Ett förnyat sinne

Ett förnyat sinne

Predikan: Elvor Ohlin
Parousia Mission
2019-06-16
Lyssna på Mp3

Rom 11:25  Bröder/systrar, jag vill att ni skall känna till denna hemlighet [en hemlighet från Gud är en uppenbarad sanning som bara kan fås genom den Helige Ande], för att ni inte skall ha för höga tankar om er själva: förstockelse har kommit över en del av Israel och så skall det förbli, till dess att hedningarna i fullt antal har kommit in.  26  Och det är så hela Israel skall bli frälst, som det står skrivet: Från Sion skall Frälsaren komma och skaffa bort all ogudaktighet från Jakob. 27  Och detta skall vara mitt förbund med dem, när jag tar bort deras synder.

Ordet Frälsaren har också betydelsen Förlossare, bördeman, återlösare – en som betalar priset för att återköpa /befria [sitt folk]. Det talar om att Jesus Guds Son blev människa och att han var jude. Citatet är från från Jes 59 ”När fienden bryter fram lik en flod, skall Herrens Ande driva honom på flykten. Återlösaren skall komma till Sion och till dem i Jakob som vänder om från sin överträdelse, säger Herren”. 

Hemligheten
Vad var ”hemligheten”? Jo, att Gud har en plan med Israel hela vägen och att det kommer en folkväckelse i Israel strax innan Återlösaren kommer tillbaka. Hur? Paulus skriver om att väcka deras avund (11:11). De ser att pånyttfödda kristna känner deras Gud på ett sätt som de inte gör. Så har många judar kommit till tro på Jesus genom hednakristna. Gud har inte förkastat Israel och vi har ingen rätt att se ner på dem.

…28  I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. 29  Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.  32  Ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. [fångar: ordet betyder att hamna i fängelse därför att man bryter mot lagen – alla är syndare inför Gud] 33  O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud! Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outrannsakliga hans vägar. 34   Vem har lärt känna Herrens sinne eller vem har varit hans rådgivare?  35   Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen?  36  Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen. [med andra ord är Gud inte skyldig oss någonting och vi har inget att kräva av honom och ingen rätt ”att ta ut” något]

Rom 12:1  Så förmanar jag nu er, bröder, vid [dia = genom, p g a ] Guds barmhärtighet, att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud – er andliga [logikos] gudstjänst.

Jaha? Vi som trodde att vår andliga gudstjänst är att gå i kyrkan! Man blir frälst, går i kyrkan, engagerar sig i verksamheten, som ett paket” för att Gud skall vara nöjd.

Ungefär så trodde jag i min ungdom. Men de sista åren i tonåren upplevde jag kyrkan som ett fängelse av krav och plikt och ställa upp. Efter gymnasiet gjorde jag det jag helst ville: Resa utomlands. Det innebar också ”frihet” från kyrkan för att leva som jag själv ville i världen.
Nio år senare var jag så sökt av Gud och så gripen av gudslängtan, så – hör och häpna – jag var beredd att gå tillbaka in i ”det fängelset” eftersom jag trodde att det var så det skulle vara. En dag gav jag upp, kapitulerade som vi brukar säga och överlät mitt liv och min framtid 100% till Jesus.
Jag väntade på att Herren på något sätt skulle tala om kyrkan men inget hände. Istället fick jag lära mig under minst ett år i ensamhet (med Jesus, bibeln och bönen) att det är JESUS jag ska överlåta mig till och lära känna. Jag var chockad! Det var inte alls Guds vilja att tjäna honom på det sätt som jag hade gjort – med krav och plikt, utan glädje. Det är “att leva efter köttet”.

2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.
Guds rike …består i rättfärdighet och frid och glädje i den Helige Ande (Rom 14:7)

Senare kom längtan efter en andlig gemenskap /församling helt naturligt. Men under drygt ett år tog Herren mig åt sidan i ensamhet med Jesus och Bibeln, i bön och bibelläsning för att jag skulle förstå vad det handlar om.

Vad var felet? Varför blev det så fel?
Fel nr 1 …var i mitt hjärta: Jag hade bara gett Jesus en del (inte allt).

