positivt och bra? Vad är det för fel med den? Varför skulle inte det lyckas? Därför att den utgår ifrån att människan är god och egentligen vill det goda. Tanken är att det bara är yttre påverkan och olyckliga omständigheter som gör att människor gör fel saker. Jesus sa:

Matt 15:19  Ty från hjärtat [dvs. inifrån människan] kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.

FN:s Agenda om hållbar utveckling vill skapa ett fredsrike, människans guldålder och till och med (på vissa håll) gudomliggörande. Det är en falsk kopia av det vi brukar kalla ”tusenårsriket”. Bibeln beskriver istället att det leder till en global diktatur med superkontroll, förslavande av människor och kaos (Upp 13).

Citat från en artikel jag läste på nätet: FN talar om ”Social rättvisa” och det låter kanske bra men det berör också andra frågor som öppna gränser, attacker på den bibliska familjen, aggressiva ekumeniska insatser mot en världsreligion …Påven och Rom-kyrkan är djupt involverad och här finns ingen ”absolut sanning”. (slut citat)

Han som säger: ”Jag är vägen och sanningen och livet” [i bestämd form], är alltså inte välkommen där. Vi märker snart att det som låter ”gott” visar sig vara ont och antikristligt. Så arbetar också den Onde. Han stjäl från Guds ord och blandar med dödligt gift. Vi tar inte del i det men “vi avslöjar mörkrets ofruktsamma gärningar” (Ef 5:11).

Sanningen är att endast Gud är god. Bara Gud är syndfri, rättfärdig, helig och fullkomlig. Jesus uppenbarade vem Gud är. Kunskapens träd handlade om att försöka bli god utan Gud – en omöjlighet.
Vi är i desperat behov av en Frälsare. Vi är i desperat behov av Guds förlåtelse och helgelse i Jesus Kristus.
När kyrkan slutar tala om synd och omvändelse, då är det riktigt illa ställt. Då är läget allvarligt, för då förvägras människor att få höra sanningen om Guds frälsning och evigt liv.

Jesu försoning på Golgata och korset utgör skiljelinjen och korsets budskap kommer alltid att vara en stötesten, alltid vara till “anstöt” för den som föraktar och förkastar Gud och som går förlorad.
”…men en Guds kraft till frälsning för var och en som tror…” (Rom 1:16)

Om vi förnekar synden behövs ingen Frälsare eller frälsning. Då blir Jesus  bara en god förebild bland många andra. Men då är risken stor att vi närmar oss New age-tankar.

Jag vill läsa några citat från New age-författaren Marianne Williamsons bok Ett Återvändande till Kärleken (New York, NY: Harper Perennial, 1996).
Om “Kristus”
Citat: Tanken på det gudomliga, eller ”Kristus-medvetandet”, är tanken att i vårt innersta, är vi inte bara identiska, utan också samma väsen. ”Det finns bara en Enfödd Son” betyder inte att en annan var det, och att vi inte är det. Det betyder att vi alla är det. Det finns bara en av oss här. (p. 30-31) Du och jag har Kristus-sinnet precis lika mycket som Jesus har. (p. 42)
Hon säger därmed att “alla är Kristus, gud är i alla, alla är gudar”.
Bibeln säger:
1Tim 2:5  Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6  som gav sig själv till lösen i allas ställe… [Paulus markera tydligt här att Gud är Gud och vi är människor och att det endast finns en Medlare mellan Gud och människa]

Om korset
Citat:
Resan mot korset borde vara den sista ”meningslösa resan.” (Williamson citerar, p. 298)
Bibeln säger:
1Joh 1:9  Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. 10  Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss. [den ogudaktige ljuger om Gud]

Om Harmageddon
Citat: Men vi kan gå förbi ett scenario med ett Armageddon med kärnvapenkrig om vi bara vill det. De flesta av oss har redan lidit våra personliga Armageddons. Det är inte nödvändigt för oss kollektivt att gå igenom det hela ännu en gång. (p. 82)

Att förneka vedermödan och Harmagedon har till och med trängt in i en del kristna sammanhang där liberalteologi fått fäste. Det finns mycket som vi uppmanas att be för i Bibeln men det som Gud har förutsagt eller bestämt att tillåta ske, det kommer att ske! Det är ingen idé att vi ”ber emot” det eller ber att det inte ska ske. Sådant är bortslösad tid.

Salig är den…

  1. …som inte går på syndares väg (livsväg, inriktning).

Chattim är ordet för syndare, synd. På grekiska (NT) är samma ord hamartia som betyder att missa målet, att välja fel väg. Att välja en inriktning där man påverkas och anpassar sig efter den här världen.

