Bönedag – För Gud är inget omöjligt

För Gud är inget omöjligt

Bönedag i Emanuelskyrkan Kungsbacka
27/10-2018 med
Arrangör: Jesus for Life
Undervisning: Elvor Ohlin
Lyssna på Mp3

Vi ska läsa om när profeten Sakarja får en uppenbarelse och en syn från Gud om återuppbyggandet av templet i Jerusalem. Året är 519 f Kr. Det är ett budskap med uppmuntran och en påminnelse om Guds vilja.

Sak 4:1  Ängeln som talade med mig kom tillbaka, och han väckte mig som när någon väcks ur sömnen. 2  Han sade till mig: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en ljusstake, helt av guld, med sin oljeskål upptill och med sina sju lampor. Sju rör går till de särskilda lamporna däruppe. 3  Två olivträd sträcker sig över den, ett på högra sidan om skålen och ett på vänstra.” 4  Och jag frågade ängeln som talade med mig: “Vad betyder dessa, min herre?” 5  Ängeln som talade med mig svarade: “Förstår du inte vad de betyder?” “Nej, min herre”, sade jag. 6  Då sade han till mig: “Detta är HERRENS ord till Serubbabel: Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger HERREN Sebaot. 7  Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!” 8  Och HERRENS ord kom till mig. Han sade: 9  “Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer skall också göra det färdigt och du skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till er. [ = härskarornas Gud] 10  Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa HERRENS sju ögon som far omkring över hela jorden?”

 • Talet 7 är fullkomlighetens tal. Guds “sju ögon” är symboliskt för Guds allseende och allvetande. Gud ser allt.

Ords 15:3  HERRENS ögon är överallt, de vakar över både onda och goda.

 • Guldljusstaken är en bild på Guds folk som är bärare av vittnesbördet (ljuset), om Jesus  och Guds ord, ljuset (Upp 1).
 • Guldet står för Guds verk och Guds helighet, det som är gudomligt: pånyttfödelse och helgelse i Kristus. Jesus är guld.
 • Oljan är bränslet eller drivmedlet – den Helige Ande
 • Olivträdet står för Guds förbund (Rom 11) och Guds nåd (Ps 52)

Skeendet på profeterna Haggai och Sakarjas tid berättar om hur Gud talar – påverkar – berör – förbereder – inspirerar till bön och ger kraft att lyda. Allt förs in i den riktning som Gud hade bestämt. Vi kommer tillbaka till Sakarjas syn men först ska vi göra en lång resa för att förstå omständigheterna på den här tiden.

Bakgrunden:

 • Jeremia hade profeterat om sydriket Juda fall och 70 års fångenskap i Babylon
 • Jesaja hade profeterat att kung Kores sedan skulle sända judarna tillbaka till sitt land
 • Daniel – var en av de bortförda judiska fångarna i Babylon

Dan 9:1  I Ahasveros son Darejaves första regeringsår – han som var av medisk släkt men som hade blivit upphöjd till kung över kaldeernas rike – 2  i hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skrifterna lägga märke till det antal år som enligt HERRENS ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen sjuttio år.Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska.

Guds ord grep tag i Daniels hjärta och han började be enligt det.

Det fanns många falska profeter på Jeremias tid. De fick fel i det mesta (för att inte säga allt):

 •  De profeterade enbart framgång och goda tider och förkastade alla varningar från Gud som profeten Jeremia fick frambära
 •  Ingen invasion eller fångenskap till Babylon skulle ske, enligt dem.
 •  Deras budskap var: ”fred och trygghet, styrka och kraft”.

Babylonien intog Juda år 586 f Kr. Salomos tempel och Jerusalems murar raserades och brändes. ”Framgångsprofeterna” sa då att fångenskapen i Babylon skulle ta slut om 2 år (istället för 70 år).

Gud hade sagt att hans hus inte längre var ett bönehus, utan en rövarkula. Det är en plats för att göra vinst och få makt, att röva. Det allvarligaste var att man berövade människor på deras uppriktiga tro på Herren.

Att profetera eller be emot det som Gud har förutsagt är alltid en återvändsgränd.
HUR ska vi be?

Vi är inte kallade att vara överandliga..

