Brevet till Pergamus i nutid

Brevet till Pergamus i nutid

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
19 april-2020
Lyssna –HÄR
Fler Bibelstudier i text
(Obs! Det finns ett tillägg längst ned från 30 april 2020)

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart [en tachei kan också översättas: snabbt, utan dröjsmål] måste ske.

Både i GT och NT står orden ”plötsligt” eller ”med hast” ofta när Gud griper in. Många av oss som har fått profetiska syner och drömmar har Gud visat att omständigheter förändras snabbt. Guds tidstabell är väl inte riktigt som våran men när det sker, då kan det ske snabbt.

Johannes uppenbarelsen börjar med att han ser Jesus:
V 5 …Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod
V 13 …omgjordad med ett bälte av guld om bröstet.

En anteckning från en kommentar: Översteprästen i GT hade trådar av guld. Jesu bälte är helt och hållet av guld (2Mos 39:1-5). I Efesierbrevet 6 läser vi om sanningen som bälte. Guldet i positiv betydelse, står för det som är gudomligt och Guds verk i Bibeln.

Jesus står mitt ibland ljusstakarna (Upp 1:13). Prästerna i GT hade uppgiften att fylla på olja så att ljusstaken alltid brann. Jesus ger Helig Ande till alla dem som lyder honom (Apg 5:32).

Jesus talar både uppmuntran och tillrättavisningar till församlingarna, till sitt folk. En gammal uppfattning är att de sju församlingarna beskriver olika tidsepoker i kristenhetens historia. Men de är helt klart aktuella i alla tider och Gud kan tala till oss både personligt och som folk genom budskapen.

När Jesus talar är syftet att leda oss rätt, speciellt inför svåra tider, den sista tiden och inför hans återkomst.

v 7  Se, han kommer med molnen [på samma sätt som när han for upp till himlen Apg 1], och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom [dvs. alla som har förkastat Jesus], och alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Ja, amen.

Johannes hade varit med på Oljeberget när Jesus sa:
Matt 24:23  Om någon då säger till er [obs! Jesus talar till sitt folk]: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte. [tro inte på falska uppenbarelser]
…27  Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.
[inte hemligt eller osynligt]

Pergamus

Upp 2:12  Skriv till församlingens ängel i Pergamus: Så säger han (Jesus) som har det skarpa, tveeggade svärdet:

Här går vi till ett välkänt bibelord om “svärdet”, som är Guds ord.
Hebr 4:12  Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.

Bilden här är tagen från översteprästens uppgift när han synade djuroffret i GT, så att det var felfritt eftersom det var en förebild på Guds Son som är det felfria offret. Jesu motiv och uppsåt, liv och gärning var alltigenom heligt och rent och fullkomligt.

Inte ett trubbigt svärd
Det står inte att Jesus ”har det trubbiga svärdet” men det tycks många tro idag(?). Jag blir bedrövad när jag hör att många predikanter försöker att göra Guds ord lite mer trubbigt. Man undviker ord som kan stöta. Jag hörde i efterhand Pingsts ledares predikan på Palmsöndagen som gick ut i radion. Först vill jag säga att mycket var bra men något oroar när det gäller ordvalet och det blir allt vanligare i kristenheten.

Jesus dog inte för ”vår utsatthet” han dog för våra synder. Behöver den som “är utsatt” förlåtelse? Knappast, för han eller hon är snarare ett offer. Men en syndare är skyldig och måste ha förlåtelse. Ordvalet är alltså livsviktigt här.

Folket ropade ”Hosianna!” [Herre, fräls!] när Jesus red in i Jerusalem. Ja, det var fantastiskt – men många ropade inte långt senare ”Korsfäst!”. Mängden var inte sanna tillbedjare och Jesus uppfyllde inte deras förväntningar om ett bättre liv, utan att bekänna sin synd och vända om.

Guds ord är skarpt och det har kraft. Det avslöjar våra motiv och tankar för Gud vill korrigera och rena till befrielse och inre läkedom och förvandling.

(Forts. Pergamus)
13  Jag vet var du bor – där Satan har sin tron. Och du håller fast [krateo betyder att gripa tag i, hålla fast (en person), hålla troget fast] vid mitt namn och förnekade inte tron på mig [Grundtexten säger ”min tro” (Jesu tro), därför att tron är Guds gåva, inte vår prestation] ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. 14  Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla [skandalon = stötesten] för Israels barn, så att de åt kött från avgudaoffer och bedrev otukt. [de lockades in i avgudadyrkan och föll i synd] 15  Så har också du sådana som på samma sätt håller sig till nikolaiternas lära. 16  Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart [eller: snabbt, utan dröjsmål] över dig och strider mot dem med min muns svärd. [de hade blivit Guds fiender] 17  Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det.

