Det är Guds nåd som gör det

DET ÄR GUDS NÅD SOM GÖR DET

Detta är en mer full bild av den predikan Janne höll i Parousia Mission Göteborg 9/9 – 2018

bibeln

Det hänt att Gud talat till mig med hörbar stämma. Det är inte hans vanliga sätt att tala jag har bara upplevt det några få gånger. Vi skulle ha två möten nere i Småland ett vanligt Söndagsmöte och sedan ett kvällsmöte.

Det var när jag läste igenom texten till första mötet som det händer Herren kommenterade samma text som jag läste. Ju mer jag tänker på detta ju större blir det Jesus som själv är Guds levande ord kommenterar sitt nedskrivna ord. Alltså snacka om en levande bibelkommentar! Jag läser från Jes 53 följande:

Jes 53:1 Vem trodde vår predikan, för vem var HERRENS arm uppenbarad? 2 Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande.

planta

Plötsligt kommer Herrens stämma: Precis så kommer jag i era liv också! Det här stämmer ganska bra med liknelsen om såningsmannen. Vi bestämmer alltså själva om han skall få växa upp i oss eller ej. När han får växa upp i oss så kommer vi också att tänka som han och tala i enlighet med Guds ord. Vi kommer att bli som de i Filadelfia som inte förnekat hans namn (Gk: Onoma = Hur någon är! )

Det finns två bilder på församling: Ett Träd ! Och en Byggnad! (1 Kor 3:9)
1 Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker (Plantering)  en Guds byggnad.

> Trädens tillväxt kommer från Roten!
> Byggnadens från Hörnstenen!

Herren uppenbarade sig för Abraham – Han Trodde = Byggde !
1 Mos 15:6 Och Abram trodde (Heb: Tot: “Aman” – Bygga på) på HERREN, och han räknade honom det till rättfärdighet.

Han uppenbarade sig för Petrus = På denna Klippa = Bygga !
Mat 16:16 Simon Petrus svarade: Du är Messias, den levande Gudens Son.” 17 Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. 18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

För en som kan hebreiska är detta oerhört intressant. För ordet Fader betyder: “Grundläggare av ett hus eller ett familjenamn”. Och ordet Son betyder: “Grund och uppbyggare av ett hus eller ett familjenamn”

Detta kommer tydligt fram i Jakobs dröm i Betel som betyder Guds hus.
1 Mos 28:12 Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. 13 Och se, HERREN stod ovanför den och sade: “Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. 14 Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma (Kristus Gal 3:16) skall alla folkslag på jorden bli välsignade. (Heb: Inympade eller att Böja Knä)

1 Mos 28:16 När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ” HERREN är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” 17 Han greps av fruktan och sade: “Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.” 18 Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. 19 Och han kallade platsen Betel. (Guds Hus) Tidigare hette denna stad Lus. 20 Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, 21 och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall HERREN vara min Gud. 22 Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde.”

Hörnstenen blir alltså ett Andligt hus som byggs av Guds Son som är Klippan (1 Kor 10) Eller Jesus blir som en levande rot som växer upp till ett träd. (Joh 15) Om vi förkastar hörnstenen förkastar vi roten! Det vi producerar kommer att bli ormungar! För vi har redan en giftig bitter rot i oss som producerar ond frukt (Synden – Rom 7) Den kom in i Eden när ormen gav dålig frukt till människosläktet att äta (Inspireras av). Den roten producerar i vårt kött 3 saker som tar över vårt tankesätt! (Ormens 3 Lögner)

1/ Skulle då Gud ha sagt! (Skriften)
2/ Ingalunda skall ni dö (Missa märket)
3/ Ni skall bli lika Gud ändå (Utvändigt)

Herren sa i en dröm att han kommer att uppväcka fiendeskap mellan de här två tankesätten. Ormens säd kommer att komma i konflikt med Kvinnans säd. Jag tror det redan har börjat och det är mitt ibland oss och det kommer även att gå rakt igenom församlingar och familjer.

