Jag önskar din själ Frid!

Joh 14:27 Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid (Eirene) ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid (Eirene) som världen (Kosmos) ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Låt mig få förklara teologiskt vad frid och ofrid (Kaos) verkligen är så vi förstår det.

Roten från det grekiska ordet Eirene som är Frid är ”Eiro”. Det är bitar som kommer samman till en enhet som hålls ihop av Guds Kraft. Det är alltså att komma in i Guds Rike det är att vara i Jesus Kristus där stormar det inte där finns det frid för min själ.

King James:
Joh 14:27 Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.

Våra hjärtan kan alltså stå under en påverkan av antingen mörker eller ljus. Mörker är syndens konsekvens och det är den som råder i världen. Vi kan därför säga att i världen råder inte Guds Frid utan Kaos. De som är utanför Jesus Kristus äger inte Guds Frid (Jes 48:22)

Ljus hör till livet i Anden så det är det som bygger upp oss på klippan.

Joh 14:26 Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er.

Joh 14:17 sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er.

Världen ser bara det som är för det naturliga ögat! Bara den som är född på nytt kan genom tron se och ta emot information och inspiration från Anden. Det är Tron som är en nyckel in i Guds Rike!

Joh 14:1 Låt inte era hjärtan oroas. Tro på (Gk:Eis) Gud och tro på (Gk: Eis) mig. 2 I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er?

Det grekiska ordet “Eis” betyder en rörelse in emot Centrum! Här ser vi att tron har ett centrum den riktar sig mot och det är Jesus Kristus.

Joh 14:1 Let not your heart be troubled: ye believe in (Gk: Eis) God, believe also in (Gk:Eis) me.2 In my Father’s house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. 

Det grekiska ordet EIS betyder en rörelse in emot centrum. Det är uppenbart att faderns hus är att komma in i Jesus Kristus genom tron. Ni vet det hus Herren talade om till Petrus.

Mat 16:18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. 19 Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.

Mat 7:24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. (Friden höll ihop det)

Anden vill alltså ge oss ljus och en kraftig påverkan. Men nu kommer frågan vill vi låta honom få påverka oss eller inte? Ser du att det är ett bud Jesus säger till oss i Joh 14:27? Låt inte era hjärtan utsättas för mörkrets eller världens påverkan så ni kommer ut ur Jesu Frid in i Kaos.

Det är ett par jag känner som har väldigt svårt just nu när jag bad för dem såg jag en bild framför mig och jag tror detta gäller oss alla. Jag såg som ett A 4 ark uppritat med en väg som delade sig i två vägar som var som två pilar på den ena stod det Frid och på den andra stod det Kaos.

A/ Låt inte era hjärtan eller själar gripas av bekymmer eller oro Gk: Tarrasso
B/ Låt inte era hjärtan eller själar gripas av modlöshet eller fruktan Gk: Deiliao

Med andra ord om vi inte påverkas av Anden kommer vi påverkas av Världen. Om inte Anden får gripa tag om och omsluta vår själ och ge oss Guds Frid kommer Kaos över vårt tankeliv. Anden ger liv åt din ande så att din själ kan påverkas av Gud. Det finns inget annat sätt att övervinna världens kaos på än att låta ljuset lysa upp våra hjärtan.

Joh 16:33 Detta har jag talat till er, för att ni skall ha frid (Eirene) i mig. (I Kristus) I världen (Kosmos) får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. (Kosmos)

Joh 16:33 These things I have spoken unto you, that in me (I Kristus) ye might have peace. (Gk: Eirene) In the world (Kosmos) ye shall have tribulation (Gk: Thlipsis) but be of good cheer; I have overcome the world. (Kosmos)

Vi kan komma in i Jesus Kristus och han kan komma in i oss genom Anden (Joh 15) Nu ser vi att det är Jesus som vinner segern i oss. Han ger oss sin Frid så vi kan gå segrande igenom (Gk: Thlipsis) så nu har vi i samma kapitel fått tre begrepp vi skall övervinna genom påverkan av Anden.
1/ Gk: Tarrasso
2/ Gk: Deiliao
3/ Gk: Thlipsis

1/ Det grekiska ordet ”Tarrasso” innebär att sinnet rörs upp av starka känslor som vrede och oro för framtiden. Det innebär att det kommer ut genom munnen i form av starka ordväxlingar som skadar din medmänniska. Ordet kan beskriva vatten som rörs upp av en vind eller något annat.

2/ Det grekiska ordet ”Deiliao” beskriver att sinnet grips av fruktan. Det innebär också att sinnet grips av handlingsförlamning och tappar frimodigheten och drabbas av feghet.

3/ Det grekiska ordet ”Thlipsis” beskriver att sinnet kan få möta saker som finns i världen genom syndafallet. Här beskrivs ångest och betryck och falska anklagelser och ren förföljelse från både andliga och mänskliga krafter.

Den sant troende människan vandrar här på jorden och kan få uppleva Guds Rike redan nu och här genom pånyttfödelsen. Den fulla upplevelsen av Guds Rike kommer med uppståndelsen från de döda och Jesu tillkommelse. Nu under tiden får vi som tror på Jesus bygga upp varandra genom den nåd som Gud gett oss att verka med.

Då är ju frågan hur skall Anden kunna påverka mig allt starkare så min själ hålls samman av Kristi Frid. Gud erbjuder mig en väg till seger men jag väljer själv om jag vill gå den. Vi leker med tanken att jag plötsligt vill skaffa mig en identitet i världen ett värde som andra skall se. Då har jag plötsligt blivit en fiende till Gud och det är inte nyttigt han kommer att arrangera omständigheterna så att jag tillslut ger upp. Din själ kommer nu att exponeras mot dessa 3 saker utan hans frid och du kommer inte att kunna övervinna dem.

Luk 9:23 Sedan sade han till alla: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv (Avsäga sig sitt ägandeskap) och varje dag ta sitt kors och följa mig. (Herren – Ägaren) 24 Ty den som vill bevara sitt liv (Själ) skall mista det, men den som mister sitt liv (Själ) för min skull, han skall vinna det. 25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv (Själ) eller själv går förlorad?

Du har rätt att ta din själ och bygga upp en identitet i världen och den kommer du att förlora. Nu kommer en hemlighet nämligen den att om du avsäger dig rätten att bygga upp en identitet i världen så kommer du att få en ny i Kristus Jesus av Nåd. Den nya identiteten du får av nåd i Jesus Kristus kommer att inspirera din själ till förutberedda gärningar i Jesus Kristus. (Ef 2:1-10)

Detta är något oerhört stort men Gud skapade alltså min nya identitet i Kristus Jesus redan innan världen skapades då? Svar: Ja! Det innebär ju att Gud kände oss innan vi var till då? Svar Ja! Så Jesu död på Golgata öppnade upp för mig att kunna gå in i detta nya han skapat för mig? Svar Ja!

Kol 1:12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.

Janne Ohlin – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY, DISCERNMENT. Bookmark the permalink.