Pergamus betyder borg, (be)fästning. Staden var ett huvudsäte för avgudadyrkan och platsen för ett sataniskt fäste. Jesus sa ”…där Satan har sin tron”. Det betyder att Satan har makt /herravälde /starkt inflytande i samhället.

“Satans tron” – Zeusaltaret
Här fanns en uppsjö med avgudar. Askletios tillbads som ”läkedoms- och vishetsguden” avbildad som en orm. Zeus dyrkades på ett stort Zeusaltare som enligt mytologin var ”den högste guden”. Det var här babylonisk religion infördes till Romarriket.
Zeusaltaret (originalet) hittades på 1800-talet och flyttades år 1901 och finns idag i ”Pergamon-Museet” i Berlin. (Enligt Wikipedia finns det avbilder på altaret av gudinnan Athena (“gudarnas drottning”) och jordgudinnan Gaja… Idag är det många som tillber Moder jord, alltså Gaja.

Jag tänker på hur Guds tjänare i Bibeln rev ned avgudaaltaren för att stoppa ondskan dvs. tillbedjan av onda andar. För bakom varje avgud fanns och finns demonisk aktivitet som människan öppnar sig för och påverkas av och kan bli besatt av.

3Mos 17:6  Prästen skall stänka blodet på HERRENS altare vid ingången till uppenbarelsetältet och bränna fettet till en ljuvlig doft för HERREN. 7  De skall inte mer offra sina slaktoffer till de onda andar som de i trolös avfällighet håller sig till. Detta skall vara en evig stadga för dem, från släkte till släkte.

5Mos 32:16  De retade honom genom främmande gudar, med vidrigheter väckte de hans vrede. 17  De offrade åt onda andar, som inte är Gud, åt gudar som de inte kände, nya gudar som nyss kommit till och som era fäder ej fruktade.

Blodet som prästen stänkte var ju förebilden på Jesu dyrbara blod. Vi får aldrig någonsin byta ut Jesu rena offer mot falska gudar – och inte heller göra svärdet trubbigt när det gäller att skilja på heligt och oheligt.

Jag skrev Ohlins fundering 31/12-2013 – ”deluppfyllelse” av profetian, om
Antiokus Epifanes som plundrade templet i Jerusalem 168 f Kr och förbjöd gudstjänsterna. Han införde tillbedjan av den grekiske guden Zeus. Brännoffersaltaret byttes ut mot ett hedniskt altare, där han offrade svinkött och ställde upp en staty av Zeus. Antiokus ville utplåna judarnas tro och religion och många judar dödades och andra ålades höga skatter. Han utropade sig själv till gud och kallade sig ”Antiokus Epifanes den gudomlige”. Den judiska högtiden Chanukah, Tempelinvigningens högtid, är en judisk högtid som firas för reningen av templet som gjordes senare.

Till sin hjälp hade Antiokus judar som redan hade kompromissat med sin tro och avfallit. Antiokus var en Antikrist på sin tid och en förebild på historiens siste Antikrist. Profeten Daniel fick se syner som gällde ändens tid och den siste Antikrist.

Dan 11:32  Dem som har kränkt förbundet skall han [Antikrist] med smickrande ord locka till avfall, men de av folket som känner sin Gud skall stå fasta och hålla ut.

11:38  Men fästenas [maoz] gud skall han i stället ära, en gud som hans fäder inte har känt skall han ära med guld och silver och ädla stenar och andra dyrbara ting. 39  Han skall göra vad han vill med starka befästningar med en främmande guds hjälp. De som erkänner honom skall han bevisa stor ära. Han skall låta dem härska över många, och han skall dela ut land åt dem till belöning. [slut på privat markägande finns redan i den globala Planen idag..?]

Maoz betyder fäste, armé (militärmakt), kraft. Jupiter var krigsguden som man ansåg vara staden Roms beskyddare och “den högste guden” i romersk mytologi. Motsvarigheten är Zeus. Kanske kommer det att finnas en koppling här men det är än så länge en tolkning. En världsarmé? Vem kan strida mot det (vilddjuret)? (Upp 13)

Antiokus dödades av människor men den siste Antikrist skall dödas utan hjälp av människohand(Dan 8:25). Svaret finns i NT:

2Tess 2:8 …honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra när han visar sig vid sin ankomst [parousia].
(i samma kapitel)
3  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma [apostasia betyder avfall, uppror, separation] och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4  motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i [eis = i, ibland] Guds tempel [naos] och säger sig vara Gud.

Naos betyder tempel och kan syfta på det inre (människor, “vi är tempel [naos] åt den Helige Ande” 1Kor 6:19), det allra heligaste (i en helgedom) och helig plats (brukar syfta på Tempelberget, Sion, i Jerusalem).

Alternativ översättning om ”templet” syftar på oss som är frälsta kan då vara: ”han sätter sig ibland Guds folk och säger sig vara Gud.”