När du nu läser Ps 118 så gör det med Jakobs upplevelse i Betel i åtanke. (1 Mos 28: 12-22) Jakob fick liksom gå runt och tuktas av Gud ett tag sedan kom han tillbaka igen till samma plats. Gud tar hand om Jakobs liv på sitt eget precis som han gör individuellt med våra liv. Ordet för omvändelse på Hebreiska kan vi se i Jakobs liv när han gör denna resa och kommer sedan tillbaka till Betel igen.

Ordet Shuwa som betyder omvändelse är en rörelse runt och tillbaka igen till utgångspunkten

Psa 118:18 Hårt har HERREN tuktat mig, men han lämnade mig inte åt döden. 19 Öppna för mig rättfärdighetens portar, jag vill gå in genom dem och tacka HERREN. 20 Detta är HERRENS port, de rättfärdiga går in genom den. (Korsets handlande i våra liv) 21 Jag tackar dig för att du svarade mig och blev min frälsning. 22 Den sten (Jesu Verk) som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. (HUS) 23 HERREN har gjort den till detta, underbart är det i våra ögon.

Vi ser en port in till ett andligt hus! Det husets grund är en sten en hörnsten! Men vi måste ödmjuka oss och Herren måste tukta oss för att vi skall se det här. Vi skulle lika gärna ta bilden av en rot som växer upp till ett träd som bär god frukt det är exakt samma sak.

Mat 13:20 Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, 21 men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall.

Förkastar vi hörnstenen så förkastar vi roten det är exakt samma sak! Föraktar vi eller förkastar Roten Jesus Kristus så inte han får växa upp i oss. Då kommer en annan rot att växa upp och bli till ett träd eller en växt. Så vi kan alltså bära God frukt eller dålig frukt! Det hjärtat är fullt av det talar munnen!

Mat 3:10 Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd (Växt) som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.

Om vi nu både är en åker och en byggnad så måste vi ju tolka liknelsen om ogräset och vetet utifrån detta tankesätt. Ormen kommer alltså in i åkern och sår och det har han ju redan gjort i Eden (Förebild) Han sår nu samma sak! Kom ihåg att ordet Antikrist betyder
1/ Motståndare (Till Kristus)
2/ Istället För (Han Kopierar)

Så någon ny växt sår han egentligen inte utan ett nytt evangelium. Det är ett evangelium och en ande som ger näring till den rot som redan finns där redan. (Synden) Ormen vill gärna krypa in och ge näring åt den roten.

Heb 12:9 Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva? 10 Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet. 11 För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. (Från Kristus roten i oss) 12 Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. 13 Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led utan i stället blir botad. 14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. 15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. 

Guds Nåd verkar alltså så att den håller ormens rot i schack så att den inte växer upp och bär frukt. Istället verkar Guds nåd så att Roten Kristus i oss får mer och mer plats att växa och bära Frukt. (Guds Rike Rom 14:17) Om ormen får tillfälle kommer han alltså att snabbt skapa grupperingar och sprida detta i Kristi Kropp som Cancer. Det är exakt vad Paulus beskriver om Gnosticismen (Trosrörelsen)

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare (Trädgårdsarbetare) som inte behöver skämmas (Misslyckas) utan rätt delar (Beskära och Rensa) sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

För att få fram andemening som Paulus vill ha fram till oss vill jag här parafrasera det lite.