Jer 29:12  Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13  Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. [hela viljan/allt]

Fel nr 2 …gällde församlingen: jag tror att det var en brist i undervisningen att uppmuntra till överlåtelse och be om och söka Andens liv och ledning. Istället var verksamheten på något sätt viktigare. I stort sett var undervisningen god men jag tror att det handlade för mycket om ”rätt och fel” (syndakatalog) än om hur vi lever i Guds vilja och hur vi får uppleva det som Bibeln talar om. Mina föräldrar talade om hur viktigt det är med den personliga relationen och ensamheten med Jesus men kompisarna i kyrkan lockade mer då.

Tyvärr finns det många förlorade söner och döttrar som missade just detta som är viktigast av allt. Överlåtelsen av hela hjärtat är grunden, så att JESUS är i centrum och inget annat. Idag försöker man locka ungdomar med lovsång och tror att det är lösningen. Det tror jag inte alls att det är.

2Kor 3:6  Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.

En helig kallelse
Guds verk är heligt och det finns inget som går att jämföra med eller som går upp emot en helig kallelse från Gud. När vägen är svår, när vi möter motstånd, blir missförstådda, kanske föraktade… inom oss finns en fasthet och en ”grundglädje” och Guds kraft att fortsätta. Guds vilja för oss är starkare än något annat, för det är den Helige Ande som verkar.

Andliga spädbarn
Missförstå inte att tro att man inte är frälst om man lever som jag gjorde i kyrkan. Man kan mycket väl vara pånyttfödd. Problemet kan ligga i överlåtelsen och den fortsatta vandringen med Jesus. Vi kan vara andliga spädbarn trots många år som troende och ibland är det hela förklaringen.

I församlingen i Korint var Andens nådegåvor i funktion men Paulus kallade dem ”köttsliga människor, spädbarn i Kristus”. (1Kor 3)

De saknade andlig mognad [som ger urskiljning] och släppte därför in falska apostlar. Det förekom tvister och avund och kiv i församlingen, troligen positionstänkande. Man upphöjde människor felaktigt och skröt över sina ledare. Det pågick otuktssynd som man inte tog itu med och därmed signalerade att det var ok.

Andliga spädbarn har ännu inte fått ett förnyat sinne genom Anden.
-det krävs ett förnyat sinne för att se Guds plan med Israel.
-det krävs ett förnyat sinne för att se att Guds vägar.

Andlig mognad
Andlighet och andlig mognad har med Guds-beroende och ödmjukhet inför Guds ord att göra i en mognadsprocess (kanske mer mogen på ett område, mindre på ett annat?).

Jag har sagt det förut:
Frälsning handlar inte om att vi är bättre än andra. Frälsning handlar om att vi har erkänt och bekänt hur illa det är ställt med oss, att vi är syndare och behöver Guds förlåtelse och frälsning. Vi behöver Jesus på alla områden i livet.

På samma sätt är det med andlig mognad:
Andlighet /andlig mognad handlar inte om att vi blir duktigare och får Anden och Andens nådegåvor som några ”meriter”. Andlig mognad handlar om att vi ännu mer förstår vårt totala beroende av Guds Ande och Guds ord för att fortsätta vandringen med Jesus och leva i Guds vilja.

Vad är grunden till överlåtelsen? Det är Guds godhet och hans fullkomliga kärlek.

Rom 8:3  Det som var omöjligt för lagen, svag som den var genom den syndiga naturen, det gjorde Gud genom att sända sin egen Son som syndoffer, han som till det yttre var lik en syndig människa, och i hans kropp fördömde Gud synden. 4  Så skulle lagens krav uppfyllas i oss som inte lever efter köttet utan efter Anden. [i köttet – i vår egen kraft – kan vi inte lyda Guds bud som vi är kallade att göra, hur vi än strävar och presterar – ”leva efter Anden”, de orden är väldigt viktiga!]

(Rom 12:1) ”Frambärandet”/ överlåtelsen står i pågående form (dag för dag) – men det är viktigt att vi tar det där heliga beslutet som gäller för hela våra liv och vår framtid.

”ett levande och heligt offer som behagar Gud”, beskriver ett heloffer. I GT offrades hela djuret (kroppen). Jesus offrade sig själv för våra synder och vi överlåter oss helt till honom. Det är att gå in under Guds vilja helt och fullt.

Vad är det som för oss dit? Det är återigen Guds oförtjänta kärlek till oss i Jesus, genom den Helige Ande och den gör oss tacksamma.

Hebr 13:15  Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn. 16  Och glöm inte att göra gott och dela med er, ty sådana offer har Gud behag till.

Först och främst sträva efter att lära känna Jesus. Sen kommer frukten [en naturlig följd] av det… i gärningar.