Rom 12:2  Och anpassa er inte efter den här världen [ordet betyder världens mönster eller mall (levnadssätt)], utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Konsekvensen är tydlig. Om vi anpassar oss efter den här världen förstår vi inte Guds vilja. Förnyelsen genom den helige Ande är nödvändig för, att vi ska kunna förstå Guds vilja.

Salig är den…

  1. …som inte sitter bland bespottare [luts].
    Ordet kan också översättas: där bespottare har sitt säte (bestämmer/tar beslut), [där man] talar arrogant (emot Gud). Man befinner sig i fel sammanhang och på fel plats.

Den som tar råd av de ogudaktiga väljer syndarens väg och hamnar bland bespottare.

Ords 21:24  Bespottare kallas den som är fräck och övermodig, den som handlar i måttlöst övermod. [man behöver inte vara ateist för att handla i övermod  – det kan vara den som tror att vi kan styra Gud, ”kräva våra rättigheter” och förakta ödmjukhet och bönen ”Ske din vilja”]

”Saliga är de ödmjuka [inte de övermodiga], de skall ärva jorden”, sa Jesus (Matt 5:5)

Ords 15:12  Bespottaren ogillar tillrättavisning, till de visa vill han inte gå. [han står emot sanningen /ger inte kärleken till sanningen rum, dvs Guds ord (2Tess 2)]

”Bespottarna” i Petrus brev:
2Petr 3:1  Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne, 2  så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. [en sund påverkan som leder rätt] 3  Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er [(1917 års översättn.) bespottare skola komma med bespottande ord], 4  och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.” 5  De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten, i kraft av Guds ord. 6  I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. 7  Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.

Detta handlar alltså inte om olika eskatologiska uppfattningar om när Jesus ska komma tillbaka. (Det har hänt att detta felaktigt har använts emot oss som inte tror att Jesus kan komma när som helst, som det felaktigt och i strid med många bibelord har undervisats i många frikyrkosammanhang). Texten handlar om mänskor  som lever för det jordiska, som ”drivs av sina begär”. Då vill man inte höra om att den här världen ska förgås. Man vill inte höra om varningarna inför den yttersta tiden. Bespottaren förringar och föraktar Guds ord. Vi älskar Guds skapelse men vi vet att JESUS själv ska befria skapelsen utan människors hjälp! (Rom 8].

Bland “bespottarna” hör även kristna som utifrån sina begär efter makt säger att kyrkan ska få herravälde över jorden innan Jesus kommer tillbaka, så att han kan komma. Det leder till att de förnekar Bibelns undervisning om tidstecken och Jesu återkomst förlorar betydelse. Vi vet att Gud har kontrollen – att han tillåter det onda som sker av mänsklighetens fria val – vi har facit. Alla dessa olika ”bespottare” kommer att gå samman och finna varandra (Upp 13).

Vem kan då vara salig [djupt lycklig, rikt välsignad] i allt detta som sprids över världen? Jo, den som…

vers 2  …har sin glädje [chephets = tillfredsställelse] i HERRENS undervisning och begrundar hans ord dag och natt. [vi behöver inte sitta uppe på nätterna. Det hebreiska uttrycket innebär ”att ha för vana att alltid vända sig till Gud, alltid vända sig till Guds ord”. Att ha sin glädje i Herrens undervisning är att älska Jesus och att älska Bibeln. Att i ödmjukhet och överlåtelse leva i bön och söka Guds råd och hans vilja. Det är först då som vi förstår vad glädje i Herren är]

Asaf var anförare för tillbedjan och lovsång, en levit och en klar profetröst. Han hade sin glädje i Herren och i Herrens undervisning. Han skriver:

Ps 73:28  Att vara i Guds närhet [att dra mig nära Gud] är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN, för att kunna tala om [räkna upp] alla dina gärningar. [när israeliterna vände Gud ryggen räknade Asaf upp och påminde om Guds mäktiga gärningar, för att folket skulle vända tillbaka till Gud]

Ps 16:11  (David) Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.[vem sitter på Faderns högra sida? Jesus, Sonen (Mark 16:19)]

(Ps 1) vers 3  Han (hon) är som ett träd, planterat [shatal betyder omplanterat, utvalt och placerat på sin plats] vid vattenbäckar [i Andens liv och flöde], vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl.