Timoteus jag ser en fara komma så hänge dig åt att studera Guds ord. Det är ju din kallelse och då hjälper Guds Nåd dig att utföra din tjänst. Timoteus jag vet att Gud har satt dig som en Trädgårdsarbetare i Guds Trädgård. (Rike) Du är satt där för att vakta så att ormen inte kommer och ger näring åt ogräset eller den bittra roten. För om den ges näring kommer den att växa och skapa grupperingar och sprida sig mitt bland er i Guds trädgård  (Heb 12:15) Din utrustning är Anden och Ordet! Det är som en skalpell eller som en beskärningskniv de rensar bort saker om kan vålla skada (Jesus tar samma bild om hans ord Joh 15 Rensning och Beskärning)

Guds ord är som en skalpell och så skarp genom Anden att den blottlägger vad det är för rot som påverkar och driver oss. Andlig krigföring handlar om att hålla ormen borta från Lustgården för han vill ge näring åt den här bittra Roten! Men ljuset håller honom i schack!

Heb 4:12 Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars.

Det här tog jag upp förra gången om Doulus! Den som frivilligt kommer till dörren på huset och blir genomborrad där. Han tillhör nu Herrens hus evinnerligen. Han får sin skuld fastspikad vid dörren (Korset) Herren har nu ansvaret för hans försörjning och beskydd. Jesus var en Doulus och vi skall vara det (Fil 2) Tömma oss själva är exakt samma sak som talet om Korset. Det är även samma sak som att bli beskärd med skalpellen eller kniven av Trädgårdsmästaren. (Joh 15)

1 Kor 1:17  Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft.

Kristi Kors i våra liv drar oss mer och mer in genom en smal port till ett Hus. Förkastar vi det dras vi mer och mer mot en bred port till Babylon.

Gud vill plantera något underbart in i våra liv. Han sätter ett rotskott där som senare börjar växa upp till ett olivträd. Det finns en enorm kraft i ett växande olivträd för det kan till och med flytta på klippblock. Det flyttar på det omöjliga i våra liv när det får växa upp. Det är min uppgift på båten känner jag att samtala med människor i sin nöd och försöka så in något av Jesus i hjärtat på dem. Jag har nyss fått ett tillfälle att få så in Jesus i ett hjärta så be gärna för honom.

PIX-TFMYG2

Psa 52:9 “Se, där är en man som ej gjorde Gud till sitt värn! Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig.” 10 Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt. 11 Jag skall alltid tacka dig för vad du har gjort. Inför dina fromma skall jag hoppas på ditt namn, ty det är gott.

i David finns ett grönskande Olivträd och han är i ett grönskande Olivträd! Detta är att komma in i Kristus och Kristus kommer in i dig. Nu har Plantan vuxit upp till ett träd som bär frukt (LJUS) Gud har gjort något underbart i hans liv! Han vill alltid tacka Gud för det. När han ser mannen som hela tiden jagar fram såg han sig själv innan Gud handlat med honom (52:9) Nu när han är i Kristus Jesus kan han tacka Gud för hans nåd!

tabernacle

Förra gången tog jag upp vad ordet synd betyder: Att missa märket! (DÖRREN) Det handlar om en kraft som kallas synd. Den är lik mannen i  Ps 52:9 slaveriet under begäret att jaga efter ett värde blir bunden till slut. Men sen finns det en annan kraft som Gud lägger ner i oss som drar oss till Gud som kallas för Nåd. Utan att Gud handlar med oss så är vi ohjälpligt förlorade!

Den har till grund i vad Jesus gjorde på Korset och den sanna tron drar oss alltid mot honom. Det är genom Guds nåd han ger oss Tron som gör oss Rättfärdiga och som leder till Frälsning. Inte undra på att bibeln skriver så mycket om Guds nåd. Vad är vår respons till Guds nåd?

1/ Tacksamhet!
2/ Lydnad!

Rom 6:17 Men Gud vare tack! Ni var syndens slavar (DOULOS) men har nu av hjärtat blivit lydiga mot den lära som ni blivit överlämnade åt. 18 Nu är ni slavar (DOULUS) under rättfärdigheten, sedan ni har befriats från synden.