Bileams lära och Nikolaiternas lära hör troligen ihop och mönstret återfinns i vår tid.

Bileam
Bileams lära står för ”framgångsteologi” som ledet till högmod och övermod. Bileam vek av från Guds väg och blev en falsk profet. Hans girighet gjorde att han gick de ogudaktigas ärenden men han tvingades ibland att tala det Gud ville.

2Petr 2:15  De har lämnat den raka vägen och förts vilse och följt samma väg som Bileam, Beors son, som älskade den lön han skulle få för sin orättfärdighet.

Jud 1:11  Ve dem! De har slagit in på Kains väg, de har mot betalning störtat sig i Bileams villfarelse, de har gjort uppror som Kora och gått under. [De lockas av pengar. Det beskriver en utförsbacke och det står att girigheten är avgudadyrkan (Kol 3:5)]

1Tim 6:5  …människor som är fördärvade i sitt sinne och har vänt sig bort från sanningen, och som menar att gudsfruktan är en god affär.

Bileam dödades av Israel i strid mot Midjaniterna (Jos 13). Han befann sig på fel sida i striden – han var tillsammans med Guds fiender.

Nikolaiternas gärningar
Vad Nikolaiternas gärningar eller lära var finns det olika meningar om. Namnet på grekiska betyder att erövra folk, seger över folken, en som regerar /tar herravälde (Dominion).
–det syftar i så fall på att sätta sig över andra, införa hierarki.
–det sägs också ha varit en gnostisk lära med mysticism.
Visst är märkligt att samma villfarelser sprids idag på bred front.

Pergamus var Asiens officiella centrum för kejsardyrkan under Rom. Man kan tänka sig att det fanns ledare som gjorde sig till “små kejsare” eller “småpåvar”. Idag finns på samma sätt många krafter som vill sätta sig över Guds folk och dessutom leda alla tillbaka till Rom, under Påven. De har vikit av från Guds väg.

Nyheter från Vatikanen:
Påven bjuder in till ett internationellt möte i Vatikanen den 14 maj 2020 för att forma en världsvid utbildningspakt …Påven citerar dokumentet han undertecknade med storimamen av Al-Azhar i Abu Dhabi, den 4 februari, om broderskap. Målen med utbildningsalliansen är fred, rättvisa och acceptans mellan alla mänskliga familjer och dialog mellan religioner.

Det känns väl igen från Rick Warrens fredsplan…?

”Omvänd dig därför! Annars kommer jag snart över dig och strider mot dem med min muns svärd.” De hade alltså blivit Guds fiender.

Jesus tillrättavisade inte bara de som trodde på de falska lärorna. Han tillrättavisade ledarna som tillät de falska lärorna. Guds svärd är skarpt och åtskiljer. Vi är uppmanade att rensa ut det onda. Rensa ut surdegen! Tillrättavisa dem som följer Bileams och Nikolaiternas läror och gärningar, för deras läror kan smitta och spridas som ett farligt virus.

Allt handlar om pengar
De fyra första sigillen i (Upp 6) är ju de 4 hästarna
som är vindar eller andemakter (Sak 6:5). Jag har den här bilden inför mig, som då är en tolkning:

  • Vit häst         Religion(synkretism)
  • Röd häst        Politik
  • Svart häst      Ekonomi
  • Grön häst      en Ny global världsordning [Globalism] samlad under en världsregering [FN] och en världsledare

Min NWO-pyramid i undervisningsserien Ändens tid har ”ekonomi” som botten. Sidorna utgör politik och religion – tillsammans blir det Globalism, en Ny världsordning (NWO).


Människans styre utan Gud – 666

WORLD ECONOMIC FORUM skriver: Det finns bara ett alternativ för en global utgångsstrategi av coronaviruset. Endast genom att undvika nationalistisk retorik och politik och genomföra ett starkare internationellt samarbete kan regeringar skydda medborgarna.

Vi kan räkna med att den globala Agendan tar stora steg framåt nu efter coronapandemin med stora delar av samhället nedstängt (Upp 13). Allt går i riktning mot ett (totalitärt) kontroll- och övervakningssamhälle i trygghetens, fredens, klimatets namn och för ekonomins räddning. Allt under en världsregering, som allt oftare efterfrågas.

Profeten Daniel såg Antikrist och det sista globala riket som skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa denoch världsledaren, Antikrist:

Dan 7:21  Det hornet hade jag också sett föra krig mot de heliga och besegra dem, 22  till dess att den Gamle kom och domen föll till förmån för den Högstes heliga och tiden var inne då de heliga [= alla frälsta] fick ta riket i besittning.

Samma som står i:
Upp 13:7  Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag.

”Att besegra” betyder enbart att det tillåts att få politisk, religiös och ekonomisk makt globalt, inte att besegra dem andligt sett …för vi läser vidare:

Upp 12:11  De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden.