”andlig gudstjänst”
Ordet är grekiskans logikos som betyder andlig, rimlig, Reformationsbibeln översätter förnuftig. Vi börjar tänka, tala eller agera i överensstämmelse med det Gud vill.

Roten är logos. Det har alltså med Guds ord att göra: rätt insikt, biblisk förståelse.
”Ordets gudstjänst”

1Petr 2:1  Lägg därför bort allt slags ondska, falskhet och hyckleri, avund och förtal. 2  Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken [KJ eng. Ordets rena mjölk], så att ni genom den växer upp till frälsning, 3  då ni nu har smakat att Herren är god.

Om vi är omvända och pånyttfödda älskar vi sanningen och det rena och enkla evangeliet.
”lägg därför bort…”, skrev han. Då måste vi fråga: Varför? Hur?

I verserna innan läser vi: ”Ni är födda på nytt… av Guds levande ord… allt kött är som gräset, det vissnar och blomman faller av…” Ja, vi åldras. Många gör skönhetsoperationer för att bevara yttre skönhet och ungdom men kroppen åldras ändå – vissnar som gräset och blommorna – och vi dör. Men Guds ord [inom oss] förblir i evighet, fortsätter Petrus. Här är kraften till ett liv i helgelse och lydnad. Gud verkar i er, både vilja och gärning… (Fil 2:13)

2Kor 13:8  Ty inte mot sanningen förmår vi något, utan för sanningen. 9  Vi är glada, när vi är svaga och ni är starka. Och vad vi ber om är just detta, att ni skall nå fram till allt större mognad.

Mognaden handlade tydligen om att korinterna skulle inse att deras egen styrka var självtillit och ett hinder för Guds kraft. Paulus skrev ”när jag är svag då är jag stark”, för då var han helt beroende av Gud som hade sagt ”Min nåd är dig nog, ty kraften fullkomnas i svaghet”.

Ett förnyat sinne
(Forts. i Rom 12)
2  Och anpassa er inte [sunschematizo] efter den här världen [aion = tidsålder], utan låt er förvandlas [metamorphoo] genom sinnets förnyelse [anakainosis], så att ni kan pröva [dokimazo] vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom [= helt överensstämmer med det Gud vill]. 3  Ty i kraft av den nåd som jag har fått säger jag till var och en bland er: ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha utan tänk förståndigt, efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. 4  Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har samma uppgift, 5  så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig är vi varandras lemmar. 6  Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått.

”Heloffer” [hel-överlåtelsen] har alltså ett samband med att förstå Guds vilja. Om vi anpassar oss efter denna världen kan vi inte förstå Guds vilja. Vi måste ha ett förnyat sinne genom den Helige Ande för att kunna pröva. ”Köttet” är ett sinnelag i strid med Guds ord och Guds vilja.

Att anpassa sig åstadkommer vi själva – att låta sig förvandlas är att låta Gud verka i oss. Jag översätter direkt utifrån betydelserna av grundtextens ord:

Formas inte efter denna världens mönster, schema och yttre form eller trend och tänkesätt [sunschematizo] utan låt Anden (den Helige Ande) få göra en djup inre förvandling och omskapande [metamorphoo] i sinnet (står för hela själslivet: tankar, känslor, vilja, förstånd), en kvalitativ förnyelse och renovering [anakainosis].
(Hedegårds översättning) Låt förvandla er genom ert sinnes förnyelse.

Metamorpho beskriver en förvandling inifrån, som bara Gud kan göra. Ordet används t ex om en fjärils förvandling [biologisk metamorpho] –”en förändring i fyra stadier: ägg, larv, puppa och vuxen individ”. Vilken bild! Kan du förstå hur den där larven kan bli en vacker fjäril!?

Samma ord:
2Kor 3:17  Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet. 18  Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas [metamorphos] till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker (genom projekt och gärningar och prestationer? Nej!!) genom Herren, Anden.

Gärningsläror
Många kyrkor anpassar sig tyvärr till världens mönster och tänkesätt idag. En del bygger församling för de unga, starka och friska för att få effektivitet, resultat och vinst. Sådant brukar leda till att de svaga, de sjuka och de gamla är till besvär (om de inte kan ge pengar, förstås). Vi känner igen världens tänkesätt. Andra vill vara PK (politiskt korrekta) och kompromissar med Bibeln för att bli accepterade i världen. Allt detta leder in i gärningsläror.

”Ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha…”, läste vi. Först och främst gällde det att inte förhäva sig över judarna men det står om olika sammanhang och relationer.

Rom 12:16  Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. [= vi är på samma nivå]

Hes 21:26 …Allt skall inte förbli som det nu är [världens mönster och tänkesätt ska upphöra och få ett slut]. Det som är lågt [den som ödmjukar sig] skall upphöjas, och det som är högt [den som upphöjer sig] skall förödmjukas.

Luk 12:32  Var inte rädd, du lilla hjord, ty er Fader har beslutat att ge er riket.

Det är ett sätt att tänka, vilket kan innebära att uppmuntra de små stegen och de till synes ”små gärningarna”:
vittnesbördet i vardagen
bönerna vid köksbordet
hjälpen du gav någon, uppmuntran till någon, hembesöket
hjälpsändningen du åkte med

Det är inte säkert att de stora (om än sunda) evangelisationssatsningarna är de mest effektiva, även om de behövs. Guds rike består av en stor mångfald där vi alla har en uppgift. Att hålla sig det ringa kan också handla om att se till de svaga och de som är särskilt utsatta. Att inte göra skillnad på människor utifrån position eller status.

David såg konsekvenserna när Guds folk anpassade sig efter denna världen.

Ps 12:2 Fräls, HERRE, ty de fromma [rättfärdiga] är borta, de trofasta har försvunnit från människors barn. 3  De talar lögn [shav = värdelöst, tomt prat], den ene med den andre, med hala läppar och dubbelt hjärta talar de [= delat hjärta, delad vilja]. 4 HERRE, utrota alla hala läppar, den tunga som talar stora ord. [talar utifrån högmod – ja, det finns s k kristna som påstår att de kan styra vädret och kriga bort andefurstar…stora ord!] 5 De säger: “Genom vår tunga är vi starka, våra läppar hjälper oss, vem är herre över oss?”

“Vi kan, vi vill, vi ska…” Mänskliga planer, stora ord, drömmar och visioner och en global antikristen världsordning. I kristenheten talar man om att utbreda Guds rike med makt, positioner, pengar, kändisskap, andlig krigföring och kontroll för att ”kristna världen” och ta herravälde– de har anpassat sig efter denna världen och ser upp till det som är stort och de har väldigt höga tankar om sig själva.

 

Gud svarar:
6 “Eftersom de svaga utsätts för våld och de fattiga klagar [det är frukten av världens ande som visar sig förr eller senare], vill jag nu gripa in”, säger HERREN, “jag skall ge frälsning åt den som längtar därefter.”

Vilket löfte! Gud ger frälsning till varje människa som längtar och söker honom uppriktigt. Det är när vi blir små – som barn – som vi kan se Guds rike. Inte sällan är det förtryck och hopplöshet som driver människan att söka Guds hjälp.

7 HERRENS tal är ett rent [tsaraph] tal, likt silver som rinner ner på jorden, luttrat i degeln, renat sju gånger.

David prövade deras tal utifrån Guds ord. Ordet tsaraph betyder renat, luttrat och handlar egentligen om att rena silver och guld i eld för att få bort orenhet.

7 gånger, betyder fullkomligt rent. Jesus blev prövad i allt och var helt utan synd. Helt ren.
Guds ord är fullkomligt. Det är bevisat vara rent och sant och värt att lita på 100%.

”Pröva vad som är Guds vilja” (Rom 12)

Här är det motsvarande ordet i grekiska – dokimazo. Betydelsen är pröva, utforska /utröna och undersöka. Ordet beskriver metaller som prövas i eld för att se om de är äkta och värdefullt.

Vi uppmanas att pröva allt, också andarna. T ex ställa frågan: leder detta närmare new age? I så fall är det en främmande (ond) ande. Leder detta till religionsblandning och kompromiss med sanningen? Då är det inte Guds Ande, utan en främmande (ond) ande.

Till sist kommer löftet till Guds barn /alla Jesu efterföljare.

8 Du, HERRE, skall bevara dem, du skall för evigt beskydda dem för detta släkte (denna generation). 9 Runt omkring drar ogudaktiga fram, när uselhet prisas av människors barn. [orden betyder: när de uslaste / de mest omoraliska människor upphöjs]

Gud lovar att beskydda var och en som ber om ett förnyat sinne genom Anden och han begär inget av oss som han inte själv ger oss kraft och inspiration till. Han vill att vi ska tjäna honom med glädje.

Amen

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.