Det är exakt vad nåden gör! Den skapar tacksamhet genom att du kommer att förstå att det är Guds handlande i ditt liv som för dig till lydnad. (AGAPE) Jag tog just upp tuktan förra gången att det är Gud som fostrar oss genom de omständigheterna vi möter. Resultatet vi ser och förstår Guds Nåd och kommer till porten till Guds hus.

Jag berättade att jag drömde innan förra predikan att jag besökte två vänner med bil. Jag såg en väldig flod komma jag sprang upp på ett högt berg. När jag kom upp på berget så var jag plötsligt i Anden mitt i ett Parousia Möte. Jag vet att det finns de här i mötet som haft liknade drömmar!

Berget är naturligtvis inte ett berg du kan ta på eller se med dina vanliga ögon. Gud måste öppna våra ögon genom sin Nåd. (TUKTAN) Anden talar genom David som förklarar vad detta berg är! Han Här förklaras även vad den här floden är jag drömde om är.

Psa 36:6 HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet (EMMUNAH) ända till skyarna. 7 Din rättfärdighet är som väldiga berg, dina domar som det stora havsdjupet. Både människor och djur räddar (YASHA) du, HERRE. 8 Hur dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin tillflykt under dina vingars skugga. 9 De mättas av de rika gåvorna i ditt hus, av din ljuvlighets ström ger du dem att dricka. 10 Ty hos dig är livets källa, i ditt ljus ser vi ljus. 11 Låt din nåd förbli över dem som känner dig och din rättfärdighet över de rättsinniga.

Låt oss nu titta på några intressanta saker här!

Hans Nåd!
Hans Tro! (Gal 2:16 Rättfärdiga genom Hans Tro)
Hans Rättfärdighet! Hans Berg!
Under Hans Vingars skugga! (Jesu Verk Rom 3:23 + Heb 9:5)
I Hans Hus!

Sedan står det om Hans fällande Dom – Den är som en oerhört snabbt stigande Flod av väldiga vattenmassor! Det är exakt samma ord som används om Noas flod! Det är troligen därför det står att han öppnar (YASHA) för människor och djur.

1 Mos 7:11 Det år då Noa var sexhundra år, på sjuttonde dagen i andra månaden, bröt alla det stora djupets källor fram, himlens fönster öppnades.

Plötsligt steg en flod från underjorden upp och skapade väldiga vattenmassor. Den drog med sig alla som inte gått in i Arken. Att gå in i arken genom rättfärdighetens port den smala porten det var Noas budskap. Den som har Öra han hör (LYDER) vad Anden säger till församlingarna.

Arken symboliserade alltså även Sions berg och det Nya Jerusalem! (Heb 12) Tron på Jesus når ända upp i himlen det når ända upp i skyarna står det.  Vi har alltså ett namn givet! Det första Noa gör när han går ur Arken är att bygga ett altare. Det var alltså exakt samma altare bildligt talat som fört honom min i Arken. Altare på hebreiska kan betyda: Platsen där djuret slaktades (GOLGATA) Lammet är slaktat från begynnelsen (UPP 13:8)

BABYLON

Noa fortsatte som rättfärdighetens förkunnare även när floden dragit bort. Han var fortfarande en förkunnare på Sions berg. Hans Altarbygge var alltså evangeliet! Vad är egentligen frälsning? Noa förflyttades från en gammal värld rakt in i en ny. På samma sätt skall vi komma från denna tidsålder rakt in i nästa.

Apg 4:11 Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. 12 Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. (YASHA)

För att komma in i nästa tidsålder och bli frälsta måste vi alltså komma in genom dörren till Guds hus. Den som kommer in i Guds hus har accepterat hans namn! Det är hur någon verkligen är! Den som är vänd mot ingången till Herrens Hus han har ansiktet mot Altaret. Den som har ansiktet vänt mot Altaret och inte förnekar hans namn han är samtidigt på Sions berg och i Det Nya Jerusalem.