Upp 14:12  I detta visar sig de heligas uthållighet: de håller fast vid Guds bud och tron på Jesus.”

Jesus manar oss till vaksamhet.
Luk 21:34  Men akta er för att berusa er och dricka er fulla [ordet betyder all slags berusning] och låta era hjärtan tyngas [eller: bli överlastade] av det dagliga livets omsorger, så att den dagen [eller: tiden] plötsligt kommer över er 35  som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36  Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly [ekpheugo betyder stå emot, gå igenom] allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen.”
Utifrån grundtexten innebär budskapet: ”Vaka alltid och be så att ni frimodigt kunna ta emot Jesus med hängivet hjärta och vänta honom”, ”att anses värdiga att gå rakt igenom allt detta utan att fastna i snaran /bevarad genom allt”.
Jesus vill styrka och hjälpa så att vi håller oss vakna så att inte det kaos som kommer, gör att vi ger upp eller förlorar tron. Vi ska undfly att somna av materialism och jagandet efter pengar, så att vi uppslukas av det jordiska.

Bileam betyder den som uppslukar (folk).
(Ett träffande namn).

Ett troget vittne
Antipas
var Jesu trogna vittne som blev martyr för “han älskade inte sitt liv så högt att de (han) drog sig undan döden”. Namnet betyder emot allt.
Anti + pater
(roten till namnet) kan också betyda “emot fadern” (emot påven?). Antipas bevarade tron och stod emot all avgudadyrkan och falska läror. Det kostade honom livet men församlingen lät sig inte skrämmas. De stod fast.

Till övervinnarna
Jesus säger att de som vinner seger, övervinnarna, alltså de som håller fast vid Jesus och bekänner sin tro på honom…
…ska få av det dolda mannat. Det är himmelsk föda och vi läser:

Ps 78:23  Han gav befallning åt skyarna i höjden och öppnade himlens dörrar. 24  Han lät manna regna över dem till föda, säd från himlen gav han dem. 25  Änglabröd fick människor äta, han gav dem all den mat de behövde. [mat kan bokstavligt regna från himlen, för Gud kan göra sådana under igen, om han vill]

Det dolda mannat är framför allt när den Helige Ande uppenbarar Jesus i bibelordet, för Jesus är ”det himmelska mannat” (Joh 6:50-51). Guds ord mättar och styrker varje dag, i varje prövning, varje omständighet och i allt vi möter. Mannat står också för korsets budskap (ökenvandringen). Gud förser och vi ska inte ens förbereda något försvarstal, om vi får lida för tron på Jesus:

Luk 21:15  Ty jag skall själv lägga orden i er mun och ge er vishet som ingen av era fiender skall kunna stå emot eller motsäga.
v 13 Det ger er tillfälle att vittna.

…ska få en vit sten
Vitt står för renhet. En vit sten användes på flera sätt på Johannes tid och Jesus kan nog syfta på alltihop:

  • en vit sten gavs som ett tecken på vänskap.
  • en vit sten gavs till övervinnare i strid.
  • en vit sten gavs som ett tecken på frikännande i en domstol.

(stenen är) ingraverad med ett nytt namn  

  • ett nytt namn betyder en ny karaktär och en djupare gemenskap
  • det kan vara något som väntar i himlen – något speciellt mellan dig och Jesus som ingen annan kan se

Man kan säga att församlingen i Pergamus levde under ett satanisk makt- och kontrollsamhälle.
Varför kunde de inte bara befalla Satan att ge vika?
Därför att Gud tillät det för en tid – en bestämd tid.

Hebr 10:37  Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. 

Vi vet inte hur nära den dagen är men vi ska alltid vara redo. Precis som med församlingen i Pergamus vill Jesus bevara och leda oss genom allt, så att vi också är trogna vittnen om honom.

TILLÄGG 30 april 2020:
Ikväll bläddrade jag igenom tidskriften Flammor som jag inte har läst innan och upptäckte en artikel med överskriften Näste ledare i Europa. Jag visste inte att Frankrikes president Macron har uttalat att “han skall regera som den romerske guden Jupiter” (Zeus). Krigsguden… militärmakt? Macron startade The European Intervention Initiative (EI2), en Europeisk armé. Han har redan från början som president förespråkat en världsregering. Vi minns säkert att Macron också har sagt att han ska “göra vår planet stor igen”. (En travestering på president Trumps vallöfte att “göra USA stort igen”, en anti-globalistisk slogan som Macron naturligtvis ogillar).
I ett privat samtal skrev jag för en tid sedan: “den person som har så höga tankar att han tror han kan rädda hela planeten är Antikrist”. Utan att peka ut någon, är detta ändå värt att följa upp i fortsättningen.
/Elvor Ohlin

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.