 1. genom att måla upp en enbart positiv bild av framtiden eller lova en världsvid jätteväckelse. Gud har förutsagt ett stort avfall och svåra tider. Men Jesus sa också att evangeliet skall ut i hela världen – det ska vi be och arbeta för.
 2. Gud har sagt att judarna i förskingringen skulle få tillbaka sitt land. Bibelläsare såg profetiorna och bad i enlighet med det och profetian uppfylldes år 1948.
 3. Gud har sagt att alla folk kommer att vända sig emot Israel och Jerusalem. Det är ingen idé att be emot det. Men Gud har också sagt att Israel skall bli frälst – det ska vi be och verka för.

Vi är inte kallade att vara oandliga..

 1. genom att be om ”fred och en bättre värld” utan att tala om synd, omvändelse och Guds förlåtelse och frälsning.
 2. Gud har sagt att den här världen kommer att sluta i katastrof p g a synden och att skapelsen kommer att slitas ut. (Jes 51) Men han har också sagt att Jesus skall upprätta sitt fridsrike och Gud ska förvandla och förnya himmel och jord – det kan vi be om och tacka för redan nu!

Guds ord och Guds Ande [Ordet & Anden] leder oss i bönen.

Men VARFÖR ska vi be?
Det enklaste svaret är:

 • Därför att Gud har sagt det.

”Ni har inget därför att ni inte ber” (Jak 4). Vi kanske får börja med bönen: ”Herre, grip mitt hjärta och tänd bönens ande i mig!”

 • Gud har gett löften och vi uppmanas att söka och be enligt dem.
 • I bönen får vi del av det som är på Guds hjärta.
 • I bönen blir vi delaktiga i Guds plan.
 • I bönen förbereds vi för svåra tider.

Ett exempel är Daniel, som inte greps av panik när den babyloniske kungen Darejaves satte upp en skrivelse om dödsstraff för all annan tillbedjan än till honom själv. Visserligen blev han lurad till det. Men vad hjälpte det? En lag som utfärdats av kungen gick inte att ändra på enligt rikets lag. Det är farligt när en människa utger sig för att vara “ofelbar”. Vi har påven som ett skrämmande exempel i nutid.

Dan 6:10  Så snart Daniel fick veta att skrivelsen var uppsatt, gick han in i sitt hus där han i sin övre sal hade fönster öppna i riktning mot Jerusalem. Där föll han ner på sina knän tre gånger om dagen, bad och tackade sin Gud, så som han tidigare hade brukat göra. 11 Då kom dessa män instormande och fann Daniel i färd med att bedja och åkalla sin Gud.

Daniel blev kastad i lejongropen men vi vet hur det gick. Gud räddade honom mirakulöst. Han hade mer uppgifter för Daniel, därborta i Babylonien.

Babylonien intogs av Medien-Persien (Medo-Persiska riket) och kung Kores, precis som Jesaja hade profeterat. Ett nytt världsrike breder ut sig (ofta säger man Persien). Nu börjar stora löften från Gud gå i uppfyllelse. Det här går inte att läsa om i historieböckerna men Bibeln för oss till händelsernas centrum.
Det hade snart gått 70 år av fångenskapen. Vi går till Esra bok och läser hans egna ord:

Esra 1:1  …För att HERRENS ord genom Jeremia skulle uppfyllas, påverkade HERREN den persiske kungen Koresh sinne [ur]

Hebreiska ur betyder att Gud påverkade sinnet, uppväckte hans ande och öppnade hans ögon. Ordet har också innebörden att uppväcka och resa upp någon till att handla. Kung Kores befallde därmed alla av Guds folk att återvända till Jerusalem och Juda och bygga upp templet och staden.

Esra 1:5  …alla de vilkas sinne Gud hade påverkat, [Hebr ur – vilkas ande Gud uppväckte – uppväcka och resa upp någon till att handla] gjorde sig beredda att ge sig i väg för att bygga upp HERRENS hus i Jerusalem.

Så är det när Guds kärlek griper hjärtat och driver till handling – man bara måste lyda och man vill lyda. (Fil 2:13)

Guds löften och kallelse stod kvar
Löftena om återvändandet stod kvar. Löften om återuppbyggnad och upprättelse stod kvar. Bönerna formades enligt Guds ord och Guds vilja. Israels folk hade svikit men Gud sviker aldrig. Förbundets Gud sviker aldrig i sitt förbund.

När vi återvänder till Gud står löftena kvar. Kan Guds plan för mitt liv stå kvar..? Även om jag har gått min egen väg i många år? Jag fick själv erfarenhet av det när jag kom tillbaka. Är inte det omöjligt? Jo, men för Gud är inget omöjligt!