Massor av människor far runt som skottspolar och letar efter sammanhang där man tror att Jesus är och där Jesus verkar. Hur skall jag veta om det är det sanna namnet eller inte? Det finns nämligen ett annat evangelium en annan Jesus och en annan ande (2 Kor 11:4)

Berg i bibeln symboliserar riken! Sions Berg är Guds Rike! Herrens Doulus Johannes hörde där ljudet av en Basun! Budskapet förstås av hans Doulusar! Sedan hörde han ljudet av väldiga vatten (Exakt som Noas Flod)

Så om du kommer till Sions berg så kommer du att få höra ljudet av en Basun! Basunljud har ju med väktare att göra alltså de som inte sover utan vaktar. Noa hörde detta eller hur?

1/ Varning!
2/ Floden kommer!

Noa fortsatte alltså att vara Rättfärdighetens förkunnare! Han fortsatte vända människors ansikten mot det altare han byggt. Men Satan kommer alltid som ett ljusets ängel och bedrog dem ANTIKRIST betyder både MOT och ISTÄLLET FÖR.

Bakom principen Babylon står alltså Satan! Lägg märke till att det är MOTSTÅNDAREN som mitt bland de Kristna sår någonting som är EN KOPIA (MT 13)

De vände altaret ryggen
De kommer till Sinerars land (Folket sover)
Där förändras namnet (Laglöshet)
Där försöker de nå Himlen (Ps 36:6) Tron!
Där bygger de ett hus

Är det inte lite märkligt att Jesus sa att Antikrist ande kommer in där folket sover?

Mat 13:25 Men då folket sov, kom hans ovän (MOTSTÅNDARE) och sådde ogräs (KOPIA) mitt ibland vetet och gick sedan sin väg.

Kvinnans säd (Jesus Kristus i oss)
Ormens säd (Antikrists ande)

Så när man rört sig tillräckligt långt Österut bort ifrån Altaret kommer man till platsen där väktarna sover! Det är exakt vad namnet Sinear betyder enligt en kommentar jag har. Där startar alltså Babylon som var och som kommer. Antikrist är en andlig princip och Antikrists ande är floden som drar människor dit.

Det verkar som om Jesus hänvisade till allt detta när han undervisade om Babylon för sina lärjungar. Judarnas fiender var ju ofta Babylon! Lärjungarna kände ju väl till deras historia! Så när Jesus talade om en sådd av ormen där folket sov (SINEARS LAND) Det samma gällde när han talade om Portar! Det var en port i Babylon som var världsberömd det var Ishtar Gate.

Det var en oerhört stor och med dyrbart material prydd port in i staden Babel. Denna väldiga port räknades som en av världens sju underverk. Ishtar var Himmelens Drottning vars andra namn var Semiramis och Astarte. Gick man in genom den porten ärade man alltså Himmelens Drottning som även var Magins Gud! Men samtidigt även en annan avgud som hette Adad som var beskyddade mot naturkatastrofer som Stormar och Slagregn.

Det var ju exakt vad som var bakom porten till det Hus Jesus talade om i Mt 7. Jag slutar aldrig förvånas över det oerhörda djup som finns i bibeln. Här står det talas om falska under och tecken profetia och stora kraftgärningar som Satan lätt kan kopiera. Astarte eller Ichtar var även magins stora avgud!

Det står även talas om Naturkatastrofer som Stormar och Slagregn som den där avguden Adad skulle beskydda emot. Bakom Babylons avgudaport fanns alltså en Magi! Vet du att många som kommer ur New Age tror att de tjänar Gud. Ja en del är så blinda att de faktiskt tror att de tjänar Jesus! Johanna Mickaelsen skapade ett tomrum i sitt innersta där en person som kallade sig Jesus uppenbarade sig.

Det här är precis vad den sanne Jesus varnade oss för i Mt 24

Mat 24:26 Om de alltså säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i de inre rummen, så tro det inte. 27 Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.