Vill du att ”allt du gör ska lyckas väl”? Följ då inte de ogudaktigas råd utan Guds råd. ”Att lyckas” är att leva för Gud så att Jesu namn blir förhärligat och ärat. Jeremia profeterade ett liknande budskap:

Jer 17:5  Så säger HERREN: Förbannad är den man som förtröstar på människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från HERREN. 6  Han är som en torr buske på heden och får inte (kan inte) se något gott komma. [Vi kan inte behaga både människor och Gud. Den människan som förlitar sig på människor och sitt eget förstånd – eller hellre vill hålla sig väl med människor än med Gudkan inte se allt det goda som Herren gör. Den människan är blind för Guds ledning och svar på bön. Vi kan berätta om underbara bönesvar men den människan säger ändå att det är slumpen eller tillfälligheter] Han måste bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar där ingen vistas. 7  Men välsignad [barak = välsigna, att böja knä (böjd)] är den man (människa) som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan. 8  Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år (prövningar) kommer, och det upphör aldrig att bära frukt.

Ett grönskande träd eller en torr buske? Valet är vårt. Gud är god! Att bära frukt, läste vi. Frukten är Andens verk och inte det vi presterar. Grönskan [att göra gott] kommer av livet i Kristus och Andens inspiration, inte våra prestationer. Här beskrivs Friheten i Kristus, för att referera till kyrkoårets tema och texter idag. Sabbatens egentliga innebörd är vilan i Gud, för att det är Gud som helgar. Vi behöver inte frukta för framtiden eller för ”ett torrt år” för vi vet att Gud hjälper genom allt och har sin väg genom allt. Vi kan tycka att allt går emot oss men Gud verkar i det fördolda. Det kan vi se eller i alla fall ana med ”trons ögon”.

Vi lever inte under lagen men vi formas i enlighet med Guds bud. Vi lever inte ”hur som helst”. Jag fick frågan av en coach via Arbetsförmedlingen när vi var arbetslösa en tid efter tjänsten i Bohuslänsmissionen. ”Tillåter Gud homosexualitet och samkönade äktenskap?” Jag svarade: “Gud tillåter mycket men han talar om konsekvenserna av det”.

vers 4   (som det grönskande trädet) är det inte med de ogudaktiga, de är som agnar som vinden för bort.

”Agnar” är tomma skal och har ingen tyngd, inget värde. Jesus är Guds härlighet och värdet är i honom. Den ogudaktige som förkastar Guds frälsning, förkastar därmed sitt sanna värde. Men den Helige Andes kraft är gränslös och Guds tålamod med oss är ofattbar!

vers 5  Därför skall de ogudaktiga ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling.

Gud gör en åtskillnad. Ingen kommer in i den fullkomliga världen (det himmelska) eller den nya skapelsen, som inte har bekänt sin synd och tagit emot förlåtelse.

vers 6  Ty HERREN känner [tar hand om] de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas [grek. anomia = laglösas] väg leder till fördärvet. [därför att Gud inte är med där. Förakt för Guds ord och Guds vilja har konsekvenser]

Vi kan göra fel val som inte behöver äventyra vår evighet men som gör att vi ställer till onödiga problem för oss själva. Den här psalmen handlar om livets två vägar: den smala vägen och den breda vägen.  Två vägar som har olika mål, olika destinationer och som aldrig någonsin möts. Det handlar om Guds kärlek och nåd men också om människans ansvar att välja rätt och att hålla sig på Guds väg för att nå målet.

”…han känner de rättfärdigas väg..” Orden står grammatiskt i pågående form: Gud vakar ständigt. Gud vet när vägen är lätt och ljus eller när den är svår och dunkel, om den är ångestfylld. Han vet när vi är villrådiga eller ansatta eller osäkra… Gud känner vägen för Jesus har gått före och banat väg ända fram till det himmelska målet.

Jag läste en kommentar om de första orden i Psalm 1. Psalmen börjar med 3 sh-ljud på hebreiska: ”Ashrei haish asher” (”Salig är den människa som…”). I många delar av världen, oavsett språk, säger föräldrar ”sch!” när barnet är oroligt. Genom forskning vet man att det ljudet liknar det som bebisen hör i sin mammas mage när blodet pulserar i blodkärlen: ett brusande ljud som lugnar barnet. Språkforskare gör en koppling mellan det ljudet och sch-ljudet. Det påminner helt enkelt om tryggheten i mammas mage.
Budskapet i Psalmen blir: ”Var lugn, Gud har kontroll, det kommer att ordna sig”

Vi avslutar med att läsa dagens text från Psalm 145:
Ps 145:13b) HERREN är trofast i allt han säger och kärleksfull i allt han gör. 14 HERREN uppehåller alla dem som är på väg att falla, han reser upp alla nerböjda. 15 Allas ögon väntar på dig, och du ger dem deras mat i rätt tid. 16 Du öppnar din hand och mättar allt levande med nåd. 17 HERREN är rättfärdig i alla sina vägar och nådig i allt han gör. 18 HERREN är nära alla som åkallar honom, alla dem som åkallar honom i sanning.

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.