Esra bok och Nehemja bok (GT) berättar om judarnas återvändande från Babylonien och återuppbyggelsen av templet och Jerusalem. Esra var en skriftlärd, av Arons släkt. Han älskade Guds ord och lag och han var en bedjare. Nu var han ledare för en av grupperna som återvände till landet.

Esra 7:27  “Välsignad vare HERREN, våra fäders Gud, som ingav kungen i hjärtat att han skulle smycka HERRENS hus i Jerusalem, 28  och som lät mig finna nåd inför kungen och hans rådgivare och inför alla kungens mäktiga furstar. Eftersom HERRENS, min Guds, hand var över mig fattade jag mod och samlade en del av huvudmännen i Israel för att de skulle resa med mig.”

Innan de reste utlyste Esra bön och fasta för att ”de skulle ödmjuka sig för Gud” och be om beskydd för fiender, bakhåll och andra faror.

Esra 8:22  Ty jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen: “Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, så att det går dem väl, men hans makt och hans vrede är emot alla som överger honom.” 23  Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss.

Esra hade frimodigt vittnat om Israels Gud men nu insåg han att hans egna ord sattes på prov. Det var en stark bekännelse men han hade en ödmjuk inställning i bönen inför Gud. Ingen självsäkerhet. Inget uppblåst krävande och proklamerande – och Gud bönhörde.

Kung (furste) och Överstepräst
Ståthållaren (fursten) Serubbabel ledde arbetet med att bygga upp templet i Jerusalem tillsammans med översteprästen Josua. I sina befattningar var de förebilder på Jesus som både Kung och Överstepräst.

Mostånd
Återuppbyggandet började i Jerusalem… grundstenen till templet var lagd och grunden påbörjad. Men det fanns motståndare och hårt motstånd reste sig i landet.

Esra 4:4  Men folket i landet gjorde judarna modfällda [(hebr) de gjorde deras händer kraftlösa] så att de avskräcktes från att bygga vidare. 5  De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet…

Motståndet var “berget” i Sakarjas syn. Tempelbygget upphörde i nästan 16 år.

Hebr 12:12 Styrk nu kraftlösa händer… [= uppmuntra till bön och förtröstan på Gud].

Vi får räkna med motstånd för det pågår en andlig strid. När Gud öppnar en dörr reser sig alltid ett motstånd. Det räcker inte med att “ta sig i kragen” eller med motivationspsykologi. Nej, Guds Andes inspiration och kraft är det enda som håller och består. Det är nu profeterna Haggai och Sakarja har en särskild uppgift.

Esra 5:1  Och profeten Haggai och Sakarja, Iddos son, profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som de var uppkallade efter. 2  Serubbabel, Sealtiels son, och Jesua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem.

Haggai betyder fest, högtidlighet
Sakarja
brukar  presenteras i Sakarja bok som “Sakarja, son till Berekja, son till Iddo, profeten”. Det finns ett profetiskt budskap i namnen.

Sakarja betyder Gud kommer ihåg.
Berekja
betyder Gud välsignar.
Iddo betyder vid den bestämda tiden.
Gud kommer ihåg, Gud välsignar vid den bestämda tiden.

Nehemja befann sig i det som nu var Persien och han reste tillbaka till Juda senare. Han fick höra att Jerusalems mur fortfarande var nedriven och folket led nöd. Nehemjas reaktion var att han grät, fastade och bad till Gud för situationen enligt Guds löften. I bönen fick han del av Guds hjärta, han blev delaktig i Guds plan och fick kallelsen att bygga upp Jerusalems murar.

Nehemja betyder (JHWH:s) Herrens tröst, Herrens andedräkt – ”Guds Andes tröst”.
Han var son till Hakalja som betyder den som väntar på Herren.

Ett levande tempel
Men detta handlar om något mycket större än enbart den tidens tempelbygge i Jerusalem. Det handlar om ett levande tempel byggt av levande stenar med JESUS som den levande stenen som ger liv till andligt döda stenar (1Petr 2). Det är ett tempel där JESUS är hörnstenen, grunden, byggmästaren och slutstenen. Det beskriver Jesu första och andra ankomst och ändens tid. Grunden är lagd och bygget pågår.

1Kor 3:11  Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.

I Guds rike är Kungen JESUS i centrum.

Kol 1:16  …Allt är skapat genom honom och till honom.