V 26 Öknen kan likagärna översättas: Tomheten! Det här var ju exakt vad Johanna Mickalesen råkade ut för. En annan Jesus uppenbarade sig för henne i det tomrum hon skapade när hon mediterade och tämde sig själv på sina tankar.

V 27 Inre rummen kan betyda behållare eller litet tabernakel. Det är exakt vad som sker i en mässa i Katolska Kyrkan. Våfflan blir upphöjd av människohänder och genom magi förvandlad till Jesus. Den läggs sedan in i en Monstrance som är en behållare formad som en sol. Sedan läggs Våfflan in i ett litet Tabernakel och när det görs tänds en lampa som visar Jesus är Här.

Bob Dylan skrev en sång en gång som handlar om att vi människor kan sätta på oss olika titlar en del höga och en del ännu högre. Men vi måste tjäna någon!

Du måste tjäna någon ja så är det du måste vara någons tjänare. Ja det kan vara Djävulen eller det kan vara Herren men du måste tjäna någon.

1/ Om vi tjänar Herren dras vi till porten på hans hus!
2/ Om vi tjänare Djävulen dras vi till porten på hans hus!

Vid porten till hans hus finns ISHTAR och bibeln beskriver henne som sensuellt attraherande. Hon kallas även som sagt var för Himmelens Drottning! Hon vill gärna att du tar och dricker lite vin tillsammans med henne. Går du in till henne gör du dig ett med Henne! Detta kallas i bibeln för andlig otukt!

Det som fångade Johanna Mikaelsen var en andlig upplevelse!
Det som fångade Warren B Smith var en andlig upplevelse!
Det som fångar människor i Latter Rain är andliga upplevelser!
Det som fångade mig i Knarket var också upplevelse!
Den som tjänar Djävulen är kvar i Babylon! Han eller hon är Drucken!

2 Tim 2:15 Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. 16 Men oandligt, tomt prat skall du akta dig för. De som befattar sig med sådant kommer att göra allt större framsteg i ogudaktighet 17 och deras ord kommer att sprida sig som cancertumörer. Till dem hör Hymeneus och Filetus, 18 som har kommit bort från sanningen. De bryter ner tron för somliga, när de säger att uppståndelsen redan har ägt rum.

2 Tim 2:25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.

Här talar han mot Gnosticismen föregångare till den Latter Rain och Trosrörelse vi ser idag.  Uppståndelsen har redan skett och arvet är redan vårt men vi har inte fattat detta. Du måste först åka till Tulsa sedan till Uppsala. Sedan gör du helt enkelt andra upplevelser och förändrar din teologi till Katolska Kyrkans. Det är exakt samma andemakt bakom! Men vad är det som gör att de kommer att ha sådan stor framgång? Vad är det som gör att deras evangelium kommer att ha sådan framgång? Jo då som nu: Upplevelser!

Jesus sa: Om de Falska Profeterna säger han är här eller där gå inte dit!
Varför åkte så många till Toronto?
Varför åkte så många till Pensacola?
Varför åkte så många till Lakeland?
Varför åker så många till Bethel Church?

Därför att på dessa ställen kan du få gå in genom Ichtars port (Den breda porten) Magins Drottning vill gärna ge dig lite vin och smutta på så du kan få göra en egen lite upplevelse. Vad är det nu för skillnad på de här ställena och på de som gått in genom den smala porten? En av upplevelserna är lite märklig – Gud är bara kärlek han skulle aldrig döma någon nej det är inte min Jesus! (VIDEO)

Men de som går in genom den smala porten kommer Herren också att ge upplevelser! Men det är tydligen drömmar och syner och andligt förstånd om vilken tid vi lever i. Till skillnad från bygget i Sinears land sover inte Sions väktare.

parousia6

Janne Ohlin / Parousia Mission – Göteborg

This entry was posted in BIBLE STUDY. Bookmark the permalink.