Berget som Sakarja såg i synen är en bild av ett stort och starkt motstånd. Vi ser det idag i en ny global världsordning där människan styr utan Gud (Upp 13). Här samlas allt motstånd emot Guds vilja och Guds väg. Det är en överstatlighet och superkontroll , ett antikristligt världsherravälde. Här samlas allt som upphöjer sig och sätter människan i centrum – också ”med hjälp av Jesu namn”, dvs. falska apostlar och profeter. Jesus sa:

Matt 7:22  Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23  Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!

Alla dessa har gjort sig rika och kända och blivit beundrade och ärade ”med hjälp av Jesu namn” men deras liv och deras frukt vittnar emot dem. De känner inte Jesus och de är många. “Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar”, sa Jesus (Matt 7:15)

Hur stort berget än är och blir, kommer det att ”jämnas med marken inför JESUS” – för Gud har sagt det. Haggai profeterade om det sista stora berget som jämnas när Gud skakar:

Hag 2:22 Jag skall komma himlen och jorden att skaka. 23 Jag skall omstörta kungatroner och göra hednarikenas makt om intet… (Jmf Hebr 12)

Murlodet [sänklodet] var i Serubbabels hand. (Sakarjas syn)

Jes 28:16  därför säger Herren, HERREN så: Se, jag har lagt i Sion en grundsten, en beprövad sten [Jesus prövades i allt, Hebr 4:15], en dyrbar hörnsten, fast grundad; den som tror på den behöver inte fly. [chosh – stressa, vara otålig] Och jag ska låta rätten vara mätsnöret och rättfärdigheten sänklodet…

Det beskriver en (rak) rättfärdighetens byggnad, Guds tempel i Kristus. Det är korsets budskap om Jesu seger.

Ängeln sa till Sakarja: …”inte genom (mänsklig) styrka [chayil], inte genom kraft [kuach]…” (Sak 4:6)

Ordet chayil ger betydelsen: Inte genom styrka eller armé. Inte genom förmåga och prestation. Inte genom effektivitet och duglighet, rikedom eller välstånd. Inte genom tapperhet och mod, dristighet och viljekraft.
Ordet kuach ger betydelsen: Inte genom kraft och kapacitet eller hjälpmedel (sådant är värdelöst inför Gud).

Vi har lätt för att lita på mänskliga förmågor och yttre hjälpmedel. Människor jagar metoder, tekniker, trender, andliga övningar och en mängd annat.
Genom min Ande ska det ske, säger Herren Sebaot [härskarornas Gud].

”Mitt hus ska vara ett bönehus”, sa Gud. Gud kan ställa oss i omöjliga situationer för att vi ska dö ned från att lita på något annat än på honom och för att lära oss att be.

Den ringa begynnelsen
Vem vågar förakta ”den ringa begynnelsen”? Elva lärjungar – en hade förrått Jesus. Och i hela världen hade Gud en skara på 120 män och kvinnor. Det var verkligen “en ringa början”! Guds verk är sällan det som syns och uppmärksammas i den här världen. När Gud börjar uppfylla sina löften brukar det vara ”en ringa begynnelse”.

Ordet ringa är qatan. Det betyder mycket liten,  ringa i mängd, storlek och antal, ålder och betydelse (obetydlig). Men Gud ville ha det så – och det var bara början!

Slutstenen [huvudstenen] ska läggas. Jesus ska komma tillbaka! Han som är A & O, trons upphovsman [begynnaren] och fullkomnare.

(Sak 4:7) ..man ropar [1917 års övers. – under jubelrop]: NÅD! NÅD över den!

Vår hjälplöshet öppnar för Guds nåd. NÅD är en oförtjänt gåva /oförtjänt frälsning /oförtjänt förlåtelse /oförtjänt helgelse / oförtjänt kallelse /oförtjänta uppfyllda löften / en oförtjänt himmel… evigt liv hos Gud.
Nåd är också Guds kraft som inspirerar att göra Guds vilja (idag). Vi får be om Guds hjälp och ledning. Vi får be om en äkta väckelse. Att många fler ska finna Jesus, Guds kärlek och den inre frid och harmoni som vi äger, få frid med Gud och evigt liv. Det får vi be om på den här bönedagen frimodigt, därför att Gud har sagt det. Gud vill det för Sverige och vi behöver det mer än någonsin.

För Gud är inget omöjligt och han gör allt han vill.

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in BIBLE STUDY and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.